ונימיב לארשי תבהאל ךוניח

ל"צז קוק ה"יארה ןרמ לש ותנשמ יפ לעםואד הדוהי םייח

ו"נשת ד-ג ןויליג ,דמח הדשב
לארשי תבהא לש התרות םלוא .םהילא ךנחל שיש דוסיה יכרעמ דחא איה לארשי תבהאש קפס ןיא
םהמ ומצעל רידגהל ךירצ ,ימואל יתדה רוביצה ברקב לארשי תבהאל םויכ ךנחל שגינהו ,איה הבחר
.ונימיב הז אשונב םיצוחנה םישגדה

ברה) "לארשי תבהאב ןואג" היה רשא ,ל"צז קוק ןהכה קחצי םהרבא ברה ןרמ בתכש םירבדה
תבהא - הרותבש הז לודג עוצקמב ,(8 דומע ,"ברה תנשמ" רפס ,"ונבר" רמאמ ,הירנ יבצ השמ
,("אירוגנסה תדובע" - ה"כש דומע ג קלח שדוקה תורוא ,א ףיעס ד קרפ לארשי תורוא) לארשי
.וננמזל המיאתמה לארשי תבהאל ךוניח ךרד בצעל ונאובב ונכרד תא וריאי

וכרד יפ לע לארשי תבהאל ונתפוקתב ךנחל שי דציכ ,הבשחמל םיווק עיצהל איה הז רמאמ תרטמ
.ל"צז ה"יארה ןרמ לש


א
ןכ לעו ,תימינפ השודק תמייק לארשימ דחא לכ לש שפנה עבטבש ,ונדמיל ל"צז קוק ה"יארה ןרמ
שי .(ופק דומע ב היארה תורגא) תווצמו הרות ירמוש םניאש ולא ללוכ ,לארשימ דחא לכ בוהאל שי
לארשי חוכ הז לכ םעש ןיחבהל - זועו ףקות לכב ואריי תד לוזלזו שדוק תסימר רשא תעב" םג ךרוצ
לכ יפלכ הבהא אלמתהל ךכ ךותמו ,(ב ףיעס ד קרפ לארשי תורוא) ,"ויהל-אל םוצעו ,אוה לודג
לכ תמשנב הזונגה השודקהו הרואה תא רעשל לכוי הז ימ יכ" ,תד לע םירבועה ולא םג ,לארשי
.(דל דומע ב היארה תורגא) "לארשימ דחא

תאלעה םצע וליפא םלוא .לועה יקרופ ןיבל לארשיבש הרותה ירמוש ןיב רשקה תא קתנל וצרש שי
:ינחור םוצמצלו תולפשל יוטיב אלא וניא דוריפה ןויער
לגד יאשונ םיצירפ וברש ,הזה ןמזב םא ,ללכה תכרדה רבד לע תועדה תקולחמ"
יהי אל 'ה םש לגד יאשונ םירשכהש ,המואה תא דירפהל יואר ,המר דיב תורקפהה
תולפשה ינפמ האב וז אתגולפ לש הרקיע לכ ,םיעשופה לועה יקרופ םע שחי םוש םהל
(היחתה תורוא) ."תיללכה
:ומצע לע בתכ ל"צז קוק ה"יארה ןרמו
ונמע ללכל ,ישפנ לכבו יבל לכב שממ ,הלודג איה יתביחש ,ץראו םיימש ילע דיעמ ינא"
רבא אוה םהמ קלח לכש ,המלש הנומאב ןימאמ ינאש ינפמ ,םהיתוגלפמ לכלו םהיטרפלו
."הנבומ אולמב הלוכ לארשי תסנכ איהש ,האלפנהו השודקה המוקה רועישב דחוימ
(523 דומע ב קלח היארה ירמאמ)


ב
תלבוקמ התיה אל ,לארשיבש תדה יבזוע תא םג בוהאל שיש ,ל"צז קוק ה"יארה ןרמ לש ותעד
העודי לשמל ךכ .ומע ומיכסה ברה לש ורודב הרותה ילודג לכ אל םג ,הרותה ירמוש ברקב וימיב
.הז ןיינעב ברה לש ותטיש לע ז"בדירה לש ותהימת

