םיתב ידמצ לש הנבמ
םילהת ירומזמב

מ"ק ,ו"לק ,ג"לק ,א"פ ,ב"ל ,ג"י ,ב"י םילהת

הלוס הירא

א"משת ירשת ,דמח הדשב

תנקסמ .םילהתה ירומזמב םיתב ידמצ לש תיתורפסה הרוצב קסוע רמאמה :תיצמת
.םהלש רסמלו םירומזמה תנבהל יתועמשמ אוהו רוקמב םייק היה הז הנבמש איה רבחמה

םילהת :חתפמ תולימ

דוסיה יכ ,עדוי טרפב םילהת ירומזמבו ללכב הרישב םייתונמוא םינבמ תייגוסב יקבה לכ
."םיתב" וניפב םינוכמה ויקלחל לולכמה קוריפ אוה הז הנבמ דמוע וילעש ילמרופ-ינוציחה
םתרוצב ונל ורמתשנ אל - הלוכ תיארקמה הרישל המודב - םילהת ירומזמ ,אקע אד אלא
תורפסה ינפ לע הנושאר הריקסב .ללכב תמייק התיה םא קפס םיליטמ וליפא שיו תיפורטסה
ונא .תגיוסמ תיבויח איה הבושתה יכ ,המדנ - רתויו םינש האמ הזמ ךכב תקסועה תיעוצקמה
םירומזמהש דבלב וז אל יכ ,הנקסמל ונעגה - םילהת ירומזמ לכב קוסיע ךות - םינפ לכ לע
ןיחבהל ןתינ לולכמה ןיבל םהיניבו םמצע ןיבל םהיניב םיסחיב ףא אלא ,םיתב-םיתב םייונב
םינבמ תורוצ לע ונא םירבדמ ךכל םאתהב .הנבמה תא םצעב הטילבמה תמיוסמ תויקוחב
(1) .הלבט תומדב ונלש קיתעתה ןאכמו םיתבה לש תונווגמה תורשקתהה יכרד יפל תונוש

שי .םיתב ידמצב רומזמה הנבמ תא תפקשמה תוטושפה תוינבתה תחאב ונרחב םעפה
דמצ"ב .םיתב ידמצ השולש וא םינש םהבש םירומזמ םנשיו םיתב דמצ יונב רומזמהש
םהיניינעשכ תועלצה רפסמ יפל םלדוגב םיווש םיפוצר םיתב ינשל םינווכתמ ונא "םיתב
,תואר-תויווז יתשמ ראומה דחא אוה אשונה :תורחא םילמב .םימילשמ וא םידגונ,םיליבקמ
םשב הל ארקו וז העפותב ןיחבה(2) רלימ .ה.ד .םילשמ וא דגונ ,ליבקמ ןהיניב סחיהשכ
ויזנופסרה ןכ ,רוטב תועלצה תלובקת ומכ" :ךכ התוא רידגהו (Responsion) ויזנופסר
.םיתבה ינש ןיב לומ עלצ לש שממ תילולימ הלבקה היוצמ םלשומ ויזנופסרבו ."םיתבב
םג התוא םיביחרמ ונא ולאו ,דבלב תפדרנ תלובקתל העפותה תא הליבגמ וז הרדגה
חתופ תיב םג רומזמב יוצמ םא יכ ,דוע ןייצל שי .תינרוצ הניחבמ םגו תיניינע הניחבמ
דמצה ןובשחב םיאב םה ןיא ,דחי םג םהינש וא (םויסו החיתפ תועמשמב) םייסמ וא
.םידמצה וא
:הנודנה תינבתל תוינייפוא תומגדה רפסמ ןלהל
ג"לק
(3) דודל תולעמה ריש (א)
םיענ המו בוט המ הנה
.דחי םג םיחא תבש

שארה לע בוטה ןמשכ (ב)
,ןקזה לע דרי
,ןרהא ןקז
.ויתודימ יפ לע דריש
ןומרח לטכ (ג)
,ןויצ יררה לע דריש
הכרבה תא 'ה הווצ םש יכ
.םלועה דע םייח

אלש הארנכ .דחי םייוצמה המואל וא החפשמ ינבל חבש :אשונה תא העיבמ (א) החיתפה
תוביס ללגב םאו תוילכלכ תוביס ללגב םא .הלודגה החפשמה תודחאב דמעמ קיזחהל וכזםלוכ
:וז תודחא לש היתונורתי תא תונמל ןאכ אב ררושמה .(דועו א ,ח"ל ;ז ,ג"י תישארב) תורחא
דמצב חתופמ אשונה יכ שיגדהל ונניינע .םהיניב לדבהה לע תונשרפל התע סנכנ אל .םיענ - בוט
:םינוש םה םייומידה לבא ,ןוימדה "כ"ב םיחתופ םהינש .םינושו םימוד םינווכ ינשב תאזו םיתב
םג .עפשו הכרב רוקמ םישמשמ םהינש :ףתושמ הנכמ םהיניב שי בוש םנמא .לט - ןמש
ןאכ ןיאו רחבומ ןמש גוסל יונכ אוה "בוטה ןמשה" יוטיבה .הנושו המוד שי םייומידה חותיפב
םג - שארה - ול דעונש ומוקממ ןמשה תוטשפתה - יומידה תועמשמ .וראותו םצע םש םתס
עפשה רבוע ,דחי היוצמה החפשמ ןכ .םידגבל ןקזהמו ןקזל שארהמ .םירחא םיידדצ תומוקמל
- שארה םוקמב .לטה יומידב המוד חותיפ .ךכל םיקקזנה םיבורקה רתיל םג החפשמה שארמ
יוטיבה ןכ ומכ .(םירה - החפשמה התוא וז) ןויצ יררה םה רתוי םיקחורמה םירבאהו ןומרחה
יכ ףא - ינשה תיבב תונורחאה תורושה יתש .(עלצ לומ עלצ תחא םעפ) םהינשב רזוח "דרי"
ידי לע :תאז ףאו ."םש" הביתה תועצמאב יומידל תינגרוא תורושק - המיתח לש םשור תושוע
אשונה בחרומ ךכ ידי לעו יתד-ימואלה ןווגה שגדומ ךדיאמ ןויצ יררהו ,דחמ ןרהא :םילמה ץובש
חתפ , ףוסבלו .הלוכ המואה תרגסמב לארשי יטבש לא הלודגה החפשמה תרגסמב בא יתבמ
.'ה תכרבמ האצותכ "םלוע דע םייח"ב םייסו "דחי תבש" הווהב רומזמה

