(תינדיחיה) תמאתומה השיגב הארוהה המיאתמ םאה
?ד"ממה ס"היבב ארקמה תארוהל

גרבנזור םחנמ עשוהי ר"ד

ד"ממ ך"נתב םידומיל ןונכתל טקייורפה שאר

1 ןויליג ,ח"נשת ,דמח הדשב

:תיצמת
ןוידל "תמאתומה השיגב ארקמ תארוה הוולמה הדעווה" ירבח וסנוכ ז"נשת רייא שדח שארב
."תמאתומה השיגב ארקמה תארוה תרדחהל יתדה ךוניחב תשדוחמ תוכרעה" :אשונב

הלאשה .הדעווב ןוידה ינפל תולעהל היה יוארה ןמ יתעדלש הלאשב ןודל ינא הצור הז רמאמב
רפסה תיב לש ג-ב תותיכב ארקמה תארוהל תמאתומה השיגב הארוהה המיאתמ םאה :איה
אוה יוארה ןמ םנמאה
(1) .היחתפמ הב ולתש תווקתה תא השיגה השמימ םאה .ידוסיה
תגשהל השיגה תעייסמ םאה .ךוניחה תכרעמל התרדחה עסמל וסייגתי םילהנמהו חוקיפהש
דימתיו ,הרותה יפ לע וייח תא ןנוכל הצריו הרות דומלל בהאי דמולה :ןוגכ ארקמה תארוה תורטמ
וכפה םידימלתה ןכא םאה ?הרות דומלל רתוי םיבהוא םידימלתה םאה .רודיהב תווצמ םויקב
םיווח ,םמצע תא םיאטבמ ,םיהדזמ תויהל םידימלתל הטישה המרג םאה ?םייאמצע םידמולל
יגשיה םאה ?טסקטה םע גולאיד להנל םידימלתל השיגה העייס םאה ?םיברועמ ,תויווח
?תורחא תוטישב ודמלש הלא יגשיה לע םילוע םידימלתה

:רקחמ תעצה
השיגב ארקמ תארוהב תונורקעו תורטמ" :תרבוחה תעפוהל רושע אלמיי האבה הנשב
היכרד בורו היתורטמ ךא (תמאתומה השיגה) השיגה לש המש הנוש זאמ
(2) ."תינדיחיה
.התנוש םרט תונורקעהו תורטמה תרבוח .ויהשכ וראשנ

םידימלתל תורבוחב םישמתשמ ד"ממ רפס יתב 109 -בש ררבתנ
(3) ז"נשת תנשב ךרענש רקסב
םישמתשמ רפס יתב 135 -ב .תומש רפסל תורבוחב םישמתשמ רפס יתב 100-כב .תישארב רפסל
.תורבוחה לא הוולנה הרומל ךירדמה תא לצנמ תורומ לש םצמוצמ רפסמ .(4) תחא המרמ רתויב
.תינכתה לע תודקפומה תוכירדמב םירזענ (רקסב םיפתתשמה ללכ ךותמ) דבלב רפס יתב 26 -ב
םינותנהו ךוניחה תכרעמב השיגה תלעפומ ובש ,(הלעמו רושע) ,תיסחי ךוראה ,ןמזה קרפ
תולאשהו ,ד"מחה תכרעמב השיגה לש התחלצה תדימ לע ףיקמ רקחמ םירשפאמ ליעל ואבוהש
.וב ךרוצה תא תולידגמ יתילעהש

ידימלת לש תואיקבה תניחבב החלצהה תדימ תא תוושהל רשפא הז ןיעמ רקחמל החיתפכ
.תורחא תוטישב ודמלש הלא לש וז םע ,תמאותמה השיגב רבעב ודמל רשא ד"וי תותיכ

קודבל רשפא ,םהלש תורגבה תוניחב ינפל םידמוע וז השיג יפל ודמלש םינושארה םירוזחמה
קהבומב הלוע תוניחבב םתחלצה םאה .ארקמ ידמולכ םהלש תויונמוימל הטישה המרת םאה
.םידימלתה רתי תחלצה לע

תא שדוחמ ןוידל תולעהלו הטישה תא שדחמ ןוחבל ינוצרב הרומאה הקידבה עצובתש דע
לבקמ "הפ לעבש הרות" .דבלב בותכה רמוחה יפ לע ךרעית הקידבה .ך"נתה ידמולל התלעות
.תורבוחב םישמתשמה טועימ קר

