רפסה יתבב עדמל םיסרוק
!עדמ ללכ םידמלמ םניא

גרבנירג לאינד 'פורפ

היבמולוק תטיסרבינוא

בהי ןד :םוגרת

2 ןויליג ,ח"נשת ,דמח הדשב


אשונ ןיא ,רפסה-תיבב םידימלתה לכ תא םדמלל שיש "םייסיסבה םירבד"ב םינד םיכנחמ רשאכ
רשא םיריעצל םיבושחה םירבדה לכמש ,ונל םירמוא .עדמה אשונמ רתוי הלודג הכימת לבקמה
יטרדנטסה קודיצה הז .רתויב בושחה רבדה איה עדמה תעידי 21-ה האמב םירגובמל וכפהי
תינכת ,ןוכיתה רפסה-תיבל דעו ידוסיה רפסה-תיבב לחה ,עדמה ידומיל לש תבחרנה תינכתל
.םירומ לש רידא אבצ ידי לע תשיואמהו ,םירקי דומיל ירפסבו דויצב תכמתנה
ונל רמאנש המ לכ יכ ןעוט ינא ךא ,םיארוקה תיברמל העתפה ויהי רמואש םירבדהש ןכתיי
.וניניעב לוח םירוז .עדמ םידמלמ וב רפס-תיב ןיא .רוהט סותימ אוה אשונב
תויסיסב תונוכת ידי לע ןייפואמ ,ישונאה חומה לש לעפמכ ,עדמה :השיערמה השדחה הנה
:ןהבש רתויב תובושחה תא תונמל יל ושרה .תומיוסמ
ותוגהנתהב הבר הדיפקב ןיחבהל םהילע .םיריהז םיפוצ הנושארבו שארב תויהל עדמ ישנא לע
.םינותנה תא שיחכהל וא לבלבתהל םהל רוסא הרקמ לכב .היהי רשא היהי ,םתריקח אשונ לש
.1
.
םהילע .ןושאר טבמב הארנש הממ עדימ רתוי םתריקח יאשונמ קיפהל דומלל םינעדמ לע
,תועמשמ תולעב תובושת קיפהל תולגוסמה תולאש םילאושה ,הלאכ םייוסינ ןנכתל דומלל
תובשחתה לכ אלל ,תובושתה תא תונכבו תונדפקב םושרל םהילע .םתוא תוניינעמה תובושת
.אל וא םהל ופיצ רשא הלא ןה תולבקתמה תובושתה םא הדבועב
.2


.
- עפשב ונל ויהיש םיקקותשמ ונחנאש גוסהמ ,םייתריציו םיבוט םינעדמ דוחייב - םינעדמ לע
.תושדח תויפצתל תועמשמ ילעבו םישדח םירבסה תתל ,תוישפוחב םנוימדב שמתשהל דומלל
,תוינפ רסחו חותפ ןפואב םירבדה לש הייאר לע רומשל םהילע ,תוליעיב תאז תושעל ידכ
.תומדקומה תושיפתהו תומודקה תועדה ןעטמ תא םומינימל דע םצמצלו
.3


.
םישימגו ,ןוימד ילעב ,םינכ ,םיריהז ,דואמ דע םינרקס תויהל םיבוט םינעדמ לע ,ןכ םא
.םתבישחב

