לוהינו תוגיהנמ
יתדה ךוניחב רפסה תיב להנמ לש ודיקפתל

ןגד והיתתמ ר"ד

3-1 א"סשת דמח הדשב

:רמאמה ןכות
תיכוניחה תוינידמה
תכרעמ שארכ להנמה
השעמל הכלה ד"מחה תנשמ עוציב לע יארחאכ להנמה
רפסה תיבב תיתדה תויתכלממה קוזיח
חילשכ להנמה
יכוניחה דסומה לש יאנידמכ להנמה
םידימלתה יפלכ תיגולואידיאה הדמעהו תיכוניחה השיגה
תושלחה תויסולכואל הגאד
רפסה תיבב םידימלתה תייהש ןמזל רבעמ ךוניחה תייאר
.יתרבחה םשוביגו םירומה תמר תאלעה
.יתדה ךוניחה תלהנהו חוקיפה םע רשקה .אי
הליהקה ירבחו םידימלתה ירוה םע םירשק .בי
םוכיס

יתד יתכלממ ,רפס יתב לע חוקיפ ,רפסה תיב להנמ :חתפמ תולימ


השק .םתוגיהנמ ןונגס יפ לע רפסה יתב ילהנמ תא ןיימלו ןייפאל םיגהונ רקחמה תורפסב
ךרדב .ויתורטמבו ןוגראה גוסב םג יולת רבדהש םושמ .יוצרה סופדל רשאב המכסה אוצמל
:םיסופד השימחכ םינמנ ללכ

יוויל לש ההובג המר םייקמ ,להנימו ןוגראב רקיעב קסועה ןלהנימ להנמ תיתרגש תוגיהנמ
םייקה בצמה תא רמשל לדתשמ .תונשדחב ךומתל הטונ וניא ,תימוי םויה תוליעפב ףטוש
.רפסה תיבב

רשוכ לעב אוה דימת אל .תיגולואידיא הניחבמ החנמ םגד ביצמ להנמה תינויער תוגיהנמ
.םתמשגהל תוישעמ םיכרד תוותהל תלוכי אלל תונשדח לש ההובג המרל ףיטמ ,עוציב

,םיינוציח םימרוג תעיבק יפ לע תומישמה יולימל ומצע תא סייגמה להנמ תתרשמ תוגיהנמ
לש םהיכרוצ קפסמו תרשמכ ומצע תא האור .םיימוקמ וא םייצרא םיינוטלש םימרוג רקיעב
.ולשמ ךרד ול שי דימת אל .וידלי לא באכ ןוגראה ירבח

לש דוסיה ימוחתב תויכרעה תוסיפתה לע עיפשמ ותוישיא חוכבש להנמ תיטמזירכ תוגיהנמ
לע וחורמ הרשמ .רפסה תיב לש תויללכ תורטמ תעיבקו םידומילה תוינכת :ומכ .רפסה תיב
תווצ עצבמ תירקיעה הדובעה תא .ותוא ךשומ וניא ימוי םויה השעמה .םידימלתהו םירומה
ונייהד .הנושארה הלעמה ןמ ללכ ךרדב םה ודי לע םיעצומה םייונישה בר .ותארשהמ עפשומה
דוע" םה תולועפה ברש םושמ םתרזעב םיכרד ץורפל רשפא יא .םייקה סופדה ןמ םירזגנ םהש
.1,2,3,4תויעבה תא רותפל םתלוכיב ןיאש "רבד ותואמ

לש ןתובישח יבגל םיכנחמו םירומ לש העדותה תא ררועמה להנמ תבצעמ תינידמ תוגיהנמ
היישעב הברמ וניאו תואצותל תולועפה ןיב רשוק ללכ ךרדב .תומושתל ןהלש רשקהו תוקופת
םיישקה ןמ עתרנ וניאו - הינשה הלעמה ןמ םייוניש ללוכ - םיינשדח תונורתפ גיצמ .תימתס
תכרעמה לע ומתוח תא עיבטהל חילצמ הז גיהנמ .תואצותל ביוחמ ומצע תא האור .תויעבהו
ןנורתפ תא םימדקמה םייתועמשמו םירכינ םייוניש ללוחל חילצמ אוה .השארב דמוע אוהש
תואבה תארקל הפוצו םזוי .תובר םינש יכוניחה דסומה תא תוולמה תוירקיעה תויעבה לש
.ינוציח ןברדמ םרוגב ךרוצ אלל


,תישעמו תיגולואידיא הניחבמ יתדה ךוניחב להנמל םידחוימה םיטביה םתואב קר דקמתנ ונא
םידימלת תייסולכוא לש הכוניחל יארחאה ,םירומהו םיכנחמה תווצ גיהנמכ וידיקפת לע
יתכלממה ךוניחה לש תדחוימה םידומילה תינכת יפ לע ,יתדה ךוניחב התמזויב הרחבש תנווגמ
ותנשמ יפ לעו ד"מחה תורטמ יפ לע תויכוניחו תוידומיל תואצותל רותחל ותוביוחמ לע ,יתדה
תוגיהנמ לש בולישה ימעטל .םייללכ םישגדהו םיאשונ לש םבוליש תא תללוכה תיגולואידיאה
ןאכמ .יתדה יתכלממה ךוניחה יכרוצל המיאתמה תנוכתמה ןה [ה,ב תורדגה] תינידמו תינויער
ןהש הלא דחוימב .יתדה רפסה תיב להנמ לש ובל תמושתל םייזכרמה םישגדהה תא רוזגל ןתינ
.לארשיב רפסה יתב ילהנמ לש םייתרוסמה םידיקפתל רבעמ

תיכוניחה תוינידמה .א
לע יארחאו ד"מחה תוינידמ תא הנושארו שארב גציימ ,יתדה יתכלממה רפסה תיב להנמ
חרואב ומישגי ןכא םידימלתהו ,השעמל הכלה עצבתת תוינידמהש אדוול ודיקפת .העוציב
ףאוש יתדה יתכלממה ךוניחהש תורטמה תא ,דיתעב םירגובכו םויכ םידימלתכ םהייח
.ןגישהל

ימוחתבו הלש םייסיסבה םיקרפב ד"מחה תנשמ תא דומללו ריכהל ,תוחמתהל וילע ךכ םשל
םיווק" תרבוחב אצמנ דוסיה רמוח .יתדה ךוניחה להנימ להנמ ידי לע םסרפתמש יפכ השעמה
ילהנמ ירזוחב ,םידומילה תוינכתל תואובמב ,ג"נשת תבחרומ הרודהמ ,"יתדה ךוניחל םיחנמ
.ד"נשת תנשב יתדה ךוניחה להנימ ידי לע אציש "ד"מחב תויגוס" רפסב ןכו יתדה ךוניחה

יבגל תטרופמ הרוצב םיתעלו יללכ ןפואב םיחסונמ םה םיתיעלש ,םיחנמה םיווקה יפ לע
תינורקעה ,תירפס תיבה תיכוניחה תוינידמה תא שבגל להנמה לכוי ,םינודינה םיאשונה
םויה תוינכתה ושבוגי ןאכמ .םתדובעב םיכנחמהו םירומה יתווצ תא החנתש ,תישעמהו
תוינכתו םידומיל תוינכתכ תודהיה ידומיל םוחתב םיישעמה םישגדהה וחסוניו תוימוי
יפואה קוזיח .תיללכה הלכשהה ימוחתבו הלא םיאשונב ימצעה דומילה קוזיח ,הרשעה
תוגהנתהה תא וקזחיש תולועפ ןונכת .יתדה יתכלממה ךוניחה לש ילאוטקלטניאהו ינרותה
הלא תויחנה ןיא .דועו ותסיפתב ינויצו ןימאמ ידוהי לש םייח חרואלו םידימלתה לש תיתדה
הליחתכלש םושמ ,םייכוניחה תודסומה ישארכ םילהנמה לש הימונוטואב עוגפל תונווכמ
.ד"מחה תנשמ תא םימישגמו םיהדזמה םישנא ונמתי הלא םיריכב םידיקפתלש גואדל שי
תא גישהל ודיב ועייסיש םיכילהתבו םיעצמאב רוחבל ימונוטוא היהי להנמה ,רחבנש רחאל
,החלצהב וז תוינידמ םישגהל לכוי להנמהש ידכ .תויחנהב םיניוצמה םימוחתה לכב תורטמה
שי ןכ .הארוההו ךוניחה תרותב יקב תויהלו תיללכהו תינרותה ותלכשה תא ביחרהל וילע
,םילהנמ תכמסהל םיסרוקה תא םייסיו ,תימדקאה ותלכשה תא םילשי להנמ לכש תופצל
."הרותל םיתע תעיבק" לש לגרהה ץומיא דצב תאז

