תווצמל רוקמכ םידיסח ירופיס
תבש תודועסל םיינע חוריא

הכלהל רופיס ןיב

רקוט ילתפנ ר"ד

1 ןויליג ,ס"שת דמח הדשב

םשו הליפתל תסנכה תיב לא ואב םיינע חרוא ירבועש לארשי תוליהקב היה קיתע גהנמ
םיקתפ םיחלוש להקה ישאר ויה תולודג תוליהקב .תבש תדועסל ומוקמ תא שיא שיא לביק
רפסב .תבשל ךרדה ירבועו םיינעה םיחרואה תא ונימזיש םיתבה ילעבל (ןטעילב - ןטעלפ)
ידומע דחא לע יולת היה אנדארוהב תסנכה תיבב יכ (1)ןמדיגמ איבמ (263 'מע) תבשה
טעלפ ןייק ןימענ טינ ליוו רעד" :ירושא בתכבו ןבל עבצב בותכ וילעו רוחש ץע חול המיבה
,ןצמק לכ יאנגל םימסרפמ ויה ךכ .(תבשל אקתפ לבקל הצור וניא הז םדא) "תבש ףיוא
ונחלש לע ינעה חרואה תא ליכאהל להקה רדחמ ול החולשה אקתפה תא לבקל ברסש
.תבשב

ןיינעל .םייתכלה םינוידלו תותליאשל אשונ םג השענו ףקות לביק תבשל םיינע תנמזה גהנמ
רהמי ותיבל אובישכ :(א ףיעס ,אער ןמיס םייח חרוא) ךורע ןחלשב קספנ תבש תדועס
.ינע חרוא ותיבב ול שישכ טרפבו :הרורב הנשמב םייח ץפחה הז לע ףיסוה .דימ לוכאל
רמזמ היה אל ,םיחרוא תיולב ותיבל תבש לילב ואובבש םייח ץפחה היה גהונ םנמאו
ךותב רמזמ היה ןומזפה תאו ,דימ שדקמ היה אלא ,'תרשה יכאלמ םכילע םולש' ןומזפ
אוה בער םתסה ןמ חרואה :המכח תומימתב בישה הז וגהנמ רשפל לאשנשכ .הדועסה
םניאו הליכאל םיקוקז םניא םיכאלמה וליאו ,ייתורימז תא םייסאש דע ןיתמהל ול השקו
.(2)וביל תא בישי חרואהש דע ןיתמהל אופא םה םילוכי ,בער רעצ םילבוס

.(3)אריפש אנהכ בד םהרבא ר"גה לצא ןודינ תבש לילב םיחרוא םע םייח ץפחה לש וגהנמ
:וירבד הלאו
תדועסל ינע חראמד .םייח ץפחה םשב האלפנ הרעה יתעמשש המ הזב ריכזהל יננהו"
,םוקמ לכב םייוצמ םיינע אולהש .דועסלו רהמל ךירצ תסנכה תיבמ ואובב דימ ,תבש
תתל בויחה ןכ לעו ,םנובער טיקשהל ידכ דימ הקדצל םיקוקז םה וינפל םיינע שישכו
לולע ,לוכאלמ םבכעמ אלא ,המייק אלו המייקל ודיל אב םאו .הקדצ ןידמ דימ םהל
,(א"ע ,ו ,הנשה שאר) ארמגהו .(בכ ג"כ םירבד) 'רחאת לב' הרות רוסיאב רובעל
םיינעה םייוצמ אולהש .דימ תתל בייחמ הקדצו .הקדצ וז - 'רחאת לב' ןיינע תא ושרד
."דימ םהל תתל בויחה ןכ לעו ,םנובער טיקשהל ידכ דימ הקדצל םיקוקז םהו ודיל
,תבש תדועסל ינע חראמש ימש לבוקמו חכומש םושמ ,'םהרבא רבד' לעב ךכ לע גישמו
העשב הקדצל ןמז עבקש הז יפל אצוי .ומע ינעה לכאי ,אוה לכואש העשבש איה ותעד
םוקמ ןיאו הקדצה ןמז עיגה אל ןיידע לכוא וניא חראמהש ןמז לכ ,ןכ םאו .אוה לכאיש
בער ינעה םאש ,'םהרבא רבד' לש ותגשה לע (4)ךובנרטש גישמו .'רחאת לב' לע רובעל
תוחדל תיבה לעבה לש יאנתה חוכב ןיאו ,הקדצ ןידמ דימ ול ןתיל בייח ,לוכאל ךירצו
.ןיתמהל תמאב םיכסמש ויפב ינעה רמוא םא אלא ,ותווצמ

תשולש לצא תשרופמ הארוה ןיא תבש תודועסל םיינע חוריא יבגלש רמולו םידקהל יאדכ
היתוביסנב וז תדחוימ הווצמ םייקל ,ךורע ןחלשהו רוטה ,ם"במרה ,הארוהה ידומע
וביחרה רסומה ישורדו םיגהנמהו םינידה ירפס ,םהילכ יאשונ .םידחוימה הירשקהבו
תונקתו םיללכ ועבקו ,םידעומבו תבשב םיינע תלכאה לש הווצמה תרמוחב וכיראהו
.םיבייחמ

ףסוי לע עדונה רופיסה :ןוגכ ,םרכשו תבש יריקומ לע םישרדמ (א"ע ,טיק) תבשב ונאצמ
תיב לעב תודוא רופיסה ןכו .תבש דובכל הנק ותוא גדה יעמב תילגרמ אצמש תבש ריקומ
.תבשל ודיל התרקנש האנ המהב לכ תחקל גהנש תוכזב רשעתנו היה בצקש היקדולב
םיינע חוריא לש הווצמה לדוג תא רופיסה לעופב ושיחמהש םישרדמ יתאצמ אל ,תאז םע
םניינעש םירופיס .םהינפב ותיב תותלד רגוסש ימ לש שנועה תרמוח תאו ,תבש תודועסב
,תרחואמה הפוקתהמ םיידיסח םירופיסב םיאצמנ תבש תודועסל םיחרוא תסנכה תווצמ
.ךליאו ט"שעבה ןמ רקיעב

'ןויסינה' ביטומ דמוע ,תבש תודועסל םיינע חוריאב תקסועה ,םירופיסה תצובק דוסיב
,חראמה תיבב דועסל ןמזומ ינעה חרואה ,עמשמ .ויכלהמלו ויבלשל חוריאה לא הוולתמה
רוצעי אל אמש וא ,תוביבח תעפוש תונלבוסו חור חרוא חראמה הלגי םאה איה הניחבה
וחראמ ןחלש לע בסימ אוהש העש ותוגהנתה חכונל ולצא תבושה ינעה תא שרגיו וחורב
.החפשמה ינב םע דועסל

ומילפ םע השעמה

(א"ע ,אפ) ןישודיק תכסמב רפוסמש המ אוה וללה םידיסחה ירופיסל סופיטבא
:הז אוה (תירבעל םוגרתב) השעמה
ארייתמ וניאש רמול הצור 'ןטשה לש ויניעב ץח' םוי לכ רמול ליגר היה ומילפ
.תורגתהו תואגתה השעמ וירבדב היהו .הריבע רבדב והלישכיש ןטשה ןמ
.ומילפ לש ותלד לע קפדו ינעל ןטשה שפחתה ,רופיכ םוי ברעב ,דחא םוי
םתא יל ,םינפב םילכוא םלוכש הזכ םוי ,ינעה םהל רמא .םחל ול ואיצוה
ןחלושל םיבשוי םלוכש הזכ םוי ,םהל רמא .ותוא וסינכה ?ץוחב םינתונ
החילב אלמ היהו .בשיו ןחלשל והובישוה ?דבל םיריאשמ םתא יתוא ,דחיב
ךמצע סיאמת אלש ןגוהכ בש ול ורמא .םיסואמ םישעמ ומצעב השועו איקו
וב ורעג .ויפמ קור הכותל ךילשהו סוכ ול ונתנ .סוכ יל וגזמ םהל רמא .ונילע
ומילפ אבחתה .שפנ גרה ומילפש ץוחב לוק עמשנ .תמ וליאכ ומצע השעו
.וגרוהל ואוביש ךלמה ירטושמ דחפש ינפמ ,הדשב ץוחב היהש ,אסכה תיבב
המל ותוא לאש ,הברה רעטצמ ומילפש האר .ומילפ ירחא ךלהו ןטשה םק
אלש ידכ השעא המ זא ,ומילפ ול רמא .ןטשה יניעב ץחש םוי לכ רמוא התא
רמאנש המ לקשמ לע) ןטשב רעגי ה"בקהש דיגת ,ןטשה ול רמא .יתוא איטחת
.("ןטשה ךב 'ה רעגי" :י 'ג הירכזב
.ואובחמ םוקמ לא וירחא ךלהו ןטשה םקש העש ,הברה ומילפ רעטצה עודמ לואשל ןתינ
,תמ אל (שפוחמה ןטשה) ינעהש התע ול ררבתנש המ חכונל חומשל היה ךירצש המוד
לש תוריהבה רסוחב שיגרה (םש ,ןישודיקל) תודגאה ישוריפב א"שרהמה .וינפל יח והירהו
:הרקש המ יבגל תויורשפא יתש הלעמו ןיינעה

