גרובמה דע קוב הד טרופמ

"סודוסקא" - "ז"שת הפוריא תאיצי"ל הנש 50

ץרווש ריאמ ר"ד

4 'סמ ןויליג ,ז"נשת ,דמח הדשבתוניפס ברקב תמסרופמו הלודג םיליפעמ תיינא התייה ,"סודוסקא" - "ז"שת הפוריא תאיצי"
.לארשי תנידמ םוק ינפלש םינש רשעכ ךשמב לארשי ץראל הפוריא ילמנמ וגילפהש ,הלפעהה יצ
,ייסרמ די לע ןטק למנ לש רתסומו קחורמ ידדצ חזמב ןגוע "סודוסקא" המירה 11.7.47 םויב
,הדמשהה תונחמ ידירשמ ,תוקוניתו השיאו שיא 4554 הילעו לארשי ץרא רבעל החרזמ הגילפהו
.היילעה יביתנ לכ לע םיטירבה וליטהש ירזכאה רגסהה תורמל ,לארשי ץראל ליפעהל וטילחהש
יתוכלמה יצה לש המחלמ תוינא ולע רבכו ,תפרצ יפוחמ קחרתהל "סודוסקא" הקיפסה םרט
.עובק ינתמיא הוולמכ הילא ודמצנו ,היתובקע לע יטירבה
תויטירב תיחשמ תוינא ופקת ,הפיח יפוחמ מ"ק 40-כ לש חווטל "סודוסקא" הברקתה רשאכ
תואספוקב המחלמ בישהל וסינ "סודוסקא" יליפעמ .התוא ושבכו םיבורב םיליפעמה תיינא תא
,םיליפעמה ברקמ םיגורה העבראב המייתסה תודדומתהה .םימוד "הנגה יעצמאב"ו םירומיש
.םיליפעמה תיינאב תויניצר תולבחבו ,םיבר םיעוצפב
"לוויר רייפמא" ,"רוגיו ןשוא" :שוריג תוינא שולשל םיליפעמה תא םיטירבה וריבעה הפיחב
תונחמ לא םתוא םיריבעמש םירובס ויה םיליפעמה .הברעמ דימ וגילפהש ,"קראפ דיימינור"ו
.תפרצ יפוחל הרזח םיטש םה יכ םהל ררבתה םוי רובעכ םלוא ,ןיסירפקבש םיליפעמה
הד טרופ" םשב ןטק למנ לא שוריגה תוינא ועיגה םיישונא אל םיאנתב העיסנ ימי השימח ירחא
םיליפעמה .למנל ץוחמ ןגוע ליטהל וצלאנו ,למנל סנכיהל ושרוה אל תוינאה .ייסרמ די לע "קוב
םיליפעמה ןיב הרובג קבאמ להנתה םיבר תועובש .י"אל ץוחמ דעי לכב תדרל ברסל וטילחה
קבאמב תוירזכא לש השודג הנמ התליגש ,הרידאה תיטירבה הירפמיאה ןיבל םינשבכה ידירש
.הז בולעו עשורמ
"הנגה"ה םעטמ דוקיפה תא ,םייח ץפח ץוביק שיא ,ץרווש ריאמ לביק קבאמה לש הז בלשב
."רוגיו ןשוא" היינאה לע םיליפעמה תנווכהל
ץפח ץוביקמ (ךברוא) ןרהא-ןב ףסוי ידי לע ונמזב םשרנש יפכ ,ץרווש ריאמ לש ורופיס ןלהל
.הנשמ תורתוכ תפסותבו םילק םייונישב ,םייח

תונכה
אוה ."היילעה דסומ" לש שארו דקפמ ,לואש ידי לע םיחילשה לכ לש הפוחד הבישיל יתארקנ
תא עינהל םילדתשמ םיטירבהשו ,קוב הד טרופ ףוחל ועיגי תויטירבה שוריגה תוינאש עידוה
השק דיקפתה .תוינאל םירבח רוגיש לש תובישחה תא שיגדה אוה .תפרצ ףוחל תדרל םיליפעמה
םיחילש חולשל העונת לכמ שרד אוה .ועצבל ידכ םיצמאמה לכ תא תושעל שי םלוא ,יארחאו
,ונלוכל רורב היה םלוא ,השק היה ,לארשי תדוגא ילעופ תעונת לש םיחילשה בצמ .הז דיקפתל
תויהלו םיליפעמה לש םחור תא דדועל ידכ ,שוריגה תוניפסמ תחאל רודחל ךירצ ונתאמ דחאש
.הרצ תעב רזעל םהל
.ייסרמל יתעסנו יצפח יתזרא

ייסרמ
היינפה ללגב רקיעב ,תיתפרצה להקה תעד ברקב םילג תוכהל הלחה "הפוריא תאיצי" תשרפ
עגפ רבדה .תירוגטק הדוקפ לש הרוצב הרסמנש ,תפרצ תלשממל הינטירב תלשממ לש תיניצה
.םיתפרצה לש ימואלה דובכה שגרב
דוד" קבאמ רחא ובקע רשא ,לבת תוצרא לכמ םיאנותיע םיאלמ ויה םילודגה ייסרמ ינולמ
הברה המרת ,"הפוריא תאיצי" יליפעמ תדימעש תואדוב עובקל רשפא .תפרצ ףוחב "תילגו
.לבת תוצראב ונמעו ונצרא לע ונתמחלמ םוסרפל
.ןאכ םג ועדי אל םיפסונ םיטרפ .קוב הד טרופב הדקפמה םע רשקתהל יל ורסמ ייסרמב
.יצפח זוחמל יתעגה ,רדהנ ימורד ףונב הצחמו העש לש העיסנ ירחא ,תרחמל

קוב הד טרופ
לש תינתחדק הריווא ןאכ הררש .בושח ידוהי םיבצע זכרמל הליל ןב ךפהנ ,הז טקש םיגייד רפכ
ושע ונישנא .לודגה ןיינעה תא תרשל ידכ הנה םרז תפרצ יבחר לכמ ידוהי רעונ ,תצמואמ הדובע
.םיטשה רהוסה יתב ןופיס לע םיבערומה םישנאה יפלאל םידגבו ןוזמ איצמהל םתלוכיבש לכ
תיב .םידוהיה לשו םיתפרצה לש עויסה ינוגרא לש םינסחמל וכפה סכמה ינסחמו רפסה תיב
.םידוהיה ידיב "השבכנ" ,קוב הד טרופ .הדקפמל שגפמ םוקמ ויה ןולמהו הפקה
.םהיתוריסב םיליפעמל םיינויח םיכרצמו ןוזמ תקפסאל םש וזכרתה םידוהיה םיאמיה לכ
םלוא .םייתפרצו םיידוהי הרזע ינוגרא ידי לע לכוא תקפסא תושרהל םיטירבה ובריס הליחת
ידיב דדשנ ןוזמה ןמ שילש ,תאז םע .םלועבו תפרצב להקה תעד ץחל ללגב רתוול וצלאנ םה
."תרוקיב"ה תעשב םייטירבה םילייחה
ינא תאזה היינאה לעו ,דואמ רומח חוקיפ שי "רוגייו ןשוא" היינאה לעש יל רשיב הדקפמה רבח
,םינקזה לכ תא םילגנאה וזכיר "רוגייו ןשוא"ב .הנגהה םעטמ חילש הב ןיא יכ ,תולעל ךירצ
.תפרצ ףוחב ודריש וויק םילגנאהו ,םינגרואמ יתלב בורל ויה וללה .םידליהמ קלחו םישושתה
בחרו ףוג לעב רחרחש שיא ילא שגינ ,הדקפמ ונל שמישש ,הפקה תיבב יתבשי רשאכ ,םוי ותואב
הפרה ,ויתולאש לע תובר תובושתל הכז אלו רחאמ .החצ תירבעב תולאש יתוא לואשל לחהו ,םרג
ירחא םישפחמ םילגנאהש ,יל עדונ םהיפמו ,םירבחהו םידקפמה גוחב ויתיאר רתוי רחואמ .ינממ
.הנס השמ ר"ד :הז שיא

"רוגייו ןשוא"ה לע היילעה
ונעסנ .םחפ ןועטל ,ייסרמל הגילפה "רוגייו ןשוא"הש ,ונל עדונ קוב הד טרופל ונעגה רשאכ
תולעל תוסנל םיכירצ ויהש ,םיינש ונייה .תוכימשו ןוזמ הנועט הרוגס אשמ תינוכמב ייסרמל
.ינשה יתייה ינא - רות ונמצעל ונעבק ."רוגייו ןשוא"ל
תאו ,ונפוגל םירצק יקח יסנכמ .ונב ושיגרי אלש הסוכמה תינוכמה ךותב ונרתתסה ךרדה לכ
תומדהל ידכ הז סיסכתב ךרוצ היה .סיכב יתנמטה ןיליפת קר .רבח לצא ונראשה םיצפחה רתי
תועש וניכח למנה רעשב .דואמ קזח היהש ברשה ללגב ,םייסנכמב קר וכלה םבורש ,םיליפעמל
ידכ לבא ,ףיצרה דיל הנגע ,טשה רהוסה תיב ,"רוגייו ןשוא" .סנכיהל ונתינוכמל ושרהש דע תובר
,ןעטמה יצח תא ונעטהו ,הריס ונרכש .הריסב םיה דצמ תשגל םיכירצ ויה ןוזמה תא תולעהל
תורמל ,םילבסכ ,הנושארה הריסב ונדרי ונינש .ןנתסהלו תולעל דחא רבחל םעפ לכב רשפאל ידכ
תוננתסה דחפמ תאז ושע םה .םינעטמה תא תולעהלו לודג לס דירוהל ויה םיליגר םילגנאהש
.םיחולשמה תא עירפמ ןיאב "רשעל"ו "קודבל" ולכויש ידכו הנגהה יחילש
ימצעל תוושל ידכ ,ייתוחוכ לכ תא ץמאל יתכרטצהו ,היינאל ונברקתה רשאכ הקזחב קפד בלה
יגרוס דעבמ ריכהל רשפא היה רבכ .יתוחילש לכ היולת התייה הזב יכ ,ץוח יפלכ םיוולש םינפ
הריסב הארנכ ושיגרה םה םג ,הנה .קנחמל דע םיפופצו םיקוחד ,םיבר םישנו םישנא ינפ לזרבה
תוקיר םירומיש תואספוק לש םשג .תואירק ונילא תוקרזנ ,"םולש ,םולש" ,"םיאב םידוהי" .ונבו
קלח ,המיה ולפנ םבורש תורמלו ,םהיבתכמ תא םיליפעמה וניפצה םכותב ,םואתפ ונילע דרי
...?חילצנ םאה ,העצבל ונילעש המישמב םיזכורמ ויה ונשפנ ימינ לכ םלוא .םתדועתל עיגה םהמ
תא דירוהל םילייחה ולכוי םרטב ,ונילעו בגה לע תוכימש תליבח דחא לכ ונחקל תוגרדמה דיל
רתי תא איבהל ידכ םלוכ ודרי ןכל .רמשמב םילייח המכ ודמע תוגרדמה הלעמב .לסה םע ףונמה
ונתנ אלו ,לסה רבכ דרוה םייתניב .ןופיסה לע תוכימשה תא רדסל ידכ יתראשנ ינא קר .ןעטמה
םה .ןעטמה קוריפב רוזעל ,םידוהיה םידבועהמ המכ ואצי חבטמהמ .היינאל תולעל םירחאל רתוי
ינאש םעמשב ואלפתה םה .םיבתכמהו תוארוהה תא םהל רוסמאש ושקיבו רתסהב ילא ושגינ
.היינאה לע םילגנאה וליטהש רומחה חוקיפה ללגב יוכיס לכ הזה רבדל ןיאש וריהזהו ,םתא ראשנ
לע ולכתסהו םילייח ודמע ונביבס .תאזה היינאל ןנתסהל וניחילשמ דחא ףא דיב הלע אל םויה דע
קבאב ימצע יתכלכלו ילענ תא יתצלח .תואלכמל חבטמה ידבועמ דחא םע עיגהל יתחלצה .ונתדובע
יל ונתנ...ו יב ולכתסה בולכה דיל ודמעש רמשמה ישנא .םחפה ידבועמ דחאכ תואריהל ידכ ,םחפ
.רובעל
שבגל ילע לטוהש םישנאה תא יתיארו ,יביבס יתלכתסה .םולחכ יל הארנו תוריהמב רבע לכה
.ןווכלו
לא תוגרדמב יתדרי .היינאה ןטבל דימ תדרל יל ץעי ,תואלכמה ןיב לא יתוא איבה רשא רבחה
םחה לבההו ,הקעמ אללו רתויב תורצ ויה תוגרדמה ."הניש ירדח" ותוא םינכמ ויהש ףתרמה
.תוקלקלח ןתוא ושע ,ןופיסה תא ופטש םהבש םיה ימ םע ,ףתרמה ךותמ הלעש

