רבעשל מ"הירבב ידוהיה ךוניחה

ימושייה יכוניחה רקחמה ירגתא

לקניפרוג המירפ

ד"נשת י-ט ןויליג ,דמח הדשבויהש החירפ ימי
.תוראופמ רהוז תופוקת ידוהיה ךוניחה עדי ,םיידוהיה םייחה זכרמ הפוריא תונידמ תויהב
ומרת רשא תוברה תובישיה תא ,םהיגוסל יתרוסמה ךוניחה תודסומ תא ריכזהל רתומל
םילשורי" ,תידוהיה אנליו רשאכ ,זנכשא תודהי לש התומד בוצעל תידוחיי המורת
,יתרוסמ אלה ךוניחה תוכרעמ תא םג ריכזהל רתומל .ונמע תודלותב רבד םש התיה ,"אטילד
,תוידוהי תויסנמיג ,"תוברת" רפס יתב :תויטלבה תונידמבו הניארקוא ,היסורב ודסונש
הבחרה התרדגהב תידוהיה תוברתה .רימוטי'זבו אנליוב םינברו םירומל שרדמ יתב ,טרוא
.החירפ לש םימי ןאכ העדי רתויב

ורקע םירשעה האמה לש םינושארה םירושעב ושחרתהש םיינכפהמ םיירוטסה םיכילהת
וא ,1917 תנשב מ"הירבב ודחואש תונידמב דסוממה ידוהיה ךוניחה תא שרושה ןמ
יתב מ"הירבב ולעפ םישולשה תונש ףוס דע םנמא .היינשה םלועה תמחלמ ינפל הילא ופרוצ
,הלא רפס יתב רובע םירומ תרשכהל תודסומ םגו ,תימשרה םתרדגה יפל םיידוהי רפס
לכמ תויתטישב ונקור הלאה תודסומה השעמל .תידיאה הפשה התיה דומילה תפש םהבו
היגולואדיאה לש םינכתה תא הכותב הליכה ,לוכיבכ תידוהיה ,הפילקהו ,ידוהי ןכות
.תטלשה

הירוביגו תרתחמב תיכוניח תוליעפ
רתיה ןיב םיעודי .תרתחמב השחל תידוהיה תלחגה ,הנורחאל דעו ,תובר םינש ךשמב
הפשה תארוה לע ,מ"הירבב םינוש תומוקמב םייתרתחמ םירדח לע םיאלפומ םירופיס
םירושק םידוהי הרובג ירופיס .תושפנ תנכסב םיתעל תלבוגה שפנ תוריסמב תירבעה
לאומש ברה םהיניב .םהיתורודל תירבעה הפשה יריבאו םירומ ,םינבר לש םהיתומשב
רקחמ יבתכמ" ויבתכמו וירמאמל תודוה עודיה ,קסיורבוב ריעמ ד"יה בורדנסכלא
,אקארקו אנליוב האמה תישארב ועיפוה םהמ םינושארה םיצבקה ינש ."תרוקיבו
.מ"הירבב יח בורדנסכלא ברה דועב ,ב"צרת תנשב םילשוריב עיפוה ישילשה ץבוקהו
תודלות" שוריפה לעב ,ל"ז בוקי'צשליסארק קיזייא קחצי ברה היה חורה ירוביג ןיב
לע תרתחמב םיידוהיה ךוניחהו תוברתה ,תוגהה תודלות .ימלשוריה דומלתה לע "קחצי
םיקרפש תורמל ,םוסרפלו היוארה בלה תמושתל וכז םרט תואלפומה םהיתויומד
,ררושמהו לוגדה םגרתמה ל"ז בונופג בד ןוגכ דחוימב םיטלוב םישיאו ,םכותמ םימיוסמ
.ידוהיה םלועבו ץראב םיעודי - "ך"נתב תורוקה רדס" לעב א"חלי ןמלוש רזעילאו

תוררועתה
תיתדו תימואל תוררועתה הלח םירופיכה םוי תמחלמו םימיה תשש תמחלמ תובקעב
יאנתב .ןיפנא ריעזב תושביה תומצעה ןוזח לש ותומשגתה ןיעמ ,מ"הירב ידוהי ברקב
תשרומב רושקה לכ תאו תירבעה הפשה תא ודמילו ודמל תדמתמה הנכסהו תופידרה
םה ףא םינימזמ ,םהיתויומדו םהיגשיה לע ,זא ושחרתהש תידוהיה הייחתה יכילהת .לארשי
.קימעמ יגולוכיספ-ואיצוסו יכוניח רקחמ

