"...היתולובגל ןענכ ץרא"
ארקמב ץראה תולובג תייגוסל

גרבנזור םחנמ עשוהי

ה"נשת ו-ה ןויליג ,דמח הדשב

תמשנל רנ
יערו ירומ
ל"ז טדימשדלוג (ץירפ) המלש

אובמ
ונתמדאמו ונצראמ םיקוחר ונייהש ךותמו "ונתמדא לעמ ונקחרתנו ונצראמ ונילג וניאטח ינפמו"
היכרדו הירע ,הירה ,היתומוקמ .ןיעה ןמ הקוחר ךא בלל ,םנמא ,הבורק לארשי ץרא התייה
ינפב ףא םותחה רפסכ לארשי ץרא תולובגב תוקסועה תויגוסה וכפהש דע .וחכתשנו וכלה
.הרותה ידמול

ביזכ דעו י"אמ - לבב ילוע וקיזחהש לכ תיעיבשל תוצרא שלש" :תיעיבש תכסמב הנשמה לע
לעב איבמ ,(א"מ ו"פ) "דבענו לכאנ םינפלו הנמאמו רהנה דעו ביזכמ - םירצמ ילוע ,לכאנ אל
ביזכו וכעש ,'חרפו רותפכ' תטישב טקונה 'בוט -םוי תופסות' לעב ירבד תא 'לארשי תראפת'
ךשמהבו "...ונינפל רשא ץראה תפמב יתיאר ןכו ..." :ףיסומ אוהו ,י"א ברעמב ןתשלש הנמאו
:בתוכ אוה וירבד
'ה תרות קיחב םהירבד לעו ,םייח ונא םהיפמ רשא ל"זח ירבד ןיבהלו קידצהל ידכו ..."
בלחהו ,ונל ונינמ למע תוליל ,םישודקה םהירבד תומולעת ןיבהלו ,םויה לכ ונגרוה
רשפא היהי אל םא רשא ,תוכרב ףוס ס"שכ הרירמכ ץראל ךפשת םא ידשמ ונקניש
אל םיצורת ירעש תובברו ולטבתי תיטטסא תויודע יפלא יזא ,םשדק ירבד בשייל
,"...ולעננ
.תורוקמה תובקעב רויצ רייצמ אוהו

םיקסועה תורוקמה תא שרפל ןויסנב םידמולה ינפב דמעש ברה ישוקה לע םידיעמ וירבד
לע קלוח ןיא תאז םע דחי .חטשה תא ןיבהל ילבו ץראה תא ריכהל ילב ,לארשי ץראב
ןנברדמ תוכלה הברהו הרות תווצמ לש לולכמ ירהש ,ץראה לש היתולובג תעיבקב תובישחה
רוסיאהו ץראה תבישי ,ץראה תשורי תווצמ רמול ךירצ ןיא .ץראה ימוחת ךותב קר םיגהונ
תבש ןיינעל :לשמל .תורחא תובר תווצמ ףא אלא ,ץראב תויולתה תווצמ וא הנממ תאצל
רטש :י"שר) ונוא וילע בתוכ לארשי ץראב הדש הנוקהש (ב ,'ח ןיטיג ילבב) תשש בר רמוא
ךליל הצורו םיבכוכ דבועה ןמ החקלש הרקמב רבודמש י"שר שרפמו .תבשב וליפא (הריכמ
תובש םושמ םהירבדמ הרוסא תבשב ירכנל הרימאש תורמל ,רמואו גייסמ אברו תבשב וכרדל
:ם"במרה קסופ הלא םירבד ךמס לע .ןנבר ורזג אל לארשי ץרא בושיי םושמ -
תבשב רטש ול בותכל ירכנל רמול ול רתומ ירכנה ןמ לארשי ץראב תיב חקולה"
"...הזה רבדב ורזג אל י"א בושיי םושמו םהירבדמ הרוסא תבשב ירכנל הרימאש
.(א"יה ו"פ תבש תוכלה)
.ב"י ףיעס ו"ש ןמיס םייח חרוא ךורע ןחלושבו רוטב םג קספנ המוד ןפואב

:רמאנ תוחנמ ילבבב אתיירבב :הזוזמ תוכלהמ איה תפסונ אמגוד
ךליאו ןאכמ הזוזמה ןמ רוטפ םוי םישולש לכ ל"וחב תיב רכושהו י"אב יקדנופב רדה"
א ,ד"מ) "י"אד בושיי םושמ רתלאל הזוזמ השוע י"אב תיב רכושה לבא ,בייח
ו"פר ןמיס העד הרוי ךורע ןחלושבו רוטבו י"ה ה"פ ןיליפת תוכלה ם"במרב הכלהל קספנ ךכו
.ב"כ ףיעס

.ץראה לש היתולובג תלאשב ונד ,םינורחאו םינושאר ,םיבר םירקוח

שומימ תלאשב עגא אל ןכ ומכ ,היטבה לכ לע תולובגה תייגוסב קוסעל רמייתמ יניא ירמאמב
.ץראה תולובג לש תונושה תועיבקה ןמ תועבונה תוכלהב קוסעא אל ,השעמל הלאה תולובגה
תויעב לע עיבצא .דבלב עשוהי רפסבו הרותב םינייוצמה םינושה תולובגה תלאשב קוסעא
.ןנורתפל םיכרדבו םינושה תולובגה ירואתמ תולועה תודחא

םיגשומו םיחנומ
.לובג הביתה תויועמשמ .א
:תויעמשמ יתש ארקמב 'לובג' הביתל
.הפש ,הצק ,ץראל ץרא ןיב ,הדשל הדש ןיב ,םוקמל םוקמ ןיב לידבמה וק (1
.(בכ,'ה הימרי) "םיל לובג לוח יתמש"
.(הכ ,ב"כ עשוהי) "םכיניבו ונניב 'ה ןתנ לובגו"
.ץראה יבחרמ ,ץרא לבח ,לובגה יווק ךותבש ץראה חטש (2
(די,'י תומש) "םירצמ לובג לכב חניו"
.(זט ,א"ל והימרי) "םלובגל םינב ובשו"
(ג ,'א 'א םיכלמ) "לארשי לובג לכב ושקביו"
(ד,'ב םירבד) "םכיחא לובגב"
'לובג' הביתה לש תועמשמ וזיאל ,רשקהה יפ לע ,תורוקמה ןמ דחא לכב ןוחבל ךרטצנ ךכיפל
.בותכה סחייתמ

