החפשמה לע ברקה

זר םירפא

3 'סמ ןויליג ,ז"נשת ,"דמח הדשב" ךותמ.המדיקה ביוא איה ,יתילונומה ,בייחמה המויק םצעב .המדיקה ביוא איה החפשמה
תובוח םידליל שיו ,םידלי הב שיו ,(הבקנ רחאהו ,רכז דחאה) םאו בא הב שיש וז ,החפשמ
ביוא איה וז החפשמ - הלוכ החפשמל םיארחאו ,םהידלי ךוניחל םיארחא םירוההו ,תויוכזו
.המדיקה

תסנרפל ללכ ךרדב יארחא רבגה :הלפמו תינרמש הדובע תקולח שי ,תאזכ החפשמבו
תוביסמ הכירצ איהו ,הרה השיאה םא לבא .וז המישמל הפתוש איה םג השיאהו ,החפשמה
םויקל שושחל ילב תאז תושעל איה הלוכי ,התדובע ףקיה תא םצמצל תורחא וא תויאופר
הנפואבו אפורב יולת ,תמדקתמ וא) תנשוימ תויהל הטילחמ איה םאו .החפשמה לש ילכלכה
וא הדובעל הבוש תא תוחדל איה הלוכי ,קוניתה תא קינהל הטילחמ איהו ,(שדוח ותוא לש
ילכלכ רבשממ שושחת אל זא םגו ,קוח יפ לע הל תנתינה "הקנה תעש"ל רבעמ המצמצל
.התחפשמב

בטומ יכ וטילחי גוזה ינבו ,םינטק םידלי רפסמ החפשמב ויהיש וא ,םימואת ודלווי םאו
אל זא םג ,התדובעמ ןמז קספ חקית השיאהו ,תרזועה אלו םידליה תא ךנחת אמיאהש
.הב םחליהל שיו ,המדיקה ביוא איה וז החפשמ .ילכלכ רבשממ שושחת

,אמיאו אבא םה םירוההש תוחפשמ שי :םינוש םיגוסמ שי תוחפשמ ?המדיקה תרמוא המ יכ
ינניא) .תוהמא יתש םה םירוההש תוחפשמ םג שיו ,תובא ינש םה םירוההש תוחפשמ שיו
היירורעש הליחתה רשאכ קרו ,תאזכ הנחבה התייה םידליה ינגל דומיל רפס תטויטב :זירפמ
הכירצ השיאה יכ ?המדיקה תרמוא דוע המו .(תאזה תמדקתמה הנחבהה הטמשוה תירוביצ
,דרטמ םה םידלי :המדיקה תרמוא דועו .המצע תא שממל התלוכי לעו התוריח לע םחלהל
.םימדקתמה םירוהה לש זוכירה תלוכיל םיעירפמו ,םיכלכלמ ,םישיערמ ,םיכוב םה

הרבחה ידי לעו ,(הקנהו ןוירה) עבטה ידי לע הערל תילפומ השיאה :המדיקה תרמוא דועו
רצוקמה התדובע םוי תאו ,ןוירה תוביסמ התורדעיה תא השיאה רכש ןובשחב האיבמה)
.הרבחב םחלנ יזא ,עבטב םחליהל רשפא יא .(הקנה תוביסמ

תדלויה ,תילאנויצנבנוקה ,תידוהיה החפשמב איה המחלמה ?הרבחב המחלמה היהת דציכו
.םידליה לש םתושר תא לואשל ילב םירוהה ידי לע ועבקנש םיכרעל םתוא תכנחמו םידלי
םינקז ,םירומו םירוה דוביכ תובוח ,תורביח ,סומינ ,ןויקינ ילגרהל םידליה תא הליגרמה
םדקתהל שיש ,ןשיה םלועה ינממס תא הז לכב תואורה תולוכסא שיש רוכזל ילב ,םישלחו
.ול רבעמ

