תולופכ תואכרמב יטסינמוה ךוניח

ואדנל בד 'פורפ

ז"נשת 2 'סמ ןויליג ,דמח הדשב

לכ תא לטבל ,תוירברבה תא שדחמ ונילע טילשהל ךוניחה דרשמ הסינ תונורחאה םינשב
ישנאל ,דרשמב ןוטה ינתונ ןיב חוכיווה .יביטימירפה תוזוחמ לא ונתוא ריזחהלו תוברתה יגשיה
יפוא לש רחא וא הז טרפב אל ףא ,ךוניחה יניינעמ רחא וא הז טרפב ונניא ,םידחא הימדקא
,הלא תועוצקמל םייוארה םיחקפמה לש םביטב אל ףאו ,הזמ תורפסה תוהמ לשו הזמ קודקדה
,לארשיב חורה לודלד לש דימתמה ךילהתה קספיי אל םא .המואה לש תיתוברתה התמשנב אלא
דואמ ונא םיבורק .ףועלו המהבל ,היחל םדאה ןיבש רתומה לכ לוטיב לא רתויב ונא םיבורק
,הייתש ,הליכא ,רוביד ידכל םצמטצמ םהיניבש ףתושמה רקיעש ,םדא ינב לש ףסואכ תולגתהל
שדחה םדאהו ,םייחה ךלהמ תא עבוקה אוה שפוחה ןורקע .רודיבהו קחשמה תואנהו גוויז ,הניש
אוה קוחה תא ףא םהמ אצוי לעופכו ,תדה לש אלו רסומה לש תולבגמ אל ,לבקל ןכומ וניא
טעמכ יוצמה ילארשיהש ,ךכב םיאנותיעה דחא הדוה רבכמ הז .וילע יופכ אוהש ינפמ קר לבקמ
היפוסוליפה ,הקיסומה ,תונמאה ,תורפסה ןוגכ ,םיניוצמה חורה ימוחת לש ןכרצ וניא ללכבו
.םהימודו

גאוד ,הל גאוד ינאש הממ רתוי לבא ,תורפסה לש הלרוגל גאוד ירבחמ םיברכ ינא םג םנמא
ינימ ,לוכיבכ הלכשה ילעבו ,לוכיבכ המדיק ישנא .ונירחא םיאבה תורודה לש ינחורה םלרוגל ינא
תורודה לרוג תא םיצרוח ,לארשי תנידמ לש ןוטלשה הגה דיל םיבשויה םיגיהנמ ינימו םיאמדקא
-ונכטמ רתוי אל ,תיגולונכטה תומדקתהה לכ ףא לע ,תויהל ,ןהידעלב וא תודעו תועצמאב םיאבה
.הירוטסהה ןמ ונל םיעודיה םיטושפה םירברבה ןמ הברהב םה םיעורג תובר תוניחבמש םירברב
בורע ,ירנילפיצסיד-רטניא קוסיעל הטונה הצופנה הנפואה ףא לע יכ ,הז ןיינעב תעדל דואמ בושח
תורפסהו קודקדה ןוגכ םיישגרו םיילכש םינעטמ ינושו תוהמ ינוש ,תומד ינוש תועוצקמ ןיב םימוחתה
.לבב לדגמ לש תיטואכ תוברת ןימל ,תנגרואמה תישונאה תוברתה לש התכיפה םושמ וב שי
תוששח ןיגבו ,הזמ תותיחנ ישגר ןיגבש ,הדבועה רואל דחוימב רומח ילארשיה ךוניחב בצמה
ימוחת לכ םודיק לש םיצרמנ תונויסינב הלא םייטואכ םיכילהת םיוולמ ,הזמ םיילאיצנטסיסכא
.םייטסינמוהה םימוחתה ןובשח לע םיתעל ,היגולונכטה


היגולונכטו עדמ ,תוברת
עדמה תא ףא ,המצע הנממ קלח אוהש ביכרמכ ללוכה לע-הנבמ תשמשמ איהש ףא לע ,תוברתה
םיפחדה תכרעמ ןיבש םיסחיל רבדה המוד .םהינשל דוגינכ התוהמ םצעב תדמוע ,היגולונכטה תא ףאו
םא ,וגא-רפוסה תועצמאב םיפחדה תא עינכהל החילצה שפנה רשאכ קר .תללוכה תישונאה שפנל
.תישונא שפנ לע רבדל םילוכי ונא ,דיורפ לש חנומב שמתשהל

,רבוב מ"מ לש ורבסה יפכ ,הנוילע תינחור האידיא תועצמאב תוברתה רשאכ קר ,תוברתב םג ךכ
םוחתמ תאצוי איה ,םתוהמב הל םידגונמה הכותבש םיסגה םיירמוחה תודוסיה תא העינכמ
וז תוברת .תוברת םשב התונכל םילוכי ונאש הגרדל הלועו ,תירמוחה היצזיליוויצה לש הירוגטקה
התואש ינפמ ,ביטקלוקה לש ,םייתד וליפא רבוב יפלו ,םיינחורה תודוסיה תועצמאב דימת תרצונ
ןמ .תדה םוחתב קרו ךא תמייק ,תוברתה תורצווהל תוצוחנה תושגרהו תוסיפת ,תועד לש תודחא
;טבש וא םע ,עזג לש ביטקלוקה תרגסמב קר תירשפא תוברת לש תווהתה יכ ,םג הלוע רומאה
תויוברתה יכ ,ןנובתמ לכל םג ררבתמ .התוא רוציל לגוסמ וניא םלועל ,רתויב ינואגה וליפאו ,דיחיה
,םייניטלה םימעה ורשקנ ךכ .םהב שיגרהל ןיאו טעמכש םיקד םימינ יפלאב תותדב תורושק
,םינמרגהו ,תיסכודותרוא-תינוויה היסנכל םייבלסה םימעה ,תילותקה תדל םינלופהו םירגנוהה
םיעזגל תותדה ןיב רשק שי םלועה יקלח ראשב םג .תויטנטסטורפה תויסנכל םילגנאהו םיבנידנקסה
תודלות .םיינשה ןיב האלמ הפיפח הרציו תדה לש הפקיה תא הביחרה תודהיה קר לבא ,תומואלו
תווצמב םינגועמ םלוכ ,הייח חרואו היסומינ ,השובל ,יתרבחה הנוגרא ,היגהנמ ,הנושל ,המואה
.םייח חרוא םשב ארקנ ךורע ןחלושה יקלח תעבראמ דחא קלח יכ דע ,תדה

ןוליחו היגולונכט :תוברתה לע םויאה
הללכב ונתפוקתש ,םינושארה לע ףיסוהל דוע ינא הווקמו ,םירמאמ לש הרושב יתארה רבכ
.םיירקיע םינוויכ ינשמ השדח תוירברב לש תווהתה תרשבמו ,תוברתה לש המויק לע תמייאמ
ידכ דע ונייח לש ןוליחה ןמ ינשה םויאהו ,ונייח לע היגולונכטה תוטלתשהמ חמוצ דחא םויא
.בר אל ןמז ינפל דע םתוא ואלימש השודקה תודוסי לכ תתחשה

תוברתה ירקוח בור לש םהיתוסיפת לע םה םיססבתמ אלא ,דיחי לש ונוימד ןבומכ םניא הלא ירבד
תור ,רלפוט ןיוולא ,טסאג יא הגטרוא ,ןורא ןומייר ,רנייטס גרואיג ,ןומיס ,רבוב ןוגכ םיינרדומה
תונושה םהיתוסיפת לע וליפא תמיוסמ הניחבמו ,םירחא םיברו יל יתורוד ,רריסק טסנרא ,טקידנב
םוחת הנה תורפסה יכ ,וז המדקהל ףיסוהל דוע יוארה ןמ .ימק רבלא לשו סרפסאי לרק לש וזמ וז
תינושל תופקתשה התויהב .ןוליחה לשו היגולונכטה לש תוינסרהה םהיתולועפמ רתויב קוזינש יזכרמ
.שדחה םיכרעה םלוע לש םייביסרגאה םייוטיבל טקייבוא שמשל רתויב איה החונ ,ונייח יכרע לש
לע םחוכ ליעפהל םה םיסנמ ןכ לעו ,ןושלב שומישה ימוחתב םיחמומ םהש םירובס םדאה ינב לכ
.ישממה ונמלוע לע ףא ,הז םלוע לש ותרזעבו תורפסה ךותב יוצמה יביטקיפה םלועה

תיגולונכטה המדיקה
.תושונאה לש ינויוושה המלועלו ינחורה המלועל תיגולונכטה המדיקה לש היתונכסב ןוידה תא חתפנ
לש תפרוטמה ותריהד תא ןסרל וחילצה אל הלא לכו ,הז אשונב ובתכנ םירפס יפלא ילואו ,תואמ
תינרדומה תושונאה לש היגולופורתנאה ילודג .הבוט הקלח לכ סרוהו ורצוי לע םקה ,הזה םלוגה
ונא ןיאש םירחא םיברו ,(םינומהה דרמ) טסאג 'א הגטרוא וא (Culture of Patterns) טקידנב תורכ
תינרדומה הרבחה ךוניחהו תוברתה ,חורה לש םטבמ תדוקנמ יכ וארה רבכ ,בוש םתונמל םיכירצ
םא יכ הארמ טקידנב תור .הירוטסיהב םעפ יא תומייק ויהש תורבחה לכמ רתוי תיביטימירפ הנה
הרבחה זא יכ ,םיאבה תורודל התוברת תא ריבעהל תלוכיה איה הרבח לש התחלצהל הדימה הנק
.הל תומדוקה תורבחל תיסחי רומג ןולשכ הניה תינרדומה

תודבועש ינפמ ,םהיניע םימילעמ רבדב םיעגונהש אלא ,םימייקו םירורב ,םיחכומ םניה הלא םירבד
.םמלוע תסיפתב תובלתשמ ןניא ולא

םזיאוגאו המדיק
םזיאוגאה ןמ אלא ,םזיאורטלאה ןמ הרזגנ אל ,םמצע לע םיטוע המדיקב םילגודהש םזינמוהה תמילג
הלוכ לכ אלא ,תתרשמ איה תלוזה תא אל םזילרולפלו שפוחל ,ןויוושל הרתיה הגאדה .ףורצה
םיגאוד םניא לארשיב תיטסינמוהה המדיקה ימחול לשמל ךכ .יטסיאוגאה ינאה לש ויתויוכזב תזכורמ
החונינ הריוואו ,תסנכ יתבכו תואווקמכ ויתויוכזו ויכרצ תחטבהל ,יתדה רוביצה לש ותחוורל ללכ
ילואו תוחפ אל ידרחהו יתדה רוביצל םה םייחרכה הלא לכ .םהיתושגרב תעגופ הניאש תדל סחיב
.םיינוליחל ,עונלוקו רדוסמ םי ףוח ,טרופסה יפנע ראשו לגרודכ רשאמ רתוי הברה

