תדה תועמשמ לע תוחיש

זירפ בד קחצי ר"ד ברה

2-3 ב"סשת דמח הדשב

החיתפ
ןוטלפא ךכב חתפ .תוגה יאשונב דחוימב ,תלבוקמ תיתורפס הרוצ אוה ,גולאידה ,חיש-וד
'ר ,"םייח רוקמ" ורפסב לוריבג ןבא המלש 'ר ,ירזוכה ורפסב ל"היר וז הרוצ ושפת תודהיבו
.וירפסמ המכב ל"חמרה ןכו "שדחה ירזוכ"ב וטינ דוד
רודו רוד לכבש ומכו .ןדצב תמייקתמ אלא תולבוקמה ןוידה תורוצ םוקמב האב הניא וז הרוצ
ינא .תרחאה הרוצל םג םוקמ שי ךכ ,וז הרוצב תונשיה תולאשב שדוחמ ןוידל םוקמ שי
.ירכש הז היהו ,םיארוק ולא יאל תלעות איבי הז קרפש הווקמ
זירפ בד קחצי


,תמאבו היתויועמשמ לכ לע תימואלה יתוהז תלאש יתוא תדרוט הלחה הנורחאל :לאיתלאש
עבורמ יאקיזיפ-יאקיטמתמ דציכ ןיבהל יל השק תצק .ךכ לשב חונב אלש טעמ שח ינאש
דרטומ ,תקייודמ תינויע הבישחבו תוקודב תודבועב ,עדמב ויה וניינעו ותרשכה לכש ,יתומכש
הדבועל סחייל רשפא תובישח וזיא לכה ירחא .םיישממ יתלבו םייטסימ םיארנה םיאשונ לשב
הבשחמ ךכל ושידקה אל םמצע םה ףאש ,ידוהי אצוממ םירוהל יתדלונ אל וא הרקמבש
.ולא םיאשונב תצק תקסע ףאו תודהיב תניינעתה רבעבש יתעמשש ינפמ ךילא יתינפ .הבורמ
יא ריהבהלו ידיב עייסל לכות ילשל תומודה תוירוגיטקב בשוחה עדמ שיאכ התאש יל המדנ
.ולא תוקפסו םירוהרהמ רטפתהל חילצא ילואו תודהיה תודוא םירבד ולא

תצק דומלל יתלחתה ךלשל המוד תוררועתה ילצא הלח םינש המכ ינפל ,תמא ןכא :הידבוע
לכמ תוחונ יא ינא םג יתשח םנמא הלחתהב .הזב קוסעלו ןיינעתהל ךישממ ינאו תודהי
םע םלוא .ןתוא רותפל רשא רתוי ולא תולאשמ "רטפתה"ל ךרד ינא םג יתשפיח ךומכו ,ןיינעה
תויעבמ רטפתהל הצור יניא בוש םויכו יתשיג התנתשנ ידומיל ךשמה םעו ןובאיתה אב לכואה
.קתרמ ןויעל דרטממ וכפה ןה ;ולא

?הקיזיפב ךקוסיעל המוד תודהיב ןויעה תא תאצמ םנמאה :'ש

תד ןיבש םייתוהמה םילדבהה תורמל ,יכ םא ,עדמ אלו תד איה תודהיה .אל טלחהב ,אל :'ע
הנובתה םג רתיה ןיב תברועמ ןהיתשב קוסיעב ירהש ,לטובמ אל ינבמ ןוימד ןהיניב שי ,עדמל
.תישונאה

ןבומב תד איה ךתעדל םאה ?עדמ אלו תד איה תודהיהש ךירבדב התא ןווכתמ המל :'ש
םאו ?תירצונ היגולואיתל הליבקמה תידוהי היגולואית שי םאה ?תד איה תורצנהש הזל המוד
לע חלס אנא .םיכלוהו םיכבתסמ םיניינעהש ינמודו לבלובמ רבכ ינא ?ןהיניב לדבהה המ ןכ
.תחא תבב תולאש המכ םע יתצרפתהש

ךילהתב יעבט בלש אלא וניא תוכבתסהכ ךל הארנש המ ;ילמרונ דאמ הז ,ארונ אל :'ע
ליחתהל רשפא םרטב ,רקחמב יתלחתהה בלשה ,תיעדמ הדובעב ומכ .רומג רדסב הזו רוריבה
םתוא קרפלו ואושנו רקחמה תייעב תא רידגהל ינויח ,והשלכ אשונב קמעתהלו רוקחל
רמאנ רבכו .שופיחהו רקחמה תא דקמל ידכ ןטרופלו תולאשה תא דדחל ךירצ ;םימרוגל
."הבושתה תיצחמ םכחה תלאש"
םיסנמו עדימ םיפסוא יעדמה רקחמה ךילהתבש ךכב אוה עדמל תד ןיב לדבהה ,ןיינעה םצעלו
ןיב םייתביס םירשק תאיצמ לש ןבומב םריבסהלו ,םיקוח וא תועפות ןחבאלו רדס וב תושעל
.המל םרוג המ ,תרשרש תולועפ רתאל םיסנמ יעדמה רקחמה תרגסמב ,ונייה .תונוש תועפות
... המואמ ונממ שרוד וניא ,יהשלכ תובייוחמ םדאה לע ליטמ וניא עדמה ,תדל דוגינב לבא