ב"י
דודל רומזמ תינימשה לע חצנמל (א)
'ה העישוה (ב)
דיסח רמג יכ
םינומא וספ יכ
.םדא ינבמ

והער תא שיא ורבדי אווש (ג)
.ורבדי בלו בלב - תוקלח תפש
תוקלח יתפש לכ 'ה תרכי (ד)
.תולדג תרבדמ ןושל
,ריבגנ וננשלל :ורמא רשא (ה)
?ונל ןודא ימ - ונתא וניתפש

םינויבא תקנאמ םיינע דשמ (ו)
'ה רמאי - םוקא התע
.ול חיפי עשיב תישא
תורהט תורמא 'ה תורמא (ז)
ץראל לילעב ףורצ ףסכ
.םיתעבש קקזמ

םרמשת 'ה התא (ח)
.םלועל וז רודה ןמ ונרצת
ןוכלהתי םיעשר ביבס (ט)
.םדא ינבל תולז םרכ

החיתפה לע רובידה תא ביחרנ אל עצמה רצוק ללגב .םויס ,םיתב דמצ ,החיתפ :רורב הנבמה
.(4) רומזמה ףוגל םירושקש הדימב אלא ,םויסהו

רדעה - אשונה תא הגיצמה החיתפה ירחא .תמאהו רקשה :וב םינודנ םיירקיע םיביטומ ינש
.םינתוואגו םינרקש לע ולוכ ססובמה םלועה ,ןושארה תיבב ראותמ ,םדא ינב לצא תונמאנו רשוי
רבד ,(םימעפ שולש) הפש ,(םיימעפ) ןושל ,(תחא םעפ) רמא :רוביד ןושל - ןאכ חתפמה תלמ
,אווש - רובידה אשומ לע ירואית ולוכ אוה .תיבל תימינפ תודחא תוושמ ולא םילמ .(םימעפ שולש)
השקבה ביטומ םג וב בלושמ .תולדג - רובידה תרטמ לעו .בלו בלב :רובידה ןפוא לע ;תוקלח תפש
ררושמה .םיברברתמה םיעשרה ירבדמ הרישי האבומ לוכיבכ אוה תיבה לש ומויס .'ה תרכי - שנועל
.הרבחה לע תוטלתשהב םתחלצה לע ימצע ןוחטיבב םירבדמ םה דציכ וחור ינזאב עמוש וליאכ
,דועו תאז .ונל ,ונתא ,וניתפש ,וננושלל :"ונ" יוניכב תינוציחהו תימינפה הזירחב בטיה שגדומ הז
.ןודא ,ריבגנ :השעמה תפשל םתוא םימגרתמ אלא ,דבלב םירובידב םיקפתסמ םה ןיא

המ םלוא .(םימעפ שולש) "רמא" :רוביד ןושל איה חתפמה תלמ ןאכ םג .ינשה תיבב אב הנפמה
תא ,הפורצה ,הרוהטה הרימאה תא תגציימ איה הפ ,ןאכ "רמא"ל םש "רמא" ןיב לדבהה בר
תקנאו דוש :םיעשרה לש םהישעמ תואצותמ דה עמשנ תיבה תליחתב .'ה לש וז ,תמאה ןושל
תא םיעמוש ונא תעכ ,(ה) םיעשרה ירבד תא ונעמש ןושארה תיבב םא .םיקושעה ,םידבעושמה
ןושלב תעכ םיעמוש ונאש וז איה תערכמה העימשה םלוא ;(הזיתיטנאו הזית) םינויבאה תקנא
.(5) (לידבהל םיעשרה לש הרישיה ןושלה תמועל) "םוקא התע" :(הזתניסה) 'ה ירבד תא הרישי
ךשמהב ןכא .היהש המ תמועל הבוטל הנפמה תא םימעפ הברה ארקמב ןייצמ "התע" יוטיבה
"תורהט תורמא" אוה ןושארה תיבה תמועל ינשה דוגינה ."עשיב תישא" םיעמושו םיארוק ונא
,רומזמה לכב דיחיה ,יומידה אב םירובידה יגוס ינש ןיב לדבהה תשחמהל .אווש ירבד תמועל
.(6) "...ףורצ ףסכ ...'ה תורמא"

רודב קר אל םיאכדנה לע רמשל - החיתפה תיבב ומכ - 'ה לא הרישי הינפ בוש םייסמה תיבב
(ט) רומזמה לש תונורחאה םילמה םרב .םלעהל רקשה םלוע לע ונייה .םלועל אלא הזה
תלטהב םימייאמו םיכלהתמ םיעשרה ןיידע ,'ה עשיב ןוחטיבה תורמלש ,ךכ לע תועיבצמ
.עשרה טלוש ןיידע הווהב :ותישאר לא רומזמה לש ומויס רשקתמ ךכו .םדאה ינב לע םתורמ

ג"י
דודל רומזמ חצנמל (א)

?חצנ ינחכשת 'ה הנא דע (ב)
?ינממ ךינפ תא ריתסת הנא דע
ישפנב תוצע תישא הנא דע (ג)
?םמוי יבבלב ןוגי
?ילע יביוא םורי הנא דע (ד)

!יהולא 'ה יננע הטיבה (ה)
!יניע הריאה
;תומה ןשיא ןפ
"ויתלכי" :יביוא רמאי ןפ (ו)
.טומא יכ וליגי ירצ

