דוד אבצ הנבמ

זוזמ םיסנ

1-3 א"סשת דמח הדשב

ב לאומש


ךלמה דוד אבצ :חתפמ תולימ

שיא לכ" :וילא ופסאנ ,םלודע תרעמ לא לואש ינפמ דוד חרבשכש רמאנ ב ב"כ 'א לאומשב
.שיא 400 היה םרפסמו "שפנ רמ שיא לכו קוצמ

שיכא לצא דוד תויהב םג .שיא 600 ויה םש ,ליגיבא םע דוד לש שגפמב הנתשה וישנא רפסמ
.שיא 600 וישנא רפסמ היה ,תג ךלמ

,וז הפוקתב וילייח רפסמ והמ רורב אלו ,דבלב הדוהי לע ןורבחב דוד ךלמוה לואש תומ רחאל
דוד ילייחש הנושארה םעפב .(ג 'ב 'ב לאומש) ןורבחב ותא דחי ובשייתה וישנאש רמאנ ךא
.(גי 'ב 'ב לאומש) "ואצי דוד ידבעו היורצ ןב באויו" :רמאנ ןורבחב ותכלמה רחאל םירכזנ
. ותכלמה ינפל היהש יפכ רפסמ ותוא ךרעב הנמ ותכלמה רחאל דוד אבצש עמשמ ןאכמ

"דודגהמ" הלימה תנווכ תא שרפל ןתינ ,"דודגהמ אב באויו דוד ידבע הנהו" :רמאנ בכ 'ג קרפב
.1םיתשלפה יבושיי לע םדודג תטישפמ ורזח

לש םילייח תצובק שארב דמוע היורצ ןב באוי ירהש ,ןטק היה דוד לש ואבצ הז שוריפ יפל
.דודג

.דוד דגנ המחלמל םיתשלפ תיילע היתובקעבו ,לארשי לכ לע דוד תכלמה לע רפוסמ 'ה קרפב
,יתשלפה אבצה דגנ רישי ברקל אצוי וניא (ןושארה ברקב םגש חינהל ריבסו) ינשה ברקב - דוד
.2ץראה זכרממ םתוא שרגמו םהב הכמ ,םיתשלפה תא עיתפמו המרועב טקונ אלא

ששח ךותמ ,לארשי לכ לע ותכלמה תובקעב דוד םע םחליהל םיאב םיתשלפהש ,חינהל ריבס
,ןורבח לע ךלמ ותויהב םינשה עבש ךשמב ותוא ופקת אל םה הביס התואמ .לודג אבצ ףוסאיש
.3רוזאב םדמעמ לע םייאמ אלו ןטק היה ואבצשכ

ופסאנש וישנא תא ללכו ,ןטק היה דוד לש ואבצ םיתשלפ דגנ ברקל דעש החנהה תלבקתמ
םילייח תפסותב ,4שיא 600 היה םרפסמש ,לואש תפוקתב הדוהי ירהב דדונ ותויהב וילא
.ןורבחב ךלמ ותויהב וילא ופסונש הדוהי טבשמ

קוספ לש ותרטמו ומוקימ ."ףלא םישולש לארשיב רוחב לכ תא דוד דוע ףסיו" רמאנ 'ו קרפב
?םתוא ףסא ןכיהלו ?שיא ףלא םישולש דוד ףסא עודמ :םירורב םניא הז

.5םיאבה םיקוספב עיפומה 'ה ןורא תאלעהל התייה תדעוימ םישנאה ףוסיא תרטמש םישרפמ שי
.6םיתשלפה דגנ דוד להינש תוברקה לע רבדמה 'ה קרפ לש םויס אוה הז קוספש שרפל ןתינ ,ךא
ם יאתמ אל ןטקה ואבצש ןיבה ,ביבסמ ויביוא םע המחלמ תנכסב אצמנ אוהש דוד האר רשאכ
לידגהל ידכ ,םירחבנ םישדח םילייח ףוסיאל םיתשלפ דגנ ונוחצנ תא לצינ ןכלו ,שדחה בצמל
.שדחה בצמל ומיאתהלו ואבצ תא

