?וידחי ןהיתש הנכלתה - הנומאו תונמא
תונמאל יכוניח - ינויערה סחיה תלאשב תויגוס עבראו תושיג יתש לע

ץיבול ןנור ברה

ס"שת 2-3 ןויליג ,דמח הדשב

:ריצקת
:תונמואל ךוניח ןיב סחיב תויגוס עברא רמאמב
;דבעידב וא הליחתכל .א
;המשל תונמא וא תוילאנויצקנופ .ב
;תירוביצ תוחילש וא ימצע שומימ .ג
.תבוכרת וא תבורעת .ד

.תונמא לע קוק ברה ;המשל תונמא ;ימצע שומימ :חתפמ תולימ

רוביצה לש ירוביצה םויה רדס לע הטלבהב הנורחאל התלע תודהיו תונמא ןיב סחיה תלאש
תומב לעמ הפ לעב םקלח ,םיבר םיסומלופו םינויד דקומב הבצינ םגו המק איהו ,יתדה
הז אשונב יביסנטניאה קוסיעה .תעה יבתכו תונותיעה יפד לא םכרד ואצמ םקלחו תונוש
יתכלממה םרזל םיכיישה הארוההו ךוניחה תודסומ יככותב תודחא םינש הז השעמל ללוחתמ
תונמאה ימוחת תא חתפל םידימלתו םירוה ,םירומ לש תכלוהו תרבוג היטנ ףקשמ אוהו ,יתד
תיתונמא הריציב םיקסועה םייתד םיריעצ לש רבוגו ךלוהה םרזה .ריעצה רודה ברקב םינושה
לש תויתכלהה תולבגמב תועגונה תויביטרפוא תולאש ןהמ ,תובר תויעב ותיא הלעמ היגוסל
הסננ םיאבה םירבדב .ינורקעה רושימב ןניינעש תויטרואית תולאש ןהמו ,תיתונמאה הישעה
ודמעמו ומוקמ יפלכ תינורקעה השיגה בוציע םשל תוצוחנה תוידוסי תונחבה המכ לע דומעל
.יתדה ךוניחה לש דומילה תורגסמב יתונמאה ךוניחה לש


דבעידב וא הליחתכל .א

םאה :הלאשב תינורקע תקולחמ תמייק םיידעש הלגמ הז םוחתב ןוידה רחא בקועה
שיש וא ,תונמאב קוסעל םידיחי לצא םייקש ינויחה ךרוצל היצמיטיגל ןתמב קפתסהל שי
תיתונמאה הריציה לש התובישח תא םיאורה שי .םוזי ןפואב תיתונמאה הריציה תא דדועל
ימ םג שי ךא ,םיברה תלחנל התיה רבכ וז השיגש המודו ,הליחתכל תניחבב היוארכ
הפי תיתונמאה הריציה ,םדיד יבגל .דבעיד לש ךרד תיתונמאה הישעב תוארל ושקעתיש
םירצויכ םיכרובמה םהיתונורשכו םשפנב תרעוב איהש הלא :םידימלת לש םיגוס ינשל קר
תווהל הלוכי תונמאהו ,םיינויעה םידומילב תונוש תוביסמ םישקתמה הלאו ,לילעב םיחכומ
תעייסמו ,םייבויח םיקיפאל םהירוענ ץרמ תא לעתל םהל תרשפאמה ,תמלוה הפולח םרובע
םדקל םיניינועמ הליחתכל תניחבב תונמאב םילגודה .תיכוניח תרגסמ ךותב ראשיהל םהל
ךירצ יתונמאה ךוניחהש םירובס דבעידה תטישב םיזחואה וליאו ,בחר ןפואב אשונה תא
ודדועל ןיאו ,הדיפקב רקובמו לבגומ ןונימב קרו ,הטמלמ האבה השירדל הנעמכ קר ןתניהל
.ךכל רבעמ

םוחתה ךות לא תסנכתמו תושיגה יתש ןיב הנחבהה תכלוה ,הארנ ךכ ,תונורחאה םינשב
קוחרה רבעבש דבעידה יקודיצ .תרבוגו תכלוה הליחתכלה תדמעש המודו ,אדירג יטרואתה
רפסמ יבגל םייטנבלרכ וררבתה םהו ,םהילאמ םינבומ תויהל וכפה ,תקולחמב םייונש ויה
הנוזינ יתדה רפסה תיב ילתכ ןיב תונמאב קוסיעה יפלכ תיבויחה השיגה .םידימלת לש בר
ןוצרבו ,דימלתה לש יתייווחה ומלוע תא רישעהלו ןווגל ךרוצב םיריכמה םייללכ חור יכלהמ םג
"תויצנגילטניא יוביר" :ומכ םיגשומ לש םתרידח .םינושו םיבר םייתריצי םילכ חתפל ול רשפאל
תוליעפל בל תמושת רתי תשדקהל היצמיטיגל הנתנ תכרעמה ךותל "תישגר היצנגילטניא"ו
םלועהש ךכב הרכהה רוביצה תעדותל תרדוחו תכלוה ךכ לע ףסונ .הרוהט תינויע הנניאש
ךילהת ,תיתוזח תרושקתל תיתעימש תרושקתמ רבעמ לש ריהמ ךילהתב יוצמ ינרדומה
תוגציימה תויונמואה םג ךכ ךותבו ,תצאומה תיגולונכטה תוחתפתה לש יאוול תאצות אוהש
.הרתי תובישח תולבקמ תיתוזח הפש

,תכרובמ הישע תיתונמאה הריציב האור וניכותב התיבש הל התנק רבכש המגמהש המוד
הנועט איהש םייבויחה םיכרעה אוה דחאה :םיביכרמ ינש לש יתדה ךוניחב תססבתמה
ךרבתהל היושעש תיתדה הרבחל התמורתב אוה רחאהו ,לאודיוודניאכ רצויה רובע םהב
תונמאל תיתדה הרבחה לש הסחי תוחתפתה לע רבועה ךילהתב תוננובתה .ותריציב
וז רשאכ תונמאה יפלכ סחיל היגולאנא יביטאיצוסא ןפואב תררועמ ,הברקבש םינמאלו
לע דומעל היהי ןתינ וז תוננובתה ךותמ .ללכב תידוהיה הרבחב םידיגו רוע םורקל הלחה
.תונמאה לא סחיה תלאשב תונוש תומגמ יתשהמשל תונמא וא תילאנויצקנופ תונמא .ב