תחקל אל") ןוזמה ימוחתב .ןוסירלו קופיאל הידלי תא תכנחמ תאזה תינרמשה החפשמהו
תא שיגמ חראמהש ינפל הגוע תחקל אל" ;[תיזנכשא החפשמב] "!תחא תבב תוגוע יתש
תפצק תדילג לוכאלמ קפאתהל .הליכאה ינפל ךרבלו םידי לוטיל ;[תידרפס החפשמב] "!הגועה
קופיא גוהנל ,םינכשל עירפהל אל :םירחא םימוחתבו .רשב תליכא רחאל תוכורא תועש
רפס תיבל הידלי תא תחלוש תינרמשה החפשמהו .םיינימ םיקופיס םג .םיקופיס תייחדו
ימצע ןוסיר לכ אלו .וישכעו ןאכ םיענ אוה םא םג ,רתומ לכה אלש םידמלמה רעונ תעונתלו
(!ךיניעמ רפע הלגי ימ ,דיורפ דנומגיז ,יוה) .םיכיבסתו םירבשמ וירחא ררוג

,סיפיהה תא ואר .ללמוא ,ךבסותמ ,רוצע םדא תרציימ איה .םחלהל ךירצ וז החפשמבו
.ררחושמ רעונ וארתו ,דרעב גנינפהה ימוליצ תא ואר .םייח תחמשו רשוא והמ וניבתו

,ןוסירה ילבכמ ,םהירוה ילבכמ םידליה תא ררחשל החוכ לכב הסנמ תמדקתמה הרבחהו
.ןירוח ינב תויהל ,תונהיל םידליה ןמ ענומה

 

?םייח וליא - "םייח ירושיכ"
יאש ןוויכ .םיינרמשה םהירוהמ םידליה תא ררחשל הסנמ ךוניחה דרשמ ידי לע אציש רפס
אוהו ,"םייח ירושיכ" :רפסה םש .רפסה תיבב ותוא םישוע ,החפשמב יונישה תא תושעל רשפא
בוטל ןאכ ורכזייו ."החפשמ ייחל ךוניחו ינימ ךוניח" :קרפה םש .ב-א תותיכב םירומל דעוימ
,לכ-ןיערג תידוהי ,ףסוי-ןב ימר ,הנוב לחר ,ילוכשא הלא ,(זוכיר) ענרב הוח :קרפה יבתוכ
.רירש הנפד ,םרוטש הרש ,םחש ירימ ,ךוכ הרש ,ןויצע הלמרכ

:249-251 םידומעב ,רפסב בותכ ךכו
"ףוגב לויט" - 1 תוליעפ
.ונימב דחוימ לויט אוה םויה לויטה :לויטב עוגר לוקב םידימלתה תא החנת הרומה
המ .שארה תורעשב ועגי םידליה לכ .םהיניע תא ומצעי םלוכ .ףוגה לע םילייטמ
?םישיגרמ המ ...םיינזואבו םייחלב ,םייתפשב ףאב ,חצמב םיעגונ טאל טאל ?םישיגרמ
םשמו ...ןטבה לא םידרוי ...םיידיה תועבצאב םגו םיידיב ,ראווצב םיעגונ ךכ רחא
םוקמב םעפ דוע עוגנל רשפא ...םיילגרה תופכ דע םיילגרה רבעל לויטב םיכישממ
.םייניע חוקפלו ...וב תעגל םיענש

?תומוקמ םתואב ועגנשכ םיענ ושיגרה םלוכ םאה ?םיענ רתוי יתשגרה הפיא :החיש
רשפא .וב שייבתהל שיש ,רוסא והשמכ ספתיי אל םוריעש בושח הז רועישב :תורעה
ןכתיי ןכ ומכ .םוריעב םדאה לש ופוג תא ורייצו ולסיפ םירייצו םילספ הברהש ןייצל
עוגנל םיענ םיתעל .המיענ השגרהל תמרוג ןימה רביאב העיגנה יכ ,רועישב הלעיש
הטימב ,יטרפה רדחב) תויטרפב תישענ תוננוא .תוננוא תארקנ וז הלועפ .ןימה רביאב
ילילש רסמ ריבעהל אל ידכ ,תוננואה אשונב הרעהמ ענמיהל אלו להביהל אל יוצר .('וכו
.ללכב תוינימ לעו טרפב תוננוא לע

אצויה רפסב הז קרפ בותכל םירבחמה לש םתוכז לעו ,ןנואל ב-א התכב םידלי דמלל ךרוצה לע
.ארוקה טילחי - ךוניחה דרשמ םעטמ

 

