ינימש תשרפב יחה לע רבודמב תוקפס

די םירבד ,אי ארקיו

קיליב הנקלא :תאמ

ב"כשת טבש ,דמח הדשב :ךותמ


ילעב תומשמ שילשכ םהש ,םייח ילעב לש תומש השישו םישולש הנומ ארקיו רפסבש א"י קרפ
:תונטקו תולודג תוצובקל םינמיסו םייח ילעב תוצובק לש תומש םג וב םיאבומ .ארקמבש םייחה
.דועו ןוחג לע ךלוה ,ויפכ לע ךלוה ,תשקשקו ריפנס ילעב ,הסרפ יסירפמו הרג ילעמ

םימדמש ,האריבו הרותב םילודג ,םימכח ידימלת םייוצמ י"שרו שמוח םידמלמה םירומה ןיב
הז ונקרפ לא םעיגהבו ,הרות לוטיב םושמ הב שי השרפבש יחה לע רובידה תבחרה יכ םשפנב
לש םתליכא רוסיאל םימעט םישקבמ ,הרהטו האמוט יניד םהידימלתל ריבסהל םיצמאתמ םה
,ךלמה תרזג ,אוה קוח - הז רוסיא יכ ורמא ל"ז וניתובר יכ םא) קרפב םיניוצמה םייחה ילעב
ףעיב םה םירבוע םהינמיס לעו קרפבש םייחה ילעב תומישר לע וליאו ,(הירחא רהרהל ןיאש
לא ועיגהב ליגרה דמולה לש וא ,ןמה ינב תרשע לא ועיגהב הליגמב ארוקה לש והשעמכ ,הזפחבו
םיעדויה שיו ,היגולואוזב םתעידי טועימ לשב ךכ םיגהונה שי .'ו קרפ תישארבב חנ ינב תודלות
לש יגולואוזה קלחה לש ידוסי דומילמ םתוא העיתרמה איה וז םתעידי םלוא ,יחה תרותב קרפ
לש ויוהיזמ םידחאבו םימיוסמ םייח ילעב לש םהיתונוכת ןויצב ,וב םיאצומ םהש םושמ ,קרפה
ךירפהל הסנמ רמאמה בתוכ .עבטה ירועישב ודמל רשא תא םירתוסה םירבד המכו המכ י"שר
רשא םירומ ואצמייו רשפא ,קרפבש יגולואוזה קלחה דומיל םע תוררועתמה תוישוקהמ תודחא
ילבמ ,התיכב השרפה תא ודמליו םה םהיתוקפס לע ובישיו ,ןאכ םיאבומה םירבדב ורזעיי
עבטה ירועישב דמלנה לע השרפב בותכה ןמ תוכרפב םינעדי-םידימלת םוחפקי ןפ שושחל
לש ונונגסב שמתשהל וצלאייו םירצמה ןיב ואובי רשאכ םדובכ לדי אמש דחפל ילבמו ,ךפהלו
,אי ארקיול י"שר) "םהיניב לידבהל עדוי ינא ןיא" ,"םהב יקב יניא" םשו הפ רמולו ל"ז י"שר
.המודכו (אכ

םיקנוי
ןמיס םהב יוצמש ,םייח ילעב העברא ןייצמו םיקנויה לש הרהטה ינמיס ינש ןתמב חתופ קרפה
.ריזחהו תבנראהו ןפשהו למגה :םהו םיאמטה םייחה ילעב לע םינמנ ,ךכ לשבו דבלב דחא הרהט
.המודמ אלא וניאש שיו ,םלש וניא אוה ףא ,םהלש דחאה הרהטה ןמיס

תוביק שולש "רבדמה תוניפס"ל וליאו תוביק עברא הרגה ילעמל ;םלשומ הרג הלעמ וניא למגה
הרגה ילעמבש הזמ לודג הנוילעה ותסלבש םיינישה רפסמ .םילעה תביק ול רסחו ,דבלב
ללכה ןמ םיאצויל טרפ ,הרגה ילעמ לכב תויוצמה םיינרק ,עודיכ ,ול תורסח ןכ םייתימאה
.םיטעמ

