"ןמ"ה תשרפ

ץיבומוד םרימע

1 ןויליג ,ז"נשת ,"דמח הדשב"

בכרומ וניה ,(זכ-א) תומש רפסב ז"ט קרפ לש וזכרמב תדמועה ,"ןמ"ה תשרפ לש הנבמה
תוקסועה ,הרותב תומוד תוישרפ לש םירדוסמהו םיטושפה םינבמל האוושהב גירחו
הנבמה תא טילבהל ידכ .םירצממ ותאצב ךרדב לארשי םע לש ויתונולתבו ויתורצב
תוליבקמו תומוד תוישרפ ןיבל הניב האוושה תשקבתמ "ןמ"ה תשרפ לש ידוחייה
.הנודינה השרפה לש גירחהו בכרומה הנבמל טרופמ רבסה שרדנ היתובקעבו ,ארקמב


(א"כ-י ,ד"י תומש) ףוס םי תעירק


(הכ-בכ ,ו"ט תומש) הרמב םימה תשרפ


(ו-א ,ז"י תומש) םידיפרב םימה תשרפ

"ןמ"ה תשרפ

(זכ-ב ,זט תומש) השרפה הנבמ

"ןמ"ה תשרפ הנבממ תולועה תולאשה

תיזכרמ הלאש
?וז השרפב ינויגהה הנבמה רבשנו םיבלשה רדס שבוש עודמ

תיזכרמה הלאשה טוריפ
החטבה - ההז ןכות ילעב םה םדוסיב רשא םידרפנ תונורתפ ינשב ךרוצ שי עודמ
?םעה תא ליכאהל__
?ןורהאו השמ לש םימואנה תרטמ המ
?המ םוש לע ,תונורתפה ינש ןיב םימואנה לש םמוקימ
תומש) רומאל םהילא רבדיו") םעל ונכות תא רוסמל השמל רמאנ ינשה ןורתפב
לא 'ה רמאיו) השמל קר ורמאנ םירבדה יכ הלוע ןושארה ןורתפה ןמ וליאו ,((בי,ז"ט__
.הזב אצויכ וא "לארשי ינב לא רבד" הז רשקהב רמאנ אל ןכש ,((ד,ז"ט תומש) "השמ__
?תונורתפה ינש ןיב הז לדבהל אופא םרג המ__
רהבוי ךשמהב ,םרב ,הנבמה ןיינעל רשק אלב המצע ינפב תדמוע ,הרואכל וז הלאש__
.אשונל תיטנוולר איה םג יכ__

תובושת

ןושארה ןורתפה :'ה-'ד םיקוספ חותינ
:"ןמ"ב רושקה רחא ןפ ןייצמ קלח לכ רשאכ ,םיקלח השולשל הלא םיקוספ קלחל רשפא


לע רבדמה קלחהש ירה ,םירורב "תבשה"ו "סנה" לע םירבדמה םיקלחהש דועב
:םינשרפ ינש לש םהירבד תא הארנ רבודמ ןויסינ הזיא לע .רבסה ןועט "ןויסינ"ה

ד ,ז"ט תומש ארזע ןבא
"םויו םוי לכב ילא ךרטציש ונסנא םעטו"

ד ,ז"ט תומש ם"בשר
."יתרותב וכליו ונימאי ךכ ךותמ ,ילא םהיתונוזמל תויולת םהיניע םויו םוי לכבש ךותמ"

,"ןמ"ב םירושקה ,םיוויצ ולא :איה הלאשהו .תווצמו םיוויצ םה ולא "יתרות" ירהו
לע זמרמ "יתורות" יכ :איה הבושתה ?ה"בקב תימוימויה תולתה לע הרומ םכות
:השרפה ךשמהב םירמאנש םייוויצה
(זט ,םש) תוברהל אל .א
(טי ,םש) ריתוהל אל .ב
ה"בקה לא ךרטצי"ב םיצפח םניא רשא הלא םה "םיריתומה" וא "םיברמה" םישנאה
,(ם"בשר) "'ה לא םהיתונוזמל תויולת ויהי םהיניע"ש םיצור םניא םה ,(ע"בא) "םוי לכב
.ונממ םריתומ וא ןמ םיברמש י"ע תיעבט ךרדב ,דיתעל םנוזמ תא חיטבהל םיסנמ אלא

םיקוספל ןוידה תא קיתענ ,רורב ,'א ןורתפב עיפומה ,ןויסינה ןיינע םגש רחאל התע
.(םימואנה) י-ו םיקוספה לע ינמז גוליד ךות ,(זכ-אי ,םש) עוציבבו 'ב ןורתפב םיקסועה