םינציצמ
אלו .רואנה רוביצה לש היססבוא תויהל הכפה תוידרח תוחפשמ לש תוטימה רדחל הצצהה
םירצויו םימלצ ,םיררושמו םירפוס :לכל ץורפ "תמדקתמ" החפשמ לש תוטימה רדח :ידכב
םיסודה ,םש םישוע םה המ ךא .םירוצעמ ןיאו תודוס ןיא .ויטרפ לכ לע ותוא םיראתמ
ליגב םיינוליח םירענ םתיארה .ןוימדה תא םירגמ רוחהו ןידסה ירופיסו ?הכשחב ,הלאה
לש רנא'ז קושל ץרפ ךכו ?שובייל היולת ןטק תילט םה םיאור רשאכ םיקקחצמ תורגבתהה
הבוח הקיתשהו הפי תועינצה וב םוחת ותואב ,ידרחה רוביצה לש םייברקל תסנכנה "תורפס"
םיסנמ הזה ןגה תאו ."םותח ןייעמ לוענ לג ,הלכ יתוחא ,לוענ ןג" .רז לכ ינפב םילוענ םירעשהו
.חרוא יסומינ אלבו הנמזה אלב וילא סנכיהלו ,ץורפל

םינשש ןוויכ ."וחרוכ לעב סקוריפא"ב ףסוי רב עשוהי היה ,העוט יניא םא ,םיבתוכה ןושאר
תא בתכ וב ןמזל דעו ,ונוצרמ סרוקיפאל ףסוי רב עשוהי ךפה וב ןמזה ןמל ורבע תובר
תא ריכמ וניאש ימ קרש ,ןימא יתלב רפס וידי תחתמ איצוהל חילצה ,וחרכ לעב סרוקיפא
תא ראית "םידרחה" ורפסב ,יול ןונמא םג .ובש םירואיתל ןימאהל לוכי תידרחה הרבחה
.תונמיהמ לש הדימ התואבו ,האומסב םידיליה תא הראית דימ טירגרמש ומכ ידרחה םלועה

ךשיא לאו" רחאהו ,םתור תידוהי לש "העירק" :הז םוחתב הנורחאל ואצי םישדח םירפס ינש
.ןגר ימענ לש "ךתקושת

תידוהי .ןייועו החוד ,ףלוסמ ןפואב הכלה יניינע תגצה .תורוב - אוה הלא םירפס ינשל ףתושמה
:יכ תעבוק ,לשמל ,םתור

םירבגה ינש ."תינלטק" :תונברה תומישרב ול התכזש ראותה ןמרדיב הנידל עדונ"
ינשה .בל םודמ תמ ...היטבמאה רדחב לפנ ןושארה ,םהימי ימדב ורטפנ םהל האשינש
.(166 דומע) "םירוענ תרכוס הלוח היה

טפשמב םיבותכ לבה ירבד המכ עדוי [א,ט ןמיס] רזעה ןבא וייחב תחא םעפ דמלש ימ לכ
.הז דמולמ

,בשחתמ -אל-לעב אוה בשחתמ-אל-לעב .תיתרבח היעבל תישיא היעב הכפה םתור תידוהי
ומכ קוידב ,הטיסרב -ינואב הצרמ וא בר ,הכאלמ לעב וא "קינלליוכ" :אהי רשא ועוצקמ אהי
תא בזוע לעבה םא .חפנ וא הקיגולל הצרמ :אהי רשא ועוצקמ אהי ,הכמ-לעב אוה הכמ-לעבש
תוצרהל אצי םא לדבה ןיא ,היתועורזב ןטק קוניתו השא ריאשמו יצחו שדוחל תיבה
היעבל תישיאה התייעב תא הכפה םתור תידוהי .םילשוריב הבישיב דומלל וא 'גדירבמייקב
התייה אל יכו ,הפי ולע אל היאושינ יכ ענכשמה רפס הדי תחתמ איצוהל החילצהו ,תיתרבח
תישיא היעב וז .לארשי םע לש היעב אל וז לבא ,בוצע הז .הז קרו ,הז .הלעב ןיבל הניב הנבה
.הביתכ תועצמאב הנממ ררחתשהל התסינ תרבחמהש

םיתוויע ורצי תירבעל ומוגרתו תילגנאב ותביתכ .רתוי םכחותמ רפס הבתכ ןגר ימענ
הב הפשהו ,תונבל תופפכ שבול ברה ,"תויטנדוטס" תודמול בקעי תיב רנימסב :םיכחוגמ
ילוא) .םהיפבש תיתימאה הפשה םע םולכ אלו הל ןיא רפסב ןשיה בושייה ישנא םירבדמ
תונונגס םע םיקחשמ דציכ דמלתו ,זוע סומע לש "הרוחש הספוק" תא תמגרתמה ארקת
.(!םינוש רוביד