היינאב םייחה
ןיבמ הלעש ,קינחמ ןוחרסו המויא הנחצ .המואמב ןיחבהל יתלוכי אל ,ףתרמל יתעגה רשאכ
ובכש וללה .םדא ינב ינומה לש םיצוחר אלה םיפוגהמו ךולכלה ,לגלגתמה לבזהמ ,"תוטימ"ה
ונא ףאש ,ברש ימי ויה הלא .קינחמו םוצע םוחב הצחמל םימורע לזרבה תפצר לע םיחורס
תויטסידסה תוטישה לע בורקמ יתדמע ,םימיה תצורמב .ץראב םתומכ ונרכז אל םילארשיצראה
ועידוה הב תויניצה לע יתאלפתה דוע זא םלוא .ונישנא לש םחור תא אכדל םילגנאה וסינ םהב
םיבוט רתוי םייראטינס םיאנת םע תוחוורמ תוינאל ,וניליפעמ תא וריבעה םהש ,לודגה םלועל
םיליפעמה תושרל לבא ,תחוורמ תמאב התייה היינאה ,ןכ םנמא .הלפעהה תוינא לע םהל ויהשמ
,היינאה לש ימדקה קלחהמ שילשכ םילועל ונתנ "רוגייו ןשוא"ב ,היינאהמ םועז חטש קר ורסמ
אלכה תא ומילשה ,האלכמה תרקת לע לית רדג ילילס .ינרקוד ליתו תוהובג תורדג והופיקהש
דחאה ,תואלכמל תחתמ םיפתרמ ינשב ונשי םיליפעמה .םידדצה לכמ ירמגל רוגס היהש ,טשה
.שפנ 800-ל "תוטימ" 300 ויה 'א ףתרמב .'ב ול ונארקש ןטק ינשהו ,'א ול ונארקש ,רתוי לודג
יטוחב רושק םהילאש ,לזרב תואסנולכ ינש ויה תוטימה .שפנ 750-ל תוטימ 250 ויה 'ב ףתרמב
לע וז תומוק עבראב ,םירגובמ וא םידלי השולש דע םיינש ונשי תוטימב .ןשי םילהוא דב לזרב
םינשיה לע לטוה יחה הנכותו ,תוללקו תוחווצ ועמשנ תאזכ "הטימ" הלילב הערקנ רשאכ .וז יבג
התייה אל הלילב .המויא תופיפצב ,הפצרה לעו תוטימה ןיב ובכש תוטימב ונשי אלש הלא .הטמל
היה .םינשיה לע ךרד ,ויכרצל הלילה תועשב תאצל ךירצ היהש ימ .םינשיה ןיב רבעמ תורשפא
.קונית לע ךורדת הלילחש ,טויס דימת
םידוהי םיחלמ ינש הלא ויה .ףוחב יל ורסמ םהיתומש תאש םירבח ינש םע רשקתהל יתיסינ
םילגנאה םע רשקה תא ורדיס םה .םיליפעמה ןיב ועלקנש ,"הפוריא תאיצי" תווצמ םינקירמא
זא היה ,םהמ דחא לש ומש ךכ ,לבייל .ףוחה לע םירבחה םע עגמב ואבש םידיחיה ויהו ,היינאב
םיתורישה ידבועל קר ונתנ םילגנאה .המלש הרודצורפב ךרוצ היה ,ילא עיגהל ידכ .ינשה קלחב
רתי יל ועדונ ויפמ .יתייה הב האלכמל עיגה םשמו ,חבטמ דבועכ אצי ןכל .האלכמהמ תאצל
.היינאב בצמה לע םיטרפה
וקיפסה םימה .דליו השיא ,שיא 1500-ל תאז .םיזרב ינשבו ,םייתעש ,םויב םיימעפ וקלוח םימ
רקיעבו ,םישנא ומק הלילה תועשמ .דבלב הפוטח הציחרל תיחפב תופיט המכו ,היתשל קר
.שומישה תיב לש זרבה דיל רותב דומעל ידכ ,תוהמאה
תועש לכ ךשמב לתפתמה רותל ףסונ .דבלב הרשע היה םרפסמ .שומישה יתב בצמ היה םויא
הצרנו םוניהיגל וכפהי ונייחש ידכו ,אכד דע ונליפשהל ,תוציחמ ירסח ויה םה ,םדיל םויה
.ונחור תא רובשלו ידוהיה דובכה שגר תא קתשל וצר םה .חורבל
,תוקעצ ,םירעוס םיחוכיו לש המויא תלוברעמ הררחתסה ,דימתמה בערהו לכואה ביבס :בער
םידוהיה תא חירכהל ידכ ,ץחל יעצמא התייה ףטו םישנ ,םישנא 4500 תבערה .חור יבצמו תוכמ
םהישעמב םיטירבה םע הלועפ ףתשלו רוזעל הצר אל יכ תוינאל לכוא קפסל בריס טניו'גה .תדרל
הרזעה ןוגרא ךרד םיכרצמ קפסל טניו'גה ליחתה תירבה תוצראב הובגמ ץחל רחאל קר .םייצאנה
.שממ םחלל םיבער ונכלה ונלוכ .םינפ םושב וקיפסה אל ןוזמה תויומכ .יתפרצה
וא קשנ ,ץפנ ירמוח תרבעה דחפמ .םילגנאה לש תרוקיבה דוע האב ןוזמב רומחה רוסחמל ףסונ
.םירומיש תספוק לכ וחתפו םחל רכיכ לכ וכתח ,תוקרי זגרא לכ וכפה ,םיבתכמ
ימצעל יתראית אל .וקיתשהל ידכ םיינויגה םירבסה ורזע אלו ,עובק חרואכ וניניב ךלהתה בערה
תסורפ לע הבשחמל טרפ הבשחמ לכ תוחדל לולע אוה המכ דעו ,םדא לע עיפשמ בער המכ דע
השק דחוימב ...םיבוט םינמזב לכא אוהש ימש לישבתה לע :הזה ריצה ביבס ויה תוחישה .םחל
יתבתכ ןכל .רשכ רשב חולשל תורשפא התייה אל ןושארה ןמזב .רשכ קר ולכאש הלא בצמ היה
:ףוחה לע םירבחל
."דבלב םחל תורכיכ 512 ועיגה םויה .וחלש םחל רתוי"
."ךשמיש רשפא יא הז בצמ"
."םהיתוינכות תא םילוונמה םינוב הז תירב ןב לע .םיבער ונישנאש ועד"
..."םיעבש ויהי אל הזמ לבא - בצמה תא םירבחל םיריבסמ ונא"
:בושו
..."םיבער ונא :םעפ דועו םעפ דוע ...םישובלמ םוקמב לכוא וחלשתש ונטלחה..."
.ונתקוצמ תא לקהל ידכ םתלוכי בטימכ ושע תפרצ ףוחב םירבחהו

"תבשה םויל ריש רומזמ"
ןופיס לע יתויהל ןושארה ברעב התייה ,יתעיסנ תשרפ לכ ךשמב יל ויהש תוקומעה תויווחה תחא
.תבש לילב ,רהוסה תיינא
לילבל ינזא ולגרתה אל דוע ,היינאב םיישונא יתלבה םיאנתהו קחודה ,תופיפצהמ םומה ינדוע
תבש לבקל וננוכתהש םידוהי תורשעב יתנחבה הנהו ,הניפסה ןטבב תוקעצהו תוחרצה ,תופשה
חור לש הריבכ תולגתה וז התייה ,תויקנה תוצלוחה ועיפוה ןכיהמ יניעב הדיח .וז םידבע תיינאב
םיאנתב ףא תוינחורה תגספל םמורתהל עדיו ,םדא םלצ דביא אל תורצה לכ ףא לעש ,ונמע
,ישפנ ןברוחמ תוומה תונחמ ךותב וניחאמ םיבר הליצהש הבגשנ חור וז התייה .רתויב םימויאה
.החצינ רהוסה תיינא ןופיס לע ןאכ םג הנהו
.טהלב וירחא רזוח ,עגרל עגרמ לדגו ךלוהה להקה ,תויתרוסמה תבשה תומיענב לסלסמ לחה ןזחה
םיחפ יבג לע "תבש ןחלוש" תורוחבה ורדיס ןופיסה לע .וז הליפתל ופרטצה "םיישפוח"המ הברה
:"תבשה תחורא" תא ושיגה ."ןחלוש"ה לע השרפו הנבל הפמ םע השיא העיפוה םשמ יא .םיכופה
.תבש תורנ םישנה וניקתה תומועזה הנירגרמה תונממ ...רוחש הפקו הבירב חורמ םחל רכיכ עבר
ךשוחה תא חצינ ,הלא תבש תורנ לש שולקה רואהש ומכ ,םתוא חצננ חצנש יתעדי ,הז עגרב
.ביבסמ

היינאב בצמה רופישל תונגראתה
לכל דחא גיצנ ,םישנא העבש ופתתשה הבש ,תוריכזמ תבישיל יתארק .לועפל יתלחתה תרחמל
תוקולחמ הברה ויה .תאזה היינאב רכינ היה םרפסמש ,םינגרואמ יתלבה לש דחאו ,העונת
םלצאש ,םישושתו םינקז םבור ,םינגרואמ יתלבה ידי לע ומרגנ םיישקה רקיע םלוא ,םיחוכיוו
לש תנווכמ די לכ רדעהב ,תאזה היינאהמ ודרי זא דע .ידמל קזח היה היינאה ןמ תדרל ןוצרה
קיספה ףאו ,שלחנ הדיריה בצק .תוינאה לכמ רתויב לודגה רפסמה ,תושפנ 80-כ ,הנגהה יחילש
םלוא ,שיאה ימ ועדי אל םבור .הנגהה םעטמ דקפמ אצמנ היינאב יכ םישנאל עדונ רשאכ ,לילכ
.םחור תא דואמ דדועו םישנאה לע םיאלפ עיפשה רבדה
תוקלחמ ונרדיס .היינאב תרדוסמ הדובע רשפאל ידכ ,שדחמ םידיקפתה תא יתקליח הבישיב
קיודמ םושיר ידיב היה םיימוי ירחא .הרימשו לכואה תקולח ,ןויקינ :תויונרותל שיא 30-20 תונב
.םיליפעמה ברקב הב ןומאלו תוריכזמה ןרק תמרהל ומרג וללה תולועפה לכ .היינאה יעסונ לש
,םילגנאהמ לבקל ונחלצה םגו ,רדס ונטלשה .תונולתה וטעמתנו ,יתפומ רדסב ואלמתנ תודוקפה
םוימ יתוחכונ לע ועדי םילגנאה .תוכימשו םילוחו םידליל ןוזמ תפסות ,ינממ הרישי הדוקפ ידי לע
םגו ,םיטנדוטס הברה ויה םהיניב ,םילייחה .תואצות םוש ולעה אל יירחא םהישופיח רשאכ ,יאוב
אוביש ינא עדוי" :וילא יתחלשש ונירבחמ דחאל ר'גיימה חש ךכ ."הנגה"ב ונימאה ומצע ר'גיימה
ירחא אלמל לדתשה אוהש ןייצל שי ."...הנממ טלמיהל תורשפא יל ןיאו ,יתוא גישת "הנגה"הו םוי
.הובגמ לביקש תודוקפל עגנ אל רבדהש המכ דע ,ייתושירד לכ

ףוחב םירבחה םע רשקה
םיבתכמהש ועדי םה .תפרצ ףוחב ונירבח ןיבו וניניב רשק עונמל םתלוכי בטימכ ושע םיטירבה
ליעי רמוח ויה תוינאב רומחה בצמה לע וניתועדוה .וניליפעמ לש םחור תא לשחל דואמ ורזע
.םלועה תונותיעב םימוסרפלו תידוהיה הלומעתל
ףוחהמ ןעטמ תוריס ועיגה םוי לכב :ידמל הטושפ הרוצב רשקה תא ונמייק םינושארה םימיב
תעשבו ,קוריפה ילעופל יתפרטצה .תוריסה תא וקרפ תואלכמה ךותמ םישנא .םירבח תיולב
.ףוחב ונישנאל רוסמל יתיצרש םירבדה לע ,םיליפעמה דחא םע תירבעב םר לוקב יתרביד הדובעה
תא םשרש לייחב יתנחבהש דע ךשמנ רבדה .םיארחאל םורסמו ירבד תא ומשר הריסב םיאבה
,לארשי ץראמ (תיטירבה תשלובה) .יד.יא.יסה ישנא לש םתוחכונ לע תועומש וכלהתה .יירבד
ופתיש אלו קוריפה ןמזב החגשהה תא םילגנאה ורימחה תרחמל .הלאמ דחא היה אוהש הארנכו
.רשקה תא םייקל ידכ תושדח םיכרד שפחל ונילע היה .ללכ ונתוא
תואקתפה תא ונקרז ףא ,םיקיר םיקש ךות לא וא םיקירה תוקריה יזגרא ךותל תואקתפ ונסנכה
לכב ושפיחש ,םילגנאה ידיב ולפנ םיבתכמ הברה .ונתיינא דצל ונגעש תוריסל לזרבה יגרוס ךרד
,יטרפ בתכמ ר'גיימה יל ריאשה םימעפל .ונל ריבעהל וסינש םינותיעה תא וחקל םג ךכ ,חולשמ
םע ונרשק לע לכה ול עודיש תורורב יל זומרל ידכ ,חבטמה ידבוע לצא "רוקלפ" תושדחה תא וא
.רשק לבקל ונחלצה אל םלוא ,סיכ סנפב תותיאב ונלזמ תא םימעפ המכ וניסינ ...ףוחה