הבהא תוברהל ,(אסק דומע ב היארה תורגא) ומצע לע ברה לביקש םולשה תדובע התיה ךכיפל
.הכפהמו ךרד תצירפ הב התיה רשא ,הפיקמו הבושח הדובע ,לארשיב לועה יקרופ יפלכ

אצומ ,ל"צז ברה ןרמ לש ותנשמ רואל לארשי תבהאל ךנחל ,ימואל יתדה רוביצה ברקב ,םויכ שגינה
יתדה רוביצה ברקב לבוקמ היהש סחיהמ הנוש תווצמו הרות ירמוש םניאש ולאל יסיסבה סחיהש
,האנש היה תווצמו הרות ורמש אלש ולאל יוצמה סחיה ל"צז ברה לש ורודבש דועב .ברה לש ורודב
תא ללחמ ,םירשכ םניאש םילכאמ לכוא ,תדה תווצמ לע רבועה םדא יפלכ האנש לכ ןיא םויה
.המודכו תבשה

היהש הממ םויכ ימואל-יתדה רוביצה ברקב הנוש היבזועל הרותה ירמוש סחי עודמ עובקל השק
יפלכ היוצמ התיהש האנשה תא גיפהו ,תינחורה ותדובעב חילצה ברהש ןכתי .קוק ברה ימיב
ונרודבש ןכתי .הרותה תווצמ תא ורמשי לארשי לכש הבוחל תושידא שיש ןכתי .תד לע םירבועה
רוביצה יכ המדנ םינפ לכ לע .ךכל תורחא תוביס שיש ןכתיו ,המרב ידמ רתוי אשינ תוילרבילה לגד
ןוכנ טרפב .תווצמו הרות ירמוש םניאש ולא יפלכ האנש וב ןיא ,תווצמו הרות רמושה ,ימואל-יתדה
םישנא םע תודידי וא תונכש ,החפשמ תבריק שי םהב ימואל-יתדה רוביצב םידבר םתואב רבדה
ןרמ לש ורודב .םאנשי אלש יעבט ,תווצמו הרות םירמוש םניאש םישנאל רושקש ימ .םייתד םניאש
האנש היוצמ התיה - הנוש םייח חרואבו דרפנב ויח תווצמו הרות ורמש אלש הלא רשאכ ,ל"צז ברה
דע תמייק ,ברה ימיב תחוור התייהש השיגהש רשפאו .הרותה יבזוע יפלכ הרותה ירמוש הנחמב
.ידרחה רוביצה ברקב םויה


ג
גהנתהל שיש ל"צז ברה ןרמ לש ושודיח .לארשי יעשופ תבהאל םויכ ךנחל ךרוצ ןיאש הארנ ןכ לע
ברה ןרמ לש ותטיש תא דמלמה לכו ,אטישפד אתלימ םויה אוה תדה יבזוע םע בוריקבו הבהאב
לש הקומע הנבהל ךנחל ךרוצה קר ראשנ .החותפ תלדל תוצרפתה יהוזש אצומ הז ןיינעב ל"צז
תא ףיסוהל שי תווצמו הרות ירמוש םניאש ולא יפלכ יבויחה סחיל .תדה יבזוע יפלכ יבויחה סחיה
השודק לארשימ דחא לכ ברקב שיש תעדל ,םהב שיש תימינפה תילוגסה השודקה תרכה לש ןכותה
היארה תורגא) לארשימ םדא לכ ריקוהל שי הניגבו ךירעהל שי התוא רשא ,תובא תשורימ תיעבט
.(ופק דומע ב


ד
םויכ םייקש יבויחה סחיה .הרותה תווצמ תא לארשי לכ תרימשל תויתפכאל םג ךנחל םוקמ שי ילוא
דחא לכש ,ונברקב םייק תויהל ךירצש ןוצרה רסח - ןורסיח םג םימעפל וב שי ,תדה יבזוע יפלכ
יתדה רוביצה תא ךנחלו ,הז ןורסיח םילשהל םוקמ שי .הרותה תווצמ לכ תא רומשי לארשימ דחאו
.הרותה ךרדב וכלי לארשי לכש הפיאשל ימואל