:תורוקמה ןמ טוטיצה לע
:ראשה ןיב רמאנ טוטיצה ינפל .תורוקמה ןמ טטוצמ תונורקעהו תורטמה תרבוחב
ינבא תניחבב םהו ,המימי םימימ תידוהיה דומילה תרוסמב םימייק וז השיג תונורקע ..."
."הידמולל תוסחייתהבו הרותה דומיל תסיפתב דוסי
ךילהתל הלא םישרדמ לש תויועמתשהה ןה המ :איה בל םישל הרומה שקבתמ הילאש הלאשה
.הרותב הדימל-הארוהה

:הלאשה התוא ארוקל גיצאו תורוקמה ןמ ןאכ טטצא הנומתה תא ןזאל ידכ
:א דומע ז ףד תינעת תכסמ ילבבה דומלתב
,הז לזרב המ :ךל רמול ,(ז"כ ילשמ) דחי לזרבב לזרב :ביתכד יאמ :אנינח יברב אמח יבר רמא
:הנח רב רב הבר רמא .הכלהב הז תא הז ןידדחמ םימכח ידימלת ינש ףא - ורבח תא דדחמ דחא
המ :ךל רמול (ג"כ והימרי) 'ה םאנ שאכ ירבד הכ אלה :רמאנש ,שאכ הרות ירבד ולשמנ המל
יאמ :אנינח רב יסוי יבר רמאד ונייהו .ידיחיב ןימייקתמ ןיא הרות ירבד ףא - דיחי קלוד וניא שא
דב ןיקסועש םימכח ידימלת לש ןהיאנוש לע ברח - ('נ והימרי) ולאנו םידבה לא ברח :ביתכד
ולאנו אכה ביתכ :ןיאטוחש אלא דוע אלו ,ולאנו רמאנש ,ןישפטמש אלא דוע אלו ,הרותב דבב
'וגו ןעצ ירש ולאונ :אכהמ אמיא תיעביאו ,(ב"י רבדמב) ונאטח רשאו ונלאונ רשא םתה ביתכו
רמאנש ,ץעכ הרות ירבד ולשמנ המל :קחצי רב ןמחנ בר רמא .(ט"י והיעשי) םירצמ תא ועתה
ידימלת ףא - לודגה תא קילדמ ןטק ץע המ :ךל רמול ,('ג ילשמ) הב םיקיזחמל איה םייח ץע
יירבחמו ייתוברמ יתדמל הברה :אנינח יבר רמאד ונייהו .םילודגה תא םידדחמ םינטק ,םימכח
.ןלוכמ רתוי ידימלתמו ,ייתוברמ רתוי
:ב דומע ג"ס ףד תוכרב תכסמ ילבבה דומלתב שרדנ (ז"כ םירבד) לארשי עמשו תכסה קוספה לע
.הרובחב אלא תינקנ הרותה ןיאש יפל ,הרותב וקסעו תותכ תותכ ושע - תכסה
:רמאנ 'א םיליהת שרדמב
?הרות דמל ןכיהמ ,ודמליש ול היה אל בר ,ודמיל אל בא
:רפוסמ ב דומע גנ ףד ןיבוריע תכסמ ילבבה דומלתב
האצמ ,ריאמ יבר תשא ,הירורב) השיחלב סירג אק הוהד אדימלת אוההל היתחכשא הירורב
לכב הכורע :בותכ ךכ אל :היל הרמא (וב הטעב :י"שר) ,היב השטב (שחלב הנוש היהש דימלת
.תרמתשמ הניא - ואל םאו ,תרמתשמ - ךלש םירבא ח"מרב הכורע םא (ג"כ 'ב לאומש) ,הרמשו
ומצע תא תולתל ול לא תינשדח הארוה תטישב ןדהש רמול אלא תורוקמה תא יתאבה אל
תורוקמה ןמ קיסהל רשפא תורוקמה לא השיגה יעיצמ ושמתשה הב הטישה יפל .תורוקמב
םה ךכש רמול רמייתמ יניא .תינדיחיה השיגל םידגנתמ םהש ,יתאבה אלש םיברמו ,יתאבהש
.םירבדה ינפ

