תיתד תמאו תיעדמ תמא

[תדהו עדמה תייעבל]

ןויצע יולה לאפר קחצי

ה"כשת ,ולסכ ,"דמח הדשב"


אובמ
יתיאר יכ ,לארשי ינב וניחא לע דוחייב ,יבל באכ הלאה םירבדה לע יתדמע רשאכו...."
םירפוכהמ םיברו ,תורורב ןניא םהיתועדו הכז הנניא םתנומאש םינימאמהמ םיבר םהיניב
ועקש טעמכש םישנא יתיארו ,תמאה ישנא םינימאמה לע םיאשנתמו םתריפכב םיאגתמ
קיזחי ,םהילא דריש יאדומא ןיאו ,הריפכה לש םינודיזה םימה ידי לע וסוכיו תוקפסה םיב
לצנלו ייתוחוכ תדימב םהל רוזעל יתבוחמש יתאצמ ןכל .הלאה םיקמעמהמ םשמיו םדיב
רסוחבו יתמכח רצוקב ינא ריכמ םג םאו .םילשכנ ידי קזחל ידכ ,'ה ינדמל רשא תא
ייתובשחמ תא עדוי אוה יכ ,ינרזעי 'הש ינא הווקמ ירה ,ירוד ינב לכמ םכח ינניאו ,ייתועידי
."יתנווכ תאו
("תועדו תונומא" ורפסל המדקהה ךותמ ,ןואג הידעס 'ר)
ןגהל קר וב ינא ןווכתמ :רתוי העונצ הז ירמאמ תרטמ .ןימאמל רפוכ ךופהל הז ירמאמ תרטמ ןיא
תדהו עדמה יכ ,רוביצב הצופנה העדה ינפמ :הריפכה ימרוגמ דחא תפקתהינפמ םינימאמה לע
.התוא סרוהו תדה תא רתוס עדמהש ינפמ ,תחא הפיפכב רודל םילוכי םניאו ,ירתסד יתרת םה
ןווכתמ ;דבלב םיקולא תואיצמב הנומאל ןווכתמ יניא ,תדו הנומא לע ןאכ רבדמ ינא םא :תעדל תאזו
ינא הצור הב בותכה לכבו הרותב םינימאמה הלאלו ,הב בותכה לכבו הרותב הנומאל רקיעב ינא
הנומא דגנ םג ,םצעבו) ונתנומא דגנ "תויעדמה" ויתונעט לע סורוקיפאל בישהל םהילע המ, ררבל
"סורוקיפא"ל - רקיעב ילואו - ןהו ,ץוחבמ ולא תונעטב םהילא אבה סורוקיפאל ןה - (!תרחא תדב
...םה םשפנ ךותמ ,םינפבמ ולא תונעטב םהילא אבל לוכיה


הנומאו העידי
שרושהמ האצומ (Science, Wissenschaft :תורחא תופשב ןהו תירבעב ןה) "עדמ" הלמה
ירה :וז העידי תתימאב ןוחטיב םושמ הלא וירבדב שי "תאז עדוי ינא" :רמוא םדא רשאכ ."עדי"
וישוחב ספות אוה רשא תא עדוי םדאה :יביטקייבוא דוסי םג וליאכ שי הז ןוחטיבלו !תאז עדוי אוה
.םיילמרונה םישנאה לכל םה םיפתושמ ירה ןויגההו םישוחהו ,ןויגהה יפ לע קיסמ אוה רשא תאו
תאז עדוי אוה ןיאש ,הזב שיגדמ אוה ,תישאר ירה - "ךכב ןימאמ ינא" :רמוא םדא רשאכ םלוא
תורוקמש ןוויכמ ,תינשו ;ךכב ןימאמ קר אלא ,"העידיה" לש ל"נה םיליגרה תורוקמה יפ לע
ןיא ירה ,ותנומא תתימאב םדאה חוטב םג םא ןכל ,םישנאה לכל םיפתושמ םניא הנומאה
יביטקייבוס אוה ותנומא תתימאב םדאה לש ונוחטיבו ,יללכ יביטקייבוא דוסי הזה ןוחטיבל וליאכ
.דבלב

,םידדובו םייטרפ םישנא םשב אל תרסמנ איה רשאכ ,"העידיה" תתימאב ןוחטיבה לודג דוחייבו
הנומאו ,רסומ אוהש תועידיה תתימאל רתויב ךמסומה רוקמכ בשחנ עדמה ."עדמה" םשב אלא
:םיאבה תודוסיה לע תססובמ וז

םייטרפ םישנא לש אל תינויגהה םתדובעו םתולכתסה ירפ ןה עדמה םשב תורסמנ תועידיה
תוישפנה תונוכתב תויולת ןניאו תויביטקייבוא ןה ןכלו ,םיבר םירקוח לש אלא ,םידדובו
.ולאה תועידיה ידיל ואבש ,םישנאה לש תוילכשהו
ןיאו ,בורה תעד תא ללכ ךרדב עדמה ,םנמא ,לבקמ םינוש םירקוח ןיב תועד יקולח לש הרקמב
לע ויתונקסמ תא עדמה קדוב ירה ,ינש דצמ ,לבא ;תאזה העדה תתימאל ךכב הבורע ללכ ךרדב
עדמה תונקסמ תא לבקל קצומ דוסי שי ןכלו ,ןתקידבל וילע םילבוקמה ,תורחא םיכרדו םיוסינ ידי
.תמאכ
םימסרופמהו םילודגה היגשיהו ,הקינכטב ןהב שומישה ידי לע רקיעב תוקדבנ עדמ לש ויתונקסמ
!עדמה לש תונקסמה תתימאל תחצינ החכוה םישמשמ הקינכטה לש

ןהיניב הריתס הנשי רשאכו ,תמאה תעידיכ תובשחנ עדמה תונקסמש ,ךכ לע אלפתהל אופא ןיא
שמשמ עדמה !הנומא קר יהוזו ,העידי יהוז ירה יכ ...הנוילעה לע ןדי ,הרותה ירבדב הנומאה ןיבו
םיינרדומה םינעדמה דחא ריעמ הפיו ,תדהו הנומאה דגנ םימחולה ידיב ריבכ קשנ ילכ וישכע
ונב םחלנ ביואה רשאכ :"םדאה לרוג" ורפסב ,Lecomte de Nouy יתד םדא םג אוהש ,םילודגה
ותואב המחלמ ול בישהל שי אלא ,םישרפ ליחבו םיצחב ודגנ ןנוגתהל ןיא ,םיסוטמבו םיקנטב
שמתשהל ונילע ,עדמה םשב תדה לע םירפוכה תפקתה ףודהל ידכו ;ונדגנ םחלנ אוה וב קשנה
עדמה לש ויתודוסיב תצק קמעתנ םא ,אצמנ הזה יעדמה קשנה תא .ונל ןתונ ומצע עדמהש קשנב
.םינוש םיעדמ לש םתויעדמ ןב ןיחבהל םג דמלנו - ינרדומה


תיעדמה תמאה
:עדמה לע םילטומ םידיקפת השולש

ישוחל םילגתמ ולאו הלאש הדימב ,וב תווהתמה תועפותבו םלועב םיאצמנה םימצעב ןנובתהל (א)
;םהיטרפו םהיתונוכת לכ לע םתוא ראתלו ,םדאה
העפותל דימת תומדוקה תועפותה ןה וליא ,עובקל ,ונייה ,תועפותה לש ןהיתוביס תא אוצמל (ב)
;העיפומ הנניא איה ןהידעלבשו תרקחנה
לש הביסכ תבשחנה ,העפות עודמ ,ריבסהל ונייה ,ל"נה תוביסה לש ןהיתולועפ תא ריבסהל (ג)
תרוצב עיפומ ,עדמה ףאוש וילאש ,הזה רבסהה .וז העפות לש התווהתהל תמרוג ,תמיוסמ העפות
םישוחה ידי לע רישי ןפואב תוספתנ ןניאש תומיוסמ תועפות לע ,ונייה ,תמיוסמ תואיצמ לע הרעשה
קיסהל רשפא ,תומייק ןה םאש אלא ,(וזכ הסיפת תורשפא תא םיביחרמה םירישכמ ידי לע אל םגו)
םילמב .וישוח תרזעב רקוחה ספת ןתואיצמ תאש ,תועפותל תומרוג ןהש ,ןויגהה ךרדב ןמויקמ
הנממ תעבונ ,לעופב תמייק (םישוחה ידי לע תספתנ הנניאשו) תרעושמה תואיצמה םא :תורחא
ידי לע תספתנה תואיצמהמ עדמה קיסמ ןכלו ;םישוחה ידי לע תספתנה תואיצמה תינויגה הנקסמכ
.ל"נה תרעושמה תואיצמה םויק לע םישוחה

:האבה המגודה ידי לע ןאכ רומאה תא שיחמנ
םחפנ ,םתוא םיררקמש ירחאו ,םחפנב םילדג םה ,םינוש םיפוג םיממחמש ירחאש עבק עדמה
.םצמטצמ
ידי לע :ךפהל םגו ,םיזגל - םילזונו ,םילזונל ךפהיל םיאתמ םומיח ידי לע םילוכי םיקצומ םיפוג
.םיקצומל םילזונו ,םילזונל ךפהיל םיזג םילוכי םיאתמ רוריק

