תוקורזה תופיכה רודב ארמגה דומיל

ירמת ריאמ ר"ד

2-3 ב"סשת דמח הדשב


םיבחרנ םינויד םימייקתמ ,ב"הראב ןהו לארשיב ןה ,ימואל יתדה םלועבו ידרחה םלועב
רעונ שיש ררבתמ .ןוכיתה ליגב ארמגה דומילב םיישקה תודוא םיבר םירמאמ םיבתכנו
םדאה חותיפב רקיעו דוסי הווהמה דומיל ,ארמג דומלל הצור וניא וא לגוסמ וניאש בר
.תודהיב
תטישב םיירשפאה םירופישה תא קודבל ךרוצה שגדומ ,אשונב םינדה םירמאמב
ינרדומה םלועהמ תואמגוד איבהל חרכהה םגו ,דימלתה ןיבל הרומה ןיב סחיה ,דומילה
יאנת םנה הלא םירופישש תורמל .םהייחל יטנוולר רתוי דומילה תא ךופהל תנמ לע
הלא םירופישב ןיאו קיפסמ יאנת הז ןיא ,ארמגה דומילל סחיה רופישלו ונישל בושח
.הברה תונשל תורשפא לכ ,םמצעלשכ

,ארמגה דומילל םידימלתה לש םסחי תייעבב ןוידהש הדבועהמ םלעתהל רשפא יא
ומכ ,בצמל םויכ םידע ונא .ידרחה רוביצב הרישנ לשו תוקורז תופיכ לש רודב םייקתמ
תוארל שי ןכלו ,םיבר רעונ ינב י"ע תווצמו הרות לוע תקירפ לש ,הנש 50 ינפל היהש הז
.תאזה העפותה לש הביטקפסרפב ,ארמגה דומיל אשונב ןוידה תא
םג .תירוטסיה הניחבמ יתדה ךוניחב ארמגה לש המוקמ תלאשב קוסעל ךירצ ,תישאר
,יתדה ךוניחב ארמגה דומיל תויזכרמ לע םירזוח אשונב םירמאמה יבתוכמ םיבר םא
ירקיעהו ידעלבה םוקמה תא הירוטסיהה ךרואל ספת ארמגה דומילש ןוכנ הז ןיא
דרמה ינפל הפוריא חרזמב הפוקת התיהש איה תמא .תוליהקה בורב יתדה ךוניחב
ארמגה דומילל וסחיי הבש ,תונורחאה םינש 200-ב תיאטילה תודהיב כ"חאו ,ידיסחה
.תודהיב יזכרמ םוקמ
ילואו הרות דומילמ רוביצה בור לש רוכינ םג םיאצומ ונא הלאה תופוקתה יתשב םלוא
.תווצמ תרימשמ םג