י"ע תידוהיה תוברתה תופידר וקספוה רשאכ ,םינומשה תונש ףוסב חתפנ שדח ןדיע
תירבעה תארוה .םיניטקל "תד דמלל" רומחה רוסיאה וטקפ הד לטוב וא חכשנ ,תונוטלשה
יתב מ"הירב לש תולודג םירעב ומק םינש שמח-עבראכ ינפל .תרתחמה ןמ ואצי תודהיהו
ץיק תונחמ םינגראתמ .תויושרה י"ע םירכומה 'א םוי לש רפס יתבו םיימוי םיידוהי רפס
תוידוהי תוליהקבו ץראב תורקבמ תוצובקו תוחלשמ ,םיידוהי רעונו םידלי ליבשב ףרוחו
לועפל ידכ מ"הירבל םיעיגמ ,תורחא תונידממו ב"הראמ ,ץראה ןמ םיחילש .ברעמב
.ילמרופ יתלבהו ילמרופה ידוהיה ךוניחה תורגסמב

רעש לשב ,ברעמהמ עויסה ישיגמל חונו רתויב ליעי ל"וחמ יפסכה עויסה היה הליחתב
רבח תונידמב היחמה רקויו ,בצמה הנתשה הנורחאל .מ"הירבב ץוח עבטמ לש ןיפילחה
תוליעפה ןומימב עגופ רבדה .ירלוד בושיחב תודבכ רתוי הברה תועקשה שרוד םימעה
.םייטרפ םימרוג י"ע ןמוממה הז דחוימבו ,תיכוניחה

יגולואידיא גוליפו םישדח רפס יתב תמקה
םישדח תודסומ הנש ידימ םימק ,םיינכטהו םייביצקתה ,םייטרקורויבה םיישקה תורמל
םאתהב ,גוליפ ינמיס תעכ הלגמ תכרעמה .ידוהיה ךוניחה תכרעמל םיפרטצמה
םלועב וא ץראב ,םימעה רבחב ינוגרא םרוגל וא םרזל דסומ לכ לש תידסומה תוכייתשהל
ישנא לש תימוקמ המזוי ךותמ ללכ ךרדב ומק תודסומהש ןייצל בושח .יברעמה ידוהיה
םיתעלו ,(מ"הירבב םיימואל רפס יתב לש השדחה תימשרה תוינידמה תרגסמב) םוקמה
םע םירשק תריצי .ינויער עיפשמו עיקשמכ שמשמה ל"וחמ םימרוגה דחא לש ודודיעב
ןבומכ הרושק איהו ,רתוי רחואמ בלשב העיפומ תידסומניב תונגראתהו ,םירחא תודסומ
.חכ יקבאמב

םיקסועה ןמ םיענומ ,תיתרבחו תיטילופ תוביצי רסוחו ,םישק םיאנתב תדמתמה היישעה
רושקה לכב תורדוסמ תוילאוטפסנוק תוסיפת שבגל רבעשל מ"הירבב ידוהיה ךוניחב
תא ןנכתלו תוחתפתהה תומגמ תא רוקחל ומצע לע לבקיש ימ ןיא .ידוהיה ךוניחב
הדמעמבו הבצמב ,ידוהיה ךוניחה תכרעמ .םהל תובוגתה תאו םייופצה םיכלהמה
לע תרצונה ,ןיאמ שי טעמכ ,תיכוניח הריצי לש הנימב תדחוימ הדבעמ הווהמ ,יחכונה
םג םיתעלו םתביבס ,םהירוה ,םידימלתה ברקב תומודק תועד העורזו הברח עקרק
םינש ךשמנש ילנויצנרטניאו יטסיאיתא ךוניח לש האצות איה וז השק תיתשת .םהירומ
שיש םיבושחה םיאשונה דחא .םיימואל ךוניחו תוברת לכל תיתוהמ דגונמ היהו ,תובר
םרוגו דחאמ חוככו ,הכישמ דקומכ ידוהיה רפסה תיב לש ודמעמ איה םתוא רוקחל
.תידוהיה תוהזבו העדותב יונישל