םימשה תוחור .ב
וינפו םדא דמוע רשאכ ,םינפלש דצה והז ןכש .םדק :תובר םימעפ ארקמב ארקנ חרזמה
המדק םינוחהו" .(גי,ז"כ תומש) "החרזמ המדק תאפל" .תחרוזו הלועה שמשה רבע לא המידק
םי הנוכמ ךכ םושמ .(די ,ח"כ תישארב) "הבגנו הנופצו המדקו המי" .(ג ,'ב רבדמב) "החרזמ
"ינומדקה םיה לא וינפ תא" .'ינומדקה םיה' םשב לארשי ץרא לש החרזמב אצמנה חלמה
(כ ,'ב לאוי)

:ברעמה לש ויונכ ןאכמו .ברעמב םה וירוחא ירה חרזמה לא המדק וינפו םדא דמוע רשאכ
,'ג רבדמב) "המי ונחי ןכשמה ירחא" (אי ,'ט היעשי) "רוחאמ םיתשלפו םדקמ םרא" .רוחא
"ןורחאה םיה דעו" .ברעמב אצמנה םיה :ונייהד 'ןורחאה םיה' :ךכיפל הנוכמ ןוכיתה םיה .(גכ
.(ב ,ד"ל םירבד) "ןורחאה םיה דע" .(דכ ,א"י םירבד)

וא ןימי :םורדה לש ויוניכ ןאכמ .םורדה אצמנ החרזמ-המדק וינפו דמועה םדאה לש ונימיל
.(חי ,ו"כ תומש) "הנמית הבגנ תאפל" .(גי ,ט"פ םילהת) "םתארב התא ןימיו ןופצ" .ןמית
.(זכ ,'ג םירבד) "החרזמו הנמיתו הנפצו המי"

ןימי לע הנפאו" (לאמיש :תיברעב) .לאמש :הנוכמ ןופצה ןכאו .ולאמשמ אצמנ - ןופצה וליאו
.(וט ,ד"י תישארב) "קשמדל לאמשמ רשא הבוח דע" (טמ ,ד"כ תישארב) "לאמש לע וא

לחנ / רהנ .ג
רהנה ימ תא" .םיה לא ללכ ךרדב ךלוהו ךשמנה לודג םימ םרזל יוניכה אוה ארקמב רהנ
"הופטשי אל תורהנו הבהאה תא תובכל ולכוי אל םיבר םימ" ,(ז,'ח היעשי) "םיברהו םימוצעה
תמועל .בזכא רהנ ארקמב ןיא .(ז ,ו"מ הימרי) "וימימ ושעגתי תורהנכ" ,(ז ,'ח םירישה ריש)
(בזכא לחנ םויכ הנוכמש המ) .םימ וב ןיאש ןיבו םימ וב שיש ןיב ץורע וא קמע ןייצמ לחנ תאז
"םימ אלמי אוהה לחנהו" .(טי ,ו"כ תישארב) "לחנב קחצי ידבע ורפחיו" .ידאו :תיברעב וא
.(ז ,ז"י א"למ) "םשג היה אל יכ לחנה שבייו" .(זי,'ג ב"למ)

ודגב יחא" ,(חכ 'ל היעשי) "ףטוש לחנכ וחורו" .ץורעב םימרוזה םימה תא םג ןייצל לוכי לחנ
".ורובעי םילחנ קיפאכ לחנ ומכ

לאומש ;וט-די ,ג-ב ,ד"כ עשוהי לשמל האר) "רהנה" םשב םתס םג הנוכמה ,תרפ רהנ לומ לא
התרפ ךל םוקו" .(טלק ידאו םע םויכ ההוזמה) ,תרפ םשב לחנ שי (ד ,'ה 'א םיכלמ ;זט ,'י 'ב
.(ה-ד ,ג"י הימרי) "תרפב והנמטאו ךלאו .עלסה קיקנב םש והנמטו

.העפות התוא רואתל תופדרנ םילימ אופיא םניא לחנו רהנ

םי .ד
בחרו לודג םיה הז" ,(י ,'א תישארב) "םימי ארק םימה הוקמלו" .םימ לש םידי בחר הוקמ
,ד"ל רבדמב) "תרנכ םי" .םי םשב ארקמב םיארקנ המי וא םגא םג .(הכ ,ד"ק םילהת) "םידי
.(זט ,'ג עשוהי) "הברעה םי" ,(ג ,ד"י תישארב) "חלמה םי" (אי

.(גי ,ה"כ 'ב םיכלמ) "תשחנה םי" .םי יוניכה תא לבקמ םימל לודג לוביק ילכ םג

ןוידל תורוקמה
"ומעמ טול דרפה ירחא" החטבהה
:'ןענכ-ץרא' יבגל 'ה ול חיטבמ טולמ דרפנ םרבאש ירחא
ץראב ךלהתה םוק ...םלוע דע ךערזלו הננתא ךל האר התא רשא ץראה לכ תא יכ"...
(זי-וט ,ג"י תישארב) ".הננתא ךל יכ הבחרלו הכראל
היתולובגש ,תרדגומ ץרא לע רבודמש ינפמ הארנכ .ץראה לש תולובג תרדגה וז החטבהב ןיא
.םרבאל םירכומ

םירתבה ןיב תירב
:םירתבה ןיב תירבב תרזוח ץראה תחטבה
תאו יניקה תא .תרפ רהנ לודגה רהנה דע םירצמ רהנמ תאזה ץראה תא יתתנ ךערזל"...
תאו ינענכה תאו ירמאה תאו .םיאפרה תאו יזרפה תאו יתחה תאו .ינמדקה תאו יזנקה
.(אכ-חי ,ו"ט תישארב) ".יסוביה תאו ישגרגה
:םינפוא ינשב ראותמה רוזאה תא םרבא לש וערזל תתל תירבב החטבה ןאכ שי
.תולובג ןיעמ - '.תרפ רהנ לדגה רהנה דע םירצמ רהנמ' - רוזאה םוחת תעיבק ידי לע
.רוזאב םיבשויה םימעה תמישר ידי לע
ןכו 'תחטבומה ץראה' וא 'החטבהה תולובג' :םשב ןאכ םיראותמה תולובגה תא תונכל גוהנ
.ארקמב םימייק םניאו םיינרדומ םיגשומ םה הלא םיגשומ .'הדועיה ץרא'ה

הנסה ךותמ החטבהה
:השמל ה"בקה רמוא םירצממ הלואגל החטבהב
תבז ץרא לא הבחרו הבוט ץרא לא אוהה ץראה ןמ ותלעהלו םירצמ דימ וליצהל דראו"
(ח ,'ג תומש) ".יסוביהו יוחהו יזרפהו ירמאהו יתחהו ינענכה םוקמ לא שבדו בלח
.הב םיבשויה םיממעהמ קלח לש המישרו ,"שבדו בלח תבז ץרא" - ץראה לש הרדגה שי

