?השמ יפלכ םירמ תנולת יהמ

זוזמ םיסנ

4 'סמ ןויליג ,ז"נשת ,"דמח הדשב" ךותמהשמ לע םיננולתמה ,ןורהאל םירמ ןיב חיש וד ונשי ג-א םיקוספ ב"י קרפ רבדמב רפסב
דגנ םירמ תנולתב .
(1)םירמ תא שינעמו םירמ תאו ןורהא תא חיכומ 'ה ןכמ רחאל .םהיחא
."חקל תישכ השא יכ חקל רשא תישכה השאה תודוא לע" רמאנ השמ
:תולאש רפסמ לואשל שי הז קוספ לע
?תישוכ השיא םע היעבה המ .א
?תישוכ הנוכמ השמ תשא עודמ .ב
?תרחא השיא וא הרופיצ וז םאה - תישוכה השיאה יהימ .ג
?"חקל תישוכ השא יכ ,חקל רשא תישוכה השאה" םילמב הרזח שי עודמ .ד
השיא התייהש ללגב ךכ הנוכמ איה .הרופיצ וז תישוכה השיאה :ךכ ןיינעה תא רתפ י"שר
.תישוכ תארקנ רוהנ יגס ןושלבו ,דואמ הפי
המיאתמו הפי איהש ףא-לע הרופיצ תא השמ שרג עודמ :איה ,י"שר יפל ,םירמ לש הנולתה
ךירצ י"שר שוריפ יפל .שריגו חקלש ןישוריגה השעמ תא שיגדהל האב קוספב הרזחהו .ול
ותוא בייחמ איבנכ ודיקפתש ,השמ ןעטי םאו .'השריג התעו' םילמה תא קוספב ףיסוהל
.ץרא ךרדמ ושריפ אל םה תאז לכבו םיאיבנ םה םגש ,םירמו ןורהא םינעוט ,ותשא תא שרגל
.(2)ןיינעה לכ תא ל"זח םשב י"שר שרפמ ךכ
:תולאש רפסמ לואשל ןתינ הז שוריפ לע
.(3)ילילש ללכ ךרדב אוה ישוכ ראותה ארקמבו ,וטושפכ שרפתמ אל "תישוכ השא" יוטיבה
תישוכ השא י"שר יפל וליאו ,"חקל תישוכ השא יכ" איה הנעטה רקיע םיקוספה טשפ יפל
?השרג עודמ המיאתמו הפי איהש רחאמ .הנעטל םרוגה אוה
ןתינ ןכ לעו ,בותכב העיפומ הניא וז הנעטו ןישוריגה איה הנעטה רקיע ,י"שר שוריפ יפל
.רפסהמ רסח רקיעה - ןועטל
תמדוקה השרפהמ ?ותשאמ שרפ השמש םירמ העדי ןיינמ ,י"שר יפל - תוישרפה תוכימס
דדלא לע תרמואה הרופיצ תא העמש םירמו ,האובנל וכמסוהש םינקזה 70 לע רפוסמ הבש
איה וז תוישרפ תוכימס .(4)"ינממ ילעב שרפש ךרדכ ...ולא לש ןהיתושנל יוא" דדימו
.בותכה תשרד ידי-לע אלא קוספב העיפומ הניאו תיתדוקנ

השא םילמה שוריפ .ירמגל תרחא הרוצב ןיינעה תא שרפל יל הארנ ל"נה םיישקה רואל
וטושפכ איה םירמ תנולת .(5)ורתי תב הרופיצל הנווכהו ,הרוחש השיא וטושפכ - תישוכ
שי ירהו .לארשי תונבמ הנניאש תישוכ השיא חקול ,םיאיבנה לודג ,השמ עודמ :ארקמ לש
השא יכ .חקל רשא תישוכה השאה תודוא לע" קוספה תנווכ וזו ,היוג השיא תחקל רוסיא
.היעבה איה השיאה תחיקל ."חקל תישוכ
:תולאש רפסמ לואשל ןתינ הז שוריפ יפל
?תובר םינש םיאושנ םה ירה ,הרופיצו השמ יאושינב םירמ תרכזנ וישכע קר עודמ
תנולתל הז ןיינע ךייש המ ,םיאיבנה ראשל השמ תאובנ ןיב לדבהה תא שיגדמ 'ה עודמ
?םירמ
?םיאיבנ ןורהאו איה םגש השיגדמ םירמ עודמ
?תמדוקה השרפל וז השרפ ןיב רשקה המ