תכרעמ שארכ להנמה .ב
ךרעמ לש ןיקתה ךלהמל יארחאה ,הלהנימ שיאכ להנמה ידיקפת ןיב ןיחבהל יוארה ןמ
תא םישגמו ליבומ ,םזוי ,גיהנמכ וידיקפת ןיבו ,רפסה תיב לש תורחאה תולועפהו הארוהה
."רבד לופיי וא םוקי" להנמה תולועפ יפ לעש קפס ןיא .וילע ולטוהש תובושחה תומישמה
,רתויב הבושח להנמה לש ותוגיהנמ יתדה ךוניחב םלוא ,םילהנמה רוביצ ללכל הפי וז החסונ
תובישח שי .תויכרעהו תויתדה תורטמה תמשגהב וילע לטומה בכרומה דיקפתה עקר לע
ךוניחה תכרעמ ,םידימלתה יכרצ ,להנמה לש ותפקשהו ותוישיא ינייפאמ ןיב ןילמוגה יסחיל
תודסומ ןיב ינוש שי יכ ןובשחב איבהל להנמה לע .לעופ אוה הכותבש היצאוטיסה ינייפאמו
תמצוע תניחבמ םידימלתה תייסולכוא ןווגמל רשאב יתדה יתכלממה ךוניחה תכרעמב ךוניחה
ןיב םואיתלו סויגל תובישח שי ךכ םושמ .םהלש ימונוקא-ויצוסה בצמהו יתדה םייחה חרוא
ינויצה ךוניחה חורב יוצרה רצותה תגשהל םנווכל ידכ יכוניחה ךרעמה לש םיביכרמה לכ
.יתדה

תורטמה תגשהל הרורב הקיז ןהל שיש תולועפו תויגולואידיא תוסיפת ןיב ןיחבהל להנמה לע
םיצוליאמ האצותכ בצמהו העשה ךרוצ ןה ךא ,הרישי הקיז ןהל ןיאש הלא ןיבל ,תורדגומה
תיזכרמ תוירחא לעבכ להנמה .תיתדה הליהקה ירבח וא םידימלתה םע םיסחיב םירושקה
תא םיגציימ םניאש ול םינמדזמה םיבצמב לועפל וילע דציכ הלא םיבצמב טילחהל ךמסומ
.תימוי םויה תוליעפה

השעמל הכלה ד"מחה תנשמ עוציב לע יארחאכ להנמה .ג
.יתדה ךוניחב להנמה לש ותוירחא יוטיב ידיל האב םיירקיע תודוסי השולשב
לע תיתכלממה תרגסמה לש ילרגטניא קלח אוה יתדה יתכלממה ךוניחהש ךכב הרכה .1
ךות ,הז דוסי סיסב לע תולועפהו תוינידמה תריזג ןאכמ .תיתדה תונויצה לש הסיפתה יפ
.ויגיצנו ךוניחה דרשמ ישאר םע יתכלממ הלועפ ףותיש
ךיכרד לכב" וצה יפ לע יתד םייח חרואל ךוניחו תיתד הפקשהכ תינללוכ הייארל ךוניח .2
."והעד
הנעמ ןתמ .יתדה ךוניחה לש ויתורשב ןינועמה יתדה רוביצב תמייקה תוינוג-ברה תלבק .3
העקשה םע דבב דב תאז .תונוש תויטילופ תופקשהו תיתרבח תוכייתשה תולעב תוצובקל
תא רוזגל שי ןאכ םג .םיפתושמ םיירוזא רפס יתב ךותב תונוש תוצובק ןיב גוזימל םיצמאמב
יתכלממה ךוניחה לש םייסיסבה תונורקעה יפ לע תופטושה תולועפה יפואו תוינידמה יווק
.יתדה

בצעל ךכ רחאו ,ד"מחה תנשמ לש הרכההו דומילה ,ןויעה תא חפטלו קזחל עדי להנמהש בושח
יפ לע [םירוהה רוביצ לע םג רשפא םאו] םידימלתהו םירומה לש תוגהנתהה לע םג עיפשהלו
םיכנחמה רוביצ ללכ לצא ד"מחה תנשמל תועדומה חופיט .ד"מחל םידחוימה תוינידמה יווק
תוחילש התמשגהבו וז הנשמב ואריש תנמ לע .[םירוהה ברקב םג רשפאה תדימבו] םידימלתהו
תא תיניצ הרוצב האורה להקו םלוע ותואמ עפשונ לב .ומלועב דיחי לכ לש תיכרעו תיתד
םייוויצל םיתייצמו תויכרע תושיגב םיטקונה הלאב לזלזמהו ,םיכרעל ךוניחל תוסחייתהה
ונילע ןכ .יכרע סיסב אלל יתועמשמ םויק ןיאש השוחתה תא ליחנהל ךירצ .םייכרע םיירסומ
ועייסיש תובוגתו תוגהנתהה תכרעמב ןוסירהו קופיאה לש תודוסיה תא םידימלתה לצא קזחל
תא םצמצל היהי רשפא וז ךרדב .םיידיימ םיקופיס לש הלבקו הגשה רחאל הוואתה תייחדב
ישונאה םויקה תא תנוונמה ,תיברעמה תונריתמה לש םייותיפה רחא םידימלת לש היהנה
,םימס תכירצ ,תינימ תונריתמ :ומכ תועפות םנמא .יקולאה רסומה תודוסי תא תעקעקמהו
טוקנל אלא ,תוננאש תולגל רשפא יא ךא ,יתדה ךוניחב תומצמוצמ לוהוכלא תכירצו תומילא
.תורדרדתהו תופחסיה עונמל ידכ יתד ירסומ ךוניח לש תודוסי לע םיססבתמה םיענומ םידעצב
העיבתה דצב ךכ םושמ .הלא תועפות דגנכ םינסוחמ םניא םילהנמהו םירומה רוביצ םג
קלחכ ילאוטקלטניאהו ינחורה ,יתוכיאה דממה תא שיגדהל שי ,תישיא אמגוד ןתמל תימצעה
אל םירבדהש ידכ .יתדה ךוניחה תודסומב ךנחתמהו ךנחמה רוביצה לש םלועה תסיפתמ
תויטנבלרה תויגוסב העובק ןויד תרגסמ רוציל יוארה ןמ תוימתס תורימא וא תוצילמכ וספתי
םירומה תוצעומב םיישעמו םיינורקע םינוידל םיעובק םידעומ ןמסלו ד"מחה תנשמ יפ לע
םרות [םירוהו םידימלת] םירחא לש ינויער סוסיבב קוסיעה .םירוה יסוניכבו םידימלתהו
תודימה ןוקית לש עסמל האיציו ימצע קוזיחלו םיכנחמה ברקב םייכוניחה תודוסיה תרהבהל
.דיתעב הלבקו

רפסה תיבב תיתדה תויתכלממה קוזיח .ד
הרות לש הכרד יפ לע םייגולואידיא םייכוניח תודוסי תגזממ יתדה יתכלממה ךוניחה תנשמ
ונדו ובתכ םיינחור םיגיהנמו תועד יגוה ,הרות ילודג .ונימי לש תואיצמל הנממ עמתשמהו
לש תיטנבלרה תואיצמה תנמזמש תושדח תויגוסו םימיוסמ תודוסי םלוא .תובר תויגוסב
יתכלהה ןוידה רוכב םיפרצנו דימתמ ןובילב םיאצמנ ןיידע ינרדומה םלועה לש וייח יווהו ונרוד
תורוקמה תא ומצעב דמליו תווצה םע ףתושמ ןויעב הברי םא להנמה ביטיי .ישעמהו
הנידמה לש תיתדה התועמשמ תא השעמל הכלה ןיבהל דציכ .תויסיסבה תויגוסל םייטנבלרה
תויגוסב םידימלתו םירומ לש הנבהה יאו שוטשטה תא עונמל ךירצ .וז הפוקתב תידוהיה
ונתמכסה יאו דחמ אוה רשאב לארשי תבהאל ךוניחה :ומכ .תורתוסכ הרואכל תוארנש תונוש
ונתסיפת ןיב .ךדיאמ ידוהיה רוביצה ךותב םירחא לש תולועפו תועד דגנכ וניקבאמ ףאו
וניתווקת ןיבל ,יטרקומדה ךילהתהו הנידמה יקוח לש דוביכה תובישחל רשאב תיתכלממה
לע הנידמה לש היפא בוציעל הנממ עמתשמהו וז תויתכלממ לש םיידוהיה הינוויכ לע עיפשהל
לע הדפקה ןיבל תועיפשמ תודמעב תויהלו םייחה ימוחת לכב בלתשהל וננוצר ןיב .ונכרד יפ
לע םיקבאנ ונא .5אלמ יתד םייח חרוא םויק ךשמה ורשפאיש ונקוסיע לכב םימיאתמ םיאנת
תונויצה לש המושיר רכוי אל וב םוקמ - הנידמהו רוביצה ייח לש הירפירפב ראשנ אלש ךכ
דסממהו ינוטלשה זכרמה ןמ קלח תויהל ידכ םיירוביצה םייחה זכרמב לועפל שי .תיתדה
לארשי תנידמב םיילאוטקלטניאהו םיינחורה היווהה יזכרמל סחיב ךכ .ונקוסיע לכב עיפשמה
יפכ ,הרות לש הכרדל ונעבהש תונוצרבו תוינכתב תיתוהמ הריתס ונתעדל ןיא .תוצופתבו
.קי'צייבולוס ברה בתכש
...הזכרמ לא הירוטסיהה לש הירפירפה ןמ הליהק לש וא דיחי לש העונת איה הלואג"
תארקל העונתב וליאו ,תירוטסיה - תרצוי יתלב תושיכ םויק ועמשמ ירפירפ םויק
המוא ...תירוטסיה תועדומלו הירוטסיה תרצויל תימצע תושי התוא תישענ זכרמה
".6תורחו ידדה רשק רופיס ,רוביד לש םויק תמייקתמה וז איה הירוטסיה תרצוי
תיביסנטניא תנווכמ הלועפ .תונורחאה םינשה םירשעב םקלחב םימשגתמ רבכ הלא םיכלהמ
יתדה יתכלממה ךוניחה ירגובמ םיפלא לש םבולישל םורתת רפסה יתב ךותב הלא םינוויכב
.הנידמה לש תילכלכהו תינחורה היווהה לש הכותב םיבלושמה םיכלהמב

