אתווצב דומילו הבישח
תיתריצי-תידומילה הבישחה חותיפו תיתצובק הקימניד
אתורבחבו אתווצב דומילב

בילטוג םהרבא ר"ד

1-3 ןויליג א"סשת ,דמח הדשב


:רמאמה ןכות
תיתצובק הקימניד ךותמ אתווצב דומיל
?דציכו ,רהזיהל ונילע הממ
ףסונ םדא םע אשונה ןוביל תונוילע תמועל דיחיה לש הבישחה תולבגמ
התקמעהו הבישחה דודיח - הבישיב אתורבחב דומילה ןורתי
אתווצב דומילב םיבלש
יתצובק-ברה דומילה תרגסמב תותורבחה ראש לע הבישיב אתורבחה תעפשה
הצובקב עיפשמ םרוגכ דיחיה לש תימצע הכרעה
ל"זח יפל דיחיה לע התעפשהו הרבחה
הצובק ךותב דכלמ םרוגכ תונימא
תיתצובק הקימנידו תיתריצי הקינכט
תיתרבח המרונכ תווצ תדובע
רבד תירחא

.םהיתונורתיו אתורבחב דומיל יכרד לע :ריצקת

תיתצובק הקימניד ,אתורבח :חתפמ תולימ

תיתצובק הקימניד ךותמ אתווצב דומיל
םימייקמה ,רתוי וא םדא ינב ינש לש ףוריצ איהש 1תיתרבח הצובקב עצבתמ אתווצב דומיל
,תיתצובק הרטמ םויקב ןייפאתמ הז דומיל .יתרבח הלועפ ףותיש לש םיעובק םיסופד םהיניב
םידמולל .תוכייתשה לש םינוירטירקבו תוגהנתה תומרונב ,םימכסומ הלועפו ןוגרא יסופדב
ותוליעפש ינויח ביכרמכ ומצע האור דחא לכ .תופתושמ תונוכת ,תיתרבח הצובקכ אתווצב
תורטמה תא גישהל םיצמאמב הז לע הז תידדהה העפשהה ,ןאכמ .ינשה תוליעפב היולת
.תופתושמה-תובלושמה

תוגהנתהב הדוסיש תיתצובק הקימניד לש רצות אוה ,אתווצב דומילב יתצובקה הלועפה ףותיש
תיתרבחה היגולוכיספב ירקיעה רקחמה חטש אוה תיתצובקה הקימנידה חטש .תיביטקלוק
ידוהי , 2(1890-1947) ןיול טרוק אוה תיתצובקה הקימנידה תובא יבא .הצובקה םוחתב
זכרמה" תא ב"הראבש טסו'צסמב םיקהש ,וננמז ינב םיגולוכיספה ילודגמ ,ינמרג אצוממ
ביכרמה השעמלו ,רקחמב דוסי ןבא תשמשמה ותטיש יפל ."תיתצובקה הקימנידה רקחל
לע עיפשמ-יזכרמ םרוג אוה תולתה ביט רשאכ ,תידדהה תולתה אוה הצובקה םויקב ירקיעה
.תורחא תוצובק םע הירשקו התלועפ יסופד ,הצובקה גוס

לועייל .םידמולה דצמ ליעיו ןוכנ הלועפ ףותישב הכורכ ,הרקמ לכב ףתושמה דומילה תחלצה
ביטל .הנמאנ ותכאלמ תושעל םידמולהמ דחאו דחא לכ לע תישיא הבוח תלטומ ,הדימלה
.דומילב םיסחיה תכרעמ לע העפשה ,יעבט ןפואב שי דומילה תצובק ירבח ןיב םיסחיה
,יהשלכ הריציל םיינויחה םיפסונ םימרוג דוע םנשי ךא ,תידעלב אלו תלבגומ איה העפשהה
עוציב לע דמלמ 'תיתצובק הדימל' חונימה הרואכל .עוציבה תגרדל סחיב הדימלה ביט תמגוד
ביט לע דומעל ידכ .היצקארטניא - ידדה הלועפ ףותיש ךות הדימלה תוליעפ לש יתצובק
םירושיכב היולת תילאידיא הדימל .ופוגל יפיצפסה אשונה תא בטיה קודבל שי ,הדימלה
ןעמל ותלוכי בטימכ תושעל דחא לכ לע .םשקובמ תא גישהל םידיחיה לש ףתושמה ןוצרבו
. 3היירופו הליעי תויהל הנותנה הדימלה היושע ,דבלב הלא םיאנתב .הצובקה תחלצה


?דציכו ,רהזיהל ונילע הממ
.ותבוח תא תומלשב אלמל בייח אוה .בטיה דובעל בייח הצובקהמ דחא לכ ,יתצובק דומילב
רוסא .תיתצובק דובעל רובעי לב יאנת םיווהמ ,הווש ןפואב לטנ תקולח ךות תידדהה היישעה
יתלב תופתושמ רהזיהל שי ךכיפל .וירבח וא ורבח י"ע הערל לצוני הצובקה ירבחמ דחאש
יכרד לע היולגו היומס תימדקימ חטש תקידבמ היצקידניא גישהל רשפא ךכ לע .תנגוה
.וילא הביבסה סחי ;הביבסל וסחי ;ותוישיא ביט :ילאיצנטופה ףתושה לש תוגהנתהה
הדובעל רשכומו ןוגה ףתוש ףידענ יאדווב ןכלו ,םיוסמ חוכ שי הצובקה לע דיחיה תעפשהל
ךותב טרפה תחלצהל חוטב ןוכתמ םניא םייבויח-םיישיא םינותנ ,חטש-יאנתבש ףא ,הנותנה
לכמ םלוא . 4הרבחלו הצובקל טרפה לש תולגתסהה רשוכב םג ךורכ רבדה ,ןכש ,הצובקה
רומא רבדה .הבושחו תינויח איה הצובקל ףרטצהל דמעומה לש תימדקימ הקידב ,םוקמ
םינפמ אוה דציכ ררבל ונילע ,תווצל ףתוש םירחוב ונאש תעב ןכ לעו ,תויטסיאוגא ןייניעב דחוימב
. 5ןותנה הדובעה תווצ הז ןנד הרקמבש ללכה ןעמל תיעביטה ותויכונא תא


דיחיה לש הבישחה תולבגמ
ףסונ םדא םע אשונה ןוביל תונוילע תמועל
ידכ .תירשפאה תיתריציה-תומלשה תלוכי לעב דימת וניא ,ינורשכ םגה ,הצובקה ךותב דיחיה
ותואב תרחא הבישחל עדומ תויהל שי ,תימצעה תיתריצי-תידומילה הבישחה תא חתפל
תמייקה הטישה לועייל איביו הבשחמה קמוע תא דדחי תונושה תוטישה ןיב הוושמ ןויע .םוחת
תמועל יתרוקיב ןפואב התוא ןוחבלו העיד דוע םג עומשל יאדכ .התיווהכ הדמעמ סוסיבל וא
אשונ ןבלל ,יוצרו יאדכ דחוימבו .יתרוקיבו ענכשמ יכהו יביטקיבוא ןפואב ,תרחאה העידה
העדה תא ול עימשהל .ןיבמו בשוח ,לוקשכ עודיה םדאל ונתנווכו ףסונ םדא םע םיוסמ
.אל המו לבקמ אוה המ ,ויניעב הביט המ ,ונתעד לע ביגמ אוה דציכ ונממ עומשלו תישיאה
ידדצ-ודה ןוידה .ואל םא ,תוענכשמ ןה םאה ,ויתונקסמ תא בטיה ןוחבל ונילע ,ןכמ רחאל
תווצ תדובעב הריציה תא דדועל יושעו ,הדימלה תלוכי תא חתפמ ,הבישחה תא הרפמ
.תיתצובק הקימניד תניחבמ