,לארשי ילודג ידי לע ףיקמ רוריבל הכז אל תיתד תואר תדוקנמ תונמאה לש הדמעמ
רישי ןפואב אשונל סחייתהש ל"צז קוק ה"יארה אוה הז ללכמ אצי .תועודי ךכל תוביסהו
"לאלצב" תדוגא ישנאל ח"סרת תנשב קוק ברה בתכש תרגאב .םינוש םיטביה ריאהו
,ןמיסכ תונמאה :תונמאבש בויחה תא תופקשמה תונוש תורדגה שולשב ןיחבהל ןתינ
תונוש תודמע שלש השעמל תוגציימ ולא תורדגה .ירפכ תונמאהו חרפכ תונמאה
קוק ברה שיחממ ,יבויח םוטפמיסכ רמולכ ,ןמיסכ תונמאה תלעמ תא .תודבורמו
תא החקפש עגרבו ,השונא הלחמב התלחש הנשוש הדליה לע לשמ תועצמאב
תיבה תא אלימש םייח תוא ,הבוטל תוא הז היה ,הלש הבובה תא השקיבו היניע
לשמנה ,לארשי םע ברקב תררועתמה השקבה ףא ךכל המודב .החמש תולהצמב
איהש ,םייחל תוררועתה קוק ברה תעדל תאטבמ תיתונמא הריציב קוסעל ,הנשושל
דבורב .(חנק ,'א ה"יאר תורגא) "וב םיחמש ויהי לכהש ןוכנו ,בוט ןמיס" המצעלשכ
הבובה תשקב ומכו ,תונמאל בר ימצע ךרע סחוימ אל ,ןמיסכ תונמאה תייאר לש הז
םיכילהתל יוטיב התויהב קר תיבויח העפותכ תספתנ איה ,המילחמה הדליה לש
.םירחא םיבושח

רז לארשימ םדאה היה תולגה תעבש ברה לש ותסיפת לע היונב ןמיסכ תונמאה תלעמ
,הלוגב ידוהיה םויקה לש הילמונאהמ עבנש רבד ,תיתטסא תוננובתה לכל רכונמו עבטל
עבטה ןיא" :קוק ברב בתוכ היחתה תורואב .חורב ןהו רמוחב ןה ולש תולדהו ןווינהמו
םייעבטה םייחהמ התקחרהו המואה רבש ינפמ ,ויפויו ורדה לכב ילארשיה ררושמל הלגתמ
ךותמ תפשחנש וז ןה ,היפנעל הקיטתסאב האור קוק ברה .(חע 'מע תורוא) "םיאירבה
תוהולאה הלגתמ וכרדש רעש ,יתונמאה יוטיבה ךותמ תצרופש וז ןהו עבטב תוננובתה
לא םיסנכנ ךיא ךרדה תא תוארהל ךירצ" :"יח לאל ןואמצ" :ורמאמב וירבד םה ךכ .םלועב
חור לכב ורדהו ויפוי לכב ,םלועב הלגתמה תוהולאה אוה רעשה .רעשה ךרד ןילקרטה
תורוא) "ררושמ לכ תונוימדב ,רפוס לכ תונויערב . . . חרפו חמצ לכב ,שמרו יח לכב ,המשנו
תא תנייפאמה הפייעהו העיגיה חורה תא ןקתל ותעדל ןתינ וללה םירעשה ךרד .(טיק 'מע
דחא ,אופא ,איה "לארשי ץראב ירבעה יפויהו תונמאה תייחת" .יתולגה הרותה םלוע
תלחמ תלוח . . . םיקמעה תנשוש ,הבוהאה םילשורי" רשאכ .םיקהבומה היחתה ינמיסמ
םייח תוא איה המצעב השירדה . . . תבשחמ תכאלמו תונמא ,יפוי תשרוד . . . הרמה תולגה
,קוק ברה רובס ,תונמאה תייחת םע דבב דב .(דר - גר 'מע ר"גא) "המחנו העושיל הוקת תוא
.ילוחה תמדרתמ הציקהש הנשוש הדליל הרקיש יפכ ,םיפסונ םימוחתב תוחתפתהה םג אובת

םנמא חבשמ אוה .לאלצבל ותרגאב רובידה תא קוק ברה הברמ אל חרפכ תונמאה לע
ונריע תא רטעל המילשורי םתוא אשנ םורממ חור"ש לע ,ונושלכ ,תונמאהו יפויה ינואג תא
תא טרפמ אוה ןיא ךא ,"תראפתלו דובכל הברקב תויהלו םידמחנה םהיחרפב השודקה
שרופמב ברה דמע הז דבור לע .םירוהט םייטתסא םיכרע תלעבכ תונמאה לש היתולעמ
רויצה ,תורפסה" לש םכרע תא סנ לע הלעמ אוה הב ,םירישה רישל העודיה ותמדקהב
םיינחורה םיגשומה לכ תא לעופה לא חכה ןמ איצוהל םידמועה (1)(לוסיפ) בוטיחהו
יקמעמב הלגנה דחא טוטרש ףא דוע רסחש ןמז לכ .תישונאה שפנה יקמעב םיעבטומה
תבשחמה תכאלמ לע הבוח שי ,דוע לעופה לא אצי אלש תשגרמהו תבשוחה שפנה
.(ג 'מע ,ב"ח ,היאר תלוע) םש ברה בתוכ ,"ואיצוהל

