םילבחמ רורחש תרומת םייובש ןוידפ

זיפשניילק ןרהא

ה"נשת ד-ג ןויליג , דמח הדשבהיעבה
יעישה רורטה ןוגרא ידי לע ןונבלב ובשנ ,דרא ןורו קניפ ףסוי ,ךיישלא םימחר ,ונילייח
.'הללאבזיח'
רחאל .החלצה אלל ,תונוש םיכרדב םרורחשל איבהל לארשי תלשממ התסינ םינשה ךשמב
איבהלו ןוגראה לע ץחל רוציל המגמב ,ןונבל םורדב 'הללאבזיח'ה גיהנמ ,דיבוע ךיישה ףטחנ ,ןכמ
.ןתמו אשמל
םילבחמ םתרומת ררחשל לארשי עבתת ,ונייובש תא ררחשל תונוכנ היהת םא םגש ,חינהל שי
םילבחמ הלשממה הררחש התרגסמב ,ה"משת תנשמ "לירבי'ג תקסע" ונלוכל הרוכז .םיבר
.ונחטשב םהיתבל ורזחש ,םיבר םיחצור ויה םילבחמה ןיב .ונלש םייובש השולשל הרומתב
.רעוס ירוביצ חוכיו הקסעה הררוע ,ונמזב
,"הדאפיתניא"ה יחצורמ םיבר ונייובש תרומת ררחשל עבתת לארשיש ,ונמצעל ראתנ הבה
לע דציכ - םיתיסמו םילבחמ דועו ,הידליו סייו לחר יחצור תאו ,405 סובוטואב חצורה תא םהיניב
לש םרורחשב ןוכיסה תאו ןידה תוויע תא הקידצמ םייובשה תלצה םאה ?גוהנל לארשי
?םילבחמה

.

םייובש ןוידפ תווצמ
ןחלוש"ב קספנ ךכיפל .(:ח ארתב אבב) תוומלו םירוסייל יופצ אוה ויבשב .השק יובשה לש ותרצ
ןוידפכ הלודג הוצמ ןיא .תרחא הקדצ לכל םדוק םייובש ןוידפש ,(ג-א ב"נר ,העד הרוי) "ךורע
.םימד םיכפוש וליאכ הז ירה ,םידקהל רשפא רשאכ ,םתודפל םירחאמש עגר לכו ,םייובש
לארשי תבהא ךותמ .םתרצמ םידוהי םייובש ןוידפב ןייטצה ,הירוטסיהה לכ ךרואל ,לארשי םע
ידכ ,םיינוגראו םיילכלכ ,םימוצע םיצמאמ רתא לכב לארשי תוליהק ושע ,לארשי תודחא תרכהו
תא ליצהל ידכ המחלמל אציש ,םהרבא ןושארה וניבאמ תכשמנ וז תרוסמ .הרצב םיחאל רוזעל
ןעמל לארשי תלשממו לארשיל הנגה אבצ לש םתוליעפב ,הלא ונימי דעו ,ויבשמ ויחא ןב טול
.םררחשל םיצמאמה לכ תא השענ םויכ ונלש םייובשה ןעמל ףאש ,ןבומ . (1)ונייובש

.

?ריחמ לכב - ןוידפ
לובג שיש וא ,שרדייש ריחמ לכ ורובע םלשל ונתוא תבייחמ יובשה תא תודפל וז ונתבוח םאה
?ךכל
רוסאש ,רמולכ .(א,המ ןיטג) ןהימד ידכ לע רתוי םייובשה תא תודפל ןיאש ונקית ל"זחש ,ונאצמ
!רחא יובש רובע םלושמה הזמ רתוי הובג ריחמ ידוהי יובש רובע םלשל
תובשל םמצע תא םירסומ םיביואה ויהי אלש ,(ד ,םש ע"וש) אוה וז הנקתל לבוקמה םעטה
יבשב םיאצמנה תלצהש ,אצמנו ,םרובע םילבקמ םהש הובגה ריחמה לשב םידוהי םייובש אקווד
.םירחא םיבר םידוהי לש םתייבשלו םתפיטחל דיתעב םורגת זרפומ ריחמב

.