טשפב 6ק"דרה ריבסמו ,"יתלכשה ידמלמ לכמ" :יכ עבק (טצ ,טיק) םילהת ךלמה דוד רבכ
ויהיש ינודמל םהו ,הבוטה ךרדה יתננובתה םהמו ,רסומ יתחקלו יתדמל םלוכמ" :םירבדה
,הבשקה ךותמ תלוזה תא עומשל חותפ היהי םדאהש יוצר ,ונייהד ." 'יל החיש ךיתודע'
,רחא דחא לכל ומכ ול שיש עדומ ,דוד .הבישחה חותיפל חוטב ןוכתמכ תעדה לוקישו הבישח
,הלכשה אלא ףסונ עדימ םתס הז ןיאו .הלכשה םיגישמ דומילה ןמו דומלל המ הברה דוע
.הלוקשו הנוכנ הנבה ותאצותש הדימלה חותיפ תניחב

ןיעב תועדה תפלחה .ינשה דיחיה לש ומלוע םג ךכ ,םצמוצמו ןטק אוה דיחיה לש ומלוע
ןיאש עודי . 7םמלוע תא ביחרתו הבישחה רהוצ תא םיינשל חתפית אתווצב תיתרוקיב
םג ךכו ,תוחפ ימו רתוי ימ ,םייחה ימוחת לכב םדאה תולבגמ ,ןאכמ .םדאה ינבב תומלש
רפסמב תוצעיימ תודעו ףאו ,תצעיימ הדעו היהת דסומ לכבש יוצר ,ךכיפל .תינויע הבישחב
תיאדיחיה הביטחה ינפ לע היתונורתיל ,תיביטקלוקה הבישחל תופידע תנתינ .םימוחת
(תוחפל) ףסונ םדא םע ונתבישח תא קימעהלו דדחל ןכ םא ונילע .תלבגומהו תמצמוצמה
:אתורבחה חבשב (בי-ט ,ד) תלהק רמא רבכו .לוקשו ןגוה ןוידל םיאתמו יוארה
תא םיקי דחאה ולפי םא יכ .םלמעב בוט רכש םהל שי רשא דחאה ןמ םינשה םיבוט
ךיא דחאלו םהל םחו םיינש ובכשי םא םג .ומיקהל ינש ןיאו לופיש דחאה וליאו ורבח
.קתני הרהמב אל שלושמה טוחהו ודגנ ודמעי םינשה דחאה ופקתי םאו .םחי


- הבישיב אתורבחב דומילה ןורתי
התקמעהו הבישחה דודיח
גיהנהל ןונ ןב עשוהי ,השמ לש ותרשמ תא 'ה הויצ ,וניבר השמ לש םלועה ןמ ותוקלתסה רחאל
'ה .ץראה שוביכל המחלמב ןוחצינ ול חיטבהו דדוע 'ה .ןדריה תא וריבעהלו םעה תא ומוקמב
יבגל עשוהיל 'ה ירבדל בל םישל שי .(ט-א ,א עשוהי) הרותה ירבד תא רומשל וריהזה םג
:(ח-ז םיקוספ ,םש) הרותה
ןימי ונממ רוסת לא ,ידבע השמ ךוצ רשא הרותה לככ תושעל רומשל דאמ ץמאו קזח קר
םמוי וב תיגהו ךיפמ הזה הרותה רפס שומי אל .ךלת רשא לכב ליכשת ןעמל לאמשו
זאו ךכרד תא חילצת זא יכ ,וב בותכה לככ תושעל לככ תושעל רמשת ןעמל הלילו
.ליכשת
לע .לארשי םע לכל תינפומ ,עשוהיל הרמאנש השעמל הכלה המושייו הרות דומלת תווצמ
,תוהמכ ןונישהו הדימלה רשאכ םייחה תוהמכ העיגיו למע ךותמ הרות דומילב קוסעל םדאה
.רמוחה תנבה איהש תילכתל םה םיליבומ

, 8אתווצב-אתורבחב דומילה אוה ךכ .תכרובמו הבוט ,הבושח ,ליעי ןפואב תידדה הרזע
םירוחב ינש ללכ ךרדב ,םייתעשכ םיבשוי :ןלהלדכ ,דומילה רדס תרגסמב תובישיב גוהנה
ןותנה םידומילה ןמזב טלחוה התואש תכסמב ,ארמגב תיפיצפס הייגוסב דחי םיקמעתמו
ףדה לע תיוולנה תונשרפב ןויע ךות הקמועל תידומלת היגוס חותינ איה דומילה תרטמ .דומלל
רמוחה ןוביל .הטושפ יפ לע הראבמו ארמגה תא םידמולה דחא ארוק ,הליחת .ול הצוחמו
הווחמ דחאה רשאכ ,םידמולה ינש ןיב ןויד ךות ,הבשחמל רמוחכ תולאש םיתיעל הלעמ ןותנה
,ךכב .ותוא תלעיימו יתריציה-דמולה תא הרפמ תידדהה הבישחה .ינשה ירבד לע ותעד
.םדומילב םידמולה םיליכשמ