תוברת תולועפו רפס תיב
.ןבר תיב לש תוקונית 350 ליבשב רפס תיב ליעפהל ונחלצה ,תצמואמ הדובע לש םימי המכ ירחא
.רדוגמ יתלבה ימדקה ןופיסה לכ תא ,ידצמ תצרמנ השירד ירחא ,ונתושרל דימעה יטירבה דקפמה
תעידי - שדוק ירפס ונידיב ויהש המכ דע - הרות ,תירבעה הפשה דומיל רקיעב וללכ םידומילה
רמושהמ לחה ,םימרזה ידי לע םינגרואמה "רעונה יתב"ב ודמל דלי 250-כ .לארשי תודלותו ץראה
לש תניוצמה םתוגהנתה תא דחוימב ןייצל שי .לארשי תדוגא ילעופ לש רעונה ינבל דעו - ריעצה
.בר רזעל יל ויהש ,םהיכירדמ לע הלא םידלי
םייוליגה דחא הז היה .הרות ירבדלו תירבע תואל שממ ובערו ,דומלל בר ןוצר וארה םידליה לכ
לבס ורבעש ,הלא םינטק םידליב יוטיב ידיל האבש ,ונמע לש תיחצנה המשנה לש רתויב םיפיה
.םימיה ינפ לע םישדוח ולגלגתהו בר
םירבדה דחא .גרובמהל ונעגהש דע וקספ אל ,םירגובמל םירועישה ףאו םידליה ןג ,רפסה תיב
.קוב הד למנב החותמה הייפיצה תפוקת ךשמב םישנאה תא קיסעהל היה רתויב םיבושחה
תוחוכ םיליפעמה ןיב ויה .תותבשב טרפב ,תוגיגחו תוביסמ םעפ ידמ ךורעל דואמ יתלדתשה
להקמ תונמאנ תואושתל וכז דימתו ,תוביסמה תא ןווגל דואמ ורזע םהו ,םיגוסה לכמ םייתונמוא
לייח ןיבו ונלשמ דחא ןיב ףא םימעפל ,תופרגאתהב תוזחל יתייה לוכי ךכ .םיעמושהו םיפוצה
תנווגמ תינכות .רעונה יתב ידלי תגצהמ תונהילו הרות ירבד עומשל ,תונזח יקרפל ןיזאהל ,ילגנא
םילבומ םילפשומ םישנא :ונחורל ןיבהל ולכי אל םילייחה .וב זחאיהל רבד דחא לכל הנתנ וז
ונמזה וזכ הביסמל !הזה הנושמה םעה תא ןיבי ימ ...םירש ...םירשו אתווצב םיבשוי ,םידבעכ
.םיחכונה לא םילימ המכ רמא ףאש ,ר'גיימה תא םעפ

בער תתיבש
םויב ,תוינואה שולש לכב ךורעל ףוחב ונירבחל יתעצה .ונבצמ הנתשהש ילב ,םימיה ורבע ךכ
יפלכ הינטירב תלשממ לש הלפשה תוגהנתהה לע האחמ תואל ,תועש 24 ךשמב בער תתיבש ,דחא
םה םגו ,וזכ הלועפ לש יתנגפהה ךרעה לע םה ףא ודמע תורחאה תוינאב םירבחה .םיליפעמה
להקה תעד תא ררועל ,ץוח יפלכ :תורטמ יתש ונל ויה .העצהה התוא ןמזה ותואב טעמכ ועיצה
הייפיצהו הלטבה ימי :םינפ יפלכו ...םיאנותיע ירוקיב :השוריפ ,בער תתיבש יכ .םלועבו תפרצב
ידכ הלועפב ךרוצ היה .םישנאה לש םתדימע חוכב םסרכל ליחתה שואייהו ,וכרא קוב הד טרופב
,דחא םויב בער תתיבש לע זירכהל חילצנ םאש ,ונעדי םג ...והשמ "תושעל" םהל תתל ,םתוא דדועל
.תפתושמ הלועפ ןגראל לכונ יכ וניבושל תוארהל לכונ
ול עידוהל ,"רוגייו ןשוא"ה דקפמ ,סילא ר'גיימה לא תחלשמ יתחלש ,התיבשה ינפל םוי ,17.8-ב
לעמ ול עודיו תויה ,טלחהב עתפומ אוהש ,הדוה אוה .בער תתיבש תרחמל זירכהל ונתטלחה לע
.ףוחה לא וא ףוחהמ בתכמ םוש לבקתנ אלו אצי אל םינורחאה םימיה ךשמבש ,קפס לכל
ונרסמ "...ןיבהל לכוא אל ,וז התיבש לע תוינאה לכמ תחא הנועבו תעב זירכהל םתחלצה ךיא"
.לארשי ץראל דימ גילפהל ונתשירד תא ול
תילגנאב םילודג םיטקלפ וניכה רעונה ינב .היינאה יפתרמב תצמואמ הדובע הלחה ברע ותואב
.(ותוא ףינהל ונחלצה אל ונתיינאב םלוא) וילע סרקה בלצ םע יטירב לגד ונכה םג ,תיתפרצבו
ונגרא היינאה לש ינשה קלחב .העיבצו רויצ ילכ ונידיב ויה אל יכ ,רתויב םינושמ םיעצמאב ונדבע
הרוטקפרפל אבה בתכמה תא יתרגיש ינא .םיאנותיעה תוריס וברקתי הב העשל ,רוביד תולהקמ
:קוב הד למנה חטש ךייש היה וילאש ,ןור הד שובב
לבסה תא ונל תומרוג םכידי אלש םיעדוי ונא .תפרצ תלשממ גיצנכ ךילא םינופ ונא"
המכ ,ונלש היינאב השענש המ חכוויהל אובתש ,ךילא םינופ ונא .הלאה תוינאב תבשל
."הלטבהו םשגה ,םוחהמ ,םישנו םידלי םילבוס
םיגהונ וישכע .ונבריס ונאו - תוינאהמ תדרל ונתוא עינהל םילגנאה וסינ תועובש השולש"
,תדרל וננוצרב ןיאש ונארה תועובש השולש ךשמב .רתוי הסג הרוצב םויל םוימ ונב םה
עשפל םידע תויהל םיצור ךתלשממו התא םאה .הז וננוצר תא הנשת אל תפסונ הדימע לכו
"?ונלש תוינאב השענה
םיחוטב ונא .םיאולכ ונא ןהב תוינאה תדימע תא וקיספה :דחא רבד קר םישקבמ ונא"
."ונלש לבסב תוארל רתוי םיצור םניא ותלשממו יתפרצה םעהש
תוגהנתהה לע בורקמ ודמעת זא ,היינאה יפתרמל ודרת ,ונלצא ורקבת :ונל השקב דוע"
."םילגנאה לש תילטורבה
."תועש 24 ךשמל הרהזא לש בער תתיבש לע םויה ונזרכה ,ונלש האירקל יוטיב תתל ידכ"
"רוגייו ןשוא"ב םיליפעמה

םישנאב שיגרמ התא בוש - תיגיגחו החותמ התייה הריוואה .םינטקה םידליל טרפ ,ומצ םלוכ
םעה יחילשכ םמצע תא םישיגרמ םה - לודגה ונניינעל רבדה עגונ רשאכ .האילפמ הדימע התוא
.ולוכ
.םדירוהל ידכ םיבולכה ךות לא חוכב וסנכנ םילייחה םלוא ,תואמסיסה תא ונבצה רקובב רבכ
םזגורל ,ובצוה תואמסיסה .היינאה תברקל תונותיעה יגיצנ ועיגיש דע םריתסהל הדוקפ יתתנ
ורבעש העש ונלעפהש רובידה תלהקמ עמשלו םהיארמל םייניש וקרח רשא ,םילגנאה לש לודגה
.םמורמו טקש היה ונישנא לש חורה בצמ .תונותיעה תוריס

םייאמ יטירבה לוסנוקה
ונאש הרושבלו ןגועה תמרהל תדמתמו החותמ הייפיצ ךות ורבע קוב הד טרופב םינורחאה םימיה
וא קורבוטל ונתוא וליבוי" :ריוואב ופחרו וצופנ תורחא תוינשקע תועומש םג לבא .הצרא םירזוח
ןפואב םילגנאהמ ושרד םיתפרצה ,התלועפ תא ונלש בערה תתיבש הארנכ התשע םייתניב ."הינקל
.םימי 3 ךות םיילאירוטירטה הימיממ תוינאה תא עיסהל יביטמיטלוא
ךיראת דע דרנ אל םאש ונילע םייא יטירבה לוסנוקה רשאכ ,ןיפיקעב ונעמש הז םוטמיטלוא לע
ישנא תא תאזה העדוהה העזעזש לככ .גרובמהל ונתוא וליבויו ,תדרל רתוי ונל ונתי אל ,םיוסמ
ףוחב :דיחיו דחא ףוחב ודרי םיליפעמה ,וליבויש ןאל םתוא וליבויש :תויטלחהב ול ונע ,תחלשמה
.לארשי ץרא
.היינאב םישנאל רתויב םישקה דחא היה ,האמטה הינמרגל ונתעיסנ רבד תא ונועידוה וב םויה
םתוא וליבוי םנמא םא םגש ןימאהו רבגתה בורה לבא ,םינטק םידליכ וכבו ושאייתה םקלח
.לארשי ץראל םתוא ואיבי םשמ ,הינמרגל

קוב הד טרופ למנמ הגלפהה
.רדוק היה חורה בצמ .הכורא העיסנל הגלפהל תונכהה ושענ תוינאב .שחרתה אל וניפיצ ול סנה
.םחור תא דדועל ידכ ידיבש לכ יתישע .המ אהיו ,תדרל אל הנתיאה םתטלחהמ וזז אל םיליפעמה
:הזרכה עגר רובעכו ,עונמ תריס לש רוטרט ונעמש הגלפהה ינפלש הלילב
:"...הנגהה לוקל ובישקה"
םכתא היהנ םש ,םשל םכתא ועיסיש םוקמ לכב ,ןשיי אלו םוני אל ולוכ בושיה"
"...ונצראל םכתא תולעהל
ןואמיצב ותשו ,לזרבה יגרוסל וקחדנ ,ןופיסל וצרפ םלוכ .ונישנא לע הטלתשה המוצע תושגרתה
תאז התשעש יפכ ,םייקת הנגהה - הרמא הנגהה" ...הלילה תלפא ךותל הקרזנש הלמו הלמ ךכ
ולחה םילוונמה .דואמ דדועמו םוצע היה םשורה .םכותב ינאו ,דחא לכ ןימאה ךכ ."הכ דע
ידכ הריסה לא םירוקרזה תא ונוויכ םגו ,לוקמרה תא קיתשהל ידכ םהיתוריפצ תא ליעפהל
.רהוסה תוינאב םיאולכה םיפלאה תובבלב דהה תא קיתשהל ולכי אל םלוא ,ףוחל רוזחל החירכהל
תנעטה הכשמנ ןורחאה עגרה דע .םיכרצמ לש תולודג תויומכ םוי ותואב דוע וחלש ףוחב ונירבח
םיימלועה םינותיעה יבתכ ואב םעפ דוע .ונלש תוינאה ביבס הליגר יתלב העונתב ונשגרה .םינעטמה
לש םהיתועמדו םמדב הבתכנ וז הכרעמ .היינשה הכרעמה םויסב קתרמה רופיסה תא רוסמל ידכ
.יצאנה תפותה ילוצינ ,וניליפעמ
.חותפה םיה תארקל ןהימוטרח תונפהל וליחתהו ,ןגועה תא ומירה תוינאה לכ ,העיגה ספאה תעש
ולבס רבכ תובר .קוב הד טרופב םשגבו םוחב תועובש השולשמ רתוי לש הדימע ירחא ונגלפה
.השדח םירוסיי ךרד םהל הנוכנ תעכו ,"הפוריא תאיצי" ישנא
הרידא "הווקתה" תריש הצרפתה הדוקפ לכ ילבו ןופיסה לע הפסאתה היינאה תייסולכוא לכ
התואב .םתווקתו םנוגי ישגר תא םיליפעמה ועיקשה וז הרישב .ידועמ יתעמש אלש יפכ ,המוצעו
.םהידבעשמ דגנ םעזהו המשאה בתכ תאו ,השדחה - הנשיה תדלומל םהיעוגעג לכ תא תעמש הריש
םיבר םהיניב ,הזחמב קוחרמ ולכתסהש םיבר םישנא וארנ ףוחה לע .תועמד וגלז םיבר יניעמ
דמעמ הז היה .תוינאה רתי תרישו ונתריש ילילצ ועיגה םהילא םג ,יתפרצ ידוהי רעונ ,ונירבחמ
.והחכשא אל חצנלש