רקחמל םישנא םישידקמ םייעדמ םיגשיהל עיגהל ידכ !קיודמ אל דאמ הז ,עגר החילס :'ש
ונעמל םיחנוז רקחמב םיזכרתמה ולאמ םיבר ;םהלש היגרנאה לכ תא ,םהימי בטימ תא
?המואמ םדאהמ שרוד וניא עדמהש התא רמוא דציכ .םירחא םירבד

בייחמ וניאו וב קוסעל םדאהמ שרוד וניא עדמה .יירבד תא ריהבאו םייסל יל ןת אנא :'ע
והשמ םורתל תמאב הצורש ימש ,תרמאש יפכ תמא םנמא .םייעדמ םיגשיהל עיגהל ותוא
,המשל תילאוטקלטניא תונרקסמ עבונה ,ולש ןיינע הז לבא הבורמ הברקהל שרדנ עדמב יניצר
קוסיעו םייחב תונוש תורטמ שי םדא ינבל .םיירמוח םיגשיהל ףא וא דובכלו הרכהל הפיאש
םדאה רחוב וכרד תא םגו ותרטמ תא ךא ,ולא תורטמ שממל םיכרדהמ תחא אוה עדמב
.הזל תמדקומ תירסומ תוביוחמ ול שיש אלב ומצעב
חרוא תא אלא ,םימיוסמ םיטרפב אל ומלועב םדאה לש ותבוח תא תעבוק ,תאז תמועל ,תדה
.ןשומימ יכרד תא ףא הבורמ הדימבו תורדגומ תורטמ וינפב הביצמ איה ;ולש ללוכה םייחה
תונורקעו םיכרע םג אלא ,תוישעמ תובוח קר אל הב ןימאמל הביתכמ ףא תדה ,הזמ רתוי
.הנומא

קלחל קר תסחייתמ איהו תטלחומו תללוכ הניא עדמל תד ןיב ךלש הנחבאהש ינמוד :'ש
תא תרפשמ תחא הלועפש הלגנ לשמל םא .יאופרה רקחמה תא לשמל חקינ ;םיעדמהמ
הנושארה תא תושעל ותוא תבייחמ האופרהש רורב ירה ,ול הקיזמ הינשו םדאה תואירב
אוצמל רשפאו ?האופרל תד ןיב ןכ םא לדבהה המ ?ךכ הז ןיאה ,הינשב טוקנל וילע תרסואו
.ולאכ עדמ ימוחת דוע

לע םיססבתמ םינורחאה ךירבד .יתנעט תא שיחמהל תעייסמה תניוצמ המגוד תאבה :'ע
.רשפאה לככ וייח תא ךיראהלו ותואירב לע רומשל בייח םדאהש יומס יכרע דגיה

?ןוילע ךרע םה םדאה ייחש לכה לע םכסומ הז ןיאה ?יומס ןאכ המ :'ש

,דרפנב ךכב ןודל רשפא בגא ךרדו) ןוילע ךרע םה םדאה ייחש םימיכסמ לכהש הדבועה :'ע
(םייחה ךרע לע םיפידע ובשחנ תונוש תופוקתבש םיבר םיכרע םירכומ תישונאה הירוטסיהב
,ירסומ אלא יעדמ וניאש יכרע דגיה הז ,הברדא .תיעדמ תמאל וז המכסה תכפוה הניא ןיידע
םא ,ךכ .ושומימב עייסמה רישכמ קר איה עדמכ האופרה ;הל הצוחמ האופרה לע הפכנש
,תאז עצבל דציכ ינכט ץועי אפורמ לבקל הדימ התואב לכוי וייח תא רצקל םדא הצור לשמל
. יזיפ לבס תוחפ וא רתוי לש הדימב

ףא ;תשמתשה הבש המגודה וא ןורקיעה הז םא חוטב יניאו ,יל רורב אל ןאכ והשמ :'ש
דבאתהל דציכ ול ץעיי אל יאדוו םדא לש ותואירבל הקיזמה הלועפ לע ןיעדויב ץילמי אל אפור
.ואל םא יהשלכ תדב ןימאמ אפור םא הנשמ הז ןיאו ,תיאופרה הקיתאה תא דגונ הז ירהש

