לואש תב לכימ

זוזמ םיסינ

3 ןויליג ,ח"נשת ,"דמח הדשב" :ךותמ


ויה םירשואמו םיפי םייחש ,ךלמ תב .ך"נתב רתויב תיגרטה השיאה איה לואש תב לכימ
ערקל ומרג דודל היאושינ .םהל הפיצ אל שיאש רעצו תודידב ייחל העיגה ,הל םיחטבומ
ימב עירכהל קבאמב הנותנ התייה היאושינ םע דימ .התומ םוי דע ךשמנש קומע ישפנ
,התחפשממו היבאמ קוחירל הל המרג הלעבב ךומתל התטלחה .הלעבב וא היבאב :ךומתת
תב ותשא תא דוקפל רכז אלו ,םיקוחר םירוזאב דדנ הלעב .הלעב לא התוא הברק אל ךא
,הדוהי לע ךלמל דוד תכלמהו לואש תומ רחאל םג .תווממ לצינ התוכזבש הנמאנה ךלמה
הפצמו ,התחפשממו היבאמ הקוחר ,תולגב תבשוי לכימ .לכימ ותשא תא דקפ אלו רכז אל
,הדיספה הלעב תא םגש לכימל ררבתמ םינשהו םימיה ףולח םע .דדונה הלעבל תגאודו
לואש י"ע תקחרומו ,הלעב ידי לע תדגבנ לכימ ךכ .התוריסמו התונמאנ הל הליעוה אלו
הכלמה תויהל תרזוח אל איה ,ותיב לא התוא בישמ דודשכ םג ,דוע אלו .התחפשמו היבא
םילשוריל 'ה ןורא תאלעה ןמזב ךוסכסה תובקעב .םישנה תחא אלא הניאו ,תיבב תלשומה
.החפשמ םיקהל התכז אלו ,דוד הלעב ייחב היח הנמלאכ תראשנו ,דוד י"ע תשטננ איה בוש

.היקבאמו היתווקת ,היתובזכא ,לכימ לש התומד תרהבהב קוסעי רמאמה


לואש תב לכימ לש תיגרטה התומד
ורזעיש םיבושח םיטרפ קרו ,רופיסה ירוביג לע םיטרפו עדימ ונתאמ םילעהל גהונ ך"נתה
,הנשמה תויומד לע םיטרפ איבמ וניא ך"נתהש יאדובו .םיאבומ ךשמהב םיעוריאה תנבהל ונל
.רופיסה תנבהל תובושחןה ןכ םא אלא
עודי תוחפ ךא .דודו לואש יבגל ויתואצותו ,דודו ךלמה לואש ןיב ךוסכסה עודיו םסרופמ
.הז ךוסכס ללגב ולבסש םירחאה םישנאה לע
םהיניב רתתסה דודש תורחאו למרכ ,ףיז םירעה ישנא ,הדמשוהש םינהוכה ריע בונ לשמל
.ךלמה תמח תא ולעהו
,הז ךוסכס תובקעב תישיא הידגרטל וכפה הייחשו ,הברה הלבסש תחא תומד דוע הנשי ךא
.לואש תב לכימ איהו
.דודו לואשל רשקהב קרו ,לכימ לע דואמ טעמ רפסמ ך"נתה
.וז ךלמ תב לש הייחב שחרתהש תא ןיבהל הסננ
:תופוקת שולשל םיקלחתמ לכימ לש הייח 'ב-ו 'א לאומש רפסב ארקמה י"פע
.דודל היאושינ .א
.דוד תחירב רחאל .ב
.דודל התרזח רחאל .ג
.שיל ןב לאיטלפ תיבב תחא הפוקתו ,דוד תיבב לכימ התייה תופוקת יתש

'א הפוקת
השעמב) ,הנמאנ ,המכח ,הנידעו הנטק השיא תכעמנ דודו לואש םישקה םידדומתמה ינש ןיב
.(וצ ףד ןיבוריע י"פע) תקדצו .(חכ,כ ח"י א"ש י"פע) תבהוא .(זי, ט"י-כ, ח"י א"ש ,םיפרתה
.לואש תב לכימ איה

,דודל היאושינ םעש םיפצמ ונייהו ,רבג הבהאש הילע רמאנש ך"נתב הדיחיה השיאה איה לכימ
.לבסו רעצ הבזכא ויה הייח לכ ךא .החמשו רשוא ייח הייחת