ידוהיה רפסה תיב לש ונויפא
תכשומה הריוא ,וב תררושה תדחוימה הריוואב הנושארבו שארב ןייפואמ ידוהיה רפסה תיב
םימעפל .תוכייתשההו תופתושה ,תונגומה תשוחתל תודוה ,םיידוהי םירוהו םידימלת
,ידוהיה רפסה תיבל השקו ,תאזה היווחל םיפתוש תויהל םיצור םידוהי אל םידלי םג
יתד ידוהי אוה רפסה תיב םא קר ירשפא רבדה .םתוא תוחדל ,תויושרה י"ע רכומה
םיצורמ םהידימלתו ,רתויב םישק םייסיפ םיאנתב םילעופה רפס יתב יתיאר .ותרדגהב
ההובג המר םימייקמ םיימויה םיידוהיה רפסה יתב לש לודגה םבור .לוכה תורמל םיחמשו
םיאנתמ םינהנה ,(םידוהי רקיעב) םיבוט םירומ לש םתקסעהל תודוה ,םייללכ םידומל לש
התיכב םידימלתה רפסמ םירקמה בורב .םייתלשממ רפס יתבל האוושהב תיסחי םירפושמ
רפס תיבל סחיב ,רתוי תוהובג םירומה תורוכשמו ,רתוי ןטק ידוהיה רפסה תיבב
ןוממ תורוקמ ללכ ךרדב גישמ ידוהיה רפסה תיבש הדבועה ןמ עבונ רבדה .ליגר יתכלממ
רדחב העוגרהו תירבחה הריוואה .םייתלשממ תורוקממ אבה ליגרה ביצקתה לע םיפסונ
תועמשמ לעב םרוג ןבומכ םיווהמ ,םידימלתה ןיבל םירומה ןיב םיבוט םיסחיו ,םירומה
.ידוהיה רפסה תיב תא הבוטל םילפמה םיניפאמה ןיב

ידוהיה רפסה תיבב םידומילה תינכת
תועוצקמו ,םייללכ הבוח תועוצקמ תללוכ ידוהיה רפסה תיב לש הסומע םידומל תכרעמ
,(םישטשוטמ תולובג לעב בלושמ עוצקמ) תרוסמ ,תירבע הפש ןוגכ ,(םיירבע) םיידוהי
דמלת תכרעמה לש ברה סמועה לע .לארשי תורפס וא ך"נת םימעפלו ,לארשי םע תודלות
תפש תא :תופש שמח םידמול (היבטל) הגירב ידוהיה רפסה תיבב יכ הדבועה לשמל
לע ןבומכ עיפשמ רבדה .תילגנאו תידיא תירבע ןכו ,תיסורה הפשה תא ,הנידמה
תיבב הקיסיפהו הקיטמתמה ידומל רובגת תא חוכשל ןיא .תורפסהו הירוטסיהה ידומל
םירצוי הלא לכ .תילמרופ יתלב תוליעפו םיגוח לש תחתופמה תכרעמה תא ןכו ,רפסה
םידימלתה לע ליגר יתלב סמוע

רעונ תעונת ,יללכ רפס תיב ללוכ אוה :םיבר םיביכרמ לש דוחיא אוה ימוי ידוהי רפס תיב
ןיעמ תרגסמו ידוהי תיב תריוא וידימלתל קינעהל םיתעל לדתשמ ףאו ידוהי ןודעומ וא
לש יתוברת זכרמכ דחוימב לודג לאיצנטופ שי ידוהיה רפסה תיבל יכ וילאמ ןבומ .תיתליהק
ללגב ,םיאתמ םדא חוכ רדעה ללגב ,ןייד תולצונמ ןניא תוברה תויורשפאה .םיידוהי םייח
.םינוש םינוגרא ןיב חוכ יקבאמ - לוכה לעו ,םיינכט םיצוליא

םירומה תרשכה
םירומה ןיב .םיירבעה תועוצקמה תארוהב תויעב ןווגמ םע דדומתמ ידוהיה רפסה תיב
ןיא לבא ,תודהיב וא תירבעב עדי ושכרש םירומ שי :תונוש תוצובק יתשב ןיחבהל ןתינ
ךא ,ךוניחב הרשכה םהל שיש םירומ שיו ,(םיטקדיד-וטוא םבור) ךוניחב הרשכה םהל
םירבעומה דעומ ירצק םירנימסב ופתתשה םירומה בור .רתויב תולבגומ תודהיב םהיתועידי
ךוניחב םיקסועה ב"הראבו ץראב םינושה תודסומהו טניו'גה ,תידוהיה תונכוסה י"ע
םימי עובש ךשמהל לוכי רנימס :דואמ ןווגמ הלא םירנימס לש םכרוא .תוצופתב ידוהיה
וא םימעה רבח תונידמב םימייקתמ םירנימסה .םישדוח וליפא םימעפלו ,תועובש רפסמ וא
ןוגכ ,םיירבעה תועוצקמב הארוה ידבוע תרשכה לש תונוש תורגסמ ומק הנורחאל .ץראב
.'וכו תוידוהיה תואטיסרבינואב תוקלחמ