ךתנעט יכ ,תחלצומ הריחב וז התייהו התא תרחב המגודכ האופרה תאש ךריכזא :'ע
םינתונ םיאפורש ינכט ץועי .ונתייעב תא בטיה הריהבמ םיאפורה תוגהנתהל סחיב הנורחאה
תעובש"מ אלא יעדמ רקחממ אל תעבונ תנייצש תוגהנתהה לבא יעדמ רקחמ לע ססבתמ
.םמצע לע ולביק םיאפורהש תוירסומ תודמע לש חוסינ איהש ,"םיאפורה
אלו והשלכ םיכרע םלוסב הרושק ןוילע ךרעכ םייחה תשודק תא ולביק םיאפורהש הדבועה
םילוכי תינכט ,ךדיאמ .םירחא םימוחתבו תועוצקמב םג יטנוולר הז ךרעו ,םתויחמומב
ףיטמ אפורש עגרב ,ןכל .םלועמ םירבד ויה רבכו הנוש הקיתא ךמס לע םג לועפל םיאפור
ותדמע םע תיעוצקמה ותוכמס תא ברעמ אוה ותואירבל קיזמ וייח חרוא יכ לע רסומ והשימל
.הרושה ןמ םדאכ תיכרעה

?ךכ אלה ,אשונהמ וניטס תצק ,האופרל ונעגהו תדה לע רבדל ונלחתה םצעב :'ש

םנמא האופרה .תודבועל םיכרע ןיב לדבהה תא דדחל ונל הרזע המגודה ,אקווד ואל :'ע
םהש םיאשונ ,רסומל ,םיכרע םלוסל הרובטב הרושקו תלבגומ איה ךא ,תודבועב תקסוע
.תדה לש הניינע םוחתב
?רסומ ןיא תד ילבש רמול ךתנווכ םאה :'ש

תושונאהש תוירסומ תולאשב תוכמסה לעו קוסיעה לע תוידעלב ןיא תדל ,אקווד ואל :'ע
וגהנתהש תורבחו םיטרפ ויה דימתמו זאמ .תדל רשק ילבו םע ,הימי תישארמ ןהב הטבחתה
.תד תודסומו תוכרעמל רשק אלב חתפתהש תורמל ,ירסומ אוהש ומיכסי םיברש ןפואב

?תוירסומ תויעבל תדה לש תוסחייתהב ידוחיי רבד ןיאש ךתנווכ םאה :'ש

,יתרבח רסומ אוה ,תד אלל ומצעשכל רסומה .הבושח דאמ הדוקנ וזו !יתרמא אל הז תא :'ע
,יתד רסומב םג הזל ףסונב תקסוע ,תאז תמועל ,תדה .דבלב ורבחל םדא ןיבש םיסחיב קסועה
תוכמס ול שיש ןוילע חכ םע ויסחי תאו ומצע ןיבל וניב םדאה תוגהנתה תא םג ללוכו ףיקמה
ףופכ יתרבחה רסומב תדה לש הקוסיע ,ןכ לע רתי .אהי אלש אשונ לכב תיפוסו תטלחומ
תוכמסו ףקות ,תועמשמ ןתונ רשא אוהש ,יתדה רסומהמ קלח הווהמו הינכתלו התוהמל
.םינימאמה יניעב תדה לש יתרבחה רסומל םיטלחומ
אוה השעמלו ,תיתרבח המכסה דבלמ והשלכ תוכמס רוקמ ןיא יאמצעה יתרבחה רסומל
חורב הנבומש "יעבט קוח" שיש ונימאהש םייתד םיגוה ויה דימתמו זאמ יכ םא .יתורירש
.תדה תווצמל םאות אוהש ,ל-אה ידי לע וב עבטוה רשאו םדאה

התאש המש קדוצ התא תינורקע .יתענכתשהו טעמכ ןושארה עגרבו דמחנ דאמ עמשנ הז :'ש
תא ריבעהל אוה תישעש המ לכ םצעב לבא .יתורירש אוה "יאמצע יתרבח רסומ" הנכמ
השיג םג תללוכש יהשלכ תיתד תרגסמב הנומאל ,הרוחא דחא דעצ תיתורירשה הריחבה
תדב יולתה יתרבח רסומ םא קפס ןיידעו .רתוי םיטרופמ תוגהנתה יללכ םג ילואו תירסומ
.ולא םיכרצל הנעמב תורישי החתפתהש רסומ תכרעמ השועש יפכ הרבחה יכרצ לע הנעי ןכא