ילאו-ירבדסמ טבמ ,הקירמאב ךוניח
ללכ ךרדב בשחנ רשא דומיל םוחת םע עדמה תא הוושנ הבה ,רתוי דוע ולא תודוקנ ריהבהל ידכ
איהש ,הנומאה איה תדה לש הלחתהה תדוקנ .ןיעל םיטלוב שממ םילדבהה .תדה :ידגנ בטוקכ
תותימא תכרעמ לע תססובמ תדה .ילנויצרה חותינל (דוגינב חרכהב אל יכ םא) רבעמ חרכהב
לש יהשוזיא היישעמ טושפ תורזגנ ןניאש ןבומכו ,תיהולא הארשהמ תועבונ רשא ,(תומגוד=)
םיתעל ,רודל רודמ םירבעומה םיגהנמב בטיה אצמתהל םילודג םיגולואית לע .ישונאה חומה
אוהש הדימב ,תדב שודיח .םהינפל םילוגד תועד יגוה תואמ ידי לע םידבועמו ,םינש יפלא ךשמב
יפ לעו םיהולאה תארשהב םילעופה םדא ינב ידי לע וא ,תיהולא תוברעתה ידי לע הרוק ,עצבתמ
.תישונא היישע ידי לע אל ,ודי לע הנתינש תונורקע תכרעמ
לש שובלב באז הז ,וארו וטיבה .רפסה-יתבב עדמ תארוהכ םויה בשחנש המב ןנובתנו הבה ,תעכ
!תד לש שובלב עדמ והז !שבכ
,עדמה ירועיש לכב הב םיקסוע רשא הדיחיה תיתועמשמה תוליעפה השעמלו ,תירקיעה תוליעפה
םיכזנגה םה דומילה ירפס .תותימא ןה וליאכ םויכ תוצופנה תויעדמה תוירואיתה תארוה איה
.תבבוסה תואיצמב םירבד םיארנ דציכ םירפסה ךותמ םידליה תא םידמלמ .ולאה תותימאה לש
עדמה ירוביג לע ,עדמה "יקוח" תא ,(!"יעדמה תיב-ףלאה") עדמה ןולימ תא םידמול םה
לכ אלל :תישירח הדיגב אוה "קוח" הלימב שומישה .(םישודקל וא םינהוכל תיעדמה הליבקמה)
םידימלתו םירומ ,הלימב םישמתשמ םה רשאכ ןווכתהל םייתימא םינעדמ םילוכיש המל רשק
יקוח .הרוק והשמ עודמו דציכ קדקודמ רואית לש ןבומב הלימה תא םילבקמ רפסה-תיבב עדמל
"קוח" חנומהש םיניחבמ םישנא טעמ .יונישל תנתינ יתלבו תיתימא תואיצמכ םיספתנ עדמ
;הנש האמ ינפל דומילה ירפסב ובתכנ רשא "םיקוח"המ ירמגל הנוש םויה דומילה ירפסב בותכה
לע וקלחי םינעדמ טעמו ;הנש םייתאמ ינפל "םיקוח"כ עודי היהש המל טעמב ומד ,םנמזב ,הלאו
םא ,ףתושמה ןמ טעמ םהל היהי ,הנש האמ דועב דיתעב םיפקת ויהי רשא ,"םיקוח"הש ךכ
.תיעדמ תמאכ םויה םידמלמ רפסה-יתבבש המ םע ,ללכב
המכ דע םידליה ישאר תא "םטפל" איה ,רפסה-יתבב םידמלנ םהש יפכ ,עדמל םיסרוקה תרטמ
לבקל תורשפאה תנתינ אל םידימלתל .םינעדמה לש הנורחאה הבישחה לע עדימב רתוי רשפאש
םידימלתהמ םיפצמ ,םינחבנ םה רשאכו .תמאכ גצומ אוה :הזה רמוחה תא טעמב ולו תוחדל וא
.םהל ןתינש הרוצה התואב ותוא ואיקישו ,וילע ורזחיש
םיפחוד םילשומהו אישנהש ,םיימואלה םיטרדנטסה לש םיירקיעה םינייפאמה דחא ,השעמל
ידכ ,םידימלתה לכל ןתנית רשא ,עדמב םינחבמ תרדיס תסנכה אוה ,תינתוואר הלומעת ךות
.תונורחאה תויעדמה תותימאה לש רתויב הבחרה הטילקה תא רשפאש המכ דע םדקל