ל"זח ורמאש יפכ ,ןונישה םג אלא ,הבישחה תא רישעמו דדחמ יתצובקה דומילה קר אל
םדאש המכ ."דחאו האמ וקריפ הנושל םימעפ האמ וקריפ המוד וניא" :(ב ,ט) הגיגח תכסמב
ןיבי ךכבו ,ןיינעה יכבנו יקמועל רתויו רתוי סנכי אוה ,וננשיו ןותנה רמוחה לע רתוי רוזחי
:רמול עדיי אוה הנושארו שארב רשאכ ,ןיבמ וניאש המ תא םג ןיביש דחוימבו רתוי הברה
הכרדהב וקסועב 9ל"צז יקסביינק בקעי ברה לוגדה ךנחמה ךכ לע דמע רבכו .ןיבמ ינניא
: 10הרותה דומילב
'הרות ישודיח' שדחל לוכישכ אוה דומילב החלצהה רקיעש םיבשוח םידימלתהמ םיבר
וראשנ ל"ז םינורחאהש אישוק וזיא ץרתל וא 11םוקמל םוקממ אישוק איצמהל םא
הז תמאבו .באוכ וילע ובלו חילצמ יתלבל ומצע בשוח ודיב הלוע הז ןיאשכו .ןויע ךירצב
רקיעו דומילה ןורשכמ דחא ףיעס אלא וניא הרשי ארבס וא ןוגה שודיח שדחל יכ ,תועט
םכח דימלת ארקנ הז הימעטו היטרפ לכל בטיה איגוסה תנבה אוה הרותב החלצה
.איגוסה רקיעב תידוחי העידי ןיינעל ןוערג ןיא םג .תראפתלו ןואגל תולעל יוארו גלפומ
המלו ןיבמ וניא המ ולצא ררובמ אהיש דבלבו םניבמ וניאש םיטרפ הזיא ול ראשנ םא
וחינהש וא "יתנבה אל" :ל"ז םינורחאה ושרפ ןכ .יתבתכש ומכ הז ירהו ,ןיבמ וניא
קר היל אישק יאמו ןיבמ וניא המל בטיה ריבסהל לוכי וניאש ימ לבא .ןויע ךירצב
(ב-א ,ז תינעת) ל"זח ורמאש המ ללכה והז ולצא םילפרועמ םינינעה ללכ ךרדבש
םימעפ המכ רוזחל ךירצו ,ול הרודס הניאש ותנשמ ינפמ לזרבכ וילע השק ודימלתש
.בטיה ןיבהל הכזיש דע םירבח קובידבו
הגרד רבכ וזו םיניבמ אל המ םגו םיניבמ המ םיעדוי ,רמוחה תא םיננשמו םידמול רשאכ
םתננשו" הרותב יוויצל ושוריפב י"שר שרדנ רבכ ןונישה לש וביטל ןיבמ וניאש ןיבמ םדאש
ךלאשי םאש ךיפב םידדוחמ ויהיש אוה דודיח ןושל - 'םתננשו' " :(ז ,ו םירבד) 'וכו "ךינבל
הנשמכ םדאה לצא יוצמ ןנושמ רמוח ,וניהד ."דימ ול רומא אלא וב םגמגל אהת אל רבד םדא
,'םירבח קוביד'ב רמוחה תא ןבלל יוצר ,יאמצע ןפואב רמוחה ןוניש רחאל ,דועו תאז .הרודס
לש קדקודמ יתצובק ןוביל תועצמאב 'םירבח קוביד' קר .םיינש תוחפל הנומה ,הצובקב
םידמולה ינפל היהת תידומילה איגוסה ,ךכ .רמוחה לש בטיה הנבהל חתפמה אוה איגוסה
רמוחה שוטיל ,רומאכ וניינעו אתורבחב הבישיב דומילה הז 'םירבח קוביד' .הרודס הנשמ
,יתצובק ןוידב ונובילו רמוחה ןוניש תרזעב דומילה תא לעיימו הרפמש המ ,הצובקב ןותנה
,למע ךותמ הרות דומלת לש הוצמה םויק תא רתויב ליעי ןפואב השעמל הכלה םשייל רשפא
.פ"עבו בתכבש הרותה תנבהב העיגיו הדיקש

דומלל דציכ הלכשה לש ההובג המרל םידמולה תא איבמ יתבישח דודיחב יתצובקה ןוידה
דואמ איה דומילה תטיש . 12וב םיקסועש יפיצפסה רמוחה תנבה דבלמ ,תידותמ תניחבמ
האירקמ ,תושקבתמה תידומיל-תנוכתמ ומצעל ןיכהל םדאה לע .םוחת לכב תעבוקו הבושח
רשפאל ידכב םיאשונ-תתל רמוחה תקולח לע םיצילממ םיבר םיכנחמ .רמוחה לש הנושאר
םימייק דימת רשאכ ,יתצובק דומילב דחוימב ךכ .דוביאל תכלל ילבמ זכורמו דקוממ ןויד
דומילהשכ ,הדימלה תלוכיו הבישחה תוריהמ תניחבמ ,םידימלתה ןיב היצנגילטניא-ירעפ
-רמוחה םלתל סנכיהל ,םישקתמל םג רשפאמו דומילה תא לעיימ םינטק םיאשונב דקוממה
.וניבהלו ןותנה

אתווצב דומילב םיבלש
ברה תאמ םיעובק םירועיש תללוכה תרדוסמ תידומיל תרגסממ קלח אוה אתורבחב דומילה
.התיכב םידימלתה לכל

תפשחנ ,התיכב .םדוקה רועישה לע הרזח םגו רועישל הנכה םצעב הווהמ אתורבחב דומילה
ארמגה דומילב ונויסנ יפ לע אוהו .וידימלת לש תיעוציב-תיתבישחה תלוכיה ,דמלמה-ברה ינפל
הנוכנ הנבהל וידימלת תא ןווכמ ,אסיג ךדיאמ ,םידימלת ךוניחו םירועיש תרבעהבו ,אסיג דחמ
אוה :ןויסינה לעב ךנחמה ברה םע דחי תיתצובק היירפה שי רועישב םג .דמלנה רמוחה לש
הקימנידכ תידומילה היצקארטניאה ןאכמ .םיביגמ ותוא םיעמוש םה .ביגמו וידימלת תא עמוש
בלשב ,'םירבחה קוביד' והזו .תיתצובק הכרדהב יתבשח-ימצעה דומילה םושיי תעב תיתצובק
הרזחה רדס םייקתמ םיירהצב ,רועישה רחאל .איגוסב הנבה רתוי תארקל המידק דעצכ ףסונ
ינפל רקובב רדסה לש הזמ הנוש ןפואב רבכ לבא ,איגוסב םינד זא םג .דמלנה רמוחה לע
םידימלתה ,ברה םע התיכב ףתושמ שוטיל רחאל םידמולה תוחומב הייוצמ איגוסה תעכ .רועישה
קודבל דוע רתונ המ תא םיקדובו ,ןוביל ןועטה תא םינבמלו אתווצב רועישה לע םירזוח
.וידימלת םע ברה לצא ףסונ ןוידל רסמנ ,רתונ

,ללכב ןותנ רמוח לכו טרפב הרותה תועוצקמ תנבהל לאידיאכ הרודסה הנשמה לש התובישח
ותלוכי לככ תושעל וילע ,ךירצש ומכ דומלל הצורש ימ .דמולה לש וינייעמ שארב דומעל הכירצ
תוצעייתה .שפחלו רוקחל ,ןייעל ,ופוגל רבד לכ קודבל שי .תוריהמב הנבהל לקו ןבומ רבד לכ
קוביד' לאידיאה תגשהל תובר םורתל הייושע ,םילוקשו םיפסונ םישנא םא וא ףסונ םדא םע
.הנבה םומיסקמל םידמולה תא איבהל אתורבחב דומילה תילכת וז .'םירבח

:(א ,ז) תינעת תכסמב רמאנ ,התקמעהו הבישחה שודיח ןיינעל
םיקיזחמל איה םייח ץע' :רמאנש ?ץעכ הרות ירבד ולשמנ המל קחצי רב ןמחנ יבר רמא
םינטק ,םימכח ידימלת ףא ,לודגה תא קילדמ ןטק ץע המ :ךל רמול ,(חי ,ג ילשמ) 'הב
רתוי ירבחמו ,יתוברמ יתדמל הברה :אנינח יבר רמאד ונייהו .םילודגה תא םידדחמ
.ןלוכמ רתוי ידימלתמו ,יתוברמ
ןיינעל ץעל הלשמנ הרותהש ריבסמ ,יעיברה רודב לבב יארמוא ילודגמ קחצי רב ןמחנ בר
רחאלו םיקדה םיצעב הליחת תספתנ שאה ,םיצע תקלדהב ומכ :הרות ירבדב תוקמעתהה
םינטקה םידליה רשאכ ,םילודגה תא םידדחמ םינטקה ךכ ,םילודגה םיצעל תטשפתמ
קמעתהלו רתוי בושחל םירגובמל םהיתולאשב םימרוג ,י"שר ריבסמש יפכ "העש לכ ןילאוש"ש
םללכבו םדא לכמ דמולה חבשב , 13אנינח יבר רמאש המ השעמל הזו .הנודינה איגוסב
םלוא .וידימלתמ תובר דומלל לוכי םדאה ,ןכל .תולאשב םיברמש םה דחוימבו םינטקה ףא
עמוש דימת אוה רשאכ ,ןיינע לש ופוגל רמאנה תא יתרוקיב ןפואב ןוחבל וילע ,םוקמ לכמ
.דחא לכ