תארוהל ,תידעלב ךרדכ ,התמאתהו הטישה תא תיניינע קודבנ אלא תורוקמב ,אופא ,ןודנ אל
.ג-ב תותיכב הרות

דומילב היווח
םיכרצ לע הנוע םמצע ןיבל םניב התיכה ידימלת ןיבו התיכה ידימלתל הרומה ןיב חישה
תימצע) הכרעהל הייפיצה ,הבהאב ךרוצה ,תוכייתשהב ךרוצה :ןוגכ ,םידליה לש םייגולוכיספ
הדובעה תטישב תקפסמ הדימב םינענ םניאש םיכרצ ,ימצע יוטיבב ךרוצה (תלוזה לשו
הקיצמ איהש עגר לכב הלאש לואשל תלוכיה ,םידימלתה תורעהל הרומה תובוגת .תינדיחיה
ללכ םע תושיגפה .תוצובקב הדובעב תירשפא הניא ,לקשמה יוויש תא ולצא הרפמו דימלתל
תרבוחב רמאנ ,התיכה ללכ םע תוננכותמ תושיגפ :תרתוכה תחת .תורצקו תוטעמ ןה התיכה
:(35 'מע) תורטמה
,םידומילה םוי תא םייסלו חותפל ודעונ ןהו ,יתתיכ זוכיר לע תוססבתמ הלא תושיגפ"
.הלוכ התיכה ינפב הצובק לש וא םידיחי לש םירצות גיצהלו ,דמלנ אשונ םכסלו חותפל
הצובקכ התיכלו םידמולה ללכל יתייווח סיסב תשמשמ תיתתיכה השיגפה ,תיכוניח הניחבמ
...תיתרבח
ישיאה בצקבו ותמר יפל דימלת לכ דובעי קרפ לכ לש םויסה תדוקנל החיתפה תדוקנ ןיב ...
אלל םיתעל השעית הצובקב דימלתה תדובע .הנטק םידמול תצובק תרגסמב וא דיחיכ ,ולש
."הארוהה תורטמ יפ לעו םידימלתה לש םתמרל םאתהב ,הרומ םע - םיתעלו ,הרומ
ללכל יתייווח סיסב תשמשמ תיתתיכה השיגפה יכ הטישה ירבחמ תעיבקל טלחהב םיכסמ ינא
תיברמ רשאכ ,יתיווח וניא דומילה לש ותיברמ רשאכ ךא ,תיתרבח הצובקכ התיכלו םידמולה
םע םידדומתמ םידימלתה רשאכ ,תרגסמה ןמ תומלעתה ךות םיטרפל הדירי איה הדובעה
ינפב איה תינטנופסה תישפוחה תואטבתהה רשאכ ,םלכש תרזעב קר ,דבלב תילולימ טסקטה
ועיגי אל היווח אלל .הנטק איה היווחה ,הטעמ איה זא םגו ,דבלב םירבח העברא השלש
וא םתולישבל רבעמ םהש םיגשיהל עיגהל ןויסינהש ששוח ינא .הרות תבהאל םידימלתה
םיעבצ רווע דמלל ןויסינכ הומכ .הבורמ התנכסש רסוב תדימל רצוי םידימלתה לש םתונכומל
.םודא עבצ והמ

רמוחה תריחב
:(11 דומע) תונורקעה תרבוחב רמאנ הרומלו דימלתל םירמוח :תינכתה יביכרמ תרתוכה תחת
...תישארב שמוח ךותמ םיאשונ םידימלתל תונקהל הדעונ תישארב רפס דומילל תינכתה"
םיאשונ םימיגדמ רשאו ,תישארב רפס ךותמ ורחבנש םיקרפ ח"יב תקסוע תינכתה
".שמוחב םייזכרמ םיניינעו
,תובר תורומ םע תוחישמ יתלבקש םשורה
םימילשמ ןיאו תורבוחב עצומה תא קר םידמלמש אוה ,הכרדה אלל תורבוחה יפל תודמלמה
(5) :ארקמב םידומילה תינכת לש םיבושחה תונורקעה דחא תא דגונ רבדה .רתיה תא
לכ ודמליי ןושארה רוזחמב .ףצרה לע שגדה םשוי םינושאר םיאיבנ דומילבו הרותה דומילב"
"...םיקרפה
הארנ תומש רפסב םיטפשמ תשרפל ל"דמה לש יוסינה תטויטבו דימלתה תרבוחב ןויע םג
.תומלעתה תמייק םיאשונה רתי לכמ .השרפה ןמ דבלב תימגדמ הארוהב םיקסועש

