'הלואג'ו 'ןינק' תונושל
ןהמ עבונהו תור תליגמב

רפורט .מ

ט"לשת ,"דמח הדשב"

ירפסב ,(1) ללכב ארקמל רקחמהו אובמה ירפסמ המכב רבודמ תור תליגמ לש הנושלב דחוימה לע
.(ךליאו 1 'מע אובמ ,רצלמ 'פ י"ע שרופמ תור ,"ארקמ תעד" :ןוגכ) הליגמל תינרדומה תונשרפה
.הז לע רוזחל יתעדב ןיא ."תור" ךרע תיארקמה הידפולקיצנאבו

הבו ,ונתליגמב 'ןינק'ו 'הלואג' תונושלל שיש תודחוימה תויועמשמה לע קר ןאכ ריעהל ינוצרב
תנבהל ןהמ תועבונה תובושחה תונקסמה לעו ,הכ דע ןהילע רעוה אל טעמכש םייוטיב .דבלב
.ארקמב םירחא םיניינע תנבהלו המצע הליגמה


הליגמב 'ןינק' ןושל לש תדחוימה תועמשמה
רבדבו "ךלמילאל רשא הדשה תקלח" תיינק רבדב "לאוג"ה ןיבל זעוב ןיב מ"ומה רואיתב
"לאוג"הש רחא ,(י-א ,'ד םש) הזב הז ןכרוכ זעובש ,(השיאל התאישנ :ונייה) תור לש "התלואג"
- "םעה לכו םינקזה" ינפל זעוב ריהצמ - הקסעה לכל ובוריס תא עיבמ

ךלמילאל רשא לכ תא יתינק יכ םויה םתא םידע
השאל יל יתינק ןולחמ תשא היבאומה תור תא םגו
(י-ט,ד) .ותלחנ לע תמה םש םיקהל
התא תיקוח תורשקתהו השיא לע תוכזה תשיכרש ,ולוכ ארקמב הדיחיו הנושאר םעפ אופא ונינפל
א ,ב"י רבדמב ;הכ ,'ו תומש ,ו"ל 'ארב) 'השיא חקל' ןושלב ליגרכ ארקמב עבומש המ ,תושיא םשל
ןושל ,'השא הנק' ןושלב עבומ הז ןאכ - (דועו גכ ,א"כ םיטפוש ;'ד ,'א ונתליגמב) 'השיא אשנ' וא (דועו
המביה" ,(א ,'א ןישודיק) "םיכרד השולשב תינקנ השאה" :ןוגכ ,דומלתבו הנשמב ליגרכ שמשמה
רמ ,בר רוציקב ,ךכ לע ריעה רבכו .(דועו ה-ד ,'ה הדנ ;א ,'ו תומבי) דועו (םש ,םש) "האיבב תינקנ
.קוספל ושורפב רצלמ 'פ

:רמואה ,ה"פ ,םדוק קוספב רבכ לולכ "ןינק" ןושלב הז שומישש ,רבתסמ ,בגא
היבאומה תור תאמו ימענ דימ הדשה ךתונק םויב ("לאוגה"ל) זעוב רמאיו
.ותלחנ לע תמה םש םיקהל תינק תמה תשא
(2)םישרפמהו םימגרתמה ןיב תועד יקוליחו םיבר םיישק תררועמ 'תאמו' סחיה תלימש אלא
.רמאמה ףוסב ,ןלהל בושנ דוע ונתליגמב 'הלואג' ןושל ןיבל 'ןינק' ןושל ןיבש סחיל ךא .ל"מכאו

ארקמב 'הלואג' ןושל לש תויועמשמה
הזל הז םיבורקה םישומישו תויועמשמ המכ ארקמב שי ןהמ רזגנה לכו 'הלואג' ,'לאוג' תונושלל
דומעל ידכ ,ךכיפל ,דבלב הב תאצמנה תדחוימ תועמשמ םהל שי ונתליגמב ךא ;םתוהמבו םשרשב
ןתוא לש תורחאה תויועמשמה תא הליחת רוקסנש ןידה ןמ ,וז תדחוימ תועמשמ לש הביט לע
.רוציקב ונינפל תורודס ןה ירהו ארקמב תונושלה
רמאנכ וקחד תמחמ הרכמל ץלאנש ,החפשמ בורק לש (הנוידפו התשיכר :ונייה) הדש תלואג .1
(דל-דכ ,ה"כ ארקיו) :ארקיוב
ויחא רכממ תא לאגו וילא בורקה ולאוג אבו ותזוחאמ רכמו ךיחא ךומי יכ
(דכ ,םש ,םש) :רמאנ םימדוקה םיקוספה דחאבו
"...ץראה ונתת הלואג םכתזוחא ץרא לכבו"
תא תונקל הווטצנ דציכ (ב"ל 'ימרי) והימרי לש ורופיסב םג הלואג ןושל שמשמ תועמשמ התואב
- "ודוד םולש ןב לאמנח" לש הדשה
תונקל הלואגה טפשמ ךל יכ
(ט 'ח ,םש ,םש) הלואגה ךלו השוריה טפשמ ךל יכ
(ד-ג ,'ד תור) :"לאוגה"ל זעוב ירבדב ונתליגמב ןכו
...םיבשויה דגנ ימענ (3) הרכמ ךלמילאל וניחאל רשא הדשה תקלח
...יל הדיגה לאגי אל םאו לאג לאגת םא
רקעל וא בשות רגל" ,וקחד תמחמ רכמיהל ץלאנ ומצע אוהשכ החפשמ בורק לש ונוידפו ותלואג .2
:(טמ-חמ ,םש ,םש) הרותה תרמוא וילעו (דנ-זמ ,ה"כ ארקיו) "רג תחפשמ
ונלאגי ויחאמ דחא ול היהת הלואג רכמנ ירחא
.ונלאגי ותחפשממ ורשב ראשמ וא ונלאגי ודוד ןב וא ודוד וא
תומוקמ המכב רמאנכ .חצורה תגירה ידי לע ,דיזמב ןיב גגושב ןיב גרהנש ,בורק לש ומד תלואג .3
בי-א ,ט"י םירבד הושה .אכ ,חי ,בי-ט ,ה"ל רבדמב) :טלקמה ירע תווצמב :ןוגכ ,םיאיבנבו הרותב
('כ עשוהיו
...לאוגמ טלקמל ...טלקמ ירע םכל םתירקהו...
חצורה וא תימי אוה םדה לאוג
(א ,ד"י ב"ומש) :ךלמה דודל תיעוקתה השיאה ירבדבו
.'וכו םדה לאוג תברהמ ...ךלמה אנ רכזי
עייסלו רוזעל האבש ,םדאה תלועפ אוה הלואג ןושל לש ל"נה תויועמשמה לכל הוושה דצה
הלועפ אופא יהוז .ויפכב לווע אל לע ךופשה ומד תמקנ ללוכ ,הקוצמבו הרצב אצמנה ,ובורקל
אל הרותהש הלועפ החפשמה ינב לש תיביטקנטסניאו תידדה הקיזמ תעבונה תינטנופסו תיעבט
(4) .םוקמ םושב הילע התווצ אל םג ךא התוא הרסא