תובישיה םלועב המצע החיכומו החיכוה ,הרופו קימעמ דומיל לש רצותכ תיתצובקה הבישחה
הז ללכ ךרדב הצובקב וילע הרזחהו רועישל הנכהה לש תיתצובקה תרגסמה תמייק ונימי דעש
.אשונב םיניידתמה דצמ ןותנה רמוחב רתוי קומע ןויעל איבמ ידדהה הבישחה דודיח .תוגוזב
תינעת תכסמב ,יעיברה רודב לבב יארומא ילודגמ ,אבר איבמש ללכה רוביצב לבוקמ ידכב אל
אתותימ וא (הרבח=) אתורבח וא :(םישנא םירמואש הז=) ישניא ירמאד ונייה" :(א ,גכ)
."(התימ=)

יתצובקה רוביחה .תוהמ םגו ןיינע ול יהיש תנמ לע ,הרבחל ךייש תויהל םדאה לע ,תויחל ידכ
דומילב דחוימבו םירוביד םתסב הז ךכ .םייחל םעטו ןיינע ףיסומו ,רוהט םייח-ןממס אוה
דצמ תובושתו תולאשב הוולמה ינריע ןויד תועצמאב ינשה תא הרפמ דחאה רשאכ ,ףתושמ
.םידמולהו םיחחושמה

ידיל הצובקה ירבח תא איבמ ,ללכב תרחא תיתצובק תרגסמ לכבו ,טרפב ,אתורבחב דומילה
לדתשהל םיפתתשמה תא ףחודו עינמ יתצובקה דומילה ,ונייהד .תיתצובק-תישיא היצביטומ
הצובקה ישנאמ דחא לכו םייוסמ אשונב תקסוע םישנא תצובק רשאכ ,םירבדה עבטמ .רתוי
-,ץרתל הסנמ ינשה -,השקמ דחאה רשאכ :ונורשכ יפ לע םירבדה קמועל בושחל לדתשמ
רתויו רתוי השענ דומילה לכ .רחא קלחב וילע קלוחו ינשה רבסה תא תיקלח לבקמ ישילשהו
תא תוארהל הסנמ דחא לכ רשאכ יתבישח-יתורחת דומיל ןיעכ אוה הצובקב דומילה .קימעמ
ועיגי ,ןהש לכ תודעוו לש םינוידבש ,איה הפיאשה .רתוי ןיבהל ידכב דומילה םשל הנבהב וחוכ
.ןותנה אשונה ןובילו דודיח ,שוטיל רחאל םימכסהל

בטימכ דובעלו לועפל הירבח תא המצע איה תנברדמ ,הלועפ תרגסמכ תויתצובקה ,ןכ לע רתי
תובר תמרות ,תידומיל-הצובקבש תונורתיה םע דחי תיתצובקה תרגסמהש ,ךכ .םתלוכי
רקחמ-תצובקב קימעמה דומילה ,רמולכ .ךדיאמ ,הצובקה ירבחמ דחא לכלו ,דחמ דומילל
דומילה תרגסמבו .הלוע ,םירקוחה לש הבישחה תמרש ,ךכ ,םירקוחלו רקחמל תמרות יהשלכ
-םינבר :יכרריהה סחיב תיתוכיא הצואת רבוצ ארמגה תועוצקמ דומיל ,הבישיב אתורבחב
. 14תידדה הירפהו תולעייתה ךות ,םידימלתו םיכנחמ

 

תותורבחה ראש לע הבישיב אתורבחה תעפשה
יתצובק-ברה דומילה תרגסמב
,הבישיב אתורבחב 15יתצובק-ברה דומילה תעב םידמולה תוצובק לש תידדהה העפשהה
,תותורבח םישימחכ םיבשוי ,הבישיה לכיהב םייתעש ןב דומיל-רדס תרגסמב :ןלהלדכ איה
דומילה .וריבחל בישקמ דחא לכ .ומצעב דמול אתורבח הווהמה םידמול-דמצ לכ רשאכ
תחא הצובק .ישיאהו יתצובקה-דקוממה זוכירה םע דחי הקימנידה תא רצוי יתצובק-ברה
איה םהילאש יתדה םרזהו וקה תא שי הבישי לכלש ,ןייצנ .תרחא הצובקל העירפמ הנניא
הבישי תמגוד ,םנויבצ תא םלוהה םוקמב דומלל םיאב םידימלתה ,בור יפ לע .תכייתשמ
-תידרח הבישי וא ,תיאטיל וא תידיסח תיזנכשא - תידרח הבישי וא "הגורס הפיכ" - תינויצ
.תידרפס

,דחאכ םימ"רו םידימלת ,םידמולה לכ לע הרשמ הבישיב "רדס"ה תעשב תידומילה הריוואה
תשמשמו תיבויח היגרנא לכל תנתונ תיבויחה הריוואה .דומיל לש המיענו הבוט הריווא
דומילש עדוי םידמול גוז לכ .הרפמו תידדה הקומע הבישח ידיל םידמולה תא איבמש ץירמתכ
ותיייאר חווטב אצמנש ימ תא האור דחא לכ יכ .םירחאה לש םדומיל לע עיפשמ ,םדיצמ יניצר
,תלטבתמ אל אתורבח ףאו םידמול תותורבחה לכו תמייק הילידיאה רשאכ .עיפשמ רבדהו
תא הרישכמ ,תיבויח תידומיל הריוואב חטשה יאנת ,דועו תאז .דומילה ביט רבוגו ךלוה
תועמשמב "תווצ תדובע" ,ונייהד .דוע לש םעט םע הנהמו ליעי ,קומע יתצובק דומילל עקרקה
,תיתווצ-ברה הדובעהמ תעפשומ תיאדיחי :ינרדומה חונימה יפל אלו הדימל תצובק לש
הליעי תויהל ידכב אתורבח לכש יאדכ בור פ"ע ,םידיחיה ןמ םיעפשומ םיברה ,ךפיההו
ודובכש יתבישי דסומ לכל יוארכ םתוא םיבבוסל תיבויח אמגוד ןתת ,ינויע-ידמולה טביההמ
.חנומ ומוקמב

הצובקב עיפשמ םרוגכ דיחיה לש תימצע הכרעה
יומיד היהי הצובקה ישנאמ דחא לכלש ךרוצ שי ,יוארכ דקפתת תיתרבח הצובקש תנמ לע
אל םגו ךומנ היהי ימצעה יומידהש רוסא .וילע לטומ המ עדוי דחא לכ רשאכ ,יבויח ימצע
.בהזה ליבש איהש תיעצמאה ךרדה לא עיגהל איה הפיאשה .ידימ הובג היהי אוהש יאדכ
-הייפצה שומימל םורתי תווצה ירבח ראש םע שרדנכ הלועפ ףותיש ךות יבויח ימצע יומיד
.תיתצובקה