תא עיני ,שגרתמ וא לכוא אוהש העשב ןכא ,ללכו ללכ הרג הלעמ וניא (Proactive) ןפשה
אוה ןהבש תוטילב יתש תולחתשמ ןפשלש סגה יעמהמ .הרגה ילעמ ךרדכ םידדצל הנותחתה תסלה
יכ רשפא ,ונועמ תא םהזי אל ןעמל ,הרצה הרואמב ואצמיה תעב םיללגה תא ,רעושמכ ,ןסחאמ
.תעבורמה הביקה לש םירודמ אלא ןניא הלא תוטילב יכ המדי הימוטנאב קרפ עדוי וניאש ,םדא

תא תודימתב העינמ איה .אוה המודמ ,הל סחוימה דחאה הרהטה ןמיס - (Lapus) תבנראה
.לאמשל ןימימ הנותחתה תסלה תא ,ןפשכ ,תבנראה םג עינת הליכאה תעשבו ,הנוילעה התפש

עברא ריזחה לגרל .םהימודו יבצל ,הרפל רשא הלאמ הנוש העוסשה ותסרפ ריזחל רשא
םיתשה םג םלוא ,העוסש הסרפ ןיעמ ןהיתוצקב תווהמו תוכורא תויעצמאה יתש :תועבצא
וילגר תא קשפי - 'דכו הציבב ריזחה תכלב - ךרוצה תעשבו ,ידמל תורכינ תורצקה תוידדצה
,אל תוכרב) "םדא ינב ןושלכ הרות הרבד" .עקשי אלו עקרקב לגרה לש העגמ חטש תא לידגיו
הרהט ןמיס יוצמ ל"נה םייחה ילעב תעבראב יכ בושחלו תועטל םילולע םדא ינבש רחאמו (א
אלו ,תאזכ ובשחי לבל הימייקמ תא הריהזמו הרותה האב ,הליכאל םרישכהל ידכ וב שיו דחא
.םילוגיפ רשבב ולאגתי

תופוע
ופיסוה ל"זר ןכא ;תומש םירשע הנומו איה הכורא "ינימש" תשרפבש םיאמטה תופועה תמישר
םילמה שולשמ םיעמתשמה תופוע השולש דועו (גי ,די) םירבד רפסב ליבקמה קרפבש הארה תא
הנשמ ,'ג קרפ ןילוח) תופועב םינמיס ונתנ ל"זר .(זט ,וט ,די םיקוספ) "והנימל" ,"הנימל" תופסונה
היגוס"ב) םימיוסמ תופוע לש םביט תנחבאב ונתנו ואשנו םיפסונ םינמיס ונתנש םימכח ואצמנו ('ג
:ונקרפבש תופועל רשאב עודיה הזו .(א ,הס - ב ,ס ןילוח "רשנד

תועדה וקלח םירחאה לכ לש םייוהיזב וליאו ,םלועמ וקלח אל ויוהיזבש דיחיה אוה ברועה
עבק המישרבש תופועה בור לש םייוהיז היה הנורחאל .םימעבו לארשיב ,תונושה תופוקתב
תופועה רואית ךמס לע עבקנ יפוסה יוהיזה .םביטל ביבסמ השוטנ התיהש תקולחמה הקספו
םינומדקה םימוגרתה ירבד ,תובורק תונושלל האוושה ,ל"זר ירבדבו םיבותכב םהייח חרואו
תומשמ םידחא לש םמוגרת ושוריפב איבהש י"שר "לודגה הרומה" בוטל רכזיו ,םינשרפהו
,הפנא ,הדיסח) עובק יוהיז םויקל וסינכהו ולבקתנ ולש םי"זלעבהו ,ותנידמ תפשל תופועה
.(תפיכוד סוכ ,ףושני ,ץנ

רעייגה קפס אלל אוה רשנה :םיעטמו םיעוט ןיידע ,טעמכ רורב וא רורב םייוהיזש הלאב םג ןכא
,"רעלדא" םיבר םויכ םג והומגרתי כ"פעאו .(Griffon Vulture תילגנאבו Gyps fulvus)
.(Aquila) והנימל טיעה אוה

,(Larldae) םיקהבומ םיללוצו םינייחשכ םיעודיה תופוע תחפשמ לש המש ,תועדה לכל ,אוה ףחשה
אוה ףחשה יכ ,וימי בורעב ןעט (ו"שת תנשב תמ) ל"ז ינרהא לארשי עדונה ןשלבה-גולואוזה םלוא
.הלילה יסרודמ ףוע

דע תקולחמב יונש םייוהיז (תאק ,ךלש ,סמחת ,הנעיה תב ,היא) םיאמטה תופועהמ השימח
.ותומכ וקספישו רבדב עירכיש אכמס-רב אצמנ אלו םויה