ןוצר ךותמ םאה ?עודמ ךא ,דודל אשניהל הצורו תבהוא ותב לכימש עמששכ חמש היבא לואש
?וביוא דוד תא התרזעב חצנל תנמ לע וא ,דובכו הוולש רשוא ייחל הכזת הנטקה ותבש

(אכ ח"י) "שקומל ול יהתו ול הננתא לואש רמאיו" רתויב הרורב הבושת ןתונ ך"נתה
.(הכ ח"י) "םיתשלפ דיב דוד תא ליפהל בשח לואשו"

םולשת ךרוצל המחלמב התימ י"ע וא ,דוד תא עירכהל איה דודל לכימ יאושנב לואש תרטמ םא
ךלמה ידבע ול ועיצה רשאכ ?דוד םיכסה עודמ ,דוד לצא תלגרמ היהת ותב לכימש וא ,רהומה
תאשל דוד םיכסה עודמ בותכה רמא אל .םיכסה וב וריצפה רשאכ קרו ,בריס לכימ תא תאשל
:תוירשפא תוביס שולש איבנ ,לכימ תא
.לכימל הבהא ךותמ .א
.ךלמה ןוצר תא תואלמל ןוצר ךותמ .ב
.לואש לש ךישממ תויהל הווקת ךותמ .ג

.לכימל דוד תביחל ארקמה לכב ןמיס וניאר אל ירהש .הנוכנה איה תישילשה הביסה יתעדל
.ךשמהב ראבתיש יפכ ,םינפ יכרוצל תאז השוע אוה ,לכימ תא בישמו ךלומ אוהש רחאל םגו

ךותמ דוד ,דוד תא גורהל ןוצר ךותמ לואש :תונוש תוביסמ ומייקתה דודו לכימ יאושנ ,ןכ םא
.הבהא ךותמ לכימו ,לואש תא תשרל ןוצר

לש וביוא ,הלעב ינש דצמו ,היבא דמוע דחא דצמ רשאכ תונמאנ לפכ לש בצמב תאצמנ לכימ
.היבא לע דוד הלעב תא הפידעמ לכימ ?ךומסת ימ לע ,ףידעת ימ תא .היבא

,ותימהל דוד תא ףדור היבאש העידיב .ול רוזעלו וב ךומתל הכירצ איה ,הלעבב הרחבש רחאל
.דוד תא ליצהלו ,הכמל הפורת םידקהל ידכ תוכלמה תיבב לוגיר תשר תגרוא לכימש הארנכ
תעדוי לכימ ,תיבה לע רומשל םירמוש חלוש לואשו ,ותיב לא לואשמ חרוב דוד רשאכ ןכאו
לואש תיבב ויהש םילגרמה י"ע תאזו .דימ חורבל ותוא תענכשמה איהו ,דוד ינפל ךכ לע
.לכימ תבוטל

תרחוב לכימ ,אוה ודיצב דחא לכ ,לכימ לש התונמאנ תא תוארל דודו לואש ופיצ ובש םויב
ינתימיר ךכ המל" לכימ לע לואש לש ותקעצ תא ןיבהל לכונ כ"עו .היבא לומ הלעבל תונמאנב
עיגמ רשאכו ,דוד תגירה איה לואש יניעב לכימו דוד יאושנ תרטמ לכ ."יביוא תא יחלשתו
.ותינכותבו וב הדגב ותבש לואש דואמ סעוכ ךכ לעו .לצינ דודו ,לכימ הבזכיא ,ילרוגה םויה

םיביוא ויה םה התע דע .וביוא אוה דודש הנושארה םעפב ריכזמ לואש הז הרקמבש ןייצל שי
.לכ יניעל רורב יולג קבאמה התעמו .ימשר ןפואב אל ךא לעופב

'ב הפוקת
וניאו םוקמל םוקממ דדונ הלעבו ,םעוזה היבא לומ הדדוב לכימ תראשנ דוד תחירב רחאל
.תבהואה ותשא לא בושל לוכי

?ותב תדיגב לע לואש תבוגת יהמ

הארנ הקידב רחאל ךא .היבא לואש י"ע לכימ השנענ אל ,באכה תקעצמ ץוחש הארנ הרואכל
.לכימ תא שינעה ןכא לואשש