.םילייח ףלא םישולשל לעמ דוד לש ואבצ תעכ הנומ ,הז שוריפ יפ לע

וא אבצה רש םירכזנ אל ךא ,קשמד םראו באומ ,םיתשלפ םע תוברק דוד להנמ 'ח קרפב
רש באוי םגש חינהל ריבס .'וכו "דוד דוכליו" ,"דוד ךיו" :לשמל ,דודל םיסחוימ תוברקה לכ .ואבצ
ילואו .ללכ רכזנ אל באוי לש ומש ,שארב דמע דודו רחאמ ךא ,ל"נה תוברקב ףתתשה אבצה
רכזנ אל באויש הדבועה ףא לעש שיגדהל ,"אבצה לע באוי"ש ןיוצמ קרפה ףוסבש הביסה וז
.דוד לש אבצ רש אוה תאז לכב ,קרפבש תוברקה לכב

תא חלשיו" :רמאנ ,דוד דצמ הפקתהל םיננוכתמ םהו ,דוד יניעב שאבנ ןומע רשאכ 'י קרפב
אלו ,םירוביגה וילייח לכ תא חלש דודש שרפל ןתינ .('ז קוספ) "םירוביג אבצה לכ תאו באוי
.8םירוביגה תא םגו אבצה לכ תא חלש דודש שרפל םג ןתינ ךדיאמו ,7טושפה אבצה תא
אבצ םירכזנ אל םשו "לארשי לכ תא" ףסוא דודש רמאנ ,םרא דגנ המחלמב ,קרפה ףוסב
תא דוד חלש ןומע דגנ המחלמבש הרבסה תא קזחל ןתינ ןאכמ .באוי ידבע וא םירוביגה
.טושפה אבצה לכ תא אלו םירוביג םיארקנה םילייחה תצובק

ךירעה דוד .ןומע ינב דגנ באוי לש ברקה תא היפ לע ריבסהלו תוסנל ןתינ ,הנוכנ וז החנה םא
יד הצובק ,דבלב םירוביגה אבצ תא אלא ,אבצה לכ תא חלש אל ןכלו ,שלח ןומע ינב אבצש
,םירחאו םימרא תואבצ ורכש ,םתשלוחב וריכהש ,ןומע ינבש ררבתה ברקה תעשב .תמצמוצמ
.שיא ףלא 50-ל בורק ונמ דחיש

ןכלו ,תותיזח יתש דגנ דומעל השקתה ,םיפלא המכ הארנכ ללכ ולש םירוביגה אבצש ,באוי
ויהש םהיפתושו םימראה אבצ דגנ םירחבומה וילייח בור תא הנפיה אוה - המכוחב טקנ
םע ויחא ישיבא תא באוי ביצה ,םישלחכ ךירעה םתואש ,ןומע ינב דגנ וליאו ,חותפה הדשב
באוי ןכאו .9ופרועב באוי תא ףוקתלו ריעה רעשמ תאצלמ םתוא בכעל הרטמב םילייח טעמ
חתפב וניתמהש ,ןומע ינב ילייח - זאו ,םיריכשה אבצ תא סינהל וחילצה םירוביגה אבצ בור םע
לא ץורפל חוכה תא היה אל ישיבאל רשאכ ,ריעה ךות לא הרזחב וסנ ,ברקה תערכהל רעשה
רפסמ ללגב ,םרא לש םיריכשה אבצ ירחא ףודרל חוכ קיפסמ היה אל באויל םג .ריעה ךות
ילב םילשוריל רוזחל ץלאנ אוה ןכלו ,ברקב ול ומרגנש תודבא ללגב םג הארנכו ןטקה וילייח
.10ןומע ינב שוביכ ,ותמישמ תא עצבל

