ירדנ לכ

סנפרה םושרג

ז"כשת ירשת ,דמח הדשב :ךותמ

אל .לארשיב םדאה לש תולעתהה יעגר ןיב רתויב םיאשינה םיאישה דחא אוה "ירדנ לכ" ליל
להק רשאכ ,תסנכה תיבב שודקה םוי לש וליל רשאמ רתוי בגשנו יניצר דמעמ ונל ראתל לכונ
לכ" לש םיקומעה וילילצ ילוסלסו הצקמ תיבה לכ תא תופופצ תורושב אלממ םינבל ףוטע
.תסנכה תיב לש וללחב םידהדהמ "ירדנ

תיב וליפא הכזי אל הזכ דמעמל .רהוטו בגשל םירופיכה םוי לילב "ירדנ לכ" דמעמכ ןיא
.המימת הנש ךשמב תחא םעפ רשאמ רתוי תסנכה

אלפנ רישכמל תורודה ךשמב ךפה ,םירימטה שפנה ימינ לע טרופה ,"ירדנ לכ" לש ןחלה םצע
םיעגרב .ןילוחה ימיב הב הקבדנש םירציה הב המהוז התוא לכמ הכוכיזו שפנה יוטיח לש
םתוא לכ לע האכנ חורבו רבשנ בלב ידוהי לכ טרחתמ "ןוהב אנטרחא ןוהלוכב" םזפמ ןזחהש
.ערה רצי לש ויטעב הנשה ךשמב ורבטצנש םיאטח

הרומג הטרח ,הטרח אלא ,םירדנ תרתה לש דמעמ ותואב ידוהיה ול שקבמ הטרח חתפ אל
יתחלס 'ה רמאיו" דדועמה קוספהו .הלענ דמעמ ותואב ובל ירדח לכ תאלממ ויאטח לכ לע
ירוהרהל םימלועה ןוביר לש ותבוגת רותב לבקתמ ,ירדנ לכ ירחא ףכית רמאנה "ךירבדכ
ינפל יקנו ךז דמוע אוה ירהו ,ותנחצ לכמ בלה תא ורהיט רשא םיידוסיהו םיקומעה הבושתה
.!"יתחלס" זירכמה םלועה ארוב לש וטפשמ סכ

תרתה לא ,הליפת ונניא ללכב ,םצעב ,רשא ,הז חסונ לש וחוכב ."ירדנ לכ" לש וחוכב תאז לכו
.!לכיהבש הרות רפס וליפאו לזמב יולת לכה ,ןכא .אדירג םירדנ


םינומדקה ירבדב "ירדנ לכ"
לכ" תרימא ידי לע תסנכה תיבב םירופיכה םוי לילב להקה ירדנ ריתהל ,הז גהנמ לש ורוקמ
.וכרצ לכ רורב וניא ,"ירדנ

ךא ,לארשיב תודעה לכב ותצופת - היארהו ,רתויב קיתע תויהל הז גהנמ הארנ דחא דצמ
קלח - וזמ הריתיו .דומלתב שממ לש ןיכומס "ירדנ לכ" ליבשב אוצמל השק ,אסיג ךדיאמ
תא םיססבמ ,תאז תמועל ,זנכשא ינושאר ילודג ,ןיטולחל ותוא תללוש םינואגה תורפסמ
:ןלהל הארנש יפכ םיידומלת תורוקמ לע גהנמה