לע תואבה תורעשהה יתש תא רוציל םינעדמה תא ואיבה תורחא תועפות תואמו ולאה תועפותה
תוספתנה ל"נה תועפותה תא הריבסמהו םישוחה ידי לע תספתנ הנניאש ,תמיוסמ תואיצמ םויק
:םישוחה ידי לע
.םימיוסמ םיחוור םנשי ןהיניבש ,תודורפמ בכרומ (רמוח לכו) ףוג לכ .1
ולאה תודונתה תוריהמש הדימבו ,ולאה תודורפה תודונתב ורוקמ - םישיגרמ ונאש םוחה .2
.ףוגה לש םוחה םג רתוי לודג ,רתוי הלודג

יפכ) - תורחא תועפות הברהו - םוחה תועפות לכ תא ריבסהל יושע ולאה תורעשהה יתש ףוריצ
:דועו תאז ,(הקיסיפ לש דומיל רפס לכב חיכוהל רשפאש
ןיידעש ,תומיוסמ תונקסמ ןהמ קיסהל רשפא ,ונייה ,"יוסינ" ידי לע ןתונוכנ תא קודבל רשפא
םא ,םשגתהל ןהילע םהבש ,םימיוסמ םיאנת םירצוי ונא רשאכ תומשגתמ ןה אלא ,ומשגתנ אל
.תונוכנ ןה ולאה תורעשהה
תוזחל תורשפאה תא ונל תונתונ ןה ,ונייה ,דיתעב הנמשגתת רשא ,תונקסמ ןהמ קיסהל רשפאו
.םלועה לש תמיוסמ הניפב תויהל דיתעה תא שארמ

תיעדמ הירואיתו ,"תויעדמ תוירואית" םשב תוארקנ ,תועפות הברה תוריבסמה ,תורעשה
םיוסמ חטשב דיתעה תא שארמ תוזחל תורשפאה תא ונל תנתונהו םיבר םיוסינ ידי לע הקדבנש
םג םימעפל םיריתכמ "תיעדמ תמא" םשב יכ ריעהל שי םלוא ;תיעדמ תמא ראות תא תלבקמ
תאזה הרעשהש הרקמב ,'ב ,'א תוביסנה םשגתהל תולוכי ןניא ,םנמא ,היבגלש ,תיעדמ הרעשה
.םינדעמה בור ידי לע תלבוקמ

:רידגהל אופא רשפא תיעדמ תמא
ןויגהה ידי לע הקסוה אלא ,םישוחה ידי לע תספתנ הנניאש תמיוסמ תואיצמ עבוקה ,טפשמכ (1
.םישוחה ידי לע הספתנש תרחא תואיצממ
:םימיוסמ םיישונא םיכרצ ינש קפסל היושע "תמא"כ ותלבקש טפשמכ (2
הנורחאה וזש ,ךכ םישוחה ידי לע תספתנה תואיצמה תא ריבסהל ,ונייה ,"ןיבהל" ךרוצה תא (א)
;ל"נה טפשמהמ תינויגה הנקסמ היהת
.םיוסמ חטשב תועפות שארמ תוזחל ךרוצה תא (ב)
.םינעדמה בור "םינימאמ" ותותימאבש טפשמכ (3

תותימא - תיעדמ "תמא"ל תואדווב סחיל רשפא הדימ וזיאב ,הלאשה רורבל וישכע שגינ
.תטלחומ תותימא ,תיביטקייבוא


תיעדמ "תמא" לכ תססובמ הילעש ,הנומאה
קפס ליטמ היהש דחא ףא ןיאו ,רתויב קיודמה עדמכ תבשחנ טרפב הסדנההו ללכב הקיטמתמה
הנהו !ןויגהה ידי לע תחכומ תיטמתמ תמא לכ ירה :עבוק הזה עדמהש "תותימא"ה לש ןתונוכנב
,השדח הסדנה הליג יקסב'צבול יסורה יאקיטמתמה :רזומ הרקמ הזה עדמב הרק הנש 130-כ ינפל
דוע ולגתנ ךכ רחאו ;ונלש הליגרה הסדנההמ הנוש איהו ,ןויגהה ידי לע חכומ טפשמ לכ הב םגש
,תויעדמה תותימאה ,ונייה ,םיטפשמהו ,טפשמ לכ ןויגהה ידי לע חכומ ןהב םגש ,תורחא תוסדנה
ןיאש ,דבלב וז אלו ...תורחאה תוסדנהה לש תויעדמה תותימאל םה םידגונמ תחא הסדנה לש
תועמשמ םג ןיאש ,עבוק אוה אלא ,תיתימאהו "הנוכנה" איה הסדנה וזיא ,עירכהל לוכי עדמה
...וז הלאשל

תא הקיסמ טרפב הסדנההו ללכב הקיטמתמה יכ ,עודי היה ןמזמ רבכ ?הרק הז ךיא - לבא
הנניאו ןחיכומ איה ןיאש ,תומויסכאמ ,תומיוסמ דוסי תוחנהמ - הלש תותימאה תא ,היטפשמ
,תוטלחומ תותימא ןה ,תומויסכאה ,ולאה דוסי תוחנהש ,ובשח םדוק לבא .ןחיכוהל הלוכי
הליג יקסב'צבול .ןהמ תועבונה ,תונקסמה לכ םג ןה תוטלחומ תותימא ןכלו ,ןהילאמ תונבומה
תוחנה קר ןה ;תוטלחומ תותימא ןניא ,הסדנהה דוסיב תוחנומה ,תומויסכאה :ךכ רבדה ןיאש
דצמ אל העינמ םוש ןיאו ,ןהב תרוויע הנומא ךותמ ,יתורירש ןפואב ןתוא םילבקמ ונאש תורעשהו
,תורחא ,תומויסכא ,דוסי תוחנה לבקל םישוחה ידי לע תספתנה תואיצמה דצמ אל ףאו ןויגהה
.םיליגר ונא ןהבש ולאמ תונושה ,תורחא תויעדמ תותימא םג ,ןבומכ ,תועבונ ןהמו

רשי שלושמ לש רתיה לע יונבה ,עוברה חטש :סרוגתיפ לש םסרופמה וטפשמ תא המגודל חקינ
,רתוי חוטב תויהל לוכי המ .הזה שלשמה יבצינ לע םייונבה ,םיעוברה יחטש םוכסל הווש ,תיווז
יכ הלגתה הנהו ?תוחכוה האממ רתוי תומייק הליבשבש ,תאזה תיעדמה תמאהמ רתוי יאדוו
תחא לע וא) האבה המויסכאה לע (!ךכב ושיגרה םדוקש ילבמ) תוססובמ ולאה תוחכוהה לכ
םיאצמנ וילעש ,רושימה לע ריבעהל רשפא ,רשיה וקל ץוחמ תאצמנה ,הדוקנ ךרד :(היתונקסממ
םשב העודיה) תאזה המויסכאה תא .הזה רשיל ליבקמה דחא רשי וק קר ,רשיהו הדוקנה
לבוקמה ,רחא טפשמ םוש חיכוהל רשפא יאש םשכ) חיכוהל רשפא יא (סדילקיוא לש המויסכאה
אלא ,העידי ךותמ אל ותוא םילבקמ ונאו ,(תרחא המויסכא ומוקמב לבקנ אל םא ,המויסכאכ
.תרחא "הנומא" םג איה תירשפא יכ ,ונעדיב ,דבלב הנומא ךותמ
,ל"נה רשיל דחא ליבקממ רתוי ריבעהל רשפא ל"נה הדוקנה ךרדש ,המויסכאב ןימאנ ונא םא
לע יונבה ,עוברה חטש :תרחא תיעדמ "תמא" עיפות ומוקמבו ,סרגותיפ לש וטפשמ ןוכנ היהי אל
;ל"נה שלושמה יבצינ לע םייונבה ,םיעוברה יחטש םוכסמ ןטק היהי ,תיווז רשי שלשמ לש רתיה
היהי ,ל"נה רשיל ליבקמה רשי וק םוש רבוע וניא ל"נה הדוקנה ךרדש ,המויסכאב ןימאנ םאו
.ל"נה םיבצינה לע םייונבה םיעוברה יחטש םוכסמ לודג רתיה לע יונבה עוברה חטש
אופא ללשנ ,הקיטמתמב ,רתויב קיודמה עדמב (תיעדמ תמא לכמ ,ונייה) תיעדמה תמאהמ
...תטלחומ תמא לש ,תיאדו תמא לש ראותה ןיטולחל
לש ןתותימאב ריכנש יאנתב ונייה ,"יאנת לע" "תמא" איה הקיטמתמב תיעדמ "תמא" לכ
הנניא איהש רמואו וז ןתותימא תרכהמ גייתסמ ומצע עדמהו ,תעבונ איה ןהמש ,תומויסכאה
...ול העודי