:הרומה לש ובל תמושתל הרעה 49 דומעב
האירקב םיטלוש םרט םהמ םידחא ; האירקה תשיכרב התע הז ולחה םיריעצה ךידימלת"
הניחבמ השקו בכרומ הכ אוהש ,ישמוחה טסקטה םע דדומתהל םהילע רבכו - תיסיסב
"!תיריבחתו תינושל
.בתכב תוארוה םע םג דבל דדומתהל םהל תתל ?הנקסמה יהמו

קיליב תכירעב י"שר ישוריפ רחבמ לע (רוקמב השגדהה) קר תוססובמ י"שרב האירקל תוינפהה
אוה םאה ?הזה טקלה תא קדב ימ איה הלאשה
(6) .(םילשורי ,רפס תיירק תאצוה) ןשוש-ןבאו
תריחבל הדימה ינק ויה המ ?םיפסונ י"שר יעטק ורחבנ אל עודמ ?ד"מחב בייחמ טקלכ רחבנ
?םירחא תונשרפ יעטק

םיטרפב קוסיעה
:ריאמ יבר רמוא (בל השרפ וניזאה) םירבדל ירפסב
ותוא םיעגיימ - םיטרפ םסנוכ םאש ,םיטרפ םאיצומו םיללכ הרות ירבד סנוכ םדא אהי םלועל"
טרפ ןלטונ .האצוהל םיתאמ וא זוז האמ ךירצו ירסיקל ךלהש םדאל לשמ .תושעל המ עדוי ןיאו
םטרופ - םירנידו םיעלס םתוא השועו םפרצמ םא לבא .תושעל המ עדוי ןיאו ותוא ןיעגיימ -
."הצריש םוקמ לכב איצומו
.רקיעה תא םיתעל ץימחמ ,תודדוב םילימ ישוריפב ,םיטרפב קוסיעה

:המגודל
:רפסה תליחתבש לארשי ינב גשומה .לארשי ינב לש יובירל תוסחייתה 1 רפסמ הדיחיב
"ואב ותיבו שיא בקעי תא המירצמ םיאבה לארשי ינב תומש הלאו"
:דחא קוספ תועצמאב .לארשי ,בקעי תחפשמ ,תחא החפשמ ינבל סחייתמ
(ז) "םתא ץראה אלמתו דאמ דאמב ומצעיו ובריו וצרשיו ורפ לארשי ינבו"
:םירצמ ךלמ רמוא כ"חא דימ ןכאו .םעל ,טבש ,החפשממ יטמרדה רבעמה תא הרותה תראתמ
."ונממ םוצעו בר לארשי ינב םע הנה"
:רמאנ ל"דמב
לש םתומצעתהו םיוביר :אוהש ,םיקוספב החנמה ןויערה תא דימלתל הגיצמ 1 רפסמ הדיחי"
לודגה םייוביר תנבה ןכש ,ריעצה דימלתל ישוק ובוחב ןמוט הז ןיינע .םירצמב לארשי ינב
תרבוחבש תויוליעפה .ג התיכב דלי לש ותמרל רבעמ תומכ תסיפת תבייחמ לארשי ינב לש
תוחישב םג ךכ לע רוזחל בושחו ,יובירה ךילהת תא ,רשפאה תדימב ,דימלתל שיחמהל ודעונ
לש תועמשמב קוסיעו .בקעי ינבמ השולש לש החפשמה ץעב קוסיע תרבוחב .םידימלתה םע
."תומש
רשפא יא .יובירה תא שיחמהל רשפא יא ןורפעב ףד לע תובושתבו תרבוח דיל הבישיב ,ןכא
שיחמהל רשפא םיעבש רפסמה תא .בושח וניא תויומכה ןיינע .קוספבש תויתמרדה תא ריבעהל
הטילקה תלוכיל רבעמ וניא אוה םג - םע ,ןומה ,םישנא הברה .תותיכ שלש-םיתש :תולקב םהל
התיכב רועישב .יובירה לש השוחתב אלא םירפסמב קוסעל םיכירצ םניא םה .'ג התיכ ידימלת לש
םידימלתה ,דאמ דאמב :רואיתהו םיברה םילעפה תשגדה ךות ,תויטמרדב קוספה תא אורקל רשפא
םויה םאה) "וצרשיו" לעפב םתא ןודי הרומה .םילעפה תריפס ךות קוספה תא דחי אורקל ולכוי
םידימלתה ועיגי ךכ .(ב"צויכו ?ךכ םירמוא ונא ימ לע ?הצירשהש השיא לע םירמוא ונא
לכ אלל "תחא סרכב השש" י"שר ירבד (4 'מע) תרבוחב םיטטוצמ תאז תחת .הצוחנה תומשרתהל
.דוביאל ךלוה רקיעה .םולכ דמלמ אלש ימתס רויא םע לופיט