.םתוא עינכמו םתוא הכמ ,עירכהל חילצה אל באויש ,םימראה םע דוד םחלנ קרפה ףוסב
ןתינ .אבצה רש באוי אלו םירוביגה םירכזומ אל ,"לארשי לכ תא ףוסאיו" :רמאנ הז ברקב
וניארש יפכ ,אבצה רש אלו םירוביגה םירכזנ אל ,אבצה שארב דמועה אוה דודו רחאמש רמול
.ופתתשה וב השקה ברקה ירחא חונל וראשנ וילייחו באויש שרפל ינויגה רתוי ךא .'ה קרפב םג
באוי ינפמ סנש ,םרא אבצ דגנ םחלנ ותאו ,לודג היהש ליגרה ואבצ תא דוד חקל ,הארנה יפכ
.ערכוה אל ךא

לכ תאו ומע וידבע תאו באוי תא דוד חלשיו" :רמאנ א"י קרפב ןומע ינב דגנ ינשה ברקב
השקי זא ךא ,דוד ידבע רמולכ ,דודל תסחייתמכ "וידבע" הלימה תא שרפל רשפא ."לארשי
"וידבע"ש שרפנ םא לבא .דוד ידבע םה םג ירהש ,"לארשי לכ תאו" :קוספה ךשמה ונילע
תוצובק יתש באוי םע וחלשנש הנקסמל עיגנ זא ,םירוביגה אבצ רמולכ ,באויל םיסחייתמ
.11אבצה ראש םגו םירוביגה אבצ םג :םילייח

חלוש אוה ןכלו ,ןומע ינבב דוד לזלזמ אל ,רז אבצ רוכשל םתלוכיב חכונש רחאל םעפה ,רמולכ
ברקב ומכ ךבתסהל אל ידכ בר אבצ דוד חלוש ותא דחי ךא ,הכרעמה הדש תא ריכמה באוי תא
.םירוביגה אבצ תא קר חלש וב ,ןושארה

שרפל ןתינ .וידבעל דוד ןיב חיש וד ונשי ,םולשבא דרמ רופיסב ,וט-די םיקוספ ו"ט קרפב
ורתונו םילשוריב ויהש םירוביג אבצ ישאר ולאש שרפל םג ןתינ ךא ,12ויצעויו וירש םה וידבעש
.םולשבאל ורבעש הכלממה לש םירחא םירוזאב הנחש אבצה ראש תמועל דודל םינמאנ
,ודי לע םירבוע וידבע לכו" :רמאנ םש םירוביגה אבצב רבודמש הרבסה תא קזחמ זי קוספ
םיתשלפ םילייח םהש רורב - םיתיגה ."שיא תואמ שש םיתיגה לכו יתלפהו יתרכה לכו
רמאנש הדבועהמ תוחפל ,13םירז םילייח הארנכ ויה יתלפהו יתרכה םג ,דוד לא וולנש
ריבס ,ןכל .םהילע הנוממ היה ,םירוביגה ישארמ דחא ,עדיוהי ןב והינבש (גכ 'כ 'ב לאומש)
ריעהמ האיציבש הארנכ .דוד םע וכלהש םירוביגה אבצכ שרפתי "וידבע" יוטיבהש בושחל
הפקתה ינפב דומעל ותלוכי תא ךירעמו םתוא הנומ ,ול ןמאנ ראשנש ואבצ תא דוד רקוס
.םולשבא אבצ לש תידיתע

לע םירבוע םעה לכו" :ג"כ קוספב רמאנש יפכ ,םיטושפ םישנא וילא םיפרטצמ ותחירב תעב
.14"ותא רשא םעה" :רכזנ 'ל קוספב ןכו ,"רבדמה תא ךרד ינפ

שפנ ירמו המה םירוביג םישנא יכ" :ךכ דוד ישנא םיראותמ םולשבא לא יכראה ישוח ירבדב
,לואש ינפמ וחרובב םלודע תרעמל וילא ופסאנש דוד ילייח תא ריכזמ הז רואת ,(ח ז"י) "המה
'א לאומש) "רשל םהילע יהיו ,שפנ רמ שיא לכו ...קוצמ שיא לכ וילא וצבקתיו" :רמאנ םשש
.(ב ב"כ