םזינמוהה לש התגאד לכ .םייקתהל לוכי וניא טושפ יתד רוביצ הרהט הווקמ וב ןיאש םוקמב
הברקב םירבועה םישיבכב םג תותבשב עוסנל ולכויש ידכ ,תיטרפה םתוחונב תדקמתמ יטרקומדה
בושח ןכ .תודעסמה לכב ותוא לבקלו ,םוקמ לכב ריזח תונקל םנוצרבו ,תויתדה תונוכשל הדומצ
ילב הנשה לכ ותוא לוכאל םילוכי םהש ףא ,אקווד היסהרפבו ,אקווד חספב ץמח לוכאל םהל
,המדיקה ימחול לש תויוטבלתה ,בתכב אלו הפ-לעב אל ,יתאצמ אל םלועמ .תלוזה תושגרב עוגפל
םא םג ,םהל םרוג המדיקה ישנא לש הז םזיאוגא .תלוזה תויוכז יפלכ לוזלזב םימיזגמ םה אמש
םהלש ,יתוברתה םמלוע לכ תתחשה תארקל קר אל םדקתהלו ךישמהל ,רבדב םידומ םה ןיא
.יטרקומדהו יטסינמוהה םייפוא תא תלסחמ םג איה אלא ,םהירחא םיאבה תורודה לשו םמצע

ותשפוח תרוצב םתושרל ודמעי קתקתמה הווהה תונורתיש יוכיס שי דוע לכ תכשמנ תאז תומדקתה
םייואר םניאש ןויווש לש הרוצב ,תיטרפה םתרזגל קוידב תומיאתמה םדאה תויוכז תרוצב ,טרפה לש
םהמ יואר הז ללכ םא םג ,ללכה לש ויתויוכז ןובשח לע ןבומכ אב הז לכ .םזילרולפ לש הרוצבו ול
טרפה שפוחש םיחונה םייחה םשל .ותוא םיביכרמה םיטרפל רתוי ליעומו ,הלועפ שפוחל הברהב
ללכב רבודמ םא םג ,דגנתמ לכ אכדל וללה םימודמה םיטסינמוהה םינכומ ,םיחיטבמ ויתורורגו
.הלוכ תושונאה לש תירוטסיהה תיביטקלוקה תוברתב וא ,יתרבחה

היגולונכטו תונרמוח ,תולילא
אצאצש הווקתב םלצא האב ,טרפב תישונא הנוכתכ תונרמוחה לאו ,ללכב רמוחה םלוע לא היינפה
גשוה אלש המ .תויטסינודהה םהיתורטמ תא גישהל םהל רוזעי המודקה תולילאה לש הז ינרדומ
תרזעב גשוי ילוא ,תינרדומה היגולונכטה ידי לע םהל ןתינ אלש המו ,היישעתה ידי לע 19-ה האמב
,הלשממה ידרשמ .ראשה לכ לש םרות אב םיקנבה בושחמ רחאל .ההובגה תינורטקלאה היגולונכטה
הנמנ אל םנמא .םידליה ינג תא םיבשחממ רבכ םויהו ,רפסה יתב ,תואטיסרבינואה ,היישעתה
םיישגרה םיסחיל ,םדאה ינב לש הבישחה יכרדל םרוג רישכמהש םיקזנה לכ תא לכורכ ןאכ
םג לבא ,ונייח תוריפס ךותמ םייתימאה םייטסינמוהה םימוחתה לש םהילגר תקיחדבו םהיניבש
.ינרדומה םדאה ייח לע בשחמה תעפשה לע םידחא םיינורקע םירבד רמולמ ענמינ אל

המיהדמ תוניצרב ונתוא לאוש ?תישונא םייח תרוצ לש השדח היצטומ ונניא בשחמהש עבק ימ
ןונגסב .Biology of Computers & AreComputers Alive םירפסה לש רבחמה ,ףאג ירופ'ג
בשחנ רבכ םויהש המ וליפא שחנמו בשחמה לש "תוישונא"ה ויתונוכתב ןד אוה המיא דע יניצר
תא לצנלמ ענמנ וניאש ימכ .םלוג-ה ותלעמ דוה תועצמאב ןימ ייח לש יזרברפה ןיינעב לבוקמ
יכ תרמואה הרמיאב יצמאמ תא םכסל לוכי ינא ,הז םלוג עיצמש דואמ םימיוסמה תונורתיה
.תיתוכאלמ הניב ול קינעהל ,ללכ וב ןימאמ ינניאש רבד ,םעפ וחילצי םא םג םלועל םלוג ראשנ םלוג

ימ .הנממ רטפיהל לכואש ילב ,המצועב ילצא הפצו הלועה הלאשה ןמ ענמיהל לוכי ינניא התעו
ה"ע וניבא םהרבאש םימשוגמהו םיירמוחה םילילאה לש השדח היצטומ ונניא בשחמהש עבק
ינב ןיב שי םא קפסה בר םלואו ?וליק השימח לש שיטפ תועצמאב ותמכח בורב םהב לפיט
והומכו ,דורמנ יאצאצ םה ונרוד ינב .וניבא םהרבא לש םייתימא םיינחור םיאצאצ ונרוד
.תמשוגמהו תירמוחה םילילאה תדובעל םה םירוכמ

יגולונכטה םדאה
םלוגה לע רובגל ידכ חוכ יד והשימ ידיב שיש ,רמול אב ינניאו ,םימת תוארהל הצור ינניא
רתויו רתוי אוהש םג איה הדבועו ,הדבוע וניה הז םלוג לש ומויק .ונידי ומב ונרציש יגולונכטה
,ןוסאב ונמצעב טלחהב םימשא ונאש ,ינא חוטב ,םלואו .ונלרוג תא עבוקו ונייח לע טלתשמ
םוי חתפתמ הז םדא .ונילע איבהל לולע (סיקרפ 'כ רוטקיו רבדמ וילעש) יגולונכטה םדאהש
רתוי םיקוסע ונא .ישונאה יטסינמוהה ונוזיא םשלו וכוניח םשל רבד םישוע ונניא ונאו ,םוי רחא
ונה הז םדא הנהו .הז םדא לש ובלל םיקולאה תא איבהל םילדתשמ ונניאו ,המדיקב ידמ
תוחוכ לע טלוש אוה הז םע דחיו ;והמ תמא רסומ עדוי אוה ןיא ףאו ,ןוסיר לכ רסחו ןופצמ רסח
'גרו'ג ינומהש ,תאזכ תושונא ונמלועב הווהתת הז תוועמ םדא סיסב לע .םירידא םייגולונכט
םתמועל וריווחי "שדח ץימא םלוע" ורפסמ ילסקה סואדלא ינומה וא,"1984" ורפסמ לוורוא
:יגולונכטה םדאה תודוא ורפסב סיקרפ םג ונל רמוא ךכו .םתומימת בורמ
,היגולונכטה תתמ םייקולא טעמכ תוחוכב ןוטלש ול הנק רשא שדחה םדאה םאה
עצב תוואת םע יביטימירפה םדאה לש תימהבה תוילנויצריאה לש ףוריצ היהי
התומלגתה אולמב העווזה היהת וז ?יתיישעתה םדאה לש םיבשוחמה ןוטלשה רציו
(34 'מע)
םהשמ רתוי ,ולש העגרהה ירבדש אלא ,ונחור תא עיגרהל ןויסינ סיקרפ ףיסומ הז םימיא ןוזחל
:בתוכ אוה ךכו .המיאה תא םיריבגמ דוע םה ,םיעיגרמ
םדאה ןמ רתוי םילא היהי יגולונכטה םדאהש היאר לכ אצמנב ןיא ,םוקמ לכמ
,הנכסה תברוא דימת םלוא ,יתיישעת-םדקה םדאה ןמ אלש יאדוו יתיישעתה
ריע דימשהל תלוכיה .המיעט תוחפ תומילאה השעית היגולונכטה תעפשהבש
לש וביל סיגהל הלולע ,תחא הצצפ תלטה ידי לע ךיתחתמ תערתשמה המלש
רתוי םגו תוחפ המילא איה תחא הנועבו תעבש הלועפ וז ירה .תומילאב םדא
תורדס הניארית םהיניעב רשא םיבר םיאנכט .ביוא לש ונורג ףוסיש רשאמ
לע הבשחמה םצעמ המיאב ועזעדזי רשאו ,תודירחמכ תומיוסמ היזיוולט
המחול תארקל תונכהב םהשלכ ןופצמ-ירוסיי םישח םניא ,םתלוז תאכה
.('191-190 190-191 'מע יגולונכטה םדאה) .תיניערג

םדא ינבל היגולונכט ןיב דוגינה
עדומ TECHNOPOLY The Surrender of Culture to Technology ורפסב ןמטסופ לינ םג
ונניא רצונה דוגינהש רבוס אוה םנמא .תיגולונכטה תוחתפתהה ביבס תררועתמה היעבל
םדאה ינבל היגולונכטה ןיב אלא ,היגולונכטהו םיעדמה ןיבו םיטסינמוהה םימוחתה ןיב דוגינ
.רתויב התוא הביחרמ דוע אלא ,היעבה תא תמצמצמ הניאש קר אל וז השיפת .ללכב
תכלוה ישונא רבד לכבו םדאב העיגפה םהבש ,רתויב םישק םימי תושונאל תרשבמ ותייאר
לע דימת תופוקתה לש תוילטנמה ןהו יפואה ןה םיעבקנ ןמסופ יפל .םויל םוימ הקימעמו
םצעמ ,הפוקתה לע רתוי הברה ןבומכ רמוא "ןבאה תפוקת" םשה .יגולונכטה ןבצמ ידי
ךכו ,לזרבה תפוקתב ןכו ,הזנורבה תפוקתב ןכו ,םילכה ושענ ונממש רמוחה יבגל העיבקה
הדובעה יכרדלו םילכה לש דוביעה יכרדל ."תיתיישעת הפוקת" תארקנה הפוקתב ןבומכ םג
םע הפוקת הרצי דיה תגירא .הפוקתה לש הבישחה ךרד לע וליפא הבר העפשה ,םתרזעב
עיצמ הז ןורקיע יפ לע .תיטסילטיפק תיתיישעת הרבח ורצי רוטיקה תונחת וליאו ,ילדואפ ןודא
.תויוברת שולש לע רבדמ אוה .תויוברתלו תופוקתל השדח הקולח ןמטסופ ליינ
.םילכב תשמתשמה תוברת .1
.היטרקונכט לש תוברת .2
.ילופונכטה לש תוברת .3