ןיא תדה תרגסמבש דאמ ןכתי ."יתד יתרבח רסומ" הרדגההמ יב רזוח ינאו ,קדוצ התא :'ע
םא טילחהל ישפח םדאהש "תירסומ" הניחבמ םיצלמומה תוגהנתה יללכ ןיב הנחבאל םוקמ
יתרבח רסומש רמול םזגומ תצק ינש דצמ .טלחומ ןפואב בייחמה קוח ןיבל ,ואל םא םמייקל
ןיעמכ רסומב תוארל םיטונ ונא .םהילע הנוע שממו הרבחה יכרוצל םאתהב חתפתמ
.הרבחה לש ירסומה הדוקפת תא תרפשמה ותמלשה וא קוחה לש וסיסב איהש היפוסוליפ
יאמצעה יתרבחה רסומה לעופב יכו תואיצמ רשאמ רתוי בל תלאשמ וזש םינעוטה שיש אלא
אל ;תויתרבח תוצובק לש תומצוע ףקשמה תוחוכ קחשמ לש האצות אוה ,קוחה ומכ ,תדמ
.רשויו קדצ לש םירוהט םיגשומ רשאמ ,רתוי ילוא ,תוחפ

אל ,רסומה תרזעב ,ןיפיקעב עדמל תד ןיב לדבהה תא דדחלו רידגהל ןויסינהש המוד :'ש
?רישי ןפואב וז הלאש םע דדומתהל הסננ ילוא .הז בלשב אל תוחפל ,חלצ

ונילע ןיאה ,םצעב ןכ ינפלו ,םהל ףתושמ המ ןוחבל שי עדמל תד ןיב לידבנש ינפל ילוא :'ע
?תדבו עדמב ולש תוננובתהה תרוצל ףתושמה רבדה ,םדאה תנובת תא ןוחבל

תיווזמ תוחפל ,ידמל ינטשפ הז לבא וישכע דע ונרתח הזל עדומ-תתב תוחפלש המוד ,ןכ :'ש
,תואיצמה תא םינחוב ונא םיקודב רקחמ תוטישו ילכ תרזעב .יעדמה רקחמה לש היארה
.עבטה יקוח תחכוהו יוליג ידי לע ןתוא ריבסהל םיסנמו יביטקייבוא ןפואב תועפות םינחבאמ
?תדב תוליבקמ הזל שי םאה

תמאב םעפ .ימיטפוא ידמ רתוי התא ,ראתמ התאש יפכ קוידב אל הז עדמב םג לבא ,אל :'ע
.םיפסונ םירבד ןתרזעב חיכוהל רשפאו החכוהל תוקוקז ןניאש תותימא ןה תומויסקאש ובשח
,תויעדמ תוחכוה אליממו ,ויתוטישו רקחמה ילכ לש םתונימאו ךכ הז ןיאש םיעדומ ונא םויה
קוח םירידגמ םויכ .יתורירש ןפואב ולבקתהו ורחבנש - תומויסקא - תוחנה לע םיססובמ
.הרתסנ אל ןידעש הרעשהכ יעדמ רבסהו
ףאש שיו ,תויביטקייבואב תועפות ןחבאל םילגוסמ ונא ןיאש לבוקמ טנק זאמ ,הזמ רתוי
.ןנובתמה תסיפתב תונתומ ןניאש תויביטקייבוא תודבוע לש ןמויק םצעב קפס םיליטמ

לע םיססובמ םהו ,היגולונכטה יגשיה תא ללוש ךניא ירה ,דבוע עדמהש םיכסת לבא :'ש
.תויעדמ תוירואית לעו םיאצממ

הניא ןיידע תדבוע תמיוסמ היגולונכטש הדבועה לבא .ךכ לע קלוח וניא שיאו ,רורב :'ע
םיקוחב תושודג עדמה תודלות .תמא ןכא איה הירחאמ תדמועש הירואיתהש החיכומ
םייטרפ םירקמכ וררבתה וא ,וחדנו ורתסנ רבד לש ופוסב תאז תורמלו ,ודבעש תוירואיתבו
יאנתב םינתשמ דדובל דאמ השק תדה םוחתבש ןוכנ םנמא .רתוי םיינללוכ עבט יקוח לש
המ ,תודבוע ןיב םירשק ששאל השק רתוי דועו ,תודבוע ןחבאלו םייוסינ ךורעל ,הדבעמ
תדה ינפ לע עדמה לש יתוהמ ןורתי לע תפרוג הרהצהלו ןאכמ לבא .עדמב תושעל רשפאש
.קחרמה בר תואדוובו רבסהב ,הנבהב

קיפסמ אוה ןיאש לבא תדה ינפ לע םיוסמ ןורתי שי עדמלש םיכסמ התאש תרמוא תאז :'ש
.ןהיניבש חוכיווב עירכהל

;הזכ חוכיו ללכ ןיא תמאבש אלא ,חוכיו םהיניב היה וליא ךלש חוסינל םיכסמ יתייה :'ע
.םידרפנו םינוש םירושימב םילעופו םימייק עדמהו תדה

תישונאה תוברתה לש התיווה זכרמב דמוע הזה חוכיוה ,הזכ רבד רמול לוכי התא ךיא :'ש
?דימתמו זאמ

