יכוניחה השעמה תניחבל םידדמ

ומאמ ןבואר


1 ןויליג ,ט"נשת ,"דמח הדשב"

ל"ז ומאמ הליהת הרקיה ונתב נ"על
ו"נשת רדאב 'ה םויב הייח ימדב הפטקנש
םינש ב"וט תב איהו
ה"בצנת
 


קלח קר ריכזאש ,תכרעמב תחוורה (1)הפנעה םיגשומה תכרעמו תושיגה ןווגמ
הביבס :וניפב םירוגש תויהל וכפה ,הפדעה וא טופיש ,רדס יפ לע אלו ,ןהמ
.הדימל תויגרטסא ,ישיא אשונ ,רקח תודובע ,תויטנטוא ,תויטנוולר ,תידומיל
,הדימל דוקימ ס"בלת ,תירפס תיב תוינידמ ,יכוניח ןימאמ ינא ,תיביטרגטניא אשונ
,תיפותיש הדימל ,םיגשומ יופימ ,תמכסמ הכרעה ,תבצעמ הכרעה ,הביל תינכת
,תמאתומ הארוה ,וילופטרופ ,תיליג בר הדימל ,תוצובקב הדובע ,היצזילאודיבידניא
רגובה תומד ,תוניירוא ,תונדיתע ,םומינימ יגשיה ,ןיערג תינכת ,תיפולח הכרעה
...דועו

אמש וא ?יעבדכ ומנפוה םאה ?םהמ הווקמה תא הלא םיגשומו תושיג וללוח םנמאה
םייונישהו ,היהיש אוה היהש המו ומצע לע רמוש ס"היבו ,תופלוח תונפא רדגב םה
סוסיב אלל ,ץוחלו הפשה ןמ םה תוינשדח תושיגו םיגשומב שומישהו םיינוציח םה
.םיקסועו םירבדמ הב השיגה וא גשומה דוסיבש יטרואית

ישעמה םוגרתה ןיבל תויונווכתההו תורהצהה תמר ןיב רעפה יכ םילבוק ונא תחא אל
.השעמה ןיבל רמאנה ןיב רשקה המ ךמצע תא לאוש התאש דע ,לודג הכ אוה

"...ךילהת הז" "...ךילהת לש ותליחתב ונחנא" :עמוש ינא רפסה יתבב ירוקיבב
ךא ומצעלשכ בושח אוה ךילהתה ?ךילהתב ונחנא רמול ןתינ יתמ דע ,איה הלאשהו
תונתינו תויביטרפוא תוחסונמ תואצותל רתוח ,הרטמה תגשה תארקל "הנחת" אוה
.דעיה לא עיגהל ךרד תויוותה ןיעמ אוה ךילהתה ,הגשהל

השעמה תמר תא ךירעהל הרומלו להנמל ,חקפמל עייסיש "ילכ" עיצהל יתנווכב
ךמס לע שבגתה עצומה ילכה .השעמל הכלה עוציבה תא ןוחבלו ,ס"היבב יכוניחה
.ח"נשת ל"הנש ףוסב ,םיכירדמו םילהנמ ,םיחקפמ תוצובק ףותישבו ישיאה ינויסינ
ס"היבב הארוהה תונורקעו םידומילה הנבמ" ךמסמה אצמנ עצומה ילכה דוסיב
(2)."ד"ממה

:"ילכ"ה תורטמ
השעמב רותחל שי הילא ("ןוחטב תשר" ןיעכ) תישעמו תינויער תיתשת תווהל
.ימוי םויה יכוניחה
תלבק ךרוצל ,תירפס תיבה היישעה לש הינווג לכ לע ףקת עדימ לבקלו ןגראל
.תוטלחה
.ס"היב רתוח ןהילא תוידומילהו תויכוניחה תורטמה לש תשדוחמ הרדגהב עייסל
.ס"היב תליהק ברקב ןוידל סיסב שמשל
הקיזב הדודיחלו תידסומה תיכוניחה תוינידמה שוביגב עייסל לוכי "ילכ"ב קוסיעה
."ד"מחב ידוסיה ס"היב לש הארוהה תונורקעו םידומילה הנבמל"
לכ לש תישיאה המרב ןה תיכוניחה םלועה תפקשה בוציעל וב םיקסועל עייסל
.תיתווצה המרב ןהו ךנחמ
.ףצר ינפ לע םיגשיהה תא ךירעהל

