בויא רפסב יתורפס ןויע

םיפרגויבוטואה םיקרפה לומ תרגסמה רופיס

גרבנזור םחנמ עשוהי ר"ד

ט"נשת 1 ןויליג , דמח הדשב

ל"ז רוצילא הדוהי 'פורפ תמשנ יוליעל
תדעו ר"וי ,תובר םינש ךשמב ,שמישש
ארקמה תארוהל תינכתה


א קלח
תרימא תרוצ ןיב רשקה תא ריבסהל עדי דמולהש ,איה ארקמה תארוה תורטממ
הרוצ ןיבש רשקה לע דומעל לכוי דמולהש :תורחא םילימב וא ,םנכות ןיבל םירבדה
(1).ןכותל
קלח איה אלא םירבד עיבהל יעצמא קר הניא יארקמה רופיסה בצועמ הבש ךרדה
רופיסה תונימא תא תקזחמ ,תונרקסה תא תרצוי איה :
(2)ומצע רופיסהןמ דרפנ יתלב
תונויער גיצהל רשפא הרוצה תועצמאב .םירוביגה םע תוהדזהל ארוקה תא האיבמו
."תיקולאה תומלש"ל וא "ןויערה תומלש"ל יוטיבכ "םלשומ הנבמ" :לשמל .תונורקעו

.בויא לש ורופיס תועצמאב תאז םיגדהל הסנא

םעפ :םיימעפ בויא רפסב םיראותמ ,ונוסא חכונ םישקה וימיו ,בויא לש רהוזה ימי
- ומצע בויא יפמ היינש םעפו ,('ב-'א םיקרפ) תרגסמה רופיסב - רפסמה יפב תחא
.('ל-ט"כ םיקרפ) םייפרגויבוטואה םיקרפב

תואר תודוקנמ ןתוא תוארהל רפסה רבחמל תרשפאמ תויושחרתהה רואית לש וז ךרד
:תונוש
לוכיבכ "יביטקייבוא" אוהש ,ץוחה ןמ הפוצ לש ותואר תדוקנמ .1
.ומצע רוביגה ,רבדה לעב לש ותואר תדוקנמ .2
ללוחתמה תא ראתל לוכי וניא אוה .ויניע תואורש תא קר ראתמ ינוציחה רפסמה
ומצע וילע רבעש המ תא ראתמה רוביגה ,תאז תמועל ,תראותמה תומדה לש השפנב
.ויתובזכאו ויתווקת ,ויבאכ ,ויתובשחמ לע :תוימינפה ויתושוחת לע םג רבדמ

.רפסמה ירבדב חתפנ

בויא לצא תומלש
- ותוקדצ תובקעב לביקש רכשה םג .ותוקדצב םלשכ בויא ראותמ תרגסמה רופיסב
בוציעב יוטיב ידיל אב רבדה .המלש - וילע האבש הערה םג ,תאז תמועל .םלש
תנומתכ ,תיטסאיכ הרוצב יונב בויא לע האבה הערה רואית .רופיסה לש ינרוצה
.תינויערה תכרעמה תא הרוצה תתרשמ ךכ .הבוטה רואיתל יאר

:בויא רואיתב ליחתמ רפסמה
רסו םיקלא אריו רשיו םת אוהה שיאה היהו ,ומש בויא ץוע ץראב היה שיא"
(א 'א) ."ערמ
'ה לש ויפמ םיהז םירבד ויבגל טטצמ אוהו בויא לע וז תודעב קפתסמ וניא רבחמה
:ומצעב
םת שיא ץראב והמכ ןיא יכ בויא ידבע לע ךבל תמשה ןטשה לא 'ה רמאיו"
.(ח 'א) ?"ערמ רסו םיקלא ארי רשיו
:ה קוספב עיפומ בויא לש ותוקדצל ףסונ יוטיב
תולע הלעהו רקבב םיכשהו םשדקיו בויא חלשיו התשמה ימי ופיקה יכ יהיו"
השעי הככ .םבבלב םיקלא וכרבו ינב ואטח ילוא בויא רמא יכ םלכ רפסמ
".םימיה לכ בויא
.ותמות לע המלש הכרבל הכז "םלש"ה בויא