?"זרפומ ריחמ" והמ
ורכמנ הבש הפוקתב הנקות ,"ןהימד ידכמ רתוי" םייובשה תא תודפל ןיאש העבקש ,ל"זח תנקת
הזמ רתוי .קושב דבעכ רכמנ אוה וב ףסכה םוכס :םדאל יווש היה זאו ,קושב םידבעכ םייובש
קושב םירכמנ םישנא ןיאשכ ,ונימיב יובש לש ויווש ךירענ דציכ ךא ."וימד ידכמ רתוי" יורק היה
תרומת םילבחמ :ונניינעב ןוגכ) תושפנ אלא ףסכ שרדנ אל יובשה תרומת םא :דועו ?םידבעכ
המכ ךירעהל ללכב רשפא םאה ?זרפומ םולשת והמו יוארה םולשתה והמ ךירענ דציכ - (םייובש
?ונלש דחא לייח הווש םילבחמ
ת"וש ןייע) ןהייובש רובע םלשל םלועב תולשממה ראש תונכומ המ :אוה הדימה-הנקש ,הארנ
הפיטח ישעמל יותיפו תונטחסל העינכ הווהמה ,"זרפומ ריחמ" בשחיי הזמ רתוי .('מ,א ז"בדר
םייובש 3 תרומת םילבחמ הררחש ,העודיה "לירבי'ג תקסע"ב ,לארשי תלשממ .םיפסונ םיבר
יבגל ךכ הגהנ אל םלועב הלשממ םוש .הדימ-הנק לכ יפל "זרפומ םולשת" יאדו והז .ונלש
ריחמ בשחיי ונלש םידדוב םייובש תרומת םילבחמ יפלאו תואמ רורחשש ,אופא הארנ .הייובש
.ומלשל ןיא ל"זח תנקת יפ לעו ,זרפומ

.

רוביצה תנכס לומ יובשה תנכס
הנכס לומ הנכס
אוה םא םג ,זרפומ ריחמ ידוהיה יובשה רובע םימלשמ ןיא
(2)םינורחאהו םינושארה בור תעדל
תא הדפנ םא ,הז הרקמב לבא ,םירוסיאה לכ תא החוד שפנ חוקיפ םנמא .תושפנ תנכסב אצמנ
ונא ךכבש אצמנו ,יבשל םירחא םיבר םידוהי ופטחייש ךכל םורגנ ,וימד ידכמ רתויב יובשה
בושייה ישנא לש תושפנה תנכס לומ תדמוע םייובשה לש תושפנה תנכס ,רמולכ .םירחא םינכסמ
שפנ םיחוד ןיא" יכ ,ץראה יבשוי לש הנכסל םתסנכה ידי לע הנכסמ םייובשה תא ליצהל ןיאו -
.(ינושרג ברה ,ךייפוצ לכ) "שפנ ינפמ
סינכמ ,םיבר םילבחמ לש םרורחש תרומת ןונבלב ונייובש לש םנוידפש ,הארנ ונניינעב ףא
ופרטציו ורזחי םיררחושמה םילבחמהמ קלח .א :ןהיניבו ,תוביס המכמ לארשי יבשות תא הנכסל
ושמשיש ידכ ,םידוהי ףוטחל םהיצמאמ תא וריבגי םילבחמה .ב .ונדגנ םילעופה רורטה תוחוכל
העתרהה תלטבתמ .ג .םירחא םיכרצל וא םהיריסא רורחשל :הטיחס יכרוצל הבורע ינב םהל
לש תמיוסמ הפוקת רחאלש תעדל םיחכונ םילבחמהש ןוויכ ,הלבחו חצר ישעמ יעצבמל שנועבש
םדיב ספתייש ידוהי יובש תרומת וררחושיש יאדוול בורק (םיער אל םיאנתב) אלכב הבישי
. (3) (ןרוג ברה ,ה"משת ןוויס ,"הפוצה")
יכ ,הב םיאצמנ םהש הנכסה תורמל ונלש םייובשה תא תודפל ונל ןיאש ,הרואכל ,הארנ ךכיפל
.הנידמה יבשות תא םינכסמ ונא ךכב