חילשכ להנמה .ה
"ל"כטמרה טיברש" ןתינ וידיב .תויכרע תויגוסב עירכהל תובורק םיתיעל שרדנ להנמה
שוחי ויתוטלחהו ויכלהמ לכבש בושח .םהב לקתנ אוהש םיבושח םייתוהמ םיאשונב עירכהל
תלטומ וז תוחילש תרגסמב .יתדה ינויצה ךוניחה לש הפקשההו הנשמה לש חילשכ ומצע
יכ ןימאיש ךכל יאנת .רפסה תיב לש םוי םויה ייחב היתונורקע תמשגהל גואדל תוירחאה וילע
לוהינה ידיקפתל ויונימ םצעב יכ .וילע הלטוהש תוחילשה תא אלמלו תכרעמ ליבוהל וחוכב
.החלצהב וז תוחילש אלמל ותלוכי לע םינוממה לש ןומא תעבה םושמ שי
דלונ אלו .רדגומ םוקמבו תדחוימ הפוקתב ,םיוסמ ןמזב יח והשימש הדבועה תא"
רבדב ןויערה םצע תא לבקנ םא קרו ךא ןיבהל לכונ ,תורחא תוביסנבו תרחא הפוקתב
ויתונורסח לע דיחיה-טרפה לוכי דציכו ןכיה תעדוי החגשהה .םדאה לש ותוחילש
הרבח וזיאבו םיאנתו תוביסנ ולאב .ותוחילש תא םייקל ,וב םירוצאה שפנה תוחוכו
הכלהל םאתהב לעופ םלועה ארוב .ותוחילש תא אלמל םדאה לש וחוכב הז אהי
.חילשה לש ויתוחוכמ הלעמל אוהש דיקפת עצבל ידכ חילש תונמל ןכתי אל יכ תרמואה
םדא םינממ םאש רחאמ .ךרע לכ תרסוחמ איהו המייקל רשפא יאש תוחילש יהוז
דחיה ארבנ ךכ םושמ .חילשכ לועפל תלוכיה תא ול ןתיל יוארה ןמ תוחילש אלמל
.7"ותוחילש םויק םשל ותלועפ תא םייקל לכוי םהבש םוקמבו הפוקתב

לש תובר תועפשה ןנשי .להנמה לש ויתולועפו וישעמב ,וחוכב קרו ךא יולת לכה אל םנמא
התוא אלמל לוכי אוה ןיאש השגרה ול תתלו ותוחילשב לבחל םילולעה םיפסונ םימרוג
ומצע ךרעב טיעמהל ול רוסא ,וינפב םיבצומה םימוסחמה לע רבגתהלו ץורפל ידכ .האולימב
ןהב קובדלו יכוניח גיהנמכ וילע תולטומה תורטמה תמשגה תא םדקל ורשוכבו וחוכב ןומאבו
ה"בקה לש ותרזעב הנומאו ןוחטיב תשוחת ךות דיקפתה לועב האישנה םצע .ןמזה לכ ךשמב
.ותוחילש תא אלמל ול ועייסיש תופסונ תויגרנא סייגלו ותלוכי תא םיצעהל הלוכי
השמ לוכי ךרדב ומע ךלוה םא ,ידימ רתוי וילע השק תוחילשה יכ רמול םדאל רוסא אליממ"
וליפא לכוי אל ירה ,חילשה תא בוזעי חלושה םא .םעה תא ררחשל "ןושל דבכו הפ דבכ"
לכוי אל "רבדי רבד יכ יתעדי" .רבדה תא םייקלו אלמל רוביד חוכבו ןורשכב ךרבתנש ,ןרהא
ךיפ םע היהא יכנאו" .דחי םג ןורהא םעו ךמע - םכמע תויהל בייח "יכנא" הז אוה יכ םורתל
.8"ןורהא ומכ שממ התא ךמסומ אליממ .ןורבדת רשא תא םכתא יתירוהו והיפ םעו
ךרדב ותנומאו וצרמ תא םיעינמה תוחוכ םידמוע ודצלו וירחא ,ותוחילשב דדוב וניא להנמה
וחוכ לכב ץמאתמ להנמה רשאכ .תיתדה תונויצה לש הכרד תא םימישגמה םיפלאו תואמו
הנומאה .ןאולימב תורטמה לכ תא גישה אל םא םג ,ותלועפל רכש שי זא יכ ותדובעב וצרמו
תא השוע אוהש החכוהה תא םיווהמ םיגשיהל הריתחהו םהב טקונ אוהש תולועפה ,וחוכב
בלשה םה תיתוכיא הרוצב םידעיה תא שממל ץמאמו ודיקפתל תוריסמ ךותמ וילע לטומה
.להנמה לש ותוחילשב ירקיעה
הנומאב ותוחילש תא אלמלו םייקל ידכ "םיקולא םלצ" תשודקב שדקתמ םדאהש"
לדוג יפל אלא ,םיירוטסיהה םיגשיהה תדימ יפל אל תדדמנ אל השודקה .םלש בלבו
השודקב הלוכ הפוטע תימינונאה תוחילשה וזמ הריתי .דיחיה לש שפנה תוריסמ
שממ הרטפנש דאמ טעמ ונל תרפסמ הרותה הילעש ונמא לחר אקווד .תיאליע
רתוי ןברוחה תעב ה"בקה לצא הלעפ איה אקווד .לארשי ץרא לש הלובגל ךומס
רכש שי יכ העמדמ ךייניעו יכבמ ךלוק יענמ" .ונבר השמו תובאה ולעפ רשאמ
".9"ךתלועפל
הכלהל יתדה ךוניחה לש תורטמה תא םדקי ,ךרדב ונוחטבו ותנומא חוכב יכ ןימאהל ךירצ להנמה
.השעמלו

יכוניחה דסומה לש יאנידמכ להנמה .ו
תוינכת חותיפ לע לילו םוי םידקושה םיצורח תולהנמו םילהנמ םנשי יתדה ךוניחה תכרעמב
לוקשל יוארה ןמ .ךכב יד אל ךא .רפסה תיב לש רוסמו ףטוש לוהינל םיגאודו תויכוניח
תסנכהו לוהינ יסופד ץמאל םילהנמ םיטונ םיתעל .תוטלחהה תלבק ינפל םימדקומ םילוקיש
הלא םיעצמא תמורת היהת המ הליחת קודבל ילבמ הארוה תוטישב "םייתנפוא" םייוניש
יוקיחהו תיללכ תיעוצקמ תורפס לע תוססבתהה .יתדה ךוניחה לש םייפוסה םידעיה תגשהל
םיכרדל םתמאתה תא קודבל ילבמ ,לארשיבו םלועב םירחא רפס יתבב לוהינ תוטיש לש
ףיקמהו ללוכה טבמה תא םילהנמה ןמ קלח לצא םצמצל הלולע ,יתדה ךוניחה לש םיכרצלו
םישודיח תסנכה .םידעיה תגשה לע תושקהלו יתדה ינויצה רוביצה לש ויכרצו ותוידוחיי לע
םוקמב םיאב םניא הלא םישודיחש יאנתב ,המצעלשכ הבושח איה הארוהב תושדח תוטישו
תוידומילה תואצותה רחא בקעמהו הקידבה תחנזהל םימרוג םניאו תונווכמ תוינכת תגצה
םיידוחייה םיכרצה ןיבל הארוהה תוטישב םייוניש תרדחה ןיב ןיחבהל שי .תויכוניחהו
םישמשמ םיינתוואר םייוניש םיתיעל .דמלנה רמוחה לש תיכרעה תועמשמל רשאב םינכתב
תגשהו תורטמה תמשגהב תודקמתה יאלו תיכוניחה הדובעב הרגשה ךשמהל ןשע ךסמ
סופדה ןמ םירזגנה הנושאר הלעממ םייונישל ךרע ןיא יכ האצמ תירקחמה תורפסה .תואצותה
.10"רבד ותואמ דוע" םישוע רשאכ ,רפסה תיבב םימייקה הדובעה ילהונו

תוגהנתהה רופיש ןיבל תודהיה ידומילב םינווכמה תוינכתו תויכוניח תולועפ ןיב רושקל ךרוצ שי
יתד םייח חרוא יפ לע תוגהנתהב תויכשמהה תקידבב ןכו .השעמל םידימלתה לש תיתדה
יבגל איה תדחוימה הגאדה .ליגה יבלש לכב םידומילה םויס רחאל םג םירגובו םידימלת לש
תיב תווצ לש תיכוניחה העפשהה רשא ,םיינוליח ףאו םייתרוסמ םיתבמ םיאבה םידימלת
תיביטנרטלאה תורשפאה דחא דצמ יתדה רוביצל עבק תוכייתשהל םתוא רורגל הלוכי ,רפסה
.תווצמל הלא תויסולכוא ברקל יתדה ךוניחה לש יתוחילשה דיקפתב ו"ח לשכיהל איה