:ומצע לע ל"צז ברה ןרמ דיעה ךכו
ביאדמ ןפואב איסהרפב תבש ללחל םילעופ םידיחי הזיא וזעונש ,העומשה יתוא הדירחה"
אל הלא ומכ תועומשמ יתמשנ עצפ קמועב תרעובה ,שאה תא .הבשומב םויה עצמאב
(ומק דומע א היארה תורגא) ."תונויליג לע םכל רוסמל ,םיבוהאה יחא ,לכוא

ובוש ,תבש לוליחמ ובוש ...ונלש חורה תולפש לע יבל קמועמ תאצוי הלודג החנא"
(341-343 םידומע ב קלח ה"יארה ירמאמ) ."ער חרוא לכמ ובוש ,תורוסא תולכאממ
ןכ לע ,שודיח הב שיו ,םויה הילאמ תנבומ הניא תווצמו הרות ורמשי לארשי לכש תויתפכאש ןוויכמ
תוללכל ףאושה ,ונרוד לש הלודגה חורל םיאתיש הזכ תויהל ךירצ רבסההו .הקמנלו הריבסהל שי
:רבד לכב
תוללכ לש םייחה םרז לש ךפשמה ךרד ,יללכ ןבומב הז ונרודל טישוהל שי לוכה תא"
(78 דומע א קלח היארה ירמאמ) ."המואה
ירה ,הרותה ךרדב ךלוה וניאש לארשימ םדא לכ יכ דמללו ,המואב היוצמה תודחאה תא ראבל שי
:לארשי לש תימואלה חורה תא שילחמ אוה
ןמ םיידי ןויפרו הרותה תחכיש אוה םרוקמ ,לארשי חורב םלועל םיאבש תונויפרה לכ"
(ה ףיעס ב קרפ הרותה תורוא) ."הרותה
ינפמ ,תישאר .תדה יבזוע יפלכ הבהאה תא רתוס וניא הרותה תווצמ תא ורמשי לארשי לכש ןוצרה
,לארשימ םדא לכ ותמשנ עבטב היוצמה תימינפה השודקה תרכהמ תעבונ לארשי לכל הבהאהש
רסומ םג הארו .ופק דומע 'ב היארה תורגא) ךכ גהונ וניא םא ןיבו תווצמו הרות רמוש אוה םא ןיב
:(תונלבס ,ה"יארה תודימ ,ךיבא
הלוגס הל איהש ,לארשי תסנכ לש יהל-אה הרואב הנומאהמ הדלות איה לארשי תבהא"
(ב ףיעס ד קרפ לארשי תורוא) ."םינמזה תופילח לכב הנממ זוזת אלש תימצע
תא םיבהוא ונחנאש הלודגה הבהאה" :תונורסחהמ ןיע תמלעה השוריפ ןיא תדה יבזועל הבהאה
תוימצעה תא ריכהל שי םימגפה תייאר ףא לע ."הימומ לכ תא רקבלמ וניניע תא אמסת אל ונתמוא
:הכז הלוכ איהש ,המואה לש תיתימאה
תורוא) "םומ לכמ הייקנ ,תישפוח רתויה תרוקיבה ירחא םג ,התוימצע תא םיאצומ וננה"
.(ג ףיעס ד קרפ לארשי
.לארשימ דחאו דחא לכל ונתבהאב טעממ הז ןיא ,'ה ךרדב לארשי לכ וכליש םיצור ונאשכ ןכ לע

הרות םויקל איבהל ונרודב רתויב הליעומה ךרדה איה אקווד הבהאהו בוריקה ךרדש ינפמ ,תינש
תאלמו הכורא איה רבד לש ותימאל ךא ,הרצק רתוי איהש המדנ יוניגהו קוחירה ךרדו ,תווצמו
:(בנש דומע א היארה תורגא) םיתחתח
."םולשו תחנב קר ,וניריעצ בל ונילא ךישמהל םילוכי ונא דסח תושעו הבהא ילבחב קר"
(חסש דומע א היארה תורגא)