אוה ירה ,רתויב קיודמה עדמב ונייה ,הקיטמתמב תויעדמה תותימאל סחיב םייק הזה בצמה םאו
.(ןלהל איבנ ךכל תואמגוד) והומכ םיקיודמ םניא םהש ,םיעדמה ראשב המכו המכ תחא לע םייק
תורחא תודבועמ ונידי לע קסומה ,תואיצמה לע טפשמ העבט םצע יפל איהש תיעדמ "תמא" לכ יכ
,תומיוסמ דוסי תוחנה לע םג - ןהל ףסונ - אלא ,דבלב ולאה תודבועה לע אל ךמתסמ ,תואיצמבש
,העידי ירפ אל איה ןתלבק לבא ,םהילאמ םינבומה םירבדכ ןתוא םילבקמ ונאש ,תומויסכא לע
תמיוסמ תיעדמ "תמא" ןיב (דוגינ ונייה) הריתס הנשי םא ,ןכלו ;ןהב תיתורירש הנומא ירפ אלא
העידי ןיב דוגינ אל והז (איהש תד וזיאב תמאכ בשחנה ,טפשמ ןיב ונייה) תמיוסמ תיתד תמא ןיבו
לע םיטרפ) !היינשהמ "תיעדמ" תופידע ןהמ תחאל ףא ןיאש ,תונומא יתש ןיב דוגינ אלא ,הנומאו
הסדנהה תודוסיו הקיטמויסכא"ו ,"תדהו עדמה" :רבחמה ירפסב םיארוקה ואצמי הזה ןיינעה
."קיודמה עדמה לש תודוסיה תרותל אובמ ,תידילקיוא לאה


וז הקידב תואצותו תיעדמה תמאה לש תמאה תקידב
לבקתת םיוסמ חטשב תואיצמה לש תועפותה תא הריבסמה תמיוסמ תיעדמ הירואיתש ידכ
:(גיצמ ומצע עדמהש) םיאנת ינש לכ םדוק םיצוחנ ,עדמה ידי לע תיעדמ תמאכ
יתש תומייק םא :ולא תועפותל רחא רבסה םוש ירשפאו םייק תויהל ךירצ אל ,תישאר
תמא תוארל רשפא יא ירה ,ל"נה תועפותה תא ריבסהל היושע ןהמ תחא לכש ,תונוש תוירואית
;ןהמ תחאב ףא תטלחומו תיאדו
םא .ןדינה חטשבש תועפותה לכ תא ריבסהל הכירצ תיעדמ תמאכ תלבקתמה הירואיתה ,תינש
לע תרבסומ הנניאש ,תחא העפות התלגתנ לבא ,ולאכ תועפות יפלא הריבסמ תאזה הירואיתה
ריבסתש ,תרחאב הפילחהל לדתשמו תיעדמ תמאכ תאזה הירואיתה תא לבקל עדמה ברסמ ,הדי
לש הירואיתה תאו תיסאלקה הקינכמה תא ךכל המגודכ איבהל קיפסמ .תאזה העפותה תא םג
ןה תועפות יפלא הריבסה איהש דבלב וז אל .וז הקינכמ לע תססובמה תיללכה הכישמה לע ןטוינ
םיפוקסילטהש ,תכל יבכוכ ינש ,הנממ הנקסמכ ,תולגל תורשפא הנתנ םג איה - םימשב ןהו ץראה לע
ןויסינב) התמאתנ אל ,תאזה הירואיתהמ תעבונה ,תחא הנקסמ רשאכ ,הז לכ תורמלו .םדוק וליג אל
,ןיטשנייא לש תוסחיה תרותב תאזה הירואיתה תא ףילחהל עדמה היה חרכומ (ילרומ ןוסירומ לש
.ל"נה ןויסינב התלגתנש העפותה תא םג הריבסמה

עדמב תולבוקמה תוירואיתל סחיב הלאה םיאנתה ינש םימשגתמ הדימ וזיאב ,וישכע ררבנ
.תיעדמ "תמא"כ
תמאכ עדמב תלבוקמה תיעדמה הירואיתה דבלמש ךכב רומג ןוחטיב - ירשפא םאהו - שי םאה
םגו - ןיאש ,רמוא טושפה ןויגהה ?הריבסמ תאזה הירואיתהש תועפותל רחא רבסה ןיא תיעדמ
תא :םינמאנ םידע ינש דוע דיעא ןויגהה לש וז ותודע קוזיחלו ,הזכ ןוחטיב - תויהל לוכי וניא
.רמייהסדליה דלונרא רמ םיינרדומה םינעדמה דחאו - הרקנאופ םסרופמה יסאלקה ןעדמה
םייק םאש ,הרקנאופ בתוכ "ץרה ילגו לסבקמ לש הירואיתה" ןטקה ורפס לש ןושארה קרפב
םירבסה אוצמל רשפא ,למשחה תועפותל (תמיוסמ תינכמ הירואית ,ונייה) דחא ינכמ רבסה
.ולאה תועפותל (!ףוס ילב) םיבר (תוינכמ תוירואית ,ונייה) םיינכמ
הכזו 1953 תנשב היינשה הרודהמב רואל אציש "םיליגר יתלבה םידממה לש םלועה" ורפסבו
:רמייהסדליה רמ בתוכ ,גרבנזייה רמ ,םיטנבקה תרות ידסייממ דחא תאמ המח הצלמהל
הלביק (ליעל ונבתכ הילעש ,תודורפה תודונת לע הרעשהה) רמוחה לש תיטניקה הירואיתה"
הרעשה תויהל הלוכי הנניא םאה - לבא .(ןתוא ,הריבסמ ונייה) תועפות יפלאמ "רושיא"
"?ילוא !תעדל םילוכי ונא ןיא הז ?ולאה תועפותה לכ תא הפי ךכ לכ ריבסתש ,תרחא
תירשפאש ינפמ רבכ ,תמא איהש ,ךכל הבורע לכ וז תיעדמ "תמא"בש הרבסהה תלוכיב אופא ןיא
תלבקל ןושארה יאנתהש איה ךכמ הנקסמהו .תרחא הרבסה (ןיידע האצמנ אל םג םא) איה
!עדמב םשגתהל לוכי ונניאו םשגתמ ונניא תטלחומ תמאכ תיעדמ "תמא"

הירואיתהש ןוחטיב םייק םאה ,ונייה ,ינשה יאנתה - םשגתהל לוכי םאהו - םשגתמ םאה
הליכמ "לכ" הלמה ?ןודנה חטשב תועפותה לכ תא הריבסמ ,תיעדמ תמאכ תלבוקמה ,תיעדמה
הנרקחתו הנילגתתש תועפותה תאו - וישכע דע ורקחנו "וספתנ"ש תועפותה תא :םיקלח ינש
ןיא ירה ,ןושארה קלחבש תועפותה לכ תא הריבסמ הירואיתהש ןוחטיב תויהל לוכי םאו - דיתעב
עדמב תתמאתמ תובורק םיתעלו ...ינשה קלחבש תועפותה לכ תא םג ריבסת איהש ןוחטיב לכ
הדיתעה תועט אלא הניא םויה לש תיעדמה תמאהש ,ליקסקיא ןופ ינרדומה ןעדמה לש הרמיאה
...רחמ תולגתהל

לכ תא הריבסמ תמיוסמ תיעדמ הירואיתש ,רומג ןוחטיב ונל שי אוהש ןפוא הזיאבש ,חיננ לבא
לכ ינויגה ןפואב תועבונ הנממש ונייה ,דיתעב תועפותה לכ תא םג ריבסתו הווהבו רבעב תועפותה
רשפא .רחא ינויגה רבסה לש תורשפא לכ ןיאו ,הנייהתש ולא ןהו ויהש ולא ןה ,תואיצמב תועפותה
,הנוכנ איה תאזה הירואיתהש ,אלמ ןוחטיב רבכ ונל שי הזה (!המודמה) הרקמב יכ ,בושחל היה
היונב תואיצמה :האבה המויסכאב הנומאה לע תתשומ הזה ןוחטיבה לבא .שממ "תמא" איהו
רבדכ ,םנמא ,ונל הארנ הז .תואיצמל םג םיאתמ ,ןויגהל םיאתמש המו ,ישונאה ןויגהה יקוח יפל
המויסכאה תא לבקל רשפא המויסכא לכ ומכ ?ךכ והזש ןוחטיבה ונל ןיינמ לבא ,וילאמ ןבומה
ןיאמ שי םלועה תאירבב ןימאמה ,םדאהו ,העידי ךותמ אלו ,הב תרוויע הנומא ךותמ קר תאזה
ההז דימת ונניאש ,אוה "ונויגה" יפל םלועה תא ארב ה"בקהש ,בושחל "יאשר" םיקולא ידי לע
תופידע תתל לוכי (עדמה םג ןיא ןכלו) ומצעבו ודובכב ישונאה ןויגהה ןיאו ...ישונאה ןויגהה םע
.תרחא וא וז הנומאל
רשא לכו ,ישונאה ןויגהה יקוח יפ לע היונב תואיצמהש ,המויסכאה תריתס לעש ןייצל יאדכ
הטיש"ב םיאבומה ,םת ונבר ירבד ,הארנכ ,םיססובמ ,תואיצמל םג םיאתמ הז ןויגהל םיאתמ
ןיבו לארשי ימכח ןיב תקולחמ תאבומ םיחספ תכסמב .תובותכ תכסמ לש ג"י ףדל "תצבוקמ
לש) םהירבד םיארנ" :םירמוא לארשי ימכחו ,תמיוסמ תימונורטסא הלאשב םלועה תומוא ימכח
ונבר ירבד תא רכזנה םוקמב "תצבוקמה הטישה" האיבמ הנהו ."ונירבדמ (םלועה תומוא ימכח
ךכ לע םהל התייהש ינפמ ,לארשי ימכח תא וחצינ םלועה תומוא ימכחש יפ לע ףאש ,רמואה ,םת
הרקמב המיאתמ הנניא ,תיקולא תרוסמ םהל הרסמנ הילעש ,תואיצמה ,ונייה ,המיאתמ תרוסמ
.
(1)לארשי ימכח תא םלועה תומוא ימכח וחצינ ובש ,ישונאה ןויגהה יקוחל הז