ןויסינה ,סנה ,בוש םה ולא העתפהה הברמלו ,םיאשונ השולשב םיקסוע ולא םיקוספ
.רדסה ותואב קוידב םיעפומ םהש אלא דבלב וז אלו ,תבשהו
,(ןמו ולש) סנב םיקסועה םיקוספ לש הביטח ,הליחתב *
,(ריתוהל אלו תוברהל אל) ןויסינב םיקסועה םיקוספ לש הביטח ךשמהב *
,(תבש תרימש ,הנשמ םחל) תבשב םיקסעה םיקוספ לש הביטח ףוסבלו *
.ךינפלש הלבטב תוארל ןתינש יפכ

'ב ןורתפ תמועל 'א ןורתפ הנבמ

תיללכ הרוצב הנושארל הז רדסב םיעפומ - תבשהו ןויסינה ,סנה - םיאשונה תשולש ןכא
תטרופמ הרוצב ךא ,רדס ותואב קוידב םינשנו םירזוחו .ה-ד םיקוספב תיתיצמתו
["טרפו ללכ" ןיעמ ןאכ שי] .עוציבה בלש תא םג םיללוכו ,זכ-אי םיקוספב תבחרומו

הרימאה ןיב לדבהה ךא ,הרובגה יפמ השמל םירבדה ורמאנ םיקוספה ירוזחמ ינשב
םיעפומ ךוותב רשאכ - ינשה רוזחמב תטרופמה הרימאל ןושארה רוזחמב תינללוכה
.ונירבד תישארב ונררועש תולאשל ןורתפה לא ונתוא ליבומ - ןורהאו השמ לש םימואנה
םדיקפתו םתרטמ ,םעקר תא ןיבנו ,ןורהאו השמ לש םהימואנ ןכותב ןנובתנשכל
'ה ירבד לש לוציפה תביס לע ןה ,דומלל לכונ ,"ןמ"ה תשרפב ורצונש תודחוימה תוביסנב
רוזחל ונילע ךכ םשל .םירוזחמה ינשב םירבדה לש הנושה יפואה תביס לע ןהו ,השמל
.םתוהמו םנכות תא קודבלו ג-ב םיקוספב םיעפומה הנולתהו הרצה יבלשל

:תוחפ אל הרומח תפסונ היעבב ךכ ךותב ןיחבמ ,בערה תנולת תא םעה יפמ עמושה השמ
:וב יורש םעהש ,הנומאב הקומע תועט

...ונתומ ןתיי ימ לארשי ינב םהילא ורמאיו"
.('ג ספ) "הזה רבדמה לא (םירצממ) ונתוא םתאצוה יכ

אלא (ךשמהב הארנש יפכ ךכ לע דמוע י"שרו) םירצממ ונתוא 'ה איצוה יכ :םירמוא םה ןיא
,םיהולאה תא ןורהאו השמב לוכיבכ ,םיאור םה ."ונתוא םתאצוה" ןורהאו השמ ,םתא יכ
תועטב םיזחוא אלא ,וחולש אוה השמו ,םיקולאה אוה 'ה :תויושר תדרפה דוע ןיא םתעדל
(3).השמ אוה לאהו לאה אוה השמ ,לוכיבכ יכ

יתש םע תחא הנועבו תעב דדומתהל וילע .השק המליד ינפב בצינ "העורה" השמ ןכאו
תיכרע - תינחור ,היינשהו .בערה תייעב - תימויק - תיזיפ ,תחאה :תורומחו תושק תויעב
.הנומאב רבשמ -

?"הרות"ה םע וא "חמק"ה םע .הליחת דדומתהל וילע םייתשה ןיבמ וזיא םעו

"םלועה תא ןזה" ןכש ,בערה תייעב ןורתפל םדוק הנומאה רבשמ ןורתפ יכ רובס השמ
דמוע אוה דוע ."םירצממ םאיצומ לא"כ וב וריכי אל םא לארשי תא ןוזל אלש יושע
('ה-'ד םיקוספ) השמ לא 'ה הלגתמ ,םימשבש םהיבאל םינב בל בישהל דציכ ההותו
ןמ םחל םכל ריטממ יננה" :רומאל ,סנ ךרדב רתפית בערה תייעב יכ ,ול קרו ול עידומו
יתנומא ןויסינב ךורכ היהי סנה יכ ,תיללכ הרוצב ,השמל זמור אוה ךכ ךותבו "םימשה
רבשממ םעה תא ץלחל (ןורהאו השמ לש) ןושארה םדיקפתמ ךא ,תבשה תרימשבו
היהת רשא תיסינ ךרדב ,בערה תייעב רתפית ןכמ רחאל קרו .ותוא דקופה הנומאה
.תבשה תרימשבו תונויסינב הדימעב תינתומ