ינחורה דוסיה ,רתוי ןוכנ ,םדאה טלוש םלועל ,םילכב תשמתשמש תוברתב ,ותעד יפל
,םילודג םיגשיהל םתרזעב םיעיגמו ,המוצע םילכה תומכ רשאכ םג .םילכב ,םדאבש
דימת .םדאה תוברת לע טלתשמ ילכה ןיא םלועל ,תולרדתקה וא תודימריפה ןיינבב ןוגכ
םילדגמה לעב ,הובגהו ךושחה יטוגה הנבמב ומכ ,תטלושש איה תינחורה האידיאה
ימי שיא לש השיפתל םלוה יוטיב תשמשמה ,תילותקה הייסנכה לש לע לא םיצרופה
ורפסב "תוברתה לע" ורמאמב רבוב מ"מ יפמ ונעמש רבכ הז ןוויכב והשמ .םייניבה
.םייניבה ימי לש תילותקה חורה תומלגתה תא תיתוגה היסנכב הארש ,"םדא ינפ"
תוילגת לש תיאדיאה תועמשמה
לש תוכלשהל ,ונימיב אלו םימודקה םימיב אל ,םיעדומ ויה אל עדמה ילודגש אוה עזעזמ
ומלח אל םלועמ ואילילג אל ףאו רלפק אל ,סוקינרפוק אל .םהיתואצמה לש וא ,םהיתושיפת
,ןיוורדכ רתוי םירחואמ םינעדמ יבגל םג הנוכנ וז העיבק .היסנכל יהשלכ תודגנתהל םורגל
,םיקופקפ אלב ותדב קודא ןימאמ היה סוקינרפוק .הלא ונימי דע שממ ,םירחא םיברו דיורפ
ותילגת תוכלשה תא עדי וליא .םלועב תטלושה תירטנצוילהה הטישה ול הררבתהש העשב
ויה םירבדהו ,דוסב לכה רמוש היה אוהו רשפא ,רסומה יכרע לעו תירצונה הנומאה לע
.ללכב םא ,רתוי רחואמ םינש תואמ ילוא םילגתמ

אלב ,תוביצי רסחו תובישח רסח ,ידדצ ,ןטק בכוכ אלא ונניא ץראה םא יכ ,רורב םוקמ לכמ
םג זא יכ ,ונממ בושח זכרמ ביבס םירחא םיבכוכ םע דחי בבוסה ,סומסוקב עובק םוקמ
תא וילא םש וניא שיאש תובישח רסח רוצי ךפוה אוה .הריציה רזנכ ותובישחמ דבאמ םדאה
םדאה לש תחטובה ותשוחתמ יוניש תילכת הנוש וז השגרה .םיקולאה אל ףאש יאדוו ,וביל
,תיביטימירפ הנומאכ תיטרפה החגשהב הנומאה תיארנ ונימיב .ונעמל רצונ םוקיה לכ היפלש
החגשהה ןיינעב השיפתהש ינפמ טושפ אלא ,רבדה ךכ ןכא יכ החכוה והשימל שיש ינפמ אל
הניפב אלא ,זכרמב םיאצמנ ונניא בוש .םוקיה לע ונלש תללוכה השיפתה תא תמלוה הניא בוש
וז השיפתב .ובל תא ונילא םישי םיקולאהש תעדה לע תולעהל השק ןכ לעו ,םוקיה לש תחדינ
לע רמאש רתול יכ ,רורב הארנ .תיטסיאתאה הסיפתה תארקל הרשכההו הנכהה רבכ היוצמ
תירסומהו תיתדה הניחבה ןמו ותניחבמ ןיבה "שדוקה יבתכ דגנ אצויה שפיט" אוהש סוקינרפוק
.הפוקת התואב רחא םדא לכמ רתוי ,תושדחה תושיפתה לש תינחורה תויתייעבה תא

תואדיאה לע םיטלתשמ םילכה
תירסומה ,תינחורה האידיאה לש הנוטלש תא םינושה םילכה ולביק םינושארה םיבלשב ,םוקמ לכמ
תרזעב ושענש םייוליגה .תונתשהל םירבדה ולחה פוקסלטה תאצמה םעש ררבתמ הנהו .תיתדהו
תשיפתל ,תושונאה לש הדימתמה תירסומה הוולשה ,תיטטסה םלועה תשיפת תא וכפה פוקסלטה
,תוביצי לכ ירסח ונא ןכלו ,רחא םוקמב ונא עגר לכ .תדמתמ העונתב םיאצמנ ונלוכ היפלש םלוע
,הארמ הייסנכה לע דיחאה ןועשה תייפכ םג .תויעדמהו תויתדה ,תוירסומה וניתושיפת םג ונומכו
לע רובגל ליחתמ ירמוחה חוכהו ,חורה םלוע יגיצנ לע ירמוחה םלועה יגיצנ םיטלתשמ התעמש
,הפוריאב םיבר תומוקמב חמקה תונחט תא רוגסל התסינ הייסנכה .םישדוקמה םיינחורה תוחוכה
תויחרכה ךכ-לכ וכפה תונחטה .חורה תא רמוחה חצינ ןאכ םג .תונז לש םיזכרמל וכפה הלאש ינפמ
ןיב תוריתסהו םידוגינה תולגתהל ולחה טאל טאל .רבד םדגנ תושעל היה רשפא יא בושש ,םייחל
.תויגולואיתהו תוירסומה תוארה תודוקנל ,תוילאוטקלטניאהו תויעדמה תוארה תודוקנ

היטרקומדו רסומ
תטקונ ,תוילאוטקלטניאה תוסיפתה לע היונב הרקיע לכש ,היטרקומדה יכ ,ןאכ שיגדהל ונילע
ויפוא ןיגב .תירסומ-א הדמע תוחפל איה ,שממ תירסומ-יטנא הנניא םא םגש ,הדמע ןבומכ
םג רורב .ןיוויש לעו שפוח לע היטרקומדה לש היתושיפת םע בשייתמ רסומה ןיא יגולואיתה
םייטרקומדה תונורקעה םע םלשומ ןפואב תבשייתמ הניא היטרקונכטה לש הסיפתה יכ
,תוליעיכ תודוסי לע תנעשנ היטרקונכטהו ליאוה .בור לש הערכהו ןויווש ,םזילרולפ ,שפוח ןוגכ
ןיא ,רתויב תימרופינוי איהו ליאוהו ,תודחוימו תוישיא תופיאשכו הדמתהכ ,תוניוצמו ןורשיככ
.יטנלוויבמא סחי אלא ,היטרקומדל סחייתהל הלוכי איה

,םדאה לע םילכה תוטלתשה לש תוינחורה תוכלשהה תא ןיבהש ןושארה היה ןוקיב יכ ,הארנ
םינומהל םיעדמה תונקסמ תא ץיפהל אלא שקיב אל ןוקיב .ולא תוכלשהמ דרטומ היה אל אוה לבא
תיתדה תרוסמלו הרבחה יגהנמל ודבא טאל טאל .אובל ורחא אל תואצותהו .רתויב הליעיה ךרדב
תירוביצה הכירצה לש החוכ אב םמוקמב .םהיגיהנמ לעו םינומהה לע םתעפשהו םחוכ תירסומהו
הכפה ןוקיב רחאל הנש םייתאמכ קר ,תאז םע .תיטרקונכטה היישעתה תא ליעפה אוהו ,תיטרפהו
םלוע לע םילכה תעפשה הז בלשב .תיפוריאה השיפתה לע שממ לש העפשה תלעבל היטרקונכטה
.הבר תויטיאב ןיידע הלעפ איה לבא ,הבושח התייה רבכ חורה

ןשיה םלועה ןמ תומלעתה - יליפונכטה
רבכ .תוברתה לע םתעפשהו םילכה תוחתפתה לש ישילשה בלשב רתוי רומח השענ ןיינעה
העונתב תוריהמהו ליעיה יתרבחה ןוגראה .בר שפוחל הווקת םלועה אלמתנ היטרקונכטב
.רתויב הלודג תוריהמב םוקמ לכל עיגהל היה רשפא התע .םישדחה םייחה לש םינייפאמה ושענ
םלועל ,חורה םלועל םדאה ןיב םירשק וראשנ דוע .לכה שבכנ אל דוע וישכע םג תאז לכב
דוע לבא רמוחל םידבעושמ םנמא ושענ חורה ימוחת .תילובמיסהו תיתרבחה ,תיתדה תרוסמה
ךרע דוע היה ,החפשמ ייח לש םיכרע ורתונ .הרבחה ייח לע רקיעב ,םתעפשהמ והשמ הרמשנ
תמכח וליפאו רסומל דיקפת ןיידע ראשנ ,םייטילופו םייתרבח ,םייתד םיסותימלו םיסכטל
הנכמ ןמטסופש המ לש םינייפאמה תומצעתה םע םלואו .דובכ לש סחיל ןיידע התכז םינקזה
דימת אל יכ ףא ידמל ריהמ ךילהתה התע .השדח הרוצ שבולו הנתשמ הז לכ ,"ילופונכט" םשב
,םיירסומ אלל וא םיילגל-יאל ןשיה םלועה תודוסי תא ךפוה וניא ילופונכטה .שגרומו יולג אוה
םלועה ןמ םלעתמ טושפ אוה .רתויב רומחה ירשפאה רבדה תא השוע אוה .םיירלופופ אל וא
וז המ תיתורירשה ותסיפת יפל שדחמ רידגמ טושפ אוה .םייטנוולר-יאל ויתודוסי תא ךפוהו ,ןשיה
היצנגילטניא ,הקיטילופ ,הירוטסיה םהמו ,קדצ והמ ,תמא יהמ ,תונמא יהמ ,רסומ הז המ ,תד
לש תוילכלכהו תויעדמה ,תויגולונכטה תושירדל ומיאתי תושדחה תורדגההש ןפואב ,'דכו
.הפוקתה

לארשי תדל תושדח תורדגה
תביזעל אל ןאכ ןווכתמ ינניא .לארשיב תדה לא שדחה סחיב םיאצומ ונא הז רבדל היח המגוד
.תדה יפלכ רוביצה לש םימיוסמ םירבוד לצא הלגתמה סחיל אלא ,הבושתב הרזחל אלו תדה
.שדחמ לכה ורידגהו "םימדקתמ" םישנא ומק עתפל .תידוהיה תדה יהמ קוידב ונעדי םינש תואמ
המ םיעבוק םהו ידוהי והימ םג םיעבוק םה ,יהמ לארשי תד םיעבוק םה תושדחה תורדגהב
תודוסי לע ךמוס אוה אלא ,תודהיל יטננמיא ונניא וז העיבקל הדימה הנק .ירסומ ונניא המו ירסומ
ךמס לע .ול םידגוס הלא םישנאש םזינמוה ודיוספה תונורקע לעו ,הפוריא תוברת לש םיינוציח
םהל בושחש המ .תודהיב םיסכט םיכרוע דציכ םג םיעבוק םה ,הלא םייטנוולר אל הדימ ינק
חורב ךורעל דציכ םיעבוק םה ךכ .תוילרבילה םהיתושיפת םע ושגנתי אל הלא םיסכטש אוה
הרובק לש ,הצילח לש ,ןישוריג לש סכט ,ןיאושינ לש סכט ,הלימ תירב לש סכט ברעמה תויוברת
אלא ,תחא תידוהי תד אל ,ךכמ האצותכ ונל שיו ,ולשמ תורדגה םרז לכל הזכ בצמבש ןבומ .'דכו
לוליח תוריתמ ןה םא םג ,תוידעלבה תאו תוינושארה תא ןמצעל תועבות ןלוכו ,הברה תותד
רבדה אוה ךכ .תירוטסיהה תודהיה לומ טלחומ דוגינב תובצייתמ ןהו תורשכ יניד תולטבמ ,תבש
.עגרה תנפוא יפ לע רדגומ לכה .דועו טפשמ ,ךוניח ,ןיאושינל סחיב ךכו ,רסומל סחיב םג ןבומכ
,וילעפמו דרופ ירנה אוה למסה .תירטילטוט היטרקונכט ןימ אוה ילופונכטהש אצוי רומאה לכמ
דרופ ינפלש הפוקתל "ןמזה" תא קלחמ "שדח ץימא םלוע" ורפסב ילסקה סואדלאש אלפ ןיאו
.ירצונה ושי לש ותדיל תנשל סחיב השענש המל המודב ,וירחאלש הפוקתלו