תא הגיצה דציכ :רכמ ברל וכפוהל ידכ אשונה תא ןגר ימענ הרחסימ דציכ הארי רפסה חותינ
דגנכ הציקע הליחשה ,םלהקב םג אובלו םהל ץורקל ידכ ,דציכו ,החודו געלנ רואב םידרחה
אלו !ךכ) "רשוכ טאלג" לכוא הצורה ,הניד לש היתונויגישל תונלבוסה רסח ימרופרה ברה
.("רשכ טאלג" הלילח

 

ךתקושת ךשיא לאו
,םיחוד ,םיכלכולמ םישנא לש םלוע .ול תניוע איהו הל רז אוהש םלוע תראתמ ןגר ימענ
דומלתה ןמ םיטוטיצב םהיתושנ לא םירבדמה ,הנבה ירסח ,לצבמ םיחירסמ ,םינמש
דבוכמ ןודעומל סנכת ןגיר ימענש ידכ ,הלא םידוהיב הרסח תחא הנוכת קר .םירזומ םיגשומבו
:לכה רכזוה הז דבלמ .ידוהיה לש םוקעה ףאה תא הריכזה אל איה :ומשב בוקנל הצור יניאש
.חירסמו שפיט ,ךלכולמ ,ןמש

תעדל בייח םדא יכ ,הנידל רמוא גולוכיספה-אפורה .רפסה ףוסב בותכ אלפומ דחא טפשמ
תא הניבמ הניד .יניבת םויה אובב ,ירבד תא יניבת אל וישכע :הל ריבסמ אוהו .תופנל
ותוימינפ תא ףקשמ וניא ינוציח הארמ .םיסופד ןיא ,תוללכה ןיא :הלילעה ףוסב קר םירבדה
המכ .ךנוימדבש םיסופדה יפל ולעפיש הפצת לאו ,תוריגמל םדא ינב סינכת לא .םדאה לש
הרבח ראתל רשפא יא יכ הדמל אל .תופנל הדמל אלו ,הרפס תא הארק אל ןגר ימענש לבח
,ךכ לכ תומוד ,ךכ לכ תוחוטש תויומדה ויה אל ,הרפס תא הארק ול .סופד ותואב המלש
.ךכ לכ תוחוד

רעוכמה ידוהיה
.םייתדה לש קבאה באוש אוה ןקזה יכ הרובס ןגר ימענ
וראשנש םירוריפה תא וכותמ הלפו ,קדו ךורא ןקז ,םודאה ונקז תא ףטיל אוה"
םג יכ המדנ ךא ,טהול םודא רעישו ינומדא ןקז היה הפואל" .[76 'ע] ."רקובה תחוראמ
.[120 'ע] ."הקד חמק תבכשב רידת םיקבואמ שארה םגו ןקזה

?םינפבמ םיתבה םיארנ דציכו
אילפהל יקנה ,שישה ,ירשבהו יבלחה ,םירויכה ינשב ומרענ םילכ ....ךושח היה תיבה"
םיהכ םימוח םימתכ ,םירוריפ תואלמ תונטק תוילולש עורז וישכע היה ,ללכ ךרדב
.[116 'ע] ."םינבלו
:וא
שביי ךכ רחאו ,תוצרמנ ןתוא ןביס ,דולחה זרבה ימ תחת הדיפקב וידי תא ץחר אוה"
.[101 'ע] ."הנויקינב העיתפמ תבגמב ןתוא

."העתפה" איה היקנ תבגמ
סקנפ םהמ ףלשש דע ויסיכב שפשיפו ,דוחה תא קקיל ,ןורפיע וסיכמ איצוה אוה"
" .[82 'ע] ."םייטמיתמ םיבושיחו הפק ימתכ אלמ ,םיטפורמ וילושש
.[89 'ע] ".םיגד ידירש העורז התייה הבחרה דיה ףכ :הקימסהו ודי ףכ תא הנחב איה

:והארמ הנה ."ךודיש" הנידל םיעיצמ
,עבצב תומתכומ וינרופיצ ,תוקזח וידי ,ושארל הרוחש הפיכ ,ןקז לוטנ ,םרג בחר ריעצ"
.[84 'ע] ".הדובע ידגב שובל אוהו