,היישעב קר יד אל םיגשיהל עיגהל ידכב .ךרע הברה ןיא ,תימצע הנומא אלל תימצע הכרעהל
לע ןכמ רחאל .שקובמה תא גישהל לגוסמ אוה ןכאש ומצעב ןימאהל הליחת םדאה לע אלא
אוהש ןימאי אוה םא קר תאז גישי אוהו ,ושקובמ גישהל ידכ ותלוכי בטימכ תושעל םדאה
םג אלא ,ומצע דיחיל הליעומ איהש קר אל היישע דצל תיבויח הבישח .ךכל לגוסמ םנמוא
הצובקכ לועפלו דובעל הכירצ הצובק ,רומאכ םלוא .הנממ קלח אוה דיחיה רשאכ הצובקל
ירבחמ דחא לכ לע תלטומ ךכל הבוחה רשאכ תיתצובק הפיאשו הרטמ לעב דחא תווצכ
.הצובקה

ןחביהל םיכירצ םינודינה םילוקישה .הצובקה תבוט דומעל הכירצ תווצ שיא לכ לש ויניע דגנל
.תיבויח תימצע הכרעה םע דחי ,תווצה ישנא לכ דצמ תויביטקייבוא הדמ תומא יפ לע


ל"זח יפל דיחיה לע התעפשהו הרבחה
ךוניח ישנאכ ,הנושארו שארב ,םה .התעפשהו הרבחה ןיינעל ושרדנ ,ל"זח - םינומדקה רבכ
תוגהנתהל תויסיסבה הדימה תומאכ ץרא ךרדו תודימ לע ודמע ,תרוסמה לע םינומאה םייתד
דוסיב .רשויו קדצ ךותמ ,תוערו םולש ,הווחא ,הבהא רורשל הכירצ תוירבה ןיב :הרותה יפ לע
,הריפסל הינשה האמה ,הנבי-ימכחמ אנת ,הירזע ןב רזעלא יבר לש ותשרד תדמוע ,םירבדה
:(ט הנשמ ,ח קרפ) אמוי הנשמב
םוי - םוקמל םדא ןיבש תוריבע - (ל ,זט ארקיו) "ורהטת 'ה ינפל םיכתאטח לכמ"
תא הצריש דע רפכמ םירופיכה םוי ןיא - וריבח םדא ןיבש תוריבע רפכמ םירופיכה
.וריבח
רבדבש הלפשהה רשאכ ,רבחה יוצירב רומאכ איה ,וריבחל םדא ןיבש תוריבעבש הרפכה
,'ה תא דובעל רשפא זא קר ,תוירבה ןיב םולש שי רשאכ קר .החילסה תשקבמ קלח הווהמ
.הרוהט 'ה תבהאל ימדקימ יאנת איה תלוזה תווחא ןכש

תודימ לש הנוילעה תובישחה תא םהירפסו םהירועישב ושיגדה דימת ל"זחבש רסומה ישנא
ברה .'ה תבהא ינפל תבצינה תלוזה תבהא ךרע תא ועדי םה ,ןכש .תוגהנתה יללככ ץרא ךרדו
ןנובתהל דרי ,תיכוניחה ותדובעב ונויסנ ךות ,לוגד ךנחמו הרומ ,בר ,ל"צז ן"רהב םהרבא
אוה .םיכנחמהו םידמלתמה לצא םיאצמנש םיכוביסהו תויעבבו שפנה תוחוכב ליכשהלו
ןאשעו בתכה לע ברה הלעה ,תוחישה תא .תיכוניח הנווכה ךותמ ןויעו רסומ תוחיש ריבעה
יפ לע ,דיחיה לע הרבחה תעפשהו הרבחה :וארקו רפסל ץביק אוה םירמאמה תא .םירמאמ
םיעצמאבו ,המיע תודדומתהה יכרדב ,העפותה ישרושב ןד רבחמה .וניתוברו ל"זח תפקשה
,רפסה תא םידמולה ןעמל .תורגבתהה ליגב רקיעב ,םדאה תוחתפתה תלעותל וז הלוגס ןווכל
תליחתבש רעשב וירבדכו ,רמאמ לכל תוחנמ תולאש (16-9 'מע) םיניינעה ןכותב ברה ףריצ
:ורפס
תארקל ארוקה תא ררועל םג אלא ,רמאמה אשונ תא שיגדהל קר הניא תולאשה תרטמ
םמצעל וררביו ,תולאשה תא ונבליש יוארה ןמ ,םיכנחמו םירומ .ותאירק םרט אשונה
.לארשי ירענ שפנ חופיטב שדוקה תכאלמ לא םתשיג םרט תומלוה תובושת
תיתצובק הקימנידב הסונמה ךנחמה ברה ןיינועמ ,ארוקה ינפל םירמאמה תאבה םרטב
םירמאמה םישולש .םתקמעהו םיאשונה ןוביל ןעמל הבוטה םתבישח תא וליעפי םיארוקהש
יפל דיחיה לע התעפשהו הרבחה ,רומאכ םניינעש ,ףיצר ינויער רדסב םירדוסמו בטיה םייונב
. 16ל"זח תפקשה

תא התעפשהו הרבחה תוגהנתהל דוסי-ןבא רותב תוארל שי ,ורוביחב ן"רהב ברה ריבסמש יפכ
.ותבישח ךרד לעו דיחיה לש ויתודימ לע עיפשהל הייושע הרבחה .דיחיה לע הרבחה תעפשה
יפל .אצמנ םדאה התביבסבש הרבחה תימדתבו םדאה לש ימצעה יומידב םייולת םירבדה
החגשהב הנומאה לע תתשומ ,םדאה לש תילאידיאה תוגהנתהה ל"זח לש םהיניע תואר
.םוקמל םדא ןיבו וריבחל םדא ןיב תולענ הגהנה תודימ ,ץרא ךרד ,םימש תארי ךותמ ,תיטרפ
חוכ ןיב תודדומתה תמייק ,השעמל .הצובקה לע יהשלכ העפשה שי דיחיל םגש רוכזל שי
.ןנד אמדקמ רבכ התישארש תודדומתה וזש ן"רהב ברה שיגדמש יפכ תועפשה לומ הריחבה
תא רוחבל םדאל ץלמומו יוצר .תודדומתה איה איה וייחב םדאל תנתינש תישפוחה הריחבה
,ורפס תא םתוחה םישולש רמאמ לש ןורחאהו ינימשה ףיעסב .םיבוט םירבחב קבדיהלו בוטה
קלח איה םלוע ארובב הנומאהש ל"זח יפ לע םייחה דוסי תא םיעטמו ן"רהב ברה ריבסמ
:(381 'מע) ונושלכו ,םויקה םצעמ

דלונ אוה הרקמב אל .ולרוג תא תועבוקה תוירקמ תוביסנ ןיא יכ עדויו שח ןימאמה םדאה
הביבס ךותב וביצהל וילע התיה החגשהה דיו ,ירקמ וניא אוה םג וכוניחו ולודיג רוקמו ,ידוהי
תא ריכיו .תמאה לש תורואה רוא תא וכותל גופסי הנוכנה ותריחבב רשא ,השודק לש
וכז אל רשא םדא ינבב וקבדש תותוועמהו תונושמה תועדהו תונומאה ראש לש תויורשפאה
.תמא תרות ונל ןתנו םימע לכמ ומעו וב רחבש ה"בקה תא ללהמו הדומ ,הכז אוהש המב