םיילגרב העבצה הפוריא חרזמ תודהי ברקב תטלוב ,תונורחאה םינשה 200-ב
.ךכל עירכמה םרוגה התייה אל ארמגה תויזכרמ םא םג ,הרותמו תודהימ תוקתנתהו
.תווצמ םויקלו תיתד תוישיאל הבורע אוה ארמגה דומילש ןוכנ הז ןיא ,תאזמ הריתי
ןוסלנצכ לרב ומכ םישנא לש ,םדוקה רודהמ תובר תואמגוד וריכה ונתאמ םיבר
םויכ .םולכ אלו תווצמ םויק ןיבל הז ןיב היה אל םלוא .ארמגה דומילמ ונהנש ,םירחאו
תד ןיבל הז ןיב ןיאש לכל ירבו םייתד אל םיינוכית רפס יתבב םג האנהב ארמג םידמול
.םולכ אלו
השודקל םיעיגמ ,ארמגה דומילל תובר םינשו בר ןמז םישידקמש ,םימכח ידימלתש תמא
אל יל ןיא .ולאכ םידמול לע םינד ונא ןיא םלוא .םרעשל ןיאש תוהובג תויתד תומרלו
לכב וליאכ םשור רוציל הנווכ אל םגו ,ארמגה דומיל תא לולשל הנווכ לכ אלו ןוצר
,בחרה ןבומב הרות דומילמ קלחכ ארמגה דומיל ןיב ,םלוא .ארמג ודמל אל תורודה
.לודג רעפ שי ,ירקיע וא ידעלב קוסיעכ ארמגה דומיל ןיבל ,םימיאתמ םירועישבו םיליגב
שיגדמ אוהש ןוכנ .ארמגו הנשמ הרות ,ודומיל תא שלשל ךירצ םדאש בתוכ ם"במרה
.ארמגב קר זכרתהל םדאה לע כ"חאו ךרדה תליחתב רבודמהש
םלועה .תוישיאה חותיפב ןהו תיתד הניחבמ ןה ךרדה תליחתב םנה ,ןוכיתה ידימלת
ונתחתהו ,סנרפתהל ואצי םישנא 12 ליגב םעפ .תורגבתהה תפוקת תא ךיראה ינרדומה
.יוגה םלועב אלו ידוהיה םלועב אל ,ךכ הז ןיא םויה .רבד לכל םירגובמכ ויהו ,ריעצ ליגב
שי יזא ,תינחורו תילנויצומא ,תילכש הניחבמ ךרדה תליחתב אצמנ רעונהש ךכב ריכנ םא
.ם"במרה תטיש תא ץמאל
רחאל .ינוליחה םלועב לבוקמל ליבקמב דומילב תומר ויה ,םויהל טרפ תורודה לכב
ינש ,ןושאר ראות םידמול ןכמ רחאל ,ןוכיתל םירבוע יממע רפס תיבב םידומילה
ילעב םימייק .ןטק דומילב םיקסועה לש םרפסמ דומילה תגרדב םילועש לככ .ישילשו
היה ךכ .םיבלשל םאתהב ךוניח לבקמ דחא לכו ,ההובג תלוכי ילעבו ,ההובג היצביטומ
רתוי םירשכומה וא רתוי םירישעה כ"חא ,ך"נו שמוח ודמלו וכלה ,ינרותה םלועב םג
יהוז .םצמטצהו ךלה םידמולה רפסמ כ"חאו ,הכלהו הדגא דומלל וכישמה ,ןוצר ילעבו
,םויה לש תואיצמב -ליעל רומאה רואל .םויה םג התוא ץמאל שיו תילמרונ תוחתפתה
תא ןובשחב חקלש יתיווחו ישגר ךוניח רחאל 15 ליגב קר ארמגה דומיל תא ליחתהל שי
תומרבו םינוש םימרזב ,ןאכ םגו .הווצמ רבה ליג לש םיישפנה תוחוכהו םיכרצה
.תומיאתמ