:הזכ רואית םג שיו
,םויה אוהש יפכמ םינש רשעב רגובמ המצעל ותוא הרייצ החומ לש הקוחר הניפב"
אוהש הבוטהו ההכה הפילחל דעבמ רוריבב תיארנ וישכע רבכש ,החופתה וסרכשכ
.[120 'ע] ."תיאשמ גימצ לש םידממל תחפנתמ ,שבול

:םינמש םג םה ,םיסודה ,םיכלכולמ קר אל םה
ללגב ,ליגרכ .ולש הפילחב ןרוטקמב םינורחאה םירותפכה תא סוכרל לשוכ ןויסינ..."
.[379 'ע] ".תירשפא יתלב טעמכ המישמ התייה תאז ,ופוג ידממ

?ותשא תא לעב ףטלמ דציכו
ןמ םלעתהל הסנמ ,ודי רבעל הדי תא הטישוה תונשייבבו ,ךויח ול הריזחה איה"
.[45 'ע] ".םיינרשבו םינבל היקרפש ,דיה לש תונמנמשהו תויכורכרה

:תינברה תיארנ ךכ .ןגר ימענ לש הנושל טבשמ וקינ אל םישנה םג
לש ןתיא םוטרחל המד הלש הזחהו ,המישרמו ההובג השיא התייה ...רדלפ תינברה"
.[148 'ע] ."היינא

יומיד ןיבהל יתחילצה אל יצמאמ לכבו ,רחוס תוינאו המחלמ תוינא לש תונומת יתקדב
הל ןיא יכ הניד םע ןתחתהל ןכומ וניאש ,םהרבא :רפסב םיזר םישנא ינש קר .הז יטמרד
:ךודישה ךרוצל ףסכ קיפסמ
,[57 'ע] "הזרו ...הובג אוה"

:ןופצמה רסח התפמה ,חנו
.[189 'ע] ."ןתומ רצו הדימב םייפתכ בחר ,דואמ האנ רבג"

:םה הנה .םיחוד םיסודה לש םיסומינה םג
הארמל תומהל הליחתהש הקירה ןטבה ,ולש ונטב ירוקרקמ הרובגב םלעתה אוה"
אל תבכרומה ותביקש הוויק אוה .הב לכתסהו הטימה לע בשייתה אוה ...לכואה
.[119 'ע] ."ידימ םר לוקב רקרקת
:דועו
רחא .הגוע תוכיתח שולשב הוולמו רכוס תויבוק שולשב תקתוממ הת סוכ ומצעל גזמ"
'ע] ."ודי בגב ויתפש תא החמו םירוריפמ ונקז תא רעינ ,ויתועבצא תוצק תא קקיל ךכ
.[128

םתשיגפב הרוחבו רוחב םירבדמ המ לע .תורובל תמרוג תורזהו ,רוכינ רצוי קוחירה :ליגרכו
:הנושארה
םידגב ילב הטימל תכללב םינימאמ אל ונחנא ...םכלשמ םינוש הטימב ונלש םיגהנמה"
ךירצ לעבה ...שאר דעו לגר ףכמ םיסוכמ הטימב םג םיראשנ ונחנא .םיגהונ םתאש ומכ
".תרתומש תחא החונת קר שיו ,לכה הזו ,השיאה לש הינפ תא קשנל

:הרוחבה תבושתו
ןח אצומש המ לכ תושעל ךרטצתש איה תמאה .ותשא תא חמשל בייח םדא[ש] בותכ"
.[143 'ע] ."יניעב

אנ לאשי - הנושארה םתשיגפב בקעי תיב תדימלת םע זלב דיסח רבדמ ךכש ןימאמ וניאש ימו
?םהיאושינ לילב הלעבל השיא תרמוא המו .תעדוי איה ,םש התיה איה ,ןגר ימענ תא

"?הדוהי ,ךתיא המו ,ברה לש השרדהמ יתינהנ ינא"