םידדומתמ םה דציכ הארנו םנכות תא קודבנ ,ןורהאו השמ לש םהימואנל אופא הנפנ
:םיכרד המכב םיטקונ םהש הארנ .הנומאה רבשמב ,ה"בקה םע דחיב
םכתא איצוה 'ה יכ םתעדיו ברע" :רומאל םעה לא ןורהאו השמ םינופ םירבדה חתפב .1
לע י"שרב אבומכ ,היעבה תא הרישי הרוצב םיפקות םה ולא םירבדב ."םירצמ ץראמ__
:רתא__
ו,זט תומש י"שר
- םירצמ ץראמ םכתא איצוה 'ה יכ םתעדיו
םיאיצומה ונחנא אל יכ ועדת ,"ונתוא םתאצוה יכ" ונל םתמאש יפל
.וילשה תא םכל זיגיש ,םכתא איצוה 'ה אלא
םימעפ עבש בושו בוש תינשנו תרזוחה ,ןורהאו השמ ימואנ תא החנמש חתפמה תלימ .2
.םיקולאה אוה 'ה יכ םעידוהל ,'ה :איה םיקוספ העברא ךותב__

ט-ו ,זט קרפ תומש
םכתא איצוה יכ םתעדיו ברע :לארשי ינב לכ לא ןרהאו השמ רמאיו
, לע םכיתונולת תא ועמשב דובכ תא םתיארו רקבו .םירצמ ץראמ
רשב ברעב םכל תתב :השמ רמאיו .ונילע ונילת ונולת יכ ,המ ונחנו
םנילמ םתא רשא םכיתונולת תא עמשב ,עבשל רקבב םחלו לוכאל
ןרהא לא השמ רמאיו . לע יכ םכיתונולת ונילע אל ,המ ונחנו ,וילע
.םכיתונולת תא עמש יכ , ינפל וברק לארשי ינב תדע לכ לא רמא

אוה 'ה יכ ,ןורהאו השמ לש עונכשה ןויסינ לע עיבצמ םואנה לש יללכה ןכותה .3
תונפל םעה לע ךכיפלו ,לכוא םהל קפסל וחוכב קרו םירצממ םאיצוה אוה ,םיקולאה__
שי ."'ה לע יכ םכיתונולת ונילע אל ,המ ונחנו" :םהילא אלו ה"בקה לא םהיתונולתב__
.רצק הכ םואנב םיימעפ רמאנ הז ןויער יכ בל םישל__

.רבשמה ןמ םעה תא ץלחל הרטמב ,"הנומת"ל ומצעבו ודובכב 'ה סנכנ התע

:רפוסמ םימואנה םותב .4

י ,זט תומש
'ה דובכ הנהו רבדמה לא ונפיו ,לארשי ינב תדע לכ לא ןורהא רבדכ יהיו
...רומאל השמ לא 'ה רבדיו .ןנעב הארנ

"דובכה ןנע" תועצמאב לארשי ינב יניעל הניכשה תולגתהל תעדונ תועמשמ וזיא__
?הז דמעמב__

.ארזע ןבאה רבדה תא שרפמ דציכו הארנ__

י ,זט תומש ,ארזע ןבא
."ומע רבדו דובכה לא ךלה השמ יכ וארו - 'ה רבדיו"