.יתחטב ךדסחב ינאו (ז)
,ךתעושיב יבל לגי
.ילע למג יכ 'הל הרישא

;הלפת וא השקב ;הנולת וא הניק :םירקוחה לכ לע תלבוקמ םיניינע השולשל רומזמה תקולח
קר אל תמייק (םיתבה דמצ :ונחנומב) םינושארה םיתבה ינש ןיב יכ ,וניחבה ןכ ומכ .הידוה
.הרוצבו ןכותב םירבדה יטרפ ןיב םג תוידדה הנשי אלא ,השקבהו הנולתה ןיב תיללכ תוידדה
אקווד ךא .(7) "םהיטרפ רודסו ותשקב ירבד הנבמ ןכ ,םהיטרפ רודסו ותחנא ירבד הנבמכו"
.(8) םיעד תומימת ןיא הז הנבמ לש ויפא תוהמב

ןיינמב ןויווש (א :"םיתב דמצ" תונורקעל םאתהב הנבמב תיברימה הנבהה גשות ונתעדל
,הארנ ןלהל .ינשה תיבבש ולא ןיבל ןושארה תיבה לש םיביכרמה ןיב ינקת םואת (ב ;תועלצה
.תויקוח הנשי תויטמוטוא-יאב םג ךא .יטמוטוא אלו ינורקע ונה הז םואת יכ

תחסונמ הלאש לכ .הרופאנאב םייונבו העברא םהש ,הלאש יטפשמב תחסונמ הלוכ "הניקה"
תולצופמ ןנכת יפלש אלא ,'ה לא תונווכמ תולאשה לכ .תועלצ יתשב - תישילשל טרפ ,תחא עלצב
:םינווכ השולשל

:הינשהו הנושארה הלאשה
ןנוקמה לא םיקולאמ
ינחכשת
ינממ ...ריתסת

:תישילשה
ןנוקמה לא ןנוקמהמ
ישפנב תישא
יבבלב...

:תיעיברה
ןנוקמה לא ביואהמ
ילע יביא םורי

םנמא) יעצמא יתלב ןפואב 'ה תאמ אופא האב תולאשב תראותמה ררושמה לש ותקוצמ
םיביכרמה יפוא םג ןאכמ .וביוא תועצמאב 'ה תאמ ,ופוגו ושפנ תועצמאב 'ה תאמ ,(הגרדהב
.(ינשה תיבב) תושקבבש

יתשב .ובצמ תא תמלוהה השקב תלפתב םיקולאל הנופ אוה ,ובצמב תידוסי הרומת ללוחל ידכ
תא הבוטל ךופהל שקבמ (יקולא ,'ה :תוינפה יתשב) "יננע ,הטיבה" - תורצקה תואירקה
עלצב תאז לכ .(הלפתל תונעה-יא איה םינפ תרתסהש ןאכמ) "ריתסת"ה תאו "ינחכשת"ה
תנמ לע תאז ."יניע הריאה" :ללפתמב ,וב הרומת םיקולא ללוחיש שקבמ אוה ןכמ רחאל .תחא
ינש השעמל תללוכ תישילשה הנולתהש ומכו .ויטבלל ץק םישיו ושפנ תא עדיש ,ומצע תא ןיביש
הסחייתה "יניע הריאה" םא .תישילשה השקבה םג ןכ ,(תועלצ יתשב) ןוגיו תוטבלתה - םיבצמ
הלא םייח ןיאו ףרה ילב םסרכמ ןוגיה .ןוגיל סחייתמ - "תומה ןשיא ןפ" הכשמה ,תוטבלתהל
הנישו םייניע - ןאכ םג ןכ ,בלב ןוגיו שפנב תוצע :םירויצ ינש ורשקנ הנולתב ומכו .םייח םיארקנ
עלצבו - ביואה - תיעיברה הנולתה יבגל .(םיתש-םיתש - תועלצה רפסמ לש תילמרופ הלבקהב)
:םידירחמ םידגיה ינש םנמא תללוכש - תועלצ יתשב - הרישי יתלבה ,היומסה השקבה האב ,תחא
ךכ לכ אל ."טומא"ב ןבומכ ןומט יתימאה ןוסאה .טומי יכ לע החמש אלמי אוהו וחצנל לולע ביואה
ביואה דצמ יזיפ ןוחצינ לש תורשפאה .תוישפנה היתואצות אלא ,ותוא הגיאדמ תיזיפה הסובתה
תוטטומתה לש תורשפאהו ("ןשיא ןפ"ל הרופאנא תרצונ ךכ ידי לע) "רמאי ןפ" םילמב תעבומ
הניקה ןיב תועלצה סחי .רחא רשקהב "יבבלב ןוגי"ל ףירח דוגינב "וליגי ירצ" םילמב תעבומ תישפנ
.(ביוא-ררושמ-םיקולא//ביוא-ררושמ-םיקולא) 2-2-1 // 1-2-2 :אופא אוה השקבהו

ןאכמו .ודסחב תאז ענמי 'הש ,הקזחה ותנומאב שח אוה ,וז הנכס תשוחת ררושמה לע רבגבו
טלוב אוה ."ינאו" הלמב דוגינה ו"ו םע דימ ליחתמ הז הנפמ .רומזמה לש ימיטפואה ומויס
(ןושארה תיבב) "יבבלב ןוגי" יוטיבה תא תוריכזמ ןה דחא דצמש "יבל לגי" םילמב דחוימב
םג .הנומאו החמש אלמ בלה .יבויח ןכות התע ולבק םהינש .(ינשה תיבב) "וליגי ירצ" תאו
תא הלעמ אוה .'ה ןיבל וניב תימיטניא הברק לע דיעמ "ילע למג יכ" רומזמב ןורחאה יוטיבה
.(9) "ומא ילע לומגכ" - ב ,אלק :הקוניתו םא ןיב סחי לש הנומתה
:םיתב ידמצ ינש םע םירומזמ השולש איבנ תעכ

מ"ק
דודל רומזמ חצנמל (א)
,ער םדאמ 'ה ינצלח (ב)
.ינרצנת םיסמח שיאמ
,בלב תוער ובשח רשא (ג)
.תומחלמ ורוגי םוי לכ
,שחנ ומכ םנושל וננש (ד)
.הלס .ומיתפש תחת בושכע תמח