:ארמגה תרמוא םירדנ תכסמ לש ישילש קרפב
ינאש רדנ לכ :רמאיו הנשה שארב דומעי הנשה לכ וירדנ ומייקתי אלש הצורהו..."
."...לטב אהי רודיל דיתע
"ךכל רשקב ריעמ ש"ארהו
,םירופיכה םוי לילב ירדנ לכ :רמול וגהנ וז הכלה יפ לעש ל"ז םת ונבר רמוא היהו"
םעה לכ ןיצבקתמ םירופיכה םויבש ליבשבו ...האבה הנש לש םירדנ לע תונתהל
םויל ירקד לאקזחי רפסב וניצמ םגו .םירופיכה םויב ורמאל וגהנ תסנכה תיבל
."הנשה שאר- םירופיכה
:בתוכ (י"שר ידימלתמ) ירטיומ החמש ונברו
ירדנ ךומנ לוקב רמאיו הכרב אלב ותילטב ףטעתי בירעמל ךומס םירופיכה םוי ליל"
םעפמ טעמ ולוק היבגי תינשה םעפבו ידמ רתוי ךומנ רמאי הנושאר םעפ .אנרדנ
.(א"נש ירטיו רוזחמ) "...רתויו רתוי היבגי תישילשה םעפב ןכו הנושארה
תפרצ ימכח לש םדוסימ תסנכה תיבב שבוגמ גהנמ לש תרוסמ לע םידיעמ ליעלד תורוקמה ינש
.םת ונבר יפמ גהנמה לש ידומלתה ושרוש לש יתטיש רבסה םע ,י"שר ירחאש תורודב זנכשאו
."ירדנ לכ"ל עגונב לבב ינואג לש םהיתושרדמ יתבמ ונילא םיעיגמ ירמגל םינוש םידה םלוא
לבבב אלו (.ה.ג - אתידבמופו ארוס) תובישי יתשב אל ןיגהונ ןיא בתכ יאנורטנ בר..."
שיש ונעמש ךא .םירופיכה םויב אלו הנשה שארב אל םירדנ ריתהל (.ה.ג - דדגב)
"...וניתוברמ ונעמש אלו וניאר אל ונא לבא ,ירדנ לכ םירמואש תורוקמ
:ייאה ונבר בתכ ןכו
גהנממ ונשת לאו ,םירופיכה םויב אלו הנשה שארב אל םירדנ ןיריתמ ונא ןיא"
.(םהרדובאב אבומ) "תובישיה
:בתכ ןואג יוטלפ בר תבושתב" תאז תמועל םרב
ץ"ש רמואש יתיאר לבבש ונבר תיבבו (.ה.ג - אתידבמופ תבישי לש) ןדיד גהנמ"
.(ו"כשת אמוי יכדרמב אבומ) "...וכרב בושו ירדנ לכ בושו ונייחהש
"ירדנ לכ" תרימאל עגונב דיחא גהנמ היה אל ןיידע ל"נה םינואגה ימיב יכ ונל אצוי ל"נהמ
לש וקוידל המ קופקפב סחייתהל שי אמשו .לבב תודהי לש םיבושחהו םילודגה םיזכרמב
.ע"צו ,םינורחאה תורוקמה ינשמ דחא

םיללושה לשו "ירדנ לכ" רמול םיבייחמה לש תוטישה תא איבמ םירופיכה םוי תוכלהב רוטה
.(ט"ירת ח"וא רוט) "ורמואל תומוקמה לכב גהנמה טשפ רבכו" ףוסב םייסמו
אלש רבדה בוטש בתכ וירבד ףוסבו" ,ירדנ לכ ןיינעב ש"בירה תבושת םשב איבמ י"בה ךא
."אינולטק גהנמ אוה ךכשו ללכ רמול
יוה ,םירופיכה םוי ילילב ירדנ לכ ןנירמאד אהו" שרשומ גהנמ לעכ ירדנ לכ לע רבדמ א"מרה
.('א ,א"יר ד"וי) לודג ךרוצל םא יכ ...הז לע ןניכמס אל םוקמ לכמו ,אידהב ונתה וליאכ

תואחסונ יקוליח
,"םירדנ ריתהל" לע םירבדמ ,ותוא םיללושו "ירדנ לכ" תרימא גהנמ תא םיריכזמה לבב ינואג
לע רבדמ וניא ,ירדנ לכ תרימא בייחמה ,םת ונבר ךא .רבעשל ורדנש םירדנ תרתה - רמולכ
םירדנה לוטיב םשל העדומ תריסמ תרמוא תאז ,"םירדנ לע תונתהל" אלא ,םירדנ תרתה
.דיתעב ורדיש

