דימלתהו הרומה
יביטקלפר וא יביסלופמיאה

ףלוו תור

םילטונ םניאו םיפתתשמ םניאש ותתיכב םירשכומ םידלי לש העפותב לקתנ אל הרומכ ונתאמ ימ
?רועישה ךלהמב םייתתיכ םינוידב ליעפ קלח

םינחינ יאדווב םקלח ,םינשייב םידימלתהמ קלח .וז "הליעפ תופתתשה יא"ל תובר תוביס
תונוכנב בושו בוש םירהרהמ םהש דעו ,יביטקלפר יביטינגוק ןונגס לש תיתוישיא הנוכתב
אוה - בושו בוש התוא ףינמ אוהו תמרומ רבכ ועבצאש רחא דימלת הרומה ףתשמ - םתבושת
ךרדהו ותבושת תונוכנ רבדב ססהמה דליה לש וזמ הכופה העפות .הבושתה תא תונעל ןכומ
תאזו ,הבושתה לע תונעל ונוצר רבדב ונל תתואל רהממה דליה לש איה ,החסנל ךירצ אוה הבש
לש יביסלופמיא יביטינגוק ןונגס השיגדמ וז העפות .האולמב הלאשה תא לואשל ונמייס םרטב
אקווד איה רפסה תיבב ךוניחה ישנא תא תוקיסעמה תויזכרמה תויעבה תחא ,םנמאו .ונידימלת
בכעל ידכ וב שיו ןכתי יביטקלפרה-יביטינגוקה ןונגסה .םידלי ברקב תויביסלופמיאה תובוגתה
ןונגס לעב דימלת ,תאז תמועל .דימלתה תא לישכמ אוה ןיא ללכ ךרדב ךא ,רחא וא הז דימלת
.שממ היעבב יוצמ יביסלופמיא יביטינגוק

םילדבה ,ותעדל .(Kagan, 1964) ןגאק עיצמ יביטקלפר-יביסלופמיא יביטינגוק ןונגסל הרדגה
םיהוזמ ,תויביטנרטלא תובוגת רפסמ ןיב הריחב םישרודה םידיקפת עוציבב םיילאודיבידניא
הברה םיעצבמו תוריהמב םיביגמה םיקדבנ - ילאוטפצנוקה בצקב םילדבה רקיעב םיפקשמכ
הנטק תומכ םיעצבמו םתבוגתב םייטיא םהש םיקדבנש דועב ,"םייביסלופמיא"כ ורדגוה תויועט
."םייביטקלפר"כ ורדגוה תויועט לש רתוי

דיחיה רצוע הבש הדימה תא ףקשמה דמימ אוה יביסלופמיא-יביטקלפרה דמימהש ןעוט ןגאק
.ולש יביטינגוקה רצותה תוכיא תא לוקשלו ךירעהל ידכ

תוביטנרטלא תוחפ םינחוב םה ,תוריהמב םיביגמ םייביסלופמיא םידליש םינייצמ םירקוחה
לוקיש אלל הבושת תתל םיגהונ םה ךכו .ןוכנה ןורתפה יבגל תואדוו ןיא םהב םיבצמב הבוגת
;Kagan, 1965) םתועט תא םילגמ רשאכ לוכסית יבצמב תונפקותב ביגהל םיטונו ,קיפסמ תעד
.(Thomas, 1971

.רפסה תיבב חילצמ תוחפה דליכ יביסלופמיאה דליה תא גיצמ (Misser, 1976) רסימ םג
.םידומיל יישקמ ףא םילבוס םייביסלופמיאה םידליהמ םיבר ,ותעדל

;Wright, 1972) רתוי הליעי הריקח תויגטרטסא ילעב ואצמנ םייביטקלפר םידלי ,םתמועל
(McCuskie & Wright, 1975

תיישעמ רתוי םידרח םייביטקלפרה םידליה יכ םירבוס (Kagan & Kogan , 1970) ןגוקו ןגאק
.רתוי הלוקשו רתוי תיטיא איה םתבושת ןכלו ,םהינפב תבצינה הלטמב תואיגש