דחא בלב דחא שיאכ
םוי ייחב .תיבקעו האג הכ הדמעל ,טשה אלכב ףופצה ,הז בר םע ןומה איבה המ ריבסהל יל השק
,ףתושמה ןיינעל רבדה עיגה רשאכ םלוא .ךכב המ לש םיניינע לע םיכוסכסו תובירמ ויה םוי
םידכולמ ודמע םלוכ .םירחא םישנא וכפה ,המואה תא גצייל םהמ שרדנש ושיגרה רשאכ ,לודגה
יחילש יכ ,הנעטב תמא ןיא .דדועמו רדהנ יוליג הז היה .ינונטקו ישיא ביר לכ חכשנו ,דחא שיאכ
.הזכ םוצע הנחמב וטלשי םיינש וא דחאש ,רבדה ךחוגמ .םיברה לע םמצע תא וטילשה "הנגהה"
הלגתנ םיליפעמה לש םתדימע חוכ לבא .שבגתהל ונרזעו ונדדוע קר ,םילארשיצראה םירוחבה ,ונא
:םיליפעמה לע ותמישרב "ארויג" רבחה בתוכש יפכ ,םמצע םכותמ
ידוהיה חוכה לע ףסונ ,דמעמ קיזחהל תוינאה ישנאל ורזעש םימרוג המכ דוע ויה"
.םהיניעב ץראה תא ואר םהש הדבועה התייה וללה םימרוגה דחא .יוליג ידיל אבש ימינפה
ושרג חוכבו ,שממ הפיח תמדא לע ודמע םה .וז הדבועב ןומט םוצע חוכ הזיא רעשל ןיא
."שדחמ םתיב תא תונבל ולכוי הבש םלועב תחאה הניפה ןמ ,םשמ םתוא
ליבשב ןופצ היה המ ראתל השק ללכב .הנגהה יחילש ,ונלש םירוחבה קפס לכ ילב ויה רחא םרוג
,ץראל םתוא הליבומ הנגהה .השודקבש רבדכ ותוא ואטב םהש "הנגהה" םשב הלאה םישנאה
וניפ אצומ לכ .ונילא םסחי היה םג ךכ .ומייקת םגו רבד חיטבת איהו ,חוטבל רשפא הישנאב
חיטבהל אל תורחא תוינאב ירבחו ינא םג יתלדתשה ינש דצמ .ורפהל זיעיש ימ ןיאו יניסמ הכלהכ
םוי םוי יל שיש ,םיחוטב םישנאה ויה ,םישקה היינאה יאנתב וליפא .ומייקל רשפא היה אלש רבד
תא חירכהל ידכ תוצצפו קשנ יתא יתאבהש םהל היה רורב .עסינ ןאלו השענה לע תוטרופמ תועידי
ןבומכ ."הנגה"ה לש תלבגומ יתלבה תלוכיב ונימאה םילגנאה םג .ץראל םתוא עיסהל םילגנאה
הנישה םוקמו ,םימו לכוא תלבקל ןורחא יתייה :ןטק וא לודג ןיינע לכל המגוד שמשל ילע לטוהש
.רבד לכב םנומא יב ונתנ - םהו ,םירחאמ שורדל תוכזה תא יל ןתנ הז .םירחאה לש הלאמ לדבנ אל
.תואירב תוביסמ רקיעב- הלא םגו ,םישנא 6-מ רתוי ודרי אל ,היינאל יתולע םוימ

"ינובבס םג ינובס"
למנב ררשש קינחמה םוחה ,תצקמב רפתשה םישנאה לש חורה בצמ .ףוחהמ ונקחרתה טא טא
ץראל אלו גרובמהל םיעסונ וננהש תורמלש ,השגרהה העיפשה ףא .ונתגלפה תליחת םע גפ קוב הד
.תדמתמ םיבצע תוחיתמבו השעמ ספאב םיכישממ אל ,לארשי
יטירבה יצה לש תיחשמ תוינא תוטש ונתארקל .העתפה ונל התכיח םיחותפה םימל תוינאה עיגהב
םנוצר אוה םעשפ לכ רשא םידוהי .םידוהיה 4500 תטייש לא םינווכמ ןהיחתות יעולו ,ללוהמה
םדה לע הדמעש הפוריא ,םהיחאו םהידלי ,םהיתומאו םהיתובא םד תיוור הפוריאמ תאצל זעה
םיחא ןיב שדחמ םהייח תא תונבלו תויחל םנוצר - םעשפ לכ .עבצא ףוקנל ילבמ ,המלש המוא לש
תורסיקל הרומח הנכס םיווהמ ונא ,יטירבה ץוחה רש יניעב .המואה לש תירוטסיהה תדלומב
תורגוסש ,ולאה תושידחה תיחשמה תוינא ידי לע וז הלועמ הרימש ונילע רמוש אוה ןכלו ,תיטירבה
.רבע לכמ ונתיינא לע

היינאל עיגמ הרות רפס
ףקותב יתשרדו ר'גיימל תחלשמ יתחלש דימ .היינאל הרות רפס סינכהל וחילצה םיכרצמה םע דחי
תא ,תחא העשל ףא ,וידיב ריאשהל םיכסא אלש ,ול יתרסמ .דימ הרותה רפס תא הידיל רוסמל
שימשת" םע ןיינע ןאכ ול שיש ןיבמ אוה םג םאש ,םיחילשה ךרד ,הנע אוה .ונלש םירפסה רפס
יתרסמ .קשנ וא םיבתכמ ירחא םדוקמ וב שפחל ילבמ ,ונידיל ותוא רוסמל לוכי אוה ןיא ,"השודק
התא םאב" :יל בישה םעפה .רפסה תא רוסמל תצרמנה ונתשירד םע דחי ,טלחומה יבוריס תא ול
ידיל ותוא רוסמא ,המודכו קשנ םוש הרותה רפסב ןיאש ,דקפמו לייח לש קדצ ןהב בורעל ןכומ
.בולכל ונילא סנכוה הרותה רפסו ,יקדצ ןה תא יתתנ ."ךיחילש
ןויקינה יאנת יכ ,רתוול ךירצ יתייה הרותה דובכ ינפמ םלוא ,תיגיגח םינפ תלבק ךורעל יתבשח
רפס תא ריבעהל דצ הזיאל ,םח חוכיו חתפתה םירבחה ןיב .הרותה רפס ינפ תלבקל ומיאתה אל
רפס תא ריבעהל טלחוה ןכל ,רפסה רובע זגרא וניכהו הטימ לע םוקמ וניפ רעונה תיבב .הרותה
.תועיבקו תופתתשה רתיב תוליפתה ומייקתה םוי ותואמ .םשל הרותה

חרזמב םבילו ברעמ ףוסל םילבומ
,ףוחל םידרויה םרז תא םולבל יתחלצה .קוב הד טרופ למנמ ונתאיצי םע רמגנ ןושארה ידיקפת
תותיכה תא ןגראל ,תוריכזמה ירבח תרזעב ,ידיב הלע ןכ ומכ ,"רוגייו ןשוא"המ אקווד ודריש
םיניינעה ומדקתה יתוברתה חטשב םג .לכואה תקולחו תוירטינס ,ןויקינ יתורישל תוקלחמהו
ףוחה םע רשק לכ ילב יתראשנ ,קוב הד טרופ תא תוינאה ובזע רשאכ לבא .ןוצר עיבשמ ןפואב
.תובורמ ויה תויעבה יכ ,לק היה אל רבדה .דבלב יתעד לוקיש יפל טילחהל ילע היהו ,תוארוה ילבו
ץראב בצמה לע היצמרופניא תריסמל ,גרובמהלו רטלרביגל העיסנה ימי ךשמב יתרסמתה ןכל
םידוהי המכ דע תעדל יתחכונ בושו בוש .יתובשייתההו יצולחה לעפמה לעו ,תינידמ הניחבמ לארשי
רופיס לכל הלילב רחואמ דע בישקהלו תבשל םינכומ ויה םה .ץראל םשפנ ימינ לכב םירושק ולא
ופסאתה ,ילארשי-ץרא אשונ לע החיש יתלגלג וב םוקמ לכב .לארשי ץראל םירושקה החיש וא
יכרד תא םירבחל יתרבסה םג .הב שחרתמה לעו ץראה לע הלימ לכ ןואמיצב ותשש םיבר םישנא
"הפוריא תאיצי" ילועלש :הנגהה תחטבהב ןומיאה תא םהב ררועל יתלדתשהו ,הנגהה לש הלועפה
.לארשי ץראל הדיתע היילע לכב המידק תוכז ןתנית
הארנכ תולבוס ןהיתש .הגאד ררועמ תקוניתהו םאה בצמ .היינאב הדלי הדלונ באב ט"יב
.םינורחאה תועובשה ךשמב הנוזתה רסוחמ

רטלרביג למנב
תאו תורהה םישנה לכ תא דירוהל שיש עידוה ר'גיימה .רטלרביג רצימל תויטיאב םיברקתמ ונא
.םהל וגאדי ריעב תונוטלשהש חיטבה אוה .עדונה היקסיב ץרפמל עיגנש ינפל ,רטלרביגב םילוחה
םע יתרביד םג .החפשמה תא דירוהל ונטלחה ,הנורחאה הממיב ערוה הקוניתו תדלויה בצמו תויה
םישנה ובריס ,הרקיש רבד םושל יארחא תויהל לכוא אלש יתרהצה ףא לע םלוא ,םישנה רתי
!דרנ אל :טלחומ בוריס
םינורחאה םימיב .חצ ריוא ףואשל ידכ ןופיסה לע ויה םישנאה בור .הליל םע ונעגה רטלרביג למנל
הביבסה לע םישנאה וטיבה תונרקסב .בוט רתוי תוארל ולכויש ידכ לזרבה תותשר תא ולקלק
יטילש וילע ועדיש ילב אבו אצוי ןיאש ,ןוכיתה םיל הסינכב יטירב רצבמ - רטלרביג ,השדחה
תוינאה תא םילבוטו ,תורוויחה םהיתועורזב וניתוינא תא םיספות םימוצע םירוקרז .רצימה
וליפא רדח רואה ,הליל ותוא ןיע םוצעלו ןושיל היה השק .רוונסמ ןבל רוא לש םיב םהיעסונ תאו
וליטהש קמוע תוצצפ הלא ויה .היינאה תונפד תא ודיערהש תומומע תויוצצופתה ועמשנ .םיפתרמל
.תוינאה תחאל קיבדהל םילולע םיליפעמהש הקולע תוצצפ דחפמ ,יצה תונוטלש
םשג יליעמ 500 ,תוירגיס חולשמ ידי לע םיליפעמה םע תוירדילוס וניגפה םיטעמה רטלרביג ידוהי
.החישל םיתעל םתא ונסנכנו ,םילגנאה םילייחה םע וניסחי ורפתשה םינורחאה םימיב .תופילח 75-ו
ואב - תאז תורמל ...ונב תועגופה תודוקפל תייצל םהילעש לע ,םרעצ תא ונינפל ועיבה םהמ הברה
תינש חילצנ אלש ידכ ,םיבע לזרב תוטומב םיבולכה תא ונקית רשא ,םיידרפס םילעופ תרחמל
.תואלכמל תודבכ לזרב תותלד ועבק ןכ .תותשרה תא רובשל
לע םירבח םע הלילה ךות לא תוחישל תובר םימעפ יתשגפנ ,רטלרביג למנב ונלש הניגעה ימיב
עודמו המל ינולאש תחא אל .ולא םישנא לש םהיתולבסו םהייח לע םיטרפ הברה יתדמל .ןופיסה
ושקתה םה .תולפשהו ךולכל ,בער םמע לובסל םהילא יתפרטצהו ,ץראב םירדוסמה ייח תא יתבזע
.ירזכאהו יכונאה ופוצרפ תא םהל הארה םלועה יכ ,רבדה תא ןיבהל
ןויצל יואר דחא הרקמ .םייתודידי םירשק ורצונו ,ולא הליל תוחישב ולגתנ םיידוהי תולרוג הברה
תא םייקל ידכ ,הצרא איבהל השקיבש ,דלי םע ,הדימעה ליגב תינלופ הירכנ התייה היינאב :דחוימ
הטלב וז השיא .שדוקה ץראב ויבורקל םנב תא איבהל :הרייעב םידוהיה וירוהל החיטבהש
.םיישקהו לבסה לע העדיש ףא לע ףוחל תדרל הבריסו ,הננולתה אל םלועמ .תיתפומה התוגהנתהב
.הינלופל הרזח ךכ רחא .ץראב ויבורק ידיל דליה תא רוסמלו ,התחטבה תא םייקל הל ונרזע