:לש תועמשמה םג ןירשימב תעבונ הלואג ןושל לש וז תיללכ תועמשממ
לעב ירבדכש .םיקולא ידי לע ,םעל וא םדאל הרצ תעב ,תטשומה תודפו עשי תלועפ .4
:ןוגכ ,ארקמב תובר רמאנכ ,וכאלמ י"ע וא,(חי ,ה"מק 'הת) "ויארוק לכל בורק" אוה םילהתה
(י ,א"ל 'עשי) ונממ קזח דימ ולאגו בקעי תא 'ד הדפ יכ

...םירצמ תולבס תחתמ םכתא יתאצוהו
(ו ,'ו תומש) היוטנ עורזב םכתא יתלאגו

ער לכמ יתוא לאוגה ךאלמה
(זפ ,ה"מ תישארב) םירענה תא ךרבי
.דועו
עשיה תלועפ תא ,םהל הקוצו הרצ תעב ,םישקבמה םעה יפב וא םדאה יפב םג שמשמ הלואג ןושל
:ןוגכ ,םיקולאה תאמ

:'הל רמא דוד
(טי ,ט"ס 'הת) הלאג ישפנ לא ברק יל רצ יכ ךדבעמ ךינפ רתסת לא
:וא
(דנק ,ט"יק ,םש) ינלאגו יביר הביר
,ז"מ ;ד"כ ,ד"מ 'עשי) והיעשי יפב דוחייב רוגשה "לארשי לאוג" 'הל יוניכה םג ןאכמו .הברה דועו
.(דועו הל ,ח"ע 'הת ;ד"ל ,'נ 'מרי :ןוגכ) םירחא יפב םגו (דועו זי ;'ד

לאוגה תויוכז
הרזע טישוהל דימת שרדנה תוירסומ תובוח לעב קר וניא (החפשמה בורק :ונייה) יארקמה לאוגה
,(אי-ח ,ז"כ רבדמב) השוריה קוח יפל .תויוכז לעב םג אוה .הרצב ןותנה ותחפשמ ןבל עויסו
."ותוא שרוי ותחפשממ וילא בורקה וראש" - 'וכו םיחא אלו תונב אלו םינב ול ןיאו תמ והשימשכ
רבתסמכ ,םירישי םישרוי ול ןיאש ,רטפנל םיעיגמה ב"ויכו קזנ ימולשת ינימ לכ לאוגה לבקמ ןכו
:הב רמאנש ,(ח-ה ,'ה ,םש) רקש לע עבשנו לזוג תשרפמ
ול םשא רשאל ןתנו ושארב ומשא תא (לזוגה) בישהו
.'וכו וילא םשאה בישהל לאוג שיאל ןיא םאו
.התישימח תאו הלזגה תא לבקמ אוה ,לאוג ול שי םאש ,עמשמ

,הבוחמ תוכז רתוי איה (הכ ,ה"כ ארקיו) "ךומי רשא חא" לש הדש תלואג םגש חינהל שי התעמו
אבו" םש בותכה ןושלמ ל"זח םיקיידמ ,ןכאו ,םתסנכה תאו ויתודש חטש תא לידגמ אוה ךכ ידי לע יכ
ותוכזב םדוק רתוי בורקש ימ :רמולכ ,(םש ,ארפס) "םדוק בורקהש דמלמ" - "וילא בורקה ולאוג
.(5) הדשה תלואגל

תעצה תא ןרוגב ול העיצה וזש רחא ונתליגמב תורל זעוב לש הבושתה ירבדמ םג עמשמ ךכ
- ןולחמ לשו ךלמילא לש הדשה תלואגב הכורכ התייה וז העצהש הארנכו - (ט ,'ג תור) ןיאושינה
:(ט ,םש ,םש) רתיה ןיב זעוב הל בישה ךכ לע
.ינממ בורק לאוג שי םגו יכנא לאוג יכ םנמא יכ התעו
,ברה ורשי ךותמ אלא ,תור לש התעצהמ קמחתהל ןוצר ךותמ הלילח אל ךכ רמא זעובש רבתסמ
.'ד קרפ תליחתב רפוסמכ ,"ונממ בורקה" לאוג ותואל הדשה תיינק תא םדוק עיצהל והעינהש
.הלואג ןושל לש תדחוימה תועמשמב הליחת ןודל ינאיבמ הז לבא


ונתליגמב הלואג ןושל לש תדחוימה תועמשמה
ךלמילא לש) תודשה תיינק לש החיכשה תועמשמב הלואג ןושלב שמתשמ ונתליגמ רבחמש ,וניאר
.החפשמה יבורקמ "םילאוג"ה דחא ידי לע (ימענ דימ ןולחמו

תדחוימה ,ירמגל השדח תועמשמ ןויצל םג הלואג ןושלב ורבחמ שמתשמ הז ליגר שומיש דיל ,םרב
תזעונה התעצה תא תקמנמ איה ןרוגב זעובל תור לש ןיאושינה תעצהב רבכ .דבלב ונתליגמב
:ונייה ,לאוג ונה זעובש הדבועה םצע :רמולכ .(ט ,םש ,םש) "התא לאוג יכ" רצקו ידיחי קומינב
,דבלב תירסומ איה הבוחהו) ,הירבדל ,ותוא תבייחמ וז הדבוע ,תור לש תמה הלעבל החפשמ בורק
.השיאל התאשל :ונייה ,"הילע ויפנכ תא שרפל" (ליעל רומאכ

,תור תחיקל לש תשרופמ תועמשמב הלואג ןושלב םימעפ רשעכ רבחמה שמתשמ הזל ךומסבו
לע תורל זעוב תבושתב םימעפ שש .ויבורק וילאוגמ דחא ידי לע השיאל ,ןולחמ לש ותנמלא
םימעפ עבראו ."'וכו ינממ בורק לאוג שי םגו יכנא לאוג יכ םנמא התעו" .(גי-בי ,םש ,םש) התעצה
.
(6)"'וכו התא ךל לאג ...לואגל לכוא אל" :(ו 'ד ,םש) "לאוגה" לש ובוריס-ותבושתב

,ליעל ונרכהש ,ויתויועמשמ רתיב 'לאג' ןושל לש וז השדח תועמשמ תבלתשמ דציכ :איה הלאשה
?קומעה השרש והמו