עדמה תודבעמל םינושה םיסרוקה םה דומילה ירפסמו התיכב תואצרההמ וליפא םיעורג
,תויפצתה לש םתובישח תא שגדהו רוזח שיגדמ הדבעמל הכרדה רפס לכ םנמוא .הדשה תודובעו
"האצותה" םהב תולועפ תרדס םה הדבעמה-ייוסנ לכש איה הדבוע ךא ,'וכו ינדפקה םושירה לש
.תרחא וא וז ךרדב הילא עיגהל וא ,לבקל םייופצ םידימלתה רשא האצות - שארמ העודי הנוכנה
(יתימאה עדמהמ הבוצע תוקחרתה רבכ) דודמל ול רמאנש המ לכ תא הדיפקב דדומ רשא דימלת
םיחבשמ ונא ןיא ,35ft/sec/sec איה ,ולש יוסינל םאתהב ,הכישמה חוכ תצאהש אצומו
הבושתהו תויה ,יוסינה תא לבלב אוהש ול םירמוא אלא ,השדח הדבוע הליגש ךכ לע ותוא
הריתומ איה :הזמ העורג ףא איה ,עדמ הנניא הדבעמהש קר אל .32ft/sec/sec איה הנוכנה
ךרד הקוחר המכ .תולאשה תליאש ינפל דוע תועודי תובושתה וב תרגסמ אוה עדמ יכ םשורה תא
!תדחושמ יתלב תולכתסה ידי לע תמאה יוליגמ וז
םינרקס ,םידימלת תצובק אוה ,הכותב ליכהל תלגוסמ עדמ דומילל התיכ רשא ןורחאה רבדה
התיכ .םתוא םיניינעמה םירבד דומילב ,םה םתמזויב קוסעל םיצורו ,םתביבס תודוא תמאב
ריבסהל דציכ םהלשמ תועצה םהל שי רשא םידימלת םע דדומתהל הלוכי הנניא עדמ דומילל
וביני אל ולא תויוליעפ .םתוא ןוחבלו םהב ןודל ,הלא תונויער םע קחשל םיצור םהו ,םירבד
ףרטצהל םתוא ורישכי אלו תויגשיהל םינחבמל םידימלת וניכי אל םה ,םינחבמב םיבוט םינויצ
םיניינועמ רפסה-יתב רשא תואצותהמ תחא ףא וקיפי אל ,תורחא םילימב - םיננוחמל תותיכל
םירישכמ ויה תמאב רשא םירבד םישוע ויהש םידימלתש איה הטושפה הדבועה .לכמ רתוי ןהב
.רפסה-יתב לש תוינומהה עדמה תוינכתל ללכ םימיאתמ ויה אל ,םיבוט םינעדמ תויהל םתוא
תינרמוי תוטש םה ,םידומילה תינכתב עדמה לש ותובישח לע ,םיכנחמה לש הלאה םינועיטה לכ
םידימלת םיקיפמ םה .םיחיטבמ םהש הממ ךפהה תא םיקיפמ םהו ;הרקי תינרמוי תוטש -
,הפ לעב דומלל םירומא םהש המ הפ לעב םידמול ,תושעל םהל רמאנש המ תא םישועה םיליבס
םיעינכמו ,תונוכנה תואצותה ןהש םהל רמאנ רשא תואצותה תא לבקל תנמ לע השק םידבוע
ןכתי וז הנידמב יעדמה לעפמה .םהלש תרוקיבה רשוכ תאו םנוימד תא ,םתונרקס תא ירמגל
םורטה המרב עדמה תארוה תא ירמגל םילטבמ ויה םא ,ץורמב רתוי הברה םדקתמ היהו
.םויה תמייקה תיאטיסרבינוא

.גרבנירג לאינד :תאמ 39 'ע ילאו-ירבדסמ טבמ ,הקירמאב ךוניח :רפסה ךותמ
Science Courses Don't Teach Science at All! Education in america, a view from sudbury valley, by Daniel Greenberg
The sudbury valley school press 1992.
2 Winch Street, Framingham, MA 01701, U.S.A..