אבר המש שדקתיו לדגתי
.תיחשמה תוינא ונילא וולנ בוש .גרובמה רבעל רוטיקה אולמב ונגלפהו ,רטלרביג תא ונבזע 29.8-ב
.תואלכמל ץוחמש םילוחה תיבל תדלוי הרבעוה ברע תונפל .ןוסא הרק ,היקסיב ץרפמל ונעיגהב
בצמש שחלב יל עידוהו רקובב 4-ב יתוא ריעה ןרותה רמושה .ןב הל דלונש יל רסמנ רתוי רחואמ
ולכי אל םלוא ,רשפאה לכ תא ושע תויחאהו ירציוושה אפורה .וייחל הנכס שיו ערוה קוניתה
םלוא .החפשמהו תוריכזמה ירבח ןיב דוסב רבדה תא ונרמש .םייתעש רובעכ תמ קוניתה .וליצהל
םע היינאה תוניפ לכב תודמע וספת ,אלמ יברק דויצב םילייח םואתפ ועיפוה רקובה תועשב
.הרקמה םהל עדוויי רשאכ ונישנא תבוגתמ ר'גיימה דחפש הארנכ .יטאמוטוא קשנו םיעלקמ
ונעגה רשאכ .ברכ יתגצה ידוהיה תא .ירובעו ,ןקז ידוהי ,באה רובע םילוחה ירדחל רבעמ יתשרד
ךורעל לכונש ידכ רדחה תא בוזעל םייוגהמ יתשרד .הדיצה הפוגה תא וריבעה רבכ ,םילוחה ירדחל
ונעבק .חפ תספוקל הריעזה הפוגה תא ונסנכהו ,הרהוטה תא ונישע .דימ ונל ועמש םה ."יתד סכט"
.היוולה סכט ןמז תא
חכונ ,םישנאה ןיב תורירמו תוחיתמ הררשו ,שחרתה רשא תא םלוכ ועדי ,תואלכמל ונרזח רשאכ
הדמע ןופיסה לע .בולכה תא ןקזה םע בוש יתאצי העובקה העשב .ר'גיימה לש תויאבצה תונכהה
.וחכנ םיליפעמה לכ .ןמזה לכ ךשמב ולצא ריתסה והשימש ןבל לוחכ לגדב הסוכמ ,חפה תספוק
רתויב ריעצה ןברוקה לש הפוגה תא יתרסמ ,באה ידי לע שידקו "םימחר אלמ לא" תרימא ירחא
.םיה ילגל
תילגנאב הרצק הדוקפשכ ,םילוכש םאו בא תווקת עלבש ,המיה ונטבהו ,םימומה ונדמע ונלוכ
,תיחשמה תוינא תוברל ,םי בלב םוד ודמע תוינאה לכ .ונביבס טיבנש ךכל המרגו ריוואב הדהדה
רדסמ תא ר'גיימה לביק ונתיינא לע םג .הנבלה םתשובלתב ,יצה יחלמ לכ ורדתסה םהינופיס לעו
יאבצ דובכו לבא תואכ ,ןרות יצח לע יטירבה לגדה דרוהש ןמזב ,םקשנ תא ולגדש םילייחה
.תיריבאה ,תינמלטנ'גה ,תרחאה הילגנא תא ונל ריכזהש ,הזחמ הז היה ...הכרעמב לפנש "לייח"ל
םיכרדב םירתה המואה יחילש ןיב
דחאה הז םג אנ רכזיי
םיחפ לש הספוקב .וילותיח ושובל
...דרפס לומ ,ןמטנ םימב אוה
(הז דלי לע ,ןמרתלא ןתנ)
ירציוושה אפורה תרזעל לכב ונקקזנ .היינאב "םילוחה תיב" תא הרצקב ריכזהל יואר הז םוקמב
תוואכ לועפל לוכי היה אל אוה ףא םלוא .ותלוכי בטימכ השע הזה אפורה .םילוחה תיבב תרשש
ויהש םילוחה ירדחב תורבחו םירבח 40-כ ובכש עובק ןפואב .היינאה תונוטלשל ףופכ היהו ושפנ
לע הדיעמה הדועת ,ותשקב יפל ,ינממ לביק ,רטלרביגב אפורה תדרב .שיא 15 דע 10-ל םידעוימ
אוהש ינחוטב ."רוגייו ןשוא ןופיס לע הנגהה דקפמ" :םותחה לע ,היינאה ישנאל ןמאנה ותוריש
.דבכנ םוקמב וז הדועת רמש

היינאב םייתדה םייחה
שדוק ידומילו הרות ירועיש םג ךורעל ונלדתשהו ,םיליפעמה 1500 ןיב רכינ היה םייתדה רפסמ
אל םירפס יכ ,סופדה תאצמה ינפל םימודק םינמז לש גהונל רוזחל ונילע היה .ומויב םוי ידמ
,םתושרל דמעש ,הרותה רפסל ץוחמ שדוקה "תירפס" .רתויב המועז הדימב וא ,אצמנב ויה
ורמא םישנא המכ .דחא םיליהת רפסו ,םיינש וא דחא שמוח ,דחא ךורע ןחלוש רוציק הללכ
.הפ לעב םהירועיש תא

גרובמהל ךרדב
רטלרבי'גמ ךרדה תא ונישעש ךכ ,ונתעיסנ בצק תא םילגנאה ושיחה ,רטלרביג תא ונבזעש ירחא
.דבלב םימי עובשב גרובמהל דע
ומייקתה תוברתה תולועפו םידליה ינג ,רפסה תיב .ליגרה םלולסמב וכשמנ היינאב םייחה
ףא לע ,םירבחה ידי לע תונדפקב ורמשנ ,הרימשהו ןויקינה לש םיימוימויה םירודיסה .תופיצרב
םהילע םירמוש הלא םיטושפ םירודיס המכ דע וניבהש ןוויכ םהב וזחאנ םה .םישקה םיאנתה
ףא .םתוא תוארל וצר םהיבושש יפכ ,ימצע ןוצר ילוטנו עבצ ירסוחמ םירוציל וכפהיי לבל ,ןווינמ
ורזעש ירחא - םהבש ידוהיהו ישונאה דובכה לע רומשל ועדי ,םימויאה ויאנת לכ לע ,הז טש אלכב
.ןגראתהל םהל

םירבח טפשמ
.הז עקר לע ךרענש םירבח טפשמ ראתא - ונגהנהש רטשמל היינאב ונישנא סחי תא ריהבהל ידכ
לע רסאנ - ןופיסה תא ףוטשל ולחה היינאב ןויקינה ינרות רשאכ ,םוי לכב :היה ךכ היהש השעמ
.רמושהו םיליפעמה דחא ןיב ךוסכס ץרפ גרובמהל ונתעיסנ ימימ דחאב .םיפתרמל תדרל םישנאה
תרגתב ליחתה ףאו ,תוכחלו ןרותה תוארוהל עמשיהל בריסו ,םימ סוכ ותשאל איבהל הצר שיאה
ןחבמ ןיעמ הוויה רבדה ,טועפ הארנ רבדהש המכ דע .םירבחה תא דואמ ריעסה רבדה .ותא םיידי
.רוגינסו רוגיטק ,םירבחה ןיבמ םיטפוש םע ,יבמופ םירבח טפשמ יתכרע .היינאב "הנגה"ה תורמל
הדוה "םשאנ"ה .טפשמל בישקהל םהינומהב ועיפוהש םירבחה ןיב המוצע תוניינעתה התייה
םעטמ דיקפתב רמשש ורבח תא הכהו חתרתהש לע בר רעצ רעטצמ אוהש ריהצהו ,ותמשאב
אצוהש ,ןידה קספ .ושנועב םשאנה לע דיבכהל אלו ותא סייפתהל שקיב ןנולתמה םג .הדקפמה
.ןנולתמה לש ומוקמב םימי המכ רומשל םשאנה לע :עבק ,יתא תוצעייתהב םיטפושה ידי לע
.םשאנה ידי לע ףא ,תיללכ ןוצר תועיבשב לבקתנ ןידה קספ

עסמה ףוס
תוצראו תפרצ רצימ יפוח דיל םירבוע ונא םיללצ-יצכ .ונעסמ ףוסל תוריהמב םיברקתמ ונא
הזירכה"ש ץראה ,הלודגה הינטירב ףוח תא וניאר לפרע דעבמ קרו ,הלילב ונרבע שנמל תא .הלפשה
.תיצאנה ברחה יטילפ םידוהי 4500 לע "המחלמ
ולכי אלש תורמל .המ תודידיב םינורחאה םימיב ונילא וסחייתה ,םיחלמהו םילייחה ,היינאה תווצ
ונילא סחייתהל ,הובגמ םהילע לטוהש דיקפתהמ םידלוס םבורש ונשגרה ,םבבלב רשא תא אטבל
חוכב שמתשהל בריס םהמ קלח רשאכ ,גרובמהב יוטיב ידיל האב ,הז לע םשפנ טאש .תניוע הרוצב
.והשעמ לע יאבצ רסאמל חקלנו וחדקא תא קרז רשא ןיצק םג םהיניב היה .ונדירוהל ידכ
תיארחא התייהש ,הילגנא תלשממ לע תלטומה הדבכה המשאהמ התיחפמ הניא וז תוסחייתה
ותואש ,שונא ישגר לש ץוצינה תא התארה תאז לכב ,םלוא .תולפשה תודוקפה לכל רישי ןפואב
...ותוכלמ דוה תלשממ לש הלעמה ימר ןיב תוארל היה ןתינ אל
תושעל ונתעדב המ - םילגנאה םע תוחישב ןהו ,רטלרביגב םיאנותיע ידי לע ןה ,ונלאשנ תובר
לשב ,יתחונמ הדרטנ ,עסמה ףוסל ונברקתהש לככ ?חוכב דגנתנ וא ,טקשב דרנ םאה .גרובמהב
התייה ?עירכהל ילע ךיא - היינאה דקפמו הנגהה חילשכ ימכש לע הלטוהש הדבכה תוירחאה
.םיפסונ תונברוקמ ענמיהל :דחא רבד קר הרמאש ,קוב הד טרופ ףוחמ הנורחא הארוה ידיב
.ידמל המותס הארוה וז התייה םלוא

הינמרג ףוח לומ תוחילס ליל
לע תורח הליל ותוא .תוחילסל ןושאר ליל ,תבש יאצומב ןפהסקוק דיל הבלא רהנה ךפשל ונעגה
תונגוע ,יתוכלמה יצה תוינא יוולב ,וניתוינא .יבלמ ורכז שומי אל םינשה תוברב ףאו - יבל חול
- ףוחה םש יא ...תויתדגא םידש תוינא תטיישכ תוינאה תוארנ ךימסה לפרעב .בחרה רהנה ךפשב
םייחבטמ תיבל ונמעל הכפהנש הינמרג לא .רחמ ונדירוהל םיצור וילא רשא ,האמטה הינמרג ףוח
וחמשי ךיא .וניתויחאו וניחא ינוילימ תא וחצר םהב תופרשמה ןשע אשינ דוע הריווא ללחבש ,םוצע
תיטרקומדה הינטירב ילייח ,םהיניעל הלגתיש הזחמה הארמל ,גרובמהב םיצאנה תובבל רחמ
...םתמדא לע םינשבכה יטילפ תא חוכב ודירוי
לש שולקה ןרואל ,שיא 200-כ ופסאתה תוצחב .תוחילסל ןושאר ליל ,תוננוכ ליל ונל אוה הז הליל
רוביצה חילשל דחאה .ונתא ויה תוחילס ירדס ינש קר .תוחילס תרימאל ,הנירגרמ םייושע תורנ
הלמ הליפתה לכ תא רמאו "ירשא"ב חתפ ,םיענ לוק לעב ראות הפי רוחב ,ץ"שה .להקל ינשהו
יקמעממו ,םידרחו םישפוח ודמע ךכ .הפ לעב וירחא רוזחל לכוי רוביצהש ידכ ,םר לוקב ,הלמב
ונכילשת לא" ,"...ונילע םחרו סוח ...ונלוק עמש' :םימלועה ןובירל הקעזה הצרפ עוצפה םבבל
."לארשי תיראש רומש ,לארשי רמוש" ,"ונממ חקית לא ךשדוק חורו ,ךינפלמ
...רחמה םוי תארקל האחמ תפיסאל הובשחש ,תילילה ונתליפת לא הגאדב וננובתה רמשמה ילייח
תארקל וננוכתה ךכ .ינמרגה ףוחב םיוולשה םיתבב ץפנתה ודהו ,רבגו ךלה וניתוחילס לוק
...הערכהה