התדיגב לע שנועכ ."שיל ןיב יטלפל דוד תשא ותב לכימ תא ןתנ לואש"ש רמאנ דמ ,ה"כ קרפב
דציכ הלאשב תושק וטבלתה ל"זח .רחא שיאל התוא רסומו הבוהא דודמ השרגמ לואש ,היבאב
חוכיו היהש ורמא ל"זח .דודמ טג הלבק אל איה ירה ,שיל ןב יטלפל לכימ ותב תא אישמ לואש
ןכלו ןישודיק םניא ןישודיקה תיתכלה הניחבמש בשח לואשו ,ןישודיקה יבגל לואשל דוד ןיב
לש היעבה םע דדומתהל ךרטצהל ילבמ ,תרחא ךרדב וז היעב ריתהל ןתינ ילוא .םתוא עיקפה
.היה אלש טג

לע לכימ תא שינעהל הצר אוה ינש דצמ ךא ,לכימו דוד ישודיק תא עיקפהל היה לוכי אל לואש
קפסלו הרמשל ,שיל ןב יטלפ תא הילע דיקפהו ,ותוכלמ םוקממ התולגהל טילחה ןכלו וב התדיגב
.היכרצ תא

ילב ,המוד ןויער) .וב ודגבש ויבורק תא הלגה רסיקה רשאכ אמור תוכלמב לבוקמ היה הזכ שנוע
.ותריסא אלא ,שיל ןב יטלפ תשא התייה אל לכימ ,ןכלו .(ה"כ קרפ א"מש לאנברבא רמוא טוריפ
.ותשורג תא אלו ותשא תא ריזחה דוד ןכלו

שיא רשאכו ,השיאל התוא ול ןתנש רמאנ אל ,שיל ןב יטלפל ותב לכימ תא ןתנ לואש רשאכ
תזמור "שיא םעמ" הלמה ,"שיל ןב יטלפ םעמ שיא םעמ" רמאנ ,דודל לכימ תא ריזחמ תשוב
ךולה השיא התיא ךליו" קוספה םג ןכלו .הילע חקפמו רמוש שיא היה אלא ,ותשיא התייה אלש
קוספב רכזוהש ,הלש שיאה אלא ,הלעב וניא השיא הלימ שוריפ ,(וט ,ג ב"ומש) 'וכו "הכבו
הלעב שיל ןב יטלפ היה אל הז שוריפ יפל .הילע רמוש היהש "שיא םעמ" בותכש ,םדוקה
.לכימ לש

9 ךשמבש חינהל ריבס ירהש ,ונממ לכימ תחיקל תעשב שיל ןב יטלפ לש ויכב ונילע השק אל
,םיינשה ןיב הברק יסחי ומקרנ ,הדומלגהו הדדובה ,ךלמה תב יכרוצל גאוד היה יטלפש םינש
.לודג רעצ שח ,ךלמה הלעב לש וצ י"ע ונממ החקלנ רשאכו

י"ע .הלעבל תונמאנב תרחוב איהו ,היבא תבהא ןיבל הלעבל תונמאנ ןיב תערקנ לכימ :םוכיסל
וליאו ,הילא בושל לוכי וניא ,הנגה וילעש הלעב .רתויב השק שנוע המצע לע הרזג וז הריחב
.תוכלמה רצחמ קחרה הרמושל שיל ןב יטלפל הנתנו וינפלמ התוא שרג ,הדגב ובש היבא

ךלמה דוד תיבב לכימ - 'ג הפוקת
דוד תוכלמ .לארשי לע ךלמוה לואש ןב תשוב שיאו ,הדוהי לע דוד ךלמוה לואש תומ רחאל
תשוב שיא לש אבצ רש רנ ןב רנבא .תפפור תשוב שיא תוכלמ וליאו הביציו הקזח התייה
.לארשי לכ לע וכילמהלו דוד םע תירב תורכל טילחהו ,ךלמה םע ךסכתסה

רנבא .לואש תב לכימ וילא רזחותש הנתה דוד ,רנ ןב רנבאל דוד ןיב תירבה תתירכ תעב
אוה ירה ,וילא רזחות לכימש ךכ לע דמע דוד עודמ .הרזחוה ןכא איהו הז יאנתל םיכסה
?לואש תב לכימב ךרוצה המו ,םינב ול ודליו תורחא םישנ אשנ