'םיטפשמ' תרדס ףוסב החטבהה
יסוביהו יוחה ינענכהו יזרפהו יתחהו ירמאה לא ךאיבהו ךינפל יכאלמ ךלי יכ"
ןתא יכ רהנה דע רבדממו םיתשלפ םי דעו ףוס םימ ךלבג תא יתשו"... ".ויתדחכהו
.(אל ,ג"כ תומש) ".ךינפמ ומתשרגו ץראה יבשי תא םכדיב
:םירואית ינש ןאכ םג
.ץראה חטש תרדגה םתועצמאבו .ץראב םירגה םימעה תמישר
.ץראה לש תרגסמ ןיעמ ןתונ םהיניב רבחמה וקהש תודוקנ ןויצ ידי לע םוחת תעיבקו
.ןלהל הארו .חרזמ דצ - "רהנה דע רבדממו" ברעמ דצ - "םיתשלפ םי דע ףוס םימ"

'בקע' תרדס םירבד
הבהאל התשעל םכתא הוצמ יכנא רשא תאזה הוצמה-לכ-תא ןורמשת רמש-םא יכ
םכינפלמ הלאה םיוגה-לכ-תא 'ה שירוהו .וב-הקבדלו ויכרד-לכב תכלל םכיקלא 'ה-תא
היהי םכל וב םכלגר-ףכ ךרדת רשא םוקמה-לכ .םכמ םימצעו םילדג םיוג םתשריו
שיא בציתי-אל .םכלבג היהי ןורחאה םיה דעו תרפ-רהנ רהנה-ןמ ןונבלהו רבדמה-ןמ
רבד רשאכ הב-וכרדת רשא ץראה-לכ ינפ-לע םכיקלא 'ה ןתי םכארומו םכדחפ םכינפב
(הכ-בכ ,א"י םירבד) .םכל

'א קרפ עשוהי
.לארשי ינבל םהל ןתונ יכנא רשא ץראה-לא... הזה ןדריה-תא רבע םוק התעו"...
ןונבלהו רבדמהמ .השמ לא יתרבד רשאכ ויתתנ םכל וב םכלגר-ףכ ךרדת רשא םוקמ-לכ
היהי שמשה אובמ לודגה םיה-דעו םיתחה ץרא לכ תרפ-רהנ לודגה רהנה דעו הזה
(ד-ב ,'א עשוהי) ".םכלובג

ןויצ תועצמאב ,םרבא לש וערזל תחטבומה ץראה לש רוזאה םוחת הלוע ןאכ דע תורוקמה ןמ
:רוזאה םוחתל תרגסמ ןיעמ תורצויה תונרק עברא
,ןאכ רבודמ .סולינה אוה 'םירצמ רהנ' .'םירצמ רהנ' :תארקנה תיברעמ תימורד ןרק .א
,(המרפ-לא) ,ןויסולפל חרזממ הרבעש עורז ,סולינה רהנ לש תיחרזמה עורזה לע ,הארנכ
הניאו .תיברעה הפוקתה תליחתב השבי וז עורז .ליוודרב תמיל ברעממ ןוכיתה םיל הכפשנו
םיל יוניכ אוה "ףוס-םי" ללכ ךרדב .'ףוס-םי' םשב רחא קוספב הנוכמ וז ןרק .םויכ תמייק
אוה לודגה רמה םגאהו שי םלואו .יניס יאה יצחלו םירצמ ןיבש םיה ןושלל דוחייבו םודאה
םינק וחמצ ופוחלו םיקותמ וימימ ויה ץאוס תלעת תויה םרטב ."ףוס-םי" :הנוכמה םיה
:י"שר רמוא (חי ,ג"י תומש) "ףוס םי רבדמה ךרד םעה תא םיקלא בסיו" קוספה לע .ףוסו
לארשי ינב וצח ותוא םיה והז תודחא תורעשה יפל '.םינק וב םילדגש םגא ןושל אוה ףוסו'
ליבקמ ףוס םי ןויצה הז יפל .חלשב תשרפבש ףוס םיל ליבקמ ןאכ ףוס םי .םירצמ תאיציב
.(109 דומע תומש רפס לע וטוסאק לש ושוריפ האר) .םירצמ רהנל

לומש םיה וניא ,יאדוול בורק ,םיתשלפ םי .םיתשלפ םי :הנוכמה תיברעמ תינופצ ןרק .ב
ךרואל ונכשש ,הלא םיתשלפ ןכש ,ןורקעו תג ,דודשא ,ןולקשא ,הזע םירעה הבש ףוחה תעוצר
הארנכ הנווכה .םירצמ תאיצי רחאל םינש תורשע המכ לארשי ץראל ושלפ ,ףוחה תעוצר
םיה םא ןכאו .לארשי ץראל םיתשלפה ושלפ םהמש םייאה לומ ןוכיתה םיה לש ינופצה הצקל
וב םוקמב אוה לובגה הצקש ירה ץראה לש יברעמ לובג שמשמ ןורחאה םיה ,לודגה
.הנטקה היסא יפוחל םיה "םייתסמ"

םיה לא תרפ רהנ לש רתויב בורקה וקלח .תרפ רהנ :תארקנה תיחרזמ תינופצ ןרק .ג
רוזאה אוה "רהנה רבע" .רהנה לש הז עטקל סחייתמ בותכהש ןכתי .'ךרב' ןיעמ רצוי ןוכיתה
ץראל ועסמל םהרבא אצוי הנממ ,הימטופוסמ יהוז .תרפ רהנ לש יחרזמה ודיצמ ערתשמה
.רהנה לש ינשה ורבעמ איה ןענכ ץרא .ןענכ