תויתטסאה תואנהה לש ןתלעמ תא קוק ברה ראתמ ,(וש 'מע ,ג"ח) שדוקה תורוא ורפסב
םלועה ןיאש םיאלפומה םיקידצה" אקוודש עבוק אוהשכ רתוי הברה םיגילפמ םירבדב
יפויה תרכהב אטבתמה יטתסאה ןכותל הנוילע תובישח םיסחיימ ,"םוקמ םלצא ספות הזה
אוה "היאר תלוע"ש דועב .רסומבו הנידמה רדסב ,הרישב הלגתמה יפויהו ויגוסל ילאוזיוה
ליכמ "שדקה תורוא" ,בחרה רוביצה תנבהל דעוימו ,םדא לכ תדימכ בותכה רודיסל שוריפ
ברה האר "היאר תלוע"ב ךכ .הובג ינחור םלועמ תואבה ,קוק ברה לש תוירטוזא תומישר
,םיימינפ םימשרל עבמכ ותוא בייחו ,םדאה שפנל האובבכ הקיטתסאב קוסיעה תא קוק
הביט לע דמוע אוה םינוילע םיקידצ לש םמלוע תא תוטטרשמה ויתומישרב תאז תמועלו
םייטתסא םיכרע לש םכרע .ןוילעה תואדיאה םלועל תופקתשהכ םלועה יפימ האנהה לש
תורוא"ב רבודמ וילע ,רתוי הובג ,רחא דבורבו ,תיגולוכיספ תועמשמ לעב דחא דבורב וניה
.תיפוסואית תועמשמ לעב ,"שדוקה

יפויה לש ותקיזב ןיינע ול ןיאו ,השעמה םלועל קוק ברה רבוחמ לאלצבל ותרגיאב ,םרב
תונמאה לש היתונורתי תא האור םג אוה ךכל ךשמהב .יהולאה םילאדיאה םלועל יצראה
תונמאב קוסיעה לש ותמורת תא תרגיאב טרפמ קוק ברה (2).חרפכ תוחפו ירפכ רקיעב
חתפי" הז קוסיעש בתוכ אוה ישפנה םוחתל רשאב .רמוחה םוחתב ןהו שפנה םוחתב ןה
הריאמו הריהב תולכתסה ןהל תתל תואכודמו תובר תושפנ םמורי . . . רהוטהו יפויה שגר תא
תירמוחה תלעותל רשאב ."תוצירחהו הדובעה דובכ לע ,הכאלמהו עבטה ,םייחה תרדה לע
הלכלכו הסנרפ ירעש חותפל םג לכות תונמאהש ןייצמו רתויב ישעמה דצה לא ברה דרוי
.(דר 'מע ,םש) תובר תוחפשמל םיפסונ

אירב ףוג התנב איה .המוצע ךרד תרבכ תילארשיה הרבחה הרבע םירבדה ובתכנש זאמ
.הבוטל תוא תניחבב ויהיש היחת ינמיסל דוע תקקזנ הנניאו ,םינבומה לכב דקפתמה
םיגשומ השולש םתוא ,ןכא .ולישבה טלחהב היתוריפו ,תחרופכ התלע חרפכ תונמאה
תיתונמא הריציל תוררועתהה תא רידגהל םחוכ הפי ,ותעשב קוק ברה תא ושמישש
הירושיכש תיתדה הרבחה לש יללכ תוררועתה תואכ התוארל ןתינש המוד .יתדה רוביצב
התמגמ תילגתמ ,רוציל ןוצרה םע דחי התעו ,ןווינ לש הקומע המדרתב ויה םייתריציה
ךותמ .םינווגמו םיבר םייח םימוחתל הרידחב תאטבתמה האירב תוחתפתה חתפתהל
רבתסמ .הרות רמושה רצויה רובע םג ירפכ תונמאה לש תורשפאה תנמתסמו תכלוה ךכ
:רוכזל יוארו .ירשפא די חולשמ תויונמאה םוחתמ עוצקמב תוארל םילוכי שארה ייוסכ םגש
,תעדה לע הלעי אל תניחבב בר אל ןמז ינפל דע היה ,וילאמ ןבומ טעמכ הארנ םויכש המ
םירייצ תכורעת תחיתפו ,(תוביתה ישארל בל ומיש) ,םשא ומצע שיגרה תווצמ רמוש ןמא תע
.תיתואיצמ אל היזהכ העמשנ הרות ירבד תרימאב

םודרק התושעל שפחמ וניא יתדה רצויה .ירפכ אלו חרפכ תונמאב אוה ןיינעה ףקות ,םרב
ליכמה יוטיב ילככ ,המשל תונמא תריציב לגוד אוה אלא ,תלעות הנממ קיפהלו רופחל
תוזקנתמ םג ןאכלו תויעבה תוצצ ןאכ .םדאבש חורה ראש לש רישע עבמל תובר תויורשפא
חתפל וליכשיו ,הריצי לש םישדח םיביתנ וללסי םייתד םינמאש ךכל איה היפיצה .תויפיצה
לש הביט לע .םיידוהיה תורוקמלו םישרושל קומע רוביחמ קניתש תיטנתוא תידוהי הריצי
הרוגס הנניא "תיתדה תונמאה"ש ןאכ רבכ ריכזהל בושח םלוא ,ךשמהב רבודי דוע וז היפיצ
תדמתמ הפיאשמ הנוזנ איה הברדא .יתוברת וטג ךותב הווהתמ איה ןיאו ,היתומא תלדב
לכמ תילכתב הנוש תויהל הייוכיס םג ,ךכש ןויכ .התרכהב תוכזלו תיללכה תוברתב ללכיהל
.דחוימב םילודג םניא ,הביבסש תיתונמאה הישעה