היטרקומדו םזילטיפק
שיש ,תזמרמ ב"הראב אקווד תוחתפתהל רכ אצמ שבוכהו יביסרגאה ילופונכטהש ,הדבועה
הריפסב קר .היטרקומדל ,ולש יטילופה רטשמלו םזילטיפקל ידמל קודה רשק וז תוחתפתהל
,יטסילטיפק ףסכ דחא דצמ תעבות ותיינבש ,ינעבותו המצע בר יגולונכט חוכ חתפתהל לכי וז
.יטרקומד שפוח רחא דצמו

- טאל טאל םילסחמ וליפאו - םישרגמו ,הייקוק גהנמ םיגהונ עדמהו היגולונכטה תונורקע םלואו
תמאל העיבתה ידי לע ןכו ,המזוילו תוהובג תופיאשל ,תוניוצמלו ןורשיכל העיבתה תועצמאב
תא ,תחא החסונב םלועה יוטיבלו םידיחא םיקוחל ,תויעמשמ דחו תודיחא תורדגהל ,תחא
,ולא תועפשהל בל םש וניא שיא ,תיעדמה המדיקל "הצרעה" בורמ .םזילרולפהו תורחה יכרע
יטנא איה קרו ,איה וליאכ ,תדה תמשאהב םיקפתסמ ,םימוחתה לכ לש תחקופמ הייאר םוקמבו
יטנלוויבמאה ךא ,קודהה רשקה הלגתמ ךכ .ותורח תא םדאה ןמ תענומו תלבוכ ,תיטסילרולפ
םלועב .היטרקומדהו םזילטיפקה ,םישדחה תינורטקלאה היגולונכטהו עדמה ,הלא השולש ןיב
ןכו ,רחא קדצ לכ וא ,ילאיצוסה קדצה יכרע ,תדה יכרע ,רסומה יכרע םיכפוה הז שלושמ
.םייטנוולר-יאל טושפ ,תמאה יכרע םג

םג ןכל .תונוונתה לש בצמב תויטסיליצוסה תועונתה לכ תואצמנ ונתפוקתבש ,ללכ הרקמ הז ןיא
תוגאודה תועונתה ןמ הסרפ ףלא אוה קוחר תמאב ,"לאמש" םשב לארשיב םויה ארקנש המ
.םינומהה תחוורל

תוישוא תחת םג המדיקה תרתוח הזבו ,בורה תעד תא לבקל תורשפא לכ ןיא עדמב ,הזל ףסונ
ריחמה תא תעה לכ םימלשמה בוח ילעבל םיכפוה ונא הז םלועב .היטרקומדה לש יזכרמה ןורקיעה
תבכרה תא ,רוטיקה תניפס תא ואיצמה אלמלא יכ ןעוט ןמטסופ .תיגולונכטה תוחתפתהה לש דבכה
ידכ ,וידרלו ףרגלטל ,ןופלטל תוחפ םיקקזנ ונייהו ,וניתבמ תוחפ םיקחרתמ ונייה ,ןוריוואה תאו
ונא ,םתוא ואיצמהש רחאמ ,התע .םיל רבעמ לא וקיחרהש וניבורקו ונידידי לרוג המ עדוויהל
.ריחמה תא םימלשמ

תועמשמ תונשמ םילימ
ייחל הקינעמ איהש תונורתיב ףא תודוהל םיבייחו ,ידדצ דח חרואב המדיקב ןנובתהל ןיאש ןבומ
תבייח תוברת לכ .ןופלטל ןהו תובכרל ןה ,תוניפסל ןה םיבר תונורתי שיש קפס ןיא .ינרדומה םדאה
רוסא וז הביסמ אקווד םלואו .והשלכ סוזנצנוקל ותיא עיגהלו היגולונכטה םלוע םע גולאיד להנל
תויגולונכטה תורצוי ,ןמטסופ תנעט יפל .ונתאמ הבוג המדיקה תוחתפתהש ריחמה ןמ םלעתהל ונל
םגו ןיוול ,"טלש" טושפ וא קוחר-טלש ,ילאוזיוודוא ,ףרגלט ,תדלקמ :תושדח םילימ תושדחה
תויגולונכט םלואו .ךרוצל ןה הלא לכש ינפמ ,ער לכ ןיידע ןיא ןבומכ הזב .בורל םהימודו יוויל-תרענ
םינבומ ןהל שי הבש ,תוברתב קומע תונגועמה תונשי םילימ לש תויועמשמה תא םג תונשמ תושדח
.םירורבו םיעובק

היגולונכטה י"ע השבכנ הלימה יכ ,הנשיה תיתוברתה תכרעמה לכ תסרהנ םישדחה םישומישה םע
עדימ תריסמל רואת הליחתב הנתנ "היצמרופניא" הלימה .התועמשמ תא ןיטולחל התנישו ,השדחה
.םירפסב האירק תועצמאב השענש והשמל התועמשמ תא הלימה הכפה סופדה תאצמה םע .הפ לעב
םיארוק ונאש המל ,'דכו יתד ,יפוסוליפ ,יטפשמ עדיממ םירסמנה םינכתה םג ונתשה ןותיעה תאצמה םע
תעפוה םע ,התע .היזיוולטה תעפוה םעו וידרה תעפוה םע ואב םישדח םייוניש ."תושדח" םויה
.ולדוג תא ךירעהל השקש ףקיה הלימה הלביק ,טעמכ םייפוסניאה טנרטניאה יחטשמ םע בשחמה

לשו ,הקיטילופ לש ,יטילופ חוכיו לש ,טפשמו קוח לש ,קדצה לשו תמאה לש םיגשומה ונתשה ךכ
.םייסחי וכפהו ,םתוביצי םהל הדבא םלוכ .להק תעד

לש םתחוורל הנושארו שארב תגאודה הגלפמכ יטילופה "לאמשה" בשחנ תובר אל םינש ינפל
הדחאתה "ם"פמ"ש עגרה ןמ הנהו .ןוירטלורפל םיקזח םימינ יפלאב םירושק ויה םה .םילמעה
תרובק לארשי ץראב יטסילאיצוסה ןויערה רבקנ ,תקהבומ תינגרוב העונת איהש ,"ץר" םע
תובשחנה תובר תוגלפמ שיש ףא לע ,ץראב םייטילופה םייחב גוציי לכ ןיא בוש ןוירטלורפלו ,רומח
."לאמש"כ

ינשש ,"ןיוורד תרות" יוטיבב וליפא םישמתשמש דע "הירואית"ל הכפה "הרות" הלמה לש תועמשמה
,("הבהא תושעל" יוטיבב ןוגכ) סקסל הבהאה הכפה הזל המוד ןפואב .הז תא הז םירתוס ויביכרמ
וליפא םימעפלו הנוש ןתועמשמ ךא ,שממ םילמ ןתוא ןה םילמה .בורל תואמגוד וללה םירבדלו
סופתל םתפיאשבש ,הגלפה רוד לרוג תא שדחמ ונילע איבה ילופונכטה .תמדוקה תועמשמל תדגונמ
רכיה ןמיסכ השמישש םנושל םהל הדבא ,םהש הממ רתוי תויהל ןוצר בורמ ,םיקולאה םוקמ תא
.ישונאה םביטל קהבומ

חוכ אוה עדימ
"חומ" ,בשחמ לש "ןורכיז" םילימה .רתויב תועפשומה ןה ונייח לש תוימוי םויה םילמה אקווד
דימעהל חרוט וניא שיאש ,איה רתויב הלודגה הרצה .שממ םיינכפהמ םייוניש ורבע ינורטקלא
יכ ,תילרוג הנה העפותה .לואשל םיחרוט ונניאו רבדב םישח ונניא ונא ףאו ,םייונישה לע ונתוא
.חוכ רתוי גישמ עדימ רתוי גישמש ימו ,חוכ אוה עדימו ,עדימ תגשה איה םילמה לש הנוכנ הנבה
ןויוושה .חוכ דיספמ םג ןכלו ,עדימ דיספמ םילמה לש תושדחה תויועמשמה תא עדוי וניאש ימ
,לשמל היזיוולטה ישנא םמצעל וגישהש חוכה .תימלוע הנקת ול ןיאו ,סרהנ םינוש תועוצקמ ילעב ןיב
,ךכ ידיל עיגה רבדה .םדיב דקפומ עדימה לכ היה םדוקמש ,םירומה דמעמ תא ןיטולחל סרה
לכש הנכת שומישה ןמ םיאיצומ םהש בשחמה ישנא ועידוה ,דבוע ינא הבש הטיסרבינואבש
דומילל תונפתהלו ,םהיתודובעל חינהל וצלאנ םירקוחה .הל וקקזנ הקיטסינמוהב םירקוחה
ויה םהש יפ לע ףא ,םתדובעל םישדח םילכ תנכהב קוסעל ,םליבשב רבדה שורפ .תושדח תונכת
יוצמה רמוחה לכ ובש ךיראת עבקנ .רתויב המילא ךרדב התשענ וז הייפכ .םינשיה ןמ םיצורמ
.םינש תדובע לש תוריפ דבאל ששחש ימ לכ לש הסונמ הלחהש ןבומ .קחמיי בשחמה ירגאמב
םיאמדקאה לע "םיטסירוטקרט-רטויפמוק"ה לש תטלחומה םתונוילע לוכל הרהבוה וז ךרדב
.ףצפצמו הפ הצופ ןיאו ,םימימתהו םיקיתווה


?בשחמה ימ תבוטל
.ורצונ וללה תויורשפאה ימ תבוטל לואשל ונא םיבייח לבא ,תושדח תויורשפא רצי בשחמה
.ודיספה קר םהימודו םירלדנס ,םיטייח ,םיאקיסומ ,םינטקה תלוכמה ילעב ,הדלפה ילעופ
דצמ םמצעל היגולונכטה ישנא ידי לע המצע לשו חוכ לש וז תרקובמ אל תיטסיאוגא הליטנ
יטנא ךילהת ןבומכ הווהמ ,חורה ימוחתב םקוסיעש םתלוז ילגר תקיחד רחא דצמו ,דחא
וניא שיא בושש ,ךכב איה הז ךילהתב תיניצ תויהל הבורקה הינוריאה .קהבומ יטרקומד
לש רתויב םיריכבה םינהוכה ידימ ?תוכז וזיאבו ,יתמ דע ,עודמ ,המל תולאש וליפא לאוש
וא רוערע לע בושחל וליפא זיעמ וניא שיאו ,ומיחרו וליחדב לוכה תא םילבקמ ילופונכטה
.תוממוקתה לע

ימלו תלעות השידחה היגולונכטה איבת ימל .הניעב תבקונה הלאשה תדמוע ןכ-יפ-לע-ףאו
דגנ היצריפסנוק וזיא הרצונש הארנו ,התוא לואשל םיגהונ ןיא וז הלאש ?םיקזנ םורגת איה
.םיחיוורמה לש םתבוטלו ,אליממ םידיספמה