בשקה חווט לע םירומה ןמ רתוי תובוט תוכרעה ולביק ,םירקוחה תעדל ,םייביטקלפר םידלי
הטילש לש רתוי םיהובג םיטרדנטס ילעב ויהו (Alut, Crawford & Jeffery, 1972) םהלש
.הלטמב

- רחא וא הז יביטינגוק ןונגסב טוקנל דיחיה תא תועינמה תוביסה ןהמ ,הלאשה תלאשנ
.יביטקלפר וא יביסלופמיא

:םינושה םימרוגה יפ לע םיביסלופמיא יגוס השולש ןיב ןיחבמ ,(1977) ןייטשריופ
.יסיסב יגולויב בצק םרוג .א
.תוגהנתה לש ירוטומ םרוג .ב
.תוגהנתה לש יביטינגוק םרוג .ג

:םינושה םימרוגה תא טרפנ ןלהלו

הז בצק .תיביטינגוקה תוליעפה בצקב אטבתמה יתוישיא םרוג אוה ,יסיסב יגולויב בצק םרוג
יונישל הנותנ רורעה תמר .םזינגרואה לש (היצביטקא) רורעה תמרב ,םירקוח תעדל ,רושק
(Kogan, 1976) ןאגוק .םינוש םיימיכ םירמוח תעפשהב ףאו לוכסיתו םויא ,ץחל יבצמ תובקעב
Hebb, 1955; Duffy, 1957; Easterbook) הז אשונב וקסע רשא םימיוסמ םירקוח ןייצמ
(1959; Wachtel 1967.
.ולא םיאשונב יגולויסיפ -יגולויב עדי רסוחו אשונה תובכרומ תאפמ הז םרוגב וז הדובעב ןודנ אל

,(Kagan et al., 1964 ) ויתימעו ןגאק ,תיביסלופמיאה תוגהנתהה לש ירוטומה םרוגה יבגל .ב
רבדה .םייביסלופמיאה לצא תזרפומ תיביטקארפיה תוגהנתה ייוליג לע םהירקחמב םיחוודמ
.םייביטקלפרה םידליה תמועל םייביסלופמיאה םידליה לש תירוטומ הטילש רסוחב אטבתמ
ןסרל םיווקמ םה הב ,תינכות ודביע ףאו ,וז הנוכת םינייצמ (1979) םירחאו דנר ,ןייטשריופ םג
סחייתהל םירקוחל השק .(LPAD) ילכו תילטנמורטסניאה הרשעהה תינכות) וז תויבסלופמיא
תועבונה תוביסו תויגולויב תוביס לש בוליש ןאכ םייקו ןכתי .הריבסהלו וז תוגהנתה ישרושל
.הדימלו ךוניח ימרוגמ