אוה לבא ,תיעדמה הבישחה לולכשל תורודה תצורמב הברה םרת ףא הזה חוכיוהו ,תמא :'ע
תעה עיגהו ןמזמ רבכ לדחיש היה ףידע .תוברתה תוחתפתה ךלהמב ורקש תויועטהמ תחא
.ונממ רטפיהל

?דיתעב םג הרפיו ךישמי אלש המל ,היבו הינימ הריתס תצק עמשנ הז :'ש

,תיתורירש החנה קר אלא "תמא" הניא המויסקאש הדבועב ריכה עדמהש עגרבש ינפמ :'ע
םיגוה וצמאתה םייניבה ימיב :המגוד ירהו .תורפהלמ וחוכ שתו ודיקפת תא הז חוכיוו םייס
םהו ,תויטמתמ טעמכ ,תויגול תוחכוהב ארובה לש ותואיצמ תא חיכוהל ,םידוהי םג ,םיבר
תומויסקא לע תונעשנה "תוחכוה"ש םיעדוי ונא םויה .יניצרו בושח דאמ טקייורפכ תאז וחקל
חקייש ימ ןכש ,רתויב תקפקופמ תדה לש תוארה תדוקנמ ןתלעות ןכלו יתימא סיסב אלל ןה
.שממ ןהב ןיאש הלגיש עגרב ותנומא תא דבאל לולע תוניצרב ידמ רתוי ןתוא

?תינויגה יתלב איה ארובב הנומאש רמול ךתנווכ םאה :'ש

ןחביהל ללכ הכירצ הנומאה ןיא ינורקע ןפואב .תינויגה-לע איהש קר יתנווכ ,הלילחו סח :'ע
ויביכרמ ןיב המאתהו ןוזיאב ישפנ ךרוצ שי םדאלש ןויכ םלוא .וילכבו ןויגהה יגשומב
ךות ,םינשה ןיב תטלוב הריתס אהת אלש לדתשהל ול רתומ ,םיישגרהו םיילאוטקלטניאה
לש טקייורפה השעמל היה הז .ףולח ינב םינועיטב לוכיבכ הריתסה בושי לש תולתל תועדומ
.םיכובנה הרומ ,יפוסוליפה ורפס תביתכב ם"במרה

ינפב ללכ םידמוע םניאש םינועיטל םאה ?"ףולח-ינב םינועיט" גשומב ךתנווכ המ :'ש
?תימצע האנוה םתס ?תרוקיבה

.םינותנ םוקמבו ןמזב תיתוברת הסיפתו הבישח תרוצ םימאותה םינועיטל יתנווכ ,אל :'ע
לכ םע ,תיעדמ הניחבמ "ןוכנ"כ םויה לבוקמש המש םיעדומ ונא תירוטסיה הפקשה ךותמ
.ךחוגמו ךרפומכ תוארהל ,םינש המכ דועב ,לולע ,ליעל ונינמש תולבגמה

תקולח השעמל תעצהו עדמב שומישה תא תללוש הניא תדה ירה ,ןוכנ ךתוא יתנבה םא :'ש
עייסמ עדמה דועב תיכרע הלאש ןהש תורטמה תא םיעבוק רסומה וא תדה :ןהיניב הדובע
.תורטמה שומימל םיעצמאה תריחבב

לע ךל הדותו הרורבו הדח הכ הרוצב ךכ לע יתבשח אל םעפ ףא ךא ,יתנווכתה הזל ןכא :'ע
.הרדגהה
םדצל םייקתהל הלוכי ,עדמו ןויגה תבלשמ הניא התוהמבש תורמל ,תדהש אצוי הז יפל :'ש
תמקימ ובו ,רמול המ עדמל ןיא ובש םייוסמ םוחת םדאה ייחב שי ןכש תימינפ הריתס אלל
לע לכה ךסב תדמוע בייחמו טלחומ דמעמל תנעוטה ,תדהש רזומ יל הארנ תצק ךא .תדה תא
!ףילחת לש רדעההו הלילשה סיסב

הריתס ןיאש הרכהב ןושאר בלש אלא הז ןיא .תודהיב אלש יאדובו ללכב קייודמ אל הז :'ע
התיה ,לשמל תורצנב ומכ תורחא תותדל דוגינב ,תודהיבש ןייצל ךירצו .עדמל תד ןיב תורחתו
ןושאר יגולוכיספ םוסחמ הז היה ,ותעשב ,יבגל .םימוחתה ינש ןיב הרורב הנחבא דימת
ןתונ עדמהש הנומאה ,"תונעדמ"ה ךיבסת לע רבגתהל ךירצ יתייה תישאר .יתודהיב הרכהל
,תודהיב ןגועמ ינאש יכותב יתשח הזה לושכמה לע יתרבעש עגרב .תולאשה לכל תובושת
יל התנקה יל "העירפה" יתודהיש הדבועה םצע השעמל .דאמ טעמ הילע יתעדי זאש תורמל
.וז השוחת יב הקזחתה ןכ רתוי יתדמלש לככו הילא תוכיישה תשוחת תא