קוחרה לא וילא בורקה ןמ - יתגרדה רדסב בויא לע האבה הכרבה תא ראתמ רפסמה
:בויא לש ותחפשמ תא ריכזמ אוה הליחת .ונממ
,(ב 'א) ,"תונב שולשו םינב העבש ול ודלויו"
:ושוכר רואיתל רבוע אוה ןאכמ
רקב דמצ תואמ שמחו םילמג יפלא תשלשו ןאצ יפלא תעבש והנקמ יהיו"
,(ג 'א) "דאמ הבר הדבעו תונותא תואמ שמחו
:דבוכמה ודמעמ רואיתב םייסמ אוהו
."םדק ינב לכמ לודג אוהה שיאה יהיו"
.(םישוריפה ןמ קלח יפל ג קוספ לש אפיסה)
ותועמשמ לעש ,עבש רפסמה :תומלשה לע םיעיבצמה םירפסמה לא םג בל םישל בושח
לש רוביחה םוכס םהש ויתולופכו רשע ןכו ,רובידה תא ןאכ ביחרהל ךרוצ ןיא
תעבש ,10 = תונב שולשו םינב העבש :םלש רבד לע אוה ףא עיבצמ ,םירפסמה
תונותא תואמ שמחו רקב דמצ תואמ שמחו ,10.000 = םילמג יפלא תשלשו ןאצ יפלא
.1000 =

:בויא תחפשמב הררשש הינומרהה תא רפסמה ראתמ ךשמהב
לכאל םהיתיחא תשלשל וארקו וחלשו ומוי שיא תיב התשמ ושעו וינב וכלהו"
.(ד 'א) "םהמע תותשלו

ןטשה לש וטבמ תדוקנ
תא תרחא האר ןטשה .ןטשה לש ורואית אוה םיעוריאה תכסמ לש רחא ינוציח רואית
:'ה תלאש לע .םירבדה ינפ
רסו םיקלא ארי רשיו םת שיא ץראב והמכ ןיא יכ בויא ידבע לע ךבל תמשה"
(ח 'א) ?"ערמ
:ןטשה בישה
?םיקלא בויא ארי םנחה"
תכרב וידי השעמ ביבסמ ול רשא לכ דעבו ותיב דעבו ודעב תכש התא אלה
.ץראב ץרפ והנקמו
.(אי-ט 'א) ."ךכרבי ךינפ לע אל םא ול רשא לכב עגו ךדי אנ חלש םלואו
תונובשח ךותמ לעופש ימכ ותוא ראתמ אוה ךא ,בויא לש ותוקדצב רפוכ וניא ןטשה
וישעממ האצותה ויה אל ורשועו ורשוא .יאדכש המ תא השע בויא .דספהו חוור לש
.בויא לש ותומד תא דמיג ךכבו ,םירבדה רדס תא ךפה ןטשה .םהל הביסה אלא

םינוילעה תומלועה ןמ רואיתה
.ויתועידיב ארוקה תא ףתשמ אוהו ,םידע אלל םישחרתמה םיבצמ לע "עדוי" רפסמה
ינפ לע שחרתמה תא ראתמ אוה :םיינשל רואיתה תא רפסמה קלחמ תרגסמה רופיסב
תומלועב שחרתמה תא ראתמ אוה דרפנבו ,ויערו בויא םיאורש המ תא ,ץראה
ירוביג ןיאש המ תא ארוקל "הלגמ" אוה .הלעמ לש הילמפב שחרתמה תא ,םינוילעה
.םיעדוי רופיסה

לכוי הזה עדימה תרזעב .ךשמהב םירוביגה ירבד תכרעהל ילכ ארוקל ןתונ אוה ךכ
דחא דצמ םיערה שוריפ - םיעוריאה ישוריפ ןחבמב םידמוע הדימ וזיאב ,ןוחבל ארוקה
.רחאה דצה ןמ בויא לש ושוריפו

ןטשה ןיבש חיש-ודה רואיתב הלולכ בויא לש ויתונוסאל ,לוכיבכ ,תינושארה הביסה
:'הל
.םכותב ןטשה םג אוביו 'ה לע בציתהל םיקלאה ינב ואביו םויה יהיו"
?אבת ןיאמ ןטשה לא 'ה רמאיו
.הב ךלהתהמו ץראב טושמ :רמאיו 'ה תא ןטשה ןעיו
םת שיא ץראב והמכ ןיא יכ בויא ידבע לע ךבל תמשה :ןטשה לא 'ה רמאיו
?ערמ רסו םיקלא ארי רשיו
דעבו ודעב תכש התא אלה ?םיקלא בויא ארי םנחה רמאיו 'ה תא ןטשה ןעיו
םלואו .ץראב ץרפ והנקמו תכרב וידי השעמ ביבסמ ול רשא לכ דעבו ותיב
.ךכרבי ךינפ לע אל םא ול רשא לכב עגו ךדי אנ חלש
.ךדי חלשת לא וילא קר ,ךדיב ול רשא לכ הנה :ןטשה לא 'ה רמאיו
.(גי-ח 'א) "'ה ינפ םעמ ןטשה אציו
האצותכ ועריא אל בויא תא ודקפש םישקה םיעוריאהש הלוע הלאה םירבדה ןמ
.ןויסינב דמעוה בויא .(3)אטחמ