תעכ םג םנמא .םיירבעה תועוצקמ תא דמלמה יעוצקמ הרומ לע רבדל היה השק וישכע דע
תודסומה .תונטקה םירעב רקיעב יתעדל ,תרעוב היעב הניה הארוהב םדא חוכ תרשכה
תוטישו תוינכת שוביגב םיבר םיצמאמ עיקשהל וכרטצי םיידוהי םירומ תרשכהל
ידוהיה ךוניחה רקחבו ,םימעה רבח תונידמב ידוהיה ךוניחה תונורקע רוריבל ,הרשכהה
לושמ םימעה רבח תונידמב ידוהיה ךוניחה םיוסמ ןבומב .ויתורודל תונושה תוצופתב
.ויתויורשפא תא דומללו ותוא רוקחל שיש ,רוב תמדאל וא ץורפ הדשל

דומיל ירפסו םידומיל תוינכת
דע עיגמ רבדה .דומל ירפסו םידומל תוינכת לש םרדעה אוה דחוימב טלובה םירבדה דחא
אל ך"נת ירפס םהל ןיאש םידימלת םיפתתשמ ך"נתה ירועישב רשאכ ,םיידרוסבא םיבצמל
תוירצונ תורודהמב םידליל ארקמה ירופיסב םישמתשמ בוטה הרקמבו ,תיבב אלו התיכב
תועוצקמה תארוהב תורומח תויטקדיד תויעב תומייק הלא לכמ האצותכ .תוירנויסימ
תועוצקמבש הדבועה עקר לע םיפירח םיירבעה םידומיל תארוהב םיישקה .םיירבעה
עבונ רבדה .םיינמוהה תועוצקמב ללוכ ,ללכ ךרדב תרפושמ הארוהה תמר םייללכה
תוינכת לש םמויקמ ,תומדקתמ הארוה תוטישב שומישה ,םירומה לש תיעוצקמה םתמרמ
.הרשעהו רזע ירפסו דומל ירפס ,דומל

םיידוהיה רפסה יתבל הרבחה סחי
ברקב הבר תובהלתהב הלבקתה םינושאר םיידוהי רפס יתב לש םתמקהש עודיב
תיב לש ותחיתפ םצעו ,מ"הירבמ היילעה ילג תפוקת התיה הפוקתה .םהירוהו םידימלת
.שיערמו ןנערמ שודיח הב היה ,תודהיב רושקה לכ לש תנווכמ הריקע רחאל ,ידוהי רפס
םידימלתהו םירוהה ילוקישו ,גופל הלחה תובהלתהה ,ולש תא השע לגרהה ןמזה ךשמב
ףסה לע ללוש אוהש ימ וא ,ידוהיכ תוהדזהל ןכומ וניאש ימש קפס ןיא .רתוי םייניינע ושענ
עוגפל אל ידכ ,ידוהיה רפסה תיבל דליה תא חולשל הטונ וניא ,היילעה תורשפא תא
רפסה תיב ילתוכ ןיב הבוטה הריוואה הארנה לככ .תבבוסה הרבחב ותובלתשה ייוכיסב
.םיידוהי םינכת תארוה לש תפפור תכרעמ לע םימי ךרואל תופחל לכות אל ידוהיה
המרב תודהיה תועוצקמ תארוה תועצמאב רקיעב םידימלתל תונקהל שי םיידוהי םינכת
.התואנ תיעוצקמ

לע ךמתסהל בייח תודהיב עדי יכו ,רכונמ עדיב יד ןיא יכ השוחתה תרבוג םירומה ברקב
ןתינ ןויערה םוימוי ייחב תודהיה יכרע תכרעמ לעו ,רשפאה לככ תיטנטוא תידוהי היווח
ברקב תיכוניחה תוליעפה תועצמאבו ,ילמרופ יתלבה ידוהיה ךוניחה תועצמאב םושייל
.םיבסהו םירוהה - םירגובמה םהיתורוד ינש לע םידימלתה תוחפשמ