הרזע תלועפ אוה 'לאג' לש תויועמשמה לכ לש הוושה דצהש וניאר .הטושפ הבושתה ,הרואכל
יאדווב איה ,םינב אלל רטפנש רחא ,ותנמלא תאישנ ,ןכ םא .קוחדהו ךמה החפשמה בורקל עויסו
.ולא עויסו הרזע לש איש

איה רקיעב ימל ,'הלואג' ונתליגמב תארקנה ,בורקל וז הרזע :תפסונ הלאש תלאשנ ןאכ ,םרב
?ומצע תמל וא הנמלאל :תנווכמ

?זעובו תור יאושינבש 'הלואג'ה תנווכמ ימל
ותלואג ,בורקה הדש תלואג :ליעל וטרופש יפכ) םירחאה הישומישב 'הלואג'ש םשכש ןויגהה תרוש
הלואגה םג ךכ ;רחא והשימל אלו ומצע בורקל תונווכמ (חצורה דימ ומד תלואגו בשות רגל תודבעמ
והשימל אלו ,תמ אוהשכ םג ,ומצע בורקל לכ םדוק תנווכמ ,םידלי חינה אלשכ ,ותנמלא יאושנבש
.ןלהל רבודי םהילעו ונתליגמ לש הנכתב םג וז ןויגה תרושל ןיכומיס שיו .רחא

תורל הרקיעב תנווכמ הלא ןיאושינב 'הלואג'הש ,הבר תועטב יתעדלו ,םימכח המכ םירבוס ז"כב
:רתיה ןיב בתוכ תורל ואובמב אנהכ םהרבא .הנמלאה
."תור לש התחלצהל השוכר לכ ,התשורי תלחנ הדימעה ימענ"
"תרוקבו תרוסמ" ורפסב) "תור רפסב טפשמו קוח" ורמאמב ,ל"ז לגס 'ורפ ר"ומ ךכ לע רובידה תא ביחרמ
:ןודינב בתוכ אוה .(182 'מע
."החפשמה ןמ אצת אלש ,המצע תורל איה הגאדה רקיע ,תור יאושנ ףא ךכו"
:ןלהלו
אוצמל ידכ אלא תמה הנבל ערז םיקהל אל האב ןרוגה השעמב תורל ימענ לש התצע לכ"
."הל בטייש חונמ תורל
:דועו
הזיא ךותמ אלו תיבו ןוגה לעב הל אוצמל ידכ ,המצע תבוטל קר ןרוגב התשעש המ התשע תור"
."תמה הלעב יפלכ הבוח לש שגר
153 'מע 5 הרעהב רכזנה) ורמאמב ליג בקעי רמ םג בתוכ ,הז תובקעב םג הארנכו ,הזל המודב
:רומאל (ךליאו
תור תא םג לאגיש יאנתב לאוגל ןוילכו ןולחמו ךלמילא לש תודשה תא רוכמל התצר ימענ"
הבצמ תבטה ןעמל ימענ לש התאצמה היה לאוגל תור יאושינ ןיבל הדשה תלואג ןיבש רשקהו
."תור לש
יולגה טשפל רומג דוגינב איה זעובו תור יאושנ לש תילכתה רבדב וז תינטשפ הסיפת ,ד"נעל
,"ןיטישה ןיב" ו ,דחמ היקוספמ המכב םיזמורמה הרקיעו הטושפ קמועל דוגינבו דחמ ,הליגמבש
.ךדיאמ

ונתליגמבש יולגה טשפה
לע זעוב ריהצמ םימעפ שולש ןכא ;הליגמבש יולגה טשפל דוגינב איה ל"נה הסיפתהש ונרמא
:(לאוגה ברסי םא) ותא וא לאוגה םע תור יאושנ לש הלענה הרטמה
תינק תמה תשא ...ימענ דימ הדשה ךתונק םויב .1
.(ה ,'ד תור) ותלחנ לע תמה םש םיקהל
השאל יל יתינק ןולחמ תשא היבאומה תור תא םגו... .2
.('י םש ,םש) ותלחנ לע תמה םש םיקהל
.(םש ,םש) ומוקמ רעשמו ויחא םעמ תמה םש תרכיי אלו .3
ושוריפ יפלו "ותלחנ לע תמה םש םיקהל" אופא איה הזב תרהצומה הדיחיהו תחאה הרטמה
תסנכמו הלחנב האבו האצוי ותשאש ךותמ" :וילע קלוח ןיאו ןיטטצמ לכהש ,י"שר לש עלוקה
."הילע רכזנ ומשו ,'ןולחמ תשא תאז' :םירמוא ,האיצומו

,ה"כ םירבד) הרותבש םובייה תרטמל ונתליגמבש 'הלואג'ה תרטמ איה ההז וז הניחבמ .ןכ לע רתי
חוסינ תחסונמ איה ףאש ,(ןלהל רבודי םהיניבש םילדבהה לע .33 'ע ןהכ ח"ג ךכ לע דמע רבכו ו-ה
:ןלהלדכ
(7) שלושמ
תמה ויחא םש לע םוקי דלת רשא רוכבה היהו .1
לארשימ ומש החמי אלו .2
.לארשיב םש ויחאל םיקהל ימבי ןאמ הרמאו .3
תקולחמב םיונישו םילק םניא עודיכש ,וללה םיבותכה לש םשוריפל ןאכ סנכיהל ,ןבומכ ,לכונ אל
רורב יד ןפואב םהב תעבומ םוביי תווצמב הרותה תנווכ ,אהי רשא םשוריפ אהי ,םרב .(8) הבר
ידי לע עונמלו םינב אלל תמש ,שיאה לש ורכז תאו ומש תא ,איהש ךרד וזיאב ,חיצנהל שיש :איהו
.
(9)לארשימ ומש תייחמ תא ךכ

םיזומר םהש יפכ ,הטושפ רקיעו הטושפ קמוע םג לבא .הליגמה לש יולגה טשפה תניחבמ והז
תא םילבקמו יולג טשפ ותואב םיקובדו םיזוחא םה םג - היקרפ לכב םירזוחה היוטיבמ המכב
.ויפ לע םתועמשמ