.רבדמה :תימורד תיחרזמ ןרק .ד

.םהרבא לש וערזל תדעוימה םידי תבחר ץרא ונינפל
םג .דבלב קחצי תא אלו םהרבא לש וערז ללכ תא "ךערזל" יוטיבה ,הארנכ ,ללוכ הליחתכלמ
יחא ןב טול לש וינבמ םיפסונ החפשמ יבורק םג .רגה ןב לאעמשי םג םישגליפהו הרוטק ינב
תנתמ םהרבא ןתנ םהרבאל רשא םישגלפה ינבלו" :רמאנ לשמל ךכ .הזה רוזאב םיבשוי םרבא
לש ויאצאצ םע דחי הלא "םדק ינב" ."םדק ץרא לא המדק יח ונדועב ונב קחצי לעמ םחלשיו
לובי תא םיתיחשמו חרזמה ןמ קלמע םע םיאב (ב ,ה"כ תישארב) ןידמ :םהרבא לש רחא ןב
ןראפ רבדמב בשיו" :םהרבא ןב לאעמשי םג ךכו .(ג ,'ו םיטפוש) םיטפושה תפוקתב לארשי
דע הליוחמ ונכשיו" :רמאנ וערז לעו (אכ ,א"כ תישארב) "םירצמ ץראמ השא ומא ול חקתו
יחרזמה ןדריה רבע לש ובור לע .(חי ,ה"כ תישארב) "...הרושא הכאב םירצמ ינפ לע רשא רוש
םירבד) ".ריעש רה תא יתתנ ושעל השרי יכ..." .ונלש "החפשמ יבורק"ל דעוימ אוה יכ רמאנ
ךל ןומע-ינב ץראמ ןתא אל יכ "(י ,'ב םירבד) "השרי רע תא יתתנ טול ינבל יכ..." ]באומ[ (ה ,'ב
.(טי 'ב םירבד) "השרי היתתנ טול ינבל יכ השרי

לכ לש םתומלעהו (בי ,א"כ תישארב) "ערז ךל ארקי קחציב יכ" :החטבהה םויק רחאל קר
םידיתע' םהלו דבלב לארשי ינבל "יתתנ ךערזל" החטבהה תדחייתמ ,םהרבא לש וערז ראש
הארו) (טי ,ו"ט תישארב י"שר) "דיתעל השורי תויהל (תרפהו סולינה ןיבש םימעה תוצרא לכ)
(ז"ה י"פ םיכלמו א"כה ט"פ םירדנ ם"במר ,ח"ה ג"פ םירדנ ימלשוריו ,א ,א"ל םירדנ ילבב

יעסמ תשרפ תולובג
תא יעסמ תשרפב הרותה תטרפמ ,יללכ ןפואב תולובג םיראתמה ,ל"נה תורוקמה לומ לא
:בייחמו טלחומ ,קייודמ ןפואב ןענכ ץרא תולובג
ץראה לא םיאב םתא יכ םהלא תרמאו לארשי ינב תא וצ :רמאל השמ לא 'ה רבדיו"
:היתלבגל ןענכ ץרא הלחנב םכל לפת רשא ץראה תאז ןענכ
.המדק חלמה םי הצקמ בגנ לובג םכל היהו םודא ידי לע ןצ רבדממ בגנ תאפ םכל היהו
אציו ענרב שדקל בגנמ ויתאצות היהו הנצ רבעו םיברקע הלעמל בגנמ לובגה םכל בסנו
.המיה ויתאצות ויהו םירצמ הלחנ ןומצעמ לובגה בסנו .הנמצע רבעו רדא רצח
.םי לובג םכל היהי הז לובגו לודגה םיה םכל היהו םי לובגו
תמח אבל ואתת רהה רהמ .רהה רה םכל ואתת לדגה םיה ןמ ןופצ לובג םכל היהי הזו
לובג םכל היהי הז ןניע רצח ויתאצות ויהו הנרפז לבגה אציו .הדדצ לבגה תאצות ויהו
.ןופצ
ןיעל םדקמ הלברה םפשמ לבגה דריו .המפש ןניע רצחמ המדק לובגל םכל םתיואתהו
,חלמה םי ויתאצות ויהו הנדריה לובגה דריו .המדק תרנכ םי ףתכ לע החמו לבגה דריו
רשא ץראה תאז רמאל לארשי ינב תא השמ וציו .ביבס היתלבגל ץראה םכל היהת תאז
(וט-א ד"ל רבדמב) "...לרוגב התא ולחנתת
תראתמ איה רשאכ וצ ןושל הרותה תטקונ עודמ .םיהומת הרואכל םיארנ המיתחהו החיתפה
תא קייודמ ךכ לכ ןפואב הרותה תטרפמ ךרוצ הזיאלו ?הלחנ ונל לופת רשא ץראה תולובג תא
?ןענכ ץרא תולובג

:י"שר בישמ הינשה הלאשה לע
ילובג ינרצמ בותכל ךרצוה ץראל ץוחב ןיגהונ ןיאו ץראב תוגהונ תווצמ הברהש יפל"
."תוגהונ תווצמה םינפלו וללה םילובגה ןמ ךל רמול .ביבס היתוחור
:רמוא תומורת תוכלהב ם"במרה
בור תעדמ איבנ וא לארשי ךלמ ןשביכש תוצראב איה םוקמ לכב הרומאה לארשי ץרא"
ושבכו וכלהש טבש וא החפשמ וא לארשימ דיחי לבא .םיבר שוביכ ארקנה והזו לארשי
וב וגהניש ידכ לארשי ץרא ארקנ וניא םהרבאל הנתינש ץראה ןמ וליפא םוקמ ןמצעל
אלש יפ לע ףא םיטבשל לארשי ץרא לכ וניד תיבו עשוהי קלח הז ינפמו .תווצמה לכ
תוכלה) "וקלח שובכיו טבשו טבש לכ הלעישכ דיחי שוביכ היהי אלש ידכ השבכנ
.(ב"ה א"פ תומורת
הב ובייחתיש ידכ ,לארשי ץראל ךפהת ןענכ ץראש ידכ :תראבתמ הלא םירבד יפל וצה ןושל
שומישה םוקמב .לארשי ינבל הלחנב התוא ליפהלו התוא שובכל שי ,ץראב תויולתה תווצמב
םכל לפת ...' :לע הרותה ןאכ תרבדמ 'ןתנ יכנא' 'ךל ןתנו' 'ןתא' 'יתתנ' :'ןתנ' שרושה ןמ לעופב
הנהו" :ע"באר בתוכ תולובגה טוריפ תלאשב .'לרוגב התא ולחנתת רשא ץראה תאז' 'הלחנב
".ץראה בשוי םשמ שירוהל םיבייח םהש םתלחנ לובג םהל שריפ דוע

רואתה .םהב םירכזנה תומוקמה יוהיזב ישוקה איה הלא םיקוספ תנבהב תיזכרמה היעבה
םי ,לחנ ,ןיעמ ,רבדמ ,םירה ,םירע :םיפרגואג םימצע ןויצ לע ססובמ תולובגה לש טרופמה
.ונתאמ וחכשנ םהיתומש רשא ,'וכו