חורה תדידמ - םינויצה
לבא ,םימי תקיתע איה ןהמ תחא .תומדוק תוקיזמ תוינכט תועפות יפלכ םג תצרחנ העד ןמטסופל
תטלשה םצעב אוה רפסמ תועצמאב םיינחור םיגשיה יוטיב ,וירבדל .ךכ לשב תוחפ וניא הקזנ
טושפה ןויגהה יפ לעש ינפמ ,ןיטולחל םלוה יתלב השעמ אוה הז רבד .חורה םלוע לע היגולונכטה
הקינכטה תא איצמה והשימ םלואו .תומכ לש םילכב תוינחור תויוכיא אטבל רשפא יא ןפוא םושב
שיאו ,שומישל החונ טושפ איה .וז הטישמ םיפרמ ןיא זאמו ,תודחא םינש תואמ ינפל דוע תאזה
,םשו הפ קר .הילע תונעשנ רתויב תומדקתמה ךוניחה תוטיש וליפא .ידרוסבאה הייפואמ דרטומ וניא
.םיקתוש המדיקה ישנא ןאכ .תוגייתסה לש קד ףוצפצ עמוש התא דואמ תוכומנה תותיכל סחיב קרו
חור תויעב לש םוקמבו ,םינגמ םהש רוביצה ןמ םירעבנ תוחפ םה ןיא תמאבש ינפמ ,אלפ ןיאו
תובישיבו תוהובגה תובישיב קר ,תוידרחה תובישיב קר תמאב .רמול המ הברה םהל ןיא תויתוהמ
-תיתומכ הדידמ לש וז תידרוסבא הטישב םדאבש ישונאה תאו ינחורה תא םידדומ ןיא ,רדסהה
.תינרמוח

תא וז ךרדב הרירב תילדב דדומו ,הטישה ידיב יובש וללה תורושה בתוכ ,ינא ףא ,לודגה ירעצל
ישממ יוניש םוש "יטסילרולפהו ינרדומה" ונמלועב תושעל רשפא יא ,הינוריאה הברמל .ידימלת
תוחפ אל טרפה תא הקינחמו תקחוש יטרקומדה ביטקלוקה לש "תכרעמה" .ךמצע תעד לע
.ונמז םרט קחשנ לעופה לא ותבשחמ איצוהל הצורו תרחא בשוחש ימ לכו ,הרוטטקידה ןמ
םתדובע תא םמצעל ראתל וליפא םילגוסמ םניא ,םשו הפ תוגרוח תועד ףא-לע ,םיגולוכיספ
םהל המודב .םהירקחמל םייטסיטטסה םייוטיבה ילבו היצנגילטניאה לש הדידמה ירפסמ ילב
הטישב םהידימלת תא םיגרדמה םינויצה ילב םתכאלמ תא םמצעל ראתל ולכוי אל םירומה ףא
,רוביצה אל ףאו םירומה ונא אל ,םיגולוכיספה אלש ,אוה רבדב עזעזמה .תלבוקמה תיתומכה
.תיתימאה תואיצמה תא תמלוה הניאו הרזומ הניה וז הדידמ ךרד המכ דע ללכ םישח םניא בוש

חורה לע םינויצה תוטלתשה
לכ ונגרוא ,(םלועה לכב ילואו) ץראב תואטיסרבינואה בורב .ונתפוקת לע תושק תוכלשה וז העפותל
םיללקושמ םינויצ יפ-לע ועבקנ הלבקה יאנת .עבטה יעדמ תא רקיעב תמלוהה תנוכתמ יפ לע םירדסה
הקיטסינמוההו תוברתה יכרצ יפל םיכרענ םניא םה ףא םיירטמוכיספה םינחבמהו ,תכבוסמ ךרדב
רפסמו ,םירפסה רפסמ .המוד ךרדב םישענ םדמעמ תעיבקו םיצרמה לש םמודיק םג .אקווד
תודעווה .םיעבוקה םה ,ומסרפתה ובש םוקמהו םידומעה רפסמ וליפא םימעפו ,םירמאמה
ושקיבש תועצה וליפא ויה .תוכיאה לע םייתוהמ םינוידב קוסעל תונכומ דימת אל תויעוצקמה
.תינכמ ךרדב להנתי לכהש דע ,תיעוצקמ תוכמס לכמ וללה "תויעוצקמ"ה תודעוה תא ןקורל

לעמ םדא .הגרדב תולעל וא הדובעל לבקתהל לכוי הצרמ ובש ליגה תא ליבגהל םג םיסנמ התע
הקיטסינמוהב .םיעדמב לבוקמל ןבומכ םאתומ הז לכ .לבקתהל ידכ ידמ ןקז בשחנ רבכ םישולש
רסחכ ןיידע םישולש ןב םדא בשחנ הלא םימוחתב .דרוסבא איה וז ךרד תודהיה ימוחתב וא
תוצוחנה תולודגה עדיה תויומכ תא טולקל ול היה רשפא יא ןפוא םושב ריעצ ליגב יכ ,קיפסמ עדי
אלו לגה אל ,וטסירא אל ,ןוטלפא אל ,םיקסופ אלו ס"ש אל ,ארקמ אל .תימדקא הארוהב שמשל ידכ
תידוהיה הירוטסיהה רבדב המו .םהישוריפ ישורפו םהישוריפו תורפס ירפס יפלא אל ףאו ,טנק
תארקל רבכ אוה םישולש ןב םדא - סותימה תוחפל רמוא ךכ - םיעדמב תאז תמועל ?תיללכהו
עודמ ,ואל םא ןיבו ןכ רבדה םא ןיב .רבדב םגמגמ יבלש ףא ,ןוכנ הזש ,ילוא ,רשפא .וכרד ףוס
שיא תאזה הלאשה לע ?הקיטסינמוההו תודהיה תועוצקמ לכ לע תאזה הסיפתה תא תופכל ךירצ
,ךכ .הטישה לע רתוול ןכומ היה אל שיא ןכ-יפ-לע-ףאו ,תעדה תא החינמה הבושת יל בישה אל
ישנא לש םנוצר איה ךכש ינפמ קר ,המיאתמ אלה הטישה תא ךילע םיפוכ ,םינוירבה לש םכרדכ
."המדיק"ה

ןמזה דגנ ץורמהו ןועשה
םייטסילרולפהו םיילאודיבידניאה תודוסיה לכל ץעורל התייהש הכפהמ רצי ינכמה ןועשה םג
תימויה םתדובע יכרוצ יפל םיריזנה לש םנמז תא ןווכל ידכ רצונ אוה ורוקמב .ונלש םייתימאה
"םיבכוכה תאצ" לשו "רחשה תולע" לש םמוקמ תא - לידבהל - אלמל אב אוהו ,םייתדה םיסכטב
.שדקמה תיב תדובעב

ילעב תדובע תא ןווכל ליחתהו םירעל ותלועפ ריבעהו ,םירזנמל ץוחמ לא ןועשה ץרפ הרהמ דע
לעופ לכ יפלכ הדיחא העיבת רציו ,תשורחה יתב לע טלתשה אוה ףוסבל .םהיתוילושו הכאלמה
יטרפה סומתירה תא עינכהל וצלאנ םילעופה לכ .םלוכמ דיחא קפסה עבתו ,שארמ עובק ןמזב
לש תלוכי יפל אלא ,תילאודיבידניאה תיטרפה םתלוכי יפל אל דובעלו ,ןועשה תועיבתל םהלש
הז ךילהתב .ןמזה םע לכסתמהו שיתמה ,השקה ץורמה ליחתה ךכ .םהיניבש ינורשכהו זירזה
לגוסמ אוה ןיאש בצקל םדאה תא תדבעשמה תיגולונכטה הטישה לש ירזכאה יפואה הלגתמ
.וב דומעל

היזיוולטה
תוחכונה תא ,הלילעה תא ,ןוימדה תא השיגדהב .תומוד תויעבל תמרוג היזיוולטה תלועפ ףא
תלוכיב שמתשהל ךרוצה תא ונתאמ תענומ איה ,תונומתב ישחומה יוטיבה תאו תידיימה
השק עגייתהל רתוימש בושחל ונתוא הליגרמ םג איה .ונלש תיגולה הבישחה תלוכיבו ןויעה
ןבומו טושפ לכהו ,ידיימ לכה היזיוולטב .םיכבוסמו םיבכרומ בצמ וא ןויער ןיבהל ידכ
.הבשחמ תוברהל ךרוצ אלבו רתא-לע

זכרתהל םילגוסמ םניאו ,רפסה תיבל םיאב ,םינש שש-שמח הידמה לע ולדגש םידליש אלפ ןיא
טפשמ ביכרהל םילוכי םניאו האירקה דומילב םישקתמ םה .העש עבר ךשמל וליפא םירבסהב
.והשמ ונממ רסחו ,םלש וניא םהלש טפשמהש םהל ריבסהל דואמ השק ףאו ,הכלהכ יונבה ינויגה
.היזיוולטב הייפצה תעשב םישורד םה ןיא יכ ,םלצא וכעד וללה םירושיכה לכ

לכ אלב ןורכיזה יפ לע תוינכמ תולועפ תושעל שמתשמה תא וליגרהב המוד היעב רצוי בשחמה
אלב ומצע םע דובעל ותוא הליגרמו ,םדאה תא גצה לומ הדובעה תדדובמ הזל ףסונ .הבישח
תודדומתהו ,דימלתל הרומ ןיב היצקארטניא הב שיש ,התיכב הארוהל דוגינב .יתרבח ףותיש לכ
ךפוה אוהו ,םטמוטמה רישכמה םע םיבשחמה שיא דחייתמ ,וירבחל דימלתה ןיב תיתרבח תיתורחת
.תונוכתבש הלועמה הנוכתל ויניעב היהת תוירטנצוגאהש הנכסה תררועתמש דע ,טסילאודיבידניא

םדא וא הנוכמ
םויה רשפא םנמא .תישונאה תובכרומה תא תוקחל בשחמה תמגמ ללגב םג תוררועתמ תויעב
לע ,הנוכמ תקזחב בשחמה ראשנ הז לכ םע םלואו ,הז יוקיח לש תומיוסמ תוחלצהב תודוהל
אוה ,םדא ינב לצא הלגתמ אוה רשאכ ,הז תושימג רסוח .תישונא תושימג לכ רסחה השקונה הייפא
,וילאמ ןבומכ םנמא ותוא םיאור ונא ,הנוכמב הלגתמ אוה רשאכ ,הז תמועל .יטסירומוה טקפא רצוי
םניה הזכ םעז וא הזכ לוכסת .הנוכמה יפלכ םעז וליפא םימעפו זגור ררועמ אוה ןכ-יפ-לע-ףאו
המשאה תא ליטהל תורשפא ןיא ןכלו ,התמה הנוכמה יפלכ םתונפהל רשפא יאש ינפמ ,רתויב םירומח
ךפוה ,לודג תוחיפ יכה ואלב הרבע ותימדתש ,םדאהו ,םינוא רסוח לש איה תרצונה השוחתה .והשימב
.ונלש שונאה םלצ לע תמייאמה הנכס ןאכ שיש קפס ןיא .ומצע יניעב רתוי דוע בולעו ןטק