חילצהל בורק רתוי אוהש ,הלודג תונלבסו תוברקתהו הבהא ילבחב םכישמהל ונילע"
(אסק דומע ב היארה תורגא) ."םעזב תוכלהתהו הביאה ךרדמ
תונלבסו חור ךרוא ונברקב הדילומ ,הרותה תווצמ תא ורמשי לארשי לכש ונתפיאש אקווד ,ךכיפל
,'ה לא וברקל םיפאוש וננה ונמע תא םיבהוא ונאש הקומעה הבהאה ךותמ יכ ,תדה יבזוע יפלכ
.(חע דומע ב היארה תורגא) ויתובושמ לכ יפלכ לבס חוכ ונל שי ךכ ךותמו

.תדה יבזוע יפלכ הבהאה תא רתוס וניא הרותה תווצמ תא ורמשי לארשי לכש ןוצרהש ,אצמנ
דחאו דחא לכ ידי לע תווצמה תרימשל הפיאש רסוחמ תעבונה ,תד ירבוע יפלכ תונלבס ,הברדא
:תיתימא הדימ הניא ,לארשימ
,הלכמו תיממ םסל תישענ איה ירה ,חורה ןויפרו בלה תיכורכר ךותמ האב איהש תונלבס"
(זנק דומע ג היארה תורגא) ."לואשכ השקו הרמ האנש איבהל ופוסש
הל שיש תיתימא הדימ איה ,רשיה ךרדב וכלי לארשי לכש הפיאש םע דחי ,בלב היוצמה תונלבס קר
.("לוכה תבהא האלמ השודק" - זיש דומע ג קלח שדוקה תורוא האר) םויק

:םיאטחה תא רעבל ןוצרה ןיבל םיאטוחה יפלכ בוריקהו הבהאה סחי ןיב ,אופא ,ונדחיא
םניאש םיכפה ינש לש בצמב דומעל םילוכי ויהש חור ימרז ינש דחאכ רבכ םיללוכ ונא ןאכ"
,הנותמה תונלבסהו ,שדוק לכו ותרותו 'ה תאנק ,השודקה האנקה - דחאתהל םילוכי
.(חע דומע ב היארה תורגא) "םולש יכרדו דסח חור האלמה
ונאש רבדה שוריפ ןיא ,המלש הבושתב ובושי תווצמו הרות ירמוש םניאש ולאש םיפאוש ונא רשאכ
ג"ירתמ קלח םייקמ לארשימ םדא לכ .תומלשה ךרדב ךלוהכ ימואל יתדה רוביצה תא םיאור
לככ 'הל ברקתי לארשימ םדא לכש איה ונתפיאש .רתוי לודג ימ לש וקלח עדוי שיא ןיאו ,תווצמה
.ולצא ןוקית ןועטה תא ןקתי דחא לכו ,ותלוכי


ה
ךנחל ךרוצה םת אל םוקמ לכמ ,תווצמ ירמוש םניאש ולא תבהאל ונתפוקתב ךנחל ץוחנ אל םא םג
הבהא תוברהל ונתבוחו ,םויכ לארשי םעב ,ונרעצל ,םייוצמ האנשו גוליפ הברה .לארשי תבהאל
.תוערו םולש ,הווחאו

רוסמל םינכומ רשא ולא יפלכ תינפומ ימואל יתדה רוביצה ברקב םויכ תמייקה האנשה רקיעש הארנ
הנידמ םהל םיקהל םיצורו ונכותבש םיברעה לש םדמעמ תבטהב םיצפח ,לארשי ץראמ םיקלח
תא ושטנ ,םצראו םמע לא םירושק םניא ולא םישנא יכ הסיפתהמ תעבונ םהיפלכ האנשה .תיאמצע
.לארשי ןוחטב תא םיריקפמו וניביוא ינפב םיספרתמ םהו ,ינויצה ןוזחה

