ןשוש ריעה תפמ


םינמיסה רואב

ןתיבה תניג רצח - F
םישנה תיב רצח - JHI
םישנה יתב - I
הכולמה תיב - J
(םוריב) ךלמה תיב - KLM
תימינפה רצח - L
תוכלמה אסיכ םלוא - M
רהנ - N
ךלמה ןתיב וא ןומרא - VXYZ
ריעה בוחר - A
רשג - B
ךלמה רעש - CD
הנוציחה רצח - C
םידיקפ תוריד - D
תונויארה םלוא - E
ןתיבה תניג - GF