אצישכ ,ךכ רחא .ותיבב תמ ינע ותואש ןימאהש ינפמ הדשב אובחמה לא חרב ומילפ .א
הסחייתה ותורעטצהו ,רחא שיא הזש ומילפל היה המדנ ,ואובחמב ותוא שגפו וירחא ןטשה
.'וכו ,ותיבב ינעל הרקש המ יבגל ןיידע

העט הליחתבש ומילפ רבס ,הדשב ואובחמב ותוא שגפו ומילפ ירחא ןטשה אצישכ .ב
,הדשה לא וילא ןטשה אצישכ וישכעש ,אוה הרקש המו .ותיבב זא תמ ינעהש ובשוחב
ךכל .תמ שיאל תפסונ םעפ ומצע השעו ומילפ תולגרמל לפנ ,וילולעת השעמב ךישמה
.'וכו ,רתויב וישכע רעטצמ ומילפ היה

רחא ןטשה לש ותאיציב ןכש .ןטשה גיצהש הינשה התימב ךומסל המ לע א"שרהמל שיו
טטומתמכ וראבל רשפאמ ףוריצה ,'הימק לפנ' ןטשהש ,ארמגה תרפסמ ,הדשה לא ומילפ
.הברה רעטצמ היה ומילפ תאז הארשכ ,ףכית רפוסמ ךכ לע םנמאו .תמו

ישרדמב יוצמ אוה ורקיעב רשאו ,ןטשהו ומילפ רופיסב ,וילא בל םישל שיש ינייפואה עוריאה
ןטשה תושפחתה אוה ,ןויסינב ודמעוה םיחראמהש ,הנותח תודועסב םיקסועה ,תודגאה
הדימעה תלוכי .םיוסמ גוסמ הריבע רבעש ,םדא ןויסינב דימעהל ידכ ,רעוכמו ינדרוט ינע חרואל
ןמ לצניהל ולש הווקתהו יוכיסה איה ,הלמחו םינפ תראה ךותמ ,ינעה חוריא ןחבמב שיאה לש
םידחוימ םינמזב ,ינעל שפחתמה ,ןטשה לע רפוסמ תודגאה ישרדמב .וילע הרזגנש הריזגה
.תבש תודועסב הרוק הז ,ןמקלד םידיסחה ירופיסב .רקיעב הנותח ,הווצמו החמש תודועס לש

םירופיס לש הצובק תרגסמב (א"ע ,אפ) ןישודיק תכסמב עיפומ ומילפ תודוא רופיסה
לש וייותיפ ינפב דומעל ,תימצעה ותלוגסב םדאה האגתי אלש ריהזהלו עיבצהל םישקבמש
רופיכ םוי ברע תא אצמו ינעל שפחתה ןטשהש ,הדבועה תא .וב הרגתי לאו (ערה רצי) ןטשה
הנותחל המודבש ,ןויערב ריבסהל ןתינ ,ומילפ לש ותיב תלד לע קפדתהל םיאתמה דעומכ
לעב דעומ .רופיכ םוי ברעב םג הווצמ תדועסב תוברהל לארשיב םדא לכ לע תלטומ ,תבשלו
רחב אוה .ןחבמב םדא ינב דימעהל ליבשב ינעל שפוחמ קפדתהל ןטשה לע ביבח הזכ יפוא
םויב ףכית ןידל ומילפ תא עובתלו ולישכהל חילציש ,ןטש לש הבשחמ ךותמ םג רופיכ םויב
םירשפאמה םימי םהש ,רופיכ םויו תבש ,הנותח ןיב ףתושמל בל םישל יאדכ דוע .רופיכ
.תונווע תליחמ

?ארמגב רפוסמה יפ לע ,ןויסינב ומילפ דמע םאה
לע וב רעג ךא ,ינעה לש ויתושירד לכל הנענ םנמא אוה .תיעמשמ דח הנניא הבושתה
םיסואמ ושענו וכלהש ,םירעוכמה ויצמאמ ףרח ,ןטשה .ךכ לע וריהזהו הסואמה ותוגהנתה
.ושוריג ידכ דע ויתודימ לע וריבעהלו וחור ךרואמ ומילפ תא עיקפהל חילצה אל ,רתויו רתוי
ןכא ףוסבלו הדרח ומילפ לע וליפה תמה ינפ .חקל אלל ומילפ תא ןטשה חינה אל ,תאז םע
.ןטשב רתוי תורגתהל אלש הונע תדימ גוהנל ומצע לע לביק

רביל 'רב השעמה

ןויסינב תודמעה לש הז גוסל םייסופיט םה ומילפ תשרפב ויסיסכתו ןטשה לש וכרד
תולובחתהו הטישה .תבש םויב םיינע חוריאב םתיא דדומתהל םדא לע רזגנש םינחבמו
םיחרוא סינכמ היהש ,םידיסחה ירפסב עדונ דיסחל הרקש ארונ השעמב ןמצע לע תורזוח
לש וזמ התוחפ הניאש ולש םיחרואה תסנכה תדימב האגתהש ללגב (5).רביל 'ר ומשו
יפמ תרמאנש ,רביל 'ר לע הירוגינסה .(6)ותנש תא איצוי אלש וילע רזגנ ,וניבא םהרבא
םא .ןויסינב ודימעהל :יאנת לע וניד קיתמהל הליעוה ,הלעמ לש ןיד תיבב ,איבנה והילא
יקרפ רקיע .תולגב דנו ענ היהיש הנש ירחא תאזו ,ולש תואגתהה אטח רפוכי ,דומעי
הזבמהו הסואמה תוגהנתהה ןמ רביל 'ר לע םירבועה ,יוניעהו לבסה תא םיראתמ רופיסה
דמעש רחאל .ןויסינב ודימעהל ידכ תאזו ,תבש םויב ותיבב חראתנש ,שפוחמ ינע לש
וילע סיאמהל השעש המ לכ יכו ,ותוחילש רבד תא תבש יאצומב ינעה ול הלגמ ,ןחבמב
'ר לע ןטשה הוצמ ,ןויסינב דמעו חילצהש ,וישכע .ןויסינב ודימעהל ידכב היה ,ומצע תא
,וחראתהב ,תבש םויב רביל 'ר לע רבועש ,ףסונ לבס .הנש ךשמל תולגב דנו ענ תויהל רביל
איבנה והילא .לילכ וניד תא קיתמה ,וידודנ ריעב ,תורבקה תיב רמוש לצא ,ינע רותב הווסומ
.ותיבל תולגה ןמ וררחשמו ,תבש יאצומב ,וילא הארתמ

