הרובד תרישו םיה תריש
(תיריש תיתורפס האוושה)

ןילבה םייח

'ה םיטפוש ,ו"ט תומש

ח-ז ןויליג ,ד"נשת דמח הדשב

תא שפחל ונל וזמר ךכב .םיה תריש - חלשב תשרפל הרטפהכ הרובד תריש תא ועבק םימכח
.1םיבר ךכ לע ודמע רבכו .תורישה יתש ןיב (הנושה וא) ףתושמה

שידקמ תורישה יתשל .םייריש-םייתורפסה םיעצמאה תניחבמ ףתושמה לע עיבצהל ונאב ונא
רשוה הניגב רשא הלילעה תרפוסמ ובש ('ד קרפ םיטפוש ,ד"י קרפ תומש) יאזורפ קרפ ארקמה
םיטבשה) םדוקה קרפב ןיאש םיירואת םיטרפ הב שיש ךכב םיטפוש רפסב הרישה הנוש .רישה
.(דועו "םפרג ןושיק לחנ" ;המחלמב ופתתשה אלש

ידכ .הזורפמ איה הנוש המבו ,הרישה ינייפאמ לע דומעל יוארה ןמ ,םיטרפב קוסענש ינפל
רדסל םג .ןיעל דימ שגרוי טירפ לש הזוזת לכ .םכחותמ לזאפ קחשמ ונל המדנ ןזואה תא רבסל
.השיגרה ןזואה תא םורצי יוניש וא הזוזת לכ ;תועמשמ התוא שי הרישב םילמה

.ןלהל אבויש תואוושהה ףדל תורעה המכ התעו

תוליבקמ .1
הרימאה תא קזחל האב ,תונוש םילמב ןכות ותוא לע הרזחה ,תופדרנ םילמב םכחותמ שומיש
םימעפ .תורישה ראשבו ןאכ תופסונ תואמגוד אוצמל לכונ תולקב .תיטטסא הרוצ הל תתל ףאו
,'ב עלצ לש ינשה יצחל ליבקמ 'א עלצ לש ןושארה יצחה) לוכישב םימעפו ,הרישי תלובקת האב
.(ךפיהלו

תומלשה .2,3,4
ךרוא לכל (יביספ עמושכ קר אלו) יביטקא בצמב עמושה תא קיזחהל - תומלשהה דיקפת
המלשהה תלועפ אלב .םירבדה תעימש היבו הנימ עצבל עמושה ךירצ המלשהה תא .הרישה
.םירסח םיטפשמהו תונבומ יתלב םילמה וראשיי

:הזורפכ ('ו תומש) קוספה תא םושרנ .המלשה + הרזח - 4 'סמ המלשהל בל תמושת בסנ
ונא ךכב ."ריש ירבד הרובד ירוע ירוע" (ב"י םיטפוש) וא ."ביוא ץערת חכב ירדאנ 'ה ךנימי"
ךרדה יכ איה תמאהו" :רמואו ל"דש דמוע ךכ לע .תיטויפה הרוצב אצמנה חתמה תא םידבאמ
ול םעני ונעמשישכו .ופוס היהי המ עומשל דמועו יולת עמושה יכ ,רמאמב חוכ ףיסוי הזה
."יוצמ יתלבו שקובמה רבד טפשמכ

(היצריטלא) רושרש .5
.תחא תילקאוו הדיחיל רמאנה שבגתמ ךכב .וקלחב וא קוספ ותואב םירוציעה םתואב שומיש
םג ןכו תומשב 'ט ,'ב םיקוספב .יטויפה טוחה לחשומ ןהבש תועבט ןיעכ אוה רזוחה רוציעה
לכ ןיאו התוא םיעמוש ונא ןיא בש - האירק םאכ אב אוהשכ יכ .רוציעכ 'א לע רבודמ םיטפושב
.רושרש

בצקמ .6
המוד בצקמ תאבהב ןאכ ונקפתסה .תיארקמ הריש לכבו הריש לכב בושח דוסי אוה בצקמ
ביואה לש תוטיהלהו המישנה רצוק ,םירבדה ןכות םע םאתומה רצקה בצקמה :תורישה יתשב
.ה"כ םיטפושב לעי תוזירזו ארסיס ןוימד ;'ט תומשב

הנעמה .7
ול םינוע םיעמושהו - רש ררושמה .הנעמה אוה תיארקמה הרישה לש םיפיה םיטושיקה דחא
האר) ויעמוש להקו ררושמה ןיב ברימב ףותישו תוהז רוציל אוה ךרוצה ןאכ ףא .רזוח זורחב
םיה תרישב .םישגרמה םיעטקה תא ודצמ םרותו יביטקא להקה ןאכ ףא .2(תומלשה - ליעל
סוס האג האג יכ 'הל וריש :םירמ םהל ןעתו" :אכ קרפב ךשמהה יפל הנעמה תא אוצמל לק
3.'א קוספ לע הרזח - "םיב המר ובכורו