,לודג רחבמה םויה ?תונוש תותדו תונומא ןיב הריחבו האוושה לש בלש לע תגלד םאה :'ש
.תויחרזמה תותדה דעו תורצנהמ ,טקרמרפוס שממ

יתעסנ ףאו ,רחואמ רתוי תאז יתישע ,תואוושה יתכרע אל הלחתהב ,תמאה תא רמול :'ע
תונרקס לש םיפחדמ םג ךא יתרבח ץחל לשב רקיעב ,םימארשא רויסל ודוהל
.תודהיב ימוקמש יתשח ,תוקפסה תורמל ,דימת ךא .תילאוטקלטניא

לכב הברה ןיבמ יניאש םג המ תוקפסב אלמ ינא ךא ,ילש ןטבה תשוחת םג וז ,רזומ :'ש
?אקווד תודהיב ךתוא קיזחמ המ םצעבו ,ךתוא ךשמ המ .קסעה

םדאב תולזלזמ תוידוהה תותדה .הללכהב טעמ אוטחלו ,הרצקב ודוה תא רוטפל השרת :'ע
יתיסינ םש יתוהשב .םייחהמ םיקוחרה םיהובג תונויער זכרמב תומשו ,תישונאה הרבחבו
הברה םיהובג היגולונכטו תוברתל ודוה העיגה קוחרה רבעב .יתחלצה אלו ודוה תא "ןיבהל"
לש תוברת-תתל הרדרדתה תידוהה הרבחהו חתפתה אלו רצענ הז לכ ךיא ,ברעמהמ רתוי
אלש יאדו ,תד גשומה םצע םע ילצא בשייתה אל .הייסולכואה תיברמ לש ישונא ןווינלו תותכ
המילש הרבח שי ודוהב ;םוקמ לכב שי הז ,תישיא תותיחשב וניא רבודמה .והשלכ לאידיא םע
,לכמ עורגהו ,קבאכ םדאה תא תלבקמה הרבח ,םיתחשומ דוסי יגשומ לע תתתשומה
ילוא .םתוא ןיינעמ אל טושפ הז ,ללכב הז םע םיקסעתמ אל םהינימל "םישודק"הו םיאורוגה
םישנא ;םייטנוולר אל טושפ יל וארנ םהלש תוינחורהו "השודק"ה יגשומ לבא ,העוט ינא
.תומראק םע םיקסעתמ םהו ,םיבובז ומכ תובוחרב םש םיתמ

בוט בצמה לשמל תורצנב ירה ,הקיסיפטמה יבגל םג עבוק יתרבחה טביהה ךלצאש הארנ :'ש
?ודוהל האוושהב הברהב

רבכ ךא ,ללכ תמייק התייה אל ודוהבש ,תודהיה תעפשה וז קפס אללו ,דאמ הנוש ,ןכ :'ע
תבוכרת יל תיארנש ,תונוויה תא הלטנ תורצנה ירהש .ימעטל קיפסמ הז היה אל הלחתהמ
יכ םא לילאה תא הדירוה תודהיה תעפשהבו ,ההובג היפוסוליפ םע הכומנ תולילא לש הרזומ
,וז הרמה תקדצהל .שונא ינב םישודק לש ןחלופ החפיטו םדאב ותוא הרימה ןכש ,ירמגל אל
תא תורצנה התנזה
."היגולואית" הנוכש המב התוא הרימהו היפוסוליפה

תנעטש המל דוגינב ,יתרבח קדצ לע בר שגד םג הב שי ,תורצנהמ דחא קלח קר הז לבא :'ש
?ןכ אלה ,ודוהב תותדהו תוברתה יפלכ לשמל

תווצמה לוטיב איה תורצנה לש תירקיעה התייעב ךא .תודהיה תעפשה וזו ,תמא :'ע
ןואג הידעס 'ר .דבוע אל טושפ הזש רבתסמו ,םדאה לש בוטה ונוצרב תוקפתסהו תוישעמה
תווצמו ,תיקולא תולגתהב ךרוצ שי ןלבקל ידכש - תויעמש תווצמ ןיב הנחבאה תא עבט
תווצמב םגש רמוא אוה תאז םע ךא .ותנובת חוכמ ןהילע דומעל לוכי םדאהש - תוילכש
תא תולגל ,בוטה הרקמב ,הלוכי תישונאה הנובתהש ינפמ ,יקולא יוליגל םדאה קוקז תוילכש
תורצנב שיש טעמהש ,תוישעמה תווצמה ןה ולא .ומושיי יכרדו יטרפ תא אל ךא ןורקיעה
.לארשי תרותמ חוקל ,םלסיאה ץמיאש רתוי הברהו