,עשר ידימ 'ה ינרמש (ה)
ינרצנת םיסמח שיאמ
.ימעפ תוחדל ובשח רשא
יל חפ םיאג ונמט (ו)
לגעמ דיל תשר ושרפ םילבחו
.הלס ,יל ותש םישקמ

.התא ילא :'הל יתרמא (ז)
.ינונחת לוק 'ה הניזאה
.יתעושי זע ינדא 'ה (ח)
.קשנ םויב ישארל התכס
,עשר ייואמ 'ה ןתת לא (ט)
.הלס .ומורי קפת לא וממז

- יבסמ שאר (י)
,ומיסכי ומיתפש למע
םילחג םהילע וטומי (אי)
!ומוקי לב תורמהמב םלפי שאב
,ץראב ןוכי לב ןושל שיא (בי)
.תופחדמל ונדוצי ער סמח שיא

'ה השעי יכ יתעדי (גי)
.םיניבא טפשמ ינע ןיד
,ךמשל ודוי םיקידצ ךא (די)
.ךינפ תא םירשי ובשי

.םיתבה ינש ןיב תונושארה תועלצה שולש ןיב הלבקהה ידי לע עבקנ ןושארה םיתבה דמצ
הזירח םיזרחתמ הליפתה ייוטב .םיעשרה ידימ הלצהל הליפת ירבד תועיבמ ולא תועלצ
אוה םהישעמ יפוא ןושארה תיבב .םיעשרה ישעמ םיראותמ הליפתה ירחא .ינ :תיפוסו תיליחת
.ומיתפש .םנושל ,תומחלמ ,תוער :םייזכרמ םייוטיב העברא ןאכ םייוצמ ,ינונכת ,יתמיזמ רתוי
םג .עוציבה לע רתוי שגדה םשוה ינשה תיבב .(בושכע) שחנה יומיד ףרוצ םינורחאה ינש לא
.דיצה יווהמ םיחוקל םלוכ .םישקמ ,תשר ,םילבח ,חפ :םייזכרמ םייוטיב העברא הפ

תיבב .הלצהה תליפת תרבגה - םהיניב ףתושמה ךא ,תוילולימ תולבקה ןיא ינשה םיתבה דמצב
זע , התא ילא :הלילשה ךרד לע ןהו בויחה ךרד לע ןה 'ה לש ותלוכיל תוינפה יוביר ידי לע ןושארה
רקיעב ינשה תיבב .(םייוטיב השש לכה ךסב) ומורי (לא) ,קפת לא ,ןתת לא ;ישארל התכס ,יתעושי
,ומיסכי :הלילשה ךרד לעו בויחה ךרד לע םייוטיב השש ןאכ םג .םיעשרה לש םשנוע תשקב ידי לע
.ונדוצי ,ןוכי לב ,ומוקי לב ;םליפי ,וטומי

:(הדימ דגנכ הדימ) אטחה יפואל וקלחב סחייתמ שרדנה שנועה יכ ןייצל שי
;ומיסכי ומיתפש למע // ומיתפש תחת בושכע תמח
;ץראל ןוכי לב ןושל שיא // שחנ ומכ םנושל וננש

.תופחדמל ונדוצי - שנועל רשקהב זמרנ דיצה השעמ לש רויצה םג
םירכזומ הז תיבב .'ה םשל םיקידצה ודוי זאו חצנל תמאה ףוס יכ ,ןוחטיבה תא עיבמ םויסה
הז תיב יכ חיכומ הז םג .דוע רכזנ אל עשרה .רשי ,ןויבא ,ינע :קידצל קרו ךא םיפדרנ םייוטיב
.םיתבה ידמצמ ודירפהל שי

רומזמ ףסאל תודע םינשש לא חצנמל א"פ
הניזאה לארשי הער (ב)
ףסוי ןאצכ גהנ
העיפוה םיבורכה בשי
השנמו ןימינבו םירפא ינפל (ג)
ךתרובג תא הררוע
.ונל התעשיל הכלו
ונבישה םיהולא (ד)
.העשונו ךינפ ראהו
,תואבצ םיהולא 'ה (ה)
.ךמע תלפתב תנשע יתמ דע
העמד םחל םתלכאה (ו)
?שילש תועמדב ומקשתו
ונינכשל ןודמ ונמישת (ז)
.ומל וגעלי וניביאו
ונבישה תואבצ םיהולא (ח)
.העשונו ךינפ ראהו

עיסת םירצממ ןפג (ט)
,העטתו םיוג שרגת
הישרש שרשתו הינפל תינפ (י)
.ץרא אלמתו
הלצ םירה וסכ (אי)
.לא יזרא היפנעו
םי דע הריצק חלשת (בי)
.היתוקנוי רהנ לאו
הירדג תצרפ המל (גי)
?ךרד ירבע לכ הוראו
רעימ ריזח הנמסרכי (די)
.הנערי ידש זיזו
אנ בוש תואבצ םיהולא (וט)
הארו םימשמ טבה
תאז ןפג דקפו
(10) ךנימי העטנ רשא הנכו זט
.(ךל התצמא ןב לעו)

החוסכ שאב הפרש זי
.ודבאי ךינפ תרעגמ
ךנימי שיא לע ךדי יהת חי
.ךל תצמא םדא ןב לע
ךממ גוסנ אלו טי
.ארקנ ךמשבו וניחת
ונבישה תואבצ םיהולא 'ה כ
.העשונו ךינפ ראה

ינש ןיב דגונמה סחיה תא דבלב אל הטילבמ םכסמ תיב + םיתב ידמצ ינשב תיפרגה תינבתה
םכסמ דדובה תיבה ולאו .םיתבה ידמצ ינש ןיב רזוחה סחיה תא םג אלא ,דמצ לכב םיתבה
.רומזמב םייוצמה םיביטומה לכ תא טעמכ