חוקיפה לגסו יתדה ךוניחה תלהנה רשאכ .םילהנמה לש םתבוגת םיתעל העיתפמ וז היגוסב
חרואמ םישרופ וא םייתד תודסומב דומלל םיכישממ םניא םירגובה ןמ קלח עודמ םילאוש
הליחתכלש ךכב םרפס תיבמ םירגובה לש םתויתד יא תא םיריבסמה םילהנמ םנשי .יתד םייח
ןיא םאה .ההומת וז הבושת .תויתד אל תוחפשממ וא םייתרוסמ םיתבמ ועיגה םידימלתה
הז ןיא םאה ?יתדה ךוניחה תודסומב דימלתה דמל םהב םינש הרשע םיתש וא הנומשל ךרע
תוגהנתההו הפקשהה תמר תא תולעהלו עיפשהל ?יתדה להנמהו הרומה לש ודיקפת רקיע
םג אלא "יושעה תא תושעל" קר אל אוה ךוניחה תכרעמ לש הדיקפת ?וידימלת לש תיתדה
קזחלו ךכב םינומא ויה אלש םידימלת לש םייח תוחרואו תודמע יונישל התמורת לע עיבצהל
םיגשיהה תייגוס יבגל םג ךכ .יתדה םייחה חרואל תמצמוצמ תוביוחמ םע ואבש הלא תא
םוחתב םג םירעפ םצמצל רפסה תיב לש ודיקפת .תושלחו תוינוניב תויסולכואל םיידומילה
.ידומילה

אצומ תדוקנכ ןלהנימה דיקפת לע רתוול להנמה לע הלא תובכרומ תורטמ םישגהל ידכ
יפ לע תורטמ עבוק יאנידמה להנמה .תואנידמו תוגיהנמ ידיקפתב רוחבל וותחלצהל
םיידומילו םייתד םיגשיהל עיגהל דציכו םתגשהל םיכרדה תא ןנכתמ ,ד"מחה תוינידמ
.השעמל הכלה

הוואר תולועפב עיקשהל אלו תופוצמה תואצותה תגשהל וינייעמ לכ תא ןווכל להנמה לע
תובישח שי .םירצותל חרכהב האיבמ הניא ךא ותוריסמו תוצירח תא החיכומה תוליעפב וא
חיכוהל רשפא יאש ןמשל תולועפב םעט ןיא .תוקופתל תומושתה ןיב םירורב םירשק תריציל
הניאש תוליעפמ לודחל שי .יכוניחה רצותהו םיגשיהה רופישל ןתלעות תא ישעמ ןפואב
.יתד יתכלממ רפס תיבמ שרדנה םייחה חרואלו םילקאל תיטנבלר

תויטנבלרה תויגוסב הבשחמו תוגה יאשונב םיכנחמה לש םתומלתשה ןנכתל להנמה לע
םירומל הנומאה תא ליחנהל שי .יתד דסומ לש תיתרבחה תוליעפהו םידומילה תוינכתל
.תיתדה תיתכלממה ךוניחה תכרעמ לש תודחוימהו תויללכה תורטמה תא גישהל םתלוכיב
הריתחו םייתריציו םיליגר תונורתפ רחא םידימתמ םישופיח םע דחי תורוקמב ןויעה תקמעה
קי'צייבולוס ברה ריבסמש יפכ .יתדה יתכלממה ךוניחל שורדה בולישה ןה תוישממ תואצותל
.גיהנמל םישורדה תויתריצילו המזויל רשאב תרחא היגוסב
ןיב תלטוטמכ איה תענענתמ .תירוקמה תודהיה לש המלועל הדרי הרזומ תויבטוק"
תמכחב ההובג הגרדל הלעתנ ולכשש לודגה םדאה .תודליו תולדג לש תואידיאה יתש
תופירחו ףקיה ,תוקמעב םיצרפתמו םיחתופמ תוחוכ עפשב תננוחמ ותבשחמש ,הרותה
,תועידי עבש אוה דחא דצמ .וברקב תננקמ ןיידע דלי תמשנ .ירמגל רגובמל בשחנ וניא-
,ינש דצמו ,תינחור תולדגו הנקז תרטע רטועמ ,חכופמ טבמו בר ןויסינ לעב ,תעדה ןינא
תיעבטה תובהלתהה ,המימתה תונרקסהש ,םימי לוע ,םיעושעש דלי ראשנ אוה
הקרז הבישש שיא םג ,ריעצ םגו ןקז אוה .והושטנ אל םיישפנה החונמה יאו ןוזפיחהו
.11"ויניעמ ןיידע שמ אל רחשה םולחש ,ברועכ םירוחש םילתלת םע קונית םגו וב
.תיתדה הליהקה ירבחו םירוה ברקב םייקל שי רתוי תמצמוצמ יכ םא - המוד תפטוש תוליעפ
תיב לשו להנמה לש ותחלצהל דוסי יאנת הניה יכוניחה תווצה ברקב ד"מחה תסיפת סוסיב
תא םישגהלו םיידומילהו םיינרותה םיגשיהה תא תולעהל ,תיכוניח תוינידמ שבגל רפסה
.האולימב תיתדה תונויצה לש הכרד

םידימלתה יפלכ תיגולואידיאה הדמעהו תיכוניחה השיגה .ז
תידומילהו תינרותה התמרב ,יתוברתה הבכרהב תנווגמ ,ד"מחב םידימלתה תייסולכוא
יתדה ךוניחל וידלי תא חלושה םירוהה רוביצ לש בחרה ףקיהה .תויתוברתה היתויטנבו
שי .תויטילופה תויטנבו תיתדה המרב ,ימונוקא-ויצוסה עקרב תוינוג ברה תא םג אטבמ
החלצהל םיכרד תולגלו רפסה תיב לש תויוליעפהו תוינידמה תא םיננכתמ רשאכ תאז רוכזל
לכ לש םכוניחב חילצהל ףאוש יתדה ךוניחה .תויסולכואה ללכ לצא ד"מחה תומישמב
,תויסולכואה לכ לש ישיאו יתוברת ןווגמל יוטיב ןתמ ךות ,םינושה םהיגוס לע םידימלתה
.םידומילה תוינכת לש אלמ עוציב ךות תיתד הריווא לע הדפקהו הליהקה תודחא לע הרימש
םימוחתב רותיוו הריתמ הניא םידימלתה ללכ תטילקב תיטסילרולפה השיגה ץומיאב הריחבה
םשל .םתוא תוצחל ןיאש םייתדה רפסה יתב ללכל םיפתושמ םימודא תולובג םנשי .םיבושח
םיללכה םיעבקנ רשאכ ןמקלד תוצלמהה תא לוקשל יוארה ןמ ,וז תבכרומ תוינידמ תמשגה
.יתדה יתכלממה רפסה תיבל םידימלת תלבקל םיכילהתהו