:תונומא 4 לע ,וניארש ומכ ,אופא תססובמ תיעדמ תמאכ איהש וזיא תיעדמ הירואית תלבק
.תיעדמה הירואיתה הקסוה ןהמש ,תומויסכאה תתימאב הנומאה לע
.תיעדמה הירואיתה ידי לע ןתינה ,רבסהה לש תוידעלבב הנומאה לע
.דיתעב החטשב הנילגתתש תועפותה לכ תא םג ריבסת תיעדמה הירואיתהש הנומאה לע
הז ןויגהל םיאתמש המו ,ישונאה ןויגהה יקוח יפ לע היונב תואיצמהש ,המויסכאב הנומאה לע
.תואיצמל םג םיאתמ

"תמא" ףקשמ וניא עדמה
תיעדמ "תמא" איהש וזיא ןיב "תושגנתה" הנשי רשאכ :ליעל יתרמא רשא לע רוזחל אופא ילע
.תונומא יתש ןיב תושגנתה אלא ,הנומאו העידי ןיב תושגנתה ןאכ ןיא ,תיתד תמא איהש וזיא ןיבל
.תויעדמה תוירואיתה לש ןכרעב אלו עדמה לש וכרעב אל לוזלז םוש הלילחו סח הלא ירבדב ןיא
,וב תווהתמה תועפותה תאו עבטב םיאצמנה םימצעה תא רקוחה עדמה לש וכרע דואמ אוה לודג
ןהו תעדל םדאה לש ותפיאש תא קפסל תנמ לע ןה ,םהב םילגתמה ,עבטה תוחוכ לע דומעל ידכ
תורעשה לש ןכרע םג אוה דואמ לודג .אוה ויכרצל הלאה תוחוכה תא לצנל םדאה לכויש תנמ לע
ידי לע "ןיבה"לו תחא הריקסב רוקסל תורשפאה תא םדאל תונתונה תויעדמ תוירואיתו תויעדמ
תווהתהל תודמועה תועפותה תא שארמ םימעפל תוזחל םגו ,תונושו תובר תועפות דחא רבסה
ןה םימעפל תומרוגו יעדמה רקחמה יכרד תא תויעדמה תוירואיתה תונווכמ תאז דבלמו .דיתעב
ליעל רומאה ידי לע "ללשנ" דחא רבד קר .םישדח עבט תוחוכ יוליגל ןהו תושדח תועפות יוליגל
ראותכ ,הזה ראותה .תמאה תעידי ,ונייה - תמא "ראותה" ןהמ ללשנ :תויעדמה תוירואיתהמ
םלוה ונניאש ינפמ ,ליעל יתחכוהש יפכ ,ומצע עדמה ידי לע ןהמ ללשנ ,דובכ ראותכו "ןתוהמ"
לבקמה ,בחרה רוביצה םהירחאו ,עדמה תודוסיב םיאיקב םניאש םיבר םינעדמש יפ לע ףא ,ןתוא
.הז ראותב ןיידע ןתוא םיריתכמ ,תרוויע הנומאב םהירבד תא
תא תולגל רמייתמ וניא םגו ךכב ריכמ ומצעב אוהש דיגהל שי ינרדומה קיודמה עדמה לש וחבשלו
.תמאה
םילודגה םימרזה" רפסב ,יניק דנומיר לאוש "?תעדל ונל ןתונ אוה םאה ,העידי אוה עדמה םאה"
ותרוצב עדמה :הנוע אוהו .יננויל ידי לע 1948 תנשב תפרצב רואל אציש ,"תיטמתמה הבשחמה לש
,(יתורירש ןפואב תולבקתמה תומויסכאב) קחשמכ ונינפל עיפומ ,תקיודמה ,ונייה ,תללכושמה
םיינכט םיעצמא דבעל תורשפא םג ,(קחשמ לכ םרוגש גנועל ףסונ) ונל ןתונה ,ינחור קחשמכ
.עבטה תוחוכ תא ונתבוטל לצנל ידכ ,םימיוסמ
םסרופמה יאקיטמתמה בתוכ ,תואיצמבש תודבוע לעכ תויעדמ תוירואית לע םיזירכמה ,הלא לעו
Rivista di scienza ימואלניבה יעדמה תעה בתכב םסרופש ןוכיתה ךוניחה לע ורמאמב ,יריננט
:1907 תנשל
הרעשה לש הכרע .הרעשהכ קר ,היהת רשאכ המיסקמ היהתו ,הרעשה גיצהל שי דוחייב"
תוצובקב ןתוא ןיימל ונל השרמו תונוש תודבוע ןיב רשק הלגמ איהש ,ךכב קר איה תיעדמ
השוע אוה ןיא יכ) ונל הלגמ אוהש ,תמאב אל אוה עדמה לש וכרע :תורחא םילמב .תומיוסמ
."םדאה לש םימיוסמ םיכרצ קופיס ידי לע ונל איבמ אוהש תלעותב אלא ,(!תאז
.(םיליספב הנומאה) "םזישיטפה" דירש והז - ("הדבוע"כ ,תמאכ) תילאיר תואיצמכ הרעשה לבקל
תויעדמה תוירואיתב םיאורה ,םינעדמה םתוא אופא םה הלאכ (םיליספ ידבוע) םיטסישיטפ
םירופיס ,לוכיבכ ,תורתוס ןה םא ןהו תורתוס ןניא ולאה "תודבועה" םא ןה ,תוילאיר תודבוע
.וישכע רובענ הזה ןיינעה רוריבל .הרותה לש םימיוסמ


רבעה לע םיעדמהו הווהה לע םיעדמה
תאו עבטב וישכע םימייקה םימצעה תא םירקוחה ,םיעדמ ןיב :םיעדמ יגוס ינש ןיב לידבהל שי
תא ןיבהלו וישכע םהב םיעיפומה עבטה תוחוכ תא תולגל ידכ ,וישכע וב תווהתמה תועפותה
תויעדמ תוירואיתו תורעשה תריצי ידי לע תגשומ תאזה הנבהה) הלא תוחוכ לש םתלועפ
תעדל ידכ ל"נה תועפותה תאו םימצעה תא םירקוחה (עדמ יקלח וא) םיעדמ ןיבו ,(תומיאתמ
תרקוחה ,היגולואיג ,הירוטסיה ,לשמל ,ומכ) .רבעב "ווהתהש" תועפותה תא ,ונייה ,רבעה תא
ץראה לע םייחה ילעב תוחתפתה תא רקוחה ,היגולויב לש קלחה ,ץראה רודכ "תווהתה" תא
בותכ רשאלו הרותל ,תדל איהש הריתס וזיאל םוקמ םוש ןיא ןושארה גוסהמ םיעדמב.(המודכו
םדאהש תוחוכה קר וישכע םילעופ עבטבש ,החנהה ןמ ,םנמא ,םיאצוי הלאה םיעדמה .הב
םוש ןובשחב םיאיבמ םניא םה עבטב וישכע תווהתמה תועפותה תרבסהבו ,וב םתוא הליג
תדגנתמ הנניא תאזה החנההש דבלב וז אל לבא .הל הצוחמו עבטה ןמ הלעמל דמועה ,חוכ
אלא ,"סנ" תושעלו עבטה תוחוכ קחשמב ברעתהל לוכי םלועה ארובש ,הרותה תפקשהל
עבטב וליאכ ונייחב גהנתהל ונילע ונייה ,"סנה לע ןיכמוס ןיא" :ל"זח לש ללכל המיאתמ םג איה
.וב וניליגש םיקוחה יפ לע קר םילעופ םהו ,ונל םילגתמהו וב םינומטה תוחוכה קר םיטלוש