הדימלל םירושקה םירבסהב יביטנגוקה ןונגסהתא ריבסהל םיסנמ םירקחמה תיברמ .ג
.הז אשונב םירקוחהמ קלח תועד גיצנו ,ולא םירבסהב זכרתנ ונא .תיכוניח-תיתרבח
.םייביסלופמיא םידלי ברקב םיבר םירקחמ ךרע (Kagan, 1971 ,1966 ,1965 ,1962) ןגאק
םידלי לש תיביסלופמיאה םתוגהנתה תא ריבסמה,ילנויצוטיטסנוק םרוג לש ומויקל ןעוט אוה
םיילגרהו םיידיה לש תירוטומה תוליעפה תמרב םילדבה אצמ ןגאק .םירחא םידליל האוושהב
ןתינ (Kagan, 1971 ,1962) ןגאק תעדל .םיליגר םידליו םייביסלופמיא םידלי ןיב ,תונריע יבצמב
,תודדובתהל הטונ יביטקלפרה דליה .ךרה ליגהמ רבכ םידגונמ תוישיא יסופיט ינש ןיב לידבהל
.ןולשיכ ינפמ דחפ אוה ותלועפ תא עינמה םרוגה .תונפקותמ דחופו םייתרבחה ויסחיב רתוי רוצע
ומכ .הב חוטב אוהו בטיה ותבוגת תא לקש אוהש רחאל קר תאז השועו ,תויטיאב ביגמ אוה ןכל
בשקו זוכיר תלוכי לעבו תיאמצע תוליעפל רתוי הטונ ,םיחוטב אלו םישדח םיבצמב רהזנ אוה ,ןכ
,ותמועל יביסלופמיאה דליה .וידומילב חילצהל ,ללכ ךרדב ,ול תומרוג הלא תונוכת .םיהובג
הנהנו םינכוסמ וא םישדח םיבצממ דחופ וניא ,ותוגהנתהבו םייתרבחה ויסחיב רתוי ישפוח
דחפה אוה ותוא עינמה םרוגה רשאכ ,תוריהמב ביגהל הטונ אוה .תיסיפו תיתרבח תוליעפמ
.הבוגת אלל ראשיהל

וז הדרח .הדרח וב םירצוי דליה לקתנ םהב ,םינושארה תונולשיכהש םירובס ויתימעו ןגאק
תויהל תונוכנ תוחפל תמרוג איה ךכו ,ןולשיכל הייפיצל האיבמו שדח ןויסנ לכ יבגל תללכומ
תילאוטקלטניא המישמ לכב תמיוסמ תוירחא תלבק ךות ,הדימה לע רתי קמעתהלו ברועמ
.איהש

קזח עינמ לש עקר לע יביסלופמיאה ןונגסה תא םיריבסמ (Kagan & Kogan, 1970) ןגוקו ןגאק
.הבוגתב תוריהמ ויתובקעב איבמה רבד ,תוריהמבו תולקב תויעב רותפל תלוכי תוארהל

תלוכיל סחיב תוקפס םהל שיש הלא לצא אקווד םייקו קזחתמ ריהמ תויהל עינמהש ,םינעוט םה
תוחדל תנמ לע ,הבוגתב רהמל םתוא תפחוד הלא תוקפס הוולמה הדרחה .םהלש תיתימאה
.החלצהה תדימ תא רשפאה לככ רהמ תוארהלו תוקפסה תא

דמימל - ינוציקה דמימל ותוא הכילומו דליה תא תקתשמ ידמ הלודג הדרחש םירבוס ןגוקו ןגאק
ינש ,השעמל .םידדצה ינשמ תוינוציק תויטנל ,םתעדל איבת תילמיסקמ הדרח .יביטקלפרה
ינפמ דרח יביסלופמיאהו ,האיגשה ינפמ דרח יביטקלפרהשכ ,הדרחמ םיעפשומ םידדצה
.היעבה תא רותפל ותלוכי יא לע זומרל לולעש ,הבוגתה לש בוכיעה

דימלתה לש ותוגהנתה תא םירשוק (Kagan, Pearson & Welch,1966) ךאלוו ןוסריפ ,ןגאק
ךכל םרוגה ףסונ לגעמ לע ךכב םיעיבצמ םהו ןכתי .םידומילב תולשחנ םע יביסלופמיאה
תוריהמ אלא ,העידי לש סיסב םהב ןיאש םייביסלופמיאה םידליה לש םתוזפחנו םהיתואיגשש
תיביסלופמיאה םתבוגת ךכו ,רזוח לגלג ןאכמו ,םהילא הרומה תדהא רסוחל םימרוג ,קויד רסוחו
.תקזחתמ ולא םירועישב םידימלתה לש

דליה תאש ,ןעוט (Ainslie, 1975) ילסניא .יביסלופמיאה דליה יבגל םירחא םירבסה םימייק
.םיקופיס תוחדל תלוכי-יא וא תלוכי יחנומב רידגהל ןתינ יביסלופמיאה