:"ילכה" הנבמ
םיחקפמ לש םהיתורעהו םהיתוראה ,ישיא ןויסינ לע ססובמ "ילכה" ליעל רומאכ
(3).םיכירדמו םילהנמ

ןיינעל םאתהב תופסונ תולאש רוזגל ןתינ ןהמ תחא לכמש תולאש 45 ףיקמ "ילכה"
.הכרעהלו

ךירעמה תא "בייחל" תנמ לע ,תולאש לש ךרדב הכרעהל םידדמה תא חסנל יתרחב
.ךרעומה ןיבל ךירעמכ וניב גולאיד רוצילו ,הכרעהה אשומ תא ןוחבל ,תובושת תתל
.החימצו םודיק רופישל ףונמכ שמשי גולאידה

:םיאשונ הנומשל וגווס תולאשה
.וינייפאמו לוהינה ןונגס - להנמה תדובע
.םידמלמו םידמולכ םחופיט - ס"היב ירומ
.ס"היב תוינידמ
.דחיהו דיחיה - םידמולהו דמולה לא סחיה
.הדימל - הארוה יכרד
.ס"היב םילקא
.תירפס תיב הכרעה תוברת
.םירוההו ס"היב

וינייפאמו לוהינה ןונגס - להנמה תדובע .א
,לוהינה תווצ םע דחי תיגוגדפה ותוכמס חוכב ס"היב תא להנמ להנמה םאה .1
?אלמ ףותישבו תוצעייתהב עצבתמ תוטלחהה תלבק ךילהתו
ישארה ודיקפתש ךכל עדומ אוהש וא ,ןוגרא שיא קר אוה רפסה תיב להנמ םאה .2
?רפסה תיב לש יגוגדפה ולוהינ אוה
גיהנמכ ומצע תא האורו ,ס"היב תליהק תא אלמ ףותיש ףתשמ להנמה םאה .3
?עייסמ תווצ וביבסש יאנידמכו
םאה ?ס"היב תוינידמ שוביגב םידימלתה תא םיפתשמ תווצהו להנמה םאה .4
השעמה לכל ידעלבה "חוקל"ה תא םהב האור ס"היבו ,יוטיב ידיל םיאב םידימלתה
?יכוניחה
תפקתשמה תבצועמ תיכוניח םלוע תפקשה םע ,ןוזח שיא אוה להנמה םאה .5
?ס"היב תוינידמב

םידמלמו םידמולכ םחופיט - ס"היב ירומ .ב
לע עיפשהל םתלוכיב םהילע תלטומה תוירחאה לדוגל םיעדומ םירומה םאה .1
םתושיגר תדימ יהמו ,םידמולה ןיבל םניב תשחרתמה היצקארטניא ךילהתב דמולה
?הז ךילהתל
שגרה ןיב גוזימ - "בלה תניב"ו "לכשה תניב"ל םירומה ברקב תועדומ תמייק םאה .2
?(רנדרג י"פע) תויצנגלטניאה יובירב תובשחתהו EQ ל IQ לכשהו
םידמולהמ "םתוררחתשה" "םתולטבתהל" םמצע תא םינווכמו םיעדומ םירומה םאה .3
םיכנחמו םייאמצע םידמולכ ,םידמולה לש םתוישיא בוציעו חותיפל םירתוחו
?ךדיאמ "בר ךל השע"ב יוטיב ידיל האבה הרות תעדל םתוקקדזהל
ףיצר תומלתשה ךרעמ םייקמו ,םירומה לש םחותיפו םחופיט לע דקוש ס"היב םאה .4
?תיטקדידו תיכוניח תיפוסוליפ ,תינרותה המרב םירומה לש םתויעוצקמ תא קימעמה
,םירגובמ םידמול תמרב םידמולה לש הדימלה יכילהת תא םיווח םירומה םאה .5
הווח אלש יממ תרחא אהת ותדימל דמלל הצור אוהש המ תא הווחש ימש החנהב
?הלטמ התוא תא תישיא המרב
תוימויק תולטמ תועצמאב וידימלתו וידבועל ,וירומל םירגתא ביצמ ס"היב םאה .6
?םמודיקלו םתחוורל תומרותה