הליגמה לש הטושפ קמוע
םנה הלאו ,"םיתמה םע" השענש "דסח"ה לע םינוש תומוקמב הליגמב רבודמ םימעפ שולש
לש היתולכ ידי לע םיתמל השענ דסחהש רמאנ הנושאר םעפ .ע"א תעדכ ,ימענ לש הינב יאדווב
:(ח ,'א תור) הרמאב ןתוא תכרבמו ןהל הדומ איה ךכ לעו ימענ
.ידמעו םיתמה םע םתישע רשאכ דסח םכמע ''ה שעי
רומאל ךכ לע ותוא תכרבמו תאז תרמואש איה ימענ בושו זעוב ידי לע השענ אוהש רמאנ הינש םעפ
:(כ 'ב ,םש)
".םיתמה תאו םייחה תא ודסח בזע אל רשא 'הל (זעוב) אוה ךורב"
אוהשכ ,תורל זעוב תאז רמוא םעפהו דבלב תור ידי לע השענ דסחהש רמאנ תישילש םעפו
:(י ,ג ,םש) רומאל ךכ לע הללהמו הכרבמ
ןושארה ןמ ןורחאה ךדסח תבטיה יתב 'הל תא הכורב
רישע םאו לד םא םירוחבה ירחא תכל יתלבל
.ןולחמ ,תמה הלעב םע התשעש דסחל ,םישרפמה לכ יפל ,ןווכמ - "ןורחאה ךדסח"
,(ןלהל רבודי דוע הילעו) ימענ םג ילואו ,זעובו תור ,הפרע ושעש ,הז דסח לש וביט אופא והמ
היקרפ תשולשמ דחא לכב םעפ םעפ ,םימעפ שולש הליגמה תרזוח וילעשו ,ןוילכו ןולחמ ,םיתמל
?םינושארה

:
(10)הז רבסה ישפוחה ומוגרתב ימראה םוגרתה ףיסומ ,(ח ,א) דסחה רכזנ וב ,ןושארה םוקמב
לש) םתומ רחאל םישנאל אשניהל ןתבריסש :ונייה ,"ןוהיתומ רתב אירבוג בסימל ןותבירסד"
הירחא וכלהו ,ימענב ,הב וקבד אלא... :ךכ םוגרתה תנווכ תא םילשהל םיאשר ונאו (ןהילעב
הניכזת ילוא םשש הסומכ הפיאש ךותמ ,רבתסמכ ,ןהלש םיישממה םיסרטניאל דוגינב ,הדוהיל
.ןהילעבל םש םיקהל ךכ ידי לעו םיתמה יבורקל אשניהל

:שרפו דסחה לש וביטב ךישלאה םג שיגרה (כ ,'ב) םיתמה םע דסחה רכזנ וב ,ינשה םוקמב
,ןתוא (11) םבייו םוביי תוצמ םייקיש ,(זעוב) בוזעי אל םיתמה םא םג
."תמה ךלעב םע דסח השעי הזבו
דבלב זמרבו ץרמנ רוציקב יכ םא ,דסחה ביט תא ריבסמ ומצע בותכה (י ,'ג) ישילשה םוקמב וליאו
:רומאל
."רישע םאו לד םא םירוחבה רחא תכל יתלב"
םיאושינ לע הרתיו ,השפנ לדוגב ,תורש איה םירבדה תנווכש םימיכסמ (12)םישרפמה בור
אוהש םושמ ,"ןקזה" זעובל אשניהל הפידעהו - םיריעצה :ונייה ,"םירוחב"ה דחא םע "םירשואמ"
.תמה הלעב םש תא םיקהל - השודקה השפנ תאשמ תא םישגהל הלכי ותא קרשו "לאוג"

ןיינעה איה - זעובו תור יאושינ ידי לע ומש תמקהב תאטבתמה ,תמה םע דסח תיישעש אופא אצוי
לש יזכרמה םקוסיע איהו תחא הביטחל הירביאו היקרפ לכ תא החירבמה איה ;הליגמב יזכרמה
.ימענו זעוב ,תור :םיישארה הירוביג

ףא םיספותה ,"םינטקה" דסחה ישעמ תא ףרצנ הליגמבש הזה לודגהו יזכרמה דסחה השעמל םאו
זעוב לש דחוימה סחיה ,תורו ימענ ןיבש תוידדהה תוריסמהו הגאדה :ןוגכ ,הב בר םוקמ םה
אריעז 'ר םע רמול לכונ ,הלא לכ תא ףרצנ םא ;ותבורק ימענל ותגאדו ,ויתודשב הטקילשכ ,תורל
:(ומיע םימיכסמ םישרפמה בורו) (וט ,'ב הבר תור) שרדמהמ
?הבתכנ המלו רתיה אלו רוסיא אל הרהט אלו האמוט אל הב ןיא וז הליגמ
!םידסח ילמוגל בוט רכש המכ ךדמלל

הליגמבש דסחה ישעמב ימענ לש הקלח
השריפש ומכ ,םיתמה םע דסח התשעש הליגמה השריפ אל ימענל סחיב אקווד עודמ :הומת תצקו
?זעובלו תורל סחיב

,וז ימענ יכ .ירמגל רתוימ ימענ יבגל רבדה היה הליגמה רבחמ לש ומעטלש רבתסמ :רמול שיו
,הדיחיה הידוהיה איהש ,וז ימענ ;היתולכבמ רתוי "'ה די הב האצי" (ג ,'א תור) המצע ירבדלש
תא תושעל חרוכ השפנ ימינ לכבו התושי לכב השח יאדווב איה - ךלמילא תחפשמ לכמ הראשנש
.תאזכ תורשפא לכל הכורד התייה הלוכ-לכו "םיתמה םש תמקה"ל ברמה

התארש הביסה םג היה הזו הדוהיל בושל התטלחהל םיעינמה דחא ףא היה הז חרוכש ןכתי
הבושב הילא ןתופרטצהב דוחייבו ,ןהילעב תומ רחאל םג ,הילא היתולכ לש תונמאנבו תוריסמב
תאז רעש רבכו) "םיתמה םע דסח תושעל" הזעה הפיאשה תננקמ ןהב םגש תואו ןמיס - הדוהיל
.(19 'ע תורל ואובמב רצלמ םג

לש תומשגתהה תורשפאב הנימאה אל המצעב ,הבצמ לפשבו השואיי בורב ,הליחתש אלא
תא תוחדל ידכ רבדבש םייוכיסה רסוח םעטב השמתשה ךכיפלו ;איהה הלענה הפיאשה
.
(13) שולשו םיימעפ הבידנה ןתופרטצה

תא הרקה" םיקולא םגש תעדל החכונשמ דוחייבו הב תור לש התוקיבד תויטלחהב החכונשמ ךא
םש םיקהל" התווקתו הדדועתנ - הלעב עדומו העדומ ,זעוב תודשב אקווד טקלל תור לש "הרקמה
ףא ,זעובל תור ןיב "ךודישה" תינכת תא םוקרל הלחה הביל רתסבו .הב הררועתנו הבש "תמה
.חלצומה העוציבל דעו תינכתה לש השומימל ,םימעפל תוזעונהו ,תונוכנה היתוצעב תור תא הלהינ