הנכס קפס לומ הנכס יאדו
ירהש .הטושפ הכ הניא תווש תונכס יתשכ רוביצה תנכס לומ יובשה תנכס לש הדמעה םנמא
םילבחמ רורחשמ האצותכ רוביצה תנכס וליאו - הווהבו תיאדו תושפנ תנכסב םיאצמנ םייובשה
ףידעש ,רמול םוקמ שי ךכיפל .דיתעבו הנכס ששח והז :הקוחר רתוי םגו תקפוסמ רתוי תיארנ
ידיתע הנכס ששח לשב ךכמ ענמיהל ןיאו ,תיושכעה תיאדווה םתנכסמ םייובשה תא ררחשל
.רוביצל
ורבח תא ליצהל ידכ הנכס קפסל ומצע תא סינכהל בייח םדא םאה :איה הלודג הלאשש אלא
לע ףידע ורבח תנכס יאדו יכ ליצהל םיבייחמ שי :םיקסופה וקלחנ הזב ?תיאדו הנכסב אצמנה
'לה םג ןייע .םש) ורבח תנכס יאדו לע ףידע ולש הנכס קפסש םירמואב םיללוש שיו ,ותנכס קפס
לע לוטיל םיבייח ונא םא קפס ליטהל שי ונניינעבש ,אצמנ .(ז"כרת ,ג ז"בדרו ,א"פ ףוס חצור
תיאדו איה וליפא ,םתנכסמ םייובשה ליצהל ידכ ,םיידיתעו םיקפוסמ וליפא ,םינוכיס ונמצע
.הבורקו

רוביצ לומ דיחי
,הארנו .וללכב רוביצה לש ונוחטבו ומולש לומ םייובשה םידיחיה תנכס תדמוע ןאכ ,וזמ רתי
,המחלמל םיאצוי ירהש ,םידיחיה ייח ינפ לע רוביצה ןוחטב תא ףידעהל שי ,תועדה לכלש
תיאדו הנכסב םילייח לש םהייח םינכסמ הזבש תורמל ,םייובש ץוליח לש תויאבצ תולועפלו
. רוביצה ללכ לש םולשהו ןוחטיבה ןעמל ,הבורקו
ןיא ,רוביצה ןוחטיבב עגפי םיבר םילבחמ לש םרורחשש איה הכרעהה ןכא םאש ,הארנ ךכיפל
.תוומ תנכסב ואצמייו םהיבוש דיב ונייובש וראשיי ךכ בקעש תורמל ,םררחשל

.