םייקל ךיא םגו ונייח יאנת תא ביטיהל ךיא ,ונמויק לע רומשל ךיא ,םייחב גהנתהל ךיא ,תעדל ידכ
אופא המוש ,םלועב תושחרתמה תויעבט תועפותב תובורק םיתעל תורושקה ,הרותה תווצמ תא
ייחב םגו - עבטב תווהתהל תודמועהו ,וישכע תווהתמה תועפותה תא יעדמ ןפואב רוקחל ונילע
תמאב ןהש הדימב ,ןבומכ ,םימיאתמה םייעדמה םירקחמה תואצות תא לבקלו - הרבחהו חורה
.יביטקייבוא יעדמ רקחמ לע תוססובמ
דבלב וז אל רבעה לע הרותה ירופיס ןיבו ינשה גוסהמ םיעדמב יעדמה רקחמה תואצות ןיב לבא
רוקחל ונילע אופא אוה המוש .יחרכה אוה הזכ דוגינ ,ןלהל הארנש יפכ ,אלא ,דוגינ אוה ירשפאש
לש ןתונמיהמ סיסב והמו ל"נה םיירוטסיהה םיעדמה םה םייעדמ הדימ הזיאב ,דחוימ ןפואב
.הלא םיעדמב "תויעדמה תותימאה"
תנבה ןעמל הווהה תא םירקוחה םיעדמה םינייטצמ םהבש ,םירבד ינשש ,ןייצל לכ םדוק ונילע
םירסח ,הלאה םיעדמה יפלכ דובכה סחיל םימרוג רקיעב םהשו ,דיתעב דלונה תיארו הווהה
םא ,ונייה) תויעדמה "תותימא"ה תא קודבל תורשפאה :םהו ,םיירוטסיהה םיעדמל ירמגל
םיעצמא ,ולאה תורעשהה ךמס לע ,רוציל תורשפאהו - םייוסינ ידי לע (תויעדמה תורעשהה
.ונתבוטל םלצנל תנמ לע עבטה תוחוכ לע ןוטלשל םיינכט
ידי לע קודבל םימעפל ילוא רשפא) םיירוטסיהה םיעדמה ינפב ירמגל םירוגס הלאה םיחטשה ינש
ותונוכנ תדימ תא אל לבא ,תירוטסיה "תמא" ידי לע ןתינה ,רבסהה תורשפא תא יוסינ
םיעדמב תויעדמה תורעשהה לש ןתונמיהמ תדימ ןה איה התוחפ הז םעטמ רבכו ,(תירוטסיהה
תודוה םג תתחופו תכלוה וז םתוכזו ."עדמ"ל םישחורש דובכהו ןומיאה לע םתוכז ןהו הלא
,םיקיודמה םיעדמב תיעדמ "תמא" לכ תוססובמ ןהילעש ,"תונומא"ה 4 דבלמ :האבה הביסל
ןהבש ,תופסונ "תונומא" לע ,ונייה ,תופסונ דוסי תוחנה לע תירוטסיה תיעדמ "תמא" לכ תססובמ
.תעדה לע תולבקתמ דימת אל םג ןהשו "םינוירוטסיהה" םישיגרמ דימת אל
שולש ידי לעו עבטה יעדמ לש םיירוטסיהה םיקלחמ תואמגוד יתש ידי לע הזה ןיינעה תא שיחמנ
.תישונאה הרבחה לש הירוטסיההמ תואמגוד

המגודכו ץראה רודכ ליג לע תויגולואיגה תוירואיתה תא חקינ עבטה יעדממ הנושארה המגודכ
.םינימה תוחתפתה תרות תא - היינשה
היגולואיגה הכירעה האמב יכ ,ןייצל יאדכ .ץראה רודכ ליג לע תויגולואיגה תוירואיתה (א
- 20-ה האמב ,וישכעו ,הנש ינוילימב - 19-ה האמב ,םינש תואמ יפלאב ץראה רודכ ליג תא 18-ה
.עודי אל דוע - 21-ה האמב הזה "ליג"ה תא ודדמי ןמז תודיחי וליאב .הנש םידראילימב

?ולאה ,תורעשהל ,ונייה ,"תוכרעה"ל סיסבכ שמשמ המ
אוה וב הזמ הנושה ,םיוסמ בצמב ץראה רודכ היה רבעב יכ ,(הנומאה ,ונייה) הרעשהה ,תישאר .1
ראש ומכ ,ץראה רודכש ,הרעשההמ הנקסמכ ,הובג םוחבו יזג בצמב אוהש :לשמל ,וישכע אצמנ
תאזה הרעשהה .(לזונל ךפהנ "זג"הש ירחא) םימב הסוכמ היהש ;שמשהמ "ערקנ" ,תכלה יבכוכ
תודוסי וב ויהש ;השביה יקלח ראשו םירהה לע םיה תויח ידלש לש םתואיצמ תא הריבסמ
.ץראה רודכב וישכע םיצופנה ,תודוסיה ורצונ תיביטקאוידרה םתוררופתהמש ,םימיוסמ םיימיכ
.המודכו
ןמז :לשמל ,תונוש תומיוסמ תועפות ץראה לע וישכע תווהתמ ובש ,ןמזה תודידמ ,תינש .2
תבכש תריצי ןמז ;םיקצומלו םילזונל םיכפהנ םהש דע ,הובג םוחב םיאצמנה ,םיזג לש תוררקתה
תיביטקאוידרה תוררופתה ןמז ;םיה עקרק לא םילפונ םהשכ ,םיוסמ יבועב םיה תויח ידלשו לוח
.המודכו - םימיוסמ םימוטא לש
תוחוכ םתוא קר (םלועבו) ץראה לע ולעפ רבעבש (הנומא בוש ,ונייה) דוסי-תרעשה ,תישילש .3
םה םהיפלש ,םיקוחה םתוא יפל ולעפו ,ונל םיעודיה ץראה לעו םלועב וישכע םילעופה עבטה
.ץראה רודכ תריציכ לעפ אל עבטה ןמ הלעמל אוהש חוכ םוששו ,וישכע םילעופ

סנכנ אל) רתוי "םיכומנ" םיניממ (םדאה ןימ םג םכותבו) םינימה לש תוחתפתהה תרות (ב
:תואבה תונומאה לע תססובמ (תאזה הירואיתה יטרפל ןאכ
תונוכתה תא ולביק םהש ,םירמוא ונא .םהירוהל תובר תונוכתב םימוד םידליש ,איה הדבוע .1
םינימלש ,איה הדבוע ;עבטה לש דחוימ חוכ ונא םיאור השרותבו ,השרות ידי לע םהירוהמ ולאה
:םיפתושמ םיוק תוארל רשפא םיגדו םישנא לש ףוגה הנבמב ,לשמל ;תומוד תונוכת ןנשי םינוש
ןוימדהש (ןימאנ םא ,ונייה) חיננ םא .המודכו ,בגה חומו שארה חומ ,תוילוחמ יונבה הרדשה דומע
ידיל אובל ונא םיחרכומ ,השרותה לש ל"נה יעבטה חוכה ידי לע קר רצונ גדה ןיבו םדאה ןיב הזה
רשפא הז ןוימדל יביטנרטלא רבסה) .םיפתושמ םירוה קוחרה רבעב ויה גדלו םדאלש ,הנקסמה
םיווקהו ,הדיחא תינכת יפ לע ארבנ ,םלועה לכ ומכ ,יחה םלועה יכ ,הנומאב םג אוצמל
תאזה הדיחאה תינכתהמ האצות הזה יחה םלועב םינושה םיקלחה לש ףוגה הנבמב םיפתושמה
.(דיחיה ארובה לש
המאתה םג ןכו ,ודיקפת ןיבו רבא לכ הנבמ ןיב תמיוסמ המאתה עבטב וישכע םיאור ונא .2
הרצונ וז המאתהש (ןימאנ םא ,ונייה) חיננ םא ,יח אוה הב הביבסה ןיבו יח לעב לכ ןיב תמיוסמ
,ונל םיעודיהו וישכע וב םילעופה עבטה תוחוכ ידי לע אלא ,הליחת הבשחמב ארובה ידי לע אל
,םייחה ילעב ןיב םויק תמחלמ עבטב תמייקש ,ךכ ידי לע תאזה המאתהה תא ריבסהל לכונ
הלאה םירבאה ידיקפתל רתוי םיאתמ םהירבא הנבמש ,םייחה ילעב םתוא םיחצנמ וז המחלמבו
ולאה "תובוטה" תונוכתה תא םיליחנמ םהו ,םייח םה הב הביבסל רתוי םימיאתמ םמצעב םהשו
.םדוק םימייק ויהש הלאמ םישדח םינימ םג םירצונ הזכ ןפואב .םהידליל
ויח ץראה לעש ,תישאר ,תומדוקה (תונומאה) תוחנהה יתשל ףסונ (ןימאמ ,ונייה) חינמ עדמה .3
םינימה לש "תוחתפתה"בש תינשו ,וישכע םימייקה הלאמ םינושה ,םייח ילעב לש םינימ םדוק
םושו ,ונל םיעודיהו וישכע םג םילעופה ,עבטה תוחוכ קר ולעפ םהל דקש הלאמ וישכע םימייקה
.הלאה םינימה תריציב "ברעתה" אל עבטה ןמ הלעמל חוכ


