ידוהי ןעדמ לש ויטבל לע
(גרבנייו ןביטסל "תיפוסה הירואיתה ןוזח" ילושב)

אריפש ףסוי ר"ד

3-1 א"סשת דמח הדשב


ןעדמה תא העינמה היצביטומה לע .א
תנשב .1979 תנשמ לבונ סרפ ןתחו ,הקיזיפה םוחתב םינעדמה יריכבמ אוה גרבנייו ןביטס
תיעדמה הנילפיצסידה ןמ גרוח וניינעש ,1"תיפוסה הירואיתה ןוזח" ורפס תא םסריפ 1992
ןעדמל הארשה הקינעמה היצביטומה לע תוהתל ןעדמה שקבמ הז רפסב .וקוסיע רקיע הבש
,עבטה יעדמ תא ןייפאמה קוסיעה ןמ גרוח היצביטומב ןויעה ,הנהו .ותריציל ותוא העינמו
,םייוסינה םינותנה דוביע :ןלהלד תויוליעפה תלשלש לש תובקועה היתוילוחב ךורכה קוסיע
הירואיתה ייובינ תא רשאל תנמ לע יוסינה לא הרזחו ,הירואיתה תעצה ,תיטמיתמה הטשפהה
םוחת - הז םוחת .םדאה תעדות אלא עבטה וניא היצביטומב ןויעה אשומ ןכש .םכירפהל וא
הגיצמה איה העדותה" :גרבנייו ןעוט - ןעדמה לש ונויעל רתויב השקה אוה אוה - העדותה
ול ןיא - רבחמה הדומ - הלא םיאשונב אקוודו ,(48 'מע) "רתויב לודגה ישוקה תא ונינפל
.(םש) "תודחוימ תויונמוימ"

הדותמה לש הקצומ עקרק התוא לע ובצייתי אל הז רפסב ןעדמה לש וינוידש אופא רבתסמ
ןמ .תועידו תונומא יניינעב ויתויוטבלתהב ונייפאתי אלא ,עבטה יעדמ תא תנייפאמה תיעדמה
.ויתויטנ ןיבל ויתורהצה ןיב ןעדמה לש הלא תויוטבלתה ירחא בוקעל ,ךכיפל ,ןיינעה

תא ותוצרהב רפסה רבחמ לש ומסקב ספתנש ארוק לש בגא תורעהכ ובתכנ ןלהלש תורושה
.ויגיגה

קחרממ ץנצנמה ןוזחו תידיימ האנה .ב
הרוק ..התיישעל קיפסמ קודיצ דימת יבגל התיה וז הדובעבש האנהה ,יל רשא"
.(13 'מע) "הרואיתה האבינש ןפואב גהנתמ ןכא עבטה יכ ,םיארמ םייוסינהש
תויטמיתמה ויתוטשפה תועצמאב הגהש תיעדמ הירואיתש הדבועה ןמ גרבנייו לש ותאנה
לע דיעמ אוהש יפכ ,ותדובעל תקפסמ היצביטומ ול תשמשמ ,וייוסינב הרושיא תא לבקמ
עיגי םרטב שמוחמ בכוכב ול קחשמה התיג לש טסואפכ" ומצע תא זא שח והירה .ומצע
םעופ - לכה תוזח תא תיפיציפסה תיעדמה ותדובעב האור אוה ןיא ,תאז םע .(םש) "וטסיפמ
שמשמה - הז ןוזח לש ורואיתל .תימוי-םויה ותדובעל רבעמ לא הנפומה ןוזח ,ןוזח םג וב
שידקמ אוה - (7 'מע) וירקחמל הארשה ול קינעמו "המוצע תילאוטקלטניא הקתפרה" ורובע
."תיפוסה הירואיתה ןוזח" ורפס תא

וליפא ריבסהל ונל השק" ותוא ןכש ,אוה לפרועמ רומאה ןוזחה - רבחמה הדומ - םנמא
ןעדמה בלב ררועמה רוא ,םולע קחרממ ץנצנמה רוא אלא אוה ןיא .(13 'מע) "ונמצעל
תומייקה תויעדמה תוירואיתל רבעמ לא זמרמ הז רוא .ותארקל רותחל היצביטומ
התופקתש הירואית" לא - דבלב תלבגומ ןתופקת רשא תוירואית - תונושה תונילפיצסידב
ץנצנמה רואה .(13 'מע) "התוביקעו התומלש תניחבמ ןיטולחל תקפסמ איהו ,תלבגומ יתלב
.ביקעו םלש ,לבגומ יתלב אופא אוה קחרממ