,ךורא- חווטל רתוי תלמגתמה הרירבה תמועל ,תידיימ תלמגתמ הרירב העיצמ תויביסלופמיאה
תוגהנתהה תא םינייצמ (1977) דנרו ןייטשריופ .םיקופיס תוחדל תלוכיה םע הרושקה
םינותנה לוקישל םיעדומ םניאש תוברת יחפוקמ לש םתוגהנתה תא תנייפאמכ תיביסלופמיאה
דליה לצא .םינותנה ףוסיא לש בלשב םתעדל איה יביסלופמיאה לש ותייעב רקיע .םינושה
.ןנכותמ יתלבו יתטיש יתלב ןפואב הז בלש ךרענ יביסלופמיאה

םוקמב "הייעטו יוסנ"ב רתי שומישב ףקתשמו ,יוקל יביסלופמיאה לצא תונרקחה בלש ,םתעדל
.םימנפומו םינבומ םייתבשחמ םיכילהתב שמתשהל תוסנל

-תיביסלופמיא תוגהנתה תנבהל רחא ןוויכ םיעיצמ (Zelniker & Jeffrey, 1976) ירפ'גו רקינלצ
ץוענ םייביטקלפרל םייביסלופמיא םידלי ןיב לדבהה רוקמ ,םתנעטל .םידלי לש תיביטקלפר
היצמרופניא םידבעמ םייביסלופמיא םידלי ,םתעדל .ולא םידלי לש היצמרופניאה דוביע ןונגסב
םינוש םייביסלופמיא םידלי ,רמולכ .רתוי םייטילנא םה םייביטקלפר םידלי וליאו תילבולג הרוצב
םייביטקלפר םידלי יכ איה םתרעשה .ילאוזיוה יורגה לש םיטרפל חותינה תדימב םייביטקלפרהמ
םידליל וליאו ,ויביכרמל יוריגה תא חתנל םייביסלופמיאהמ רתוי הבר הייטנ ילעב םניה
.ללוכ חותינ לש היגטרטסאב שמתשהל וא יורגה לכ לע דקמתהל הייטנ םייביסלופמיא
.(Kagan et al, 1964) ויתימעו ןגאק וכרעש יוסינב רבכ הכמתנ הז העד

.יביטקלפר -יביסלופמיאה ןונגסה בוציע לע הדימלהו ךוניחה תעפשהל םיסחייתמה םירקוח שי
תיביסלופמיאו תינפקות תוגהנתה דודיעל תוביסה תחאש ,תנעוט (PitKanen, 1974) ןנאקטיפ
םצעבו ,דליה תביבסבש תונפקותב ,דליה ףושח הל תיכוניחה תכרעמב הרושק ,םידלי לש
.(Bandura & Walter, 1963; Bandura, 1969) וז תונפקותל ותפישח

יבצמל עיגה יביסלופמיאה דליה יכ םינעוט ,(Livenson & Mussen, 1957) ןסומו ןוסניול םג
םיאור ולא םירקוח .היצזילאיצוסה ךילהתב יוקילו היעב לשב ,הייוקל תימצע הטילש
םידלי ,םתעדל .תולבוקמ ןניאש תומרונ תדימל וא היוקל הדימל לש הרוצ תויביסלופמיאב
םיכרע שי ,םירוהל רקיעב ,היצזילאיצוסה ינכוסל םא .םייוצמ םה הב הרבחה יכרע תא םימינפמ
אל תוגהנתה תורוצ ומינפי םידליה יזא ,(תויביסלופמיאו תונפקות ומכ) םילבוקמ םניאש תומרונו
.ולא תולבוקמ