ינניאש דילקב תעדה חסיהב הארנכ יתעגנ ילש בשחמב .הנטק הדוזיפא רפסא ןיינעה תשחמה םשל
ילש רמוחב שמתשהל יתלחתה וליאכ ובש ,שדח בצמ רצי הזו ,ןותנה בצמב ותלועפ תא ריכמ
קיפסמ היה הז ילש בשחמל .ינממ המלענ התוהמש תרחא הרטמלו רחא הדובע חטשב ,(ץבוקב)
אצמנ אוה יכ ץבוקה תא חותפל תורשפא ןיא :האבה רחשה תרסח העדוהה תא יל עידוהל ידכ
יתדובעב ךישמהל לכוא ,ואדנל בד ,ינאש ידכ יכ יל הארה "הרזע"ב ןויע .ואדנל בד לש ושומישב
ומוקמ תא אלמל יתלוכי אל בלה ןובאדל .הליחת ותוא רוגסל רחאה ואדנל בדה לע ,ץבוקה לע
יל ןתנ אלו ,ילש הדובעה חטשמ לא יכרד תא םסח םלוגהש ינפמ ,רחאה ואדנל בד ותוא לש
אל "?וישכע םישוע המ" הלאשה לע .הדובעה חטש תא רוגסל ידכ ילש רמוחה לא תשגל תורשפא
הלא ןיעמ םירבד .ןוטרש לע ולע ץבוקה לש ומוקימ תא אוצמל ייתונויסינ .הבושת לכ יל התייה
.הנכתל רזעה ירפסב רבסה םהל יתאצמ אלו ,בשחמל םיסרוקב אל ודמיל אל

,רחא ואדנל בד ותואש ,יל השחל איהו ,תיטסינמוה הבישח אלא ,תיעדמ הבישח יל ויא ילזמל
ןוויכ .ויתואיגש תא אל םג ךכו ,ותדובע תואצות תא רמשמ וניא םג ,םייק וניא אוהש רחאמ
.ומלעיי יתדובעב יל םיעירפמש םייונישה לכ ,ירמגל רישכמה תא רוגסא םאש יתבשח ,ךכש
.רפוסמה לובלבל המרגש הלועפה התייה המ עדוי ינניא םויה דע .היה ךכו

עדוי ינניאש ינפמ טושפ ,דבלב יב איה המשאהש יתוא ענכשל הסני אל שיאש ,שקבמ ינא התעו
דומילל ייח תא שידקהל בייחתהל לוכי ינא ןיא טושפ שמתשמכ .תקפסמ הדימב הנכתה תא
םשלש םוחת ותואב רקיעב קוסעל הבוח האור ינא .בשחמ תונכת לש יפוסניא טעמכ יביסנטניא
טלתשי רישכמהש ןכתי אל .רישכמב שמתשהל יתמכסה וא יתצלאנ רתוי ןוכנ וא ,יתרחב ומודיק
רסוח .רקיעל בשחמב קוסיעה תא ךופהלו תירקיעה ותדובע תא חינזהל וילע הפכיו םדאה לע
םג תמאבו ,קומינ שמשל ול רוסא ,םיבשחמה ישנא לש וז השודנ הנעטב תמא שי םא ,ילש עדיה
.בשחמה לש תושימגה רסחו ןבואמה יפואל יואר ץורית וב ןיא

חוסינ
םיחסנמ םה ןהבש חוסינה יכרדב דחוימב תטלוב ,הב םילפטמל תמרוג הידמהש הלדה הבישחה
אל ורבסוה אל ןיידעש העשב םיכילהת םיריבסמ םהש ,אוה ןורקיעה .םהלש דומילה ירפס תא
הברמל .הלא םירפסמ דמלת ךל התאו .ךילהתב םיפתתשמה םיביכרמה לש םתלועפ אלו םתוהמ
דוע םה ,םתכאלממו םמצעמ דואמ םימשובמה ,בשחמ ישנא ידי-לע םינתינה םירועישה רעצה
.םהירפסמ רתוי םיעורג

יתבשי ,םהה םימיה לש תויתנפואה תונכתה תחא לע טלתשהל יתחלצהש רחאל ,םינש שולשכ ינפל
.הנכתה לש דומילה תרבוחב םירסחה םיבלשה תא יתמלשה ףאו ,שדחמ יתחסינו תוליל רפסמ
הל יתעצהו ,םירבדה ןכותב תואיגש יל ןיא םא קודבל תורבוחה לע תיארחאל עיצהל יתאב רשאכ
יתיכזש ,דבלב וז אל ,םידמולה לש םתנבהל רתוי חונ אוה םא קודבלו ילש חוסינה תא םסרפל
ךייש ונניא ומצעבש םדא לוכי ךיא .יתפצוח לע הפיזנ יתלביק ףאש אלא ,רתויב הרירק םינפ תלבקל
.רומג ץראה םע םהב תויהל רומא אוהש םירבד חסנלו זיעהל ,החמומ םיבשחמ שיא ונניאו ,תכל

"ותלעמ דוה" םע הדובעה יפואל קדצב אלש וא קדצב יתסחיי וז תאשנתמו תירטנצוגא השיג
.בשחמה

היטארקומדה תשלוח
תויעבה ןמ תחא אל ףא םע דדומתהל תלגוסמ היטרקומדה ןיא היתונורקע ללגבש ששחה לודג
םינרמש ךוניח ישנא וליפא .רתויב הקזח םישודיחה ירחא היהנה .ררועמ ינרדומה ילופונכטהש
ינכמה םלועה תבוטל םירצוי ללכב דעו ל"כנמה תגרד דע ךוניחה ידיקפש רידאה םרזב םיפחסנ
קלחב ושע ךכש ינפמ ,הנפאה וצ יפ לע רקיעב םיטילחמ םה .וב םינד ונאש יביסרגאהו ןטלתשה
תא ,שחנל תוחפל וא ,שארמ תוארל םילגוסמ םה ןיאו ,תירבה תוצרא תונידממ רחא וא הז
םניא םלועלו ,תידיימה תלעותה תא קר םיאורה תואר ירצק םה .םהיתוטלחה לש תוכלשהה
םתמכח רסוחב וא םתמכחב תויולת ןניא ולא תוכלשה םלואו .חתפב תוברואה תוכלשהל םירע
.ןהמ םימלעתמ לכה רשאכ םג תומייק ןהו ,םידיקפה לש

םוכיס
לע ,תוינואג לע ,ןורשכ לע ,תוליעי לע םייונב היגולונכטהו עדמהש ,בוש שיגדנ הז קלח םוכיסל
תיתימאהו תחאה תמאל עיגהל ןוצר לע לכל לעמו ,תויגש לעו תישיא המזוי לע ,תוישיא תופיאש
יטסילרולפ-יטנאה ידוחייה יפואב תודוהל םיטונ םינעדמה בור ןיא םנמא .רתויב הרצקה ךרדב
םינעדמ םיניכמ הבש הטישה תא םיקדוב ונא רשאכ וליפא ררבתמ רבדה לבא ,עדמה לש ראותמה
וז תויתגרדה .םידומילה רמוח לש יתגרדהו השקונ ןוגרא לע היונב םיעדמה תארוה .םלועה לכב
תאזה הטישה תיתשתבש ןורקיעה .וילע יונבו ול םדוקה לע ישוקה תגרדב הלוע בלש לכש ,השוריפ
,םיעדמה לש םדוסיבש תאז תושקונ .רמוחה םלועב םילפטמה םיעדמה לש ילוגסה יפואב ןגועמ
םניא היגולונכטהו עדמהש הדבועה לע תועיבצמ ,וז הקסיפ לש אשירב ונרכזהש תומגמה םע דחי
תויטסינמוהה תושיגה ראש םע אלו ןויוושה םע אל ,םזילרולפהו שפוחה םע אל םיבשייתמ
.תויטרקומדהו

תורפסהו ךוניחה

וליא ,התוא עונמל היה רשפא הרואכל .וז תוחתפתה ןיטולחל עונמל תורשפא לכ ןיאש םיעדוי לכה
.ללכה ןמ אצוי אלב םהיטבש לכ לעו םהינווג לכ לע םהיניב תיללכ המכסהל לבת ימע לכ ועיגה
,תוצובק קר אל לולכל הזכ םכסה בייח תמאבש ,םג המ ,ללכב רשפאה רדגב ונניא הזכ םכסהש ןבומ
.תוכמס לכ ומצע לע לבקל ברסלו םימכסהב טועבל לכי םהמ דחא לכש ינפמ ,טרפו טרפ לכ אלא
שומישה לא בושל ךרוצה תא ררועמ םכסהל בוריס לכ ?ירשפא הזכ םכסהש יהשלכ תוריבס שי םאה
העיגמ איה לבא ,תיתגרדה םנמא איהש ,המלסהל בוש איה תפאוש ,השחרתה איה םאש הביש ,חוכב
.ותמצע לכ חותיפל הרהמ דע

םדאה ינב תא ןווכל םחוכב שי הלא ינש קר .דבלב תורפסהו ךוניחה קר אוה ונידיב רתונש המ
שפוחה תפיאש לע רבגת תוירחאה תשוחת רשאכ קר .םהישעמל תיברימ תוירחאלו האלמ תועדומל
לע רתוול ונחוכ לע ךומסל ליחתהל לכונ זא קר ,טרפה לש לבגומ יתלבהו ןסורמ יתלבה ,טלחומה
.המדיקה תונורתי לע יתועמשמ רותיו םשל תיחרכהה תימצע תעמשמ ינפב ענכיהלו ,תויטרפה ונתופיאש
םיעדוי לכה .היפוטואכ אל וליפא תירשפא הניא תאזכ תיללכ המכסהש ,קפס לכל לעמ רורב יל הארנ
ינפל הווהתמה תא החוכנ תוארל םילגוסמ םניא ףאו םיטונ םניאו ,םירוויעכ םיגהונ םדא ינבש
דצה ןמ הדימעה .טרפב תורפסהו ללכב תונמאה תועצמאב קר תירשפא תמאה תפישח .םהיניע
תא ונל תולגלו ,תורוויע םייניע חוקפל דחוימ חוכ הלא ינשל םיקינעמ הרישי אלה הפיקעה הרימאהו
ונתוהמ לכ לעו וניתושגרו וניתובשחמ לע ,ונישעמ לע ,ונבצמ לע ,ונתביבס לע תדחושמ אלה תמאה
ןמ וליפא םלעתהלו ,םירוויעכ גוהנל ונא םיטונ הז יוליג ילב .הבש ערה לעו בוטה לע תישונאה
תועוצקמה תייעבב ךוניחה דרשמ לש לופיטה יכ ,ינששוח .וניניע דגנל תוריהבב םייוצמה םירבדה
שגדהש יפ לע ףא .הז ןיעמ ןורוויעב היוקל ,טרפב תורפסהו תונמאה תייעבבו ,ללכב םייטסינמוהה
תמייק הניא היעבה וליאכ דרשמה גהונ ,יתורפס-יטסינמוה ןוזיא שממ עבות םייעדמה תועוצקמה לע
.ללכ