לכל םימיאתמ רבדמב רפסבש ןענכ ץרא תולובגש תוארהל ןויסנ םישוע םידחא םירקוח
לש ורפסו 'ארקמ תעד' סלטאב הביחרמ הפמ האר) .םהיניב שרפה ןיאשו ליעלש תורוקמה
םיתיעל םיארנ תורוקמה לש ולא היצזינומרה תונויסנ .("ץראה לובג הזו" אמורד רב 'ח ר"ד
שיש ד"נעל הארנ םלואו .תקולחמה לכ טוריפל ןאכ סנכנ אל .םיססובמ דימת אלו םיצלואמ
םה רבדמבב םיטרופמה תולובגה יכ םירובסה םירקוחהו םישרפמה תועד תא לבקל
.םירחאה תורוקמבש תולובגה ןמ םימצמוצמ

:ם"יבלמה ריעמ םינושה תולובגה ירואת ןיב סחיה לע
אלו טעמ םרפסמ היהש ,התע תעל קר ולבגוה (ד"ל רבדמב) הפ םירמאנה תולובגה"
רביד (אל ,ג"כ תומש) םיטפשמ תשרפבו (דכ ,א"י םירבד) בקע תשרפבו ,רתוי לוחנל ולכי
".םלובג תא ביחרהל וכרטציו רתוי וברתיש המ לע
:רבדמב רפסב םיראותמה תולובגבש דחוימה לע עיבצמ ע"באר ףאו
".ץראה בשוי םשמ שירוהל םיבייח םהש םתלחנ לובג םהל שריפ דוע הנהו"
.ש"רי שרשה ןמ םילימ תועפושמ הינפלש וזו תולובגה תשרפ ,רבדמב רפסב תוישרפה ןכאו
םאו ,התוא תשרל ,הב םתבשיו ץראה תא םתשרוהו ,םכינפמ ץראה יבשוי לכ תא םתשרוהו
:אוה ןאכ םינייוצמ היתולובגש ץראל דחוימה יוטיבה .םכינפמ ץראה יבשוי תא ושירות אל
"...לרוגב התא ולחנתת רשא ץראה תאז" :השרפה םויסבו "הלחנב םכל לפת רשא"

,רומאכ ,הלוע אובל דיתעל בחרה לובגה ןיבל ,םצמוצמה ,ידיימה לובגה ןיבש ,תאזה הנחבהה
:םירבד רפסב 'הגגשב חצור' תשרפב בותכה ןמ םג
תבשיו םתשריו םצרא תא ךל ןתנ ךיקלא 'ה רשא םיוגה-תא ךיקלא 'ה תירכי יכ"
ךל ןתנו ךיתבאל עבשנ רשאכ ךלבג-תא ךיקלא 'ה ביחרי םאו ...םהיתבבו םהירעב
רשא התשעל תאזה הוצמה לכ תא רמשת-יכ .ךיתבאל תתל רבד רשא ץראה-לכ-תא
.(י-א ,ט"י םירבד) "...םימיה לכ ויכרדב תכללו ךיקלא 'ה תא הבהאל םויה ךוצמ יכנא
:בתכ ךל-ךל תשרפב י"שרו
םהו ןומעו באומו םודא השלשהו םיוג העבש אלא םהל ןתנ אלו ןאכ שי תומוא רשע"
םדי חולשמ באומו םודא' :רמאנש ,דיתעל השורי תויהל םידיתע ינומדקו יזינק יניק
.('יניקה תא' ה"ד טי ,ו"ט תישארב י"שר) ."[די ,א"י היעשי] '.םתעמשמ ןומע ינבו
שי ,ילבבה יפ לע ,ינומדקהו יזינקה יניקה ,תומואה תשלש תא י"שר ההזמש יוהיזה דגנכ
איסא :ןכו אייטבנו איימלש אייברע :וא ,קשמרדו הימפסא היסאכ םיפסונ םיבר םייוהז
ב"ב ילבב ,ח"ה א"פ ןישודיק ימלשורי ,א"ה ו"פ תיעיבש ימלשורי :לשמל) .יקרותו ינגיתרק
תבחרנה ץראהמ קלח קר :ההז ןורקעה םלוכב םלואו (ד"מ השרפ הבר תישארבבו א"ע ,ו"נ
.אובל דיתעל אוה רתיהו הלחנב התע לפונ

."בגנ תאפ" - ימורדה לובגה אוה 'יעסמ' תשרפב בותכב רכזנה ןושארה לובגה

י"שר האר) ,לארשי ץרא לש ימורדה לובגה רבוע ,ודי לע וא ,וכרד רשא ןיצ רבדמ רכזנ הליחתב
םימצע לע ,רומאכ ,דסוימה טרופמה רואיתה ליחתמ ךכ רחא דימו (ןיצ רבדממ :ה"ד ,ג קוספל
םילולכ הז ידי לע הארנכו) ,חלמה םי הצק לש יחרזמה קלחב ליחתמ וקה .םייפרגואיג
הלעמ ךרד ,הברעמ ("בסנו") הנופ וקה .(לובגה ךותב רעוצ תעקב לש םירישעה תונייעמה
= "הניצ" ,(םויה לש םיברקע הלעמ תביבסב היהש תנתונ תעדהו) יאדוו וניא ויוהיזש ,םיברקע
כ"חא .ןאכ ראותמה רוזאל רושקכ תודחא םימעפ רכזנה ןיצ רבדמל סחייתהל לוכי - ןיצל
(תואדווב והוז אלש) 'ןומצע'ו 'רדא רצח' תומוקמ ינש ךרדו ענרב שדקל םורדמ לובגה רבוע
.םיל דע םירצמ לחנ לא רבוע

.ויוהיז תא לבקל אלש הביס ןיא .'שירע לא ידאו' :ריספתב ג"סר םגרתמ 'םירצמ לחנ' תא
לחנ אוה 'םירצמ לחנ' ךא סולינה אוה 'םירצמ רהנ' ךכיפלו רהנל לחנ ןיב בטיה הניחבמ הרותה
הרורוקוניר :םשב 'םירצמ לחנ' םגרותמ בי ,ז"כ היעשיל םיעבשה םוגרתב .רתוי ןטק רחא
םירצמ לובג" :הרעה תפסותב 'אבדימ' תפמב םג ךכ ,'שירע -לא' אוה (Rhinocorure)
:בתוכ 'חרפו רותפכ'ב יחרפה ירתשיא 'רו ."הניתשלפו
ךומס [ותוא] ךותחת ,הזמ תוחפ וא םימי השלש ומכל והאצמת םירצמל ךתכלבו ..."
לחנ רמולכ 'שירע לא דאו' םויה םעה ול ןירוק ןכו .ךלתו תשק יוחטמכ םיל ותסינכל
.(חמר דומע א"י קרפ ,חרפו רותפכ) "....תוכס
:חרפו רותפכ רידהמ ץנול בתוכ 'שירע לא ידאו' םשה שוריפ לע
האלהו הפמ יכ קר אוה 'תוכס לחנ' ותארוה רשא שירע לא ידאו' יברעה םשה תמאבו"
.(3 הרעה םש ,םש) ".תוכסו ןיפירצב קר ובשי ויבשויו תויונב םירע ןיא
ץראב ילארשי 'ש ברה ירבד הושהו ,ו"ט תישארב לאנברבאו רתא לע ייחב וניברו ע"באר האר)
(ה-ב ,ו"ט) עשוהיב ראותמה 'הדוהי תלחנ' לש ימורדה לובגה .('ב ןמיס ,'ד רעש ,'א רפס הדמח
.ןאכ ראותמה לובגל טעמכ ההז