הליבס תודגנתה
לש תולועפה יכרדב תיפוס ןודל תוריכזמ תבישי יתסניכ .םישעמב םג הערה ינפ תא םדקל וננוכתה
.הליעפ תודגנתה דגנו - הליבס תודגנתה דעב ויה םלוככ םבור .םירבחה תעד תא עומשלו ,רחמה םוי
:ויה םיקומינה
.החלצהל יוכיס לכ תלוטנ תודגנתהה . א
.םיפסונ תונברוק הירחא תררוג התייה תודגנתה .ב
ידכ הארנכ .רכינ ןפואב ןוזמה תנמ התחפ םינורחאה םימיב יכ ,םיפייעו םישלח ויה ונישנא .ג
.הינמרג ףוחל תדרל דגנתהל ולכוי אלש ,םישנאה תא שילחהל
יתינימו ,תוקלחמהו תותיכה תא שדחמ ןגראל יתלחתה ,תויפוסה תוארוהה תא שארמ עובקל ילב
וקרזיש הרקמב ,זג תוצצפ יוביכל ,םימו תובוטר תוכימש ונוניכה ןכ .םשארב םינמאנ םירבח
םלועל תוארהל וניצרו ,תוחילסל 'א םוי הז היה .אובת אלש הרצ לכל ונוניכה ץע תולקמ םג .הלאכ
דחי .הממי לש בער תתיבש לע ונזרכה זא ,םינגרואמו םידכולמ ןיידע ונחנא לכה תורמלש םילגנאלו
דגנ תצרמנ האחמ ובו הינטירב תלשממל יולג בתכמ רטיור תונכוסל יתרסמ תאזה העדוהה םע
.בתכמה תא המסרפ רטיור תונכוס .םילגנאה

גרובמה למנל הסינכה
,הנבל הרופא תילטב לכה תא ףטע אוה .גרובמהל לעמו רהנה ךפשל לעמ דבכ לפרע ררש תרחמל
םתשובלת ללגב רוקמ ודער ונישנא בורו - היינאה יפתרמל ורדח תוביטרהו רוקה .הרקו החל
תוינאה יתשו ,גרובמה לש הלמנל הנושאר הסנכנ "רוגייוו ןשוא"ה .רופא אוה ףא חורה בצמ .הלדה
למנב תדרל ונילע הילגנא תלשממ תדוקפ יפלש עידוה ר'גיימה .ןפהסקוקב ןיידע וראשנ תורחאה
.לארשי ץרא לש הפוח :םלועב דחא ףוח שי ונל :יתינעו יתרזח .גרובמה
תוברה תוינמרגה תוינאה ידלש ללגבו דבכה לפרעה ללגב תיטיא התייה גרובמה למנל העיסנה
.לובמה ימימ תויחכ ,םהינרות וא םהימוטרח ורקדזה ךימסה לפרעה דעבמ .המחלמה ןמזב ועבוטש
התייה הרמ הינוריא וזיא .בעותמה סרקה בלצ למס תא ריכהל רשפא היה םהמ המכ תונפד לע
...סורהה יצאנה למנל תסנכנ ידוהיה הנעטמ לע תיטירב תטייש :וז ונתעיסנב
קרי ינג םיפקומה ,םירוחצה םיתבה הנה .רהנה תודג יתשב ןיחבהל רשפאו לפרעה רזפתמ טא טא
םויכש ,לודגה ךרכה יבשות לש םילויטה רוזא והז .וחאב תועורה תונבלו תורחרחש תורפו ,ירפ יצעו
לש ,תורדהנ תושרוח תורוטע ,תוראופמה תוליווחה דיל םירבוע ונא .הולשו םולש וב םיררוש בוש
ךותב םינרתה םי תאו תויסנכה לש םיהובגה םיחירצה תא ריכהל רשפא .םירישעה גרובמה יחרזא
וננה - ברחה יטילפ - ונא קר .סרההו תוצצפהה ינמיס תא אוושל תשפחמ ןיעה .םוצעה למנה
.תאזה המויאה םלועה תמחלמ תונברוק

"שפנ ןובאדו םייניע ןוילכו זגר בל םש ךל 'ה ןתנו"
ונריבעהלו ונדירוהל וליחתי רקובב תרחמלש רסמ ר'גיימה .םויה הנפ רבכ ןוכנה ףיצרל ונעגהש דע
,חוכב ונתוא ודירוי ,ןוצרב דרנ אל םאש עידוה ןכ .ונרובע דחוימ ןפואב ןכוהש ,ףרודנפופב הנחמל
.ינמרג ןיד תיב ידי לע טפשייו רסאיי דגנתהל הסניש ימ לכו
אולמב םילייח ץרש למנה חטש לכ ."ונדובכל" םיטירבה ושעש תונכהה תא תוארל ונלוכי ןופיסהמ
תוגג לע ,ונלומ .'רוגייו ןשוא'ה הנגע ודילש ףיצרה לע ורמש םילקו םידבכ םיקנט ,יברקה דויצה
דע ףיצרהמ וליבוהש ,תובחר ץע תוגרדמ ומיקה םינמרג םילעופ ,היירי תונוכמ וניקתה ,םיתבה
.תחא תבב םישנא הברה תדרל ולכויש ידכ ,ןופיסל
לכוא דקפמהמ שורדלו בערה תתיבש תא קיספהל ונטלחה ןכל ,דואמ םיפייעו םיבער ויה םישנאה
םג ןיא ,'א םוי ,םויהו - רבד םוש ןיכה אל ,בער תתיבש לע ול ונעדוהש ירחא :ןעט זלה .םירבחל
.סרית חמקמ הסייד וזיא דוע ולשיב ףוסבלו - ונתשירד לע ונדמע ונא !רבד גישהל
תא ראתל השק .ויתוחוכ תיראשל קוקז דחא לכ היה תרחמל יכ ,םהיעוצי לע םדקומ ולע םירבחה
.םיאכודמו םישושת וכלהתה םהו ,םויל םוימ וספא םהיתוחוכש ,היינאב ונישנא לש דוריה בצמה
לע וביגיש ,שידח יתמחלמ דויצב םידיוצמ ,םיעבשו םיאירב םילייח 10,000-כ וזכרתה ףיצרה לע
.ליעפ ןפואב דגנתהל לכונ אל הווש יתלב הכ המחלמבש היה רורב .תוירזכאב השעמ לכ
הריעצ הרענש תחא המישרל טרפ ,יתושרב ויהש תומישרהו תוריינה לכ תא יתדמשה הז הלילב
םילוכי ויהש םירבדה רתימו ,קוב הד טרופב יתלביקש ןטקה חדקאהמ דרפיהל יתחרכוה .האיבחה
.היינאב "הנגהה" דקפמ ינאש החכוה שמשל

הדוקפ םיברסמ היינאב םילייחה
אל תודגנתה םושש ונל רורב היה ,תונכהה לכ תורמל .הדרחב וניפצ ול ,רהמנהו רמה עגרה עיגה
:םישנאל תונורחא תוארוה יתתנ רקוב םע .םתטלחהמ םילגנאה תא זיזת
.דבלב יביספ ןפואב הדרוהל דגנתנ ונא .א
.הדיריל תונכה םוש תושעל אלו ףתרמב אצמיהל םידליהו םישנה ,םירבגה לכ לע .ב
.םילייח 4-6 תוחפל ותוא ובחסיש ילבמ שיא ךלי אל .ג
.תפסונ הרהזא םיתרהזה ,דימ תדרל וצרש הלאכ ויה ,םינגרואמ-יתלבה ןיבו תויה
רשאו ,ונתא העיסנה לכ תא ושע רשא ,"ונלש" םילייחה ףתרמל וסנכנ רקובב 6 העשב קוידב
המדנ היהש ףתרמל תוגרדמב ודרי םיינבצעו דיסכ םירוויח .םיליפעמה ןיבמ םיבר םע ודדייתה
.ףוחל תדרלו ןופיסל תולעל :תובידאב הושקבו תחא הרבחל ושגינ םה .תוירא בולככ םהיניעב
םתולעהלו םיליפעמה לש םילימרתה תא ףוטחל םילייחה ולחה זא .המוקמב הראשנו הבריס איה
קלח םלוא ,םילייחה ידימ םילימרתה תא ,תויטלחהב לבא ,טקשב איצוה םישנאהמ קלח .ןופיסל
ךות םילייחה וויל ולאה םיטעמה תא .םהידימ ןורחאה םשוכר תא וחקל רשא ,םילייחה ירחא ךלה
וננוצרמ תדרל םירבדב ונתוא ענכשל ןיאש םילייחה וארש ירחא .תוגרדמה הלעמב דובכו תובידא
.םדעב בכעל ונלוכיש ילב ,וילוחמ םילוחה תיב תא וניפ םייתניב .םיפתרמה תא ובזע ,ףוחל בוטה
שמתשהל וצרי אל "ונלש" םילייחהש ,םשור ונל היה .תוער ונל אבינ ונבלו - הקיעמ הקספה הלח
דמעש ,םירבחה דחא תאמ ונלביק תאזה הרעשהל רושיא .היינאה ןטבמ ונאיצוהל ידכ חוכב ונדגנ
:ןופיסה לע השענהמ םיעטוקמ תוח"וד ונל רסמו רמשמה לע העש התוא
...חוכב ונדירוהל הארנכ םיברסמ "ונלש" םילייחה ...הלעמל היסומלרדנא שי !הרבח"
,םיניצקה תודוקפל םיעמוש אל
"היינאהמ םלוכ תא םידירומו םייאבצ םירטוש המכ םע חכוותמ ריעצה ןיצקה
.וללה םילייחה יפמ "םולש" תואירק וטלקש ונעטש םג ויה .הפוצה עידוה ךכ -

"הלודגה הירפמיא"ה ינחנצ לש "ןוחצינ"ה
םינחנצ .ךלמה ידודג יריחבמ 300-כ הצירב ואצי םינסחמה דחא ךותמ .הנומתה התנתשה שיח
םהיתוללקו ,ורוגחב וחדקא דחא לכ .םהידיב לזרב תולוג םע תולאו םשארל תודסק ,םינתרבג
וישכע ורדח וללה .הלועפה תלחתה ינפל םנורגל וקירהש ש"יי לש השודג הנמ לע דיעה םהיפ לבהו
ףצק ףצשב .הנחבא ילב לאמש לעו ןימי לע תוכהל ולחה דימו - םיפתרמה ךותל יאבצ רדסב
ועצפנ םיבר .חוכב ןופיסל םובחסו םוכה ,םירוחבו םידלי ,םישנ לע ולפנתה תוצרמנ תוללקבו
דלי ובחסש םילייח 8 יתיאר יניעב .שממ םימיא תוזחמ ויה .הלעמל םילייח המכ ידי לע ובחסנו
היינאה תייסולכואמ יצחכ רורגל וחילצה ךכ .יארפ חייסכ םהב טעבו הרובגב דגנתהש ,דחא
שדחמ ונגרא הב ,הרצק הגופה הלח ,הז הווש יתלב ברק לש םייתעש ירחא .ףיצרל םשמו ,הלעמל
ונטלחהו - הדובעה תא םילייחה לע תושקהל ידכ ,תוהובגה תוטימה לע ונרצבתה .םיראשנה תא
."הירפמיאה יחילש" לש תיארפהו הסגה תוגהנתהה ירחא ,חוכב ףא דגנתהל
ןכל ,יתד רוחבכ ינועדי םילגנאה .ךרוצה תעשב תדרל רחבא הב הרוצה התייה תדחוימ היעב
תובושתה תא יתנניש םידליל םג ."ריעצה רמושה לש רעונ תיב לש ךירדמ"ל ךפהיל יתטלחה
ץרפתה םיזגורמ םינוירב לש לושחנו העשה הכרא אל .תשלובה ידי לע הריקח לש הרקמב ונעיש
תויחכ .וניתונכהב וניחבה רשאכ לובג עדי אל םסעכו - ללחה תא אלימ םהיתוללק דה ,ףתרמל
ידכ םהילגרב םישנאה תא סופתל וסינו ,"תורצובמ תודמע" ונל ושמישש .תוטימה לע ורעתסה
תועוער ,וללהו ,הטימה תוטומב םהיתוחוכ תיראש לכב וקיזחה ונישנא .הלעמלמ םתוא בוחסל
.םהיתונברוק תאו םילייחה תא ןהיתחת ןרבקב ,ברקה םצועמ וטטומתה ,ויהש יפכ
וגהנתהו תפסונ תרובגת וחלש םיטירבה יכ ,דמעמ קיזחהל ונלוכי אל ונתודגנתה לכ תורמל
,בער יזמ םירוחב לומ - םיננערו םינוסח םירוחב :הווש יתלב התייה המחלמה .הלודג תוירזכאב
השוטנ התייה םייתעשמ רתוי .רתויב םימויא םיאנתב ויחו ,הניש לש םעט םישדוח הז ומעט אלש
תא איצוהל יתיצר .תויראכ םישנו םידלי ,םירוחב ומחל דוע ,םיפתרמה תוניפבו תאזה הכרעמה
דע םתא יתעגה םרט ,לבא - תוברקו תואכה לש תאז תחלק ךותמ ,תוחפל ,רעונה תיב ידלי
לש םיינוריעה שאה-יבכמ תורוניצמ ,םיקזח םימ יחוליק םיפתרמה ךותל ורטמוה תוגרדמל
.םוקמל ולהבוהש ,גרובמה
םד ינמיס םהינפבו םיעורק םהידגב ,םיפתרמה ךותמ םינורחאה םימחולה ולע ,םירבכעכ םיבוטר
םיניצקה יניעל םהב וטעבו םופחד ,םובחסש םיטירבה םיסגלקה וללותשה םהירחא .םיעצפו
ונעגה רשאכ .םינוא ןיא שגרו סעכ יאלמ ונייה .הזחמה לכב דוקיפה רשג לעמ וטיבהש ,םיהובגה
תא קיתשהל ידכ םר לוקב תכל יריש וידרה טלקמ טלפ תאזה "הלועפ"ה לכ ךשמב .למנה ףיצרל
םהישבוכל "םעוצקמ" תא דמלל וחילצה הארנכש ,םיצאנה לש תנוכתמה יפל לכה ."ברק"ה שער
.םיטירבה
םידליל ןוזמ םודאה בלצה ןיכה םשש ,םוצע ןסחמ ךותב םישאוימו םיאכודמ ונדמע ונלוכ
.למנה ירעשב יתבר הנגפה ןגראל "הנגהה" ישנא ועיקשהש םיצמאמה לע ונעדי אל .םירגובמלו
זא ופסאתה גרובמהב .םלועה לכב "הפוריא תאיצי" ןיינע םסרפתה המכ דע ,ןכ-ומכ ,ונעדי אל
לבא "סודוסקא" לש "הייסידוא"ה ףוסב תוזחל ידכ ,לבת תווצק לכמ םיאנותיע 200-מ רתוי
.ףיצרל תשגל םיאנותיעל ונתנ אל יטירבה אבצה תונוטלש