םלועב תוניינעתה לש תירטנמלאה תיסיסבה המרהמ תגרוח יתדה רוביצב תונמאל השירדה
.ותרגאב ברה ראיתש יפכ ,אבס לארשי חורב תבשחמ תכאלמב קוסעל ןוצרו הקיטתסאה
תויטסאלפה תויונמאה לא ,תילאוזיווהו הבותכה תונמאה ימוחת לכ תא ץורפל תשקבמ איה
הרבחה לש יתוברת - יתונמאה םקרמב בלתשהל תרתוח איה .המבה תויונמא לא םג ומכ
תפאוש .תינרדומה הריציה לש יוטיבה ינפוא ןווגמו תויורשפאה לולכמ תא ץמאלו ,תיללכה
תצבשמה לש דסב ןתניהל אלו ,ילארשיה תוברתה םלוע לש ורשבמ רשב תויהל איה
,דוע הפי וחוכ ןיא הבובה תא תשקבמה הנשוש הדליה לשמ .תיתד הריציכ תגלטוקמה
וניגוחב תונמאל השירדה תא ראתל היהי רתוי םיאתמ .רתויב תיקלח הנומת רייצמ אוה ןכש
איהש ךות ,היתורבח קחשמ לש ומוציעל סנכיהל הצר הצאו התמדרתמ תררועמה הדליכ
אל ומכ םינפהל תשקבמ איה קחשמה יללכ תאו ,ןהלש קחשמה ילכ תא הבער דיב תלטונ
.םלועמ הל םירז ויה

.השודק לש היצטונוק וניתומוקמב שי ,ןייצל יואר ,"היעב" הלימל .תויעבה תורוענו תוצצ ןאכ
תיב זכרמב הדמעוה היעבהש זאמ .הז גשומ לע תפפוח תינרות הארשה לש הליה
לכש היעבה איה הביבח .תויעב לע עיבצי אלש יניצר ןוידל ול רשפא יא ,ידומלתה שרדמה
תויעבה ןמ ונניע םימילעמ אל ונא ףאו ,םייפלא תונש הז הנממ סנרפתמ ידוהיה חורה םלוע
,םיבר ידי לע ונודנו ושודנ רבכ וללהש אלא ,ןדיד אשונב תוררועתמש תומודמהו תויתימאה
אשונה תא ריאהל אלא ןאכ ונאב אלו ,םתכאלמ ךרדכ ןתוא ןבללו קרפל םימכח םידיתע דועו
.םיינורקעו םייללכ םיטביה המכמתירוביצ תוחילש וא ימצע שומימ .ג

ןכ ררועש תויפיצה שדוגכ .ףצק הברה ומיע הלעה תיתדה הרבחב הריצי לש האוגה לגה
,בורל םינינפ תולשל תוילשאב םיגושה שי ,םיפצוש םילג לש םכרדכ .רציה תוששחה לדוג
תידוהי תונמא לש הריציה ינינפש םינימאמ וללה .העיבטה ששח ינפמ םילהבנה שיו
תולוצמל ףוחסי ,הריציל רקובמ יתלב דודיע ןתמש םירובס וללהו ,הרהמ דע וצוצי התרהטב
.תודהיה לש ןיזמה הנוזממ רתוי םכיחל ברעי תונמאה םעטש תורעוסו תוריעצ תושפנ םי
,רזגימ לש גיצנ יתדה ןמאב םיאור םהש אוה תויטנה יתש ילעב ברקב טלובש הוושה דצה
אוה ותוא רוביצה לש תומרונב בשחתהל ונממ שרדנ ךכש ןויכ .רוביצ חילש לש ינרדומ גוס
תבייח ותריציש יתדה םלועה םע דחא הנקב הלוע ותריצי המכ דע ומצע תא קודבלו ,גציימ
.הרובטב וב הרושק תויהל

,ולש ישיאה יוטיבה תא שקבמ אוה .רוביצ חילשכ אל ,ישפוח םדאכ רצוי ןמאה ,אקע אד
.תינוליחה הביבסה לא חולש ריצ וא יביטקלוק םיכרע םלוע לש ורפוש תויהל אב וניאו
גיצהל אלא לכל םיעודיה םיכרעו תונומא תכרעמ גצייל ןיינועמ וניא ןמאה :וזמ הריתי
תפאוש ,תונמאה םוחתב קר אל ,ךרע תלעבו תיתועמשמ הישע לכ .תוינשדח היאר תויווז
גוס לכמ וא יטסצילבופ ,ימדקא ,ינרות הז אהי רמאמ בתוכ וא הצרמ לכ .שדחל העבטמ
תפאוש המכו המכ תחא לע תיתונמאה הריציה .רמאנ םרט רשא המ רבד רמול ףאוש רחא
ותריציב אוצמל ןתינ ךכל העיתפמ אמגוד .דרגנוואה דוסמ הנניא םא םג שודיחה לא איה
קהבומ םגד לאלצבב תוארל לבוקמ .ןושארה ידוהיה ןמאל בשחנה בהילהא ןב לאלצב לש
לכל רשאב םיקייודמ םיביתכתלו תוימונורטה תושירדל תיבקע תונמאנ םלגמה ןמא לש
הנובתבו המכחב םיהולא חור ותוא אלמאו" :קוספה לעש ,אופא ,ןיינעמ .ותריציב טרפ
איצוהל" :ארזע ןבא שרפמ ,(ד-ג אל תומש) 'וגו "תובשחמ בושחל הכאלמ לכבו תעדבו
קסע רתויב ימרופנוקה ןמאה ףאש תדמל אה ."ותבשחמ חכב ותעדמ םישדח םירבד
ההימכה .רוציל תורשפא ןיא ,רבתסמ ךכ ,וז לש הרדעהב ןכש ,תונשדח יוליג ךות ותריציב
יוטיבה יכרד ,ןכ השוע איה םא ףאו ,םירכומ םירסמ לש רוזחימב תניינועמ הנניא שודיחל
הנקב התלע לאלצב לש ותונשדח םא ,םרב .רכומה ןויערל השדח העפוה םיקינעמ הלש
ןמ םינמא לש םתונשדח אהת ךכ אל םירבדה עבטמש ירה ,הרות לש התנווכ םע דחא
תומרונה ןמ היטסכ םיברל תואריהל לולע ןרמש רתויה יתונמאה שודיחה םג .הרושה
ןמאה לש הריציה תיתשתב דומעל ,םהיתויפיצ יפ לע ,תורומא ויהש תוינקתה תויכרעה
אלו ,ימצע שומימל ישיאה ןוצרה ךותמ האב הריציה יכ הרכהה ןמ סונמ ןיא םלוא .יתדה
.תיתמגמ הריצי לש יתונמאה ךרעה אוה דאמ לדלודמ .תוינוציח תורטמ תרשל הדעונ
אלו ,רשכה תדועת לבקל דימתמה ךרוצה תחת חתפתהל הלוכי הניא תיתימא הריצי
.ךייתשמ אוה הילא הרבחה תא וא ןמאה לש ובר תא דימתמ ןפואב תוצרל הילע וב בצמב