וב ןיאש םייתדב קסועה רפס ןיאש ינמוד .המיאו תונרקס ררועמ הווקימה !הווקמה ,הווקמה
ימענ ךכו ,"העירק"ב םתור תידוהי ךכ ,"תוכר םינבא"ב רתסא היח ךכ .הווקמה לש רואית
:הרואית הנה .ןגר
,תרגובמה השיאה לומ המורע הדמעו ,הפוגמ תבגמה תא הניד הריסה הקומע הענכהב"
תועבצא תא הנחב ,תוטוש תורעש הנממ הריסה ,תיניינע תשובי ןימב התוא הנחבש
לש הדי ףכ .הצימחה המצע הנידש התמ רוע תסיפ לכ הרזגו ,הינרופיצ תאו הילגר
הניד .ספסוחמ רוע םש רתונ אל םא הקדבו ,הניד לש הילגר יבקע לע הקילחה השיאה
.[154 'ע] ".התמשנ יקמע דע הקימסמ אוהש השיגרה

קר אפורה .יטסלפ רואית לכ אלל רבע הז רוקיב המ םושמ .גולוקניגה לצא םג הרקיב הניד
עודמ .הלא תוקידב לש בבלמ רואית ןתיי ןוירהב םישנל הכרדה רפס לכ .חונל הנידל רמא
?הזה רפסה ןמ ורדעיי

תוחפשמבש געלנה
םימגרתמ דציכ .םיבר םידלי תוידרח תוחפשמל .ןכדש תרזעב תונתחתמ תוידרח תוחפשמ
:הנה ?םייח יווהו בל תושגרל הלא תודבוע
.רבד לש ופוסב הבושחה איה המצע הנותחה ירה ?םינתחתמ ימ םע הנשמ רבכ הז המ"
" .[98 'ע] "!יאשנית ולש רבגה תוהזל רשק ילב ,רבד ותוא היהי לוכה ירה יכ .איה קרו
" .[203 'ע] "..דיבוד תא םירהל הל רשפא אלו ,הילע דיבכה המחרב וישכע היהש דליה
לכ ףלעתהל תדמוע איהש החוטב התייהו ,הקזוחב הכותב ענ רבועה תא השיגרה איה
" .[204 'ע] ."עגר
'ע] ".םינש שולש ךותב ישילשה ,הל דלוויהל דמוע קונית דוע .הלש תויעבב הל היה יד
.[214

ירפ והנה ,הנה .ןמש+דלי םילבקמ זאו תוגעלנה תונוכתה יתש תא רבחל רשפא םימעפלו
:םייאלכה
תא ,ולש ךרהו לגלגעה זוכעה לקשמ תא השיגרהש העש ,הרמאו הרזח ,'הל'המשנ"'
.[225 'ע] "..תונמנמשהו תונטקה וילגר לש תיתיזזתה תוליעפה

ךכ .םייתדל םייתפש סמ םג םלשל ךירצ ,רומאכו ?לגלגע זוכע לוקשל רשפא דציכ :המת ינאו
:הלש ייברל ןאו'ג תרמוא
.הקירפאמ םייממע םיאפרמ לש הצובק תסנכה תיבב תחריא םעפש תרכוז ינא לבא"
ינאו .ף"שאב הכימת לע םגו ,םינוש ,םירחא םייח תונונגס לע םלש ןויד חתפתה זאו
הילע תרבידש תאזה תונלבוסהמ תצק תחקל לוכי אל התאש תוארל האלפתמ טושפ
.[301 'ע] ".ילש תילארשיה הדוד תבה לע התוא תונפהלו

תורובו תואיגש
לפונ אוהש תואיגשה אוה ,וב יקב אוה ןיאש םוחתב קסועה רבחמ לכ לש השקה היעבה
,המגודל ,הנה .תוגשלו לופיל לק ,ךבוסמו בכרומ ךכ לכ אוהש ,תושיאה יניד םוחתב .ןכותל
:ןגר ימענ לש םידמולמה הירבסה

אלל ,היונפ השיא םע םיסחי םייקל רבג לע רוסיא ןיא הפורצה תיתכלהה הניחבה ןמ"
בשחנ הזכש םיבהא השעמ ,תאז תמועל ,האושנ השיאל .יתחפשמה ובצמל רשק לכ
םירבג יפלכ תאזה תונריתמה ןיב לדבהה .תוומ אוה וילע שנועהש ,רומח עשפל
לש שלחה םעבט םע תיתואיצמ המלשה ןימכ רבסומ םישנב רבודמשכ הרמחההו
,רתוי רומח בשחנ השיא לש אטח ,תדלל תולוכי םישנ קרש ןוויכמ ,דועו תאז .םירבגה
םירוסא הכלהה יפ לעש ,םירזממ ,םייקוח אל םידלי םלועל איבהל לולע אוה ירהש
םעפ יא אשניהל ולכוי אל הלא םידלי :תורחא םילמב .םלועל לארשי להקב אובל
.[189 'ע] ."חצנל םאצומ םתכ תא תאשל םידיתע םהו ,םידוהיל