:םלועב םדאה לש ותבוחב ןדו ךישממ ברה
רדסה יפכ םלועה תא תרדסמ הנוילעה החגשהה דיש עדויו שח ןימאמה םדאה
ותבוחמו ,תמלשומו תקיודמ הנוילע תינכותו הנווכ ךותמ השענ לכהו ,ןוכנהו םיאתמה
ונמזב ,ומוקמב ,ונממ שרדנה רבדה אוה המ אוצמל ידכ דובעלו רותחל םדא לש
.יח אוה ןהבש םייחה תוביסנבו
רקחמ הווהמה ,ורפס תא אוה םתוח ךכבו תידוהיה הנומאה תא שיגדמו ברה רזוח ,םויסלו
:ל"זח יפ לע התעפשהו הרבחה לש ףיקמו בחר
הנייהת יכ .ןימאמה םדאה לש תואדווה תשוחת תא תופרל םחוכב ןיא םירוהרהה לכ
תיטלחה הפקשהו העד םע ןתיא ?איבמה םדאה בצינ הווהב ןידע ,הניהת רשא תוביסנה
,המימתה ותנומאב קזחתמו ךלוה אוה הזכ ןפואב .םיקלא םלצ לעב םדאה חוכ והז
הכזו ,ידוהי תיבב לדג ,ידוהי דלונש 'הל הדומ ,"יוג ינשע אלש ךורב" :םוי לכ ךרבמ
.רבדמ 'ה לוק ויניעב הארו ינזאב עמש רשא רחבנה םעה ףוגב רבא תויהל
תא להנמו גיהנמה ךרבתי ארובב המילש הנומאב ןימאהל ידוהיה לע ,תידוהי תואר תדוקנמ
תארי לש השעמל הכלה םושיי םע דחי ,דחאו דחא לכ לש ידוהיה-ינומאה ןסוחה .םלועה
חוכ לורטינל איבהל יושע ,תוירבה ןיב ץרא ךרד ךותמ תולענ הגהנה יכרדו תודימ ,םימש
הצובקה ,ןכש .הביבסה לע יבויחו בוט טופיש עיפשהלו ,הרבחה לש ינוציחה העפשהה
הגהנהב יבויח ןפואב יוטיב ידיל האב ,ההז ישיא-יתוצובקה וטומה רשאכו ,םידיחימ תבכרומ
.םירז םילוקשמ תעפשומ הנניאש תיביטקלוק

לכב תושעהל בייחה אירבו בוט ןויער איה ,ל"זח יניעב תילאידיאה הרבחה יכ רמאנו םכסנ
םירבד םה ץרא ךרדו תודימו ,ידוהי אוה ינוליחה םג .תיתד אל הרבחב ףאו תנקותמ הרבח
,רשויה רשאכ .ידוהי אוהש דחוימבו םדא אוה רשאבו ונממ םג שורדל שיש םיהובג םייכרע
םדא לכל ,רתוי םיבוטו רתוי םיירשפא םה םייחה -,החנמה וקה םה הווחאהו הבהאהו קדצה
יתד םדאמש ,ןייצל םוקמה ןאכ .יתוברתה ואצומ וא/ו ותד ,ורוע עבצב רשק אלל ,אוה רשאב
םושמ תאז .רחא דחא לכמ הלודג רתוי הברה איה ,הרשי תוגהנתהל השירדה ,'הב ןימאמה
תא םייקי אלו םוקמל םדא ןיב תווצמה תא םייקי םדאש ,ונרכזה רבכש יפכ ,ןכתיי אלש
ךירצ םלועהש ,אילת אהב אה יכ .הליחת ורבחל םדא ןיבש תוירטנמלאהו תוידוסיה תווצמה
תדמוע השירדה ,םלוא .'ה תדובעל החותפ ךרדה זא קרו תוירבה ןיב תישיא הווחאב רורשל
,ונלגרל רנ ויהי םולשהו קדצה רשויה רשאכ .םדא אוה רשאב םדא לכ יפלכ רומאכ תמייקו
רומאכ איה םלועב הריחבה .םיטביההו תוניחבה לכמ םיבוט רתוי הברה הברה ואריי םייחה
ץלמומ םלג רמוחכ םיכרעל ךוניח םג ,ןוצר דבלמ שורד ךכ םשל .עוציבל תנתינו תישפוח
.ההובג היצקארטניא תלעב תיתצובק הקימנידל הלועמו


הצובק ךותב דכלמ םרוגכ תונימא
לב יאנת איה תונימאה .דקפתל ללכ לכות אל ,הירבח ברקב תונימא אלל תיתרבח הצובק
ךומסל לכוי דחא לכש ךרוצ שי לועפלו ךישמהלו דחי לועפל ידכב .םיניקת םייח ךרוצל רובעי
,תוירחא םע דבב דב תכלוה תונימא .ידדהה ןומאה אוה שקבתמה ןומאה .וב חוטבלו ינשה לע
לכ ןיב תמייק תוניגהה רשאכ .תונימא םירצוי תלוזל תויתפכאהו תוירחאה :הזמ רתוי ףאו
ךותב דכלמ םרוגכ תונימאה תשמשמ ,השעמל הכלה תמשוימ איהו תיתרבח הצובק ירבח
,תדכולמ תיתרבחה הצובקה רשאכ .תויתצובק-םינפ תובזכא הנייהת אלש חיטבמה ,הצובק
.תיתצובק הקימניד ךותמ ,הליעיו הרופ תווצ הדובע תמייק

 

תיתצובק הקימנידו תיתריצי הקינכט
דחא לכ .תיתצובק הקימנידל ימדקימ יאנת הווהמ ,הלועפ עוציב תלוכיכ תיתריציה הקינכטה
ונא רשאכו .תואנה הדוקפית ןעמל שרדנכ הנמאנ ותכאלמ תושעל בייח ,הצובקה ירבחמ דחאו
דיחיהש םומנימה תדימל םדוק ותנווכ ,תיתצובק הקימנידל יאנתכ תיתריצי הקינכטב םירבדמ
הייושע ,תיתוכיאו ההובג המרב שרדנה תיישעש ןבומכ .ונממ שרדנה תא השעי הצובקב
אוה קחשמה םש . 17תאז ושעי הצוברה ירבח לכ רשאכ ,תיתצובקה הקימנידה תא תולעהל
תכרעמה לש רתוי ןיקתו ןוכנ לוהינ תרשפאמ ,תיתצובקה הדובעב תולעייתה לכ .תולעייתה
תלעותה ברימ תא קיפהל רשפאש ,ךכ .םימייקה םיבאשמה לש ילמיסקמ לוצינ ךות תיתצובקה
.תיתצובק-תיתריצי היישעב רתוי םדקתהלו ,םדא חוכו ןמז םומנימב