רסוח לש השוחתו תוריח תעדות לש השודג הדימ תבייחמ תיתונמא הריצי ,ןכ לע רתי
דחאב בתוכ אוה ךכו ,וז השוחתל עבמ קינעהל ביטיה ,חורה ןמאכ קוק ברה .תויולבגומ
ימשג אל ,בולכ םושב ינורגסת לא .ישפנ התוויא לא יבחרמ םיבחרמ םיבחרמ" :וירישמ
ןמאה ."סומינו ןויגה רסומ" לכ לעמ הטש ותמשנ תא ראתמ אוה ךשמהבו ,"ינחור אלו
יקוח תא ומצעל עובקל רמייתמ אוה .הימונ-המאתה ךותמ אל ,הימונוטוא ךותמ רצוי
םנמא יואר .היללכו הרבחה יקוחל המאתהה ילבכב ותריצי תא ליבגהל אלו ,הריציה
ררחושמה תוריח לש םלוע ךותב רצוי ןמאה ןהיפל תוילשאב םיגוש ונא ןיא יכ שיגדהל
.תולבגמו םיללכ ,םיקוח ומצע לע לבקל רצויה לעש רורב םג ךכו ,תינוציח העפשה לכמ
ידי לע תופכנה תולבגמה לועמ רורחש ךות ,ומצעל עובקל לדתשמ אוה הלא תא םלוא
ךותב רצוי ןמא לכ .לעופו יח אוה הב הרבחה לש םיצחולה היביתכתמו יכוניחה דסמימה
הלא לכ ךותבו ,תורחאו תויתרבח ,תויגולואדיא ,תויתוברת תועפשה יוורה יתביבס םילקא
ויחלוש להקש רוביצ חילשכ אלו ,לאודיוודניאכ יתריציה ומלוע תא ומצעב בצעל רתוח אוה
.רצק לבחב רושק רצויה תא קיזחהל תעב הבו ,הריצי דדועל רשפא יא .וידעצ תא רמוש
שפוח ןתמ שרוד הריציה דודיע .לבח לע ךלוה ומצע האריש רצויה ןמ שורדל רשפא יא
אלא הרות ירבד לע דמוע םדא ןיאש םשכ .ענמנ יתלב והירה ,ריחמ ךכל שי םאו ,רצויל
.ןהלש יתדה טקפסאב ולשכיש תוריצי לש תודיעמ הנייהת תונמאב ךכ ,ןהב לשכנ ןכ םא
רזאתהל עדנ םאו ,דואמ לכב ךכב הצרנ םא .דועמל ילבמ תכלל דמול םדא ןיא םלוא
.הדיעמה באכ לע הריציה ךרע רבד לש ופוסב הלעי ,השורדה תונלבסב

םג יוצמ ,ירוירפא םיכרע םלועל תונמאנל ימצע שומימ ןיב ,תוריחו לוע ןיבש חתמה ,ןכא
ןמאכ .לק אל ימינפ טקילפנוקב וחרוכ לעב ןותנ ןימאמה ןמאה .רצויה לש ותוישיא יככותב
ףופכ אוה ןימאמכ וליאו ,ונממ םיצרופה ישיא חוכו הטילש לש הקזח השוחת ןועט אוה
,"דוע יספאו ינא" :תעדותב אוה יורש אסיג דחאמ .וב םיטלושה םינסרמ תוחוכל ותושי לכב
שונא המ" :ךדיאמו ,"םיהולא טעמ והרסחתו" :דחמ ."ותלוז ספא" תרכהב יובש אוה ךדיאמו
יש לש ותומד רואיתב יוצמ ןימאמה ןמאה לש ושפנ יטוביח לש בקונו דח רואית ."ונרכזת יכ
חוכ ןיב וייח לכ ךרואל ןונגע קבאנ ובש ימינפה קבאמה לע תבתוכה גניב הלא ידיב ןונגע
ישעמ ךכותב איצומה יהולאה חוכה דגנ המחלמל אצו ךל" :הרותה תלבק חוכו הריציה
ץרופו תצינ יהולא ץוצינ ,םהומכ רוציל לוכי וניא רוצי םוש םהמ הלעמלש םימלשומ הריצי
(3)"!ךיהולא ןעמל םלוא ,ךיהולא דגנ וליאכ ךברקמ

הידמימב תמצעתמ ,ינדרמ ,ידרגנווא ביכרמ וברקב רצואה יתונמאה שודיחה תייעב
שוטשט לש הז ךילהתו ,רתומה תולובג לכ רתויב ובחרוה וב ןדיעב םייח ונא .וניתפוקתב
ןמאה .רבגתמו ךלוה המחג לכלו העפות לכל היצמיטיגל תיינקהו תודיחאה תומרונה
,שרדנ ,תרכומה הרגשה ןמ גורחלו המרונה תולובגמ תאצל רומאכ שקבמ ועבט םצעמש
לש בלה תמושתבו תוסחייתהב תוכזל ידכ ותריציב רתוי ינוציק תויהל וניתפוקתב ,אופא
.לכויש לככ גירחו רתוי הטוב תויהל ,תרוקיבהו להקה