לכב ."היונפ השיא םע םיסחי םייקל רבג לע רוסיא ןיא"ש ןוכנ אל :עטקבש תואיגשה הנה
לש שלחה םעבט" לע רבסהל רחש ןיא .ההז םיסחי ומייקש השיאה ןידו רבגה ןיד הרקמ
המיכסמ הניא הכלהה :ןוכנ דחא רבד .םידוהיל אשניהל רוסא רזממש ןוכנ אל ."םירבגה
?ךכל המיכסמ ןגר ימענ םאה .ויבא ימ עדי אל דלי וב בצמל

:ץראה לע בשוי לבא .רפסב םירסח אל םיפסונ לבה ירבד ,ןבומכו

תוטימה לכ תא םיכפוה םילבאה ויה םהיפ לעש םימודקה תולבאה יגהנמל רכז"
ונימאה הניד לש המלועב" .[205 'ע] .תוכופה ןהשכ ,ךכ ןהילע םיבשויו תיבבש תופסהו
לש הנכסב ופוג תא דימעמ וידי תא לטנש ינפל םידדוב םידעצ וליפא דעוצש ימ יכ ,לוכה
.[28 'ע] "שממ

 

?'ה תדובע וא םדאה תדובע
דמוע ימ :דחא יסיסב ןיינעב אוה "תמדקתמה" הסיפתה ןיבל הכלהה לש השיגה ןיב לדבהה
ושגפיי אלו ושגפנ אל הלא תושיג יתש .םשה תדובע וא םדאה תדובע :םויקהו היווהה זכרמב
.םלועל

םהב םירקמ ונכתייו .'ה ןוצרל ונוצר ףיפכמ םדאה יזא ,םויקה דקומב איה 'ה תדובע םא
וא חרב הלעבש השיאה לש הלבס .ישגר וא ינויגה רבסה ול ןיאש לבס לבוס יטרפה םדאה
תנואתב עגפנש םדא לש ולבס םג לבא .רבסומ יתלבו לבסנ יתלב לבס אוה טג הל תתל ברסמ
ולבס םג .רבסומ וניאו ןבומ וניא תיגולונכטה המדיקה ריחמ תא ולבסב םלשמ אוהו ,םיכרד
ףרועה יבשוי לש םתחוור תא ופוגב םלשמ אוהו ,המחלמב עצפנו וצרא תנגהל אציש הז לש
דבועה לש ולבס רבסוי דציכו .ולבסל קודיצ ןיאו רבסה ןיא אוה םג - וללגב םיחוטב םהייחש
תינכת"ב תאצל ץלאנו ,םישרוד ול ןיאש רצומ לע רמיה לעפמה להנמ יכ ותסנרפ תא חפיקש
,("חצנמ זעמה קר") רפסב ותחלצה תא ראתי םג אוה ,ןואג ינב אוה להנמה םאו ?"הארבה
.לעפמ ליצהש להנמה לש ונורשכמ לעפתיו רפסה תא ארקי ותסנרפ דביאש לעופהו

םייח תטיש לכ .ץראה ינפ לע םדאה תויה ימיכ הימיו ,איה הקיתע םלועב לבסהו ערה תייעב
ןיאש םידיחיה לש םבאכ יפל הניא התוא טופשל ךרדהו ,באכלו לבסל תמרוג לשממ תטיש לכו
לכב תדגנתמ הכלהה םא .הרבחה לש המויק לש םייללכה תונורקעה יפל אלא ,םחנמ םהל
השיאל ריתהל ךרד לכ היהי אל יזא - ויבא ימ תעדל ילב דלוויי םדאש ךכל ףקותה לכבו ריחמ
הכלהה שורדת רחאל האשינו דחאמ השרגתה םא םגו) .ןמז ותואב םילעב ינשל האושנ תויהל
םייח תויחל איה הצור יכ הטילחה הרבחה םא .(ןוירהב איה ןיאש החוטב תויהל ידכ הנתמה
רבסה ול ןיאש לבס ולבסי םידיחיו ברקל הינב ואצי ,לכנתמו ביוא לכב םחלהלו םייאמצע
ףא ולמשחתיש םיטעמ ויהי ,למשחמ תונהיל הטילחה הרבחה םא .הלוכ הרבחה תבוטל
.הז חכמ םהייח וחפקי