.תפומלו אקווד םיחרוא יסינכמ םיקידצ םה ,וללה םירופיסב ,ןויסינב םידמעומה םישנאה
ולשכיש ידכ ,ויחראמ לע ומצע סיאממה ,שפוחמ ינע חוריא לש ,לבסנ יתלבה ןויסינה
לשב ללכ ךרדב םהילע רזגנ הז השק ןחבמ ,תיבה ןמ והוקלסיו םיחרואה תסנכה תדימב
ןמ ארייתמ וניאש ראפתה ומילפ .גורטק תוררועמה תובוטה םהיתודימב םתוראפתה
חראתנש ,ןטשה שוריגב לשכנ אלו ןויסינב דמע םנמאו .הריבע רבדב והלישכיש ,ןטשה
תישפנ הדרח ומילפ לע איבהו ןטשה רתיוו אל ןכ יפ לע ףא .ץקושמ ינע לש הווסמב ולצא
לודג גורטק תררועמ ותוראפתה ,רביל 'ר לצא .בוט יכב רבד לש ופוסב המייתסנש ,הלודג
וילע היהי תישאר .לופכ שנוע וילע רזגנ ,ותנש תא איצוי אלש וניד קתמוהש רחאל םג .רתוי
,ןויסינב דומעי םא םג ,תינש .םירורמ ועיבשיש ינעב ,ולש םיחרואה תסנכה תדימב ,ןחביהל
ןתינ שנועה תרמוח .ינע ייח תויחלו המלש הנש דנו ענ תויהל וילע היהי ,הרק םנמאש יפכ
,ולש םיחרואה תסנכה תדימב הוואגב ףנפנש יד אל .אטחה תרמוחמ האצותכ הריבסהל
וילע היהי ,ןושארה ,םינפ יתש לופכה שנועל .וניבא םהרבא לש ומוקמב ומצע דימעה אלא
ךפהתת ,ינשה בלשב .תחא תבש ותיבב תובשיש ,ינעמ םירורמ עובשלו רישע חראמכ לובסל
.םיחראמ םיבידנ לש םתיבב הזבתמו חראתמה ינעכ לובסל וילע היהי תאזה םעפבו ,הרעקה
.ותואגתה אטח לחמנו וירוסיי תאס האלמ ךכב

ויתואסריגו שיבא יבר םע השעמ

קידצ לש וחוכ לודג המכ דע ןוחבל אבה ומשל ןויסנ אוה ןויסינהש םירופיס םנשי תאז םע
.וללה םירופיסה לולכימל יסופיט אוה ןויסינה ךלהמ .תבשל םיחרוא תסנכה תווצמב
.(7)'םיחרוא סינכמב השעמ' רופיסה אוה ךכל המגוד
,(ןיימד טרופקנרפ) ם"דפפ שדוק תליהקד תונברה אסכ לע שיבא יבר ברה תולעב"
חרואה לש וראת .שדוק תבש םויב ותיבב ןסכאתהל תבש ברעב וילא דחא חרוא אב
םינפ רבסב ברה והלביקו .חורס חיר ףטונ ויפמו ויניעמ ,תחשומ והארמ ,הנוגמ היה
תונוזמה לכ חרואה לכא הנהו .הדועסל ףכת ונימזהו םיחרוא סינכהל וכרדכ ,תופי
ברהו .בער ונדועו בר ןמז לכא אל יכ ,ויד אצומ וניאד דוע סעכו ,ןחלשה לע ויה רשא
תוזבל לדח אלו ול עמש אל אוהו .ונעיבשהל ויתולאשמ לכ אלמי יכ ,סעכי לבל וסייפ
םויל רונתב םינומטה ןימחה תדועס תא איצוהל ותיב ינב לע ברה הווציו ,וללקלו ותוא
שונא חוכב היהי הז יכ ,לכה לכא אוהו ,ןכ ושעיו .חרואהל םתתלו תירחשב תבשה
ןיתמהל ושקיבו םיסויפ ינימ לכב וסייפו ,אוה בער יכ ,ןימאה ברה לבא .ךכ לכ לוכאל
איבהל ריעה ינב לכל וצ ןתיו .ונובער רבש יד אלמי זאו ,תרחמה םוי דעו ברעה דע
יאצומב .בער ונדוע יכ ,םעפ לכב קעצו עבש וניאו לכוא חרואהו .רבע לכמ םילכאמ
רפהו ,םירפ רשע םינש דע ופרטנו ,ןכ ושעיו ,ורובע רפ טוחשל ברה הוויצ שדוק תבש
...רשכוה רשע השולשה
רמאו ,ותוא תוסנל קר אב אוה לבא ,םיבערה םדאה ינב ןמ וניא יכ ,חרואה ול דיגה זא
."דואמ םימשב בושח אוהש ול
.(8)'חרופ חרוא' רופיסב תאבומ תרחא אסריג
דע ותוא תוסנל ידכ ,ןינטסאגמ ריאמ לאיחי 'ר שודקה ברה לא םימשה ןמ חלשנ שפוחמ ינע
יוזיבה ךלהמ .דחוימב הביבח וילע התייהש ,תבשב םיחרוא תסנכה תוצמב וחוכ לודג המכ
קידצה .דבלב תבש לילל םעפה םצמטצמ חראמה לע ומצע סיאמהל ידכ ינעה לעופש לבסהו
ריאשהלו םלעהל אלא רתונ אל ,ינעל שפוחמה ,חרואל .הבהאו ינעל הביח ךותמ ןויסינב דמע
,םימשה ןמ חרואה תא ול וחלשש םנמוא דשח קידצה .ןורתפ ילב הדיחכ ותאצו ותאיב רבד תא
.םיחרוא תסנכה תווצמב וחוכ לודג המכ דע ותוסנל ידכ

רזעילא 'ר םע השעמה
ט"שעבה לש ויבא

לארשי 'ר לש ויבא .רזעלא 'ר לע רפוסמש המ ,הזה ספוטה ןמ תונויסינה רופיסב ןפוד אצוי
וילעו ,לארשי יניע ריאיש ,ןב ול דלווי יכ ,איבנה והילא ול הלגש הרושבה לעו ,בוט םש לעב
.(9)ראפתא ךב רשא לארשי :םיוקי ובו ,ארקיי

:רופיסה ןלהל
םיחרוא סינכמ היהו דחא רפכב רד היה ,בוט םש לעב לארשי יבר ברה יבא ,רזעילא יבר"
ןעמל ,ולצא רוסיש רבוע חרוא לכל ורמאיש םווציו רפכה תוצק לכב םירמוש בישוהו ,לודג
הנוגה הבדנ ול ןתונ היה ,וילא ינע אובבו .םיריכמ ול ןיאש םוקמב הנפי הנא ,רזה גאדי אל
ףסכ תסכמ גישהל ותמגמ רקיע ינעה ןה יכ .בל בוטב לכאי ןעמל ,לכאיש םדוק דוע ,דימ
.ותיבל ףרט איבהלו

ךלי ימ :ורמא .רבד הזיאב ותוסנל ומיכסהו ולש תובוטה תוגהנהה תא םימשב וחביש םעפ
והילא ךלהו .ךלא ינא קר ,ךלת התאש בוט אל :והילא רמא .ךלא ינא :לאמס רמא ?ותוסנל
אוביו ולימרתבו ולקמב ינע תומדב תוצח ירחא תבשב רזעילא יבר לא ,וילא אבו בוטל רוכז
ןלבס היה רזעילא יבר לבא - תבש ללחמכ ותוא שרגל היה יוארהמ !אבט אתבש :רמאיו
הוולמ' תדועס ,ברעב ,ול ןתנ ןכו ,דובכב לוכאל תישילש הדועס דימ ול ןתיו .ושייבל הצר אלו
ןיינעמ ללכ ול ריכזה אלו ,הנוגה הבדנ םגו ,לוכאל בוש ול ןתנ רקובב ןושאר םויבו .'הכלמ
.ושייבל אלש ,תבש לוליח