בויא לש ויתוכמ
:ןטשה ירבדל בל םישנ .(4)תומלש ויתוכמ םג ךכ ,םלש היה בויא לש ורכשש םשכ
,"ול רשא לכב עגו ךדי אנ חלש םלואו"
:'ה לש ותבוגת לאו
,"ךדי חלשת לא וילא קר ךדיב ול רשא לכ הנה"
.הלועפ תושר ןטשל הנתינ הבש

.ןטשה לש קיודמה ןונכתה לע דמלמ םיעוריאה רדס
:ותוקדצ לע ורכש גצוה ובש רדסה ןמ ךופה בויא לע ותחינש תוכמה רדס
וירחא ,ןאצה ןכמ רחאל ,תונותאהו רקבה ועגפנ הליחת .בורקה לא קוחרה ןמ
ויתונבו וינבב ויתוכמ תא ןטשה ליחתה וליא .ויתונבו וינב ףוסבל קרו ,םילמגה
םירבדה רודיס תועצמאב .ךכ לכ המישרמ שוכרב הכמה התייה אל בויא לש
.רופיסל "תונימא" רבחמה קינעמ תאזה הרוצב

הוולש לש רואית ,םוי םויה ייח םיראותמ הכמה רואית ינפל :העתפהב ואב תוכמה
:תואבה לע תזמרמ הניאש
.רוכבה םהיחא תיבב ןיי םיתשו םילכא ויתנבו וינבו םויה יהיו"
."םהידי לע תוער תונתאהו תושרח ויה רקבה :רמאיו בויא לא אב ךאלמו
.(חי) ..."רוכבה םהיחא תיבב ןיי םיתשו םילכא ךיתונבו ךינב רמאיו" ,(די-גי)
:ףתחב ואב תוכמה
דיגהל ידבל ינא קר הטלמאו ברח יפל וכה םירענה תאו םחקתו אבש לפתו"
(וט) ."ךל
הטלמאו םלכאתו םירענבו ןאצב רעבתו םימשה ןמ הלפנ םיקלא שא רמאיו..."
(זט) ."ךל דיגהל ידבל ינא קר
םירענה תאו םוחקיו םילמגה לע וטשפיו םישאר השלש ומש םידשכ רמאיו..."
(זי) ."ךל דיגהל ידבל ינא קר הטלמאו ברח יפל וכה
לע לפיו תיבה תונפ עבראב עגיו רבדמה רבעמ האב הלודג חור הנהו..."
(טי) ."ךל דיגהל ידבל ינא קר הטלמאו ותומיו םירענה
ןיא ןכ לעו ,ימואתפ עוריא ךלהמב ברח יפל םירענה םיכומ םירקמה ןמ דחא לכב
הטלמאו" :הכמה לע בויאל רשביש טילפ רתונ םירקמה לכבו ,דרפנב םתוא םיריכזמ
".ךל דיגהל ידבל ינא קר

יתורפסה יוטיבה .הכמה תא לכעל ידכ ןמז בויאל ריתוה אל ןטשה :ףצרב ואב תוכמה
ףצרה ."אב הזו רבדמ הז דע" :וא ,"אב הזו רבדמ הז דוע" :תורזוחה םילימה ןה ךכל
.בויא לש ורבש לדוגב ארוקה תא םיהדהל אב הזה

:תואבה תוכמה רואיתב םג ךשמנ ףצרה
.ודקדק דעו ולגר ףכמ ער ןיחשב בויא תא ךיו 'ה ינפ תאמ ןטשה אציו"
(ח-ז) ."רפאה ךותב בשי אוהו וב דרגתהל שרח ול חקיו
תולבאה יגהנמכ ,רפאה ךותב ,וינב לע העבש בשוי ודועב בויא לע התחינ הכמה
.(5)ארקמב םיראותמה