תדובע תא הביצהש וז ,"תמדקתמה" הרבחה לש התומד תא ןחבנו ,הז ןווכ עגרל חיננ לבא
.שפוחהו רורחשה ,תוגונעתה תבהא תא ,םזינודהה תא .זכרמב םדאה

ןמ יתגרח יתמ ריבסהל ימ לוכי םאה ."םייח ירושיכ" תורבוח תרדס לש רואת ןאכ רייצמ ינא
:ףצרה הנה ?תומכסומה
ףוגב שי יכ םיניבמ ,הלאשב םינד םה .אתווצב ןנואל םידליה תא תדמלמ הרומה :ב-א תותכב
ףא הארמ הניא ,ךוניחה דרשמ ימכח ידי לע תרהזומ ,הרומהו ,םהב תעגל םיענש תומוקמ
.הנוגמ רבד ךכב תואורה רוביצב תודמע שי יכ לק זמרב
םאתהב ,תוינימ דח ןה תוגוזה ןמ 10% רשאכ) ,תוגוזל התיכה תא תקלחמ הרומה :ז-ו תותכב
וליא הלאשב ןויד םייקתמ .וגוז ןב תא ששמל שרדנ גוז לכ .(הייסולכואב "םיאג"ה זוחאל
.הרומה תכרדהב תויווח םיפילחמו ,םהב תעגל םיענ תומוקמ
,תוינימ דח ןה תוגוזה ןמ 10% רשאכ) תוגוזל התיכה תא תקלחמ הרומה :אי-י תותכב
הרומה .וגוז ןב לש ופוג תא ששמל דמול גוז לכ .(הייסולכואב "םיאג"ה זוחאל םאתהב
,ינימ שפוח יבגל ןויד םייקתמ ןכמ רחאל .םיחוטב ןימ יסחי םייקל םידימלתה תא הכירדמ
.תונוש תורבחב רוזיח יכרדו חוטב ןימ

םתבצה עודמ :השקבב זא .בוטה םעטה תולובג תא יתדביא יכ ,זירפמ ינא יכ םינעוט םתא
ןיב ןימ יסחי וליאו ,םינש 17 אוה ןיאושינ ליג עודמ ?םיינוכיתה רפסה יתבב םיטמודנוק
אלו ,ב-א תותכב "םייח ירושיכ"ב םירצענ םתא עודמ ?הריבע םניא הזמ ךומנ ליגב םירבח
םכמצע םתאו ,תולובג הביצמה הכלהה תא םירקבמ םתא עודמ ?יתבצהש ףצרב םיכישממ
?תולובג ביצהל םכמש ימ .םירחא תולובג םיביצמ

םאש ,תולובג שי םוקמ לכבו תרגסמ לכב .האנההו ןוצרה יפ לע םייח ןיא :הטושפ הבושתה
.לכה ררופתמ םהב םיבשחתמ ןיא

ילב דליב ועגפיש קדוצ הז ןיא .הלימ תירבב המחלמל התומע ץראב שי יכ ררבתה המ ןמז ינפל
ןה תודבכ תוטלחה יכ העידוה ,היזיוולטב עיפוהו החרטש ,החפשמהו .ותושר תא לואשל
:אלפ הז הארו .ואל םא ,תירבב אובל אוה הצור םא טילחי אוה .לדגישכ דליל תוריאשמ
דלוויהל אוה הצור םנמא םאה :דליה תא לואשל החפשמה החכש תוילאיווירט תולאש רפסמ
ץראב תויחל אוה הצור םאה ?םירוהכ הלא וירוה תא לבקל אוה ןכומ םאה ?רקיעו ללכ
.לודגל ,דדומתהל ,דובעל ,אבצל תכלל ,הבוח ךוניח קוחל ףופכ תויהל ,תירבע רבדל ,לארשי
לומינ תויהל ,הלודגה הטלחהה תא .וליבשב וירוה וטילחה הלאה תונטקה תוטלחהה לכ תא
!ול וריאשה תאז - אל וא

.המדיקה ביוא איה ןכלו תררופתמ הרבחל םלבה איה תידוהיה החפשמה
            תוכן בשדה חמד