ירוחאמ םידמועה םיעינמהו ,םייביטקלפרו םייביסלופמיא םידלי לש תוגהנתה יבגל וז הריקס
ונא םיליגר ,םירומכ .הכ דע גהנש וזמ הנוש הבוגתל הרומה תא איבהל היושע ,וז םתוגהנתה
,רועישה ךלהמב םיצרפתמו הבושתה לע תונעל םיטוהלה םידימלתל הרתי תונחלסב ביגהל
יביטקא יתתיכ ןוידב קלח םילטונהו ,םהיתובושת תא םיהשמה ,םייביספה תא רתוי ונא םיציאמו
.תורידנ םיתעל

הברמ וניא תוקימעמ הכ תובושת הנועה רחא וא הז דימלת עודמ םיהמת ונא תובר םימעפ
ןגראל תוהש ילוא ונל ןתית יביטקלפרה דימלתה תוגהנתהל תוביסה תנבה .ותמזויב ףתתשהל
םידימלת לש רתוי בר לולכמל רשפאנו ההתשנ ילוא .הנוש ןפואב םייתתיכה םינוידה תא
וירחא ףוחסיו ןכתי ,רתוי יטיא בצקב להנתי םא ,יתתיכ ןויד .הבושת ןתמ תארקל ןגראתהל
לש רתוי הנטק הצובק ידי לע להונמה ,ריהמ ,טהול ןויד רשאמ ,התיכה ללכמ רתוי םיבר םיקלח
.םידימלת

,סר'גור) וידימלתל הרומה לש הבהאהו הלבקה תריווא תא השיגדמ ךוניחב תיטסינמוהה השיגה
רשאב םהילא הבהאו םתלוכיב ןוחטיב וידימלתל ןירקיש הרומ םאה ,הלאשה תלאשנ .(1971
אל םא םג) התיכב ליעפ ןפואב םתופתתשהב ןיינועמו םתוא עומשל דמוע אוהש ןוחטיב ,םה
השיג תונשל חילצי הז ןיעמ הרומ םנמאה ,(םכרדב תירקנה הנושארה הבושתה לע ונעי
דובכ ןתמ ךותמ וידימלתמ תובושת תלבקב ההתשמה הרומה םאהו ?וידימלת לש תיביסלופמיא
םורגל חילצי הז הרומ םנמואה ,הבושת לע תונעל ול שרדנה ןמזלו ,יביטקלפרה דימלתל הנבהו
?רועישב ליעפ קלח תחקל םידימלתל

.םידימלתה ללכל דודיעו הלבק לש הריווא ,התיכב המיאתמ הריווא רוציל הרומה תרטמ

םוקמ היהי אלו ןכתי ,התיכב טרפ לכ לש ומוקמ רמשייו דימלת לכל דובכ ןתניי הבש ,וז הריוואב
ןוזפיח לש ךרדבו ןפואב ,בושו בוש ונולשיכו ותולשחנ לע תופחלו ומויק תא חיכוהל יביסלופמיאל
.הלאש לכ לע תונעל

ךרוצה ."רבדל לכותש ידכ קותשל דמל" :תרמוא הקרוומ לדנמ םחנמ יבר יפמ העודי הרמיא
לוקשיש תנמ לע יביטקלפרל .דחאכ יביטקלפרלו יביסלופמיאל ימויק ךרוצ אוה ,התיכב הקיתשב
ליעפ קלח חקיי ךכו ןכתי .דימת ןוכנ תונעל וילעש הדרח ,ותדרח לע רבגתיו הב רהרהי ,ותבושת
הכרעה ןיאש ךכל םימרוג ,אטבתהל םיששוחה םייביטקלפר םידימלת - לכה תולככ .רועישב
.ךכמ םידספנ םיאצוי םהו ,םהיפלכ םירומה לש הנוכנ

ודביע רתוי יביטקלפר ןוויכל דיחיה לש הבשחמהו תוגהנתהה רופישל תונבומ תוינכותש ןייצל שי
לאיצנטופל הכרעה רישכמ) LPAD-ב הקינכט םיגיצמ םה .(1979) םירחאו דנר ,ןייטשריופ
.תיביסלופמיא תוגהנתה בצעל ןויסנ תללוכ וז הקינכט ,(יתדימל