תיבה םויסבו ןושארה דמצה יתב ינש םויסב "רזוחה ןומזפה" ררועמ תדחוימ בל תמושת
לדוגב ןויוושה רפוה אל ינשה דמצה יתב ינש םויסב "רזוחה ןומזפה" רדעה ידי לע ךא .םכסמה
לש םניינע ךותמ רבסומ וללה םיתבב ןומזפה רדעה ,בגא .תועלצ הנומש ינב םלוכ - םיתבה
תיב לכ ףוסב םישל תינכמ הרגיש רחא ררגנ אל חתופמה יתונמואה ושוחב ררושמהו םיתבה
תבחרה ידי לע תגרדומ הרוצב חסונמ "רזוחה ןומזפה" יכ דוע ןייצל שי .(11) "רזוח ןומזפ"
.ינבישה תואבצ םיהולא 'ה - ינבישה תואבצ םיהולא - ינבישה םיהולא :"םיהולא" הביתה

ינבמ םיטבשה תרזעל אובל םיקולא לא תשגרנ היינפב חתופ ןושארה תיבה :ןושארה דמצה
םייוניכה יכ שיגדהל שי .ףסוי תיב תא םינייצמ םיינוציקה ינששכ ,השנמו ןימינב ,םירפא :לחר
שרופמב ןכמ רחאל .(ד"כ ,ט"מ תישארב) "לארשי ןבא הער םשמ" .ףסוי תיבל םידחוימ 'הל
ודוסי ינשה דמצבש ןושארה תיבב לארשיל ןפגה רויצ םג יכ ,דימ רמאיו ."ףסוי ןאצכ גהנ"
.(ב"כ ,ט"מ תישארב) "ףסוי תרופ ןב" ףסוי תכרבב

ררגה םג ןאכמו) הררוע ,העיפוה ,הניזאה :זוריז ןושלב םה 'הל היינפה תא םינייצמה םילעפה
שארב םיפדרנ םייוטיב ינשמ דמלנ הז .התרטמ םג השעמל תעבומ היינפב .(התעושיל ,הכלו
// גהנ :תונורחאה תועלצה יתש ףוסב םירחא םיפדרנ םייוטיב ינשמו תונושארה תועלצה יתש
העושי לע קר אלו .עישוהל ותלוכיב שיש גיהנמ לאכ 'ה לא הנופ ררושמה .העושי // הרובג ;הער
םיכורכ םהינש .ויהולאו םעה ןיב הברקה יסחי שודיח לע םג אלא ,הל קוקז םעהש ,ןאכ רבודמ
.תושרופמ תאז אטבמ רזוחה ןומזפהו .הזב הז

ינשה תיבה אב ,ומע לא 'ה דצמ יבויח סחיל הווקתה ,תורשפאה האטוב ןושארה תיבב םא
"?יתמ דע" :הקעזה תלאש ,תלבוקמה הלאשה ןאכמ .תילילשה ותומלגתה לכב הז סחי ראתמו
םהינש .הקשמו םחל :םדא לכ לש יזיפה םויקה דוסי םהש ,םייומיד ינשב ןתינ הקוצמה רואת
הז תיבב .םיביואה לש תולכנתהו געל ידכ ךות תאז לכו .םויקה םצע רערעתנ .העמדל וכפה
יוניכה תא ונא םיעמוש םילעפה לכב .ןושארה תיבב רשאמ רתוי תשגדומ חכונב היינפה
לע בורל רבדמ ומצעב ררושמה יכ ןייצל יאדכ .ונמישת ,ומקשתו ,םתלכאה ,תנשע :"התא"
,ונל :םיתבה ימויסב רקיעב ,םירבדמ ףוגב וכותב ומצע תא ללוכ םשו הפ קרו רתסנ ףוגב םעה
רומאכ .ומל וגעלי וניביואו :היבוברעב רבדה אב (ז) תועלצה תחאב יכ ,ןיינעמ .ונינכש ,ונמישת
.תואבצ םיהולא 'ה :תיבה תליחתב רבכ זמרנ וילעו גרדומ רזוח ןומזפ הז תיב םויסב

לא 'ה לש יבויחה סחיה ראותמ ןושארה תיבב .רזוח הלילשו בויח רדסה רומאכ :ינשה דמצה
שובכ ,םירצמ תאיצי םה תירוגילא תוירויצב םיראותמה םיעוריאה .רבעב שחרתהש עוריאכ ומע
העסוהש ןפגל לשמנ לארשי .לארשי תודלות תישארב 'ה ידסחל החכוה םה .תולחנתההו ץראה
תראותמ וז תוחתפתה .החתפתהו הלדג ,םישרש התכה םש .לארשי ץראב העטנו םירצממ
,החלצה ,בוט ולכש הז רואיתב .לודג םעל םצעתהו ויתולובג ביחרה לארשי .תגלפומ תוירויצב
דירחמ רואת בוש ינשה תיבב הנהו .רזוחה ןומזפה םג רדענ ןכ לע ;העושי תלפתל םוקמ ןבומכ ןיא
םיהולא ותוא .םדוקה תיבל עוושמ דוגינ אוה רואיתה .ךלוהו רבוגה ומעל 'ה לש ילילשה וסחי לע
דצמ םעה תרקפה ידי לע הכו .הירדג תא ץרופ וידי ומב התע הנהו ןפגה תא וידי ומב חפיטש
,ןפגה ביטומ תא תללוכה העושיל הלפתב םייתסמ תיבה .וישעמ תא םילשהו ביואה אב םיהולא
תרוצב בושו םיביטומה לכ תא םכסמ רומאכ םייסמה תיבה .ותליחתב ןושארה תיבב יוצמ הזש יפכ
הלפתה תינפומ ןכמ רחאלו .ונימיל דמעי 'ה אקוודש ןכתי אל .ביואה תא שינעהל שי תישאר .הלפת
הברק יסחי בוש וררשי ,הבוטל ,ותומדקל בצמה תרזחה םע .(?ךלמ) וריחב-שיא תא ץמאיש 'ה לא
האיכ .ומשב ארקלו תודוהל ולכוי זא וא .םהייח לע רמשי 'הו ,דוע והובזעי אל םה .ויהולאל םעה ןיב
.אישל דע 'ה ייונכ םיבחרומ ,תאזכ הווקתל