תא דוקפל אב אל ותיבמ ותחירב זאמ םינש 9-כ ךשמב ,התע דע עודמ ,השק רתוי הינש הלאש
,ותשא תא שורדל לוכי היה יאדובו ,ןורבחב ךלמ היה םינש 7 ירה .המע רשק רצי אלו ,ותשא
.המולשל לואשל תוחפל וא

ריזחה דוד ותעדל .תולאשה יתש לע הנועה ,גי 'ג קרפ ב"ומש ם"יבלמה שוריפכ שרפל הארנ
ךלמה ןתח ותויה לשב םעה י"ע לבוקמ תויהלו ,םדוקה ךלמה לש ןתחכ תוארהל ידכ לכימ תא
,הבהא ללגב לכימ תא בישמ וניא דוד הז שוריפ י"פע .איבנה י"ע חושמ ותויה לשבו ,םדוקה
.לכימ תא ךירצ היה אל הדוהי טבש לע קר ךלמ היהשכ ,התע דע .םינפ תלומעת יכרוצל אלא
וילא ריזחהל ותוא ץליא ,םעה לכ י"ע לבוקמ תויהל ךרוצה ,רנבא םע תירב תתירכ רחאל
.ךלמה תב לכימ תא

.םינפ תלומעת יכרוצל אלא ,תסחוימו תבהאנ השיאכ אל ךא ,הלעב דוד לא תרזוח לכימ
?וילא התרזח םע דוד לא לכימ לש הסחי והמ

ןוראה תאלעה תעב היהש ףירחה ךוסכסה ךותמ ךא ,הלאשל הבושת אוצמל השק ארקמה ךותמ
.וז הלאש לע תונעל ילוא ןתינ

.םידליו םישנ ,םעה יטושפ םע דחי חמשו רש ,דקור דוד ,דוד ריע לא 'ה ןורא תאלעה תעב
,ותיב תא ךרבל רזוח דוד רשאכו ןולחה דעב הפקשנש ,ותשא לכימ לש הסעכ תא ררוע הז השעמ
איה וללגבש לכימ תא סיעכה קוידב המ ,הלאשה תלאשנ .וז ותוגהנתה לע לכימ ותוא הנגמ
?דוד תא הפקת
:וז הלאשל םישוריפ ינש

דובכמ רתוי תוכלמה דובכ לע םידיפקמ ויה לואש לש תוכלמה רצחב :(ז"ט 'ו ב"ומש) ם"יבלמ .א
התייה לואש תוכלמש ול תוארהל תונמדזה לכימ האצמ ,הכולמה דובכב לזלז דוד רשאכו ,םימש
.דוד תוכלממ הבוט

יפל .תוירבה ינפב ומצע דובכב לזלזש ,דוד לש ודובכל הגאד לכימש ,רמוא (םש) ג"בלר .ב
.ךלמה דובכל תגאוד לכימ ג"בלר שוריפ יפל ,דוד תא הרטנק לכימ ם"יבלמ שוריפ

תוכלמ תא ול הריכזהש םושמ ,לודג סעכבו תופיקתב הל הנע דוד עודמ רורב ם"יבלמ שוריפ יפל
ףידעהל הארנ ןכל .הז השק בירל עיגהל ךרוצ היה עודמ רורב אל ג"בלר שוריפ יפל ךא .לואש
.ם"יבלמה שוריפ תא

היבאב תכמות איה וישכע עודמ ,הלעב תא הטלימו היבאב הדגבש לכימ ,הלאשה תלאשנו
?הלעב דודל תדגנתמו

ועיפשה םה דציכ הארנו ,התע דע ויהש םיעוריאה תא קודבל ךרטצנ וז הלאש לע תונעל ידכ
תדגובו בוהאה הלעבב תכמות לכימ הליחת .דודו לואש ןיב תקחשנ לכימ ,ונרמאש יפכ.לכימ לע
הילע דיקפמו תולגל התוא חלושה היבא י"ע תושק תשנענ ותשא לכימו ,חורבל ץלאנ דוד .היבאב
םינש 7-כ תע התואב ךלומ הלעב דוד דועב ,לכימ לש תולגה תכשמנ םינש 9-כ .שיל ןב יטלפ תא
.הדוהיב