רואית) הרישה יקלח ינשל םימיאתמה םיקוספ ינש ונל שי .ןויע ךירצ רבדה הרובד תרישב
"לארשיב םא יתמקש ,הרובד יתמקש דע" :םה םיקוספה .(ךדיאמ ןוחצינהו - דחמ השקה רבעה
תרוצ תא ןיבהל שי ןכל .ימצע חובישו תוריהי לע התוא ספת שרדמה רבכ .('ז ,'ה םיטפוש)
לכונ וז הנבהל קוזיח .םעה לש הפי הינע לבקנ זאו (תמקש) תחכונה תרוצל (יתמקש) דיחיה
אירק לש ןוקיתבו ,ד,'ג תור .אל,'ב והימרי :לשמל .ארקמב םיקוספ לש תובר תורשעב אוצמל
דע וז הרוצ הרמש תיברעה ףאו .'י ףורצב התייה הקיתעה תחכונה תרוצש ררבתמ .ביתכו
.םויה

הרישה ךשמה תא םישקבמ םיעמושה הבש (הרובד ירוע ירוע) היינשה הינעה רתוי הטושפ
.םתובהלתה תא םיעיבמו

יתשב ,הקתעהב טעמכ ,םירזוחה הלא תא ונרחב .םיפסונ םייתורפס תודוסי םנשי יאדו
.תורישה

'ה קרפ םיטפוש - הרובד תריש ו"ט קרפ תומש - םיה תריש
(קרפב קוספה רפסמ - תויתואב ןמיסה)
תוליבקמ .1
םיכלמ ועמש
םינזור וניזאה     
והונאו יל-א הז
והנממראו יבא יהל-א     
לעי םישנמ      ךרבת .דכ
יניקה רבח תשא X
ךרבת להאב      םישנמ     
ןוזגרי X םימע ועמש .די
תשלפ יבשי זחא ליח     
םודא יפולא X
X
ולהבנ זא .וט
דער ומזחאי באומ ילא     
ןענכ יבשי לכ וגומנ     

המלשה .2
הלמה לע רוזחל שי םימעפ שולש
:(ןורחאה קוספב קר בותכ) "וחיש"
[וחיש]     תורחצ תונתא יבכר
[וחיש]        ןידמ לע יבשי
.וחיש ךרד לע יכלה
:םילמה לע רוזחל שי םימעפ שולש
: (ןושארה קוספב קר בותכ) "ךיפא חורב"
,םימ ומרענ ךיפא חורב
,םילזונ דנ ומכ ובצנ [ךיפא חורב]
.םי בלב תמהת ואפק [ךיפא חורב]

תידדה המלשהו תלובקת .3
תומל ושפנ ףרח םע ןולובז .חי
,[הדש יתומב לע]      

[תומל ושפנ ףרח םע] ילתפנו     
.הדש יתמב לע     
תלאג וז םע ךדסחב תיחנ .גי
,[ךשדק הונ לא]      

[תלאג וז םע] ךזעב תלהנ      
.ךשדק הונ לא      

המלשה + הרזח .4
הרובד ירוע ירוע .בי
.ריש ירבד        ירוע ירוע     

םפרג ןושיק לחנ .אכ
זע ישפנ יכרדת ןושיק לחנ םימודק לחנ     
חכב ירדאנ 'ה ךנימי
ביוא ץערת        'ה ךנימי     

'ה ךמע רבעי דע .זט
.תינק וז םע        רבעי דע     

(היצריטלא) רושרש .5
הרובד ירוע ירוע .בי
ריש ירבד ירוע ירוע     
ןענכ יכלמ ומחלנ זא .טי
וחקל אל ףסכ עצב ...לע ךנעתב     
םיתפשמה ןיב תבשי המל .זט
.םימעפ - 'ל רוציעה
והונאו יל-א הז
והנממראו יבא יהל-א     
םילזנ דנ ומכ ובצנ םימ ומרענ
םימע ועמש .די
'ה ךמע רבעי דע.זט
.תינק וז םע רבעי דע     

(רצק בצקמ) בצקמ .6
םינזר וניזאה
הרישא יכנא
.לארשי יהל-א
הנתנ בלח
.האמח הבירקה
םיכלמ ועמש
'הל יכנא     
'הל הרמזא     
לאש םימ .הכ
     םירידא לפסב     
גישא ףודרא
ישפנ ונאלמת
ידי ומשירות
ביוא רמא
     ללש קלחא     
יברח קירא     

הנעמ .7
הרובד יתמקש דע
.לארשיב םא יתמקש     

.הרובד ירוע ירוע .בי
.ריש ירבד ירוע ירוע     
האג האג יכ 'הל הרישא
.םיב המר ובכרו סוס     
םירמ םהל ןעתו .אכ
האג האג יכ 'הל וריש     
.םיב המר ובכרו סוס     

:תורעה


.169-171 'מע 'א ארקמה ןוזח ,ןוסבקעי 'י ברה האר .1
".ודסח םלועל יכ" :ל"לק ח"יק םילהתב ללהה תוריש :אמגודל .ארקמב תובר תואמגוד .2
.'ד ,'ה קרפ הטוס ,הנשמב הז ןינעב ןויד האר .3            חזרה לתוכן בשדה חמד             חזרה לפרשנות בתנך