?הדיחפמ תורפסה עודמ
שטיקה ירמז לש וז אלו תיתימאה) הקיסומהו ליאוהו ,קותשל ןכרד תונומתהו םילספהו ליאוה
המדיקה ישנאש ,םוחתה איה תורפסה אקווד ,םילימ אלב םילילצ העימשמ (םיירלופופה
םדק יכלמש ומכ .ותציחמב חונב אל םישח ,ונלש ךוניחה ישאר םהיניבו ,ונרוד לש המודמה
,דירש יסוי דעו ןוירוג ןבמ ,ונימי יגיהנמ ךכ ,םתפוקת לש האובנה םע חונב ושח אל לארשיב
ןווכתמ ינניא ןאכ םגש ןבומ) .תינופצמהו תיתימאה ונתורפס לש תורושבה תא לכעל םהל השק
ידאוה לא םידרויל אל ,ןיגוריסל ותוא םירגוסו םיה תא םיחתופה הלאל אל יתנווכ ןיא .שטיקל
םיהונל אלו םהילא אל .ץע סוס לש ובג לעמ הלעמל דרויה םדאל אל ףאו ,תורצוצחב עוקתל ידכ
תוחונה יא תשוחת ןיגב .("ןופצמהו תמאה ירפוס" יוניכב ןווכת ינא םהל םימודל וא םהירחא
ןמ הלעמל ליעפה אוה .תיווז ןרקל גרבנירג יבצ ירוא תריצי םינש תורשע ךשמ הקחדנ יתרכזהש
וירבדש הדבועל תודוה קר הז לרוגמ הלצינ ןונגע י"ש לש ותריצי .ימואלה ןופצמה תא הדימה
חילצה ןונגע .םימימת םידיסח לש םירופיס םהינפלש םירובס ויה לכה ;יוארכ ונבוה אל
ולש תידוהיה תינחורה תיתוברתה תמאה תא ריתסהל ליכשהו ,םיבונד'זל םהל םכחתהל
ךורב לש וירואיב קר .שיאמ רבד שרוד וניא הרואכלש ,םימתה רופיסה לש הווסמל תחתמ
תיתוברתה תומלשה שופיחש ,ונל עדונ לייווצרוקמ קרו ,תורוויע םייניע ףוסבל וחקפ לייווצרוק
.קילאיב נ"ח לצא וא גרבנירג צ"א לצא הז שופיחמ המואמב לפונ וניא ןונגע לצא תימואלהו

תדלקמהמ קותינו תורוב
וזיא לע ןוינכטב דובכ רוטקוד לש ראות תלבק לגרל ותאצרה ףוסב דגמ ןרהא לש ומולח יכ הארנ
ןיא בוש ,ונלש ירברב-ונכטה רודב .ינויגה סיסב לכ רסח אוה םיעדמל תורפס ןיב תיתימ תודחא
,םויה דעו לייווצרוק לש ותומ זאמש ,ללכב הרקמ הז ןיא .תיתוברת-תינחור החירפל הווקת לכ
,ךכ לכ םצמטצה לארשי תוברת לש םינושה םימוחתב רעונה בטימ לש עדיה ובש בצמל ונעגה
.ןונגע ירופיס לש ינוציחה הטעמה תא תוחפל ןיבהל לגוסמה ינוליח ריעצ אצמת אלו טעמכ םויהש
תילאוטסכט תיתוברת תיתשתב שוחל תלגוסמ איה ןיא ללכש ,יל הרמא .א.מ תמרב הדימלת
,הזל המודב .ללכב תורוקמה תא הריכמ הנניא טושפ איה .קילאיב וא זזה ,ןונגע תוריציב
,"'דחא'ב ותמשנ איצוה" :יוטיבה תועמשמ תא ועדי אלש הטיסרבינוא ידימלת יתשגפ רבכ
.ימואלה ןונמהה לש םילימה תא ועדי אלש םידימלת לע וליפא חוויד םינותיעה דחאו

,ללכ עירפמ וניא הזה בצמה תיגולונכטה תינרמוחה היצזיליוויצה ירחא םיהונה ליבשבש ןבומ
ןמו גרבנירג לש םעזה תופטה ןמ ,קילאיב לש ןדבואה תרישמ םירוטפ .דואמ חונ וליפא אוהו
םולש לש הדיבכמה תידוהיה היווהה ןמ םירוטפ המודבו ,ןונגע ירופיס לש המיאהו היגלטסונה
."אבהדד אמע" םשב םינוקזה תמאופמו תוילידיאה ןמ ,יקסבוחינרשט לשו זזה םייח לש ,םכילע
וא ידוהי שגר אל יאדוובו ;רבד םהמ תעבות הניא תירברב-ונכטה היצזיליוויצה :רורב דחא רבד
.םדאלו םלועל תיתימאו תיטסיאורטלא תיטסינמוה השיג

ס"היבב תוברתה לש המוקמ
.יוארכ ודי לע ולצונ אל ךוניחה רשכ רמה ןולובז שמיש ןהבש תומדוקה תויצנדקה רעצה הברמל
אמש ששחמ ,רפסה יתבב תימואלה תוברתה לש התכרעה תאו התרכה תא יד םדיק אל אוה
אמש םג ששח אוהש הארנ .ךוניחה תכרעמ תא הדימה לע רתי דהייל ןויסינב ותוא ומישאי
תאו תודהיה תא ונקור אל תוחפל זא םלואו .רהז ירוא תמגוד הבושתב ריזחמ הזיא וב וארי
,קודקדה דומילל סיסבכ תורפסה תא ודמל אל וימיב .ישונא ןכות לכמ תיללכה הקיטסינמוהה
.וללה םימיה םצעב ונילע תמייאמה תיקסטורג העווז

החושק תואשנתהב גהנ ףא אוהו ,ינוליח שיא םנמא אוהש ,ןובנ קחצי םג גהנ רמה ןולובזל המודב
םייתוברתה תודוסיה תא םנכ לע ריאשה אוה םוקמ לכמ לבא ,יתדה ךוניחה לש דסממה יפלכ
תוברתב אוה שרשומ ,תידרפסה הדעה ןב ותויהב יכ הארנ .ינוליחה םלוגלגב תוחפל םיידוהיה
ידומיל תאצוה תא עונמל ידכ השעש השעמה בוטל רוכז .םישדוקמה םיינושארה היכרעו לארשי
.תורגבה תוניחב תרגסממ ך"נתה

םיכרה םיפנעה לע ןזרגה תא ולעהש המה םה ,האלנ יתלבה ץרמה ילעב המדיקה ישנא אקווד הנהו
דימת ויהש היצזיליוויצהו תוברתה ובש ,בצמ ורצי הלא םישנא אקווד .תוברת לכ לש .תוברתה לש
יתש תוכפוהו וזמ וז תודרפנ ןה הנה .דיה תקזחב תודרפומ - וזב וז תובולש ויהו תודחואמו תוחואמ
קודקדה תארוה תא דחאל ןויסינה ,ילסכודרפ ןפואב .ןהיניב העפשה וא רשק לכ ןיאש תולדבנ תויושי
םימהו שאה ןיבש גוזימל המודב ,היילכ םהילע איבהל לולעו ,םהיניבש דוריפה תא ריבגמ ,תורפסהו
.הבכ שאהו םידאתמ םימה ובש

תורוויע םייניע תחקופ תורפסה
דגנכ היהשה .תורוויע םייניע חוקפל ידכ ארוקה יניע דגנכ ההושה תיתורפסה הבותכה הלימב שי
.תישונאה תוהמה יקמעמל הרידחו תישגר תומעפתה ,היהת ,תכשמתמ תוננובתה תרשפאמ םייניעה
,שחנה לש יתימאה וביטב ןיחבהל תלגוסמ התייה אלש ,יח לכ םא הוח לע םודקה רופיסה רבכ
המוד .התימאל תמאה תא םיאור ונחנא לבא ,הניחבה אל הוח .םיארוקה ונלש וניניע תא תחקופ
ינשרפמ דחא לש וירבדב שמתשהל לכונ ןושמש לע .הלילד םע ויסחיב ןושמש לש השעמל רבדה
אלו ,ויניע תא ורקניש ךכל םרגש עשורמה ונב תא ףידעהש ,רטסולג ליצאה לע ,ריפסקישל ריל ךלמה
קרו ,חקיפ היה דוע לכ רוויע היהש ,רטסולג לע וילע רמא ןשרפ ותוא .רחאה ונב לש ותונמאנב ריכה
אבא תא םיאצומ ונא ךכ .הלילד לא וסחיב ןושמשל הרק קוידב ךכש הארנ .חקפתה אוה רוועתנשמ
תבאז ותבוהא אמש ,דשח לכ שרגמה ,רבאפ רטלוו לש ובצמ םג ךכו ,ויתונבל סחיב ונורוויעב וירוג
לנויל ירבד וקדצש הארנ תמאב יכ ,רמול רשפא .הנש םירשעמ הלעמל ינפל ול הדלונש ותב איה
וא וז ךרדב תולגמ תורפסה תוריצי לכ טעמכ יכ ורמואב The Liberal Imagination ורפסב גנילירט
.םדאה לש ונורוויע תא תרחא

היגולונכטה תא ןזאת תורפסה קר
ובלב םירבדה תא טעמ ןזאל החוכב דוע שי תורפסה קר ,יגולונכטה םלוגה תוחתפתה רואל הנהו
תלגוסמ איה קרו ,ישגרה ומלועבו תישונאה שפנב דוע תקסוע תורפסה קר .םדאה לש ושפנבו
תורפסה קר ,ךכל המודב .ירברב-ונכטה ןוויכל םדאה ינב םיפחסנש ףחסל דגנ לקשמ שמשל
םדאה רתומ תא דבאמ אוה הידעלבש תימצע תועדומ התואל הפיאשה תא םדאב ררועל תלגוסמ
וא המהבכ וימי תא הלבמ וחרוכ לעב ,תימצע תועדומל עיגהל לגוסמ וניאש םדא .המהבה ןמ
תורפסה לש הידעצ תרצה .תושונאה יפלכו םלועה יפלכ תישונא הקיז לכ ןיטולחל םירסחה הנוכמכ
םייפלאה תנש תארקל םיכנחמ ונא ותוא רשא םדאהש ,ךכל תורישי תמרוג ,ךוניחה דרשמ ידי לע
םייתרקוי םייח ילעב לש םכרעמ הברהב תוחפ תויהל דיתע הז םדא לש וכרע .שונא םלצ לכ דבאי
םדא ינב ופקתש םירלייווטורה יבלכ לע הנגהל "םייח ילעב רעצ" לש תורבחה תוממוקתה .םימיוסמ
ינבמ רתוי בושח ךפוה בלכה רשאכ .הזה רודב ונמצע תכרעה לע תמאה תא התליג םהייח תא ונכיסו
והשמב תוקסוע ןניא תונמאהו תורפסה ירה .םידדצל תוחדנ תונמאהו תורפסהש אלפ ןיא ,םדאה
תמאב תוקסוע ,םייח ילעבב הרואכל תוקסועה ,תורפסה תוריצי םג .דבלב םדאב אלא ,תמאב בושח
אלא ,םיקולאה םלצ תא קר אל וננמז ןב םדאה דבאמ דציכ ,תוריהבב הארמ הז ךילהת .דבלב םדאב
.שונאה םלצ תא וליפא