תוגהנתה לע ילילש ןפואב העיפשמה ,תרקובמ יתלב השיג איה תיביסלופמיאה השיגה ,םתעדל]
[.טלפה בלשו היצמרופניאה דוביע בלש ,טלקה בלש :תילטנמ תוליעפ לש תומר שולשב דיחיה

תורישי יארחא הז בלש .תונרקחה בלש אוהש (input) טלקה בלש תא םינייצמ דנרו ןייטשריופ
לצא תונרקחה בלש .םלש אלו יקלח ,לפרועמ אצמנ אוה םייביסלופמיאה לצאו ,םינותנה ףוסיאל
םיכילהתב שמתשהל תוסנל םוקמב ;הייעטו יוסינב רתי שומישב ףקתשמ םייביסלופמיאה
.יביטינגוק סיסב אלל יביסלופמיא ןפואב דיחיה לעופ םייתבשחמ

,וז תינכות .תילטנמורטסניאה הרשעהה תינכות תא דנרו ןייטשריופ ודביע רפסה תיב תרגסמב
םג ומכ ,תוברת יחפוקמ לש הייסולכואל העיצמ ,לארשי תנידמ לש "תיכוניח אוצי תינכות" איהש
לע םיססובמ תילטנמורטסניאה הרשעהה תינכות לש םיליגרתה .םינוש םילכ ,הליגר הייסולכוא
ןוגראו הבישח יכרד דיחיה תא דמלל ורקיעו ,והשלכ יפיצפס ןכות תורוהל דעוימ וניאש רמוח
- דיחיה לצא יביטקלפר יוניש ןוחבל עייסל םייושעה םילכהמ קלח ןאכ ןייצנ .ותביבסב םייוריגה
ליעוהל יושע רקיעב ."תיטילנא הסיפת"ו "בחרמב תואצמתה" ,"הנוש הווש" ,"תודוקנ ןוגרא"
."תודוקנ ןוגרא" ילכה תיביסלופמיא תוגהנתה ןוסירל

יכילהתב ול ועייסיש תומיאתמ תויגטרטסאב דימלתה תא דייצל איה םילכה תדימל תרטמ
.תויעב ןורתפ ךלהמב םייללכ הנבות יכילהתו םייביטקלפר הבישח

,היצנגילטניא תוכרעה לש תוקידבב רבכ החכוה תילטנמורטסניאה הרשעהה תינכות תחלצה
תובר תוצראבו ץראב םייאמדקא םיגשיהו ימצע יומיד ,םייביטינגוק תונונגס לש תועפשה תקידבב
ב"הרא (Graham, 1981) הדנק (Ruiz & Castanedo 1983 ) הלאוצנוו :ןהיניב ,תורחא
.(Arbitman Smith et al., 1984 ) דועו (Haywood et al, 1982)

.(1989) .ר ףלוו הרקח יביטקלפר-יביסלופמיאה יביטינגוקה ןונגסה יונישל תינכותה תעפשה תא

ךשמב הרבעוה רשא "תילטנמורטסניא הרשעה תוברעתה" תינכות תעפשה תא הקדב הרקחמב
"הנוש הווש" "תודוקנ ןוגרא" םילכה תא הדמל וז הצובק .'ה תותיכב ,יוסינה תצובקל תחא הנש
."תיטילנא הסיפת"ו

ינשל ףסונב) "תיטילנא הסיפת"ו "בחרמב תואצמתה" םילכה תא הדמל 'ו תותיכמ תרחא הצובק
םידימלתה לצא יוניש אצמנ ,םנמאו .("הנוש הווש"ו "תודוקנ ןוגרא" :ןכל םדוק הנש ודמלש םילכ
תצובקו יוסינה תצובק ןיב םיקהבומ םילדבה ואצמנ .post-ה תדידמב ,תינכותה תא ודמלש
,"תילטנמורטסניא הרשעה תוברעתה" תינכות תובקעב ,(תינכותה תא ורבע אלש ולא) תרוקיבה
.רתוי יביטקלפר ןוויכב יביטינגוקה הנונגס תא התניש יוסינה תצובקשכ