םינוש םיטביה - רוביצה ןוחטיב
לש םנוידפש עובקל טושפ םאה ,לבא .םידיחיה תבוט ינפ לע ףידע רוביצה ןוחטיבש ,ונרמא
תונכסה לע ונדמע ליעל ?רוביצה ןוחטיבב עגופ םיבר םילבחמ רורחש תרומת םייובש םילייח
העיתרה לוטיב ,הבורע ינבכ םידוהי תפיטח ,רורטה ינוגראל םיררחושמה תופרטצה :ךכבש
.הנידמה יבשות תא ןכסמ םילבחמה רורחשש ,הארנ היה ךכ ךותמ .'וכו שנועמ
םע ךשוממ המחלמ בצמב םיאצמנ ונאש ,(יולה .ד.ח ברה - ז ,בר ךל השע) םינעוט שי םלוא
םילייח ףוטחל ידכו ונב עוגפל ידכ םדי לאל רשא לככ םישוע םה ךכ ןיבו ךכ ןיבו ,רורטה ינוגרא
ןוחטיבה תועורז לש םתוכירדל תודות הז ירה ,ךכב םיחילצמ םניא םאו ,םידוהי םיחרזאו
אלש השדח הנכס רצוי וניא םילבחמ תואמ המכ לש םרורחשש ,אצמנ .ה"עב ונילע םיניגמה
.ןכל םדוק תמייק התיה
תנידמ ,יבשב לופיי םאש עדוי לייח רשאכ :ל"הצ ילייח לש לארומה ,(םש) הבושח הדוקנ דועו
ולרוגל רקפויש שושחי םא םלוא .שפנ תוריסמב םחליי - וררחשל ידכ לכה תא השעת לארשי
ינוחטיבה קזנה והמ ןוחבל שי ,התעמ ?ותמיחל רשוכ לע הערל עיפשי אל רבדה םאה - יבשב
תישפנה םתונוכנו ל"הצ ילייח לש לרומב העיגפ וא ,םיבר םילבחמ לש םרורחש :רתויב לודגה
היושע רוביצה ןוחטיבל הגאדה אקוודש ,אצמנ ?ו"ח ונילע אובל תולולעש תומחלמב םחליהל
לש בר רפסמ רורחשב ךורכ רבדהש תורמל םייובשה םילייחה תא תודפל הטלחה בייחל
המכ יפ הרומח תינוחטיב הנכס תווהל הלולע ל"הצ ילייח לארומב העיגפש םושמ ,םילבחמ
.םיררחושמ םילבחמ תואמ המכבש הנכסה רשאמ הנידמה לש המויקל
םהילוקיש תא לוקשל םתבוח .הדבכ תוירחא תלטומ הלשממה ירש לע .השק היעבה ,ןכא
.םיידדצ םילוקיש אלל , (4) המואה ןוחטיב תבוטל םאתהב
טרפהו ללכה תבוטל םהיתוטלחהב לועפל וכזיו ,וינפלמ הבוט הצעב םנקתי ה"בקהש ,ללפתנ
.דחי םג


הבחרהל תורוקמ
.180 'מע ,ד ןימוחת
.א,חכ חרזמה רוא
.גנ,ז בר ךל השע
.א"ל ךרכו 'ז ךרכ ,הפ-לעבש הרות
.305 'מע ,ו ןימוחת
.ןרוג ברה רמאמ ,ה"משת ןוויס "הפוצה"
.ט"משת בא 'י ,תבשל ףסומ ,"הפוצה"
.ןליא-רב ילתפנ ברה תכירעב ,רעונה ףגא ,ךוניחה דרשמ תאצוהב תרבוח


:תורעה


רוזח .ןשב רזעילא - "תידוהיה הרבחב םייובש ןוידפ" רמאמב ןייע
.1
רוזח ;בי-י ,ח םיינע תונתמ ם"במר ;םש םינושארבו "ןוממ לכ" ה"ד 'סות א,חנ ןיטיג ןייע
.וס,ד ןיטיג המלש לש םי ;'ד 'קס םש הבושת יחתפבו ,ד,בנר ד"וי ע"וש
.2
.
רוזח ,רוביצה םויק ליבשב םדיחיה תושפנ םינכסמ רמולכ ,תושר תמחלמל ףא םיאצויו
.הרישי תושפנ תלצה הניא המחלמה תרטמשכ םג
.3
.
רוזח ,םיפטוחה תושירדל תונעיהל בויח ןיאש :ןיקנה ברה ,מ"שת ירשת ,חרזמה רוא
.המחלמה לוהינ לש םילוקישל םאתהב עבקנ לכהו ,טרפב םיחיגשמ ןיא המחלמבו
.4
.