הארנ ."ךירבח םע ךכ לע חחוש" :חסונב תוארוה םיתעל םנמא תומייק םידימלתל תרבוחב
םה המ .בושמ םידימלתל ןתיי ימ ?החישה תא טווני ימ .דבלב הבוח ידי תאצל האב וז הרימאש
םיצוחנה םיקוזיחה תא ולבקי יממ ?הלא ןיעמ תוחיש להנל 'ג וא 'ב התיכב דלי דיבש םילכה
?םהל

הליבגמ תרבוחב הביתכה
םע חחוש" (18 'מע) :המגודל .םידימלתה תא הליבגמ תורופס םילימבו תורצק תורושב הביתכה
.בישהל תורוש שלש לבקמ דימלתה ?לארשי ינב תא גרה אל שדחה ךלמה המל :בותכו ךירבח
ויה התיכה תאילמב דומילה להנתה וליא .ן"במרה יפ לע תועד שלש תואבומ 5 הלאשב
הנווכהו הכרדה םילבקמ ,הז םע הז םיחכוותמ ,םהלשמ תונויער םיעיצמו םיבשוח םידימלתה
ירבד לא םנווכל לוכי הרומה היה כ"חא .תימצע הריצי ךות הבושתל םיעיגמ ויהו הרומה ןמ
תורשפא עיצמ ן"במרה :וא ,ויתובושתמ תחאל וא ,ן"במר לש ותעד םתנוויכ :לשמל) .ן"במר
.('וכו תפסונ

'א התיכבו םידליה ןגב .םידימלתה רובע היסרגר השעמל איה תומצמוצמ תורושב הביתכה
םה .םיבוט םיילולימ םירשכ םיחתפמ םה .הפ לעב הבוט יוטיב תלוכיל םידליה םיעיגמ
תורעשה םירעשמ תועד םיפילחמ ,םיחחושמ ,תננגה וא הרומה םע הרותה ירופיס תא םיכירעמ
םיתעל .םיתש וא הלימ לש הרוגס הבושתב ,ןטק וקב םתוא םיליבגמ התע הנהו םתוא םינחובו
.תרצויה העבהה לש קנח תשגרה תרצונ .ןולימרתה ךותמ הבושתל םילימה תא תחקל םהילע

דמלנה תריכז
:רמאנ ב דומע גנ ףד ןיבוריע תכסמ ילבבה דומלתב
.ודומלת חכש םינש שלש רחאל ,שחלב הנוש היהש רזעילא יברל היה דחא דימלת ,אנת
תימעפ דח הרזח וא ,תרבוחב תימעפ דח הביתכ .ןורכיזה דוביאל תמרוג "הקותש"ה הטישה
דחאה םידימלת לש הרזח .םידימלתה לצא םירבדה תעמטהל תוקיפסמ ןניא יתתיכה זוכירב
הרומה לש תקיודמ האירק ,לוקב תפתושמ האירק ,םידיקפתה קחשמ ,הזחמהה ,ורבח ירבד לע
,הקיטס'גו (ףוגה תועונתו םינפה תויוועה תועצמאב תושגרו תובשחמ תעבה) הקימימ יווילב
.רוכזל תלוכיה תא םיריבגמ