תיתרבח המרונכ תווצ תדובע
תיתרבח הצובק רובע תילאידיאכ וא הייוצרכ תעבקנה הדימ-תמא איה תיתרבח המרונ
הדובע לע הייונב םייחה .םילבוקמ תוגהנתה יסופדל יסופיט בצמ גציימה לדומכ ,תמייוסמ
תוליעפהו תבבוסה הרבחב ,דיה חלשימב :הלועפ ףותיש ךותמ םימוחתה לכב תיתצובק
,ירהש ,וריבחמ סנרפתמ םדאה ,ןכש .'וכו דוגיב ןוזמ תמגוד :םירצומ תשיכר לש תיתרגשה
הלועפ ףותישב דבוע םצעב אוה ,ודבל הרואכל דבועש ימ םג .בחרו לודג אוה םיקוסיעה ןווגימ
לש תרבוגו תכלוה העפותל ונא םידע ,םינשה ךשמב .םיפטוש םיוולנ םיניינעב םירחא םע
הבורע איה תופתושה ,דימת אל .רתוי קזח ךמות בג תתל ידכב םיפתושמ-םיקסע תחיתפ
םייוכיסה תא הריבגמ תופתושהש ,אלא .םלועמ םירבד ויה רבכו ,החלצהל תיטמוטוא
המרונכ תווצה תדובע תישענ ,ןמזה םע .ךשמתמ גושגישל - הזמ רתויל םגו תודרשיהל
םע דחי ,תווצ הדובעבש תיפותיש-תיתריציה הבישחהמ עבונ הז לכ תוליעי תלמסמה תיתרבח
ירבח ןיב יתבישח ןפואב םירבדה לש וניינעו קימעמ ןוביל ךות םישדח תונויער םושייו חותיפ
הנותנה הדימלה חותיפו רשוכ תא תקזחמו הריבגמ ,העביטמ תיפותיש הדובע ,ךכיפל .תווצה
ןיב הימיכ שי רשאכ .רוביצב תלבוקמו תשקובמ רתויו רתוי תישענ ,דיתעל תונקסמ םושי ךות
,ךישמהל תרשפאמו היצביטומה תא הריבגמ הביבחה הדובעהו ,דובעל םיענ ,הצובקה ירבח
. 18רתוי הרופו ליעי ןפואב םדקתהלו בוט רתוי דובעל


רבד תירחא
אתווצב דומילב תיתריצי-תידומילה הבישחה חותיפבו תיתצובק הקימנידב ונקסע הז רמאמב
ןיב ידדה הלועפ ףותישש וניארו התילכתל תיתצובקה הדימלה תוהמ תא ונקדב .אתורבחבו
םג ונקסע ,תיביטקלוק תוגהנתהב הדוסיש תיתצובק הקימניד לש רצות אוה םידמולה
הבישח חותיפכ ףסונ םדא םע אשונה ןוביל תונוילע תמועל ידיחיה לש הבישחה תולבגמב
דודיחל חטשה ןמ אמגודכ ,הבישיב אתורבחב דומילה ןורתי לע ונדמע .הרפמו ליעי ,שקבתמ
תורצוא ינש לש םתוליעי תא ונאצמ הז ןויעב .תיתצובק תרגסמ ךותב התקמעהו הבישחה
יעצמאכ ידומילה רמוחה ןוניש .'םירבחה קוביד'ו רמוחה ןוניש :הדימלה חותיפב םינותנ
תעד לע דחאה ,םתעד םיווחמ הירבח לכ רשאכ ,תיתרוקיב-תיתצובק תרגסמב הדימל חותיפל
ביכרמ םג ףסונ ,ךכל .יניצרהו קימעמה רצויה תיבמ הרופה יתריציה דומילה ,ןאכמו ינשה
"דוע לש םעט" לכל תנתונה ,תרגסמ התואבש תידומיל-תיבויחה הריוואה אוהו ףסונ ינויח
תיצוביקה הרטמב תוקיבד .קימעמה דומילה םוחתב הליעיו תיניצר היישע ךשמהל תנברדמו
ועירפי אל תורזה תועפשהה ךכבו .הנותנ תיתרבח תנוכתמ התואב המיענ היישע ידיל איבת
תילכת .ותדובעב שיא שיאו ויפואב שיא שיא .הניקת ,תשקבתמ תיתוכיא תיתצובק תוליעפל
לעפת ,הצובקה ירבח דצמ ןגוה הלועפ ףותיש םע דחי .עבקית רשא וז איה התנוכתמל הצובקה
.תואיכ הצובקה

תא קודבל ונבש ,דיחיה לע הצובקהו ,הצובקה לע דיחיה תעפשהב ןויע רחאל ,דועו תאז
דומילה-רדס תרגסמב יתצובק-ברה דומילה תעב םידמולה תוצובק לש תידדהה העפשהה
הריוואש ונאצמו ,תותורבחה ראש לע הבישיב אתורבחה תעפשה תא ונקדב ,תובישיב גוהנה
יתבישחה דומילה ,יתצובק -בר דומיל לש תיניצר הריווא תמייק רשאכו ,דואמ העיפשמ
אסיג ךדיאמ ,וז ךרדב ךישמהל לכה תא דדועמו ,אסיג דחמ ,תידומילה ותמרב הלוע ,קימעמהו
היח-תימצע אמגוד הווהמ אתורבח לכ רשאכ ,תרבגומ המרב אוה ומצעלשכ דומילה ונייהד
רשאכ ,ערל ןהו בוטל ןה ,תמייק תיתרבחה העפשהה .םתייאר חווטב איהש ,םיבבוסל
לש תימצע הכרעהש הדבועה לע םג ונדמע .תיבויח תיביטקלוק תוגהנתהל ןבומכ איה הפיאשה
אתורבחה םע ינויער לגעמ תריגס םשל ,ןכמ רחאל .הצובקב עיפשמ םרוג הווהמ דיחיה
,ןוידה זכרמב .וניתוברו ל"זח תפקשה יפ לע התעפשהו הרבחה לש התוהמב ונקסע ,הבישיב
העפותה ישרושב ןדה ,ל"צז ן"רהב םהרבא ברה לוגדה ךנחמה לש ףיקמהו בושחה ורקח דמע
תלעותל וז הלוגס ןווכל םיעצמאבו ,המע תודדומתהה יכרדב ,ל"זח פ"ע התעפשהו הרבחה לש
ן"רהב ברה לש רקחמה תובישח לע ונדמע .תורגבתהה ליגב רקיעב ,םדאה תוחתפתה
תאריו ץרא ךרד םע תודימ לש ידוהיה וטומה תשגדה ךות ,םייסיסבה םייל"זחה תורוקמב
תיכוניחה ותמורת תא םג ונארה .םייתצובקו םייאדיחי םיידוסי תוגהנתה יללככ הרוהט םימש
ןויעל תוחנמ תולאש תועצמאב ודומילו אשונה תנבהב ורפס תא םיארוקה רוביצל ברה לש
ונמתח התעפשהו הרבחה לע ל"זח תפקשהב ןוידה תא .הדימלה חותיפו דודיע ,הבישחו
לש ילסרבינוא-יללכ םושיי ךות ,םדא אוה רשאב םדא לכל תלוזה תבהאו קדצ וניינעש ןוידב
תיביטקלוק תוגהנתהל הלועמו ץלמומ םלג רמוחכ םיכרעל ךוניחה תדמעהו ל"זח תסיפת
.ההובג היצקארטניא ךותמ