,ץורל ביטימה (Strutio Camelus) סוארטשה ,לודגה ףנכה-לעב תא תורוד ךשמב ואר הנעיה תבב
"סוארטש"ה וליאו ,הליל סרוד ףועל ןווכמ הז םש יכ וירפסב הרוה ,ינרהא םלוא ,ףועל עדוי וניא םלוא
.(זי הנשמ ,די קרפ םילכ) תימענ הנוכי הנשמבו (ג ,ד הכיא) ןעי יארקמה ומש (Ostrich תילגנאב)

ביבאבו ויתסב ונצרא ימשב רבועה ,לודגה Pelecanus -ה תא "תאק"ב תוארל אוה לבוקמ
םג תאקה יכ חיכוהו ינורהא אב .םימ תוכירב תברקב תונטק תוצובקב ףרוחהו תולודג תוקהלב
דומלתבש יאנקשה אוה ןקעלעפה וליאו ,אקווד םיברח תומוקמב יוצמ אוהו הליל ףוע אוה
.קשכ חתמתמה ןורגה םורק םוש לע ןכ ארקנו .(א ,גס ,ןילוח)

ירפסב םלוא ,ל"נכ "יאנקש"ו "ןעי" תומשה תארוה תא ולביק םינולמה ירבחמו םיגולואוזה בור
עצומה יוהיזב םהירבחמ יסוסיה לשב ,"תאק"ו "הנעי תב" תומשה ואצמיי אל םיקיודמה עבטה
.ינורהא ידי לע

אבוה תופועל תונוימד לשב .םיברל עודיה ףפועמה קנויה ,לכה תעדל ,אוה ףלטעל רשא
ליטמש יפ לע ףא" :תודחוימ תונוכת לעב ח"עב דומלתה וב האור ןכו ,הפוסב םלוא ,םתמישרב
.(ב ,ז תוכרב) "קינימ .םיציב

םיצרש
רבכעה םהמ ,(ל-טכ םיקוספ) ץראה לע םיצרושה םיצרש הנומש לש המישר םג תאבומ ונקרפב
.םלועמ וקלח אל ויוהיז לעש דיחיה אוה (םינימ תורשעב ונצראב יוצמה)

סקאלאפסל המוד .קריה תוניגב לבחמה ינוחמצה (Spalax) דלוחה אוה תואדווה תגרדב ול ינש
והיעשי י"פע) תרפרפח - הפלטה תא םינכמה שי .םיקרחמ ןוזינו הפוריאב יוצמה Talpa -ה אוה
"תורפ רפחל" םילמה ףוריצ םלוא ,דלוחל ףדרנ םש אוה "תרפרפח" יכ םירבוס םירחא ;(ב ,כ
.ירמגל הנוש הרוצב םג םויה דע שרפתמו שרפתנ כ ,ב והיעשיבש

ונצראב םהינימו ,תולבוקמו תועובק םהיתוארוה - םיצרשה תנומשבש טמחהו האטלה ףא
.םה םיבר

ןושל ,ארקמ ימכח .השק ותעיגפש השקה בנזה לעב ,לודגה (Varanus) חכה לש ויוהיז לבוקמ ןכ
!ןורחאה הז רבג םיכרדה רשע השישמו ,םינוש םינפואב םיצרשבש חכה תא והיז עבטו

םיקיודמה היגולואוזה ירפסמו ,הזה םויה דע הלפאב טול םביט - םיצרשבש תמשנתלו הקנאל רשא
תפסותל רתויב הקוקז םילחוזה תקלחמש יפ לע ףא - קפסה לדוג לשב - הלא תומש ינש םירדענ
.םיירבע תומש

ןוירשה לעבל הנווכתנ הרותה יכ םירבוס לכה אלו ,בר קפסב לטומ ויוהיז ,םיצרשבש בצה וליפא
...םהמ םילודג לעו .םידליה ןג ידלי לע ביבחה עודיה

ףועה ץרש
.בגחו לוגרח ,םעלס ,הברא :םירוהט לש תומש העברא ואבוה םגו הרהט ינמיס ונתינ ףועה ץרשב
העברא םינייצמ םה יכ םירמוא שיו ,םינוש םינימ לע םירומ םה יכ םירמוא שי ,הלאה תומשל רשא
.הערכהה השקו ,הבראה לש ותוחתפתהב םיבלש