והילא ינאש ,ךל עד :ול רמאיו וילא ומצע הליג ,בוטה וגהנמ תא בוטל רוכז והילא הארשכו
יבר תא דילוהל הכזו .לארשי ינב יניע ריאיש ,ןבל הכזת הז רכשבו .ךתוסנל יתאבו איבנה
."בוט םש לעב לארשי
קידצ :וזכרמב דמועה אשונה עקר לע ונלצא הנודנה םירופיסה תצובקל ךייתשמ רופיסה
,םיחרוא תסנכה תווצמב קיזחי המכ דע ןוחבל ידכ ןויסינב דמעומה ,לודג םיחרוא סינכמ
.ןגוהכ אלש גהונו תבשב ולצא חראתמה ,שפוחמ ינע קוליסב לשכיי אלו

,וניבא םהרבא לש וזמ התוחפ הניא ותגרדש ,רביל 'ר תמגודכ ,ללהתמ וניא ,רזעילא יבר
תישארב) לודגה שרדמה רפסמ ,וניבא םהרבא לע .המוד ולש םיחרואה תסנכה השעמ ךא
חלשש שרדמב רפוסמ ןכו .םיבשהו םירבועה סינכהל ידכ להאה חתפ בשוי היהש (גכ ,ח"י
,אעיצמ אבב) ומצעב אוה אצי ,שגפ אלשכו ,םיחרוא שוגפל ץוחל אציש ,רזעילא תא םהרבא
.(ב"ע ,ופ

לכל ורמאיש םווציו רפכה תוצק לכב םירמוש בישוה .ט"שעבה יבא ,רזעילא יבר גהנ המודב
תא אקווד וחבישש ינפמ התייה ןויסינב ודימעהל םיימשב המכסהה .ולצא רוסיש רבוע חרוא
.ולש תובוטה תוגהנהה

ותמגמ לכשכ ,ןטשה אוה ,הזה גוסה ןמ םירופיסב םדא ינב תוסנל ומצע תא עיצמה 'רוביגה'
םרוגינסכ .איבנה והילא אוה ,וללה םירופיסב ,ןטשל דגנה ךאלמ .וילולעתב םלישכהל ויצמאמו
,ןויסינב דומעל םהילע רזגנש ,םדא ינבל והילא אב ,םהלש רשוי ץילמכו לארשי לש לודגה
.ןטשה ישקוממ לצניהל דציכ םכירדהל ידכ

,איבנה והילא .ןפוד אצוי אוה ט"שעבה יבא רזעילא יבר לש רופיסב שחרתמה וז הניחבמ
שקבמו ןטשה תא החוד ,ברעתמ ,ןויסינה השעמ תא תושעל ,וכרדכ ,שקיב ןטשה יכ ועמושב
וילא ריבגי ילוא .ויסיסכתו ןטשה ילולעתמ ששח הז לכב זמרנש רשפא .ךכל וידי תא ואלמיש
.םהב דומעל לכויש ילבמ םידבכ תונויסינ

םישרדמב םייוצמה ,איבנה והילא ירופיס לש לודגה לולכימבש ,ריעהל םוקמה ןאכ
שפוחמ עיפוהל איבנה והילא גהונ םהב ,םירופיס לש הצובק ,םנמא ,הנשי ,(10)תודגאבו
הצובקש אלא .םימיוסמ םדא ינב תוסנל הרטמב הדיח ררועמ שיאל וא ,ןקז שיאל וא ,ינעל
וא רכשל םייואר םה םא ןוחבל איבנה והילא שקבמ םתואו ,םיינע םישנאב תקסוע וז
.יאלפ רצואל

:ךכב אופא אוה לדבהה
ןכיה דע ןויסינב רישעו קידצ םדא תדמעה הניינעש ,ונלצא הנודנה ,םירופיסה תצובקב
לש ויתונייעמ לכ .ןטשה אוה ןויסינה ךרוע ,תבש םויב ולש םיחרואה תסנכה תדימ תעגמ
הצובקב .םישנוע וילע איבהל ידכ ואיטחהלו םדאה תא לישכהל םה ויתולובחת לכו הז
תודימ םהמ ףושחל תנמ לע םיינע םדא ינב איבנה והילא ןחוב ,םירופיסה לש תרחאה
.רכשב םתוא תוכזל קודיצ היהיש ידכ םיבוט םישעמו

חראתהל אבה ינע שיאל איבנה והילא ונלצא םג שפחתמ ,םירופיסב ונארקש המל המודב
תא דימעהל ידכ ,איבנה והילא טקונ הב הלובחתהש ,אלא .תבשה םויב רזעילא יבר לצא
.ההימת תררועמו תושעל ןטשה גהנש תולובחתה ןמ הנוש ,ןויסינב ט"שעבה יבא

,חראמה לע ומצע סיאמהל ידכ ,םידילסמו םישיבמ םישעמ תושעל ,רוכזכ ,גהנ ןטשה
,הז תמועל ,איבנה והילא .תיבה ןמ ותוא שרגי יכ דע ,הבוטה ותדימ תא הז ןפואב רובשלו
ןוחבל היה ןויסינה .תבשה תא ללחמה ינע תומדב ,תבשה םוי לש ומוציעב ,ונרופיסב עיפומ
,יונב ןויסינה השעמ .ולש תבשה לוליח השעמ ןיגב ותיבמ ינעה תא שרגי םא רזעילא יבר תא
ענמיהלו ןידה תרושמ אלש רימחהל לארשי ינומא ימולש לש םכרד יכ החנהה לע ,אופא
תרוקיבל רופיסב הנותנ וז תינויער תיתכלה הדמע .תבש יללחמ םיינע םיחרוא סינכהלמ
.תילילש

היה הז .תרחא גהני לודג חרוא סינכמש ןה ,איבנה והילא השעממ תופקתשמה תויפיצה
החלצה וז היהת תבשה ללחמ ינעה תא שרגי םא .לופיי וא רבד םוקי ודוח לע ,ןויסינה ץקוע
ןבה תרושבל הכז הז ליבשב אולה ,הצפח שפנבו ןיע בוטב ולבקי םאו .ןטשה רביש הל
.איבנה והילא תחלצה ,לארשי יניע ריאיש

אלו ,תבשה תא לליחש לע ינעה םע דיפקה אלו ,שיאה תא שייבל הצר אל רזעילא יבר םנמאו
ול רמא אל ,ונממ חרואה דרפנשכ תרחמל םג .תופי םינפ רבסב הדועסל וחריאש אלא דוע
דמעש רכשב יכ ,ול חיטבהו ,אוה ימ והילא ול הליג ,ךכש ןויכ .החכות ירבד םוש רזעילא יבר
.לארשי יניע ריאיש ןב ול דלוויי ןויסינב

.םודא וק ויכלהמל ביצהו ,הדימה לע רתי העוצרה תא חתמ אל רופיסהש ,בל םישל שי
,תבשה לכ ינפ לע ןויסינה תא חותמל שפוחמה ינעה גהנ םימדוקה תונויסינה ירופיסב דועב
ךותמ ,תבשה גנוע תא לקלקלו ,הזולנ תוגהנתהב ,חראמה לע קיעהל ףרה אלל ךישמה
ונלצא ,הנה .ושרגלו סעכ ללכל ,ףוס לכ ףוס ,ואיבהלו ,חראמה תונלבס תא רובשל המיזמ
,ימעפ דח השעמ היה והילא לש תבשה לוליח .ןויסינה ךלהמ תא דדיחו רופיסה חתיפ אל
םיכשמתמ תבש ילוליח והילא לע ליטהל אלש ,רופיסה רהזנ רזעילא יבר תיבב וחראתהבו
.וב רעגי אלו רזעילא 'ר לש ותונלבס ךראת המכ דע ןוחבל הנווכ ךותמ ,םיממוקמו

רזעילא יברל והילא יוליג לע תרחא אסריג
תויטקדידה היתויועמשמו

רשבמ והילא .ט"שעבה יבאל והילא יוליג לע תרחא אסריג תרפוסמ ט"שעבה יחבש רפסב
ךב רשא לארשי םיוקי וילעו ,לארשי יניע ריאי'ש ,ןב דילוהל דיתע אוה יכ ,רזעילא יברל
,ט"שעבה יבא וב דמעש ,רחא ןויסינ תוכזב ,תאזו ,ט"שעבה לש ומשל זמר ,רמולכ .'ראפתא
.ךלמה ידי לע ול הנתינש ,הירכנה ותשא םע ,תושיא יסחי םייקלמ ענמנש