דימלתו דימלת לכב תכמותו הנימאמ ,המחו תיבבל הרוצב תלבקמה תיבויח השיג חופיט .1
םיתבמו םייתרוסמ םיתבמ םידימלתל רפסה תיב ירעש תחיתפ .יתדה ךוניחב דומלל הצורה
תא םייקלו תושעל רומשל םיבייחתמהו ,ד"מחה תודסומב דומלל םינינועמה ,םייתד םניאש
תא םירומו םילהנמ ברקב חתפל ךירצ .יתדה ךוניחה תודסומ ילתכ ךותב םהמ שרדנה
הגרדהב םידימלת ליגרהל םיחרוט רשאכ תונלבס ייוליגלו תיבויח הלבקל תונורשכהו תלוכיה
ןמ םיקוחר בורקל לועפל שי .תווצמו הרות תרימשו יתד םייח חרוא םויק לש השדח ךרדל
םידימלתה לש םהייח חרוא לע עיפשהל יתדה ךוניחה תנווכ .םעונ יכרדב תיתדה תרוסמה
וא םהש םידימלתל םוקמ ןיא ךכ םושמ .םירוהה ינפב הרורב הרוצב תגצומ תויהל הכירצ
דגנ םיקבאנש וא ,יתדה ךוניחה לש ותעפשהב םיצור םניא יכ שארמ םיריהצמ םהירוה
ותיבב ןהו רפסה תיבב ןה תיתדו תידומיל הניחבמ םידימלתה תא קזחל תנווכמה תוינידמה
יתד אל םייח חרואב ןיידע םיכישממש םידימלת יפלכ תויצקנסב טוקנל ןיא ךא .דימלתה לש
םכרד יונישלו םבורקל תויכוניחו תוידומיל תולועפ ןונכתל םוקמ שי .רפסה תיבל ץוחמ
.12הגרדהב
םירקחמ .םתוגהנתה לעו םהידלי יגשיה לע םירוהל ףטוש חוויד ןתמ לש להונ תעיבק .2
,הכמל האופר םימידקמ ,תופוכת תוידומיל תומישמו תוכרעה ,םיחוודש םיארמ םיבר
תומדקתהב םירוהה תוניינעתה תא םיריבגמ ,םידימלתה לש היצביטומה תא םיררועמ
יתנש חווידב תוקפתסה .םידומילה תרגסמ לא רתוי יבויחו יניצר סחי חפטל םיעייסמו םהידלי
םידימלתה תוגהנתהב תויעב תולגל תורשפאה תא תמצמצמ ,םידימלתלו םירוהל יתנש וד וא
תויעבה םע דדומתהל ידכ םירוהה לש םעויס תא סייגל ךכבו ,דעומב םיגשיהה תמרבו
תא םימרות םירוהה םע םידימתמ אלהו םיירקמה םירשקה .החלצהב ןהילע רבגתהלו
.תויעבה לש ןמויק ךשמהל םקלח
דודיע תבצה לש תובישחה לע םידמול ונא םייביטקפאה רפסה יתב לע םירקחמה ןמ .3
ילולימה יוטיבהו הביתכה רשוכ קוזיחו הארוהה זכרמב םידימלתה לש העבההו האירקה
ןויעל תוישיא תויטנ םיחתפמה ,םיארוק םידימלת ךנחל חילצי רפסה תיב םא .ילולימ אלהו
לכוי זא יכ האירקה תבהא תא םיחפטמ םא דחוימבו ,הבוט תורפסו ןעי ירפס לש האירקלו
םיתע תעיבקל םליגרהלו םירחאה תועוצקמב םג וידימלת יגשיה תא תולעהל רפסה תיב
רשפא ךכ .םקרפ תא םינושו םינייעמה םימכח ידימלתכ םהידומיל לע םידקושה הרותל
.םיידומילה םהיגשיה לעו תויכרעה םהיתוסיפת לע םג עיפשהל היהי
תומישמ אלמל םתוסייגתהו םתליהקב שחרתמה יבגל םידימלתה לש תוברועמה דודיע .4
הרבחל תוביוחמלו ורבחל םדא ןיבש תווצמ םויקל םידימלתה ךוניח .םיכרצנל עויס לש
לש התעפשה חוכלו התוביציל ומרתיו ,הנסח תא וקזחי הלא תולועפ .םדקומ ליגב הליהקלו
.תיתדה תינויצה הליהקה
קבאמ .םהיתוקוצמו םהיתויהתל הבשקהו הנזאה .םידימלתה םע דימתמ גולאיד חותיפ .5
ןמ .םיכומנו םיידיימ םייוריגל תויורכמתהבו םייותיפל העינכה דגנכ תומרונ תיינקהב יבקע
תוברת ירדענ םייחלו ינחור ןווינל תומרותה תוינכת לש הכירצ דגנכ קבאמ להנל יוארה
לש םהיתונורשכ םיחמוצו םילוע וב םלוס דימעהל תבייח ךוניחה תכרעמ .תויכרע תומרונו
לש ילאוטקלטניאהו ינרותה יפואה קוזיחל תולועפב תוברהל שי וז תרגסמב .םידימלתה
.םידימלתה

תושלחה תויסולכואל הגאד .ח
,יתדה יתכלממה ךוניחה לש תודסומבו תותיכב םידימלתה לש יבטוקה םיתעלו ןווגמה בכרהה
תא קזחלו ךנחל ןוצרה דצב .םיכנחמהו םילהנמה ינפב דמועה דבכו יניצר רגתא הווהמ
,םימיוסמ םינטק םיבושייב הווהתמה תואיצמב םיתיעל ירה ,דחאכ םיקזחהו םישלחה
,"קושה תוחוכ" לומ םינוא ירסח םידמוע םהו תווצהו להנמה לש עיפשמה וחוכ םצמטצמ
םידימלתה תייסולכוא .ךוניחה תכרעמב תותיכו תודסומ ןיב תוציחמ תריציו הדרפהל םיצחולה
הלוכי ךוניחה תכרעמש רתויב תובוטה תויונמדזהה לוצינל םהירוה ידי לע תענומ הקזחה
תודמועה תויונמדזהה תא לצנל הליכשמ הניא השלחהו תינוניבה הייסולכואה וליאו .םהל תתל
םיגשיהו הלכשה לש םכרעב תוחפ םיריכמ םישלחה םידימלתה לש םירוהה יכ הארנ .הינפב
םודיקל היוארה הקימנידבו ךוניחה יכילהתב םיניבמ םה דימת אל .םהידלי דיתעל םיידומיל
תוקזחה תויסולכואה לש םיצחלה םע תודדומתהה לש וז השק תיזחב .םדיתע תיינבלו םהידלי
.םדבל רפסה יתב יתווצ תא םיריתומ םה

םניא ,וז הייסולכוא םע דדומתהל םייוארה םיכרדלו םיעצמאל רשאב םיטבלתמה םיכנחמה
העקשהל םידימלתה לש הצרמהל םיכרדל רשאב דחוימבו ךוניחה תכרעמ דצמ עויסל םיכוז
קלח םיטונ ,תומיוסמ תויגולוכיספ תושיג תעפשהב .תוקזחה תויסולכואל המודב םידומילב
תא םימצמצמו הלא םידימלתמ תוידומילה תושירדה ףקיהב לקהל םילהנמהו םירומה ןמ
.םידימלתה לש דודיעלו הכימתל הכוז וז השיג .םישלחהו םיינוניבה םידימלתה ןמ תויפיצה
תווצמכ תינחלס היטפמא הלגמו וב בשחתמ הרומה ,וידומילמ בהלנ אל דימלתהש םושמ
ונממ עבות אל ףאו ,דבכ ידומיל לוע הלא םידימלת לע ליטמ וניאו ץחול וניא אוה ,םיחמומה
םג הלקמה םידדצה ןיב תידדה הנבה תררתשמ .רפסה תיב תרגסמב ויתובוח תא אלמל
הלא תויסולכוא .םידימלתל םירומ ןיבש םיחתמה תא תמצמצמ איהש םושמ םירומה לע
םהל תופלוח ךכו .הובג הרישנה ירועישב םקלח ,תושלחה תוצבקההו תותיכה תא תוסלכאמ
האצותה .םיריבס םיגשיה אלל ךומנ ימונוקא-ויצוס עקרמ םיבר םידימלת לש דומילה תונש
ןמ ץלחיהל תולוכי ןניא תוינוניבה םג םיתעלו תושלח הייסולכוא תוצובקש איה החיכשה
ךרד לע תולעל םהל השק הלא םיאנתב .רפסה תיבבו םירוהה תיבב ןהילע רגוסה לגעמה
םהל העיצמש םיבוטה םיאנתה ןמ תונהילו ידומילה ץמאמב דימתהל תיניצרה םידומילה
.ךוניחה תכרעמ
עייסלו הנוש תוינידמב טוקנל הבוחה םיכנחמהו םילהנמה לע תלטומ וז היגוסב יכ הארנ
המ תא רוכזל םילהנמה לע .ותבצהב םיפתוש ויה וירוהו אוהש רוצמה ןמ תאצל דימלתל
ןמ תינעבות תידומילו תיכוניח תוינידמב טוקנל שי ."םיינע ינבב ורהזיה" ל"זח ורמאש
ןמ דימלת םוש רוטפל ןיא .םהיתועידי תמרל תומישמה תמאתה ךות תושלחה תויסולכואה
תעדה לע הלעי אלש ומכ .השק ומע הלועפה ףותיש םא םג תוידומילה תולטמהו תובוחה
תמלוה הניאש הרוצב עיפומ אוהש וא ללפתהל הצור וניאש דימלתל רתווי רפסה תיבש
תויחונל הפיאש ךותמ דימלתה לש ויתושלוח תחצנהל םיכסהל ןיא .יתד ךוניח לש תרגסמ
לע עיפשמ שלחה דימלתה לש ךומנה ימצעה ויומיד םג .רפסה תיב ילתכ ךותב טקשלו
,הרות אצת םהמש םיינע ינבב ורהזיה" :םימכח ורמא םניחל אל .םידומילל ולש היצביטומה
םדמלל םכיניעב םילק ויהי אלש ,הרות אצת םהמש" ריבסמ י"שר ."'וילדמ םימ לזי' רמאנש
רחא קסע םהל ןיאש הרות אצת םהמש הרות םדמלל לדתשהל" :םש ףיסומ ן"רה ,"הרות
רדשלו בורקמ םתוא תוולל שי ,םהמ שאייתהל ןיאש ןאכמ .13"םהילע הלפש םתעדש דועו
ןוכנ הז ןיא .רחא דימלת לכ ומכ חילצהל םתלוכי רבדב םייבויח םירסמ ידי לע םתלוכיב ןומא
תמרל תודעו ,ולש תיפוס תלוכי יאכ דימלת לש םיידומיל םיגשיהב השלוח וא העידי יא שרפל
רמוחה לש העידיה יא םנמא .וז השיגל תוירקחמ תויעדמ תוחכוה ןיא .הכומנ היצנגילטניא
לדתשי .ולש לכשמה תנמ תמרו תילאיצנטופה ותלוכי יבגל ןכ ןיאש המ ,חכומ רבד אוה שרדנה
תצרמנ ,תינעבות תוינידמ תטיקנלו השיגה יונישל םיכנחמה לש םבל תמושת תא בסהל
.יביטרטסינימדא אלו יביטנרטלא יכוניח לופיט ידי לע תאז .םישלחה םידימלתב הנימאמו
ףאו יוארכ דמול וניא דימלת הזיאש םיאורשכ ושאייתי לבש עדיל שי רקיע דוע"
םג עיפשי יאדו ...'ה יארי םירומ ברקב םינש הזיא היהשה ...יוארכ גהנתמ וניאשכ
םירומה םיכירצש ...הדובעה ישוק םע םירומה ובשחתי לאו וייח ימי לכ לע ...וילע
ךרבתי 'הל איה וז הכאלמ ...לוח תדובעכ הז ןיאו שדוקה תכאלמ איה םתדובעש עדיל
.14"ןימולשתה יפל אל ,םידימלתה ךרוצ יפל הנומאב דובעל