?תורצנב תרחב אל הז ללגב םאה :'ש

איה תודהיהש יתשח ירה ,תויוטבלתההו תוקפסה לכ תורמלש ךל יתרמא רבכ ,קוידב אל :'ע
יתדמלש לככ וגומנו וכלה תוקפסהו ,השעמ רחאלש המכח ןיעמ ויה וללה םינועיטה ."תיב"ה
לש ףויזו לולידכ יל וארנ וללה תויטסיאותונומה תותדה יתש ,הרקמ לכב .רתוי יתיוושהו
.םיינעל תודהי ,רוקמה

לדבהה יל רורב אל ןיידע ךא .תילילא תוברת וא - תד לבקל ןכומ תייה אל עודמ יל ןבומ :'ש
אוה ירקיעה רבעמה .םלסיאהו תורצנה לע תודהיב תאצמש ,ןורתיה םינפ לכ לעו ,יתוהמה
היגולואית וזיא הנשמ הז המו ,םדאה תסיפתמ הלענה ,טשפומו דחא לאב הנומאל תולילאמ
העפשה התייהש ררבתמו םייניבה ימי לש תיתדה תוגהה לע תצק יתארק ?ץמאמ התא תיטרפ
ןהיניב שיו ,תימלסומהו תידוהיה ןיב רקיעבו ,תירצונהו תידוהיה הבשחמה ןיב הבר תידדה
.רכינ ןוימד
,ללכב .יתוהמ אל ,ינוציח אוה תורחאה ןיבל תידוהיה תוגהה ןיב ןוימדה .קוידב אל :'ע
לש הרקיע ,תינשמ תובישח היפוסוליפל התייה תודהיב ,תרכזהש ולא תותדל האוושהב
תונכל ןתינש המב תוקסוע שולש קר תורבדה תרשע ןיב .הכלהב ,ךורע-ןחלושב אצמנ תודהיה
.ורבחל םדא ןיב רקיעבו ,תוישעמ תווצמב תוקסוע רתיה לכ ,היגולואית
דוסי תוקולחמ .הירוטסיההמ דומלל ןתינ תודהיב תוגההו הכלהה לש תיסחיה ןתובישח תא
ןוגכ ,הכלהה תונורקע תא ולבק אלש ולא לש השירפלו קתנל ומרג הכלהה םוחתב
ומרג אל תוגהה םוחתב תופירח תוקולחמ תאז תמועל .דועו םיארקה ,םיקודצה ,םינורמושה
הניאו ידוהיה לש ונמזו ותוליעפ לכ תא הפיקמ איה ;תילאטוט איה הכלהה .הז ןיעמ דוריפל
תווצמ ידי לע רדגומ וניאש ,וחור לע הלועה לככ תושעל אוה ישפח ובש ילרטיונ םוחת הריתומ
וב וצרפש תודבכ תוקולחמו תמיוסמ תושימג הנשי ,תאז תמועל יגלואיתה םוחתב .תוישעמ
לכב תודהיה ימרז לכל םיפתושמה םייסיסב הנומא תונורקע המכ שי .לוציפו דוריפל ומרג אל
,תורודה ךרואל תוביציו הרידנ תודיחא הרמתשנ הכלהב .םינוש םינווג שי ןהמ דבלו ,תורודה
רמוא הז ןיאה ?הירוטסיהב המוד העפות ךל העודי םאה .לארשי םע תא הרמישו הרידגהש
?והשמ

תודהיב תמאב ילוא .ותועמשמ המ חוטב יניא יכ םא ןיינעמ תועפות לולכמ הז קפס אלל :'ש
תרדגומ אלימב םא םישורד םה תמאב המ םשל ?תיגולואית הבשחמלו תוגהל תובישח לכ ןיא
אל דאמ שח ינא ?בשחל קר רתומו ללכב בושחל רוסא ילוא ?םדאה לש םיישעמה ויתובוח לכ
!ולאכ םירוהרה םע חונ

הז גוסמ תובשחמל םוקמ ןתונ תוישעמה תווצמה לש ילאטוטה ןייפוא םנמא !הגאד לא :'ע
ךא .ימיטיגל הזו ,ולא ןיעמ תושיג תודהיב שי ןכאש עומשל אלפתת אל יאדו התאו ,תילעהש
וזש םירובס ויה ם"במרה לשמל םיבושחו םיבר םיגוהו ;תודהיב יטננימודה ןוויכה הז ןיא
תווצמה ימעט תא ןיבהלו תוסנלו ללכב תדב תוגהל - םדא לש ותוכז קר אל - ותבוח
ארובהש הנומאה לעו ,ינובת רוצי אוה םדאהש הרכהה לע תססבתמ וז השיג .טרפב תוישעמה
רשפאה תולובגב הנומא תויעבל סחיב םג ,הב שמתשיש ידכ הנובתה תא וב ןתנש אוה ומצע
אוהש םילכב שמתשהל םדאה לע רסוא ארובה היה וליא .ומלועב םדאה תבוחל סחיב םגו
ארובהש תידוהיה הפקשההמ ןיטולחל ךופה הזו ,המשל תוללעתה וז התיה ,ול קינעה ומצע
.םוחרו ןונח אוה