קרפב ונל שי יזא ,וז החנה הנוכנ םאו .םירוביגה אבצ ויה דוד םע ויהש םילייחהש חינהל ריבס
,תואמ ירשו םיפלא ירש הנימ דודש רמאנ קוספב .הז אבצ לש תירפסמ הכרעה א קוספ ח"י
תואמל ואצי םעה לכו" :רמאנ 'ד קוספב ןכו ,15םיפלא המכ הנמ דוד לש ואבצש עמשמ
ינב דגנ המחלמב ויהש םירוביגה אבצ לש םרפסמ יבגל ונכרעהש הכרעה התוא וזש ,"םיפלא
.ןומע

םויב םעה בנגתיו" :רמאנ 'ד קוספב ,לשמל ,"םעה" ט"י קרפב הנוכמ דוד לש םירוביגה אבצ
לכ אוביו ,רעשב בשוי ךלמה הנה רמאל ודיגה םעה לכלו" :'ט קוספ וא ,"ריעה אובל אוהה
.('ח קוספ) "ךידבע" ראותב םירוביגה תא דוד ינפב הנכמ באוי ."ךלמה ינפל םעה

ףודרו ךינודא ידבע" תא תחקל ישיבא תא דוד הווצמ ,המהמתמ אשמעשכ ,ירכב ןב עבש דרמב
אל ןיידע הדוהי טבש אבצ ירהש ,םירוביגה אבצל איה םש הנווכהש רורבו ,(ו 'כ) "וירחא
ישנא" 'ז קוספב םינוכמ םירוביג םתוא ןכאו ,ירכב ןב עבש ירחא ףדרמב ףתתשה אלו ,ףסאנ
."באוי

,באוי ישנא םה םירוביגה ,התע דע ונירבד יפל .םירוביגה םגו באוי ישנא םג םירכזנ הז קוספב
ודוקיפ תחת התייהש תדחוימ הדיחי התייהש חינמ לאיסרג .תוברקה בורל באוי אצי םתיאו
- ותעדל - הפתתשה וז הדיחי ,"באוי ישנא" הארקנש םירוביגה תדיחימ ץוח ,באוי לש ישיאה
,(אי 'כ) "באוי ירענ" :ומכ םייוטיבב ותעד תא קזחמ לאיסרג .16ירכב ןב עבש דרמ יוכידב
.וזכ הדיחי לש המויק לע םיזמורה (וט ח"י) "באוי ילכ יאשונ םירענ הרשע"

יאשונ" וא "באוי ירענ" :ומכ םייוטיב .תושלח ןה וז הדיחי לש המויקל תוחכוהה ,יתעד יפל
הנטק םילייח תצובק וזש שרפל ןתינ ,םלוא ,וזכ הדיחי התייהש חינהל םיבייחמ אל "באוי ילכ
הדיחיכ אלו ,'וכו םיחוויד תלבק ,ךירדת ,תודוקפ תרבעהב ותוא התרשו באוי םע דחי הכלהש
.םירוביגה תדיחיל ףסונב תדחוימ תיעצבמ

יתרכה ,באוי ישנא ברקל ואציש רמאנ םש 'כ קרפב ז קוספ אוה שוריפל השק רתונש קוספה
םה באוי ישנאש לאיסרג לש ותעד יפל ,תויאבצ תודיחי שולש ,הרואכל ,םירוביגהו ,יתלפהו
ןתינ .ימעפ דח יוטיב ךמס לע הירואית תונבל השק ךא .םירוביגה אבצל ףסונב תיאבצ הדיחי
לע זומרל בותכה תנווכ רשאכ ,באוי לש םיבורקה וירזוע לע רבדמכ הז יוטיב םג ריבסהל ילוא
ףתתשמכ רכזנ באוי ,ןכאו .ותוא אלו ,ויחא ישיבא תא חלש דודש ףא לע ,ףדרמל באוי תאיצי
לוכי ינא ןכלו ,הרוחא יתוא ריזחיש ימ ןיא תעכ :רמוא וליאכ ,ךרדה עצמאב קר ףדרמב
ףוסל דעו אי קוספמו ,17םיפדורה שארב םידמועכ ישיבאו באוי םירכזנ י קוספב .תולגתהל
.אבצה שארב ידיחי דמועכ באוי רכזנ קרפה