שש םיקרחל יכ עודיב .הרואכל ,םה םיהומת "םיילגר עברא ול רשא ףועה ץרש לכ" בותכה ירבד
תא בשייל וסינ םימכח .(Hexapoda) "םיילגרשש" םשב םג וז הקלחמ ארקת ךכ לשבו םיילגר
תא הללכ אלו דבלב הכילה ילגרל הרותה הנווכתנ ד"נעל ןכא ,תוקוחדו תונוש םיכרדב הריתסה
הייחשל ,הריתנל ,הריפחל :םידחוימ םידיקפתל תובורק םיתעל םיקרחב שמשמה ישילשה גוזה
וילגרל לעממ םייערכ (ול :ירק) אל רשא" א"כ קוספב רומאה שמשי וז הרעשהל קוזיח .'דכו םימב
,"וילגרל לעממ" .דוחל (הריתנ ילגר) םייערכו דוחל (הכילה ילגר) םיילגר - "ץראה לע ןהב רתנל
.ל"נכ הכילהה ילגר ןהש ,תורחאה םיילגרה תוגוז ינשמ תוהובג ,תואשנתמ ,יתעדל ,ושוריפ

םיגד
ריפנס :הרהט ינמיס ןתמב הקפתסהו םיגד לש תומש הריכזמ הניא ,(ולוכ ך"נתה ןכו) הרותה
הימגאב ,הילמנב םיצרושה םינווגמו םיבר םיגדב תעפושמ ונצרא :רבדה הומתו .תשקשקו
...ןוכשת םפוח לעש םילודגה םימיה ינשבו

ויפכ לע ךלוה
בודו בלכ :תואמגוד שולש איבמו י"שר אב .אוה אמט "ויפכ לע ךלוה לכ"ש ונדמלמ ז"כ קוספ
יכלהמ םירחאה םינשה וליאו וילגר תופכ לע ךלוה דבלב בודה ,הלא תשולשמ םנמא .לותחו
תוארנ הלאש ראתנ קחודבו בלכל תושקו לותחל תויטסלא ,תוירכ םהילגרלש ,םה תועבצא
םהב תנתונו ץראה לע ץרושה ץרשה לע תרבדמו הרותה תרזוח םיבותכה ךשמהב ...תופככ
ןילוח ,ארמגב בותכה י"פע) שרפמ י"שר .'וכו "עברא לע ךלוה לכו ןוחג לע ךלוה לכ" :םינמיס
."המודל" המודה תאו תישופיחה תא איבהל - "לכ" ,ברקע הז - "עברא לע ךלוה" :(ב ,זס
קחודב !םיילגר שש תישופיחלו םיילגר הנומש ברקעל יכ ונל הרומ רתויב תיחטש תוננובתה
םירבסה - תישופיחל רשאו ,םיילגר תוגוז העברא לע ךלוה ברקעה יכ ,רמולו שרפל רשפא
,רקיע ןהש םיקרחה ןמ םיברבש הכילהה ילגר עבראל הנווכתה ארמגה :םידחא םיקוחד
רשאכ םינפל ונווכיש ןושארה גוזה תא איצוהל ,תישופיחה לש םינורחאה תוגוזה ינשל וא
עברא (םיילגר הברמלו םיילגר יתש ילעבל דוגינב) "םיילגר עברא" ושריפש ויה .םישוחמל
הברמ" (ארמגה יפל) י"שר שריפ הפיו אוה קוחד הז שוריפ םג םלוא ,הזמ רתויו םיילגר
."שדיפטניצ ןירוקו ןאכלו ןאכל ובנז דעו ושארמ םיילגר ול שיש ,ץרש ,לדג הז - םיילגר

,עבטב תוקיפסמ תועידי לעב הרומ יניעל קר םיארנה םישק םהמ ,השרפב םיישק לע ונעבצה
עבותו ןהב ןיחבמ ,יחה תרותמ טעמ עבטה ירועשב דמלש ןדקשו ןובנ דלי םגש הלאכ ןהמו
םיריבס םהמ .םינורתפו תובושת ונאבה ףאו תוריתס בשייל וניסנ .רבסהו הבושת הרומהמ
ריכהלו הנכות תא תעדל השרפה תא דמלמה הרומה לע .רתויב םיקפקופמו םיקוחד םהמו
השרפב םיניינעתמה םידימלתה תעד תאו ותעד תא חיניש ,קיפסמ רכה הבש םייחה ילעב תא
.הבורמ הדימב וז