בצמב" :בואט ידג ךכ לע בתוכ וננמז ינב םייברעמה תוברתהו הרבחה לש ןיינעמ חותינב
תבייח תונמאש החנהה ...המרונ וזיאב ףוס ףוס לקתיהל ידכ דאמ קוחר תכלל ךירצ שדחה
,ודוסיב יטנמורה ןויערה לע תססבתמ תיביטקפא תויהל ליבשב ,תדרומ ,תידרגנווא תויהל
הדועיי תא הצימחמ איה ירה שארמ תישפוח איה םאשו םילבכמ רורחישב קוסעל הילעש
ירבדכ ,יהול-א הז ישפוח תושעיהל ,םולכ ךכב ןיא - ישפוח תויהל .רורחיש לש ךילהתכ
ןכ לעו ,דורמל תורשפא הל ןיא טעמכש דע תישפוח הכ איה םויכ תונמאה ."הטכיפ
הלילח לשכית אלו םהב דורמל לכותש ידכ היתולובג רחא יתיזזת שופיחב הקוסע איה
הקעומל ךפוה תולובג לש םרדעיה" .התוחילשב הדיגבכ ספתיהל לולעה םזימרופנוקב
רתויו רתוי קיחרהל תונמאה תשרדנ ךכ םיקחרתמו םיטעמתמ תולובגהש לככ ...תדמתמ
ןימאמה ןמאה לש ונורתי לע דומעל ןתינ וז הדוקנב אקווד ,םרב (4)."ילמרונה לש ומוחתמ
הקוצמה ןמ לבוס וננמז ןב ישפוחה ןמאה .יוושכעה ןבומב תוריח לש םלועב יח ונניא רשא
תומרונ רדעיה לש ,הריחב תויורשפא ףדועו שפוח ףדוע לש הקוצמ" איהש תינרדומ טסופה
לש הקוצמ .רדס רדעיה ,םידגאמ םיסותימו םירבסה רדעיה ,תונומא רדעיה ,תוליבגמ
ןיב ןוזיא וב רצוויש םלוע ךותב רוציל יושע ןימאמה ןמאה .(םש) "קיר ללחב הפיצ תשוחת
.תומרונל תויצו דרמ ןיב ,תרגסמו שפוח

תבוכרת וא תבורעת .ד

הנמאנו םילבכמ תררחושמ ישפוח ןפואב םורזל הכירצ הריציה םא ףאש ןועטל ןתינ
ומלועש לככ ,ךכש ןויכ .רצויה לש ינחורה ומלוע תא תפקשמ איה ירה ,רצויה לש וחורל
ןכ ,םייתד םייכרע םינעטמ לש רשועבו קמועב ןחינ היהיש לככו ,רתוי ידוהי היהי זלה לש
,איה הנוכנ יאדוב המצעלשכ הנעטה .הרותה חורל רתוי הבורקו רתוי תידוהי היהת ותריצי
הריצי לש תורשפא היניע דגנל האורה ,תזרפומ הילשא הילא הוולתמ ללכ ךרדבש אלא
םייתד םינמאש ךכל איה היפיצה .האלפומ תינומרה הגיזמב תודהיו תונמא םיגזמתמ הבש
רוביחמ קניתש תיטנתוא תידוהי הריצי חתפל וליכשיו ,הריצי לש םישדח םיביתנ וללסי
ברה לש ותנשממ ןיפיקעב וא ןירשימב תקנוי וז היפיצ .םיידוהיה תורוקמלו םישרושל קומע
הינומרהל תרתוחה ותוגהל תינייפוא איהו ,ושדקתי תונמאהו תורפסה וב םויל הוויקש קוק
םירפוסה םגו שדקתת תורפסה" וב בצמל גרע קוק ברה .רמוחו חור ןיבו לוחל שדוק ןיב
ינחורה דוסיה תמרה - תורפסה לש ןידעהו לודגה החוכ תא ריכהל םלועה םמורתי ,ושדקתי
לחי רפוס לכו" :םירפוס לש שדח ןז תוארל הוויק אוה .(בפ 'מע תורוא) "ויוליע לכב םלועב
תשודקו המשנה תרהט אלב וטע לובטי אלו ,ותדובעבש שדוקה תאו תוממורה תא תעדל
.(טע 'מע תורוא) "התרהטב הריצי לכ ינפל םיקומע הבושת ירוהרה ,הבושת לש הבשחמה
םלועה ריוא תא םשובכ ומשבי םחתפתהבש בוטיחהו רויצה לע םג בתוכ אוה המוד ןונגסב
ירבד םע דבב דבש אוה יעבט ךא .(ג 'מע ,ב ,ה"יאר תלוע ךותב םירישה רישל ותמדקה)
הילע רזוגו ,וזכ הניאש הריצי לכ הנגמ אוה ,הרהט ךותמ האבה תונמאה לע וללה חבשה
תא ןימטהל האבה ןזואה לעש דתיב שמתשהל שי ךכ םשלו ,ןוכנה הרועיב והז התרובקש
ןמ רובעת ,ונושלכ ,ןויערה תאמוטב היוקלה תורפסהש הפוצ קוק ברה .(םש) תלוספה
.(םש תורוא) ללכב האמוטה חור םע דחי םלועה

םהיתודוסי וכמת אלש חור ישנא םגו ,הפוקתה חור תא הניייפיא קוק ה"יארה לש ותשיג
הנומאמ ןוזינ םהלש תונמאה ןוזח רשאכ ,תומוד תולאשמ ואטיב ,תיתלואג תיתד הפקשהב
ןתינ וז הפקשה תשחמהל םלוה גוצי .תונמאה לש ינחורה רהוטה תורשפא רבדב המימת
ךותמ אקווד יכ ןימאהל ינא הצור" :בתכש קילאיב .נ .ח ימואלה ררושמה לש ויבתכב אוצמל
הישוריפו היתויועמשמ לכב הרוהט ,תמאב הרוהט תונמא ונל דומעת ...רוהטה ריואה
תממורמש ,דבלב םישוחה תא אלו חורה תא הנזש תונמא .וז השודק הלימ לש םיבוטה
,םעה תא תעשעשמ קר אהת אל ונלש תונמאה .ותוא תמהבמש אלו ,םדאה תא תנדעמו
ויה םיברש ,והשמ תיביאנ ,תילידיא הסיפת ןאכ אטבמ קילאיב (5)."ותוא תכנחמ םג אלא
.רחא םלועמ תונמא רבדב ונמזב הל םיפתוש