טושפ לייחכ הליחת .ףדרמל ףרטצמ אוה ,דוד ידי לע ודיקפתמ חדוה באויש ףא לע :םוכיסל
ךרדה החותפ ,באוי לש ופילחמ-אשמע תגירה רחאלו ,"באוי ישנא" יוטיבה תחת רתתסמה
שיגדמ קרפה ףוסב ,ןכאו .ומויסל דע ףדרמה לע דקפמה אוה בושו ,ודיקפתל רוזחל באוי ינפב
אבצה לכ לא באויו" :רמאנש ומכו ,דוד לש ותמכסהב אבצה לע דקפל רזח באויש ארקמה
."לארשי

לש ישיאה ודוקיפ תחת תדחוימ הדיחי לש המויק לע לאיסרג לש ותחנה תיחדנ הז רבסה יפל
.באוי

ךלמוהשכ ןכמ רחאלו ,לואש ינפמ וחרובב דוד ידודנ ןמזב התייה םירוביגה תדיחי לש התישאר
.ןורבחב הדוהי לע

ג"כ 'ב לאומשב רכזוה הז רפסמ .םירוביג השולש ודמע השארבשכ ,םירוביג 30 התנמ וז הדיחי
.הכ א"י 'א םימיה ירבדב ןכו ,גכ

םשארבש םירוביג םישולש תונב תודיחי דוע ויהש םיבותכהמ חיכומ (34-35 םידומע) לאיסרג
םישולש לש הדיחי שארב דמעש רמאנ - באוי יחא - ישיבא לע ,לשמל ,םש ילעב םידקפמ ודמע
םימיה ירבדב םירכזנה םירחא דועו ,(גכ ,טי ג"כ 'ב לאומש יפ לע) עדיוהי ןב והינב ןכו ,שיא
.שיא םישולש לש תודיחי שארב ודמעו

םיפלאל לדג ךשמהבו ,שיא 600 ןכמ רחאל ,םילייח 400 הליחתב ונמ דוד לש וילייח ,וניארש יפכ
הליחת ,ךלמל דוד לש ותכלמה םעו ,וילייח רפסמ לודיג םעש ,חינהל ריבסו ,םיפלא תורשעלו
ןגראל םיכירצ ויה ןכלו ,וילייח לע ולטוהש תומישמה ונוש ,לארשי לכ לע ןכמ רחאלו ןורבחב
.רתוי תולודג תודיחיב אבצה תא

ףוסאל ךישמה דודש חינהל שי ,םירוביגה תודיחי ועציבש תוברק םיריכזמה םיבותכה יפ לע
.דבלב שיא 30 תונב אלו ןפקיהב תולודג ךא ,תודחוימ תודיחיב םתוא ןגראו םירוביג םילייח
רפסמ לודיג םע ,רמולכ ,םיפלא תונומ םירוביגה תודיחיש םולשבא דרמב ונא םיעמוש ,ןכל
לדג הילייח רפסמ יכ םא ,םירוביגה תדיחי - תיליעה תדיחי םייקתהל הכישמה דוד ילייח
.יסיסבה ןוגראהמ הנוש היה הנוגרא םגו ,הברהב

תודיחיב םירוביג ויה םכותמש ,שיא 600 ותצובק התנמ דוד ידודנ ןמזבש רמול ןתינ םוכיסכ
לארשי לע ןכמ רחאלו ,ןורבחב ותכלמה רחאל .םידחוימ םיעצבמל שיא 30 תונב תודחוימ
,םירוביג ונוכש תיליע תודיחי ויה םכותמ רשאכ ,םיפלא תורשעל וילייח רפסמ לדג ,הלוכ
.ףקיה תובחרו רתוי תולודג תומישמ םהילע ולטוהו רתוי תולודג תוצובקב ונגרוא וללהו
.םיפלא רפסמ ,תוארקמה תא ונשוריפ יפל ,התנמ םירוביגה תדיחי