רצעמה הנחמל גרובמה למנמ
ויה תונורקה תונולח .ףרודנפופ הנחמל הכרדב האצי רבכ תחא תבכר .תבכר ונל התכיח ףיצרה דיל
לגר ףכמ םישומח םייטירב םילייח םע םיחותפ תונורק ועסנ תונורק ינש לכ ןיבו ,לזרבב םיגרוסמ
םיבער ויה ונישנאש תורמל לבא ,לכוא םע םילס ונילא וסינכה םודאה בלצה לש תויחא .שאר דעו
.הצוחה םילסה תא וקרז ףא תורמרמתהבו לכואב ועגנ אל ,דואמ
,בלח ואיבהש ,תויחא יתשו םודאה בלצה לש אפור םג סנכנ ,רעונה תיב ידלי םע יתסנכנ ובש ןורקל
ונב ריצפה .םינמרגל וא םילגנאל רשק ול ןיאש ,ידווש ןיתנכ ומצע גיצה אוה .םיקתממו תוינמחל
ןכא יכ ,ול ברסל יתלוכי אל "!םנובער תא שממ האור אוה אלה ,המ רבד ומעטי תוחפל םידליהש"
לכ שגינ ,םיסוסיה ירחא ,וישכע .םהיפ לא לכוא אב אל םימלש םימיו ,םיבאזכ םיבער םידליה ויה
טאש תא תושגרנ םילימב אטיב אפורה .תויחאה ידימ בלח סוכו דלוקוש ,היינמחל לטנו םהמ דחא
לש "האיסידוא"ה האצמש לודגה דהה לע הנושארל יתעמש ונממ .למנב ויניע וארש המ לכמ ושפנ
לע תועידיה תא תונמש תורתוכב ואיבהש ץוח ינותיע יל הארה אוה .םלועה יבחרב "סודוסקא"ה
.םלועה בלמ םיחכשנ וננהש ,שואיי יעגרב ונבשח ונאו - האגה ונתדימע לעו ונתעיסנ
יכ - ונלש ןורקהמ הקלסל ונממ יתשרד רבדה יל עדונ רשאכ .הינמרג תוחא םג התייה אפורה םע
יפכ השע ףוסבלו ,האתשמ טבמב - תוכורא יב טיבה אוה .הנוחטיבל תוירחא לבקל לכוא אל
.ינמרג רבד לכ יפלכ תינרשפ יתלבה יתדמע לע אלפתהש ידיחיה היה אל אוה .ונממ יתשקיבש
ידוהיה תא ,יתוא ןיבהל ולכי אל םיצאנה תונחמ לש םירוסייה ךרד לכ תא ורבעש ונירבח ףא
םטבמ תא תאשל יתלוכי אל ינא .ונמע ידימשמל תטהול האנש רטונה הינמרגמ ילארשיצראה
יתימאה הפוצרפש ,תינמרגה היחה תרתתסמ םהירחאמש ,לוכיבכ ,בידאה םרוביד תאו דסחתמה
.ץיוושואו קינדיימ ימיב הלגתה
וא ובשי םישנאה בור .ךרדב חרבנ לבל לוענמ לע תותלדה תא ורגסו ןורקל ןורקמ ורבע םילייח
,םיבוטר ,םידגב יעורק ,רעיש יעורפ ,םימעוז םידוהי ואצמנ תונורקב .תוומ דע םיבערו םיפייע ודמע
יגרוס לע םעז יאלמ םיריעצה ורעתסה ,תונורקה תותלד תא ורגס רשאכ לבא .םד יבז םקלחבו
.זוזל הלחה תבכרהו ,וביגה אל םילייחה .הליסמה לע םוקרזו םורבש ,לזרבה
לבא ,גרובמה ריעה ךרד תרבוע ,ףרודנפופל ךרדב רובעל םיכירצ ונייה הבש ,קבילל הליסמה
לע ורמשש םימוצע אבצ תוחוכ ולגתה הליסמה ךרוא לכל .תפקוע הליסמב הנממ וטנ םיטירבה
.םילייח תורמשמו םיקנט םע תבכרה יספ

ףרודנפופ הנחמב
ישנאל טרפ ,היח שפנ וניאר אל ריעה קבילב ףאו ,רצעיהל ילבמ תונטק תבכר תונחת הברה ונרבע
תנחת ףיצר דיל ונרצע ,יצחו םייתעש לש העיסנ ירחא .תבכרה תנחת לע ורמשש ,םיטירב אבצ
."ונדובכל" השחרתהש הלודגה הנוכתה לע ונלכתסה תונרקסב .הפי םינרוא רעי ךותב ,הנטק תבכר
ושגינ ,שארמ בשוחמ רדסב .םדויצ לע םילייח השחרש הביבסה לכ תא "שבכ" יטירבה אבצה
לע שיא 25 וסנכנ תינוכמ לכל .תומלוס ודירוהו תונורקה לא רשי ,תורוגס תויאבצ אשמ תוינוכמ
לכש דע .העיסנ יעגר השימח לש קחרמב היה הנחמה .תינוכמל ולעש םינורחאה ןיב יתייה .םהיצפח
.ףרודנפופ :שדחה ונרצעמ םוקמ לע ןושאר טבמ ףיעהל תוהש יל התייה ,תינוכמהמ ודרי םידליה
.הינמרג ןופצלו ברעמל םהינומהב ורהנש ,יסורה שוביכהמ םינמרגה םיטילפה רובע םקוה הנחמה
וב ויה ."הפוריא תאיצי" ילועל זוכיר הנחמל ,יטירבה אבצה תונוטלש ידי לע ,הנחמה ןכוה וישכע
היירי תונוכמ ינק םע הרימש ילדגמ ,לית רדג :זוכיר הנחמל םיינייפואה רכיהה ינמיס לכ
םילייח םהב ורמשש ,הרימש ילדגמ המכבו ,ינרקוד לית ירדג ינשב רדוגמ היה הנחמה .םירוקרזו
ועיגהש ,תוריכזמה ירבחו םירבח רבכ יל וכיח הנחמה ינפל .תודבכ היירי תונוכמ םע םילגנא
.םהלש תוח"ודה תא יל רוסמל ידכ ,הנושארה תבכרב
הנפש ,לוקמרב לוק םואתפ עמשנ רשאכ - הנחמה חטשל ונסנכנו ,םילייחה תורמשמ תא ונרבע
תלבק ,יוטיח ,המשרה :םינושארה םירודיסה ךילהת תא ריבסהו םיליפעמה לא תיסיסע שידייב
םישנאה ובישקה ,םאה תפש לש תורכומה תורבהה עמשל הנושאר החמש ףא לע .לכואל תואקתפ
הדיחה ?םיטירבה םע הלועפ ףתשמה ,ידוהי "גנילסיווק" םע ןיינע ונל שי םאה .המ תונדשחב
.ךשמהב הרתפנ
וניניינעל תריש אוה .הנחמב ונישנא תא דדועל ידכ ,ופכב ושפנ םש רשא ,רקי רוחב היה ןיירקה
:ולא םילימב לוקמרב הינשה היינאה יליפעמ אוב תא םדיק ,לשמל ,ךכ .םיבושח םיתוריש המכ
"ןעמענ עקניל טימ ןביירשראפ ךיז לאז דיא רעדעי"
.(םיפיוזמ תומשב םשריי ידוהי לכ)
.(ע"שי יבושיימ דחאב ,לארשיב וישכע יח הז רוחב) .וימוגרתמ הלימ םילגנאה וניבה אל ,ונלזמל
תאו - ןוכנה ומש תא שיא רוסמי אל" :היינאב ונדועב תוארוה םירבחל יתרסמ ,המשרהה ןיינעב
,םיינמרג םירלבל ויה םימשורהש אלא ,רבדה השענ םג ךכ !לארשי ץרא :םושרל שי אצומה ץרא
."קהבומ ינמרג רדסב" םתכאלמ לע ודקש רשא
ןיידע םיקוחר ויה םהו ,דחפו בער לע םינמרגה הארמ דיעה ,1947 רבמטפס ,םימיה םתואב
,הכורא הרושב ובשי םה .תיברעמה הינמרג יבחר לכב םויה םיאצומ ונאש ,הפוצחה תונצחשהמ
ישנא ינפב רימט דחפ םהינפ לע אורקל היה רשפא לבא ,תרדוסמ תקורסת םע תונדפקב םישובל
ובשי רשאכ .םהילע דובכ תארי ליטהל ועדי בולעה םהיארמ ףא לעש ,םימסרופמה "סודוסקא"ה
ידוהיה רומוהה ץוצינ ץנצנ ,הקומע תוניצרב ויתולאש תא לואשל לחה ינמרגהו ,הלא לומ הלא
טסנרא :ןוגכ תומש ורסמ אלא ,דבלב םיימתס םימודמ םייוניכב וקפתסה אל םה .ונישנא יניעב
תא הצורח דיב םשר ינמרגה .םירחא םש ישנא לש תומשו ,רלטיה ףלודא ,יילטא טנמלק ,ןיווב
תא ןיבהל וליחתה ןמז ירחא קר - "?ךילקריוו" ?תמאב :לאשו םעפ דוע טיבה ,עגרל ססיה ,םשה
!ונישנא תנווכ
דקפמל יתרבעה רתיה ןיב .הנחמה תגהנה ירדס תא ונעבקו תוריכזמה תא יתסניכ ברע ותואב דוע
םיארחא תויהל לכונ אל הנחמה ןמ םינמרגה תא קלסי אל םאש ,הרהזא הנחמה לש יטירבה
יכ ,ונא ונתבוטל ,םינמרגה תא ריאשהל יל וצעי ,תונחמה ייחב םיסונמ םירבח המכ .םהייחל
בור תא ריבעהל ונטלחה םיניינעה תלהנה ןיינעב .הנחמה ירדס לע טלתשהל לכונ אל םהידעלב
היה הזה רבדה .יאשחה ןיעידומה תוריש תא יל יתרמש ינא וליאו - תועונתה יגיצנ ידיל םירבדה
תועידי טוחסל וסינ רשא ,המודכו םיאנותיעכ ,םידושח םיטנמלא הנחמב ועיפוהו תויה ,ידמל ץוחנ
.ונישנאמ
,ולא תועש 48 ךות וששואתה ונישנא בורש יתמשרתה .ובחורלו וכרואל הנחמב יתרבע ינשה םויב
,םיכורא םישדוח ירחא הנושארל ונהנ בערה יזמ וניליפעמ .המימי םימימ הנחמב ובשי וליאכ
םימיה .עבושל הליכאו םייח םימב הציחר ,תידיחי הטימב הניש :ןוגכ ,תצקמב םיישונא םיאנתמ
ותיחפה םימיה תוברב םלוא .שממ ןדע ןג תוגונעתכ ,ברה לבסה ירחא םהל וארנ םינושארה
רוחש םחל תוסורפ יתש - רקובב :(ינמרג לעופ לש ותנמ) תוירולק 2000-ל דע וניתונמ תא םיטירבה
יתשו ;התיצחמ תא לוכאל רשפא היה ישוקב רשא ,ןוחט סרית תרעק - םירהצב ;הבירב תוחורמ
ןמזב ופפורתה תוחוכהש ירחא טרפב ,תאזב דומעל היה השק .ברעב - ןמוש וא הבירב םחל תוסורפ
.העיסנה
רפסמש תורמל .שרדמ תיבו תסנכ תיבל ףירצ ונעבק םגו ,רשכ חבטמ בוש ונל ונרדיס ,םייתדה ונא
.רשכה חבטמהמ שיא 1500-כ ולכא ,רתויב לודג היה אל הנחמב תווצמ ירמוש