ס"היב תוינידמ .ג
תווצמהו הרותה יכרע לע תתתשומו תשבוגמ ס"היב לש תיכוניחה ותוינידמ םאה .1
ףקתשמה ימוי םוי ישעמ יוטיב ידיל האב איהו ,ןוזחב הדוסיו ,ד"מחה תנשמו
?ס"היב לש רידסה וייח חרואב
ךמסמה יפ לע) המושייו התקמעה ,ד"מחה תנשמ ידומיל םע דקוש ס"היב תווצ םאה .2
?"ד"מחה תוינידמל םיחנמ םיווק"
אב "יתד יתכלממה ידוסיה ס"היבב הארוהה תונורקעו םידומילה הנבמ" ךמסמ םאה .3
ןתינ ןכיה ?ךמסמה דמלנ תורגסמ ולאב טרפ ?ס"היבב יכוניחה השעמב יוטיב ידיל
?ומושיי תא תוארל
יביטרפוא חוסינה םאה ?ושוביגב ףתתשה ימ ?"יכוניח ןימאמ ינא" חסינ ס"היב םאה .4
(4)?הנממ ףקתשמ אוה דציכו תועשה תכרעמב יוטיב ידיל אב אוה דציכ ?םישי -

דחיהו דיחיה - םידמולהו דמולה לא סחיה .ד
?תודחאו תויודחיי - דחיה ךותב דיחיה חופיט לע םידקושו םיעדומ ס"היבב םאה .1
- תוניירוא - ?דוסיה תועוצקמב םישקתמה םידימלתה תא רבגתל גאוד ס"היב םאה .2
(5)ןובשח - תיטמתמ הבישחב ,תויונמואב ,םיעדמב ,תירבעב ,תודהיב ארקנה תנבה
לש (תלוכיהו ליגה םע) לדגו ךלוה קלח רוחבל תוכז וידימלתל קינעמ ס"היב םאה .4
םינוש הדימל יזכרמ ןיב הריחבב רומגו המישמב הריחבב לחה ,םידומילה תכרעמ
הרז הדובע) "ץפח ובילש םוקממ אלא הרות דמול םדא ןיא" תניחב ,םינושה תועוצקמב
.(א"ע 'טי
םתוימצע תא אטבל ,םירומו םידימלת ,טרפו טרפ לכל רשפאמ ס"היב םאה .5
ךות ,םדי לע תורחבנהו תומאתומה םיכרדב תינרקסהו תינרקחה ,תינונגסה ,תידומילה
(6)?םלוה עויסו הכימת ןתמ
תוידוחיי תויוליעפ םרובע םייקמו םידליה לש תיתדה תונושל סחייתמ ס"היב םאה .6
(7)?הז םוחתב

הארוה יכרד .ה
הדובע ,תינדיחי הדובע ,הארוה יכרד לש בחר ןווגמב םישמתשמ םירומה םאה .1
זוכיר-וסקי'ג ,תוינגורטה תוצובקב הדובע ,תוינגומוה תוצובקב הדובע ,תוגוזב
?...דועו רקח תויוליעפ ,היווח ירועיש ,המליד וא תיזכרמ הלאש ביבס םלש רועיש
םידומילה תינכתמ תובייחתמה דוסי תויונמוימ םידמולל תונקהל ס"היב דקוש םאה .2
דציכ דומלל" הדימל ילכ םידליל הנקמו עדיה םלועל חתפמ תווהמה תויונמוימ -
?"דומלל
תרצויה ,תחתופמ תיגולונכט המרב הרישע תידומיל הביבס ס"היבב תמייק םאה .3
,םייתונמוא - םייעדמ - םיניירוא - םיינרותה תעדה ימוחתמ םייוריג לש עפש
- ינחורה ומלוע תא םירישעמו שפחל ,רוקחל ,לואשל דמולה תא םירגתאמו םיעינמה
?ידומיל ינרות
,ויתויטנל ,דימלתה תולוכיל תוידומילה תומישמה תא םימיאתמ םירומה םאה .4
דימלתה םגש ןושלב תובותכ תומישמה םאה ?וירשכל ,ותדימל ןונגסל ,וניינעל
?הניבהל לגוסמ השקתמה
םישקתמל הרזע :הארוהה לש היצזילאודיוידניאל םג ס"היבב לצונמ בשחמה םאה.5
?םינייטצמל םירגתאו
?תירפס תיב םידומיל תינכת שוביגל רתוח ס"היב םאה .6
,תועוצקמ יפוריצ ,םידרפנ תועוצקמ :הארוהל םינכתה ןוגרא תא ןווגמ ס"היב םאה .7
ביבס םינגרואמה םינכת ,םיטקייורפ ,םיישיא םיאשונ ,םייביטרגטניא םיאשונ
?הבישח - ארקנה תנבה לש םיביכרמה ביבס םינגרואמה םינכת ,רקח תויונמוימ
,םירומ תומלתשהב - תיזכרמ תוסחייתהל םיכוז ס"היבב שדוקה ידומיל םאה .8
רזע יעצמאב ,םיגשיהה רחא בקעמב ,ע"בשותבו ארקמב םידומיל תוינכות תרכהב
התיכ לכבש תועשה תכרעממ 40% תושדקומ םאהו ,חתפמו םזוי ס"היבש
?הלא םידומילל
םיינמוהה תועוצקמה ,שדוקה ידומיל תארוהב ןהינימל תויונמוא בלשמ ס"היב םאה .9
?םירחאהו