היגולונכט לש הקזנ
תינטשפה היהנה .תיטמגרפה הניחבה ןמ םג תורפסלו תוברתל םיקיזמ היגולונכטהו םיעדמה
רתויו רתוילו ,הארוה תועש רתויו רתויל העיבתה הלדגו תכלוהש ,ךכל תמרוג םיעדמלו היגולונכטל
ןבומ ,ותילוחמ אלמתמ רובה ןיאש רחאמ .םינמוימ םירומ רתויו רתוילו ,םייפסכ םיבאשמ
םילהנמ .טרפב תורפסה ןובשח לעו ,ללכב הקיטסינמוהה תועוצקמ ןובשח לע אב רבדהש
םיבאשמה תא םיליבגמ םה רתויו רתויו ,תורפסל תושדקומה תועשה תא רתויו רתוי םימצמצמ
,םימוליצ ןוגכ הדימל ירמוחל םיביצקתה םג .טרצנוקב וא ןואיזומב ,ןורטאיתב רוקיבכ תויוליעפל
.ןוונתמה ונרוד תמגודכ תחופו ךלוה לכה .םימצמטצמו םיכלוה תויפוקשו םיפקש ,תוספדה ,םילופכש

ומצעל ןיינע תורפסה
תויונמואה םע אל תולוכשאב אובל לכות אל תורפסהש ,ונרעה רבכש לע ,ריעהל דוע בושח
תויונמואה לכמ הדיחיה איה ,תילולימ הנה תורפסהש רחאמ .קודקדה םע אל יאדובו ,תונושה
םילענ הקיסומהו רויצהש ןכתי .םדאה לש ישגרה ומלועל ןבומו אלמ יוטיב תתל תלגוסמה
תנתונ הקיסומה םא .תונבומה ןחבמב םג תדמוע איהש הדיחיה איה תורפסה לבא ,הנממ רתוי
,םליא ידממ תלת םלוע ןתונ לוסיפה םאו ,ידממ וד םלוע ןתונ רויצה םאו ,ידממ דח םלוע ונל
.רבדמה ילולימה דממה ול ףסוותמש ידממ תלת אוהש םלוע ונל תנתונה תורפסה קר תראשנ
תאו םליג תא תמלוהה וז איה אלא ,תורחאה תויונמואה ןיבמ תונמא דוע הנניא תורפסה ןכל
רפסה יתבב םידימלתה לש הטילקה תלוכי תאו םהיכרוצ תא ,תיגולוכיספה םתוישיא
שפנב רסחו ללח רצוי ,העשל רותיוו לע קר רבודמ וליפאו ,הז סכנ לע רותיוו .ונלש םיינוכיתה
.םידימלתה

ירהכ ןושלה יכרד ירה אל .רתוי דוע הרומח הנה העיגפה ,קודקדה םע תורפסה בוריעל עגונש המב
רתווי אל ירה - תועמשמל םאו ,םילימה ןיב םירשקהו הלימ לש התרוצ הניינע וז .תורפסה יכרד
תופיקמהו תובחרה תויועמשמב תורפסה תקסוע הז תמועל .תדדובה הלימה לש התועמשממ הלילח
ןאכ וליאו הקיטמרגה תטלוש ןאכ .תומלש תוריצי לש וליפאו ,תומלש תואקספ לשו םיטפשמ לש
תועוצקמ םניא הלא .הרעשה טוחכ וליפא הזב הז םיעגונ םניאש תומלוע ינש ,הקיטיונמרהה אקווד
.תירנילפיצסיד-רטניאה הטישב םדמלל רשפאש

ןהו תורפסה תא ןה םירומ םתוא ודמיל הבש הפוקתה תא םירכוז דוע ונא .םישדח םניא םירבדהו
םויה אוה ןותנה בצמה .תועוצקמה ינש תערל רבדה היה המכ דע ונל רוכז דועו ,קודקדה תא
םניא קודקדל םירומ - ךפהלו ,ינש עוצקמכ קודקד םידמול םניא תורפסל םירומהש ,םעפ יאמ רתוי
ינא תורפסהו ןושלה תארוה לע חוקיפ תונש הרשע עברא סיסב לע .תורפס אקווד ינש עוצקמכ םידמול
אל םא קודקדל םיעורג םירומ םה תורפסל רתויב םיבוטה םירומהש ,ךכ לע דיעהל ימצעל השרמ
תורפס ודמל אלש קודקדל םירומהו ,ןוכנ וניה ךפהה םגש רמול ךירצ ןיא .ומשל הז עוצקמ ודמל
דואמ םיטעמ יכ איה הדבוע .םהידימלת תא םילישכמ ףא םהו ,הז עוצקמב םילשוכ םירומ םניה
.דחאכ תועוצקמה ינש תא ודמלש םירומ םתוא םה

,קודקדל םירומהו תורפסל םירומה ,וללה םירומה לש םיגוסה ינש יכ ,ףיסוהל דוע יואר ןאכ
עוצקמה תא דמלל וביוחי םהש רמול ךירצ ןיא .והמ רוביח לש וביט םידמול םניא םהינש
,םירומל סחיב רבדה ךכ םא .ךוניחל סחיב תויטנטלידה לש אישה והזש ןבומ .ודמל אל םלועמש
תא ךירדי דציכו ןווכי דציכ ,קודקדל החמומ וניאש חקפמ .המכו המכ תחא לע םיחקפמל סחיב
דציכו ןווכי אוה דציכ ,תורפסל החמומ וניאש חקפמ ותמועלו ?הז עוצקמל םיחמומה םירומה
ןהיתודוסיב ,ןהיתויוכיאו ןהיגוסל תוריציה תואמב ,הזה עוצקמה ינמכמב םירומה תא ךירדי
ולא תולאשל תובושת ןתנ אצויה ךוניחה רשש יל הארנ אל .םיינשרפה ןהיתונורקעבו םייטאופה
יתעד תוינע יפלש רבד וירבדב יתאצמ אל .(5.4.96 ךיראתמ) בירעמב תרוויחהו הלדה ותמישרב
"תורפסה תא בבחל" יושע ,תיטקדידהו תיכוניחה ,תיעוצקמה יתכרעה יפל םוקמ לכמ לבא ,םנמא
.ונידימלת לע

ואובי" :םהל רמול לוכי וניא שיאו ,ארקיו רפסב םדומיל תא םיליחתמ ונידימלת ןיא רעצה הברמל
,םייחב שדוקמה לכמ ,םתמשאב אלש םנמא ,םיקוחר ךכ לכ ונידימלת ."םישדקב וקסעיו םישודק
רפסה תיב דימלת ריכמ םאה) ליחתמה רובידב .השודקה גשומ תא ןיבהל וליפא םילגוסמ םה ןיאש דע
,םויה ונדימלת ."תוירעה ןמ םישורפ ווה" :ל"ז י"שר רמוא "ויהת םישודק" (?הזה יוטיבה תא יללכה
יתבר אתקיספ) "ףאנת אל" לש רוסיאה תא לבקל ומיכסה אל וא ולכי אלש םתעשב באומו ןומע ינבכ
יבויחה סחיה ."םישורפ ווה" לש דואמ השקה הווצמה תא םמצע לע לבקל םהל לק אל יאדווב (.א"כ
-תיתרוקיב השיגב םויה ףא םילגודו ולגדש ,םהירומ ידי לעו םהירוה י"ע םהמ לזגנ השודקה לא טושפה
.ןילוחה תשודקבו תיטפקס

דחייתנ ןושארהשכ) םירופיכה םויכו תבשכ םישדוקמ םינמז אל םיריכמ םניא םיריעצה ונרוד ינב
תויהל הלוכי השודק המ ןיבהל םילוכי םה ןיא ףאו ,(םיינפוא לע הביכרל ינשהו לגרודכלו םיל
רז השודקה תשגרה לש ןיינעה לכ .'דכו שדקמה םוקמכ וא םילשוריכ ,לארשי ץראכ םוקמל
םהמ שיא .םידיספמ םה המ םיניבמ םניא וליפא םבורש דע ,ולוכ ילנויצרה-ינוליחה רוביצל ונרעצל
ךודכד לש העשב םידחא םיליהת יקרפ לש הרימא םדאל הקינעמש השגרהה תא עדוי וניא בוש
האירק תעב ,הטימה לע עמש תאירקב ,(?הז המ) "ףקות הנתנו" תליפת תעשב השגרהה המ ,שפנה
ארוק וניא יכ יתוברת וניא ידרחה וא יתדה רוביצהש םינעוט דועו .הנוי רפסב וא תור תליגמב
ונמלועב רשאכ .שדוק תדרחב ארוק אוה ;םתס ארוק קר ונניא הז רוביצ םלואו .תורפס ירבד
ךרע וא רבד ןיאש םג ןבומ ,וליבשב תומל םדאל ול יוארש שדוקמ ךרע םוש ןיא ינרדומ טסופה
המוד םוי לכ ובש ,םמעשמהו ינוגדחה ןילוחה הז ראשנש המ .ונעמל תויחל יאדכש שדוקמ
האצותהו ,הזל הז םיווש לכה .ורבחמ הלענ וניא ךרע לכו ,ותלוזמ הנוש וניא םוקמ לכ ,ורבחל
ורביד וילעש Spleen-ל וא שפנה ךודכדל דוסיה הז .תושידאהו ןיינעה רסוח ,םומעשה איה
ןה תודמוע ללכה ןמ אצוי ילב תורפה לכ .תושודק ןניא בוש תורפה הז םלועב .םיטסילובמיסה
.הטיחשל

הזו ,הבושתב הרזח לש חיר הז רבדל .תורוקמה לא ישממ ןפואבו תונמאנב רוזחל דואמ השק
,זזה לש ,גרבנירג לש ,קילאיב לש ,ןונגע לש ותריצי םג םלואו .םימסל הדיריה ןמ וליפא עורג
,אקפק ,ןמ ,יקסביוטסוד ,יוטסלוט ,קזלב ,לדנטס לש ,ריפסקיש לש ,הטנד לש םג לבא ,קבק לש
והשמ תוחפל ,שממ השודקה תא אל םא ,ונתפוקתל ריזחהל םחוכב שי םירחאו זארג ,לב ,שירפ
עוקש ךוניחה דרשמ יכ ,הרקי אל הז רבד לבא .ונרודל דבאש םיכרעה םלועל יבויחה סחיה ןמ
לש םייתימאה םיכרצה תא .הבוט הקלח לכ בושחימב לפטמו תירמוחה היצזיליוויצה חותיפב
תועוצקמה לש תולוכשאה ךותל לכה תא דדרל םישקבמ םהו ,םיאור דרשמה ישאר ןיא רודה
רודכה לש וכרעכ םכרע עבקנ ,סייפב םייולת תורפסה דומילו ך"נתה דומיל רשאכ .םינושה
.רקופה קחשמב ףלקה לש וכרעכ וא ,הטלורה לגלגב

,עדי אל לארשי ,וילעב סובא רומחו והנוק רוש עדי יכ איבנה ידי לע רמאנ הז לע ףאש רשפא
.ןנובתה אל ימע