ללחמ ינעכ ,ותיבב וחראתהב ,ט"שעבה יבא תא והילא הסינש ,ןויסינה תודוא לע אסריגה
אסריגה תטמשהש ןכתיי .ונדיב תויוצמה ט"שעבה יחבש תורודהמב תאבומ הניא ,תבש
אל הדימב ךסכסמ וליפאו ,ךיבמו םרוצ םהל עמשנש המ ינפמ תידיסח תוגייתסהב הדוסי
תרכינ .היקודקדו הכלהה תרמוח ןיבל ,תוישונאה היתודמעו תודיסחה תבשחמ ןיב הטעמ
,הכלהה ירפסמ המכב תרכזנה הפדעהה .ט"שעבה יבא לש ותוגהנתהב תינסייפה המגמה
תרוקיבל רופיסב הנותנ ,םיימש יאריו אקווד םימכח ידימלת ,םיינע םיחרוא ןימזהלו דיפקהל
,ץראה םע אוהש ףא ,ידימת ןיירבע וניאש ימ קר יכ ,םיקסופה לצא ונאצמ ,םנמא .היומס
ומיכסי אמלע ילוכ ,לבא .(11)וסנרפל ןיבייוחמ ,ותוואתל הריבע רבע םיקרפל םא וליפאו
ימ' ה"ד ,רשעמו הקדצ קרפ ,ינש קלח) 'תירבה תוחול ינש' לעב קסופ םתוא םירבדל
ןיבייוחמ ,ילימ ראש םייקמ לבא ,הנוגמ הגהנה וא הדימ וזיא וב שיש ימש ,('ןיירבע אוהש
יבר לש םיחרואה תסנכה לע רופיסבו .רשיה ךרדב וכירדהלו וחיכוהל וריהזי לבא ,ותויחהל
,תבשה לוליח לע ינעה תא חיכוה אל אוה .הזה רבדה ןמ ףא ט"שעבה יבא ענמנ ,רזעילא
.רשיה ךרדב וכירדהמ ענמנו

,תאז םע .תיטסינמוה תיטקדיד תועמשמ הנועטה ,תיממע הדגאכ בלה תא הבוש רופיסה
.תודיסחה חורב תידומיל הדועת תאשונ התויה תוכזב אוה ,ידיסח רופיסכ ,המויק רקיע
.הלילע יכלהמב המיובו השחמוה ,הדגאה תפשל רופיסב המגרות תידיסח תינויער הפקשה
.וזה דסחה תרות תא ,וישעמ לעופב ,עצבמה שיאה אוה תודיסחה ללוחמ לש ודילומ ויבא
היהיש ,םיחרוא תסנכה תווצמ לש ילאידיא םגד סנ לע תולעהל רופיסה שקיב הז ןפואב
.םידיסחה להק לצא הקתעהלו ,יוקיחל ספוטו רוקמ

.ארוקה תכובמ תרבוגו םירבדה םישבתשמ הז עקר לע

ריאהלו ,קידצה לש ותומד תא ראפל ןוצרה םנמאה איה ,תשקבתמה ,תידיימה הלאשה
םהב שיש םישעמ רפסל םידיסחה תא איבה ,ותדיל תרושב תא ,הנוילע השודק לש רואב
יפ לע ,אולהו .תויתכלה תויתד תומרונ םע דחא הנקב םילוע םה םא ,הקידב אלל ,יפוד
תדובע לש יעצמאכ ףא ושמישו ,בושח יתד ךרע ילעב תודיסחב ויה תוישעמ ירופיס ,עדונה
תונקסמ ,תוישעמה ירופיס לש םיכלהמב ,המייבו המשיי תודיסחהש ,החנהה הנוכנ םאו .'ה
המכ ועבטמ רופיסה ןימזמ ,ידוהיה הכלהה םלועל שוריפ םהב הנתנו ,תיתדה הבשחמה ןמ
.ידוהיה הבשחמהו הכלהה םלוע םע םייקמ אוהש ,'חיש ודה' יפואל םיעגונה םירוריבו תולאש
ןיינעה רשפלו ייתויהתל ןיזאה ויתוכילה םעונבו םיר"ומדאה דחאב שוגפל יל ארקנ :םיירגוסבו)
גילפהל םתוצרב םידיסחה יכ .הדימה לע רתי שגרתהל ןיאו רכומו עודי רופיסה יכ רמאו .הזה
דחא רבדב ולקלק םישמ ילבש הרקו .ורפיסש המ ורפיס ,קידצה תודיממ תרחא וא וז הדימב
ןמ רורבל ךירצ ליכשמהו .הנוכנה הבוטה הדימה לש האסה תא שידגהלו דדחל ליבשב
וליאש ,יל רמאו ,תרחא תידיסח רצחב הזה ןיינעב יתלאש דוע .תונוכנה תודימה תא םירופיסה
רופיסה ןיינעב תועדהו .םידיסח ירופיסב םידגנתמה וארקי אלש ,םרח זירכמ היה ודיב חוכה היה
.(תודיחא ןניא הזה הומתה

תמגוד ,אלפנ רופיסכ ,םניינעל ותוא םיקיתעמ םיבר .הבר הדוהתל הכז ,ןפוא לכב ,רופיסה
יבא וב דמעוהש ,לודג ןויסינכ שרפתמ רופיסה .(דק 'מע ,םיגהנמה ימעטב) גנילרפש
ללחמ רקיעבו ,ץראה-םע ,ינע חרוא תסנכהב הבוטה ותדימ תא ןוחבל וניינע .ט"שעבה
,םיקוחר בוריק לש ,תועדונ תוידיסח תודמע גיצמ ,תופי םינפ רבסב הז לש וחוריא .תבש
.אוה לארשי אטחש יפ לע ףא לארשי תניחבב

לש ההובג הדימ גיצהל ידכ ,הז ידגא רופיס רפסל תודיסחה ירומדא ויה םיליגר ןכאו
,לארשי תבהא לש רצוא ,וז תידיסח תצבשמב ,םיסינכמ ויה שורדה ךרדב .םיחרוא תסנכה
.(12)לארשימ דחא לכל םימחרו הבהא

:(ז ו"ט םירבד) "ןויבא ךב היהי יכ" קוספה תא (דוד חמצ רפסב) בואנידמ קידצה שריפ ,ךכ
תא ץפקת אלו ,ץמאת אל ,וללה תורהזאב בותכה אבו .תווצממ ןויבא אוהש ימ ארקנ ןויבא
יכ ,'אטח ךב היהו 'ה לא ךילע ארקו' יכ ,תווצממ ןויבא אוהש יפ לע ףא ןויבאה ךיחאמ ךדי
הדימ ,ךרוסחמ יד ךל עיפשהל ,ךישעמ יפל ,התא יואר םא ,ךישעמ רחא ןכ םג ושפשפי זא
תורוניצ' ,ו"ח לקלקל ךל םורגתו ,ןורסח והשזיא ,אטח אצמי ךב םג ילוא ,הדימ דגנכ
ןתית ןותנ :ונעידוהל בותכה אב הזלו .תווצמב ןויבאה ךיחאמ ךדי ץפוק התאש ומכ ,'עפשה
ללגב יכ .םינגוהמ םניאש םישנאהמ אוה ,ךתעד יפל ,יכ ףא ,ול םינתונ די טשופה לכ יכ ,ול
וניאו ןגוהמ וניאש ימל ףא ןתונ התאו ,ךמצע גהנתמ התאש ומכ ,ונייה .ךכרבי הזה רבדה
.ךדי חלשמ לכבו ךישעמ לכב 'ה ךכרבי ןכ ,יאדכ