(ז קוספ) ."ודקדק דעו ולגר ףכמ" :תומלשה תטלוב תאזה הכמב םג

בויא לש ויתובוגת
:הגרדה םיאצומ ונא בויא לש ויתובוגת רואיתב םג

:הנושארה םעפב
םרע רמאיו .וחתשיו הצרא לפיו ושאר תא זגיו ולעמ תא ערקיו בויא םקיו"
.ךרבמ 'ה םש יהי חקל 'הו ןתנ 'ה המש בושא םרעו ימא ןטבמ יתאצי
(בכ 'א) ".םיהלאל הלפת ןתנ-אלו בויא אטח-אל תאז-לכב
.(םלש=) םימת בויא ראשנ לוכה תורמל
:לשמל .םילימה תריחבב םג יוטיב ידיל אב בוציעה
:רמא ןטשה
(הללק =הכרב) ."ךכרבי ךינפ לע אל םא ול רשא לכב עגו ךדי אנ חלש םלואו"
:'ה תא ךרבמ ןכא בויאו
,"ךרבמ 'ה םש יהי"
.הלימה לש הטושפה תינושארה תועמשמב הכרב
:ןעט ןטשה
"?םיקלא בויא ארי םנחה"
:'ה ול בישמ ךכ לעו
רסו םיקלא ארי רשיו םת שיא ץראב והמכ ןיא יכ בויא ידבע לא ךבל תמשה"
.(ג קוספ'ב קרפ) "?םנח ועלבל וב ינתיסתו ותמתב קיזחמ ונדעו ערמ

:היינשה םעפב
?ךתמתב קיזחמ ךדע ותשא ול רמאתו"
.תומו םיקלא ךרב
תאו םיקלאה תאמ לבקנ בוטה תא םג ירבדת תולבנה תחא רבדכ הילא רמאיו
(י 'ב ) ".ויתפשב בויא אטח אל תאז לכב ?לבקנ אל ערה
ךא אטוח אוה ןיא ויתפשב .דבלב התוא לבקמ אלא הערה לע דוע ךרבמ וניא בויא
:אבא יבר שרד ךכו ?אטח ירוהרה ובבל לא ובנגתה אמש
- ויתפשב בויא אטח אל תאז לכב'
(טי השרפ הבר תישארב) .אטח ובלב ,אטח אל ויתפשב אבא 'ר רמא
:הליבקמב םג ךכ
(א"ע זט ארתב אבב ילבב) .'אטח ובלב ,אטח אל ויתפשב :אבר רמא'

:תישילשה םעפב
בויא ביגמ ותוא םימחנמ םניאו ,םיקתוש העבשה ימי לכ םיבשוי םיערהש רחאל
:םירבדב
.(א 'ג) "ומוי תא ללקיו והיפ תא בויא חתפ ןכ ירחא"

.('ל-ט"כ םיקרפ) בויא לש "םייפרגויבוטוא"ה םיקרפה
תליחתב רפסמה ידי לע הזמרנ ותוקדצ לע רכשכ בויאל האב הכרבהש ךכב הרכהה
רמולכ ."ול ודלויו" :הלימב 'ויו' תואה ,תחא רושיק תוא תועצמאב תרגסמה רופיס
.ךשמהב תראותמה הבוטה לכ תא לביק ,ךכ תובקעבו וא ,ךכיפלו םלש היה שיאה

:תאז םישיגדמה םיבר םירבדו תושרופמ םילימ רפסה רבחמ םש בויא יפב תאז תמועל
:רמאיו ולשמ תאש בויא ףסיו"
:ינרמשי הולא ימיכ םדק יחריכ יננתי ימ
:ךשח ךלא ורואל ישאר ילע ורנ ולהב
:ילהא ילע הולא דוסב יפרח ימיב יתייה רשאכ
"... ידמע ידש דועב
תא ראתל לוכי וניא אוה .ויניע תואורש תא קר ראתמ ינוציחה רפסמה ,רומאכ
וילע רבעש המ תא ראתמה רוביגה ,תאז תמועל ,"רוביג"ה לש ושפנב ללוחתמה
תחגשה תוכזב וילע האב הבוטהש שיגרה אוה .תימינפה ותשוחת לע םג רבדמ ,ומצע
.לאה