:ש"ארב אבומ ןכו
ומכ אלו ,ונילע אבה םירופיכ םוי דע הז םירופיכ םוימ - םירוזחמב םת ונבר היגהו"
ריתהל םינווכתמ ויהו הזה םירופיכה םוי דע רבעש םירופיכ םוימ - םהב בותכ היהש
."ליעומ וניא הזו ...םירדנ
(גרובנטורמ ם"רהמ - ובר תובקעב הארנכ) רובס ש"ארה ךא ,םת ונבר לש ותעד איה ךכ
הנשב םהילע ורבעש םירדנה לע ןקתנש חיכומ ירדנ לכ ןושלד ,םינומדקה גהנמכ"
"...שנועה ןמ לצניהל ידכ ןתוא ןיריתמו הרבעש
:ורמאב םת ונבר תרבסכ עירכמו וילע קלוח יכדרמה ךא
."הבוטל ונילע אבה םירופיכ םוי דע הז םירופיכ םוימ רמול וגיהנש אתווברמ אתיאו"
םינורחאה ןמ םיבר וקחדנ ,דיתעה םשל וא רבעשל ירדנ לכ םירמוא םא םיקופקפה עקר לע
,םהיתוטישל םאתהב דיתע ןמז וא רבע ןמזל ומיאתהל תנמ לע ירדנ לכ חסונ תא ןקתלו שבשל
:ל"ז ץ"בעירה םהילע חווצ רבכ ךא
אל יכ ,םדובכ תליחמב רומג תועט לכה םבלמ ל"ז םינורחאה ודבש תונושלה לכ לבא"
רעש) "רבעה לע ןקתנש םינומדקה ירבדכ אוה רקיעהו ...תימרא רבדל ועדי אלו וריכה
.(ז-ו ןיעה
דע הז םירופיכ םוימ" יכדרמב אבומכו םת ונבר תעדכ אוה זנכשא ירוזחמב לבוקמה חסונה
,"אנרדנאד" םרה .דיתעל העדומ תריסמ ןושל - "הבוטל ונילע אבה םירופיכ םוי
.היבוברעב דיתעו רבע ןאכ שי הז יפל .רבע ןושל ןה "אנמירחאדו" ,"אנעבתשאד"

םירופיכה םוי דע רבעש םירופיכה םוימ" :תירוקמ אחסונ העיפומ אענצ חסונ ינמיתה רוזחמב
הזכ חסונ עיצמ ץ"בעירה םג ."םולשל ונילא אוביש םירופיכה םימו ,םולשל ונילע אבש הזה
.זנכשא ירוזחמב לבקתנ אל אוה םלוא

:השקב הרוצב - גרובנטורמ ם"רהמ לש ירדנ לכ חסונ תא ונל ריכזמ ינמיתה חסונה לש םויסה
"לארשי ינב תדע לכל חלסנו ךדבע השמ תרותב בותככ ... ןיקיבשו ןיתיבש ןוהיד אוער אהי"
יזנכשאה רוזחמה ןמ םג וטמשוה רשא) רשקה תולמ תורסח ינמיתה חסונבש אלא .'וכו
."ךדבע השמ תרותב בותככ" (ונידיבש

תסנכה תיבב ירדנ לכ
תיחכונה ותנוכתמל עיגה ידע "ירדנ לכ" לש וקבאמ היה השקו לודג יכ ונל אצוי ל"נה לכמ
.תסנכה תיבב דבוכמה ודמעמלו

ןיא בוש םויכ ךא .וללגב לארשי ימכח ןיב וררועתה םיפירח תועד יקולחו וידגנתמ ויה םיבר
ומצעל שבכש דבוכמ םוקמ ותואל ותוכזו ירדנ לכ רבדב דוע קפקפמ וניא שיאו ודגנכ ןיררוע
.םירופיכה םוי לילב תסנכה תיבב

ינזח םלוא ,שגרה לא הנופה רבד םוש וב ןיאש ,שבי ימשר חסונ אלא "ירדנ לכ" ןיא ירה םצעב
םיערוקו םיקחש םיעקוב וילוסלס רשא ,בבלמ ןוגינב ושיבלהל וליכשה הליפת ךרע יעדוי ,לארשי
בבחתנ ךכל תודוהו ,שודקה םויה לש יזכרמ הארשה רוקמל ףכ ידי לע והוכפהו ,תובבל םיערוקו
אוה ,ףטוש אוה החוכבש ,וב הנומטה האלפנ הלוגס התואל תודוה .לארשי להק לע ירדנ לכ
- עלותכ ומידאי םא ,וניבלי גלשכ - םינשכ םכיאטח ויהי םא :איבנה רמאכ .המשנה תא סבכמ
הכ הליפת התוא ירחא םינבולמו םירהוטמ םיאצויש לארשי תובל לע הקזחו .ויהי רמצכ
."ירדנ לכ ליל" לש תבהלנו