,םנמא .דבלב יתדה רוביצה תלחנ ,הרוהטו השודק תונמא חתפל יטנמורה ןוזחה רתונ םויכ
,רבעב ונאצמש וז תמגוד תיטנמור היגולונימרטב דוע םישמתשמ ןיא םייתדה םיגוחב םג
ההימכ תמייק .ךכל רבעמ הברה אלא היקנ תונמא תוארל קר אל םילחיימש םה םיבר ךא
,הפורצ תידוהי תוינחור לש םינממסב היוורה תיתונמא הריצי לש ינומרה גוזימ תוארל
,ןכא .וזב וז םיבלתשמה תודהיו תונמא לש תיתבוכרת תורשפא היניע דגנל האור וז ההימכו
לא םמורתהל התלוכיבו תונמאה לש היתולוגסב הנומא הברהו וז השיגב םסק הברה שי
הדימ םג הב שי ,אקע אד .רצויה םהב ןוכשי אלא רציה םהב ןנקי אלש םישדח הריצי יבחרמ
ותוא םינמסמו יפוטואה לאידיאה תא םילטונ וז הסיפת ילעב .אוש םסקמ לש תלטובמ אל
שפנ תא ןיבהל םירמייתמה םיכנחמו םינבר םה וללה ללכ ךרדב .תילאיר תיטרקנוק הרטמכ
םישקבמ םה .ןוסיח ירמוח וז הקירזב לוהמל םג ךא ,דודיע תקירז ול תתל םיניינועמו ,רצויה
תניחבב ,הרהזא לש הבר הדימ םג הב שיו , וז איה הקזח החיפט לבא ,ומכש לע חופטל
הלא םיכנחמו םינבר ,םהלש היארה תיווזמ ,םנמאו .תמלובו תנסרמ ןימיו תפחוד לאמש
תאירק תתלו ריכזהלו ריהזהל ,ןסרלו עירתהל אוה םדיקפת ןכש ,הנמאנ םתכאלמ םישוע
ליכשי םא קר הנמאנ ותכאלמ השעי רצויה ןמאה ,םלוא .הרות לש המלועמ האבה ןוויכ
רורד תתל לגוסמ היהיו ,קותישו רוקיע ידיל ואיבי אלש ןפואב םהיתויחנה תא םינפהל
.וחורל

הילשא לש העודי הדימב הקול ,תורוהטה היתונווכ ףרח ,תבוכרתב תלגודה הסיפתה
ידכ (6).ירוביצה ונמוי רדס לעש םיבר םיאשונב ןוכנ הז רבדו ,תונכסב הנחבה יאבו
תבורעתו תבוכרת ןיבש לדבהה תא השיחממה תחא אמגוד איבא יתנווכ תא ריהבהל
ךוניחב דדצל םייושע תבוכרתב םינימאמה .םיינוליח - םייתד יסחיל עגונה רחא םוחתמ
תוברתה םלוע םע תווצמו הרות יכרע לש הגיזמ היהיש ,םיינוליחו םייתד םידימלתל ףתושמ
תא הינפ לע ופידעיו ,וז השיגמ וגייתסי יתדה ךוניחה ישנא בורש ינמוד .ינוליחה םיכרעהו
רמשל שי לבא ,תקספמה לזרב לש הציחמ םיקהלו לדבתהל ןיא היפל ,תבורעתה תשיג
הינומרה רוציל ידכ םתוא לוהמל אלו ,םכוניח יביכרמ תאו םייתדה םידימלתה תוהז תא
.תיתבוכרת

השובכ התליחתש ךרד תניחבב ,תנכוסמ ךא ,התפמ הטיש איה תבוכרתה ןדיד ןודינב םג
יגוח תוולל תוכזה יקלחב הלפנ תונורחאה םינשב .םינקרבו םיצוק ,תורומהמ התירחאו
בוש .תודהיו תונמא לש םיאשונב יוגיה יתווצל ףתוש תויהלו ,רפס יתבב המרדו תונמא
הלאשה איהו ,תחא תיזכרמ אמגודב קפתסא .תבוכרתה לש תויתייעבב יתלקתנ בושו
הזחמ ףידעהל וא ,תורוקמה ןמ אשונב ןורטאית תגצה תולעל םאה :םעפ אל הררועתהש
םיעוריא לש הזחמה רכבל התיה המרדל הרומ לכ לש תיטמוטוא טעמכה היטנה ."ינוליח"
תגצה איה תיתייעב המכ דע ררבתה הדובעה ךלהמב םלוא .ל"זח תורפס וא ארקמה ןמ
לשמל ,דומילה ךרדב תוירסומ תומליד םע דדומתהל אוה דחא רבד .תורוקמה ןמ םיעטק
תא תולעהל אוה רחא רבדו ,אבצה שיאכ ךלמה דוד לע וא רגה תא תשרגמה הרש לע
ך"נתה ירוביג תא דבה לע םילעמשכ רויצה תונמאב ישוקה בר ךכ .המבה לע םהיתויומד
,תישיא היאר תיווז אטבל ןמאה הצור ללכ ךרדבש הדבועה רואל תאז .םדו רשב םישנאכ
תלעב םג תחא אל איה יעבט ןפואבש ,הנושו השדח טבמ תדוקנל יוריגה תא אוה שפחמו
תונמא לע רתי תוילשאב תוגשל אל ךא ,יתדה ןמאה תא ,אופא ,דדועל ונילע .יתרוקיב יפוא
קפתסהל השירדכ לעופב תולגתהל הלולע תיתד תונמא לש תבוכרת תריציל השירדה .תיתד
.גישת אל אליממ הלש התרטמ תאו ,הרופה יתריציה ףחדה תא רקעל הלולע איה .תודידרב