האחמ תפיסא
רתי לכו ,םיטנרפסנרט םימואנ ,הכולהת םע ,תינומה האחמ תפיסא ונעבק ,תוריכזמה תטלחה יפל
םילגנאל תוארהל :הנגפהה תילכת .ימואלה לגדה תפנה :ףוסבלו ,םיליגרהו םיעודיה םינממסה
תובישח התייה ינש דצמ .ענכיי אלו ענכנ אל רשא ןגרואמו דכולמ ףוג וננהש ,ונתוא ורבש אלש
תועפותו םינמרגה םע רחסמ ,העוצרה תרתהל םינושאר םינמיס וארנ יכ ,םינפ יפלכ םג תמיוסמ
.תויוצר אל
ונרבעה .ףרודנפופ הנחמל ונעיגהב םייתסנ הנגהה יחילשכ ונדיקפת .לולסמל וסנכנ הנחמב םייחה
השדח תוריכזמ הרחבנ .םמצע םיליפעמה ידיל הנוילעה תוכמסה תאו םיניינעה תלהנה תא הגרדהב
ונל ועידוה הנגהה זכרממ .דבלב ץועיי תוכז ונל ונרמשו ,הנחמב תוגצוימ ויהש תועונתה ןיבמ
.לארשי ץראמ םישדח םיחילש ונתוא ופילחי בורקבש
ונדצמ ונא .םאצומ תוצראל םתרזחה םשל םיליפעמה תא תוהזל וסינו ,שאונ ורמא אל םיטירבה
דקפמה לבא .תידוהיה תונכוסה ,"ונתלשממ" גיצנ םע תוארתהל ונשרדו ,הזכ ןויסינ לכ ונלשכה
.הז ןיינעב וניתושקב תא החד

!לארשי-ץראל קר הלענ ולע
ליצאהל ליאוה רשא ,םהנקפ דרולה ,הינמרג יניינעל רטסינימה תא ,דחא םוי ונל ואיבה דבכ קשנכ
דבכנה דרולה .ליעל ויתרכזהש ןמגרותמה םגרתמכ עיפוה ודיל .ותלשממ םשב בבלנ םואנ ונילע
היילעה לע ץקה ,ותלשממ תעדל ,ץיקה "הפוריא תאיצי" תשרפ ירחאש ,העיבקב ומואנ תא ליחתה
תרושמ םינפל םישרוגמה םידוהיב לפטל ,ותוכלמ דוה תלשממ הנכומ ,זירכה ,ןכל .תילגל יתלבה
ידי לע םגרותש ,ךוראה ומואנ תיצמת היה ךרעב הז .ונמצע תא תוהזל םדוקמ ונילעש אלא ,ןידה
ףיסוה זעונה רוחבה רשאכ ועתפוה ,םוגרתל תונלבסב ובישקהש םישנאה .שידייל ונלש רוחבה
וירחא הנע ,דחא שיאכ ,לודגה להקה ."לארשי לכל הרפכ ךמע ינבו התא ויהתו" :םואנה םויסב
"!בבלנה ךמואנ לע םידומ םידוהיה" :סוסיה ילב רוחבה הנע דרולה לש ותלאשל .קזח "ןמא"
."תפרצ תלשממ תנמזה" לע םילוקמר ךרד תימשר ונל ועידוה רשאכ ,הנחמב וניהש םייעובשכ
אל שיא .יטירבה ץוחה דרשמ לש הנבהה רסוח תא לילעב הארהו ,םישנאה ברקב געל ררוע רבדה
תא העיבהש ,יתבר הנגפהב הנע הנחמה .םשריהל ידכ תיתפרצ-ולגנאה תברועמה הדעווה לא ךלה
.לארשי ץראל אלא זוזל אל "הפוריא תאיצי" ישנא ןוצר

םירחא םינוגראו טניו'גה ,תונכוסה יגיצנ לש םירוקיב
רקיעב ןיינעתה אוה .ןיול טרוק ר"ד ,תידוהיה תונכוסה גיצנ הנושארל עיפוה ןכ ירחא רפסמ םימי
שאר ברעב .הלועפל טניו'גה ףוס ףוס סנכנ םיגחה תארקל .רתויב םיפוחדה םיכרצהו הנוזתה בצמב
דוע בורה תא קלחל ונקפסה .הנחמה ישנאל ףרוח ידגבו ןוזמ םע תויקנע אשמ תוינוכמ ועיגה הנשה
400 וחלש ,ןכל םדוק םוי רשא ,ןזלב ןגרב הנחממ י"אפ ירבח לש האנ השעמ ןאכ ןיוצי .גחה ינפל
םימיב .םלוכ רובע וחלשי אל םא ןקלחל תורשפא ןיאש םהל יתעדוה .ונרובע רשכ רשב תואספוק
.יתשרדש תומכה לכ תא יתלביק ןכמ רחאל
,הנחמב ובבותסה םילגנא םיאנותיע םגש רחאמ לבא ,םיבר םידוהיל הסינכ תונוישר ונתנ םילגנאה
ילגנא ןיצק עיגהש ,םירמושה יל ועידוה דחא םוי .םירקבמה לש םתורשכ תקידבב דיפקהל ונכשמה
םשור השוע"ו ,שידיי םתא רבדמ ,הנחמה ישנא םע םירבדב סנכנ רשא ,ןקנקז לעב ,ןטפק תגרדב
תידרחה תודהיה לש ךוותה ידומעמ דחא ,דלפניש ברה אוה ילגנאה ןטפקהש ררבתה ."דושח
םג טעמ אל ונל רזע אוה .הנחמה ישנא לש תינדשחה "םינפה תלבק"מ עתפוה אוה .הילגנאב
.שפחל םילייחה וזיעה אל וילכב יכ ,םיבתכמ תרבעהב
אל ידכ .םוקמה תא ובזעי תרחמלש ,תיטירבה הנחמה תדקפמ םואתפ העידוה שדוח רובעכ
.הנחמה ישנאמ הרימש דימעהל ונטלחה ,םינפ יפלכו ץוח יפלכ הרימש ילב הנחמה תא ריאשהל
םינפ דימעהלו ,חוקיפ ילב הנחמה תא ריאשהל ,השדחה תילגנאה תוינידמה הארנכ התייה וז
םיחילשה ועיגה םייתניב .םנולשיכב האדוה וז התייה רבד לש ותימאל ,םליבשב רמגנ ןיינעהש
אלש רבד ,תוגלפמ יכוסכסל ומרג םהש ךכל םידע ונייה ונרעצל .הלועפל וסנכנו ץראהמ םישדחה
.התע דע ונרכה
עצבמ לש תידוס םוכיס תבישיל 'ב היילעו הנגהה הטמ ידי לע יתנמזוה הינמרג תא יתבזע םרט
ישארו תוינאה שולשב הנגהה ידקפמ הב ופתתשהו ןכנימ ריעב המייקתה הבישיה ."סודוסקא"
אוהו ,הבישיל ןמזוה ,האושה לש ידרחה רקוחה ,ל"ז רגרפ השמ 'ר ,דחא יאנותיע קר .'ב היילע
.ח"ודה תא םשר

הנידמה תזרכה
ירחא ,תסנכה תיבל ןולמה תיבמ םדקומ יתכלה סירפל יאוב תרחמל .תפרצל יתרזח רבמבונ ףוסב
,תמסרופמה הזילא-זנאש תרדשב יתרבעשכ .תסנכ תיבב ללפתהל יל ןמדזה אלש הכורא הפוקת
היה .לוקב יל ארקו קחרממ יתוא ריכה אוה .םמושה בוחרה עצמאב עסופה םדא קחרמב יתיאר
תייתשל ןולמל ותא אובל ינשקיבו יתוא קביח אוה .הפוריאב דסומה שאר ,ל"ז רוגיבא לואש הז
ורדחב !הלילה תועשב הלבקתהש ,תידוהי הנידמ םיקהל ם"ואה תרצע תטלחה ..... דובכל םייחל
.טיווקסיבו הת סוכ היה "םייחל"הו ,םידקפמ רפסמ דוע ויה
:סודוסקא עצבמ לש תירוטסיהה תועמשמה לע הנושארל יתעמש זא
תמקהלו ם"ואל םיטירבה לש טדנמה תריסמל יזכרמ םרוג התייה סודוסקא יליפעמ לש םתדימע"
."הניטסלפ לע םהלש טדנמה לע םירתוומ ויה אל םיטירבה ,םירבשנ םתייה םא .תידוהי הנידמ

הצרא םילוע "הפוריא תאיצי" יליפעמ
םיריעצה ןוגראבו ןומאב םיקוסע ונאו ,וליחתה ץראב תוברקה .ייסרמב יננה בוש - ח"שת ולסכ
.ונקבאמב ליעפ לבח תחקל ידכ ,תולעל םיכירצש
ינתחקל אבש ,יתפרצה גהנה הז היה .ייסרמב ירדח תלד לע תוקיפד ינוריעה ,רק ולסכ ליל תוצחב
יתשבלתה שיח .תבכרב ועיגיש םילוע לבקל ילע היה םש .תפרצ םורדב םש-יא ,םכסומ םוקמל
ףתתשמ אוה הנושארה םעפב אל .תינוכמה תא גהנה עינה ,םירבדו רמוא ילב .ותינוכמל יתסנכנו
,חזרמ תיב תביבסב .עפשב ,ימואלה יתפרצה הקשמה ,ןייהו ,בוט אוה םולשתה .הז ןוגכ עצבמב
ךותב ןייב םביל תא וביטה םהיגהנו ,תולודג אשמ תוינוכמ ודמע ,ייסרמ לש תואטמסה תחאב
ירבד המכ דוע .ךרדל תאצל העשה העיגהש ,הלא ועדי רבכ ,גהנה יוולב יתסנכנ רשאכ .האבסמ
.הנופצ זוזל הלחה הריישהו ,םיגהנה ןיבו יניב ופלחוה תוצלה
תבכר תנחתל ,הינמרגב שוביכה ירוזאמ רקיעב םיעיגמש םילוע לבקל ידכ םימעפ הברה ונאצי ךכ
םהנקפ דרולה העט ,ןכא .לארשי ץרא יפוחל םינוש םילמנ ךרד םשמו ,ייסרממ מ"ק 200-כ קחרמב
."הפוריא תאיצי" תשרפ ירחא ,תילגל יתלבה היילעה לע ץקה ץיקהש ,ףרודנפופב ונינפל וראפתהב
.היילעה םרזל םישדח םיקיפא החתפ וז השרפ ,ךפיהל
לכ ורדתסה םיגהנה .תבכר תנחתל ונעגה ,םיגלשומו םימנ םירפכ ךרד העיסנ תועש המכ רובעכ
הקירש .תבכרה לש האוב לע עדוויהל ידכ הנחתה להנמל יתשגינ ינא וליאו ,עובקה ומוקמב דחא
,רבעשל יקמה תעונתמ םיתפרצ םירוחב וצפק תונורקהמ .הברקו תכלוה תבכרהש ונל הרשיב הדח
ידכ םשאר תא ואיצוה םיעסונהו ,וחתפנ תונולח .םישנאה רפסמ תא יל ועידוהו ,ונליבשב ודבעש
טקשב ורבעו תבכרהמ םיליפעמה ודרי שארמ םכסומ רדס יפל .םאצמיה םוקמ לע עדוויהל
רדסבו טקשב הרבע הלועפה לכ .רדוסמ רתוי םשובל םגו ,ויהשמ םיבוט םהינפ םעפה .תוינוכמל
תמוהמ השחרתה ,יתוא וליג "רוגייו ןשוא"ה יעסונמ ויהש םילועהמ המכ רשאכ םלוא .יתפומ
םתוא יתלאש רשאכ .תולעל םייוכיסה לע לואשלו ידי תא ץוחלל הצר דחא לכ .הנטק החמש
ךיאש ונא םיחוטב יכ ,"דימ" ,"רחמ" םיבר ונע - 'ב היילעב גילפהל בוש םינכומ ויהי םא ,לותיהב
םהמ ךוסחל ידכ ,תוחונ רתוי םיכרד םעפה םרובע ונכה ונא לבא .ונתדלומל ףוס ףוס עיגנ אוהש
.ךרדה תואלת תא
.תדלומה יפוחל היעסונ לכ תיילעב "ז"שת הפוריא תאיצי" תשרפ המייתסנ ךכ