,םיתמה םע ושעש דסחה לע זעוב תא םגו היתולכ תא םג הכרבו החבשש ימענ :רבד לש וללכ
אל יאדוובו זעובל תור ןיב "ךודישה" םקרתמ היה אל הידעלב יכ .רתויב לודג אוה הז דסחב הקלח
.תמה םש תמקהלו ןיאושינ ידיל םיעיגמ ויה

םע יכ ,הלש "דנא יפה"ב ,הפוסב עלוק יוטיב וז הדבועל תתל הליגמה רבחמ ,יתעדל ,ליכשהו
:רומאל רבדה לע 'ה תא וכרבו ימענל םישנה ואב ,תורל - דבוע - דליה דלוויה
(די ,'ד תור) לארשיב ומש ארקיו םויה לאוג ךל תיבשה אל רשא 'ה ךורב
םמש החמי" אלש חטבומ התעמש ,הינבלו הלעבל ,ימענל ,הל רקיעב היה דלונש "לאוגה"
."!ארגא ארעצ םופל" ,"לארשיב

םובייו הלואג
ארקמה ירקבמ ידי לע דוחייבו תירב ינב ידי לע תובר בתכנ םהיניבש סחיה לעו ולא לש םניינע לע םג
.םהילע קולחל וא ףיסוהל אלא ,םהירבד לע רוזחל ןאכ יתאב אלש ,ןבומכ .(14) תירב ינב םניאשמ
(ח"ל תישארב) הדוהיו רמת השעמ םג ומכ ,זעובו תור יאושנש ,םירובס םישדחה לש םלוככ םבור
אלו ,רטפנל םיבורקה תא םג הנמלאה יאושנב בייחש ,םודק םוביי קוח לש - םידעו - םירקמ םה
אלא הרותבש וז הווצמ ןיאשו ('ה ,ה"כ םירבד) הרותבש םובייה תווצמכ ,ויבאמ ויחא תא קר
.קוח ותוא לש תרחואמ תוחתפתה

ןיטולחל םיללוש םלוכ - תורל ואובמב רצלמ רמו ןהכ ח"ג ןכו ל"נה םהירמאמב ליג רמו לגס 'פורפ
תא םירשאמו םירזוח םה ךכ ידי לעו .התולטב תא תוקיפסמו תובר תוחכוהב םיחיכומו וז ארבס
םיקומעהו םיבחרה וירבד תא וא "םוביי הלואגה ןיא"ש (כ ,'ב תורל ושורפב) ע"א לש הרצקה ותעיבק
:םפוסב םרקיעש (ח ,ח"ל 'ארב) רמת השעמל ושורפב ן"במר לש רתוי
תושעל לארשיב םינפל וגיהנה (םובייה) הזה דבכנה ןיינעה םתעדמ םינומדקה לארשי ימכחו
התוא וארקו ,ראשה רוסיא םהב היה אלש םתוא לכב הלחנה ישרוי לכב הזה השעמה
.תונכשהו ימענ םעטו זעוב ןיינע והזו .הלואג
:םהו ,םובייל הלואג ןיבש ,םיירקיעה םילדבהה ןמ השולש םילולכ הז יתיצמת עטקבש ,המוד
אלא ,המייקל תטלחומ הבוח ןיא גהנמ לככו .הווצמ אוהש ,םובייה תמועל גהנמ אוה הלואגה .1
אל "לאוג"הש ,תור תליגממ חכומכ ,המייקמ וניאש ימ לע שנוע לכ ןיא םג .דבלב תירסומ הבוח
.תור תא לואגל ובוריס לע ללכב שנענ
םתוכזש - "םילאוגה" - החפשמה יבורק לכב :רמולכ ,"הלחנה ישרוי לכב" גהונ הזה גהנמה .2
ןיאש ,יאנתב ("םדוק - (רתוי) בורקה לכב" ליעל יתרכזה רבכש ל"זח לש ללכה יפלו) הלחנ תשרל
שי הלאכש רותבו באה ןמ םיחא לע קר תלטומ םוביי תווצמש העשב ;הוורע רוסיא םושמ םהב
.וז הוורע הרותה הריתה ,הווצמה תובישחמ הארנכש אלא ,הוורע רוסיא םהב
.םוביי - הרותבש הווצמה וליאו הלואג ארקנ הז גהנמ .3

לגס 'פורפש אלא ,םובייל הלואג ןיבש ,הלאה םילדבהה תא םג םירשאמ םירחאהו לגס 'פורפ
'עמ ל"נה ורמאמב) תורטמב םג אוה םהיניב לדבההש ןעוט אוה .ןידכ אלש ,ד"נעלו םהילע ףיסומ
:ונושלבו ונייה ,(ךליאו 180
תלואגש ומכו ...החפשמה תלחנל איה הגאדה הלואגב" וליאו "תמל איה הגאדה םובייב"
השאל תור תיינק האב הארנכ ןכ ,רז שיאל החפשמה תלחנמ קלח תרבעה עונמל האב הדשה
."החפשמה ןמ התאיציו רז שיאל היאושינ תא עונמל לאוגה ידי לע
:ןלהלו
הדשה תלואג תוצמל ותנווכ) הלואגה קוחב שודיח אוה לאוגה ידי לע הנמלאה תלואג"
הלעב ןיינקכ השיאה לש יאמקה הבצמב אוצמל שי ינושארה הרוקמ .(חכ ,ה"כ ארקיובש
."ויניינק ראשכ וישרויל השוריב תרבועה
איה הלואגה תרטמש ,תצקמב תרחא ארבס םג לגס 'פורפ עיבמ רמאמ ותוא לש םירחא תומוקמב
."הנמלאה תור לש התבוט" רקיעב

הליגמבש יולגה טשפה יפל ןהש ,יתחכוהו ולא תורבס יתרתס הז ירמאמ לש ז-ה םיקרפבש ,המוד
- איהו תחא אלא ןניא ןהיתשו ירמגל תוהז ןה םובייהו הלואגה תורטמ הטושפ קמוע יפל ןהו
.33 'ע ותרבוחב ןהכ ח"ג םג בתוכ ןכו ."לארשימ ומש החמי אלו תמה םש תא םיקהל"

לדבהל םג לגס 'פורפ עיגמ - תורטמבש לדבה - םובייל הלואג ןיבש ןושארה ףסונה לדבהה ךותמ
:ןמקלדכ אוה לדבהה ונושלב .םמויק יאנתל רתוי עגונה םהיניב ינש ףסונ
הגאדה הלואגב ךא ;הלחנ ןיאש םוקמב ףא םובייה גהונ ךכיפלו תמל איה הגאדה םובייב"
."הדשה תלואגל הרושק איה ןכ לעו החפשמה תלחנל איה
:(155 ,ע ,םש) בתוכו לגס 'פורפ רחא קיזחמ-הרחמ ל"נה ורמאמב ליג רמ
,"הלואג םעטמ קר ויה זעובו תור יאושנ"
.ןוילכו ןולחמ ךלמילא לש תודשה תלואג םעטמ :ונייה