ס"היב םילקא .ו
,ס"היב תווצ ראשו םהירומ ,םידימלת ןיב דובכ לש םילקא ס"היבב ררוש םאה .1
ךנחמ ס"היב םאה ?תלוזה יפלכ תונלבוסל ךנחמ ס"היב םאה ?םמצע ןיבל םניבו
?הנושה תלבקל
?תירוקמ הבישחבו תויתריציבו תוחיתפב ,רידסה וייח חרואב ס"היב ןייפאתמ םאה .2
תניחב ,הניתנ לש תוברת ?תלוזה יפלכ תויתפכא לש תוברת ס"היבב תמייק םאה .3
?הכימתבו ח"מגב ישעמ יוטיב ידיל האבה "ךומכ ךערל תבהאו" ,"ורוזעי ויחא שיא"

תירפס תיב הכרעה תוברת .ז
םיינרות םידומילל - תויתרקוי תורגסמל םנווכמו וידימלת תא ןיכמ ס"היב םאה .1
?םיפיקמב תוינרות תוינויע תותיכו תונפלוא ,תובישי - םיינויע
םינתינה ,החלצה ידדמ םע תיביטרפוא המרב םיחסונמו םירדגומ ס"היב ידעי םאה .2
:םיאבה םימוחתב הדידמלו תומיכל
.השעמל הכלה תיתדה תוגהנתהב רקיעב יוטיב ידיל םיאבה םיינרות םיגשיה *
יוטיב ידיל אובל םירומאה ,םייללכ םידומילו שדוק ידומיל ,םיידומיל םיגשיה *
.ומשייל ותלוכיבו דמלנה תנבהב רקיעבו תיניערג תינכת תעידיב *
ותלוזל םדא ןיב םיניקת םיסחיב יוטיב ידיל אובל םירומאה םייתרבח םיגשיה *
.ותרבחו
?הכרעהה יכילהתל םיפתוש םירוהה םאה .3
דמולו ,דמול לכ לש ותומדקתה רחא םירצק ןמז יחווטב ףיצר בקעמ םייקתמ םאה .4
?רקובמו דעותמ בקעמ
?תירפס תיבה הכרעהה תוברת תא תופקשמ ס"היב תודועת םאה .5
?תיפולח הכרעה תוברת ס"היבב תשחרתמ םאה .6
?דמולה תומדקתהל הכרעהל ילככ וילופטרופ קיתב שמתשמ ס"היב םאה .7
החסונש יפכ השוביגו הבוציעל רתוחו רגובה תומדל עדומ ס"היב תווצ םאה .8
?"םידומילה הנבמ" ךמסמב
?תימצע הכרעה - הכרעהל םיפתוש םידמולה םאה .9