תא ראית םגו ,םלש קוספב בויא לש ותחפשמ תא רפסמה ריכזה תרגסמה רופיסב
.יידלי=) "ירענ יתוביבס" :םילימ יתשב קפתסה בויא וליאו ,החפשמב םיסחיה תכרעמ
ללכ ריכזה אל בויאש ירה ,םיבר ושריפש יפכ ,יתרשמ = "ירענ"ש שרפנ םא וזמ הרתיו
.(ותחפשמ תא
רתויב טלובה רבדה הז ירהש ,רובידה תא רפסמה ביחרה וילעש ,רשועה ןיינעב םג
:וירבדב בויא רצקמ ,ץוח יפלכ
(6)(ו) ."ןמש יגלפ ידמע קוצי רוצו (האמחב=) המחב יכילה ץחרב"
:םילימב קפתסהו רפסמה רציק ובש ןיינע ,דבוכמה דמעמה ןיינעב
,"םדק ינב לכמ לודג אוהה שיאה יהיו"
:רובידה תא בויא ביחרה
ומק םישישיו ואבחנו םירענ ינואר .יבשומ ןיכא בוחרב תרק ילע רעש יתאצב"
םכחל םנושלו ואבחנ םידיגנ לוק .םהיפל ומישי ףכו םילמב ורצע םירש .ודמע
(י-ז) ."הקבד
:דובכה ןיינעל בויא בש רחא אשונ לע רבדל רבעש רחאל םג
.ףילחת ידיב יתשקו ידמע שדח ידובכ"
.יתצע ומל ומדיו ולחיו ועמש יל
.יתלמ ףטת ומילעו ונשי אל ירבד ירחא
.שוקלמל ורעפ םהיפו יל רטמכ ולחיו
.ןוליפי אל ינפ רואו ונימאי אל םהלא קחשא
.(הכ-כ) "םחני םילבא רשאכ דודגב ךלמכ ןוכשאו שאר בשאו םכרד רחבא
דובכה ןיינעל שיש הברה תובישחב ריכה אל ,ץוחה ןמ ןנובתמה תא גציימה ,רפסמה
.ויתושוחת תא ראתל ביטימ ומצע בויא וליאו .בויא רובע

בושח אשונה המכ דע טילבהל רפסה רבחמל הרשפא םיקלח ינשל דובכה ןיינע תדרפה
בש אוהו ותעדותמ דובכה ןיינע רס אל ,רחא אשונ לע רבדל בויא רבעשכ םג .בויאל
.הרוצה תועצמאב קר שגדומ הז ןיינע .הבחרהב וילא

הרואכל םיארנה םירבד בויא ריכזה ,דובכה םניינעש םיעטקה ינש ןיב ,קרפה ךותב
:קרפה ןיינעל םיכייש יתלב
.ינדיעתו התאר ןיעו ינרשאתו העמש ןזא יכ"
.ול רזע אלו םותיו עושמ ינע טלמא יכ
.ןנרא הנמלא בלו אבת ילע דבוא תכרב
.יטפשמ ףינצו ליעמכ ינשבליו יתשבל קדצ
.ינא חספל םילגרו רועל יתייה םיניע
.והרקחא יתעדי אל ברו םינויבאל יכנא בא
.ףרט ךילשא וינשמו לוע תועלתמ הרבשאו
.םימי הברא לוחכו עוגא ינק םע רמאו
.(טי-אי) "יריצקב ןילי לטו םימ ילא חותפ ישרש
?דמלל הלא םירבד םיאב המ ?הלא וירבדב ונעימשהל בויא שקיב המ
:ראיב רתא לע דוד תדוצמ לעב
- ןזוא יכ"
התיה ילעפמ ןורשכ העמש רשא ןזואה יכ יכרד רשוי רובעב יל אב הז לכו
."יתקדצ לע הדיעמ התיה יכרד בטימ התאר רשא ןיעהו יתוא תחבשמ
.ותא 'ה היה ןללגבש תוקדצ ,בויא תוקדצ לע םירחא תודע ונינפל יכ הלוע ושוריפמ
:'ארקמ תעד'ב ראיב םכח סומע
םיקוספב םיאבומ תודעה ירבדו .ילע הדיעה ינתאר רשא ןיעהו..."
(אי ט"כ)."םיאבה
לע קפרתמה בויא ראותמ קרפב .קרפה הנבמב םיבלתשמ םניא הלא םישוריפש אלא
ךכ לע ביחרי דועו םימדוק םיקרפב תובר בויא רביד ותוקדצ לע .רבעב ול היהש המ
ושוכר ול ורשפא המ ריבסהל איה ןאכ בויא ירבד תנווכש יל הארנ .א"ל קרפב
ךותמ לביקש המ תא ראתמ אוהו ,םישלחל רוזעל ,עייסל תלוכי ול התייה .ודמעמו
.קופיס תשגרה וא הניתנה תוודח :תאז םינכמ ונייה ילוא םויה .תאזה הניתנה