הרות דומיל ןובשח לע םירחא ןכות ימוחתב קוסיע
,רצעיהל םילולע תיתצובקה השיגפה ינפל קרפה וא הדיחיה דומיל תא םימייסמה םידימלת
:םיעיצמ (35 'מע) תורטמה תרבוחב .םהל "רוזע"ל וא םהינכש תדובעל עירפהל ,קחשל
הרשעה תויולעפל דימלתה הנפוי ,(רועיש) דיחא ןמז תרגסמב הרות םידמול הבש התיכב"
םוי רדס יפ לעו תינדיחיה השיגה יפ לע תלעופה התיכב .םירחא ןכות ימוחתב וא הרות תניפב
."(המודכו ןובשח ,ןושל) םירחא ןכות ימוחתב םג קוסעל דימלתה לכוי ,שימג
אלש ,אשונה ןמ קתונמ יתתיכה שגפמל עיגיו ןיינעה ןמ דימלתה אצי הלאה תועצהה יפ לע
וא 'ב תותיכ ידימלת לכל םאה ,בגא .רחא קוסיעב ותפלחהו הרות דומיל ןמז לוטיב לע רבדל
לע חיגשהל רומא ימ ?תפסונ הדובעל ורבעי המישמ םויס רחאלש ההובג הכ תימצע תעמשמ 'ג
קותינה תייעב לע הנוע וניא הרשעהה תניפב קוסיעה םג ?םישלחב תלפטמ הרומהשכ עוציבה
.ןיינעה ןמ דימלתה לש
(ז תלהק) הנתמ בל תא דבאיו םכח ללוהי קשועה יכ"

ןמ הנתמ בל תא דבאיו ,המכחה ןמ ותוא ןיבברעמ הברה םירבדב קסעתמ םכחשכ
(רחא רבד ב ה"ד ו השרפ הבר תומש) ."םדא לש ובלב הנתמ הנתינש הרותה

ישוק תומרל הקולחה
המר ;ןומעפ הנמיסש ,ההובג המר :ישוק תומר שולשל תגרודמ דימלתל הדובע תרבוח לכ
תא לידגהל הלולע תומרל וזכ הקולח .חרפ הנמיסש ,הכומנ המר ;תיב הנמיסש ,תינוניב
.המצע תא המישגמה האובנ םיתעל םה םהידימלתמ םירומה תויפיצ .םידימלתה ןיב םירעפה
תעגופ תיוותה .םידימלת גויתל םרוג רבדהו םינמיסה "דוק" תא דאמ רהמ םיהזמ םידימלתה
.םדוקפת לע הערל העיפשמו הכומנה המרבו תינוניבה המרב םידימלתה לש ימצעה יומידב םג
רתוי המרל "תולע"ל םישולק וייוכיס ,יהשלכ המרב תורבוחה תא שכר דימלתהש עגר ותואמ
םינוחבאב הליגש וזמ רתוי ההובג תידומיל תלוכי ,הנשה ךלהמב ,הלגמ אוה םא םג ,ההובג
ךות ,תפסונ האצוהב םירוהה תא ודימעי אל םירומה .תילכלכה הביסה ןמ וליפאו .םינושארה
.הנשה תישארב ושכרש תורבוחה לע רותיוו

(7) ?תונושה תומרל םידימלתה תא םירומה םינייממ הדימ ינק וליא יפל ,בגא

ריעצה ארקמה דמול לש ותומד
:םיעבוק תינכתה ירבחמ
דימלתה לש וחופיט לע ראשה ןיב תססובמ תידומילה ותביבסל דיחיה ןיב תידדהה המאתהה"
.(8) "ומצע תוחוכב דומללו ןנכתל ,רוחבל עדויה יאמצע דמולכ
ידמ ןטק לקשמ םינתונ השיג ירבחמ ךא .ארקמ דמול לש ,ומצעלשכ בושח ,דחא דצ קר והז
יאמצע דמול קר אל איה הרטמה .ןיטולחל םיחנזומ םיפסונ םידדצו ,םירחא םיבושח םידדצל
חותינמ .ברועמ ,ומצע תא אטבמ ,תובר דומיל תויווח הווחה דימלת ,ההדזמ דמול אלא
וליפאו ,יאמיב םוש .םיישארה םינקחשכ םיעיפומ םידליהו יאמבכ הרומה רייטצמ השיגה
.םעוצקמב םיטלוש םניאש םינקחש םע הבוט הקפהל עיגיו הזחמ הלעי אל ,םילועמבש הלועמה
םא .הזחמב "םיישארה" םינקחשה תויהל ידכ הדימל ילגרה יד ושכר םרט הז ליגב םידימלת
ןורטאיתה םוחתמ וא ,ןקחש ןמאמ אוהש הרומ ףידעמ ינא טרופסה םוחתמ יומידב שמתשא
יביטקא ףתוש אלא ,יביספ הפוצ וניא (םידימלתה) להקה לבא ןקחש אוה הרומה ,ינרדומה
םה .יוקיח ךותמ ןיידע םידמול 'ג התיכב םג הבר הדימבו 'ב התיכב םידימלת .הזחמב
השיגה יפ לע דומילה יבלש בורב םהמ תענמנ וזו .ךירדמה ןווכמה הרומה תומדל םיקוקז
.תמאתומה
תוצובק םעו םידיחי םע תושיגפל התיכב ונמז רקיע תא שידקמ תינדיחיה השיגב לעופה הרומ"
.(תרבוחב 37 'מע) "...םידמול לש תונטק
םישוע ילואו ?םדבל םידמול ?הנטק הצובק םע תדמול הרומהשכ התיכה ידימלת רתי םישוע המ
לש הנטק הצובקל קר הבישקה הרומהשכ ער ילטנורפ רועישב םידימלת ושעש המ תא קוידב
?םידימלת