:היהת תועלצבו םיתבב רומזמה לכ לש תיפרגה הכימסה
רזוח ןומזפ םע ןושאר דמצ
6- 6+
2 2
רזוח ןומזפ ילב ינש דמצ
8- 8+
בחרומ ןומזפ םע םכסמ תיב
-6+
2

(תילילש הריוא - ;תיבויח הריוא+)

ב"ל
ליכשמ דודל (א)
.האטח יוסכ עשפ יושנ ירשא (ב)
ןוע ול 'ה בשחי אל םדא ירשא
.הימר וחורב ןיאו

,ימצע ולב יתשרחה יכ (ג)
.םויה לכ יתגאשב
,ךדי ילע דבכת הלילו םמוי יכ (ד)
.הלס ץיק ינברחב ידשל ךפהנ

ךעידוא יתאטח (ה)
יתיסכ אל ינועו
'הל יעשפ ילע הדוא :יתרמא
.הלס יתאטח ןוע תאשנ התאו

דיסח לכ ללפתי תאז לע (ו)
אצמ תעל ךילא
םיבר םימ ףטשל קר
.ועיגי אל וילא
ינרצת רצמ יל רתס התא (ז)
.הלס ינבבוסת טלפ ינר

.ךלת וז ךרדב ךרואו ךליכשא (ח)
.יניע ךילע הצעיא
סוסכ ויהת לא (ט)
ןיבה ןיא דרפכ
םולבל וידע ןסרו גתמב
.ךילא ברק לב

עשרל םיבואכמ םיבר (י)
.ונבבוסי דסח 'הב חטובהו
םיקידצ וליגו 'הב וחמש (אי)
.בל ירשי לכ ונינרהו

הדרפה לע הארמ רומזמה הנבמ .ידומיל יללכ ביטומו ישיא ביטומ עקר לע יודיו ריש אוה רומזמה
ררבתיש יפכ ,םיביטומה ינש ןיב בולש םג ונשי תאז םע דחי .וללה םיביטומה ינש ןיב ידמל הרורב
.ןלהל

.תילאידיא האצותכ ןורחאה ובלשב אשונה תא הגיצהב ,תיללכ הזרכה לש יפוא תאשונ החיתפה
הז ןויער .אטחמ יקנ רבכ אוהו ונוע לע 'ה תחילסל הכזש ,םדאה לש ורשא אלא ,רכזנ אל יודיוה
עלצב .(ירשא) הרופאנא - תונושארה תועלצה יתשב :םייתונמוא םיעצמא ידי לע הטלבהב עבומ
:םיפדרנ םייוטיב השולשב רזוח אטחו החילס לש ףורצה ;יוסכ-יושנ :תימינפ הזירח הנושארה
;ןוע ...בשחי אל ;האטח יוסכ ;עשפ יושנ

תעשבו (ןושאר תיב) יודיוה ינפל :ררושמה לש ישיאה ובצמל ולוכ סחייתמ ןושארה םיתבה דמצ
ןאכו החילסה םש .החיתפב רמאנש המל תילכתב דגונמ יודיוה ינפלש בצמה .(ינש תיב) יודיוה
;לוכיבכ ילסכודרפ אוה ולבס רואת .ישפנו יזיפ לבס ךכמ האצותכו "ךדי ילע דבכת" - שנועה
אטחה םג .הדוא ,יתיסכ אל ,ךעידוא :תונושל שולשב ראותמ ומצע יודיוה .יתגאשב ...יתשרחה
לש ותשגרה .תיעיברה עלצב אצמנ רקיעה לבא .יעשפ ,ינוע,יתאטח :תונושל שולשב עבומ
.יתאטח :ותוא חתפ הב הלמב רגסנ תיבה .יתאטח ןוע תאשנ :ול חלס 'ה ןכאש ,הדוותמה
;יתיסכ-יוסכ ;תאשנ-יושנ :תונושלה ןתוא לע הרזחב טלוב החיתפה ןיבל הז תיב ןיב רשקה
:הנושו המוד רדסב אטח תונושל ןתוא ןבומכו
.(א) עשפ (ג) ןוע (ב) תאטח // (ג) ןוע (ב) האטח (א) עשפ

יתשב וב בלושמ ררושמה לש ישיאה וניינעו ידומילה-יללכה ביטומה טלוש ינשה םיתבה דמצב
ימוקימה סחיה הז ןפואב ,ינשה תיבה לש תורושה יתשבו ןושארה תיבה לש תונורחאה תורושה
+ ישיא - (תועלצ 2+4) ישיא + יללכ :יטסאיכ רדסב אצמנ ישיאה ביטומה ןיבו יללכה ביטומה ןיב
;...םיבר םימ ףטש) תירויצ הרוצב תלוזל 'ה ירבד םה ידומילה-יללכה ןיינעהש דועב (4+2) יללכ
.ונממ קיפהש חקלהו יודיוה רחאלש בצמ רבכ אוה ישיאה ןיינעה יכ הארנ ,(ןסרו גתמ ,דרפ-סוס
ריבעהל הצור אוה ינשה תיבבו הרצ לכמ והליציש 'הב ונוחטב תא עיבמ אוה ןושארה תיבב
.(חכונ ןושלב) ול בורקה והשימל םג וז השגרה

חטובה תאו ,םיבואכמ ותלחנ - יודיו אלל אטוחה תא הז לומ הז ררושמה דימעמ םייסמה תיבב
ולרוג םג וב זמרנ .הידוהו הליהת ריש תרוצב םיקידצל 'ה ירבד ןכמ רחאל .דסח - ותלחנש 'הב
ןושארה תיבב ישיאה ובצמ תא וראתש םייוטיב וב םירזוח יכ ,בויחה ךרד לע ררושמה לש ישיאה
תיבה ןיבל החיתפה ןיב ינושל רשק היהש יפכ .ונינרה - ונבבוסי // ינבבוסת - ינר :ינשה דמצה לש
.ינשה דמצב ןושארה תיבה ןיבל םויסה ןיב ינושל רשק אופא שי ןכ ,ןושארה דמצב ינשה