תשמשמ 'לובגו' תפסונה הביתה (ו ,ד"ל רבדמב) .םיה אוה םיבותכב עיפומה יברעמה לובגה
לע י"שר האר) .לארשי ץרא יפוח לומ רשא םייאה תא םג לארשי ץראל ךיישמה שרדמל דוסי
('א 'מע 'ח ףד ןיטיג ילבבבו רתא

םניא םהב םיראותמה תומוקמה תיברמ .השק ינופצה לובגה תא םיראתמה םיקוספה שוריפ
עיגה אל םלועמ ץראה שוביכש הביסה ןמ םג ,תואדווב םתוהזל םילוכי ונא ןיאו ,ונל םירכומ
.רכזנה לובגה וק דע

לש ןויצ וב םיאורה שי .'תמח-אבל' :םשה שוריפל רשאב םירקוחהו םישרפמה תועד תוקולח
ןתנוי םוגרתבו 'תמח יטמל' סולקנוא םגרת ןכו ,'תמח הכאוב' איה בותכה תועמשמו רוזא
הובל ריעה םע התוא םיהזמה שי .ריע לש המשב רבודמש םירובסה שיו ,'תמחד אנלעממ'
םש ןייצמ םיבר םיקוספב .תנראה תורוקממ דחא דיל ןונבלה תעקב ןופצב ,קשמדל ןופצמש
םיטפוש ; ה ,ג"י עשוהי ; אכ ,ג"י רבדמב :לשמל האר) .לארשי ץרא לש ינופצה הצקה תא הז
לובגהש םיבותכה ןמ הארנ ךכ ןיבו ךכ ןיב (ה ,ג"י 'א םימיה ירבד ; הס ,'ח 'א םיכלמ ; ג ,'ג
רהנה לע תנכושה אמח ריעה םע התוא םיהזמ םירקוחה תיברמ רשא ,תמח ריעל םורדמ רבוע
.הנוכיתה הירוסבש תנריא

תונויסנ .םיה ןיבל תמח ןיב ,לובגה לש תיברעמ תינופצה הדוקנה ,רהה-רה אצמנ םיבותכה יפל
םוגרתהו לאיזוע ןב ןתנוי ומגרת םייאנתה תורוקמה תעפשהב .רהה-רה תא תוהזל ושענ םיבר
םע םשה לילצב ןוימדה יפ לע .'סונמ סורווט' וא 'סינמוא סירווט'ל 'רהה רה' תא ימלשוריה
ץרפמל חרזממש 'סונמא סירוט'ל ההזכ הזה םשה תא םיאורה שי ,תורוקמבש 'ןונמא ירוט'
םע תמח לש ימלשוריה םוגרתב יוהיזה םג אב ןאכמ הארנכ .היקרוט םורדבש ןורדנכסא
תומ תשרפב רבדמב רפסב םג ןכש תיפרגואיג ססובמ אל הארנ הז יוהיז .הכומסה איכויטנא
םש רבודמש יפ לע ףא ,'סונמוא סורווט' - 'רהה רה' לאיזוע ןב ןתנוי םגרתמ (ד ,א"כ) ןורהא
ירוט' תא רתאל ראהדלוג קחצי הסנמ (ךליאו 21 'מע) 'שדק תמדא' ורפסב .בגנבש 'רהה רה'ב
,איקדולל תינופצ ערקא לא לבא'גב ותוא אצומ 'חרפו רותפכ' לעב םג .תוריב דיל 'ןונמא
לע .(ח"נר-נ"ר 'מע 'חרפו רותפכ'ב ינופצה לובגה רואיתב ןייע) .'סונמא סירוט'ל הברה תימורד
היה ,דדצ דעו 'רהה רה' ךרד םיב לחה רשא ינופצה לובגהש תעדה תנתונ םיבותכב ראותמה יפ
.תואדווב תוהזל ונידיב ןיא ןניע רצחו ןורפז ,דדצכ םירכזנה תומוקמה תא .רשי וקב תיללכ
מ"ק 25-כ ,סמוחמ חרזמ םורד מ"ק 36 לש קחרמב םויה דע דאדצ ומשש בושיי םייק םנמא
קשמדל חרזמ ןופצמ מ"ק 100-כ ,ןונבלה לומ רהל תיחרזמ תינופצ ,קב לעבל חרזמ ןופצמ
םלואו .ירוסה רבדמה הצקב םייק היהש בושייל םיאתמ 'ןניע רצח' םשה .רומדתל ךרדב
.תואדווב ההוז םרט םוקמה

הלבר לש יוהיזה .תואדווב תוהזל ונידיב ןיא יחרזמה לובגב םירכזנה תומוקמה תא םג
לא ןשבה ןמ קלח איצומ אוה ןכש השק סאינב לש ןייעמהו ינפד ,(ןתנויו ימלשורי) םימוגרתב
אוהשכ לובגה וק תא ןייצמ 'תרנכ םי ףתכ' יכ הארנ םיבותכה יפ לעש דועב ,תולובגל ץוחמ
,יחרזמה ןדריה רבעש ךכ ,יחרזמ לובג ןדריה שמשמ חלמה םי דעו תרנכה ןמ .הברעמ הנופ
.ןענכ ץרא תולובגל ץוחמ רתונ ,ירומאה יכלמ ןוחיסו גוע ץרא

,ןענכ-ץרא יפרגואיגה גשומה תא טרפל ואב ד"ל רבדמבב םיבותכהש ןייצל ונילע םוכיסל
- זמרבו רוציקב קר ורכזנ תולובגהש ירחא .ןכ ינפל תובר םימעפ הרכזנ ונל התתל 'ה תחטבהש
רואיתכ ,בר טוריפב ןאכ םה םימושר - (אכ ,ג"י רבדמב) 'תמח אבל בחר דע ןצ-רבדממ' :לשמל
.לארשי תלחנל