לע שפנ ןובשח ךורעל לכימ הלכי וז הכורא הפוקתב .ותשא םולשב ןיינעתמ דוד ןיא םינש 9
דודש ירהש ,היבא דגנ הלעב דודב הכמת רשאכ התעט איהש לכימל ררבתמ זאו ,רבעה יעוריא
.ויכרצל הב שמתשהו התוא בהוא וניא

עמתשמה י"פע .וז תדחוימ הבהא העוג ךכ .דוד תא בוהאלמ הלדח איהו הבל ךפהנ הארנכ זאו
רבדה ,םהיניב דירפמ דוד רשאכו ,תדחוימ םיסחי תכרעמ ומקר יטלפו לכימש הארנ םיקוספה ןמ
ירה ,רבדה אוה ךכ םא .לכימ דצמ ןוצר רסוח םג ילואו ,שיל ןב יטלפ דצמ לודג יכב םרוג
רשאכו ,דוד תא ףוקתל תונמדזה השפיח ןכ לעו .הנוצר דגנ התייה ךלמה דוד תיבל התחיקלש
התייה היבא תיב תוכלמש ול תוארהלו וחיכוהל תונמדזה האצמ ,ודובכב לזלזמ דוד תא התאר
.היבאב הדגבו וב הכמת רשאכ התעט איהו ,רתוי הבוט

הל הנוע אוה .היבא םוקמב ךלמש ללגב ותוא תרטנקמ איהש בשחו ,לכימ תא ןיבה אל דוד
תא דוד קתינ הז הרקמ תובקעבו .חילצה אלש היבא םוקמב רחבנ אוהש שיגדמו ,תופיקתב
םוי דע דלו הל היה אל לואש תב לכימלו" קוספה רמאש המ הזו .ןיטולחל לכימ םע וירשק
.םינב ערז אלל התמ ןכלו ,הנממ קחר דודש דמלל ,"התומ

:םוכיס
.וביוא דוד דגנ יח שקומל התוא ךפהו ,הנטקה ותב לש (התבהאל) החורל ןיבה אל לואש

ךירעה אל דוד .הכוראו השק תולגב ןכ לע השנענו ,הלעב דוד דצל הדמעו היבאב הדגב לכימ
דגב דודש הנקסמל העיגהו ,שפנ ןובשח התשע לכימ .ךורא ןמזל השטנו לכימ לש וז תונמאנ
ץלאנ דוד רשאכ .שיל ןב יטלפ הרמוש םע תדחוימ םיסחי תכרעמ תרצוי איהו ,היבא ומכ הב
.חרכה ךותמ וילא הבש איה וילא הריזחהל

ךלמ תב התייה לכימ רשאכ לואש ימיב הליחתהש םיסחיה תכרעמ תא םייס טועפ רבד לע ביר
הבוזעו הפוזנ השיאכ ךלמה תיבב תבשל תצלאנ לכימ רשאכ המייתסנו ,ץרענה איבצמה תשאו
.החפשמו םידלי אללו לעב אלל

טפשמב (..וצ ףד ןיבוריע) "ןיליפת החינה לכימ" םילימב לכימ לש הבצמ תא וראית ל"זח
הדדובתה ,הילא םיבורקה ןמ תבזכואמו תשאוימ ,הדדוב הראשנש לכימש וזמר ל"זח הז
הווצמב םג קסעתהל הלכי ןכלו ,הרהטו השודק יניינעב הקסע ,הזה םלועה ייחמ הרזנתהו
ורמא ,החפשמ יקסעמו תוכלמה יקסע לכמ היונפ התייהו רחאמ .םישנה ראשב תגהונ הניאש
.הלודגה התוחא ברימ לש הינב תא הכניח לכימש ל"זח


לכימו דוד ןיב םיסחיה תכרעמ

תוכלמ
שקומ
דוד
לכימ
_____
לואש
לעב תבהא
בא תבהא

תא שטונו ותיבמ חרוב דוד
םינש 9 -כ ךשמב לכימ
ךוסכס
ףירח
לכימ תא שינעמ
תולג י"ע
לכימ תא ריזחמ דוד
םינפ יכרוצל
דוד לא תרזוח לכימ
החרוכ לעב
הדדוב תרתונ לכימ
הנממ קחרתמ דוד