םינבואמ
לע אל תססובמ ץראה רודכ "ליג" לע הירואיתה םגו םינימה תוחתפתה תרות ירה ,ונל ודיגי ,לבא
ץראה רודכ תפילק לש תונוש תובכשב ונא םיאצומ הנה :"תוחכוה" לע םג אלא ,דבלב הנומא
םילוכיהו ,וישכע םימייקה הלאמ םינושה ,םייח ילעב ידירש תוארל רשפא םהבש "םינבואמ"
,הנשו הנש לכב טעמכ םילגתמו םיכלוה הלאכ םידירש .םינורחאה םייחה ילעב תובאכ בשחיהל
לע םינימה תעפוה רדסל םיאתמ יגולואיגה ןליג רשא תויגולואיגה תובכשה ןתואב םיאצמנ םהו
!םינימה תוחתפתה תרות ידי לע ראותמה ,ץראה
?התיהש תואיצמל המיאתמ ,ונייה ,הנוכנ איה תאזה הירואיתהש ,החכוה ןאכ ןיא םאה

:תורצק תובושת יתש תתל רשפא הז לע
לעפ אל ץראה רודכ לע יחה םלועה תריציב יכ ,הנומאה לע תאזה הירואיתה תססובמ ,תישאר
תא ריבסהל םנמא היושע םינימה תוחתפתה לע הרעשהה ,תינשו ,עבטה ןמ הלעמל אוהש חוכ םוש
החוכב רשא ,הרעשהש ,ךכל החכוה לכ ןיא ,ליעל וניאר רשאכ ,לבא ,ל"נה םינבואמה םיאצממה
.הנוכנ םג הנה ,תומיוסמ תועפות ריבסהל
ונתאמ תשרוד "ןיאמ שי" ה"בקה ידי לע םלועה תאירבב הנומאה םצע יכ ,ןייצל לכ םדוק ונילע
לע טיבהל רשפא יא ירה יכ ,וב היה רשאמ יעבט דירש םלועב וישכע אצמנ רשא לכב תוארל אל
."ןיא"המ "דירש" לעכ "שי"ה
רואל רציש (רובט) "סולפמוא" ורפסב T. H. Gosse ילגנאה גולואיגה הזה ןויערה תא שיחמה הפי
הארו וטושפכ האירבה לע הרותה רופיסב ןימאה רשא ,הזה גולואיגה .1853 תנשב ןודנולב
םדאה יכ ל"נה ורפסב חינמ ,תטלחומ תמא אלו ,דבלב תויעדמ תורעשה היגולואיגה תונקסמב
םדא לכ לש רובטה לבא .רובט םע םג ונייה ,וישכע םישנאל םנשיש םירבאה לכ םע ארבנ ןושארה
םדא לש רובטהש דועב ,רבוע ותויה ןמזב ומא םע ול היהש רשקה לש דירש אוה וישכע יחה
אוה ,םלועב וישכע םיאור ונא רשא לכ אלש ,הנקסמה תעבונ ןאכמ .הזכ דירש היה אל ןושארה
.רבעב היה רשאמ דירש
ארב ה"בקהש ,תומלועהמ םידירש ,"לארשי תראפת" לש ותרעשה ,ל"נה םינבואמב הארנ םא ןיב
תא ןובשחב איבנ םא ןיב ;הרותה תרפסמ וילעש ,הזה םלועה ארבנש ינפל ,הדגאה יפל ,םבירחהו
רותסנו) לובמה ירחא רשאמ םירחא םיקוחו םירחא תוחוכ עבטב ולעפ לובמה ינפלש ,ל"זח תעד
ונתשה אל םתלועפ יקוחו עבטה תוחוכש ,עדמה תנומא תא ,ונייה ,עדמה תחנה תא ךכ ידי לע
,ןושארה םדא לש ורובט לע ומכ ,הלאה םינבואמה לע טיבנ םא ןיב ;(עבטה לש ומויק ןמז ךשמב
(!ע"על) לכונ אל םא ןיבו לכונ םא ןיב ;תדחוימ האירב לעכ אלא ,היה רשאמ םידירש לעכ אל
םתואיצמל רחא רבסה אוצמל וא - הלאכ "םינבואמ" ומלועב ה"בקה ארב עודמ ,ונמצעל ריבסהל
וליאל ןתינה ,רבסהב ןיאש םשכ ,םינימה תוחתפתה תרות ידי לע םהל ןתינה ,רבסהב ןיא -
איה .תאזה הירואיתה לש התונוכנל החכוה םוש - תרחא תיעדמ הירואית ידי-לע ןהש תועפות
.
(2)"תירוטסיה תמא" הב תוארל יאשר עדמה ןיאו ,דבלב תיעדמ הרעשה תראשנ

םינימה תוחתפתה
,ץראה רודכ ליג לע תויגולואיגה תונקסמה לכ םג ומכ ,םינימה תוחתפתה לע תונקסמה לכ
תססובמה ,תיעדמ הירואית םוש ןיאו ,הרותב רפוסמכ האירב התיה אלש ,הנומאה לע תוססובמ
לע עדמה תונקסמ ןיב דוגינהו .תידגנ הנומא לע ססובמה ,רופיס רותסל הלוכי ,תמיוסמ הנומא לע
רשא לכו םלועה תווהתהב םא :יחרכה אוה ךכ לע הרותה רופיס ןיבו וב רשא לכו םלועה תווהתה
"תווהתהה" ןפוא ןה יכ ,אוה רורב ירה ,עדמה חינמש יפכ ,ונל םיעודיה ,עבטה תוחוכ קר ולעפ וב
אוהש חוכ לכה תא ארב רשאכ ,ויה רשאמ םינוש תויהל ויה םיכירצ תווהתהה ןמז ןהו תאזה
תוחקולה) עדמה תונקסמ ןיב המאתה התיה ול :וזמ הלודגו .םיקולא 'ה חוכ ,עבטה ןמ הלעמל
אקווד התיה ירה ,הרותה רופיס ןיבו (ונל םיעודיהו עבטב וישכע םילעופה תוחוכה תא קר ןובשחב
הרותב םירפוסמה תוערואמה תא ריבסהל רשפא םא ;הרותה רופיסל הריתס םושמ וז המאתהב
ידכ עבטה ןמ הלעמל חוכ םוש היה ץוחנ אל ירה ,עבטה תוחוכ לש םתלועפ ידי לע האירבה לע
...םארבל
ץראה רודכב תונוש תובכש לש יסחיה ןליג לע תורעשהה םג ןכו) םינימה תוחתפתה לע הרעשהה
"תמא"כ ,"תילאיר תואיצמ"כ םינעדמה ידי לע וישכע תלבוקמ (ומצע הזה רודכה לש ןליג לע
תרותב םייעדמה םירקחמה אקוודש יפ לע ףא ,הירחא רהרהל ןיאש ,"תירוטסיה הדבוע"כ
וז "הדבוע"ב הנומאב .תאזה הרעשהה לש היתודוסימ םידחאב םיבר םיקופקפ םיררועמ השרותה
ל"נה םינעדמה תנומאב תוארל חרכומ קיודמה עדמה םלוא .עדמה ירפס לכ טעמכ וישכע םירודח
השעמ ,םיליספב הנומאה לש ,ינרדומה םזישיטפה לש תורוצהמ תחא - הדבועכ הרעשה תגצהב -
.םדאה לש - ולכש וא - וידי


הירוטסיהב תויעדמ תונומא
הרבחה לש הירוטסיהב "תויעדמה תותימא"ה דוסיב תוחנומה תופסונה תונומא"ה תשחמהל
:תואבה תואמגודה 3 תא איבנ ,תישונאה
ירופיסל תומודה ,לובמהו םלועה תאירב לע תודגא ויה הקיתעה לבבב יכ ,וליג םינוירוטסיהה (1
תמא"ה .הרותה יקוח ןיבו ,םש םימייק ויהש ,םיקוחה ןיב ןוימד המ תדימב םג שיו ,הרותה
םימשה ןמ לארשי ינבל הנתינ אל הרותהש ,איה ,ל"נה ןוימדהמ םינוירוטסיהה וקיסהש "תיעדמה
.םימיוסמ םיוניש הב וסינכהו םילבבהמ התוא ולביק םידוהיה אלא ,יניס רה דמעמב
:תואבה תוחנהב הנומאהמ תעבונ תאזה הנקסמה
םעש ,ךכ ידי לע קרו ךא וראבל שי ,םימע ינש לש םהיקוחו םהיתופקשה ןיב שיש ,ןוימד לכ .א
םדק רשא ישילש םעמ םתוא ולביק םהינש וא ,ינשהמ ל"נה םיקוחהו ויתופקשה תא לביק דחא
.םהל
תאו תופקשהה תא לבקל (םימעה ראשו) םילבבה ולכי אל ןכלו ,תמא םניא הרותה ירופיס .ב
.םהיאצאצמ וא חנמ ,םדאמ ל"נה םירופיסה
םלוא ,םימעה ינש לש םיקוחהו םירופיסה ןיב ןוימדה תא ריבסהל ,םנמא ,היושע ל"נה הנקסמה
איהש ,איה רורב ירה לבא ,'א החנה הנוכנ התיה וליא םג ,הנוכנ איהש ,דיעמ הזה רבסהה ןיא
,םתוא לבקל וא םימוד םירופיסל עיגהל יאמצע ןפואב היה לוכי םע לכו ,הנוכנ הנניאו תיתורירש
.ישונאה ןימה תובאמ ,היינשה תיתורירשה החנהל דוגינב