:תורעה


לגסו ק"דר ,י"שר .47 דומע דוד תוכלמ ורפסב לאיסרג שריפ ןכו ארקמ תעדב ושרפ ןכ .1
.םיתשלפ םילייח דודג לע טשפ באויש הנווכהו ,םתשילפל סחייתמכ "דודג" ושרפ
העשב אלא ,תורישי םתוא ףוקתל אל ול רמא 'הש רובס ב"כ קוספל ושוריפב ג"בלר .2
.םיברקתמה םילייחה ידעצב ושיגרי אל זאש ,םיצעה יפנע תא העינמ חורהש
.דוד תוכלמ ורפסב 47 דומעב לאיסרג ריבסמ ךכ .3
ךלמה ךליו" :רמאנ סובי תדוצמב לארשי לכ לע ותכלמה רחאל דוד לש ןושארה ברקב .4
.ןורבחמ ותא ואבש וישנאל איה הנווכהו ,(ו 'ה 'ב לאומש) "םילשורי וישנאו
.לגסו ם"יבלמה ,ק"דר ,י"שר ושרפ ךכ .5
ןנוכתהל הדעונ וז הפיסאש ץבעי 'ז םשב איבמ הרעהב ארקמ תעדבו ,לאיסרג שריפ ךכ .6
.םיתשלפ םע תפסונ המחלמ ינפב
.דוד תוכלמ ורפסב 49 דומעב לאיסרג ירבדמ עמתשמ ךכ .7
.ינשה שוריפה תא ףידעמ לגס ,ל"נה םישוריפה ינש תא איבמ ק"דר .8
- "םדבל" ה"ד ק"דר שריפו ,"רעשה חתפ המחלמ וכרעיו" :'ח קוספ תנווכ תאז .9
.ברקה תואצותל הייפיצ ךותמ "םינפבמ םלוכו ןומע ינב ךלמ יכ עידוהל"
אבצה דמשוה ףא טעמכו ,דכלנ הבש וז הכרעמב" :49 דומעב לאיסרג לש ונושלב .10
תועמשמ הבר ךא ,ןוחצינכ ארקמב ראותמה ראופמ תוצלחיה ברק להינ באוי...ולוכ עובקה
.גשות ,ןומע ינב שוביכ ,ותמישמש ילבמ םילשוריל רוזחל ץלאנ באויש הדבועה איה
.50 דומעב לאיסרג ירבדמ עמשמ ןכו ,א"י קוספב לגס ןכו ,ארקמ תעדב שריפ ןכ .11
.לגס שריפ ןכ .12
ירמוש םהש םירובס סויולפ ףסויו ץבעי 'ז .תורחבומ תודיחי ןהש רובס ארקמ תעד .13
םהש ל"זח םשב איבמ ק"דר .(49 דומע) םיתשלפ םיריכש םהש רובס לאיסרג .דוד לש שאר
.םיתשק וא השק רבד לכ שרפל םילוכיש םילודג םימכח
קרפב וארקנש יפכ דוד ירוביגל יוניככ אלו ,הטושפכ "םעה" הלימה תא שרפנ םא .14
.ט ,ד ,ט"י
בשחנ אלא ,תומכ לע עיבצהל אב אל הז יוטיבש ןכתי ךא ,ארקמ תעדב שרופ ךכ .15
'א לאומש) "תואמ ירשו םיפלא ירש םישי םכלוכל" :וידבעל רמוא לואשש ומכ ,יתרגש יוטיבל
.הררש יניינעל הנווכה םשש ,(ז ב"כ
.(ז 'כ קרפ)היעשי יברו תודוצמה ושרפ ןכו ,54-55 םידומע לאיסרג .16
"ףדר" :לעופה תא סחיימ אוה רשאכ דקפמה אוה באויש זמור קוספה יכ םא .17
.ישיבא ינפל באוי תרכזה םצעמ ןכו ,באויל 'י קוספבשדף ראשי             חזרה לתוכן בשדה חמד             חזרה לפרשנות בתנך