עקרמ תויסולכואה יפלכ ירה ,תוקזחה תויסולכואה םע ךוניחה תכרעמ לש החלצהה לומ
לש ןנורסחב ,םידימלתה לש תונולשיכה תא םילותה שי .ךרדה הבר דוע ךומנ ימונוקא-ויצוס
ךרדה תצירפל איבהל ידכ ןייד תומכחותמה תונוש הארוה תוטישב וא תושדח םידומיל תוינכת
לש םינש תורשע יכ הארמ ןויסינה .תושלחה תויסולכואה לש םהיגשיה תאלעהלו םדומילל
יוסינה יכילהת תפוקתב תומצמוצמה תוחלצהה דבלמ ,סרח ולעה הז ןווכב תונוש תוינכת
םיכומנה םיגשיהה ךשמהלו תיתרגש תנכתמל הארוהה ירדס םירזוח רצק ןמז ךות ,רקחמהו
הנומאהו השיגה יונישב רתוי יולת וז היעבל ירקיעה ןורתפה יכ יל הארנ .הלא תויסולכוא לש
הלא םידימלתמ תויפיצה תמר תאלעה .שלחה דימלתה לש תילאיצנטופה ותלוכיל רשאב
םה םא םג םיידומילו םייתוברת םימוסחמ לע רבגתהל םתלוכיב הנומאה לש השיגה ץומיאו
,הארוהו ךוניח יכרד רוזגל שי הלא תויסיסב תודמעמ .םהל םירכומה הלאמ םינושו םישדח
ראש ומכ םיגשיהל עיגהל םתלוכיב הנומאה קוזיחו היצביטומה דודיעל םיכרד רחא שופיח
תושלחה תויסולכואה םע תודדומתהל תשרדנה היגטרטסאב ינשה בלשה אוה םידימלתה
ויב םירעפה לש "החצנהה לגעמ" תא קיספהל ידכ .םיידוסי לעהו םיידוסיה רפסה יתבב
ותיבב רסחה תא תומילשמה תוינכת ןיכהל רפסה תיב תלהנה לע ליטהל שי תויסולכואה
עדימ שופיחל תויונמוימ תשיכרו האירקה חופיט ,היצביטומ לש םימוחתב דימלתה לש
תוחפשממ םיאבה םידימלתל יתדה םוחתה יבגל ךכ .המר תולעב תויתורפס תוריצימ האנהלו
שי רשאכ ,השלחה הייסולכואב לופיטל דוסי תונורקע המכ ןלהל .תוינוליחו תויתרוסמ
.הלש םיימוקמה םינויפאה יפ לע הייסולכוא לכלו ליגה יבלשל םמיאתהל

םתלוכיב ןומאה לע ךומנ ימונוקא-ויצוס עקרמ םידימלתל תופיצרבו תויבקעב רדשל שי
עקרמ םידימלתה .םידימלתה ללכ לע לוחל הכירצ "לוכי דחא לכ"ש אמסיסה .םיגשיהל עיגהל
םהילע ליטהל ןיא .םימתבו תונכב תרדושמ איהש ןימאהל םיכירצ ,ךומנ ימונוקא-ויצוס
םידימלת ןיב רושקל ןיא .ינגרוא רוגיפ ילעבכ ונחבואש הלאמ ץוח .דחוימ ךוניח לש תומגיטס
רוגיפ וא ינשמ רוגיפ ,הדימל יישק ילעבכ ורדגוהש םידימלת ןיבל ,ךומנ ימונוקא-ויצוס עקרמ
.םהל דחא ןיד ןיא .יתביבס

םירעפה יפ לעו ןותנ ןמזב ולש עדיה סיסב לע דימלת לש תידיתעה ותלוכי תא ךירעהל ןיא
תיוושכעה עדיה תמר ןיב דירפהל בושח .תוקזחה תויסולכואה ןיבל וניב םימייקה םיידומילה
איהש חינהל שיש תילאיצנטופה תלוכיה תמר תכרעה ןיבל ,ונל העודיה הדבוע רדגב איהש
םיתואנ ךוניח יכרדו םיכרד רחא רותל שיש רורב .תויסולכואה ראשל התוגלפתהב הווש
.דימלתל רסחה עדיה תמלשהל

לכב רפסה יתבב תונושארה תותיכה לש םידומילה תוינכת בוציעב עיקשהל בושח
לעה ךוניחב ט-ז תותיכו ,ידוסיה ךוניחב ב-א תותיכ ,םידליה ןג] ליגה יפ לע ךוניחה תורגסמ
תרבסה ,תיכוניחה תרגסמל תולגתסה תלוכיו ידומילה הנבמה תרכהל הנכה תותיככ [ידוסי
תוינכת דבעל שי הנכהה תותיכב .םיידומילה םירעפה תמלשהב ךרוצהו הדימלה תורטמ
.דימלתה לש ודיתעל םיידומילה םיגשיהה לש תובישחהו תורטמה תא תוריבסמה תודחוימ
תועוצקמל תולצפתהה ינפל הדימלה לש דוסי תויונמוימ תשיכרב הליחתב עיקשהל שי ןכ
.םירחא

אלו אורקל בהואש םדא ךנחל ,הביתכהו האירקה חופיטב דחוימב עיקשהל שי ןאכמ
לש האירקה דודיע ,ארקנה תנבהל תוינכת תיביסנטניא הרוצב ליעפהל ,אורקל עדויש קר
תוכנוח ירועש םויק ,םידליה ןגב הביתכהו האירקה תוינכת קוזיח ,ךרה ליגב םהידליל םירוה
רצוא תא ססבל תנמ לע תימצע האירקל םיגוחו תוהובג תותיכמ םידימלת ידי לע האירקב
תלטהב תוברהל שי ןכ .5םאה תפשב תיללכה הרשעהה תא ביחרהלו םיגשומהו םילימה
תויונמוימב םליגרהל ידכ תוישדוח וא תויעובש תומישמכ תופוכת םיתעל בתכב תומישמ
.הדימלה ךילהתב רתויב תובושחה

הקולחה םוצמצ :ומכ .תוידומילה םהיתומר יפ לע םידימלתה ןיב לוציפה תא לטבל שי
תא תומדקמ אל הלא תושיג יכ הארמ רקחמה .תוצבקהה לוטיבו תוינגומוה תותיכל
םירעפה תא תוחיצנמ ןהש םושמ תושלחה תויסולכואב תועגופ ןה ךא תוקזחה תויסולכואה
םותב םישלחה םידימלתל םימירטמ םירועישל שידקהל רשפא תוכסחנה תועשה תא .םהיניב
רוגסל שי ןכ .רחמ לש םירועישב דמליש רמוחה תארקל םניכהלו רפסה תיבב םידומילה םוי
לעה ךוניחב ינויעהו יעדמה ,ינרותה ךוניחה לש ורועיש תא ביחרהל ,תוכומנ תויגולונכט תומגמ
.ידוסיה ךוניחב תוידומילהו תוינרותה תושירדה תא ריבגהלו ידוסי

תתל שי .תושלחה תויסולכואה יפלכ םירומה לש תיסיסבה םתשיג יונישל לועפל יוארה ןמ
יפ לע הלא תויסולכוא םודיקל םיטקונ םה םהבש םיעצמאל רשאב הלועפו הריחב שפוח םהל
םתאוושהו םיידומילה םיגשיהה תאלעה ונייהד .גשות הרטמהש דבלבו םהיתויטנו םתשוחת
תיב תויומלתשהו תואנדס תלעפהל םוקמ שי הז ךרוצל .הקיתווה הייסולכואה יגשיה םע
.הלא תויעב םע דדומתהל "לוכי הרומ לכ"ש אמסיסה תא קזחל תנמ לע תוירפס

תגשהלו םידימלתה לש םתומדקתהל תוירחאה תא םילהנמה לעו םירומה לע ליטהל
תועיבצמה תוינכתה תא קר קזחל שי .ןמשל תולועפה תבחרהב קפתסהל ןיא ,תודדמנ תואצות
.16תוישממ תואצות תוגישמה תוקודב תוקופת לע