תאז דבלמ .םיקולא 'ה - הינשה השרפבו ,םיקולא םש רכזנ תישארב רפס לש הנושארה השרפב (2
"ארקמה ירקבמ" וקיסה וז הדבועמ .הנושארה השרפה לע םיפסונ םיטרפ הינשה השרפב םנשי
.תונוש תופוקתב םינוש םישנא ידי לע ורבוח ולאה תוישרפה יתש יכ ,"תיעדמה תמאה" תא
תיעדמ "תמא"כ התלבק לבא ,הלאה םילדבהה תא ריבסהל היושע ,םנמא ,תאזה הרעשהה
:תואבה תויתורירשה תוחנהב הנומאה לע תססובמ
הרותה ידי לע םינתינה ,ל"נה תוישרפה יתשב הלאה םילדבהל םירבסהה תא שארמ לוספל שי .א
.הרותה לש םייתרוסמה םישרפמה ידי לעו הפ לעבש
,ךכ ידי לע םירבסומ תויהל םילוכי םניא ,דחא אשונ לע םירבדמה ,םירופס ינשב םילדבהה .ב
.םינוש םיניינע הלאה םירופיסה ינשב שיגדהל הצר דחאה רפסמהש

םהילעש ,םהיכיראתו תוערואמ לע םירופיס םימעפל םיאצמנ םדקה ימע לש תורפסה ידירשב (3
,"תיעדמה תמאה" .ך"נתב רפוסמ רשאמ םה םינוש הלאה םירופיסהו ,ך"נתב םג רפוסמ
.הרותה ירופיסב תמא ןיא :איה ךכמ םיקיסמ םינוירוטסיההש
םדקה ימע תורפסב ל"נה םירופיסה ירבחמש ,איה ,וז "תמא" תססובמ הילעש תירקיעה הנומאה
.ך"נתל סחיב ,ןבומכ ,ןכ ןיאש המ - ורקיש אלו ועט אל

,תושונאה לש הירוטסיהה יעדמב תויעדמה תותימאה תוססובמ ןהילעש ,תופסונה תונומאה
רתוי ןה תונושארהש ,ךכב עבטה לש "הירוטסיה"ב תולבוקמה תופסונה "תונומא"המ תולדבנ
םיעדמה לש םתוכזו ,תונורחאה ולאמ תעדה לע תולבקתמ תוחפו תויביטקייבוס רתוי ,תויתורירש
ירקבמ"מ דחא םרטיו רמ רמא הפיו .תיספא איה תיעדמ תמא םשה תא םהיתורעשהל תתל הלאה
תנשב - schrift Historische Zeit יעדמה ןועברב םסרופש "םדאהו הדבועה" ורמאמב ,"הירוטסיהה
:1958
היצקיפ ללכ ךרדב יהוז ,(הירוטסיהה עדמ ידי לע העבקנש הדבוע ,ונייה) תירוטסיה הדבוע"
הנוכנ איה תאזה הרדגההש דיגהל שיו !התוא "עבק"ש ןוירוטסיהה לש (בזוכ ןוימד ירפ)
לש "הירוטסיה"ל סחיב ןהו תושונאה לש הירוטסיהל סחיב ןה ,ירוטסיה עדמ לכל סחיב
".עבטה
- טרפב "תירוטסיה תמא"בו ,ללכב "תיעדמ תמא" איהש וזיאב תוארל יעדמ סיסב םוש אופא ןיא
תונומא לע םג ןבורו ,תונומא לע תוססובמ תויעדמה תותימאה לכ .תילאירו תיביטקייבוא תמא
תיתד תמא ןיבו "תויעדמה תותימאה"מ תחא ןיב תושגנתה הנשי םא .(!םיליספב תונומא) תולפת
םירוספורפו םינעדמ ןיידע םנשי םאו ,הינשהמ "תיעדמ" תופידע םוש הנושארל ןיא ,איהש וזיא
תסירה לע ההובג ההובג םירבדמה ,(...הלאה םיחנומה ינש םה םיהז דימת אל ,םיברה וניתונוועב)
תא תקפסמ הדימב םיעדוי םניאש ,םישנא לש תונצחש םושמ ךכב שי ירה ,עדמה ידי לע תדה
תואמה לש םיגשומב ןיידע םייורש הז חטשבו ,"עדמ" חנומה לש תקיודמהו תינרדומה ותועמשמ
...תומדוקה


תיתדה תמאה
אל ?איהש וזיא תיתד תמא לש התותימאל איהש לכ החכוה םושמ ליעל יתרמא רשא לכב שי םאה
.וזכ "החכוה" איבהל םג יתנווכתה אל !אלו
תא תודחא םילמב םכסאש ירחאו ,תיעדמה תמאה לש התוהמ תא ררבל וישכע דע קר יתלדתשה
.תיתדה תמאה לש התוהמ תא ררבל ןאכ לדתשא ,הזה אשונה לע יתרמא רשא

ידי לע תספתנ הנניאש תואיצמ לש תינוימד הנומת ,ונייה ,הרעשה איה "תיעדמה תמא"ה
ידי לע תוספתנה תועפותב תולכתסה תובקעב ןה ,"יעדמה ןוימד"ב הרצונ תאזה הנומתה .םישוחה
ונלכש קיסמ ןהמש ,"תומויסכא"ב ,תומיוסמ דוסי תוחנהב "הנומא" תובקעב ןהו םישוחה
ונניא "תמא" םשהו ,תואיצמל המיאתמ תאזה הנומתהש ,ךכב ןוחטיב םוש עדמל ןיא .וז הרעשה
תטלחומה "תמאה" לא וז הנומתב עולקל ןווכתמ וניא ףא ינרדומה עדמה :וזמ הרתי .הל םיאתמ
ידכ קרו ךא עדמה ידי לע תרצונ תאזה תינוימדה הנומתה .(הגישהל וחוכב ןיאש ,ריכמ אוה יכ)
:םדאה לש םיאבה םיירמוחהו םיישפנה םיכרצה תא קפסל
החכוה שמשי הזה רבסההש ילבמ) םישוחה ידי לע תוספתנה תועפותל רבסה לבקל ךרוצה תא .1
.(תינוימדה הנומתה לש התונוכנל
.תאזה הנומתה הלח ןהילעש ,תועפותה רקחמל תמיוסמ ךרד תוותהל ךרוצה תא .2
.(םיירוטסיה םיעדמ לע לח אל הז) .תומיוסמ תועפות שארמ תוזחל ךרוצה תא .3
,םתוא לצנל ידכ ,(םיירוטסיה םיעדמ לע לח וניא הז םג) ,עבטה תוחוכ לע טלתשהל ךרוצה תא .4
םתער תא םג םימעפל הכותב תנפוצ איהש) םדאה לש ותבוטל ,םימיוסמ םיינכט םיעצמא תרזעב
.(...םירחא םישנא לש

:"תיעדמ תמא"ל תיתדה תמאה המוד תוניחב שולשמ
;םישוחה ידי לע הספתנ אלש ,תואיצמ לש ,םדאה ןוימדב תרייטצמה ,הנומת איה םג
;הנומא לע תססובמ איה םג
.םדאה שפנ לש םימיוסמ םיכרצ קפסל היושע איה םג
קפסל היושע איהש םיכרצה תוהמב :םירבד ינשב תיעדמה "תמא"המ תלדבנ תיתדה תמאה םלוא
.תטלחומה תמאל הסחיבו -