םוקיבו עדמב היכרריהל הגרעה .ג
לכש תסרוגה - "םזינויצקודר" םשב הנכמ רבחמהש - םלוע תפקשה לע ססובמ רומאה ןוזחה
םיקוח תכרעמב רבד לש ופוסב םיצוענ" תונושה תונילפיצסידה לש םייעדמה תונורקעה
אלא ,דבלב עבטה רקחמ לש וניא - רבחמה ןעוט - הז םזינויצקודר .(56 'מע) "תחא תרשוקמ
ללוכ סיסבהו ,הקיזיפה לע הימיכה ,הימיכה לע תססובמ היגולויבה ונייה ,"ומצע עבטה" לש
רדסב ותנומא תא ןאכ ףשוח ןעדמה .(םש) "םיירטנמלאה םיקיקלחה לש הקיסיפה" אוה
ירחא בוקעל רגתאה תא וינפל דימעמו ,(55 'מע) םלוכ םייעדמה תונורקעה לכב טלושה יכרריה
"תפתושמ אצומ תדוקנב םיליחתמ םלוכש" החנה ךותמ ,"הלחתהל ףוסה ןמ" וללה תונורקעה
.(13 'מע)

לש ותגרע ןיעמ ,עבטה יעדמב טלושה יכרריה רדסל ןעדמה לש ותגרע ןיאה :ההות ארוקהו
היכרריהה - (ז ,ה תלהק) "םהילע םיהבגו רמש הבג יכ" לש היכרריה התואל םדא לכמ םכחה
ידוהיה ןעדמה לש ושפנב הגפסנ וז הנומאש ,הרעשהל םילגר שי אמש ?תודחאה תנומא לש
?ומיא בלח םע ,םישמ אלב

.ןימאמה שפנ תא םינייפאמ םהש םשכ ,רבחמה לש ושפנ תא םינייפאמ שופיחהו הייהתה
רתסה" לש ,לאה קוחיר לש השוחת ןיבל ותוחכונו לאה תברק לש השוחת ןיב עלקנ ןימאמה
ץנצנמ והירה דחא דצמ :הייהת לש לפרעב טול "תיפוס הירואת" לש ןוזח ותוא ךכ ףא ,"םינפ
וליפא השקש" ,אוה יפוס-ןיא הז קחרמש רבחמה שח ךדיאמו ,ליעל רומאכ ,קחרממ רבחמל
תונורקע לש םיחנומב רבסה םוש םינועט םניאש םייפוס תונורקע ונידיב ויהיש ןוימדב תולעהל
.(227 'מע) "רתוי םיקומע

הנומאל םייגלטסונה םיעוגעגה .ד
היכרריהה ןיבל םייעדמה תונורקעב טלושה יכרריהה רדסב הנומא ןיבש וז תירשפא הקיז
.ורפסב םכסמ קרפ הל שידקמ אוהו ,גרבנייול ול תעדומ - דוחייה תנומא תא תנייפאמה
םימשה" :אוה ותוא חתופה קוספהו ,(224 'מע) "?וילע היהי המ םיהלאו" איה קרפה תרתוכ
תרתוכה תא גרבנייו לש וחוסינ .(א ,טי םילהת) "עיקרה דיגמ וידי השעמו ל-א דובכ םירפסמ
הילעש הנומאל ויעוגעג תא םיפשוח - םילהתה רפסמ אבומה ,חתופה קוספה תא ותריחבו
םלועל היגלטסונ" וב תמעפמש ומצע לע ודיעהב ,רבחמה עיבצמ וז היגלטסונ לע .וירוענמ ךנוח
רענתהל אוה שקבמ תרהצומה ותדמעבש אלא .(236 'מע) "ל-א דובכ םירפסמ םימשה ובש
.הילשאכ התוארל הטונה וק טקונ אוהו ,וז היגלטסונמ