:רבד לש ומוכיס
הניאו ,ןמזה ןמ ןטק קלחב ,םידימלתה ןמ קלחל המיאתמ תמאתומה השיגב הארוהה יתעדל
.ידוסיה רפסה תיב לש 'ב תותיכב אל יאדווב ,הרות תארוהל תללוכ הטיש תויהל הלוכי

ארוק ינא .בישהל ,ירבד שארב יתעצהש ,רקחמה לכוי יתילעהש תוגשההו תולאשה ברימ לע
.םדקהב רקחמה תא ןימזהלו רגתאל תונעיהל יתדה ךוניחה להנמל:תורעה


טקפסורפבו 3 'מע 'תינדיחיה השיגב ארקמ תארוהב תונורקעו תורטמ' תרבוחל החיתפב .1
תרגסמ הז הרקמב תשמשמ תינדיחיה השיגה" :ראשה ןיב בתכנ תישארב רפס דומילל תורבוחל
."ארקמב הארוה-הדימלה ךילהת תא רפשל רומאה יעצמא ,התארוהלו הרותה דומילל יעצמאו
בושח" :בתכנ 'תינדיחיה השיגב ארקמ תארוהב תונורקעו תורטמ' תרבוחב 10 'מעב םוכיסב
רופיש :תינכתה לש לעה תרטמל יעצמא אלא ןניא השיגה םוחתב תורטמה יכ ,שיגדהלו רוזחל
רוזח .ולועייו הרותב הדימל-הארוהה ךילהת


רוזח .(1988) ח"משת ,א"ת ,תיכוניח היגולונכטל זכרמה תאצוהב תנקותמ הרודהמ .2


רוזח .םיד"ממ םיידוסי רפס יתב 400 -כ ךותמ 140 ונע וילעש .3


רוזח .תשרדנ תוחפ (הכומנה המרה) חרפ תמר ,תיבו ןומעפ בורל .4


תוינכתל ףגאה ,תוברתהו ךוניחה דרשמ ,ד"ממה רפסה תיבב םידומיל תינכת ,ארקמ .5
םיגלדמ ןיאש ןורקיעב דומעל ןוצר ךותמ" :8 דומע םש הארו 12 דומע ג"נשת םילשורי ,םידומיל
,םיקרפה לכ לש יביסנטניא דומיל רשפאמ וניא ןמזהש רחאמו , םינושאר םיאיבנבו הרותב
רוזח ...שולש לע עדיהו דומילה תומר ודמעוה


רוזח .14 דומע 'תינדיחיה השיגב ארקמ תארוהב תונורקעו תורטמ' תרבוח :האר .6


םידימלתה תא ןכו הדימלב קימעהל םילגוסמה םידימלתה תא ההזי הרומ" :23 דומע תרבוחב .7
תורבוח יבגל ושעיי הלא תעד ילוקיש .ךילהתה תא לקהל ךרוצ שי םהיבגלש ,םישקתמה
- "הדובע תורבוח ונכוה אל םרובעש םירחאה םיקרפה לש םתדימל ןפוא יבגל םג ומכ הדובעה
רוזח .'ב התיכ תליחתב רבודמ ,בל םיש


רוזח .38 ; 28-27 'מע םג הארו 8 דומע םש .8