,ןנחוי ןב יסוי ירבדל זעול םעמ איבה ותוא שוריפל בורק בואנידמ קידצה לש ושוריפ
ךתיב יתלדב ריהז יוה :שוריפ ."החורל חותפ ךתיב יהי" :'ה הנשמ 'א קרפ תובא תכסמב
םג ,ותנתמלו ותעדל םייוארה םיינע קר ותיבל סינכהל קדקדמ םדא םאש ,םילוענ ויהי אלש
.החוורל עפשה תותלד תא וינפל וחתפי אלו ומע וקדקדי םימשה ןמ

הקדצ רזיפש ,בוסאסמ ביל השמ ונבר לע (13)רפוסמש המ איבהל דוע רשפא דודיחה ךרד לע
?הזה ערה שיאל ךנוה לכ רזפמ התא המ ,ונבר :וישנא ותוא ולאש .םיללעמ ער ,דחא שיאל
יתוא ןידי ה"בקה ,בוט אל אוה רשא שיאל הקדצ ןתונ ינא םאו .בוט אל ינא םג ,בישהו
.בוט אל ינאש םגה ,ןכ םג יל ןתיו ,הדימ דגנכ הדימ

םינגוהמ םניאשל םינגוהמ םיינע ןיב

תוגהנתה יכרד עיפשהל הזה גוסה ןמ םירופיס ףא ושקיב ,תוישעמ ירופיס לש םכרדכ
ןמ ,תדהדהמ ןיטישה ןיב .קידצה ילעפ לש המגוד תועצמאב ,לארשי תדע לע םינקותמ
תווצמ םייקל םסרופמו ,לארשי תוליהקב חוורש המ דגנ החכותו תרוקיב ,וללה תוישעמה
שי הז גהונל .אקווד םיימש יאריו םימכח ידימלת ,םיקידצ םע םיחרוא תסנכהו הקדצ
אבב) ארמגה תרפסמ ךכ .הכלהה תורפסב םינגע ול אוצמל ןתינו ,ךומסל המ לע םנמא
תורצוא תא חתפ תרוצב תנשבו ,גלפומ רישע היהש ,אישנה הדוהי יבר לע (א"ע ,ח ,ארתב
ןיא יכ ,סנכיהל תושר ול ןתנ אל ץראה םע אוהש ימ ,לבא .דבלב םימכח ידימלתל ולש ןגדה
.ותסנרפב בייח וניאו ואובב החמש ול

ןמזבש ,(םש) א"שרהמה ירבדכ והשעמ תא שרפל רשפא לבא ,הרקמ לכב םישק וירבד
ידימלתו ,םימכח ידימלתמ ןוזמ עונמל ךכ ידי לעו ,ץראה םעל קלחל ןגוה הז ןיא תרוצב
תנשב םיבייחתמה םירוסיאה לע דיפקמ אלו ,רהזנ אל ץראה םעש ןכו .םדוק םימכח
יל יוא :רמאו ךכ רחא רעטצנ ,סנריפו הצרתנשכ תאז םע .םכח דימלת רהזנש ומכ ,תרוצב
.ץראה ימע ליבשב אלא םלועל האב תוערופ ןיאש ,ץראה םעל יתיפ יתתנש

םיאצומ ,דבלב םינגוהמ םיינעל הלש תוסיווהו ,הקדצ תווצמ לש ,הזה יביסולסקאה ןוויכה
ישעמב אטח וליאכ וילע ולילעהש ,ושפנ יאנוש תא איבנה הימרי לליקש המב םיכומית
"םהב השע ךפא תעב ,ךינפל םילשכומ ויהי" :ויללעמ תא שינעהל 'המ הימרי שקב .ףואינ
ונוביר ,ה"בקה ינפל הימרי רמא" ,(ב"ע ,זט אמק אבב) אבר קוספה תא שרד .(גכ ח"י הימרי)
ולבקי אלש ידכ ,םינגוהמ םניאש םדא ינבב םלישכה הקדצ ןישועש העשב וליפא םלוע לש
.םיאמר םיינעל הנתינ םא הווצמכ תבשחנ הנניא הקדצ ,עמשמ ."רכש הילע

הקדצ עונמל אלש ונריהזה ,(ב"לר ,'השעת אל' תווצמה רפסב) ם"במרה תנווכ וזש רשפא
.ןוגה ינעב אוה הווצמה םויקש שיגדה .םיינע עדנ רשא םינויבאהמ וניחאמ הבחרהו

א"י תלהק) "םימה ינפ לע ךמחל חלש" קוספה תא ,יתבר תלהק שרדמ שריפ וזה ךרדה לע
אלא ,ןאכ רומאה ,םימ ןיאש ,הרותה ילמע םע התוא השע ,הקדצ תושעל תשקב םא ,(א
.הרות ירבד

הקדצ ןתונה םדאש ,אתכליהל קיסהו (אס ןמיס) םידיסח רפסב שריפש המ ונאצמ דוע
ול בשחנ אלא ,הווצמ וניאש קר אל ,חור תוערו למע םהב רשא ,םינגוהמ םניאש ,םיינעל
ךכיפל .םלועב ה"בקהב ןידרומ םייקמו ,תונז יננתא םהל ןתונו םיצירפל ןתונש ינפמ ןוועל
.םינגוהמ םדא ינב ול ןימזיש םלועל ה"בקהל םדא ללפתי

רשאל ,הקדצ םינתונשכ הכרב ןיכרבמ ןיא עודמ ףסונ םעט ןתמ םירשפאמ וללה תואבומה
.(14)הלטבל הכרבה ןכלו ,םייק אל הווצמה תא ירה הזה הרקמב .ןיאמרל ןנישייח

ידומילה חקלה

לש ותואר תדוקנמש אוה ,ט"שעבה יבא דמעוה וב ןויסינה לע רופיסה לש ידומילה חקלה
וחתפ לע קפדתמה ,ינעה חרואה לא סחייתהל שי דציכ לוקשל הרקמ לכב וילע היהי ,חראמ
ףא .אוה הריבע רבוע יכ עדוי וניאש ,הבשנש קונית תניחבב אוה ינעהש ןכתיי יכ .תבשב
תניחבב ,תובבל בוריקל ףונמ תויהל יושע ,תופי םינפ רבסבו ,בל תובידנב חוריא ,תאז
לולע ,היסהרפב תבש ללחמה ןידכ ,תיבה ןמ ושוריגש דועב ,הבושתב ירזוחל חתפ תחיתפ
יפב ושרפתנ ,ובש בוטה חקלהו רופיסה לש ירסומה ונכות .תודהיה ןמ רתוי דוע וקיחרהל
.תיתימאו המלש הבהא לארשימ םדא לכ בוהאל ךירצש ,אטפאמ לישה עשוהי םהרבא יבר
אל ףאו רובידב אל ,וילע גרטקלו ותוא אונשל הלילחו ,וילע םחרל ךירצ םשאו אטח םאו
בוהאלו ,לארשי ינב לכ לע םחרל וילע ,והערל שיא ןיב לידבהל רוסא םדו רשבל .הבשחמב
.(15)אוהש לכ לדבה ילבו הווש הדימב םתוא

לש התלעמ לע עיבצמ ,תבשה ללחמ ינעה םע הבוטה ותגהנה בקע ,רזעילא יבר הכז ול רכשה
.תפומל המגודכ רופיסה גיצמ התוא ,וז תינויער הדמע

איבנה והילא השעמב הכובמה

לכ הב ןיאש ,הנוילעה התגרדמב םיחרוא תסנכה תדימ גיצהל רופיסה ןווכתמש רשפא םג
תסנכה אלא .רחא והשמ לע תובשחמו תונובשח אלו ,שנועו רכש לש םיבושיח אלו ,תוינפ
הווצמ רכש הב שי ,םיקידצו םימכח ידימלת לש םיחרוא תסנכהש דועב .המשל םיחרוא
,ותיבב ,םשור תררועמו ,הבושח תוחכונמ רכשנ אצמנ חראמה .תימצע תודבכתה לש דצו
התגרדמ תא הבש הווצמהו ,וזה הדימה הגישמ ,תבש ללחמו ,ינע חרוא תסנכהב ירה
.המשל םיחרוא תסנכה תניחבב ,הנוילעה