.םויסו החיתפ + םיתב ידמצ השולשב רומזמ איבנ הנורחאל
ו"לק
בוט יכ 'הל ודוה (א)
.ודסח םלועל יכ
םיהולאה יהולאל ודוה (ב)
.ודסח םלועל יכ
םינדאה ינדאל ודוה (ג)
.ודסח םלועל יכ

ודבל תולודג תואלפנ השעל (ד)
.ודסח םלועל יכ
הנובתב םימשה השעל (ה)
.ודסח םלועל יכ
םימה לע ץראה עקרל (ו)
.ודסח םלועל יכ

םילדג םירוא השעל (ז)
.ודסח םלועל יכ
םויב תלשממל שמשה תא (ח)
.ודסח םלועל יכ
הלילב תולשממל םיבכוכו חריה תא (ט)
.ודסח םלועל יכ

םהירוכבב םירצמ הכמל (י)
.ודסח םלועל יכ
םכותמ לארשי אצויו (אי)
.ודסח םלועל יכ
היוטנ עורזבו הקזח דיב (בי)
.ודסח םלועל יכ

םירזגל ףוס םי רזגל (גי)
.ודסח םלועל יכ
וכותב לארשי ריבעהו (די)
.ודסח םלועל יכ
ףוס םיב וליחו הערפ רענו (וט)
.ודסח םלועל יכ

רבדמב ומע ךילומל (זט)
.ודסח םלועל יכ
םילודג םיכלמ הכמל (זי)
.ודסח םלועל יכ
םירידא םיכלמ גורהיו (חי)
.ודסח םלועל יכ
ירמאה ךלמ ןוחיסל (טי)
.ודסח םלועל יכ
ןשבה ךלמ גועלו (כ)
.ודסח םלועל יכ

הלחנל םצרא ןתנו (אכ)
.ודסח םלועל יכ
ודבע לארשיל הלחנ (בכ)
.ודסח םלועל יכ
ונל רכז ונלפשבש (גכ)
.ודסח םלועל יכ
ונירצמ ונקרפיו (דכ)
.ודסח םלועל יכ
רשב לכל םחל ןתונ (הכ)
.ודסח םלועל יכ
םימשה לאל ודוה (וכ)
.ודסח םלועל יכ

,בגא) ."ודסח םלועל יכ" רזוח ןומזפ ןיעמ אב עלצ לכ רחאל יכ ,ךכב דחייתמ רומזמה לש והנבמ
תידגיה הדיחי איה יעלצ-ודה רוטה קר אלו עלצה םגש ךכל תועירכמה תוחכוהה תחא יהוז
.(תיאמצע

- תויח תעדכ - הבס וז ןיא ךא ,םייולה ידי לע וינפלש עלצהו להקה ידי לע הארנכ רשוה ןומזפה
,וכרד יפל דחא לכ ,םירקוחה ,ןכאו .(12) רומזמב םירורב םיקלח רדעהל ,תיטויפ הרוצ רדעהל
תקולח תא ונתסרגב םיתבה תקולח תמאות ונתעדל .(13) הנבמבש תויקוחה תא אוצמל וסינ
,תוגוזב םיתב ףורצ ךרוצ לע םיארמ םיינכותה םירשקהה .רתויב תטלוב הרוצב םיניינעה
.השולש ונייהד

וז תשלושמ הרזח .(ודוה) תועלצ גוז לכ שארב הרופאנאה ידי לע בטיה תרדגומ (ג-א) החיתפה
םיהולא םש דימת אב "ודוה" יוטיבה ירחא .הידוה תלפת - רומזמה לש ויפא תא םג הרידגמ
,(םינדאה ינדא ,םיקולאה יקולא ,'ה) הגלפהה ךרעב םה םינורחאה םיינשהש ,םינפוא השולשב
םוכיס ןיעמ ,םימשה לא :םיקולאל שדח יונכ הפיסומו הז חוסינב תחתופ (ו"כ) המיתחה םג
.םלועה יקולא רמולכ ,םייוניכה רתי לכ תא וכותב ללוכה

רואיתה .הידוהל הליע םישמשמה םיקולא לש וישעמ רואיתב חתופ (ט-ז ;ו-ד) ןושארה דמצה
תאו םימשה תא ריכזמ ןושארה תיבה .יללכ ןפואב םלועה תאירב תישארל שדקומ ןושארה
תאירב רופס תניחבמ .(םיבכוכו חרי ,שמש) "םירוא"ה תא ינשה תיבהו (םימה תאו) ץראה
םיירקיעה םיאורבה קר ורכזנ ,יעיברו ישילש ,ינש ימי םה הלא ,א קרפ תישארב רפס יפל םלועה
םייח ילעב ,היחמצ) ורכזנ אל םהב םייחש םמצע םירוציה .םייחה לכל תרגסמו דוסי םיווהמה
הרצונ םהיפל תונורקעה תא אלא ,הפוג האירבה תא טרפל אל ררושמה לש ותנווכ .(םדאהו
"ודבל" הביתה .תויתילכתבו הנובתב .ודבל השע תאז לכ .לודג דחא אלפ אוה לכה :האירבה
.ותלב ןיאש ימכ 'ה תא סלקל ,החיתפב רמאנש המל תזמרמ

.תילארשיה הירוטסיהה םוחתמ איה .הידוהל הינש הליע ראתמ (ו"ט-ג"י ;ב"י-י) ינשה דמצה
םה הלא .לארשי םע תודלות לש הבחר העירי טרפל הנווכה ןיא ןאכ םג ןכ ןושארה רואיתב ומכ
תאירב ןיב וזכ תוישרפ תוכימס .תולחנתהה דעו םירצמ תאיצימ לחה םיקרפ ישאר השעמל
לאה ,רמול הצור .טרפב םילהת ירומזמבו ללכב הסיפתב דאמ החיכש הדלותה ןיבל םלועה
.(הירוטסיהה) תישונאה הדלותה תא ןווכמ םג אוה (עבטה) האירבה םוחתב תואלפנ ללוחמה
.'ה לש ויתואלפנ םה הלא ומכ הלא