הלועפ ףותיש שי רשאכ ,הצובק ךותב דכלמ םרוגכ תשמשמ תונימאהש ,םג ונלעה ,ןכ לע רתי
הקינכט ןיב תשקבתמה הקיזב ונקסעו ,הנותנה תיתרבחה הצובקה ירבח דצמ ןוכנו ןגוה
ההובג המר תלעב תיתריצי הקינכטש ,הנבה ידכ ךות ,תאז .תיתצובק הקימניד ןיבל תיתריצי
.היישעב תומדקתה ךותמ תיתצובקה הקימנידה תא תולעל היושע ,רתוי

םלועה תורבחבו טרפב תילארשיה הרבחב םינשה ךשמב רתויו רתוי תשבגתמה הדבועב ונמתח
,תאז לכ .תפדעומו תיאדכ תצלמומ תיתרבח המרונכ תווצה תדובע לש התווהתה רבדב ,ללככ
.הליעומו תרצוי ,תיתבישח ,המיענ ,הבוט הריוואל םיאיבמה םיידדה גושגישו חותיפ ךותמ

דקפתי תווצהש ךכב ךורכ ,תווצ תדובעב תיתריצי תידומילה הבישחה חותיפש ,םידמל ונאצמנ
רבדה .הצובקה תבוט דומעת ,תיתרבח הצובקכ תווצה ישנא ינייעמ שארב רשאכ ,תווצכ
קלחכ ונממ שרדנה תא ותלוכי בטימכ השעי הצובקה ירבחמ דחאו דחא לכ רשאכ קר עצבתי
איבת ,שרדנכ תונקסמ תקסה ךות ,הצובקה ירבח לכ לש תידדה הליעי הדובע .הצובקה ןמ
.19תיתצובקה ןהו תישיאה ןה ,היצביטומה תאלעהל

:תורעה


יאשונ ;תויטרואת תושיגו תומגמ ;רקחמה תיירוטסיה :תיתצובקה הקימנידה רקח לע .1
,טכ ךרכ ,תירבעה הידפולקיצנאה ,"תיתרבח הצובק" ,רוקוניו םרימע ואר ,רקחמ
תכירעב) הירואתו רקחמ ,תיתצובק הקימניד :הבחרהבו .51-49 'מע ,ז"לשת םילשורי
,םיכרכ ינש ,(ןיול קחצי :הכירע ,םתור ןנח :תירבעל םוגרת ,רדנז ןיולאו טיירטרק ןיווריד
ירוא :תירבעל םוגרת) הצובקב םדא-ינב תוגהנתה ,סנמוה רפסק 'גרוג ;ב"לשת ביבא-לת
.ז"לשת ביבא-לת ,(פר
,תירבעה הידפולקיצנאה ,"טרוק ןיול" ,ןאימרוא םייח ואר ,ויבתכו ותטיש ,שיאה לע .2
.404-403 'מע ,ט"כשת םילשורי ,אכ ךרכ
Group :ואר ,תוטלחה תלבק לש ךילהתה תרגסמב תיתצובקה היישעה תוהמל .3
Decision Making (edited by Walter C. Swap and Associates), USA 1984
'מע ,(2 הרעה ,ליעל) סנמוה רפסק 'גרו'ג ואר ,םהיניב סחיהו הצובקהו דיחיה לע .4
.337-357
הנטק הגהנה תצובק לש היגולוכיספכ תיתצובקה הקימנידה תא ןובשחב תחקל שי ןכ .5
Marvin E. Shaw, Group Dynamics, The:ךכ לע ואר .םיוסמ יפואב תדקפתמה
psychology of Small Group Behavior, Second Edition, USA 1976
ושוריפב ,ג"יה-ב"יה האמב ,יחמק תחפשמב רתוי םסרופמה ןבה ,יחמק דוד 'ר .6
,ז"נשת םילשורי ,(םורד םהרבא :תרודהמ) םילהת לע םלשה שוריפה :רתא לע םילהתל .דער 'מע
,Theodore M. Mills: ואר ,יתצובקה דומילה תרגסמב עדימה תפלחהבש תלעותה לע .7
. Group Transformation, An Analysis of a Learning Group, New Jersey 1964
לכ לע תיתרבח הצובק לש תועמשמב ,תימראב יוטיבה תארוהכ הרובח ןושלמ .8
.ךכמ עמתשמה
.בפ-פ 'מע ,א"י קרפ ,'ב קלח ,ב"לשת קרב-ינב ,םלוע ייח ורפסב .9
.אפ 'מע ,(9 הרעה ,ליעל) .10
-יתוגהנתהךילהת לש תוירואת רפסמ תודמוע .יתצובקה ןוידה לש ןויערה ירוחאמ .12
Theories of Group Processes (Edites by Cary :ואר ךכ לע .יתצובק
. L.Cooper), Great Britain 1976
.אמח רב הנינח 'ר :הנוכמה ,הדגאה ילעב ילודגמ ,ןושארה רודב ילארשיצרא ארומא .13
ךרכ ,םיארומאו םיאנת תודלות ,ןמיה ןורהא ברה ואר ,ךנחמכ הלענה ותוישיאו וייח לע
דומלתה ימכחל הידפולקיצנא ,תוילגרמ יכדרמ ;1178-1189 'מע ,ז"משת םילשורי ,ג
.327-333 'מע ,ז"משת ביבא-לת ,א ךרכ ,םינואגהו
:ךכ לע ואר .תנגוה תרושקת ךותמ הצובקה ירבח ןיב "הבוט הימיכ" השורד ךכ םשל .14
Gloria L. Galanes and Jonn K. Brilhart, Communicating on Groups:
Applications and Skills, Third Edition, USA 1997.
,Marilynn B. Brewer and Norbab Miller :ואר םייתצובק-ןיבה םיסחיה לע .15
Intergroup Relations, Great Britian 1996; Water G. Stephnan Cookie White
Stepnon (Socuial Psychlogy Series ), Intergoup Relation, USA 1996 .
לכב םיכנחמה ילודג תאמ הפנע תורפס לש םוצע םלועל םינווכתמ ,ל"זח :םירמואשכ .16
םייסיסב םייל"זח תורוקמ לש םוצע רגאמב שומיש השע ,ורפסב ל"צז ן"רהב ברה .תורודה
הז ורפסב רבחמה לש תודקמתהה .הז אשונב םימייקה תורוקמה ןמ קלח קר םצעב םהש
ימלשוריה םידומלתה ינשבו םיבותכב ,םיאיבנה ,הרותה ישמוח תשמחב התייה ,תורוקמב
ישרדמב ,הכלהה ישרדמב שומיש םג השוע אוה .םיירקיעה םהישרפמ לכ לע ילבבהו
וב יד רשא םולב רצוא םה םינותנה תורוקמה .רסומה תורפסבו הקיספה תורפסב ,הדגאה
.ל"זח יארב התעפשהו הרבחה תייגוס לע רוא ךופשל ידכ
הקימנידה תא דירות הכומנ המרב שרדנה תיישע :ילילשה ןבומב ךפהה םגו .17
.תרבגומ המרב תילילש תיתצובק הקימניד רוציתו ,תיבויחה תיתצובקה
הדובע ידיל דבועה םדאה תא איבהל יושעה הענה חוככ היצביטומה תא תוארל שי .18
.תישעמ-תינקיתה התוכיאב הלעתו ףיסות איהש ךות ,ותצובקלו ול ליעותש הליעיו הבוט            חזרה לתוכן בשדה חמד