קונית ידי לע השענ וניא תבשה לוליח השעמש ,הדבועה ןמ םג תעבונ ארוקה תכובמ
,איבנה והילא ידי לע דיזמבו ןווכמב השענ תבשה לוליח .יהמ תבש עדוי וניאש ,הבשנש
,יושע רופיסה .הימתמו הנושמ ןויסינב ט"שעבה יבא תא דימעהל ידכ ,הז לוליח םזיש
ןמ אוה רוטפ ,םדו רשב וניאש ,ךאלמכו .איבנה והילאב רבודמש ץוריתב רדגתהל ,םנמא
לש ותולבקתה לע לקמ וניא הז ירשפא רבסה .וילע םילח םניא הרותה ירוסיאו ,תווצמה
םגש ,דוע המ .דחאכ םידגנתמה לצא ןהו ,תודיסחב ןה םינומאה ימולש ברקב רופיסה
,רזעילא יבר תא רופיסה ללהמ ,תופי םינפ רבסב ינעה תא ט"שעבה יבא חריאש רחאל
וא ןוקית תרעה ינעל עימשהל ןוכנל אצמ אלו קתש ,תרחמל ונממ ודרפיהב םג הנהש
ליעומ וניא ,ןניקסע היישעמבש הנאותב רדגתהל ןויסינה .סויפו םעונ תמינב ולו ,החכות
אלא ,הכובמ ררועמש ןיינעה הנניא רופיסה לש תירוטסיהה תמאה תלאש ןכש ,תאזה םעפב
לש ותלודג תגצהו ,הז ןיעמ רופיס לש האצמה הרשפיאש ,תידיסחה-תינויערה הדמעה רשפ
דמע וב ,הנושמ ןויסינב תונגועמכ ,לארשי יניע ריאיש ,ןבה לש ותדיל תרושבו ,ט"שעבה יבא
.ט"שעבה יבא ,רזעילא יבר החלצהב

השעמ ,םדו רשב וניאש ,ךאלמ תניחבב אוה םא םגה ,איבנה והילאל סחייל רשפא םנמאה
?ןויסינב והשימ דימעהל ידכ קר ולו ,ודי לע ןנכותמו םוזי תבש לוליח לש

ללחמה ,ינע חרוא תסנכה לש התלעמ הלודגש ,תינויער תידיסח הדמע רופיסה גיצמ םנמאה
ןמזב ולו ,םעונ ירבדב ולו וחיכוהל ילבמ םינפ ול ריאהל ,תבשה תא חראמה יניע דגנל
?תבשה ירחא ונממ םידרפנש

תרכינ ,וזה תינויערה תידיסחה הדמעה לע ססבתהבו ,םירופיסה ישרדמ םוחתבש ,המוד
.וניבא םהרבאמ רתוי ףא דיסחו ,לודג םיחרוא סינכמכ ט"שעבה יבא תא גיצהל הייטנ
ינעל שפחתהש ,והילא םע ט"שעבה יבא דמעוה וב ,ןויסינה תודוא לע רופיסהש ,ןכתיי
תגצה םושמ הב שי ,רזעילא 'ר הליג םתוא חור ךרואהו תפומל תונלבוסה ,תבש ללחמ
.םיקלאה ריצי הירבכ םדאב גוהנל המצע לע הלביקש ,תנקותמ הדמע

.תודגאו תונופצב תאבומה תרחא אסריג יתאצמ ט"שעבה יבא תודוא לע רופיסל ףא הנהו
:(16)ורקיע ןמקל
תונכהבו ,תבשה םוי דובכב דחוימב ריהז היהש ,לודג דיסח רישע היה זנכשא ץראב
,תבשה תסינכ םע ,תחא םעפ היהיו .הלעמ ירש לכ וב ואניק יכ דע .תבשה דובכל
רעגיו .תבש יכרצ דוע יל ןיא יכ ,ךדי תנתמב יננח ינודא :ול רמאיו וחתפ לע ינע קפדתה
לכ הז דביא :הרמאו לוק תב האצי .שפנ יחפב והחלשיו ,שדוקה תא ללחמב ,דיסחה וב
.תחא העשב ומלוע
םיחרוא תסנכה .ט"שעבה יבא תודוא לע רופיסבש הזל המוד רסומ עיבהל שקבמ רופיסה
לכב המייקל םיכירצש ,הלענ תירסומ הווצמ איה ,ורבחל םדא ןיבש הווצמכ ,םיינעל הקדצו
הווצמ עירכהל הלוגסה הל ןתינש ,ךכ ידכ דע תולודג התלעמו התובישח .יאנת לכבו הרקמ
םשל .השודיקו הדוביכ ,תבש תרימש תמגודכ ,הרותב תשרופמו הבותכה ,םוקמל םדא ןיבש
יבא עירכה םדוקה רופיסבש דועב .וללה תווצמה יתש ,םינזאמה ףכ לע ,רופיסב ומשוה הז
דיפקמ אוהש ךותמ ,םיחרוא תסנכה תווצמל תופידע ןתנו ,ובל חורמו ,ותעדמ ט"שעבה
הנה ,לודג רכשל הכז ןכ לע ,וב רעג אלו תופי םינפ רבסב ולביק :ינעה דובכ לע רתויב
לע .השודיקלו תבשה דובכל תופידע ןתנ דיסחה ריבגהו הנוש אוה ךלהמה ונלש רופיסב
.שפנ יחפב והחלשיו תבשה תא דבכמ וניאש ינעב דיסחה רעג ,וז תיכרע הסיפת דוסי

דבכל ויתודפקהבו ,דיסחה ריבגה תלעמב ואניק םיכאלמה םגש תורמלש ,איה הטנאופה
העשב ומלוע תא דביאו שנענ ןכ לע .רומח אטחכ הז והשעמ שרפתמ ,השדקלו תבשה תא
לכשהה רסומו תוידומילה תונקסמה ,םינוש םנמא רופיסו רופיס לכב םיכלהמה .תחא
.םיהז

,תבשל ינע חרוא ירחא ורזיחו ושפיחש דסח ישנא םיקידצ לע רפסל וגילפה םירופיסה ירפס
תסנכה .הרותה תוגרדב םתלעמב וא םיחרואה לש יתרבח דמעמב ולידבהש ילבמ תאזו
םתדימ .םילכאמ עפוש ןחלשל ביבסו תופי םינפ רבסב ,הצפח שפנב התייה םיחרואה
יסינכמ לש תבשה תודועס .םיגרטקמו םיניטשמ לש םתאנק תא םיתיעל הררוע הבוטה
.ןטש יחילשכ ולעפש םיחידמלו םיתיסמל דעיכ םירופיסב וראות ,םיללוהמה םיחרואה
איטחהל המיזמו הנווכ ךותמ םידסחה ילמוג לש םהיתבב וחראתה םיינעל םישפוחמ
חילשכ אל ךא ,איבנה והילא היה שפוחמה ינעה ,םימעפ .םיחרואה יסינכמ תא לישכהלו
תולעתהל ,םיחרואה סינכמ ,קידצל רשפאל הנווכ ךותמ ,הווצמ חילשכ אלא ,הריבע רבדל
יסינכמ לש הדימעה חוכ .ןטשה יגורטק תא ץפנלו וידסח תודימב רתוי תוהובג תולעמל
תאזו ,תפומל ללכ ךרדב היה ,תבשה תודועסב םהילע לגלגתנש השקה ןויסינב םיחרואה
.םולשה יכאלמ לש םתחמשל ,הז דגנכו ,ותבזכאלו ןטשה תניגמל

והילא .הדימ דגנכ הדימה ןורקע לע ,הבושתו ןוקית השרד ותרפכו קידצה לשכ םימעפל
יתב לא אבו לארשי תוליהקב טטושמה שפוחמ ינעכ תודגאה ירופיסב עדונ םנמא איבנה
.םיחרוא תסנכהב םהלש דסחה תדימ תא ןוחבל ליבשב רתסנ חרואכ םידוהי