ןיא ,םיליגרה םיינחורהו םיינפוגה ויכרצ קופס ירחא הפידרב ,םיימוי-םויה וייחב עוקשה םדאה...
,ולצא תררועתמ תאזה הלאשה לבא .אוה המו אוה ימ :הלאשב ןייעלו ומצע לע בושחל יאנפ ול
אוה ותומ לע םג ןויערה וב ררועתמו ,ויריקיו ויבורק תומב - תוומה תועפותב לקתנ אוה רשאכ
תדמועה םינורטקלא תצובק קר אוהש ול תרמוא תיעדמה תמאה ?אופא אוה המו אוה ימ .דיתעב
תכיפה םע םילשהל לוכי ונניא םדאבש "ינא"ה לבא ,םייקתהל לדחי אוה זאו - ותומב ררופתהל
לרוגש ,הבשחמה) ומצע תא תוזבל ילב םלועב תויחל םדאה לכויש ידכ .טלחומ ספאל הזה "ינא"ה
,בושחל ינויח ךרוצ ול שי ,(הברה ותוא םחנל היושע הנניא ,אוה ולרוגכ אוה םירחאה םישנאה
תמאה תקפסמ הזה ינויחה ךרוצה תא .תומה ירחא איהש הרוצ וזיאב "תויחל" ךישמי אוהש
...אבה םלועה לע תיתדה
וירוסייבו ,הרבחבו םלועב ותודידב תא שיגרמ אוה םהב תובר תופוקת םדאה ייחב ןנשיו...
תעב תונפל אוה לוכי וילאש בא ,וילע םחרמו ובהואה בא ול שיש ,השגרהל אוה קוקז ובל תקוצמו
תיתדה תמאה תקפסמ הזה ישפנה ךרוצה תא ...ותרזע תא שקבלו וינפל ובל תא ךופשל ידכ ותרצ
וימחרשו ,תמאב והארקי רשא לכל ,ויארוק לכל בורקה ,םלועה ארוב אוהש ,םימשבש וניבא לע
...וישעמ לכ לע םה
ןיב ינורקע לדבה האור ונניאו ,המכח היח לעכ ומצע לע טיבהל תורשפאה תא םדאל ןתונ עדמה...
"ההובג" הגרדב קפתסהל םיצור םניאו םילוכי םניאש ,םישנא םנשי לבא .תויחה ראש ןיבו וז היח
םא ןיבו הדומ אוה םא ןיב ,הב קפתסמ ונניא םדא םוש ,םצעבו) עדמה םתוא דימעמ הילעש ,וז
תויח תגרדמ ההובג רתוי הברהב הגרד לע םה םידמועש םישיגרמ םה יכ ,(ךכב הדומ וניא אוה
,תיתדה תמאה םהל תקפסמ הזה ךרוצה תאו ,וז השגרה תקדצהל אופא םה םיקוקז ...תומכח
אלו) םהמ קרו ,םהמ עבות םג אוה אלא ,דבלב וירוצי לכלו םהל ןמחר בא אל אוה םלועה ארובש
...הז ונוצר תא ,םהל קרו ,םהל הליגו ,םימיוסמ םישעמ (םייח ילעב ראשמ

תויושע תויתדה תותימאהש ,םדאה לש םיישפנה םיכרצה ,םיאור ונאש יפכ ,םתוהמב םה םינוש
ינש לש םסחי םג אוה הנוש לבא ,תויעדמה תותימאה ידי לע םקופיס תא םילבקמה ,הלאמ ,קפסל
.תטלחומה תמאה לא הלאה תותימאה יגוס

תטלחומ תמא
לכ .תטלחומ תמא תתל רמייתמ ונניאו ןתונ ונניא ,הזה גשומה לש תינרדומה תועמשמב ,עדמה
תא .ולאה תותימאה תועבונ ןהמש ,תומויסכאה ,דוסיה תוחנה תלבקב תונתומ ןה ולש תותימאה
לבקנ םא ,לשמל :יטיתופיה ןפואב אלא ,יטקידופא ןפואב אל חסנל שי תויעדמה "תותימא"ה לכ
ץראה רודכ תריציבש ,חיננ םא :סרוגתיפ לש טפשמה אוה ןוכנ ,סדילקיוא לש המויסכאה תא
םג לבקנ םאו ,ונל םיעודיהו עבטב וישכע םילעופה ,תוחוכה םתוא קר ולעפ םינושה םינימה ייחבו
םימייקה םינימהו ,הנש םידראילימל עיגמ ץראה רודכ ליג זא ,ליעל ורכזוהש ,תוחנהה ראש תא
םיעיבמ םנמא עדמה ירפס .המודכו ,רתוי םיכומנ ,םירחא םיניממ וחתפתה המדאה לע וישכע
,ךכ לע םיכמוס םהש םושמ וא השענ הז לבא ,תיטקידופא הרוצב עדמה תותימא תא וישכע
ירפסב השענ הזש ומכ ,םירפסה לש אובמב וטרופ ,ל"נה תותימאה תועבונ ןהמש תומויסכאהש
טוריפ לש תוציחנהמ םימלעתמ ,הזה ןיינעב העידי רסוח לשב ,םהש ינפמ וא ,הקיטמתמ
קיודמה עדמה ירה ,ל"נה תומויסכאה לש "תטלחומה תמא"ל עגונש המו .ולאה "תומויסכא"ה
.הב ןיינעתמ ונניא ףאו וז הלאשב עירכהל ומצע לע לבקמ ונניא
לע תוססובמ ןהש ינפמ .תטלחומה תמאה לא תויתדה תותימאה לש ןסחי אוה ירמגל הנוש לבא
אוה ומתוחו תטלחומה תמאה תא עדוי ירה אוהו ,םדא ינבל ןתוא הליג םלועה ארובש ,הנומאה
...תויתדה תותימאה לש תטלחומה ןתותימאב ןוחטיבה םג ןאכמ עבונ ,תמא

עדמל תד ןיב הריתס ןיא
,קפסל םיושע "תמאה" לש הלאה םיגוסה ינשש ,םיכרצה לש םתוהמב ןה הזה ינושה אקווד םלוא
דוגינ לכ ילבו תורחת לכ ילב םולשב םויקה וד תא םהל רשפאמ ,תטלחומה תמאה לא םסחיב ןהו
יא םגו ןיא יכ - המחלמו דוגינ ילבו ,םינוש םיכרצ םיקפסמ םה יכ :תורחתה ילב !םהיניב המחלמו
תססובמ וילעש ,"יאנת"ב תרפוכה תטלחומ תמא ןיבו תימיתופיה תמא ןיב דוגינ אוה ירשפא
,הרותה לש יטקידופאה רופיסה ןיב דוגינ ,לשמל ,אוה ירשפא יא םגו - ןיא :תיטתופיהה תמאה
תריציב םא :יטתופיהה טפשמה ןיבו ,הנש םיפלא 6-כ ינפל םימי 6 הכשמנ םשה ידי לע האירבהש
הריצי הכירצ התיה ,ונל םיעודיהו עבטב וישכע םילעופה ,תוחוכה םתוא קר ופתתשה ץראה רודכ
"תמאה" תא אוה ףא עיבמ עדמה רשאכ ,זא קר לבקתמ דוגינה .הנש םידראילימ ךשמיהל וז
.ומצעב קיודמה עדמה דגנתמ וז תיטקידופא הרוצלו ,תיטקידופא הרוצב ולש תיעדמה
,"ונלש" תואיצמה ירוחאמ תאצמנהו ונישוח ידי לע תספתנ הנניאש ,תואיצמה לע תמאה תעידיל
,"תומויסכא"ב ,דוסיה תוחנהב "הנומא" ידי לע םא :הנומא ידי לע קרו ךא עיגהל ונא םילוכי
ידי לע וא ,תטלחומ תמא האור ומצע עדמה ןיא - הבו - ןהבשו ,"תיעדמה תמא"ה תעבונ ןהמש
.תטלחומה תמאה הלולכ הבש ,םימשה ןמ הרותבו יניס רה דמעמב הנומאה ,תיתדה הנומאה
.הדי לע קפסל ןיינועמ םדאהש ,םיישפנה םיכרצה לש םתוהמב היולת תרחא וא וז הנומא תריחב
רשפאש ,םיישפנה םיכרצה קופיס לע רתוול ןכומה ,םדאה רתוומ תיתדה תמאב הנומאה לע
קופיס לע רתוול ביוחמ יתדה םדאה םג ןיאו .ךכל ותוא בייחמ עדמה ןיא םלוא ,הב אוצמל
לוכי אלו - ןיא רשא תא םהב הארי אל אוהש ,יאנתב ,תויעדמה תורעשהה תונתונש םיכרצה
ידי לע קר קפסל ונא םילוכי וז תמאל ונשפנ תקושת תא .תטלחומה תמאה תא :ןהב - תויהל
ילע היהש ןדעה ןגב עטנ ה"בקה יכ !ונל התולגל םדאה לכש לש וחוכב ןיאש ינפמ ,תיתדה הנומאה
הזה ץעה .רקשו תמא תעדה ץע תא אלו ,םדאה לכא וירפמש ,ערו בוט תעדה ץע תא קר תומדא
- םדאה ינבל תצק םועטל ה"בקה ןתנ וירפמו ,םימשבש ןדעה ןגב ,תמאה םלועב הארנכ אצמנ
.!יניס רה דמעמב וניבר השמ ידי לע לארשי םעל ודי לע הנתינש ,הפ לעבשו בתכבש הרותב


:תורעה


אל ("סורוקיפאל בישתש המ עד" םושמ ינא בתוכ ירהו) תרוסמב ןימאמ ונניאש םדא ליבשב .1
תשחמהכ קר אלא ,ל"נה המויסכאה תריתסל החכוהכ םת ונבר ירבד תא ,ןבומכ ,ןאכ יתאבה
.וז הריתס לש תינויגהה תורשפאה
רוזח
םינימה תוחתפתה לע הרעשהה תבוטל תואבומה תוחכוהל המגודכ קר ונחקל "םינבואמה" תא .2
םיחטשמ ולאה תורעשהה יתש תבוטל תוחכוהכ תואבומה תועפותה לכ תא .ץראה רודכ ליג לעו
רשפאש ,תודבוע קר ןה (איהש וזיא תירוטסיה "תמא"ל תואבומה "תוחכוהה" לכ ומכ) םינוש
תורעשהה לש ןתונוכנל החכוה םושמ ,וניאר רשאכ ,ךכב ןיאו - ל"נה תורעשהה ידי לע ןריבסהל
.ולאה
רוזח