ימ .םישלחה םידימלתה לע לועה תא דיבכהלו תוידומילה תושירדה תא ריבגהל שי ללככ
תאירק ,תיב תודובע לש תומישמב םבויחלו םהלש יאנפה תועש םוצמצל גאדי םתבוט שרודש
ידיל האיבמה הלטבל םתוא תררוג הלא םידימלת יפלכ תונחלסה .ףסונ עדי תשיכרו םירפס
.17םומעש

,יתדה םוחתב תדמתמ תומדקתה לש ירפס תיב םילקא רוציל בושח וז הדוקנ םוכיסל
םיכרד תעיבקו ,ןשומימל הריתחו תורטמל תוביוחמ לע השגדה .ישונאהו ידומילה ,יכוניחה
תעיבקו הפרותה תודוקנ רותיא ,םיגשיהה לש הכרעהו הרקב ,תפטוש הקידבל םיעצמאו
םיבר םידימלת תלצהב היהי םילהנמהו םיכנחמה לש םרכש .ןנקתל ידכ תודדומתהל םיכרד
םיילאוטקלטניאהו םיינחורה םיכלהמל ףרטצמה שדח רוד תחמצהבו הדועתלו הרותל
.הנידמהו הרבחה לש הגושגשלו הניינבל

רפסה תיבב םידימלתה תייהש ןמזל רבעמ ךוניחה תייאר .ט
,הריהבו תרדגומ תיכוניח היצטנרוא תלעב תיכרע תכרעמכ וכרד תא רידגמ יתדה ךוניחה
תותיכב םידימלתה לש תוחכונה תועש םותב םייתסמ אל תכרעמה לש הדיקפת ךכ םושמ
תוליעפ לש תרגסמל םהידימלת תא וניכי םיכנחמה תווצו להנמהש יוארה ןמ .רפסה תיבבו
תיבמ תוכוראהו תורצקה תושפוחה ידעומבו םיירהוצה רחא תועשב םימיאתמ םיקוסיעו
תורגסמב תוברועמלו דימלתה לש יונפה ןמזה ןונכתל היואר בר תמושת שידקהל שי .רפסה
לש ותבשש ךכ ,םייחה חרואב ןוליח עונמל יתדה רפסה תיב לש ודיקפת .ילאמרופ אלה ךוניחה
דומילב םתקסעהו םידימלתה לש הלטבה ןמז םוצמצ ."לוח היהת אל" ותחפשמו דימלתה
ךכ .תוינרותהו תוילאוטקלטניאה תושירדל םהלש תוביוחמה תא רמשל עייסת ,יתרשעה
תיכוניחה םויסה תדוקנמ ךישמהל היהי רשפא תושפוחה רחאל רפסה תיבל םבושבש
.םידומילה תנש ףוס לש תידומילהו

תא חרכהב אל ךא] תוליעפה ןונכת לש דיקפתה תא המצע לע לוטיל הלוכי רפסה תיב תלהנה
תוליעפב תיללכ הרשעהו םידומילב ,הרותל םיתע תעיבקב .םידומילה תרגסמל ץוחמ [העוציב
רוסמלו ריבסהל שי ךכ ךרוצל .תיללכה הלכשהה תבחרהבו יואר רודיבב ,םיחתמ תקרפמה
םיאתמ םוסרפ ,םהירוהלו םידימלתל הרבסה תורגאו םירזוח תצפה ידי לע היצמרופניא
.דועו םידומילה םוי תא תוכיראמה תולועפ לע בושייהו הליהקה לש םינומוקמב

.יתרבחה םשוביגו םירומה תמר תאלעה .י
,יתדה םהייח חרואו תינוציחה םתעפוה ,םתוגהנתהו םיכנחמה תווצ לש תישיאה אמגודה
ןהו יכרעה םוחתב ןה יתדה ךוניחה לש תומישמה תחלצהל יחרכה יאנתו דוסי ינבא םישמשמ
ויהי םירומהו םיכנחמה יתווצש ךכ לע ודיפקי רפסה יתב ילהנמש יוארה ןמ .ידומילה םוחתב
תופתתשה ,ול הצוחמו רפסה תיבב עובק דומיל דדועל שי ,הלא םימוחתב םתוירחאל םיעדומ
תימדקא הלכשה תשיכר ,תילאוטקלטניאהו תיתדה המרה תאלעה ,הנש ידימ תויומלתשהב
.דועו הינשו הנושאר

הכימת לש הריווא חתפיו וידבועו ויכנחמ רוביצ ברקב תויתרבח תוינכת שוביגל גאדי להנמה
תבחרהו תוינחור תולעמב תולעל םיווצמ תוכנחמהו םיכנחמה יתווצו םילהנמה .םיידדה דודיעו
קי'צייבולוס ברה לש וירבדכ תיללכהו תינרותה םתלכשה
הכוז םדא הרות דומיל ידי לע ,הנקבחת יכ הדבכת ,ךממורתו הילסלס ,בותכה ןושלכ"
תונידעו תמלענ חורה תוסג .תישיא הרהטו השודקל םג םא יכ ,התעידיו המכחל קר אל
דומילה תובקעב .התפילחמ הבשחמה תוקמעו תפלוח תויחטש ,המוקמ תא תשרוי
ותמצועו בחרתמ םדאב ינחורה חוכה .תוישיאה תושדחתהו ארבג יונישב םילקתנ ונא
.18"ויפויב ךלמ וב םיאור לכהו תוכלמ רתכב רתכנ דמולה ,תטלבתמ תירסומה
תינריתמה הרבחה לש םייותיפה לומ דומעל םירומל יתדו ירסומ ןסוח קינעת תינחורה היילעה
םירגתאה םע החלצהב דדומתהלו ישונאה םויקה תמר תא הכומנ הגרדל םידירומה
.תיתדה תונויצה לש םיבכרומה


.יתדה ךוניחה תלהנהו חוקיפה םע רשקה .אי
לש תוידוחייה תומישמל םאתומו דחוימ אוה יתדה ךוניחב םמוי רדסו םיחקפמה ידיקפת
םיאשונל יארחאו לפטמ אוהש םושמ רתוי תבחרנ איה חקפמה לש ותוירחא .19יתדה ךוניחה
.ךוניחה דרשמ הטמב וא ,זוחמה לש הריכבה תודיקפה ידי לע םילפוטמ יללכה ךוניחבש
,רפסה יתב לש םינבמהו חותיפה םודיקב לופיט ,םדא חוכ לש המאתהה תקידב ומכ םיאשונ
עייסל ךרוצה םע דחי ,םיבושייה ינברו תוימוקמה תויושרה ישנא םע םיפוכת םיעגמ םויק
ומע להנמה לש רשקה ךכ םושמ .חקפמה לש ונמזמ הברה םיספות ,םיפסונ םיבאשמ סויגב
.רתויב בושח אוה

תא סייגל תורשפאה תא חיטבי רפסה תיב בצינ םהינפב תומלידבו םינוידב חקפמה ףותיש
חוקיפה ףותיש ךכל רבעמ .רפסה תיב תורטמ םודיקלו תויעב ןורתפל ונויסינו ותויחמומ
ףטוש ןוכדע חיטבי םינושה םיבושייב רפסה יתבב שחרתמב יתדה ךוניחה להנימ תלהנהו
יתדה ךוניחה אצמנ לארשי ץרא לע קבאמה עקר לע .תויופצ תויעב לש ןנורתפב ענומ לופיטו
.ויתולועפ תא תרושקתה ילכמ קלחו םיביריה םינחוב התועצמאבש "תלדגמ תיכוכז" תחת
תקמעה .תקולחמב םייונשה םיאשונב םירומהו םידימלתה תדיעמל םיפצמ םג םה םיתעל
ןיב תונודינה תויזכרמ תויגוסכ ושמשי דיתעה תארקל תויזחת תנכהו הרבסהה ,ןונכתה
.בחרה רוביצל הרבסה תולועפ םדקל היהי רשפא ךכב .יתדה ךוניחב םילהנמהו םיחקפמה

הליהקה ירבחו םידימלתה ירוה םע םירשק .בי
תעדומה הריחבה .הנידמה תייסולכוא לש הלודג טועימ תצובקל ןתינ יתדה יתכלממה ךוניחה
תיכרעה ותוהמו ךוניחה לש ותוכיא יבגל תויפיצ לע תססובמ יתדה ךוניחב םירוהה לש
םע הלועפ ףותישו ןילמוג ירשק חפטל וילע ויתומישמב דומעי יתדה ךוניחהש ידכ ,תיתדהו
תוטלחהה תלבק ךילהתבו עדימב םירוהה תא ףתשל שי .םינושה וינווגל םירוהה רוביצ
חוודל ,םידימלתה ןמ תוידומילהו תויכוניחה תועיבתה תא ריבסהל ,תובושחה תוינורקעה
תופיצר לש המויקל םהב רזעיהלו ,רבשמ יבצמו םהידלי לש הגירח תוגהנתה לע םירוהל
קלחב רצונש יומידב קבאיהל שי .רפסה תיב ילתוכל ץוחמ םג םהידלי לש תיתדה תוגהנתהב
תגצהו הבחר הרבסה ידי לע יתדה ךוניחה לש - לוכיבכ - הדוריה ותוכיא לע םיבושייה ןמ
ןמז .טרפב םיימוקמה םיגשיהה לעו ללכב יתדה ךוניחה יגשיה לע םיטסיטטס םינותנו תודבוע
םיביטקייבואו םייעדמ רקחמ יאצממ ומסרופש דע ,יתדה ךוניחה לע תרוקיב םירוהה וגפס בר
יתכלממה ךוניחה לש םייגולואידיאה ויבירי וציפהש תונוכנ אלה תועומשה תא ומיזה רשא
ךוניחל וידלי תא חלושה םירוהה רוביצ לש "הדיחיה תוואג" תא קזחלו חפטל יוארה ןמ .יתדה
רפסה תיבש וילאמ ןבומ .תיללכה םתלכשה תבחרהו ינרות קוזיח לש המגמב םבלשלו ,יתדה
דוביכ יניד לש םייתכלהה תודוסיה סיסב לע םהידליל םירוה ןיב םירשקה קוזיחל לעפי יתדה
.םירוה