תווצמ תא דימעהל :תיזכרמ תידומיל הרטמ ודימעה ,תונווגמה םהיתולילעב םירופיסה
.(ב"ע ,הל תועובשבו א"ע ,וכק תבש) הניכשה ינפ תלבקהמ רתוי הלודגכ םיחרוא תסנכה
תסנכה תווצמ םייקל שיש םירפסב תואבומה תוארוהו תופקשהמ םימלעתמ םהש ךותמ
ןכ לעש .םינגוהמ םניאש םיינעב רהזיהלו םימש יאריו םימכח ידימלת םיקידצ םע םיחרוא
.םיזחופו םיקיר וילא ופסאי אלש ידכ ,תווצמ ג"ירתב םיחרוא תסנכה תווצמ הרמאנ אל

דימלת ןיב ,רישע ןיבל ינע ןיב םיחרוא תסנכה תווצמב רידאהל המגמה תרכינ םירופיסב
.(17)םיאטוחו םיער םע וליפאו ץראה םע ןיבל םכח


:תורעה


.83 'מע ,ג"ח ,םייחהו הרותה ,ןמדיג .מ .1
.הנקתת-דנקתת 'מע ,(א"כשת) ישילש ךרכ ,ולעופו וייח ,םייח ץפחה רשי .מ.מ ברה לצא אבומ .2
.א ןמיס ,ב"ח ,םהרבא רבד ,אריפש אנהכ .ד .3
.'גי ןמיס ,ח קלח ,םלשה םינמזו םידעומ ,ךובנרטש .מ .4
רורצ ךותמ רופיסה תא איבמ ,76 'מע (ח"ישת) ןושאר רפס ,תוישעמה רפס ,לאקזחי ןב יכדרמ .5
םילודגה םש רפסב ןייע רביל 'ר תודוא .(ח"פרת) ,שדחה םילודגה השעמ ןכו .ול תוא ,(ג"ערת) םייחה
.גצ תוא ,ל ךרע ,םילודגה תכרעמ .(1879) שדחה
.םירופיסב ונאצמ וניבא םהרבא לע ולעפ תדימל םיחרואה תסנכה תדימב תוותשהל ןוצרה .6
הקדצ השוע אוהה שיאה היהו :"דיסחה םהרבא 'ר" האר .חבשל וז ותדימב ןיוצמ םיחרואה סינכמ
,םלועה תוחור עברא לכל ,םיחתפ העברא יושע היה ותיבו ,ותיב ךרד םיבשו םירבועה לכל דסחו
.57-45 'מע (5) לאקזחי ןב .מ ,םדאו םיהולא יניעב ןח אצמיו ,וניבא םהרבא השעש ךרדכ
הלודגכ םיחרוא תסנכהב ותדימ תא בישחהלו תולעתהל דיסח שיא שקבמ רשאכ ןכ ןיאש המ .7
תא חפקל וממזש ויביוא תא וליפא םיחרוא סינכמ היהש קידצ רחוסב השעמה לשמ .וניבא םהרבאמ
אלש םיבשו םירבוע םיחרוא סינכהל גהנש ,וניבא םהרבאמ הלודג ותלעמש חיכוה ךכב .ותסנרפ
ודיחי ונב תא ףוגיל ןטשל תושר ןתינ .גרטקל ןטשל הפ ןוחתפ ןתנ םהרבא לע ותולעתהב .ללכ םריכה
שלחתמה ונבש ליבשב ןקתל וילע המו שנענ עודמ ט"שעבל רחוסה לאש .ןוזרה תלחמב רחוסה לש
ונב תא ליכאהל אוה תושעל וילעש ןוקיתהו גורטק שי םימשב יכ ט"שעבה בישה .אפרתי ונוזרב
ודיחי ונב לע וימחר תא שובכל היה לוכי אל רחוסה באה .םיינעה םע הוושב םיסג םילישבת ודיחי
ול רמא העתפהה הברמל .םימשה ןמ הווטצנש ןוקיתל דוגינב תאזו ,םינדעמ וליכאהו ,בהא רשא
וניבא םהרבא :ט"שעבה ריבסה ?המל תאז לכ .הפרתנ ונבו םימשה ןמ ול חלסנ וישכעש ט"שעבה
,רחוסה הנהו .'ה רבדכ תושעל ךלהו וימחר תא שבכ ,ודיחי ונב תא טוחשל םימשה ןמ הווטצנשכ
.הזכ לק רבד לע וימחר תא שובכל היה לוכי אל םיסג םילכאמ ונב תא ליכאהל םימשה ןמ הוטצנשכ
הירוגינסה די ,ןטשה לש ויגורטק ומתתסנ ךכש ןוויכ .ונממ לודג וניבא םהרבאש חיכוה הז השעמב
.61-58 'מע (5) לאקזחי ןב .מ ,"הלוחה ןבה" .ואטח רחוסל חלסנו הנוילעה לע התייה
תודגאו תונופצ ורפסבו .טנת ןמיס ,(ו"כשת) לארשי רוקממ ,(יקסב'צידרב) ןוירג ןב .י.מ ,אבומ .8
ןמיס ,(ג"סרת) םלוע ידוסי יקידצמ תוישעמ ךותמ ."םיחרוא סינכמ" םשה תחת ,טמר 'מע ,(ז"טשת)
.(א"ערת) ןהאזלכימ םייח םהרבאל ,םהרבא להאבו .51 'מע ,די
.114 'מע (5) לאקזחי ןב .מ ןייעו .םיקידצ יחבש רפסה יפ לע .9
,(7) תודגאו תונופצבו ."הווצמ רכש" םשב ינש רופיס ,חיקת ןמיס ,(7) לארשי רוקממב אבומ .10
,(1975) םידוהיה תודגא ,גרובצניג יול .(ד"לרת) באה ימחר .25-24 ,תואלפ תוישעמ יפ לע ,חש 'מע
.אצש ןמיס ףוסב 'חי קלח ,ישיש ךרכ
,בקעי לארשי .תורעהב םש ,(9) גרובצניג האר ,איבנה והילא ירופיס לע הפיקמ היפרגוילביב .11
.(ג"לשת) איבנה והילא ירופיס
.םישוריפב םש ,אנר ןמיס ,העד הרוי ,ךורע ןחלשו רוט ,האר םיקוליחה .12
.ג קרפ ישילש קלח ,(א"כשת) האמה ירש ,ןומימ .ל.י .13
.לודגה רואמה ךותמ ,תורעהב םש ,זטר ןמיס ,םיגהנמה ימעט ,גנילרפש לצא אבומ .14
.ט 'מע ,הכרבה רוקמ ,תוילגרמ ןבואר .15
.(12) ןומימ .ל.י אבומ .16
ריעמ רופיסה תורוקמל ."ינעהו דיסחה" םשב (7) ,תודגאו תונופצ ,(יקסב'צידרב) ןוירג ןב .י.מ .17
.תולודג תואלפנב תאבומו יזנכשא ינבר רפסמ הקתענ וז הישעמ :רבחמה
רידאהל וגילפהש תומוקמ שי .הללכב םיחרוא תסנכה תווצמ לע רבדל םנמא וביחרה םישרדמה .18
ךינפל םיבושח םדא ינב לכ ויהי םלועלש ,עושוהי יבר ירבדכ .הב ורהזנ םירחא תורוקמבו ,החבשב
,זכק תבש) הניכשה ינפ תלבקהמ רתוי םיחרוא תסנכה הלודגש ורמא .(ה"פ הבר ץרא ךרד) םיטסילכ
םינומא ימולשו םינגוהמ ויהיש ותיבב םיחראתמה לע דיפקהש רפוסמ וניבא םהרבא לע םלוא .(א"ע
תולקתל תנמוזמה תיתייעב איגוסכ תרבתסמ הווצמה .(ב"ע ,בק ףד ,אריו ,רהז .ד טמ ר"ב)
.םיינע תונתמו הקדצ תוכלהב הוללכ אל הארוהה ידומעו תולקלקלודף הבית             חזרה לתוכן בשדה חמד