לש תילאטוטה הבוחה םע תבשייתמ איה ךיא יל רורב אל םלוא ילע תלבוקמ וז השיג :'ש
תולוכי תילכתב תוכופה תושיג יתשש ןכתי ךיא יל רבסה אנא ינפל לבא .תוישעמה תווצמה
?תחא תדב תוימיטיגלו תונוכנ בשחיהל

תובקעב הנתשמ והשלכ אשונב ךתעדש ךלצא הרוק אל םאה .הלאש ךל ריזחהל יל השרה :'ע
?חור בצמב יוניש

.םדא-ןב לכה ךסב ינא ,יניצר ןפואב ךא ,הרוק :'ש

םיבצמב םינותנה םינוש עקרו יפוא ילעב םישנאש תעדה לע לבקתמ הז ןיאה ,ןכ םא :'ע
?תונוש תופקשה וצמאי םינוש

.העוט םהמ והשימ לבא ,יאדו וליפא ,ריבס הזש רורב :'ש

?העוטה ימ חיכוהלו ררבל ירשפא םאה :'ע

.רחוב דחא לכש דוסיה תוחנהב רבדה יולת ירה ,ירשפא יתלב השעמל ,טושפ אל הז :'ש

?תטלחומה תמאה רחא שופיחה לע תרתיו םאה ?הרק המ :'ע

.הילא הליבומ אל תדה םגש ינמוד לבא ,אל :'ש

רבעבש "תמא" התוא תא תשפחמ אל תודהיהש רמול ןוכנ רתוי ילוא ,קייודמ אל הז :'ע
ןיידע ונחנא לבא ,אלימב םילבוקמ אל רבכ םויהש םייעדמ םיחנומב וזככ תרדגומ התייה
היגולואיתהו היפוסוליפה תוספות תודהיב הללגבש תוביסה תחאש ןכתי .םהב םיעבוקמ
םינוש הכ םישנאש ןויכו .היגולוכיספב הבורמ הדימב תויולת ןהש איה ,הכלהל ינשמ םוקמ
םלוכ תא םישל רשפא יא ;תודיחא תושוחת וחתפי םלוכש תופצל רשפא יא ,והערמ שיא
.הזמ הז םינוש הכ םה רשאכ תילטנמו תיגולואית םודס תטימ ןיעמב
,זמר ,טשפ לש תובית ישאר ,ס"דרפ הרותל תוירקיע תונשרפ יכרד העברא שיש לבוקמ לשמל ךכ
דחא לכלש רמאנש ךכ ידכ דע .הרותל שיש םינפ םיעבשל םילצפתמ םה ףא ולאו ,דוסו שורד
אלא הרותה לש יתכלהה קלחב אל רבודמה ךא ,ולש ותסיפת ונייה ,הרותב ולשמ קלח שי לארשימ
.יתוגהה הקלחב אקווד
,עגפ אלל תויעדמ תוכפהמ רובעל לארשי תדל הדמעש איה וז תושימגו תוימניד אקווד ילואו
.ןיטולחל ומלענ טושפש שיו ,םידבכ םירבשמ ןניגב ולבס תורחא תותד דועב

לש תיגולואיתה הסיפתה תא תדמעהו "תיעדמה תמא"ה גשומ לע תרתיווש רחאל :'ש
תא חיכוהל הסנמ התא ,ללכל סחיב יגולויצוסו ,טרפל סחיב יגולוכיספ סיסב לע תודהיה
:יל תולאש יתשו ,תכשוממה התודירש ךמס לע וז תד לש התותימא
?דיתעב םג דורשתש הבורע איה התע דע הדרש תדש הדבועה םאה
?תותימא תודירשה החיכומ םנמאה

ילש תויביטקייבוס תושוחת ריבעהל יתיסנ קר ,החכוה וא הבורע ןאכ שיש יתנעט אל :'ע
.היפוזוירוטסיהב תצק קוסעל רתומ ונל םג ,לכה ירחא

ךא ידדצ ןפ תדה לש היפוסוליפב האור התאש המוד .ונתחיש תא םכסל יל אנ השרה :'ש
תעדל ירה ,בייחמו יטולוסבא ףקות ןיאו טעמכ ויתואצותלש תורמל רשאו ,תודהיב בושח
תוישעמה תווצמה םויק אוה תודהיה לש הרדשה טוח .וב קוסעל הבוח ףאו יואר םיבר
.םייסיסב תונורקע המכב הנומא ךותמ ,הכלהב קוסיעהו
            חזרה לתוכן בשדה חמד