םהו הלחנל לארשי ינבל תלפונה 'ןענכ ץרא' לש אופא איה תורוקמה ןמ תרייטצמה הנומתה
ורסמנ הלא םיחטש תולובג .םהרבא לש 'וערז' ראש לש םיחטש הל ביבסמו ,השירוהל םיווצמ
םע רמשי םא ,אובל דיתעל קר .תרפל דעו סולינה ןמ םימעה רוזאכ ,רתויב תיללכ הרוצב
.הלאה תוצראה לכ תא תשרל הכזי הווצמהו הרותה תא לארשי

 

תיטקדיד העצה
,םילשוריב הארוה ידבועל רפסה תיבב ל"ז טדימשדלוג .ש לש ותעצה םירבדה לש םסיסבב)
(הארוה ידבוע תומלתשהל הקלחמהו יתד ךוניחל ףגאה :לופכיש םוסריפ

תאצמנ ארקמב השדחה םידומילה תינכתב ונמנש שגרהו הנומאה םוחתב תורטמה ןיב
:הרטמה
(18 דומע) .םייארקמה היתורוקמ לעו וצראל ונמע לש הקיזה לע דומעי דימלתה
:הרכהה םוחתב תורטמבו
:םילבוקמה רזעה יעדמב ארקמה דומילב רזעיי
.ארקנה תנבהל םייגולואיכרא םיאצממב שמתשי .6
.ארקמה תנבהל םייפרגואיג תורוקמב שמתשי .7
.ארקמה תנבהל םיירוטסה תורוקמב שמתשי .8
.דמל םהילעש תומוקמ הפמב תוהזל לכוי .9
(12 דומע) .תונושה םהיתורדגה לע לארשי ץרא תולובג תא ריכי .11

.תונושה תותיכב אשונב קוסיעה לש הברה תובישחה הלוע וללה תורטמה ןמ
תומישר תא ןיימלו תולובגה תשרפ תא םכסל םיסנמה ,אשונב ובתכנש ,םירמאמל דוגינב
היהת אצומה תדוקנ .הכופה תויהל הכירצ התיכב אשונה דומיל ךרד ,םינושה תולובגה
יפואה תעיבקל םמצע תוחוכב עיגהל ידכ תונושה תוישרפב ונייעי םידימלתה .הרותב תוישרפה
רבדה .רמאמבש וזמ הנוש הקולחלו רחא ןוימל ועיגיש ןכתי .םהב םיראותמה תולובגה לש
.רזוח חותינלו תשדוחמ הריקחל דוסי שמשי

התיכה תמרב היולת םירחא וא הלא םיטרפב קוסיעהו היגוסל תונשרפב הקמעהה תדימ
לכב .ל"זח תורפסל ןוויכב העיריה תבחרה יבגל ןידה אוה .הרומה לש ויתועידיו ותלוכיבו
,אשונב םיקסועה םירמאמ תאירק תועצמאב רועישה תארקל ומצע ןיכהל הרומל עצומ הרקמ
הידפולקיצנאב "לארשי ץרא" ךרעב ןויע תועצמאבו רוצילא 'י 'פורפ לש ורמאמ ומכ
.ה"ר 'מע 'ץראה תולובג' ;א"ר 'מע 'שוביכה' :םיפיעסב רקיעבו תידומלתה

.ץראה תולובג אשונב תוקסועה תויזכרמה תוישרפה לא םידימלתה ונפוי הליחת
אכ-חי ,ו"ט תישארב
אל-גכ ,ג"כ תומש
וט-א ,ד"ל רבדמב
הכ-דכ ,א"י םירבד

,תישיא תימצע הדובעב ,תוצובקב תימצע הדובעב הלאה תורוקמה תא וושי םידימלתה
.האוושהלו חותינל המיאתמה תרחא ךרד לכב וא תיבב הנכה תדובעב

לע עיבצהל ולכויו תומשו תישארבב םיקוספה ןיבש ןוימדה תא ולגי םידימלתהש רעשל שי
.תורוקמה ינשב הנושה םימעה רפסמ :הנושה תא ואצמי ןכ ומכו ,תומודה תודוקנה

לומ 'םירצמ לחנ' ןויצה ,לובגה יווקבש טוריפה :רבדמבבש םיבותכב דחוימל בל ומישי םה
דע קר עיגמ וקה תורוקמה לכבש תרפ רהנ לומ :ןופצבו .םירחאה תורוקמב 'םירצמ רהנ'
.'ןניע רצח' ומשש םייוסמ םוקמ

יבותכ תחיתפבש 'וצ' ןושלב תבייחמה הרוצה לע עיבצהל ולכוי טסקטל םישיגר םידימלת
לומ לא רבדמבבש 'םכלובג היהי' ןויפאה לע דומעל םידימלתה ולכוי הנוכנ הנווכהב .רבדמב
.םירחאה תורוקמבש 'ץרא'

.תומשבו תישארבבש תוישרפה ןיבל םירבדב םיקוספה ןיב ןוימד אוצמל ולכוי םידימלתה
רבד בותכהש ירחא ,"היהי םכל וב םכלגר ףכ ךרדת רשא םוקמה לכ" :החטבהה לע ודמעיו
.הב םתבישיו ץראל םאוב לע רבכ

חינהל שי .אשונב ודמלש םירועישב ולעה םידימלתש תויתימא תואמגוד ןה ליעלש תואמגודה
.ןאכ ונלעה אלש םיפסונ םיאצממ םידימלתה ואצמי תובר תותיכבש

הפמב הוולמ תויהל בייח רועישה .תורוקמב טרופמ ןוידל שגינ תאזכ הנכה תדובע רחאל קר
.המיאתמ

םהב םירכזנה 'תולובג'ה תא ןמסל םידימלתה וסני 'םירתבה ןיב תירב' יקוספב ןויעה תעשב
ךרדב םיריכמ םהש םימעה 'תעבש' ןאכ ןיאש ולגיו םימעה תמישרל בל ומישי םה .הפמה לע
'םיאפרה תאו' :ה"ד כ קוספל י"שר ירבדל ונפוי םידימלתה .'םירתוימ'ה תא ואצמיו ללכ
רואב םיבשוי ינומדקהו יזינקה יניקה יכ תולגל ידכ ,'יניקה תא' :ה"ד ,ט"י קוספל וירבדלו
תולגל ידכ ו ,ה"כ תישארבב רמאנה לא ונפוי םידימלתה .באומו ןומע ולבק ךכ רחאש
.(םישגליפה ינבל) םהרבא לש וערזל תכייש התיה (ינומדקה =) 'םדק-ץרא'ש