,םובייו הלואג לש תורטמה תוהזמ לכ םדוק תעבונ התולטבו הנוכנ הניא וז ארבס םג ,ד"נעל
.ליעל החכוהש

אוה הרקמ ,תודש תלואגב םג הרושק ונתליגמבש הלואגהש אוה הרקמש ,רמול שי תאז דבלמו
התצר ךכש ןוויכו ;םרכמל השקב המ םושמו םתוא השרי ימענש ,תודש ויה וינבלו ךלמילאלש
םיעגונה םידדצה לכ תבוטל - הנמלאה תלואגו תודשה תלואג - הלואגה יגהנמ ינש תא רושקל
.רבדב

גהונ ,םובייה תווצמל המודב ,הנמלאה תלואג גהנמש ,קפס אלל טעמכ ,חינהל רשפא ,יתעדל ,םרב
,ססובמה הדוהיו רמת השעמ .שי רבדל רכז ,רבדל היאר ןיא םא םאו .תודש חינה אל רטפנהשכ םג
םש תרדענ הדש תלימ יכ ,הדש תלואגל ללכב רושק וניא הז - הלואגה יגהנמ לע ,לכה תעדל
...ןיטולחל

הלואג ןיבש לדבהל (33 'ע ותרבוחב) ןהכ ח"ג איבמש תוחכוהה תחא לבקל טלחהב שי תאז תמועל
:ונושלב יהירהו םובייל
.(רמתו הדוהי תשרפבו) םירבד רפסבש וזמ הנוש (תורב) ןאכ היגולונימרטהש שיגדהל שי דחוימב"
."תור תליגמב רכזנ אל ללכ 'םבי' לעופה
.תאזה החכוהה תא םיקזחמה םירבד המכ ןאכ ףיסוהל ינוצרב הז לעו

גשומהו 'םבי' לועפה םירזגנ ונממש ,'םבי' שרושה לבא ,תורב ללכ רכזנ אל 'םבי' לעופהש ןוכנ
יוניכה םשב הליגמה רבחמ שמתשמ םיימעפ ,םיימעפ וליפאו הליגמב אצמנ ןכ - םוביי יתכלהה
.(וט ,'א תור) :רמאנש ,הפרעל תור ןיבש ,יתחפשמה סחיה ןויצל 'המבי'
."ךתמבי רחא יבוש היהולא לאו המע לא ךתמבי הבש הנה (ימענ) רמאתו"
ונממ רזגנה לעפה תא ריכהו עדי םגש תואדווב חינהל שי - "המבי" יוניכב שמתשה ונרבחמ םאו
אל ז"כב םאו 'םבי' (!דחי םהינש - וא םייחה וא ,הווצמהו השעמה רופיס ,הרותה - ותעידי רוקמו)
הצרש עמשמ - 'הלואגו לאג' תונושלב שמתשהל הברה תאז תמועלו תחא םעפ וליפא וב שמתשה
!וללה ןיב ןיחבהל

ןושל וליאו ,םימעפ עבש 'םבי' ןמ םירוזגה תונושלה םירזוח םירבדבש םוביי תוצמב :ןכ לע רתי
הרותה תשמתשמ תישארבבש הדוהיו רמת השעמבש :אילפמו !תחא םעפ אל וליפא ,הלואגו לאג
תשא לא אוב" :וילא הדוהי ירבדכ רמתל ןנוא ןיבש ,שממ םוביי יסחיב רבודמשכ 'םבי' לעופב
לע ,השעמה ךשמהב ,רבודמשכ ,ךא .(ח ,ח"ל תישארב) "ךיחאל ערז םקהו התוא םביו ךיחא
הרותה ןיא ,הלואג ןיינעמ אלא ,םוביי ןיינעמ ללכ םניא רומאכש ,הדוהיו רמת ןיבש םיסחיה
.וז ןושלב אלו וז ןושלב אל תשמתשמ

הלואגו לאג ןושלב שומישה תא הנושארל איצמהש אוה ונתליגמ רבחמש ןאכמ קיסהל שי ןיאה
ןיחבהל ותוצרב ;רטפנה תשא תא חא ונניאש ,בורק אשונ ויפלש ,גהנמה תא קר םדי לע ןייצל ידכ
!?הרותבש םובייה תוצמ ןיבל הז גהנמ ןיב


ונתליגמב ןינקו הלואג ןושלב שומישה
ארקמב הדיחיו תדחוימ ,תפתושמ תועמשמב ןינקו הלואג ןושלב שמתשמ הליגמה רבחמש ,וניאר
,'ד םג ילואו גי-בי 'ט ,'ג :הלואג תונושל) ויבורקמ דחא ידי לע ,םינב אלל רטפנש ,תמה תשא אשנ -
בורק דימ הדש הדפ וא שכר - רתוי החיכשה ןתועמשמב םגו ;(ה 'ד םג ילואו י .ד :ןיינק תונושלו ;ו
םעפ :עבוק וניא ןהיתויועמשמ יתש לע תונושלה יתשב ושומישש אלא .וקחד תמחמ הרכמל ץלאנה
רחא עטקב וליאו (י-ח ,'ד) דבלב ןיינק ןושלב םעפ ,(גי-בי ,ט 'ג) דבלב הלואג ןושלב שמתשמ אוה
ןושלב חתופ :םימעפ שולש וללה תונושלה תא ףילחמ אוה דבלב םיקוספ השולש לש (ו-ד ,'ד תור)
.הלואגב םייסמו ןיינק ןושלל רזוח .הלואג ןושלל רבוע .ןיינק

:םיקוספה ירפסמ םע ,תונטק תוטמשהב עטקה תא ןאכ קיתעא
...ימענ הרכמ ךלמילאל וניחאל רשא הדשה תקלח לאוגל (זעוב) רמאיו
לאג לאגת םא ימע ינקז דגנו םיבשויה דגנ הנק
העדאו יל הדיגה לאגי אל םאו
.לאגא יכנא רמאיו ךירחא יכנאו לואגל ךתלוז ןיא יכ
היבאומה תור תאמו ימענ דימ הדשה ךתונק םויב זעוב רמאיו
ותלחנ לע תמה םש םיקהל תינק תמה תשא
'וכו יתלואג תא התא ךל לאג יל לואגל לכוא אל לאוגה רמאיו
םשל אלא אב וניאו אוה ירקמ םאה ,תונושלה יתשב הז ףלחתמ שומיש :הלאשה אופא תלאשנ
ןושל ימעטמ םא ,ןיינע ימעטמ םא ,רבחמל םיעדומה םימעט ךותמו ןווכמ אוהש וא ,דבלב ןוויג
?דחי םימעטה ינשמ םאו