תרהצומה הדמעה .ה
:תיתרוסמה הנומאה ןמ גייתסהל רבחמה הטונ ,רהצומב
םירפסמ םיבכוכה...דחוימה םדמעמ תא םיבכוכה ראשו שמשה ודביא דוד ימי זאמ"
.(םש) "ץראה ינפ לע ונביבס תורוזפה םינבאה ןמ תוחפ אלו רתוי אל ל-א דובכ
החסנמ אוה ןיאש ,רבחמה לש היומסה ותחנה םג איה ידמל בחר רוביצב תחוורה החנהה
ןאכמ ;תיתדה העדותל ידעלבה עינמה איה תיעדמ-םורטה ןירותסימה תשוחת :שרופמב
:ונושלבו .הנומאה לש התגיסנ תא חרכהב תררוג תיעדמה תומדקתההש ,ותנקסמ תעבונ
"תיתדה תושיגרה לע רועיש ןיאל הלודג העפשה הל התיה םייחה ןמ ןירותסמה תליטנ"
. 2(228 'מע)

. 4ומויק תא אלו 3ל-אה לש ורדעיה תא אל חיכוהל תיעדמ ךרד לכ ויאש גרבנייו עדוי ,ןעדמכ
:ימצעה דובכה לש ינחורה קופיסל אלא תויעדמ תוחכוהל ןיינע הניא ןאכל וא ןאכל הערכהה
וא תיעדמ הביס האור ינניא ...ונידיב הלוכ איה ןימאהל אל וא ןימאהל םא הטלחהה"
הביסה דבלמ - וניתונומא לש לוגיס וא המאתה ידי-לע םימוחינ ונל שקבל אלש תיגול
.(240-239 'מע) "דובכ לש ןיינע :תירסומה
שומישה ;אוה ותערכה תא רבחמה ףשוח רבכ הערכהל תדמועה המלידה לש הז חוסינב
שקבמה ,ןימאמה לש הילשא אלא איה ןיא :רמוא ןימאמה לש ותערכה ןויצל "םימוחינ" חנומב
רחבי ,חרוב וניאו ויתושלוחל ענכנ וניאש ,ימצע דובכ לעב םדאש ,ןאכמ .וידחפמ חורבל
תיתדה היווחה" ,םנמא :תרהצומה ותערכה תא גרבנייו םכסמ ,ןכא ,ךכו .הכופהה הטלחהב
םלוא - רשוא ףא וא םימוחינ הב שי ךכיפלו ,(236 'מע) "ונייחל תועמשמ קינעהל הלוכי
הבוחב תנפוצש םימוחינל בולע ףילחת אלא וניא הזה יותיפה ינפב הדימעבש דובכה"
.(241 'מע) "ולשמ קופיס רדענ אוה ןיא ךא ,תדה
"ונידיב הלוכ איה רשא" - ותטלחה לע ריהצמו ,יגולואיתה ונויד תא גרבנייו םתוח הז קוספב
םירפסמ םימשהש והשלכ ל-א לש הילשא לע קפרתהל שונא-ןב לש ודובכל יואר ןיאש -
.ודובכ

תענצומ היטנל תרהצומ הדמע ןיב .ו
ןיטישה ןיב ןתינ ,הילשאכ הנומאה תייאר תוכזב ליעל החסונש תרהצומה ותערכה תורמל
היוליג עיפשי דציכ ,הלאשב ויגיגהב ,לשמל .הנומאה תייעבב גרבנייו לש ותוטבלתה תא ףושחל
הבושת תיפוסה הירואיתב אצמנ ןכא םא" ההות אוה ,ישונאה ןימה לע תיפוסה הירואיתה לש
ךותמ .(227 'מע) "ול תפכיאש ל-א לש וידי-השעמל והלשכ ןמיס ,רתויב תוקומעה וניתולאשל
- "רתויב הקומעה" הלאשב ןעדמה לש ותוטבלתה דה תא ונא םיעמוש ותונקפס תא הז חוסינ
."ול תפכאש ל-א" םייק ןכא םא

דחאב ריעהש הרעה לע ורופיסב םג ןיחבהל ןתינ הנומאה תלאשב גרבנייו לש וז תוטבלתהב
תנשב רואל אציש ורפסב המסרופש ותרעה ןושל הזו (236 'מע) ונושלכ ,"תוזיזפ בורב" וירפסמ
."תילכת רסח אוה הארנ ךכ ,רתוי ןבומ הארנ םוקיהש לככ" :1977