םידימלתה .דבלב הלאה םיקוספב םצמטצי אל (אל ,גכ ,ג"כ) תומש רפסמ םיקוספב ןויעה
השש קרש ולגי םה .'ןענכ ץרא'ל לארשי םע תאבה :רשקהה תא ואריו תוישרפה יתשב ונייעי
םירבד לשמל האר) .ץראה ןמ ,ל"זח תרוסמ יפל ,חרב ןאכ רסחה ישגרגה .ןאכ םירכזנ םיממע
לע ודמעיו תישארבבש הלא םע אל קוספב םירכזנה תולובגה ןיב וושי םה (ד"י השרפ הבר
תודוקנה תא .דיתעל השוריב ןאכ רבודמה יכ וניביו 'םירצמ רהנ' ןיבל 'ףוס םי' ןיבש המאתהה
,ברעמ דצ - "םיתשלפ םי דעו ףוס םימ" :רדסב ביצהל יאדכ בותכב םירכזנה לובגה לש
ם"יבלמ האר ;'ד הכלה 'ח קרפ חצור תוכלה ם"במר האר) .חרזמ דצ - "רהנה דע רבדממ"ו
.הפמה םע בותכב רמאנה תא םיאתהל םידימלתה וסני ןאכ םג .(ב ,ד"ל רבדמבל

ףאו ,םהיטרפ לכל םייפרגואיגה םינותנל סנכהל ךרוצ ןיא ד"ל רבדמבבש השרפב ןוידה תעשב
דחי .תורעשה לע רקיעב םייונבה םייוהיז ,םירכזנה תומוקמה יוהיז ביבס יעדמה חוכיוול אל
.םיבותכב הבותכה 'ןענכ ץרא' לש תללוכ השיפת לבקל םידימלתה לע תאז םע

תמושת תא הרומה בסי - 'וצ' - :םיקוספבש יווצה ןיינע תא םמצעב וליג אל םידימלתה םא
"הלחנ" דחוימה יוטיבה לע דומעל שי ."ץראה תאז" :ה"'ד ב קוספל י"שר ירבד לאו ךכל םבל
."הלחנב םכל לפת רשא"

.'ןיצ רבדממ' :ה"ד ג קוספל י"שר ירבד תא אורקל יואר תולובגה אשונב ןוידה תעשב
,א"כ רבדמבל ונווכי םה .תולובגה ךותב תולולכ ןניא גועו ןוחיס תוצראש בל ומישי םידימלתה
,ב"ע 'ס ףד ןילוח ילבב האר) .'םחלנ אוהו' :ה"ד וכ קוספל םש י"שר לש ושוריפ לאו בל-אכ
ןויעה תרטמ (.ךליאו "...הרות יפוג ןה ןהו ףורשל ןייוארש תוארקמ הברה שיקל ןב ש"ר רמא"
תולובגב ללכנ וניאש תורמל לארשי ץראמ קלחכ יחרזמה ןדריה רבע דמעמ תא ררבל הזה
ושקבש םיטבשה ינש דגו ןבואר ינב תשרפב ורכזיי םידימלתה .ןאכ םינייוצמה 'ןענכ ץרא'
קלחה תא לביקש השנמ טבש יצח ןיבל םהיניב וניחביו ,(ךליאו א ב"ל רבדמב) ,הז רוזאב הלחנ
.ןאכ םיראותמה 'ןענכ ץרא' תולובג ךותב לולכה ,יחרזמה ןדריה רבע לש ינופצה

דוסיה תוחנהב רמאנה חורב יכוניחה ןיינעה שגדוי ,הכ-דכ ,א"י םירבדב םיקוספב ןוידה תעב
תרימשב םירושק לארשי ץראב לארשי םע לש ומולשו ומויק" :ארקמב םידומילה תינכת לש
בטיי רשא םויה ךוצמ יכנא רשא ויתוצמ תאו ויקח תא תרמשו' :רמאנכ ,היתווצמו 'ה תרות
םירבד) "םימיה לכ ךל ןתנ ךיקלא 'ה רשא המדאה לע םימי ךיראת ןעמלו ,ךירחא ךינבלו ךל
(7 'מע) .(מ ,'ד

יכ" :םא קר החטבהה תולובג לא ןענכ ץרא תולובגל רבעמ ולובג תא ביחרהל הכזי לארשי םע
תכלל םכיקלא 'ה תא הבהאל התשעל םכתא הוצמ יכנא רשא הוצמה לכ תא ןורמשת רמש םא
םידימלתה .דכ קוספל ן"במר ירבדל םידימלתה תא תונפהל יוצר ."'וגו וב הקבדלו ויכרד לכב
:םירבד רפסב 'הגגשב חצור' תשרפב רמאנה םע וושי
רבד רשא ץראה לכ תא ךל ןתנו ךיתבאל עבשנ רשאכ ךלבג תא ךיקלא 'ה ביחרי םאו"
הבהאל םויה ךוצמ יכנא רשא התשעל תאזה הוצמה לכ תא רמשת יכ ,ךיתובאל תתל
.(ט-ח ,ט"י םירבד) "...םימיה לכ ויכרדב תכללו ךיקלא 'ה תא

ןמזה תדימלו הרומה לש ותעד לוקישל םאתהב םיפסונ םיקוספ ובלושי ןוידה ידכ ךות
.אשונב ןוידל ביצקהש

תיזחבו תישיא הפמ היהת םידימלתה ןמ דחא לכ ידיב .הפמב ןויעב הוולי ןוידה לכ ,רומאכ
שומיש הב השעיו ,הנשה לכ ךרואל םידימלתה יניעל היהת רשא הלודג הפמ בצות התיכה
.ךרוצה תעב ארקמה ירועש תעשב

.הארוהו דומיל ירזע םיקיפמה לכלו םייגוגדפה םיזכרמל ,לארשי יופימל זכרמל רגתא ןאכו
תאזכ אל םגו תובאל החטבהה ץרא לש רוזאה לכ תא תללוכה המילש הפמ אצמנב ןיא
שמתשהל ,םמצעב תופמ טטרשל ,רתלאל םירומה ןמ שרוד רבדה .ןענכ ץרא תא תללוכה
.ך"נת דומילל היואר הפמ היהת ונידימלתלש תעה העיגה .דועו ןוכיתה חרזמה תפמב