שמשתש תוידוחיי חתפל איה ,םיבר םירוה לש תויטנו תונוצר םע תודדומתהל םיכרדה תחא
דצב .יתרבח עקר לע גלפתהל תונוצרה תא םצמצתו םירוהלו םידימלתל "הכישמ תדוקנ"
עדמה ,תויונמואה ימוחתב תונורשכו תויטנל תובושת קפסל םוקמ שי ינרותה רובגתה
.20דועו הקיסומהו


םוכיס
יניעב היוארה תומדה תא גציימ ,ךוניחה תכרעמ לש היכרריהב הריכב הדמע לעבכ ,להנמה
תועצבתמה תולועפה לכ לש ליבומו גיהנמכ יארחא םג אוה .יתדה ךוניחה ןמ םינהנה רוביצ
םיחרזאכ םדיתע בוציעו םידימלת תואמ לש םלרוג דקפומ וידיב .ולוהינבש יכוניחה דסומב
בייח אוה ,תובכרומה תומישמב דומעל ידכ .םצראלו םמעל ,םתודהיל םינמאנה םייתד
ינרותה עדיה תא רישעהל ,וייח חרואב המישגהלו ד"מחה לש תדחוימה ותנשמ םע תוהדזהל
םג ללככ .יתדה רפסה תיב לש ויתויעב ןורתפב תוחמתהלו ,תיללכה ותלכשה תא ביחרהל ,ולש
תינחורה ותוחתפתהלו תישיאה ותחימצל [ודודיעו חוקיפה עויסב] גואדל בייח להנמה
תונוש תומרב תימדקא הלכשה תשיכר ,םיינרות םירועשב תופתתשה ידי לע תילאוטקלטניאהו
יולימב ןונער היהיש ידכ .יללכ עדילו תורוקמל קקזנהו עדויה םכח דימלת לש םילגרה חותיפו
יולימב וא םירחא תודסומ לוהינל רבעמב ןה ,םידיקפת יפוליח דדועל םוקמ שי ,דיקפתה
.יתדה ךוניחב םינוש םיריכב םידיקפת

םידיקפתה ילעבו םידימלתה םירומה לש ,רפסה תיב לש הדימריפה שארב דמועש םדאכ
תוטלחהה דקומב ברועמ תויהלו תוטלחהה תלבקל תוירחאה להנמה לע תלטומ ,םינושה
תוישיא לעב תויהל וילע .ותוא הפיקמה תיתדה הליהקבו רפסה תיב ילתוכב תויושחרתההו
הדמתה יוליגו םיבושח םייוניש לע תוערכהבו םיצחלב דומעל תלגוסמה הלוקשו הקזח
תוגהנתהב :םימוחתה לכב םידימלתה יגשיה תאלעהו רפסה תיב תדובע רופישל ותגאדב
לגוסמ תויהל וילע .המיאתמ תיתרבח תוגהנתהבו םיידומילה םיגשיהב ,תיחרזאהו תיתדה
רוסאש המ תא [תומילאב םג םיתיעלו] תוינלוקב םיעבותה םיסרטניא ילעב םישנא לומ דומעל
ירפסו תושדח הארוה תוטיש ,תוינכת ךירעהל עדיי רפסה תיב להנמ .םיכסהל רפסה תיבל
יולימל ותריחב .םהינימל םיינוציח "םיחמומ" ינפמ ותדמעו ומצע לטבל ילב ,םישדח דומיל
ילב םיבושחה םירבדה לע ףקותב דומעל תוירחאהו תוכמסהו חוכה תא ודיב תנתונ דיקפתה
התאש הז רבד [םייחה רוא לעב בתוכ] דאמ וינע השמ שיאהו" .םירחא ינפב ומצע לטבל
.21"ךיתחלש יכנא וז הדימ ךתיינק תועצמאב יכ .תואה אל הז ,יכנא ימ רמואו ךמצע ןיטקמ
תינויצה הליהקה לשו וידימלת לש םדיתעל רשאב קוחר חווטל תוזחלו תופצל להנמה לע
תיב ירגובל דיתעב רשפאת ורפס תיב לש תיכוניחה תוכיאה יכ חיטבהל ודיקפתמ .תיתדה
םייחל תוכזל ,לארשי תנידמ לש הדיתעו הלרוג לע העפשהו חתפמ תודמעב בלתשהל רפסה
תחנ תוארל להנמה הכזי זא יכ .תיתדה תינויצה הליהקה לש היכרע יפ לע םיביציו םינתיא
וכרבתי םה םילהנמה לש םתדובע רכשב יכ ןימאמ ינא .ויתומישמב חילצהלו ותדובעב
.ללכב יללכה רוביצהו טרפב יתדה רוביצה ברקב יתרקוי דמעמבו םיגשיהב

:הליפתב םייסנ
,היתולצ םייסמד רתב רזעילא יבר"
:ינה רמא
וניקולא 'ה ךינפלמ ןוצר יהי
[ונילרוגב :י"שר] ונירופב ןכשתש
תוערו םולשו הוחאו הבהא
.22"םידימלתב ונילובג הברתו


תורוקמו תורעה
.Manz. C. and Sims. Company of Heroes. Unleasing the Power of Self-Leadership. 1955 .1
.1993 .19 'בוח .ךוניחה ןוגראבו להנימב םינויע .תווצה תולשבו תוגיהנמ .י ,ןמדירפ .2
.הבישחה חופיטל סייו וקנרב ןוכמ .IQ-ל רבעמ החילצמ היצנגילטניא .ר ,גרבנרטס .3
.1998
.1994 .ביבא לת תטיסרבינוא .תומר תאצוה .םיגיהנמכ םילהנמ לע .מ ,רפופ .4
תרשכהל תיתדה הללכמה ."תויפלת" תללכמ ןותנש .יתדה ךוניחב תויתכלממה .מ ,ןגד .5
.ז"משת ,םישימחה לבוי דובכל ןויליג .הארוהו ךוניח ידבוע
תוברתלו ךוניחל הקלחמה .225 'מע .הכרעהו תוגה ירבד .ד.מ .קי'צייבולוס ברה .6
.ז"משת ,םילשורי .הלוגב םיינרות
,םילשורי .הלוגב םיינרות תוברתלו ךוניחל הקלחמה .ןורכיז ימי .ד.מ ,קי'צייבולוס ברה .7
.11 ,דומע .ט"משת
.15 דומע ,םש .8
.17 דומע ,םש .9
.ןתריתפו תויעב תריצי לש תונורקע ,יוניש .ר ,שיפ .ג ,דנלקיו .פ .קיוואלצאו :האר .10
.1992 .םילעופ תירפס
-289 םידומע .םילשורי ."תורוא" תאצוה ,דחיהו דיחיה דוסב .ד.מ ,קי'צייבולוס ברה .11
.290
.'ו ךרכ .םייחה רוא ,השמ תורגא ,ןייטשנייפ השמ ברה לש הכוראה ותבושתב ןייע .12
.ט"ישת ,קרויוינ .אכש-טיש םידומע
.א/אפ ףד .םירדנ תכסמ .13
.כש דומע .'ן ךרכ ,השמ תורגא .ןייטשנייפ .מ ברה .14
.םישלח םידימלת םודיקל תוינכת .ןגד .מ לש ורמאמב תוישעמ תועצה רפסמ אנ האר .15
.1997 ,ץישפיל תללכמ דילש םילהנמ חותיפל ןוכמה :ךותב
.ס"שת .1 'סמ ןויליג דמח הדשב .יתדה ידוסי לעה ךוניחב תוחתפתהה .מ ,ןגד .16
.'ב דומע טנ ,תובותכ תכסמ .17
.'גי דומע ,'ב ךרכ ,יראמ אבא רכזל םירועש .ד.מ ,קי'צייבולוס ברה .18
דמח הדשב .יתדה ךוניחה לש םיכרצהו תורטמה םע דדומתמכ ללוכה חקפמה .מ ,ןגד .19
.ז"נשת ,'ו ןויליג
.ה"נשת .ו-ה ןויליג ,דמח הדשב .יתדה ךוניחה תודסומב תוידוחיי .מ ,ןגד .20
.'ג תומש ,םייחה רוא שוריפ .21
.ב/זט ףד ,תוכרב תכסמ .22            חזרה לתוכן בשדה חמד