םירוהה תיבו רפסה תיב .ח
השוע אוה םיכרד ולאבו ,ס"היב ייחב םירוהה תוברועמ תא דדועמ רפסה תיב םאה .1
?תאז
:המ תועצמאבו עצבתמ אוה דציכ ?דסוממ םירוהה תיבו ס"היב ןיב רשקה םאה .2
,יזכרמ םירוה דעו ,תויללכ ,תויתתיכ םירוה תופיסא ,םירוהל תרגא ,יעובש ןולע)
?(יתתכ
?ס"היבב יכוניחה השעמה תחוורל םירוהה לש םתמורת לע עיבצהל ןתינ םאה .3
,יכוניחה םוחתב עויס ,תויורכהו םירשק ,תיזיפ הרזעב יוטיב ידיל אובתש המורת)
.(ס"היב תוינידמ תעיבקב עויס ,יתריציה םוחתב עויס

:םוכיסל
יתבב םירומה רוביצ ברקב ףא רקוביו דמלי ,םילהנמה תוצעומב ןודי הז ךמסמש בושח
המל תוסחייתההו תועדומה תא וריבגי לכ יניעל םייולג םידדמש ןימאמ ינא - רפסה
.ךירעהל םישקבמ

תומגמהו םינוויכה יפ לע ותיישע תא ןווכלו דקמל ותלוכי בטימכ השעי רפסה תיב
תייחד וא הלבק ,ןויע ,ןוידל וררועי םירבדה ךכל ליבקמב םא ,ףא ,ךמסמב םיחסונמה
תייוותהב עייסיו ומצעלשכ בושח ךמסמה דומילב קוסיעה םצע .תרחא וא וז הלאש
.רפסה תיב לש תיכוניח הסיפת שוביגל םינוויכ

:ל"צז קוק ה"יארה ירבדב םותחא
םימש תארי איה ,םדאה לש ותוהמ
תימינפה ותוהמ לכב הרודחה האלמה םימש תארי
,הקזח היח העפשה תלעב איהשו
יח לכ לעפמ לכ לע התנוכת תא טילבהל ידכ דע
('גי-'בי תלהק) "םדאה לכ הז יכ רומש ויתווצמ תאו ,ארי םיקולאה תא"
ותרוצמ ללושמ ,וייח יעגרמ עגר םושב ,םעפ םושב תויהל אלש חרכומ םדאהו
.('אק 'מע היאר תלוע ל"צז קוק היארה) האלמה םימש תארי איהש ,תימצעה:תורעהרוזח
תומר תאצוה הארוההו ךוניחה ןוקיסקל (םיכרוע) יקסלש 'ש ,לאירא 'מ ,יתשק 'י
.ח"נשת א"ת 'נוא
.1
.

רוזח
ךוניחה דרשמ 'צוה ד"ממה ידוסיה ס"היבב הארוהה תונורקעו םידומילה הנבמ"
.ז"נשת םילשורי יתדה ךוניחה להנימ תוברתהו
.2
.

רוזח
ר"ד ידידיו יתדה ךוניחה להנימ שאר ןגד והיתתמ רמ וריאהו וריעה וארק ףסונב
.תירבעה הטיסרבינואב ךוניחל ס"היבב הצרמ ןהכ םהרבא
.3
.

רוזח
"ונתשרומ" :ךותב "הליחת הבשחמב השעמ ףוס" ד"מחב ידוחיה ס"היב :ירמאמ האר
.163-173 'מע ה"נשת 'ט ךרכ "בקעי תשרומ" הללכמה ןותנש
.4
.

רוזח
""םהיפב המיש לארשי ינב תא הדמלו" :קוספב ןויעמ תויטקדיד תויועמשמ" :ירמאמ
.188-194 'מע ןשת בקעי תשרומ ןותנש ךותב
.5
.

רוזח
רחבממ הדימל הארוה יכילהתב רקח תויונמוימב שומישה תובישח :ירמאמ האר
דרשמ 'צוה הליעפ הדימל ד"ממ ס"יתבל שעמו ןויע יקרפ 'גי םיבלש :ךותב וניתורוקמ
.30-37 'מע ט"משת ם-י ךוניחה
.6
.
.

רוזח
ידוהי תילע ילג חכונל ד"ממה ךוניחב םיקוחר בוריק תווצמב ןויע :ירמאמ האר
ד"ממה ךוניחה תכרעמב תיתרוסמה היסולכואה לש הינייפאמו התוהז ,המוקמ .היסור
ךוניחה דרשמ 'צוה "יתדה ךוניחב םיקוחר בוריק" :ךותב .תוצלמהו תודמע ,תוינידמ
.65-83 'מע ד"נשת יתדה ךוניחה להנימ
.7
.
.
.