םירמ תנולת העריא ןכיה - תרחא הלאש לע הליחת הנענ הלא תולאש לע תונעל ידכ
:השמ דגנ ןורהאו
.תורצחב העריא םירמ תנולתש תרמוא תאז ,תורצחב ונח לארשי ינבש רמאנ א"י קרפ ףוסב
רבדמל יניס רבדממ תינשה הנשב ינשה שדוחב ועסנ לארשי ינבש רמאנ בי-אי 'ספ 'י קרפב
-ץראל םתא עוסנל השמ ןתוח יניידמה לאוער ןב בבוחמ שקבמ השמ בל-טכ 'ספבו ;ןראפ
ךלה בבוח (6)ל"זח יפל תאז לכבו ,הרורב הניא בבוח לש ותבושת ,םיקוספה יפ-לע .לארשי
לארשי-ץראב יניקה ינב לש םתואצמיהמ םתחכוהו ,וצראל רזח אלו לארשי-ץראל םתא
.(7)הירחאו םיטפושה תפוקתב
התע אקווד עודמ .לארשי-ץרא ןוויכל תועסמה תליחתב דימ העריא םירמ תנולת הז יפל
?תובר םינש ינפל ושענש הרופיצ םע ןיאושינ לע היחא השמ דגנ תננולתמ םירמ
:וז הלאשל תובושת שולש
.הווהב השוע וניא אוהש המ לע אלא ,רבעב השמ השעש המ לע תננולתמ הניא םירמ
לארשי םע לש גיהנמ אוה התע וליאו ,יטרפ םדא היה אוה הרופיצ תא אשנ השמ רשאכ
.הרופיצ תא שרגל השמ לע היה התעד יפל ןכל .ומע ברקמ השיא תאשל גיהנמל יוארו
שרגל השמ לע ןכלו ,םייוג םע ןיאושינ תרסואה הרות לארשי ינב ולביק םירצממ םתאצב
.לארשי תונבמ השיא תאשלו הרופיצ תא
(8)םירצממ החלשש זאמ ותשא הרופיצ םע יח אל השמש םושמ התע דע הננולתה אל םירמ
השמ רשאכ ,התע ןכלו .השמ תשא הרופיצ םע דחי רבדמה לא ורתי לש ואוב דע ןיידמל
םע דחי ורתי לש ורוקיבש התוויק םירמ .תננולתמ םירמ הרופיצ םע ויאושינ תא שדחמ
עיצמ השמש התאר רשאכ לבא .ןיידמל היבא םע דחי רוזחת הרופיצשו רצק היהי הרופיצ
ונממ תשרודו השמ דגנ תננולתמ איה ,הרופיצ תראשנ ותא דחיו םתא ראשיהל בבוחל
.לארשי ינב יעסמב תקסועה ורתי תשרפ לכל תרשקתמ םירמ תנולת הז שוריפ יפל .השרגל
תנעט לע תונעל םיאב ,םיאיבנה ראשל השמ תאובנ ןיב לדבהה לע םיעיבצמה ,'ה ירבד
תעידיש 'ה רמוא ןכ לע .(9)היוג יאושנ םירסוא הרותה יקוח תא םיעדוי םה םגש םירמ
םע תויחל ךישממ השמש הדבועהו ,םיאיבנה ראש תעידיל המוד הניא השמ לש הרותה
.םיאיבנ םתויה ףא לע ,םהלש איה העידיב ןורסיחהו .רתומ הזש החכוהה איה הרופיצ
:הז שוריפ תונורתי
.הרזו הרוחש השיא ,וטושפכ - תישוכ השיא
.'השרג התעו' - ףיסוהל ךרוצ ןיאו ,תיזכרמה היעבה יהוז - חקל תישוכ השא יכ
.תננולתמ םירמ התע קר עודמ ריבסמ השרפה לכל םירמ תנולת ןיב רשקה
השיאה הרופיצ תא שרגל השירדה ,הנעטה תא םיקזחמ ,םיאיבנ םה םגש ,םירמ ירבד
.היוגה
תעידי לע םירמ תנעטל הרישי הבושת איה םיאיבנה ראשל השמ תאובנ ןיב לדבהה תשגדה
.תווצמהו םיקוחה


:תורעהרוזח
.'ח קוספ ,ב"י קרפ ,י"שר רמואש יפכ הנולתב החתפ איהש ללגב הארנכ

.1רוזח
.ב-א םיקוספ ,י"שר

.2


רוזח
.'וכו "ורוע ישוכ ךפהיה" :גכ ,גי והימרי :לשמל האר
."לארשי ינב יל םתא םיישוכ ינבכ אולה" :ז ,ט סומע
.3


רוזח
א ,ב"י קרפ ,י"שר

.4


רוזח
.וירבד עצמאב 'א קוספ ע"באר תעד יהוז

.5


רוזח
,טכ ,'י רבדמב ן"במר ןכו ;ותחפשמ ינב רייגל "וצרא לא ול ךליו" ,זכ ,ח"י י"שר
.לארשי-ץראל לארשי ינב םע ךלה בבוחש רובס
.6


רוזח
.'וכו "םירמתה ריעמ ולע השמ ןתוח יניקה ינבו" :וט ,'א םיטפוש
.'וכו "השמ ןתוח בבוח ינבמ ןידמ יניקה רבחו" :אי ,'ד םיטפוש
לארשי לכ םע דסח התישע התאו ...יניקה לא לואש רמאיו" :ו ,ו"ט 'א לאומש
."םירצממ םתולעב
.7
רוזח
."היחוליש רחא" ה"ד .ב ,חי י"שר יפל

.8


רוזח
.(ט ,הכ רבדמב) "ךל הריתה ימ ורתי תב" ירמז תנעט יפכ

.9