יתש לע יתרעשה תא הזב עיצא ךכיפל :יתאצמ אלו ,הליגמה ישרפמ לכב יתלאשל הבושת יתשפיח
:תואבה תוחנהה
ירה ,תופתושמ תויועמשמב םירחא תומוקמבו ןאכ תושמשמ ןינקו הלואג תונושל םא םג
:רתויב תיללכ תועמשמ ןיינק ןושללש .הזמ הז תולדבנ ןה תוינושארה ןהיתועמשמב וא ןדוסיב
ןושלל וליאו .שכורה-הנוקה לש ייכנא סרטניא ךותמ ללכ ךרדבו ,רכומ לכמו רבד לכ תשיכר
השיכר ,בורק לש קרו השיא וא הדש תשיכרל קר תנווכמ איה .רתוי תמצמוצמ תועמשמ הלואג
ןושל תשמשמ ךכיפלו .לאוגה-שכורל סרטניא הב שישמ רתוי בורקל עשיו תודפ םושמ הב שיש
.וחצור דימ ומד תלואגל וא ,דבעל ואנקש רגה דימ ומצע בורקה תלואגל םג וז
ןהיתויועמשמשכ דוחייבו) וז וא וז ןושלב שמתשהל ,יסאלק רבחמ לכו ,רבחמה תא עינמש המ
וזיאב עובקל השק .הלש לילצה - םג אלא ןושלה לש העמשמו הנכת קר אל אוה (תוהז וא תומוד
רפוסו ררושמ לכ לצאש ,ידמל חכוה רבדה םינפ לכ לע .רבחמה לצא לילצה םרוג לעופ תועדומ תדימ
.ותריציב דבכנ לקשמ לילצה םרוגל שי יסאלק

הלואג תונושלב ונרבחמ לש ףלחתמה ושומש תא ריבסהל התע הסנא וללה תוחנהה יתש יפ לע
.בלש-בלש ,ןינקו
לאוג יכ" היה יעמשמ-דחהו ידיחיה הקומינו הלש ןיאושינה תעצהב ןרוגב זעוב לא תור האבשכ .1
אוה ,ןכאו ."לאוג" ןושל לע ,"תלפונה" ןושלב הל בישהל ךירצ זעובש וילאמ ןבומ ,(ט ,'ג) "התא
.(גי-בי ,םש) דבלב וזבו הלואג ןושלב םימעפ שש שמתשמ
ימענש הדבועה ןויצב ,הרהבה םשל ,חתופ אוהשכו "לאוג"ל הקסעה תא עיצמ זעובשכ ךא .2
לע כ"דב "תלפונ"ה ןושלב ךישממ והירה (ג ,'ד) ךלמילא הדש תא (רוכמל הטילחה :ונייה) הרכמ
תלימב ןאכ רחב רבחמהש ןכתיו .(ד ,םש) "ימע ינקז דגנו םיבשויה דגנ הנק" :רמואו הריכמ ןושל
טעמכ אוה דוחייבו םימעפ ןאכ תרזוחה דגנ תלימ לש לילצה םע הפי בלתשמ הלילצש 'הנק'
.ןהירחאש 'ינקז' תלימ לש לילצה םע ההדזמ
(ד"פ) ,הלואג ןושלב שומישל דימ זעוב רבוע ,רשפאה לככ רהמ הקסעה תא םייסל ידכ ,םרב .3
לש הינקב אלא ,ב"ויכו תויאדכ לוקשל םוקמ הב שיש ,הליגר הינקב ןאכ רבודמ אלש שיגדהל
לואגל ךתלוז ןיא יכ" שיגדהל דוחייבו (רומאכ דבלב תירסומ הווצמ םנמא) הווצמ איהש ,'הלואג'
."לאגא יכנא" - הלואג ןושלב איה ףא תרמאנ לאוגה לש ותמכסה ותבושתש ןבומ ."ךירחא יכנאו
,השיאל תור תאישנ ,הקסעה לש ינשה הקלח תא "לאוגה"ל עיצהל זעוב שגינשכ ,תאז תמועל .4
:תוביס המכ ךכל תויהל תולוכי - ?עודמ - ןיינק ןושלב שמתשהל דימ רזוח אוה
םויב' ןאכ ףא ,'הנק' םש המ :ןושארה קלחה תא ליחתהש ןושל התואב הז קלח ליחתה אוה
.'ךתונק
אלו ;הב הצר ומצע אוה ןכש ,תור תא אשי לאוגהש ןינועמ זעוב היה אל וביל רתסבש רבתסמ
שמתשה ,התוא עילבהלו הווצמה ןיינע תא שטשטל ידכ ,ךכיפלו ;הבוח אלממכ אלא התוא עיצה
רתויש ,'היבאומ' יוניכה תא תורל זעוב ףיסוה וז העצהב :רבדל םיילגרו .דבלב ןיינק ןושלב ןאכ
.הנממ ותוחדל ידכ וב היה ,הקסעל והשימ תא ךושמל ידכ וב היהשמ
םש תא) 'םיקהל' תלימבש לילצל המודה הלילצ ינפמ ןיינק ןושלב ןאכ שמתשהל רחב רבחמה
.הקסעה תרטמ רקיע תא העיבמה (תמה
זעוב םג המ םושמ ריבסהל יושע אוה קר הרואכלש ינפמ ,ירקיעה אוה ןורחאה םעטה הרואכל
ינפל ,לבא .(י-ט ,'ד תור) ןיינק ןושלב שמתשמ אוה םג ,תור תא תאשל ולש ותמכסה תא ועיבהב
.מ"ומה לש םדוק בלשב ןייעל בושנ ,רבדב טילחנש
עיבמ אוה תאזו .הל ברסמו הקסעה לכמ לאוגה עתרנ זעוב לש הנורחאה העצהל הבושתב .5
תולצנתה ןיעמ ךכב שי .(ו-ה 'ספ) ןיינק ןושלב ול הרמאנש ,העצהל דוגינב ,הלואג ןושלב אקווד
.וז הלואג תוצמ םייקל לכוא אלש רעטצמ ינירה :רמואכ
רמוא והירה ,העצה התואב - תמיוסמ הקספה רחא רבתסמו - תינש זעובל לאוגה הנופשכ ,לבא .6
.(ד ,םש) ןושל ותואב הליחתב וילא הנפ אוה םגש ,זעובל המודב ילוא (ח ,םש) "ךל הנק" תורצק ול
אוה אקוודש אילפמו העצהל תיבויחה ותבושת תא זעוב בישמ מ"ומה לש ןורחאה בלשב .7
!(י-ט ,םש) הלואג ןושלב אלו ןיינק ןושלב זא שמתשמ
:םינש דוע ןובשחב םיאב לבא .ליעל יתרמא רבכ הזל דחא רבסה
'וכו 'יתינק' - 'ךל הנק' :וילא ונפש ןושלב ליגרכ בישמ אוה
לש תידוסיה תועמשמב :רמולכ השיאל תור תא 'תונקל' םיכסמ היהש ,הזב זומרל הצרש ןכתיי
יפכו איהש יפכ ויניעב ןח האצמ איהש םושמ :הלואג לש ןיינק הז היה אלמלא םג ,'השיא הנק' יוטיבה
.ויתודשב התשעש ,םיברה ריצקה ימיב ול התלגתנש