שי ונירבד םינכ םא םרב .קוספה תנבהל רבד םיפיסומ אל ארזע ןבאה ירבד הרואכל__
,"הגצה" םיכרועו לארשי לכ יניעל "הלועפ םיפתשמ" השמו 'ה :וירבד תא ךכ ןיבהל__
ו"ח אוה השמ אל יכ ודמלי ןעמלו ,הובגמ תוארוה לבקל ךלוה השמ יכ וארי ןעמל__
.(4)ורבד השועו ןמאנה וחילש קר אלא ,לאה__
טבמב .לארשי לכ יניעל סנה תא השוע ,חילש י"ע אלו ,ומצעבו ודובכב 'ה םעפה תאז .5
דעו םירצממ לארשי םעל םיסנה תיישעב "קלח ולטנ" ןורהאו השמ יכ הלגנ רוחאל__
.הרמל__
. (5) (גי ,'ח תומש )...ץראה רפע תא ךיו והטמב ודי תא ןורהא טיו" :םירצמ תוכמב__
(םיניכ__
תכמ)href="#h5 .(אכ ,ד"י תומש) "םימה ועקביו ...םיה לע ודי תא השמ טיו" :ףוס םי תעירקב__
.(הכ ,ו"ט תומש) "םימה וקתמיו םימה לא (השמ) ךלשיו ץע 'ה והרויו :הרמב__
תוישונא לע תונוכת ןורהאו השמל וסחייו ועט לארשי ינבמ םיברש אופא אלפתהל ןיא__
דעו ןאכמו ,תישארב ירדס יונישל ,לוכיבכ םימרוג םה םתועצמאבש םינוילע תוחוכו__
ןכ םא ריבס .הרצק דואמ ךרדה םירצממ "ונתוא םתאצוה יכ" הרימאו הנומא רבשמל__
לש יהולאה םחוכב תדספנה הנומאה תא םעה בלמ שרשלו רוקעל תנמ לע יכ חינהל__
םואתפ עתפל ."ןמ"ה סנ תיישעב והשלכ קלח םעפה םילטונ םה ןיא ,ןורהאו השמ__
...לטה תבכש התייה רקבבו ...ולשה לעתו ברע יהיו" םדא ידי תוברעתה לכ אלבו__
השמ לוכי זא וא (וט-גי ,ז"ט תומש) "...אוה ןמ ויחא לא שיא ורמאיו לארשי ינב ואריו__
רוקעל ךכ י"עו .(וט ,ז"ט תומש) "הלכואל םכל 'ה ןתנ רשא םחלה אוה" םעל רמול__
.םירצממ םאיצוהש לאה םה ןורהאו השמש הריפכה תבשחמ תא םבילמ__

,ותוסנל ןמזה עיגה ,םימשה ןמ םחל ול חטבוהו הנומאה רבשממ םעה ץלחנשמ התע__
ןועדי אלו תעדי אל רשא ןמה תא ךלכאיו ךבעריו ךנעיו" ןכש ,אל םא 'ה תרותב ךליה"__
היחי 'ה יפ אצומ לע יכ םדאה היחי ודבל םחלה לע אל יכ ךעידוה ןעמל ךיתובא__
"םדאה .(ג 'ח םירבד) __

'ה תווצמ תא טורטורפב וילא ריבעהל תונמדזהה וזו ןויסינב םעה תא דימעהל ןמזה הז
:ןמב תורושקה
דע ונממ רתוי לא שיא ...ולכוא יפל שיא ונממ וטקל 'ה הווצ רשא רבדה הז" :ןויסינה
.(טי-זט ,ז"ט ,תומש) "רקב______
ןותבש 'ה רבד רשא אוה םהלא רמאיו ...הנשמ םחל וטקל ישישה םויב יהיו" :תבשה
,ז"ט תומש) "תבש יעיבשה םויבו והטקלת םימי תשש ...רחמ 'הל שדק תבש______
.(וכ-בכ______

בישהל ידכב ,"ןמ"ה תשרפ לש הזה טרופמה חותינב שי ןכא םא קודבל םוקמה ןאכ
ןיבהל ונשקב הבש תיזכרמה הלאשה הדמע ןשארב .ונירבד תישארב ונגצהש תולאשל
לע רערעל וניסינ ןכ ומכ ."ןמ"ה תשרפב ינויגהה הנבמה רבשנו םיבלשה רדס שבוש עודמ
השמ לש םימואנה תרטמ תא ןיבהל ונשקיב ,המוד םנכותש םידרפנ תונורתפ ינשב ךרוצה
ןיב לדבהה תביס לע דומעל וניצרו ,םידרפנה תונורתפה ינש ןיב םמוקימ תאו ןורהאו
בחרהו ינשה ןורתפה ןיבל ,השמל קר דעוימ היהש יתיצמתהו רצקה ןושארה ןורתפה
.םעל ורמואל הווטצנ השמש
,יתעד תוינעל ,הב שי ליעלד טרופמה חותינה ןמ הלועה ,תיתיצמתו הרצק תחא הבושת
"הרושה תא לקלק" ,ונתשרפב הנומאה רבשמ :דחי םג תולאשה לכ לע בישהל ידכב
,הרמ ,ףוס םי) תוישרפה שולשב תאז תמועל .הנבמה תא רבשו רדסה תא שביש
שבוש אל ךכיפל הריפכ ירוהרה םעב ויה אל ,"ןמ"ה תשרפ תא וניוושה ןהילאש ,(םידיפר
(6).ינויגהה הנבמה רבשנ אלו רדסה