ולא יכ ראשה ןיב בתכ ,ורודב ויהש תדה יבזוע תא בוהאל ןוכנ עודמ ריבסהשכ ,ל"צז ברה ןרמ
תורגא) םילענו םיבגשנ םיניינע הב שי רשא ,תונויצל םירושק םה ירה תווצמו הרות ירמוש םניאש
,התמדא לע המואה תייחתבו תויולגה סוניכב ,ץראה בושיב םיקסוע םניהו ,(חר דומע ב היארה
.שדוק ולוכ רשא ,(325 דומע ב קלח היארה ירמאמ) ץק ןיאל המשנ תביח ונילע ביבחה לעפמ והזש
- םיהל-א חורל םיקקזנ םניאש הז לעפמב םיקסועה םיבשוח םא ףאו
,לארשי חורב ץפח אוהש רמוא אוהש ןוויכ ,'ה חורל ללכ קקזנ ונניאש רמואש ימ וליפא"
.(ט היחתה תורוא) "וחרוכ לעב םג ותפיאש תדוקנ תויכותב הרוש יהל-אה חורה ירה
םיצורו ונכותבש םיברעה לש םדמעמ תבטהב םיצפח ,לארשי ץראמ םיקלח רוסמל םינכומה ,םישנא
.המואה תבוטל םניה םהישעמש ךכב םהיפלכ הבהאה תא קמנל השק ,תיאמצע הנידמ םהל םיקהל
ךנחל ךירצ וב םוקמל םיאתמ וניא וימיב לארשי תבהא תוברהל ידכ ל"צז ברה ןרמ רמאש המ
.םויכ לארשי תבהאל

השודק תחנומ ילארשי לכ לש שפנה עבטב יכ טילבהל שי ,ולא םישנא יפלכ הבהאל ךנחל ידכ
לארשימ דחא לכ תבהאל הביס איהו ,ויתופקשהלו וישעמל הרושק הניא רשא ,תימינפ
תורגא) "לארשימ דחא לכ תמשנב הזונגה השודקהו הרואה תא רעשל לכוי הז ימ יכ"
.(דל דומע ב היארה
תועדב םינימאמה תא אונשל ןיא םלוא ,תובירחמו תוקיזמ ףאו תונוכנ ןניאש תועדה לע קולחל שי
.ולא

ג קלח שדוקה תורוא האר) ריאהל םתואו ,תוכז ידדצ וללה םישנאה לש םתטישב אוצמל םג ןתינו
חוכ לכש םיילילשה םידדצב אוה דוריפה לש ודוסי .(בל ירשי לעו ה"ד "הנוילעה ןיעה" - זכש דומע
.(חי היחתה תורוא) םירחאבש בויחה לא טיבמ חוכ לכשכ איה תודחאהו ,ורבחב האור המואב


ו
יתדה רוביצה .םידרחה יפלכ ונסחיב אוה ,םויכ לארשי תבהאל ךוניחב םוקמ ול שיש ,ףסונ שגד
,תווצמו הרות ירמוש םניא םא םג ,הנידמהו ץראה יאשונב ומע םימיכסמה יפלכ הבריק שח ימואל
יאשונב םגו ,תווצמהו הרותה ךרדב ונל םיפתוש וללהש ףא לע ,םידרחה לא הברק שחשמ רתוי
.םימיוסמ םירבדב ונמע םימיכסמ הנידמהו ץראה

יכרעל םתודגנתהו ,(ב דומע ב היארה תורגא) תווצמו הרותב וניתימע םניה םידרחה יכ טילבהל שי
תורגא) היגיסמ תונויצה הפרצנ התוכזב רשא ,(םש) םיימש םשל תקולחמכ איה ירה - תונויצה
.(ונק דומע ג היארה

:ךכ םושמ
הדימ וזיאב ,ומש יבשוח 'ה יארי לכל הבהאה רשק תא אוהש לכב ףא טעמל ונל הלילח"
ב היארה תורגא) ."תימינפ תודידיו הבהא ונב תררועמ ...םתאיגשו םגוליד םגו ,איהש
(גע דומע

,הנבי ונמע םלועהו ,תונביהל בושנ ,םניח תאנש ידי לע ,ונמע םלועה ברחנו ,ונברחנ םאו"
.("םניח תאנשו םניח תבהא" - דכש דומע ג קלח שדוקה תורוא) "םניח תבהא ידי לע