,וילא וסחייתה םינעדמ תורשע .(םש) "םויה דעו זאמ" - לבוק אוה - וירחא ףדור הז טפשמ
ןתינש ,ןועטל ורבחמ ןווכתה וליאכ טפשמה תא ןיבהל ןתינ ,ןכש .ונכות לע וקלח םיברו
אלש ,ךכל םא יכ - לצנתמ אוה - ןווכתה ךכל אל .תילכת רסח םוקיהש תיעדמ ךרדב קיסהל
לע זמרמ ונניא ומצע םוקיהש" :ונושלבו .םויקל יהשלכ תילכת לע תיעדמ ךרדב קיסהל ןתינ
ןיבל ,ל-א דובכ םירפסמ םימשה ןיא היפלש ,גרבנייו לש וז הנקסמ ןיב .(םש) "תילכת םוש
רומאה חתמה םייק ,"ל-א דובכ םירפסמ םימשה ובש םלועל" ,ליעל תרכזנה ,ולש היגלטסונה
.הנומאל הריפכ ןיב ןעדמה טבלתמ ובש

האחמ תקעזל תכפוה איהו ,םלועב לבסה תייעב לא ותוסחייתהב דחוימב תטלוב וז תוטבלתה
.האושה אשונב ועגנב

ררושה לבסה םע "ביטימו בוט ל-א" לש ותואיצמ תא דחא הנקב תולעהל ול השק ,דחא דצמ
שדוקה לוליח" םושמ שח אוה ;האושה רכז תידוהיה ותמשנ תא עזעזמ דחוימבו ,5םלועב
ל-א" יפלכ ותסרתה אקוודש המוד ,ינש דצמ .(םש) "תוליפתבו תוניחתב הזכ ל-א חירטהל
לש ותקעז ןיעמ ;הנומא לש קיז וב ןתונש םדא לש וביל תקעז איה ,האושה תא רשפיאש "הזכ
,לארשי תא םיקשועה ,ןיידמ ינפמ סינהל תגב םיטח טובחל ץלאנשכ ,לארשי טפוש ,ןועדג
"תאז לכ ונתאצמ המלו - ונמע 'ה שיו" :וילא חלשנש ךאלמה יפלכ ותסרתה תא אטיבו
.(גי ,ו םיטפוש)

איה" רשא ,הערכה ינפל וייח יעגרמ עגר לכב ,טוידהכ ןעדמכ ,םדא לכ - םדאה דמוע ,ןכא
דובכל םימשה םירפסמש ל-א דובכ ןיב ,דובכל דובכ ןיב ,גרבנייו לש וחוסינכ ,"ונידיב הלוכ
.וביל ול שחולש שונא

:תורעה


STEVEN WEINBERG: Dreams of a final theory .1
.ז"נשת ביבא לת ,םיקפא תירפס דבוע םע :ירבעה םוגרתה
קר רבדמ ינא הלאה םירבדב ינודבש ריהבהל ילע" :ותועינצ בורב אוה ריעמ ,םנמא .2
.(227 'מע) "אשונב תדחוימ תויחמומ לכ לע שארמ רתוומ ינא הז קרפב יכו ,ימצע םשב
יעבט-לע םרוג םושש ,חיכוהל םעפ-יא וידיב הלעי יכ תווקל לוכי וניא שיאש ןבומ" .3
אבומ הז קוספ .(229 'מע) "תורחא אלו תומיוסמ תויצטומ תבוטל ףכה תא עירכמ וניא םלועל
םייח םירוצי לש תואלפומה תויורישכה דציכ" הריבסמה ,היצולובאה לש התרושבב ןויד בגא
.(228 'מע) "תוינוציח היחנה וא תינכת אלל ,תיעבטה הרירבה ךילהת תועצמאב וחתפתה
לש םייפוסה םיקוחב יפוי אצמנ םאש ,רעשמ יתייה ירוטסיהה ןויסנה לע ךמתסהב" .4
םיכרע לש םינקת אצמנ אלש רמוחו לק .דחוימ דמעמ שי הניבל וא םייחל יכ אצמנ אל ,עבטה
.(242-231 'מע) "הלאה םיניינעל גאודה ל-א לש ומויקל זמר םוש הלגנ אל ןכ לע .רסומ וא
יהל-א םלוא ...ץוחנ וא ינויח רשאמ רתוי הפי עבטה הארנ םיתעלש תודוהל ילע" .5
.(232 'מע) "ןטרסהו םידלומה םימומה יהל-א םג חרכהב אוה םיצעהו םירופצה
דף תוכן ראשי             תוכן בשדה חמד