דיתעה
תוליעפלו ,ללכב היולג תידוהי תוליעפל תיסחי םיחונה םיאנתה םא םיעדוי ונא ןיא
רבח תונידמב ידוהיה ךוניחהש הלילח וא ,ןמז ךרואל ומייקתי ,טרפב תיכוניח תידוהי
תשבגתמה ידוהיה ךוניחה תכרעמ :רורב דחא רבד .תרתחמל תדרל בוש ץלאי םימעה
תיכוניח הבישחל םג אלא ,תצרמנ תיכוניח היישעל קר אל הקוקז ונניע דגנל תבצעתמו
תוהזל ,תוחתפתהה תומגמב ןיחבהל עדת רשא הבישחב ךרוצ שי .םיקפוא תבחרו תיתריצי
יווק בצעל חרכה שי .דעיה להק לש םייתרבחהו םיילאוטקלטניאה ,םיינחורה םיכרצה תא
רבעשל מ"הירב תודהי ברקב תידוהיה העדותה תא קזחל ידכ ,תחקופמ תיכוניח תוינידמ
הדיחי תונמדזה תנתינ הב תימעפ-דחה תונמדזהה תא לצנל שי .וז תילרוג הפוקתב
,ותוללכב ידוהיה ךוניחה .ותשרומו לארשי םעמ םינשה בר קותינה לע רבגתהל הנימב
לע הכורב העפשה לש רתויב םיבושח םילכ םה ,הנושארבו שארב ידוהיה רפסה תיבו
םיבר םידוהי םילגמ ידוהיה ךוניחל תודוה .םירגובמ תורוד לע ףאו ,םיריעצ םידוהי רוד
ביכרמה הלילשה התיה םינפל .תידוהיה םתוהזב יכרעהו יבויחה ןפה תא הנושארל
.תבבוסה הרבחב הילפאהו תוימשיטנאה תובקעב ,תידוהיה םתוהזב ידבלבה וא ירקיעה

הייחתל וא העימטל םא הלרוג תא תעבוק רבעשל מ"הירב תודהי רשאכ ,וז הפוקתב אקווד
םייונישהו תוחתפתהה תומגמ לע דומעל ימושייה יכוניחה רקחמה בייח ,תימואל
תא תוזחל רקחמה לע הבוח .רובצה לש העדותבו ידוהיה ךוניחה תכרעמב ,הרבחב
ןורתפ לש םימגדו תוביטנרטלא עיצהל םגו ,ינוניבו רצק חווטב םייופצה םיכילהתה
.ולוכ םלועב ידוהיה ךוניחה לש םיבאשמהו ןויסינה לע ךמתסהב ,תויעב

םוכיס
אלא ,תיתטיש רקחמ תדובע לש תונקסמ גיצהל תורמייתמ ןניא הלאה תורצקה תורושה
תא שיגדהל איה רמאמה תרטמ .ןביחרהל שיש תודוקנ טילבמה טוטרש ןיעמ תושמשמ
רקחמה וינוויכ תא ןייצלו ,ימושייה יכוניחה רקחמה דועיתב ינויחהו ףוחדה ךרוצה
תויתריצי דדועל ,התווהתהב ידוהיה ךוניחה תכרעמ תא קזחל לוכי עצומה יכוניחה
תכרעמה ןונכת איה ,תעכ תובושחה תומישמה תחא .םיכילהתל עדומ סחיו תיכוניח
בל תמיש ידכ ךות תודהיה תועוצקמב דומיל תוינכת שוביג ,ךוראו ינוניב ,רצק חווטל
דדועל שי .םייללכה תועוצקמה ןיבל תודהיה תועוצקמ ןיב תיטקדידו תינכת הקיזל
ירפסו םינוש םימוחתב תוארקמ ,רזע ירפס ,םימיאתמ דומיל ירפס לש רואל האצוה
,תיכוניח היישעב תבלושמה תילאוטפסנוק המרב תיכוניחה הבישחה .םירומל הכרדה
רבח תונידמב ידוהיה ךוניחב ריכב םדא חכו הארוה ידבוע תרשכהל תובר םורתל הלוכי
.אלפ תפורת םניא ויהיש לככ םיבוט דומל ירפסו תוחבושמ םידומיל תוינכת ,םנמא .םימעה
הכרדהבו דומל תואנדסב קר ןורתפל תנתינ םימעה רבחב ידוהיה ךוניחב םדאה חוכ תיעב
תא .דיתעל םירומ תרשכהל תורגסמבו ,הארוהב תעכ םיקסועה םירומה לש תויביסנטניא
תועוצקממ דחא לכב םיכרעו תורדגה ,םינכת רוריב םע דבב דב תושעל ךירצ הלא
יתב רפסמ .םימעה רבח תונידמב םיידוהי םיכנחמ ןיב קודה הלועפ ףותש שורד .תודהיה
רותב ,תפתושמ הרשכהו ןונכת ,רקחמ תדובעל הינסכא ןיעמ שמשל ולכוי םייוסינ רפס
תוצופתב ידוהי ךוניחל תלעות ואיבי התדובע תואצות רשא ,הנימב הדיחי תיגוגדפ הדבעמ
.ותוללכב
            תוכן בשדה חמד