.וכותב לארשי ריבעהו // םכותמ לארשי אצויו

היוטנה עורזהו הקזחה דיה :םיתבה ינשב תישימחה עלצב םג תוארל רשפא תיניינע הלבקה
(ה"כ-א"כ ;כ-ז"ט) ישילשה דמצה .הערפ ליח תדמשהב םג הלעפ איה םירצמ תאיציב הלעפש
(םיטפושה תפוקת) תורצבתההו תולחנתהה תפוקתב רמוגו רבדמב לארשי ידודנב חתופ
תומחלמה תא קר ריכזמו רבדמה תפוקתב קסוע ןושארה תיבה .ןיגוריסל ואב העושיהו לפשהשכ
אלא .בושח עוריאה םצע אל ןאכ םג ,ןענכ ץרא לש שובכה ברע ,יחרזמה ןדריה רבעב וללוחתהש
ידי לעו .םירידא ,םילודג םיכלמ אלא ,םיכלמ םתס אל וחצנ לארשי ינב .ויותיעו עוריאה לש ויפא
תובר תודגא .'ה לש ולעפמ בוש אלא הז היה אל ןכא .םידדונ םיעור םע ידי לע ?וחצונ ימ
םג ןכל .ןהילע םיריש המכ םג ורמתשנ רבדמב רפסבו הלאה תומחלמה לע הארנכ וכלהתה
תומחלמ לש ןיותיע . ןשבה ךלמ גועו ירומאה ךלמ ןוחיס :םירידאה םיכלמה ינש דחוימב םירכזומ
תולחנתההו ץראה שובכ :ירקיעה ןחבמה ינפל לארשי ינב דודיעל הבוט המדקה תניחבב היה ולא
םצרא ןתנ - תיפרגואיג הניחבמ םעפ .םיימעפ תרכזומ תולחנתהה .ינשה תיבב רכזומ הז .הב
תופוקת םג העדי תולחנתהה תפוקת ךא .ודבע לארשיל הלחנ - תיתד הניחבמ םעפו .הלחנל
ןאכ .העושי - הלפת - שנוע - אטח :םיטפוש רפס לש תיפוסוירוטיהה תרגסמה ונל העודיו .לפש
'ה לש יללכ דסחב םייתסמ תיבה .(ונרצמ ונקרפיו) העושיהו (לפש) אטחה :תווצקה ינש םירכזנ
,תולודגב קר הניא תיקלאה החגשהה .רשב לכל םחל ןתנ :םדא לכ לשו םעה לש ומויקל סחייתמה
.תונטקב םג אלא

.םלוע יקולא ,'ה תידוה - החיתפה ביטומל תרזוח רומאכ (ו"כ) המיתחה

תקפסמ החכוה ןהב התיה הלא ףא יכ ,ינמוד ךא ,הנהכו הנהכ תואמגוד דוע ףיסוהל ונלוכי יאדו
ןומט םיתבה לש תורשקתהה ןפוא יוליגב (ב ;םיתב םירומזמב אוצמל ןתינ (א :וניתוחנה תקדצל
רומזמה לש ותינבת תא שיחמהל רשפא יפרגה קיתעתה תרזעב (ג ;הנבמה תנבהל חתפמה
.תיטתסא הניחבמ םגו תיניינע הניחבמ םג לופכ ונרכש זאו

:תורעה


- "םיקרפ" רפסב ירמאמ תא האר םילהת ירומזמב םיתב לש תורשקתהה יכרד לע םיטרפ .1
'מע ח"לשת ,הוקת חתפ - םילשורי ,תוברתהו ךוניחה דרשמ ;הארוהו ךוניח תולאשב םינויד
.75-74

Composition und Strphendua ,1907 :ורפסב .2

.475-457 (ז"מ) ד "ארקמ תיב"ב ירמאמ האר "תולעמה ריש" ירומזמ לע םיטרפ .3

לצא ;94-89 ,ט"ישת ,תורפסה יכרדב :סוארטש לצא האר רומזמה לע םיניוצמ םיחותינ .4
.146-143 ,ד"כשת ,ארקמ לש וכרד :רבוב

."עירכמה יאובנה רמאמה" :וז הרמאל ארוק רבוב .5

.םישרפמה האר ,הרורב אל "ץראל לילעב" םילמה תועמשמ .6

.161 ,ב"כשת ,ותומדכ ארקמה :סיוו .מ .7

אוהו סייו לצא םג ןורחאה הז - 3+4+5 ;4+6+5 ;3+6+5 ;תועלצ 3+4+6 :םיקלחמ שי .8
.'ץילדו דלווא םג ךכ לע רבכ וריעהו .תינכת תועמשמ םג דרוי תועלצ רפסמ לש וז הרוצב האור

.77-76 ,תורפסה יכרדב ,סוארטש .9

.ח"י קוספב תמאב תאצמנ איהו המוקמב אלש הארנכ ןאכל הבברתשנ וז עלצ .10

.(תינמרג ןושלב) 31 'מע ,םילהת ,ןמרטסוו .11

םיקלח וב ןיאש ינפמ ,ראבל ךרוצ ןיא תיטויפה ותרוצ" :(א"מק 'ע) רומזמל ושורפב תויח .12
לכמ ינשה וקלחבו ,םיחצנמה שאר וא םייולה תאמ ןושארה ויצחב רמז בותכ לכו ,םידרפנ
.הליהקה

השש :לקנוג .םיקוספ העברא ןב םויס 7+6+5+4+ :הלוע םיקוספ רפסמ יפל וקלחש שי .13
ינש ,תועלצ שש ינב םיתב השש :לגס .תועלצ עברא ינב םיתב העבראו תועלצ שש ינב םיתב
.ו"כ-ה"כ ;ד"כ-י ;ט-ה ;ד-א :םוטרה .תועלצ הנומש ינב םיתב