,תלוזל עייסמה לש ,ופוגבו ונוממב םידסח למוגה לש ,ןתונה לש תאזה השגרהה תא
םצע רואית תועצמאב אלא התוא ראתל רשפא-יא .ומצעב ןתונש ימ קר שוחל לוכי
תייווח תא הווחש ארוק .קותמה ןמ םעטש ימ קר שוחל לוכי קותמה םעט תא .הניתנה
ןיינעה לע גליד ,ץוחה ןמ םירבד האורה ,רפסמה ךכיפל .בויא ירבד תא ןיבי הניתנה
.וב ביחרה ,תאז תמועל ,בויא וליאו ,תרגסמה רופיסב הזה

הווהה רואית
.רדוקה הווהה תא ,'ל קרפב ,בויא ראתמ ,"םדק יחרי" ,רבעה ימי תמועל
ןמ קלח אוה רבעה .הווהל ידוגינ עקרכ קר אל רבעה תא הלעה בויא .ומואנ רקיע והז
עקר לע טלבומו שחמומ הווהב ונויזיב .הווהה ךות לא רדוח רבעה .ותעדותב הווהה
לכ .
(7)"התעו" :איה הז קרפב חתפמה תלימ .רבעב ול היהש דבוכמה דמעמה רואית
:תאזה הלימב חתפנ קרפה יקלחמ דחא
...םימיל ינממ םיריעצ ילע וקחש התעו"
...יתייה םתניגנ התעו
."...ישפנ ךפתשת ילע התעו
."דודג"ה רואית תועצמאב ראתל בויא ביטימ הווהב ונויזב תא


(ב קלח) רמאמה ךשמה


:תורעה



רוזח
ףגאה ,טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ ,ד"ממה ךוניחב ארקמב םידומילה תינכת :האר
. 4-1 ,ב םש הארו 5 ,ב ,21 דומע ,ג"נשת םילשורי ,םידומיל תוינכתל
.1
.

רוזח
.ג"כשת ,170/169 דלומ ,'ארקמב רופיסה תכאלמ' סייו 'מ :האר
יהי .הרבעש הנשב ונמעמ קלתסה ,ונרודב ארקמה ירקוח ילודגמ ,סייו 'מ רוספורפ
.ךורב ורכז
.2
.
.

רוזח
,הנ תבש ,ילבב) "...ןוע אלב ןירוסי שיו ,אטח אלב התימ שי :הנימ עמשו..." :האר
(ב"ע
.3
.

רוזח
וילע םיאב ,רתויב אטחה ארי םישעמה רשי םלשה קידצה םדאהש המ..." :האר
הרומ ם"במר) "...ןכ בייחמה אטחב אל ופוגו וינבו ושוכרב םיפוכת םילודג םירוסיי
(ב"כקרפ 'ג קלח םיכובנ
.4
.
.

רוזח
:לשמל האר
אבי םאתפ יכ םירורמת דפסמ ךל ישע דיחי לבא רפאב ישלפתהו קש ירגח ימע תב"
;(וכ 'ו הימרי) ."ונילע דדשה
םהל תתל ןויצ ילבאל םושל .םילבא לכ םחנל וניהלאל םקנ םויו 'הל ןוצר תנש ארקל"
יליא םהל ארקו ההכ חור תחת הלהת הטעמ לבא תחת ןושש ןמש רפא תחת ראפ
(ג-ב א"סהיעשי) ."י עטמ קדצה
.5
.
.
.
.
.

רוזח
.דכ ג"ל םירבד - "ולגר ןמשב לבטו" :הוושה
.6

רוזח
ארקמ לש וכרד :ךותב ,'הרותה ירופיסב החנמה הלימה ןונגס' ,רבוב מ"מ :האר
.'םואנה לש הרוצה-באו החנמה-הלמה' םש ל"נה ןכו ד"כשת םילשורי
.7
.


רמאמה ךשמה