יתיצמתו רצק אוה 'ה לש ןושארה ןורתפה :ךכ ןהילע בישהל ןתינ תולאשה רתיל רשאב
ןמ םחל םכל ריטממ יננה" בערה תייעבל גואדל ול לא יכ ,ודבל השמל עידוהל ידכ
םרב .תבשה תווצמבו תונויסינב הוולי סנה יכ תיללכ הרוצב ועידומ אוה ןכ ומכ ."םימשה
רתוי השקה היעבה םע דדומתהל םהילע הליחת ירהש ולא םירבדב ךיראהל העשה וז אל
םילעופו .תדספנה הנומאה תא רוקעל הלועפ םיפתשמ ןורהאו השמ 'ה .הנומאה תייעב -
ןורהאו השמ יכ ,רורבב םעל םיארמה תונויזחו ,ןורהאו השמ לש םימואנ :םיכרד המכב
ןורתפב קוסעל השמו 'ה םינפתמ ,הרתפנ הנומאה תייעבש רחאל קר .'ה לש םיחילש םה
ןושארה ןורתפל דוגינב הז ןורתפ .(ינשה ןורתפה וניפב הנוכמה הז) בערה תייעבל אלמה
השמל הווצמ 'ה ותואו ,טרופמ אוה ןכלו ,ותעמשה רחאל דימ ,עוציב ידיל רובעל ךירצ
.םעל ורמואל

תא קפסמ 'ה :רמוא יווה ,םיליהתב ררושמה רמוא (ה ,א"יק םיליהת) "ויאריל ןתנ ףרט"
אילפהל םאות הז קוספל "דוד תדוצמ" לש ושוריפ .ותרות ירמוש - ויאריל (ףרט=) םנוזמ
ישנא וב לכלכש ןמה הז - ויאריל ןתנ ףרט" :ונושל הזו ,ונעצהש חותינה רואל ונתשרפ תא
."ויאריל" וכפה םהש רחאל קר ,ןמה תא םעל רבדמב קפיס 'ה רומאל ."רבדמה רוד

.'ה םוחרו ןונח ,ויתואלפנל השע רכז

.(ה-ד ,א"יק םיליהת) ותירב םלועל רוכזי ,ויאריל ןתנ ףרט


:תורעהרוזח
.ךשמהב רבודי הז בלשב תבשה ןיינע לע .1

רוזח
.םימואנה לולכמ ךותמ םיקוספה ןמ קלח קר ונטטיצ .2

רוזח
םהש ךכ לע קר ססובמ וניא קומע הנומא רבשמב יוצמ לארשי םע יכ הנעטה
ארגישב רבודמש קדצב רמול רשפא ירהש) "איצוה 'ה" אלו "םתאצוה" ורמא
ןמ דמלנ ינומא רבשמ לש ומויקל תויארה .(תוילילש תונווכ לכ אללו אנשילד
רוציק לע הומתל ןיאו .רמאמה ךשמהב ראובמש יפכ סנה עוציב יכרדמו םימואנה
םירישעו דחא םוקמב םיינע" הירבד הרות לש הכרד ךכ ירהש ,ןאכ םירבדה
."רחא םוקמב
.3.
.

רוזח
הארנכ הכפה וז ךרד .דובכה ןנע י"ע 'ה םא רבדמ השמש הנושארה םעפה וז
רבדל סנכנ השמ ,דעומ להוא לע דרוי ןנעהשכ רמולכ העובק הטישל ךשמהב
.וז הטיש השדחתה ונתשרפב אקווד עודמ ,תונעל ונסינש הלאשה .'ה םע
.4

.

רוזח
הברא ,דרב ,ןיחש ,עדרפצ ,םד :תוכמב ןורהאו השמ לש םתוברועמ תא האר ןכו
.ךשוחו
.5
.

רוזח
דועב .ונקרפבש רבשמהמ אוה הנוש ךא ,יתנומא רבשמ םייק םידיפרב םנמא
תועטה םידיפרבש ירה ,םירצממ םאיצומ לאב הריפכ :איה תועטה ונקרפבש
.רחא אוה םש רבשמה ןורתפל ךרדה אליממ ,"ןיא םא ונברקב םשה שיה" איה
(.םש י"שר הארו - קלמע תרזעב)
.6


.