קלח הווהמ ארמגה דומילש ךוניחה תרטמ איה המ ררבל אוה ןוידה לכב רתויב בושחה
םישנא חתפל דעוימ תויהל ךירצ יתד ךוניחש ,איה הדיחיה החנהה .ךכ לכ בושח
אלו ,םינוש םיילכלכו םייתוברת םיאנתבו םיבצמב םתויתדל םינמאנ ראשיהל םילוכיש
םיכירצ תווצמ םייקמו םימש ארי ,יתד םדא תויהל תנמ לע .םיאיקבו םינעדי קר
תלבוקמש הממ ,תרחא ךוניח תטיש שי הזל .רשפאש לככ םיבחרו םינתיא תודוסי
,תירבעב ,ך"נב ,הרותב וסרכ אלמל ךירצ םדאש ,ל"רהמה בתכ םניחל אל .ונלצא
.ארמגב קוסיעה תא ססבל שי ,וז הבחר תיתשת לע ,הז סיסב לעו ,תידוהי הירוטסיהב
ידמול ,ליבקמב ויה תוצראה לכבו תוליהקה לכב .םירגובמ ךוניחב םג ןוכנ הז ןורקיע
דחא לכ םהב תובחרנ תובכש רצי הז הנבמ .ארמג ידמול םגו בקעי ןיע ,הנשמ ,הרות
.ןתינש לככ ,ול םיאתמה דומילה םוחתב ךישמה
קר ןווכמ היה אל ,הרותה תומכוח לכב בברעלו ץבשל שי ארמגה דומיל תאש ןויערה
ילודג וב ןיאש ידיחיה רודה אוה ונרוד .ארמג דומלל םילוכי אל וא םיצור אלש ולאל
לוכי היה י"שר .הרותה תומכח לכ תא םידמלמו םיבתוכה ,ארמגל םירומ וא הרות
רחא .הבשחמו הריש םג הז לע ףיסוה ן"במרהו ,ארמגל שוריפ םגו שמוחל שוריפ בותכל
תויהל לכי א"רגהו ,לבוקמ תויהלו םיכאלמ םע רבדל םגו ךורע ןחלושה תא בותכל לוכי
.קוק ברה ןרמ היה ךכ השעש ןורחאה ילוא .דומלתב לודגו לבוקמ
,ארמגה דומילל םידימלתה לש םסחיל קר אל תורוקמה דחא איה םויה לש "תוחמתהה"
םידדצב ןיחבהל םילוכי םילודג םירומ .ללכב יתדה ךוניחה לש תושלוחל םג אלא
.םרואל ךנחלו ,םשיגדהלו םטילבהל ,ארמגה תויגוסב םיירסומהו םייתדה םיינחורה
בוטה הרקמבו ,ארמג דמול רעונהש איה המרונה .המרונה אל םה ולאכ םירומ םלוא
.ארמגה תייגוס תא ןיבמ אוה ןוצרהו תלוכיה תא שי םידימלתל םא רתויב
,םתרותמ עבונה ירסומ שגר אל םגו ,יתד םדא תויהל תנמ לע סיסב ןיא םידימלתל
םירשיהו םימכחהמ קלח הז בצמב .הרותה תושרב לבנ תויהל לוכי םדא וידעלבש
.ארמגה דומילמ האנה תולגל םיכישממ םא םג ,לוע םיקרופ
איבהל קר קיפסמ אל ,םויהל תיטנוולר ארמגה תא תושעל שיש םירבדמ ונחנא רשאכ
תא תחקל וא ,שיבכב דצב אשמ וטואל םיברה תושרב "רוב"ה תא תוכפוהש תואמגוד
.ונימיב םייקה קזנ גוסל ותוא םיאתהלו "רוש"ה
,דמול אל דימלתה םא .תובישח הזל שי יכ םא ,המיאתמה הכלהה תא דמלל יד אל םג
קזנל ףסונשו ,וישעמ לכל יארחא םדאשו םלועל דעומ םדאשו קיזהל רוסאש ,לשמל
יתד אצוי אוה ןיא ,ה"בקה םע ןובשח ןיידע ול שי ,תינוממ הניחבמ ןקתל ךירצ אוהש
.יטנוולר דומילה ןיאו
רשא ,קצוקמ ר"ומדאה לש רמאממ ,ארמגה דומילל היוצרה תרגסמה יבגל דומלל ןתינ
הלאו" :הרותב בותכ .תודהיב דוסיכ ארמגה דומילל ותכרעהבו ותנבהב עודי היה
םיבר ."םלועה תומוא ינפל אלו םהינפל ",ושריפ ל"זח "םהינפל םישת רשא םיטפשמה
ךיא זא ,[חנ ינב תווצמ7] 'וכו ,םיקוח רטשמ ,םיניד שי םלועה לכל ירהש ,הז לע ושקה
קוספב בותכ :קצוקמ לדנמ םחנמ ברה רמא ?לארשי םעל דחוימ הזש דיגהל רשפא
,י"מע ינפל ומשש םיטפשמב קרו ,י"מעב קר ,"ה-י- וללה םועדי לב םיטפשמו"
.ארובה תדובעלו ללהל םיכפהנ םיטפשמה
            חזרה לתוכן בשדה חמד