םוכיס
םדאה לש תיתונמאה הריציה יפלכ ינורקעה סחיב תוקסועה תומליד עברא לייעל ונגצה
ןניא וללה תומלידה .הז םוחתב תיכוניחה תוינידמל הרישי העיגנ שי ןלוכלש ,יתדה
היהי םיבר םירקמב .םהיניב הקודה הקיז שיש םינוש םירטמרפ וגיצה ןה .וזמ וז תוקתונמ
ותריחבו ותפדעה תא תוזחל עבראה ךותמ תחא המלידב םדא לש ותערכה יפ לע ןתינ
הלא ויחי ,דבעידבש קוסיעכ תונמאה תא תוארל ופידעיש םישנא םתוא .תורחאה שולשב
ותו ילאנויצקנופ ילככ וב שמתשהל אלא המשל תיתריצי תוליעפל וכפוהל ןיאש ושיגדיש
,תמלגמ איהש תוחילשה יכרעב תיתונמאה הריציה תא קידצהל ושפחי הלא םישנא .אל
תיתבוכרת הגיזמ ואטביש תוריצי ודי תחתמ איצוי ןימאמה ןמאה ךכל ופאשיש הלא םג םהו
,הליחתכל תניחבב הריציו תונמאל ךוניח םידדועמה ,דגנמ .הנומאו תונמא לש תינומרהו
ישיאה יוטיבה תא שיגדהל ורכבי םג םה ,םייאמצעו םיימצע םיכרע תונמאל וקינעיש םה
תדמעב וקפתסי םהו ,רוביצ חילשכ רצויה תא וארי אלו ,הריציבש ימצעה שומימהו
.תיתבוכרתה היפוטואה לא םיליפעמה ןמ ויהי אלו ,םדא לכ תדימ איהש ,תבורעתה
םינבר לש םהיתודמע תא רתוי תנייפאמ הנושארה השיגהש הללכהב רמול םג ןתינ
תויפיפ ברח ךא ,םנורגב הריציה תוממור םימייוסמ םירקמבש ,םינרמש ךוניח ישנא לשו
הריציה טהלש תונמא ישנא .הלש קותישלו רוקיעל הליבומ איהו תיטמגרפה םתדמע איה
,רתי תולודג היתונכסש ,הינשה השיגה יכמות לע ללכ ךרדב ונמי םהב עפעפמ התבהאו
.הירגתאו הייוכיס םג ךכ ךא

:תורעה


."בוטיחהו רויצה ,תורפסה" :בתכנ קוק ברה לש ודי תחתמ אציש ירוקמה חסונב .1
ךותמ תאזו ,"הבוטיחו הרויצ תורפסה" :ויתחת ובתכו הז חסונ ושביש ויבתכ יכרוע
ןיא ,ןכא .תיביטרוגיפה - תיטסאלפה תונמאה יפלכ יבויח סחי לכ שטשטל המגמ
,םירחאה הריציה ימוחתמ רתוי קוק ברה לש ובילל הבורק התיה תורפסהש קפס
ראש תא םג ריקוהל עדי אוה םלוא ,ושפנ תאשמ היה הרהטב החופיט ךרעו
גרדומה סחיה תא אוה ףא אטבמ ברה ירבד לש ירוקמה חסונה .תונמאה תועוצקמ
ילאוזיווה רויצה הירחאל ,תטשפומ רתויה תונמאכ הנושאר תורפסה העיפומ וב
.יביטרוגיפו ירמוח רתויה לוסיפה ףוסבלו ,ישחומ רתויו

יולה הדוהי יבר לש ורישב יוצמ חרפו ירפ ןיב הדגנהל וניתורפסב עודיה רוקמה .2
ןיא רשא ,תינווי המכח ךאישת לאו" :םילימב חתפנה "םיחוקר רבוע רומב ךירבד"
,םיישעמה םייחב תלעות איבמהו בושחה רבדה אוה ירפה ."םיחרפ םא יכ ירפ הל
.תלעות ילב אדירג יפוי למסמ חרפה וליאו

ראיורב קחצי ר"ד םע החיש תובקעב הנמויב גניב הלא ידי לע ובתכנ םירבדה .3
.הרות לועל ותריצי לש התובייוחמ תדימ לעו ןונגע לש תיתדה ותפקשה לע ההתש
תאצוה ,ץיבורוה הקבר תכירעב ,ותריציב םינויע - ראיורב קחצי :רפסב רוא ואר םה
יש לצא הז דמימ לעו ןימאמה ןמאה תומד לע דוע .175-176 'מע ,ח"משת ,ם-י ,א"ב
,(ךרוע) וטוסאק .ד ,תודהיו תונמא :םירמאמה ץבוקב דיבש .א לש ורמאמ ואר ןונגע
.ךליאו 120 'מע ,וננמז תודהיל ןוכמה תאצוה

.82 - 81 'מע 1997 א"ת ,דחואמה ץוביקה תאצוה ,ףופשה דרמה ,בואט ידג .4

רפס ,ה"צרת ,א"ת ריבד תאצוה ,קילאיב .נ .ח יבתכ ,"הרוהטה תונמאה" רמאמ .5
רקיעב קסוע אוהו ,"ןויזח" תרבח לש הדסוויה לגרל בתכנ רמאמה .וסש 'מע ,ינש
םעב וז עטנ ןורטאיתה ןיאש ראשה ןיב וב ןעוט אוהו ,ןורטאיתב ,המבה תונמאב
.םיאיבנה תונויזחב ויניערג תא אוצמל ,ותעדל ,ןתינו ,לארשי

תוטיש לש םירשקהב לאידקש האל הדמע תבוכרתל תבורעת ןיב הנחבהה לע .6
.יטילופה םוחתה ןמ תואמגוד תאבה ךות תינויצ - תיתדה היגולואידיאב תונוש
.5-11 'מע ,ו"נשת לולא ,הדובעו הרות ינמאנ - "ןוילג" :ואר