ןתינ ונתליגמב הלואגו ןיינק תונושלה יפוליחלש ןורקיעה תא הזב יתחכוהש המוד ,ךכ ןיבו ךכ ןיב
םירחא תומוקמ לע שיקהל ןתינ ונתלגממו .םיירקמ םניאשו םיקיפסמ םימעט וא םעט אוצמל
יכ םא ;תועמשמו םעט םהל שי אלא ,םיירקמ םניא כ"דב תומוד תונושל יפוליחש ,רמולו ארקמב
.תולקב םתולגל ןתינ םוקמ לכב אל


:תורעה


תור תליגמ ,תוליגמה שמחב םינויע ;ךליאו 698 'עמ 'ג רפס ,לגס צ"מל ארקמה אובמ :ןוגכ .1
.'ו-ו 'ד ,'ב "םינויע" דוחייבו תרבוחה בור ,ןהכ ח"גל
רוזח
.178-177 'ע לגס צ"מל "תרוקיבו תרוסמ" ןכו קוספל רצלמו לגס ,י"שר ,ימראה םוגרתה האר .2
רוזח
.תררועמ איהש םיישקלו וז הלימ תועמשמל םישרפמה האר .3
רוזח
וז הלואג"ש ,הדשה תלואג ןיינעב 1 הרעהב תרכזנה ותרבוחב בתוכה ןהכ ח"ג רממ איצוהל .4
וז רתויה לכל .תווצמ ג"ירתב םוקמ םושב לולכ אלו .א"כ ןישודיקב רמאנל דגונמ הז ."איה הווצמ
.הרות לש אלו תירסומ הווצמ
רוזח
היקוח ,"תור תליגמ" ליג בקעי לש ורמאמ ןכו קוספ ותואל "המימת הרות" לעב םג האר .5
.156 'ע "דובכ רז רפסב" היגהנמו
רוזח
ןפ' ה"דל ,י"שר קוספה תליחתל ימראה םוגרתה ,ט ,'ז הבר תורב ן"בשר :הז וקספ םישרפמ ךכ .6
רצלמ 'פו תוליגמ שמחל "יעדמה" ושורפב אנהכ 'בא וליאו .ם"יבלמו ךישלאו 'יתלחנ תא תיחשא
הרורב םדוקה 'פהמ פ"כע .הדשה תיינקל קוספבש הלואג ןושל תועמשמש םישרפמ ל"נה
תנמלא תא השאל אשנ" ונולימב ןשוש ןבא לש ותרדגהכ קופקפ לכ אלל 'לאג' לש תועמשמה
רבכ המושר וז הרדגה ,בגא .דבלב ונקוספ לע וז תועמשמ ךימסמ אוהו "םינב אלב תמש ,ובורק
דוסי לע רידגה 'ב לאג' ךרע ונולימבש י"ב לע אופא המית .17 הרודהמ ,ארקמל סוינזג לש ונולימב
הז ךרעב בתכש המ רתויב רזומו "םירחא תושרמ ריחמב ותבוטל םדא איצוה" :קוספ ותוא
לש ותמבי תור יכו ."השאל המביה תא אשנ" .ה"צרת ,א"ת ,"תירבעה הפשה ןולימ"ב יקסבוזרג
.ןלהל דוע ךכ לעו !?התיה זעוב
רוזח
.הרות לשל שלושמה וחוסינ תא ליבקה ונתליגמ רבחמש רבתסמו .7
רוזח
.ךליאו געת 'עמ םירבדל ושורפב ןמפוה צ"דר - ןיינעה ןכלו ו"פל ונרופסו ן"במר ,י"שר האר .8
ןכ ומכ ..."תיראשו םש ישיאל םיש יתלבל ...יתלחג תא ובכו שרויה תא םג הדימשנו" :ז ד"י ,ב"ומש
םהל ינתתנו ...יתותבש תא ורמשי רשא םיסירסל 'ה רמא הכ" הכ :ה-ד ,ו"נ 'עשיב קוספה תא
."תרכיי אל רשא ...םלוע םש תונבמו םינבמ בוט םשו די ייתומוחבו יתיבב
רוזח
.תיעוקתה השאה לשמב ףלאמה קוספה תא ןודינל הושה .9
:ה-ד ,ו"נ 'עשיב קוספה תא ןכו ...תיראשו םש ישיאל םיש יתלבל ...יתלחג תא ובכו שרויה תא םג
בוט םשו די ייתומוחבו יתיבב םהל יתתנו ...יתותבש תא ורמשי רשא םיסירסל 'ה רמא הכ יכ
.תרכיי אל רשא ...םלוע םש תונבמו םינבמ
רוזח
.קוספ ותואב רבכ דסחה תא ךכ ריבסמש ,םישרפמה לכמ ידיחיה אוה ,בגאו .10
רוזח
.ןלהל האר םוביי גשומב ךישלא לש ןוכנ יתלבה ושומיש לע .11
רוזח
ןיוצמה ןוקידקדה םלוכ לע הלועו ;רצלמו "תוכלמ לש אמיא" ורפסב ךרכב ,לגס ,ךישלא ,ע"א .12
א"כב דסחה ביט לש תאז הנוכנ הנבהל ךירדמ אוה "תור תליגמ" ותרבוחבש ךונא צ"ח רמ
.30-28 'עו 17-15 :'ע דוחייב האר .תומוקמה תשולשמ
רוזח
ןחבמב היתולכ תא דימעהל אלא הנווכתה אל וללה הייחדה ירבדבש א"יו וט-ח ,'א תור .13
הקבד - תור ולאו באומל הבשו "הענכוש" ,ןחבמב הדמע אלש ,הפרע ןכאו ,תונמאנהו תוריסמה
.היקולאבו המעב ,ימענב
רוזח
.(ליעל רכזנה) לגס 'פורפ לש ורמאמב אשונה לע תירקיעו תיקלח היפרגוילביב האר .14
רוזח