תוברעתה ידי לע יביטקלפר יביסלופמיא יביטינגוקה ןונגסה תא תונשל ןתינ יכ דיעמ הז יוניש
תוליעפ ימוחתב ומתוח תא עיבטמ הז ןונגסש קפס ןיא .ךכל תנווכמה תיתטישו תיתביבס
םהל שי ,ולש תויביסלופמיאה תא ןסרל ותלוכיו ותוגהנתה לע םדאה לש הטילשה תדימ .םיבורמ
.ישגר-יתרבחה םוחתב ןהו ילכש-ילאוטקלטניאה םוחתב ןה םייחה לולכימל רשק

.דימלת-הרומ יסחיב ףסונ ןפ ריאמ יביטקלפר-יביסלופמיא יביטינגוקה ןונגסה רבעל הז טבמ
תוביסל רבעמ .םה םלוס ותוא לש תווצק ינש ,ידמ תיביסאפ תופתתשהו ידמ הליעפ תופתתשה
ןונגסל םידדמ ןה תויביסאפו תופתתשה ,התיכב ליעפ קלח תחקל םידימלת תועינמה תונושה
לככ רהמ התוא עיבהלו ץרפתהל וא ותבושת תוהשהל ותוא עינמה ןונגס ,דימלתה לש יביטינגוק
םמצע ושימגיו הארוהב ולא םידמימ םביל תמושתל וחקיש םירומה תושעל וביטיי .רשפאה
,םהלש תלוכיה לש הלבקו םידימלתב ןומא לש השיג ךות ,םהידימלת לש רתוי התואנ הנבהל
הב וחקי וידימלת לכש ןפואב תיתתיכה תוליעפה תא טוונל לוכי הרומ .םהלש תושלוחה םג ומכ
.תואנ קלח

הרומ .הדימלל םישגינש ינפל דימלתה לש ובצמ תא ןחבאל ךירצ הרומה יכ ןעט (1952) ה'זאיפ
לע דובעל דימלתל עייסל לכוי ,דימלתב יביסלופמיא וא יביטקלפר יביטינגוק ןונגס ןחבאיש
ימוחתל ילאודיבידניא ןפואב וידימלת תא ןווכי הז הרומ ,םהל קוקז ,דימלתה ,אוהש םימוחתה
.םתוא תונייפאמה תונוכתה תרגסמב לודגל םהל רשפאיו ,םהלש ןיינע


היפרגוילביב
תונונגס יונישל תילטנמורטסניאה הרשעהה תטישב תנווכמ תוברעתה לש התוליעי" .תור ,ףלוו
ינועט םירגבתמ לצא יביסלופמיא -יביטקלפרה דמימבו ,ילבולג-יטילנאה דמימב :םייביטינגוק
.1989 ,ןליא-רב 'נוא ,.א.מ תדובע ,םיססובמו חופיט

Ainslie, G., "Specians Reward. & Behavioral Theory of Impulsiveness and
Impulse Control", Psychological Bulletin, 1975, 82/4, pp. 463-496.

Alut, R. L., Crawford, D.E. Jeffrey, W.E. "Visual Scanning Strategies of
Reflective, Impulsive, Fast-Accurate and Slow-Inaccurate Children on the
Matching Familiar Figures Test". Child Development, 1972, 43, pp. 1412-1417.

Block, J., Block, J.H. & Harington, D.M., "Some Misgivings About the Matching
Familiar Figures Test, as a Measure of Reflection . Impulsivity", Development
Psychology, 1974, 10, pp. 611-632.

Feuerstein, R., Rand, Y., Instrumental Enrichment Research, report NICHD No.
3, Jerusalem, Haddassah-Wizo-Canada Institute, 1977.

Feuerstein, R., Rand, Y., Hoffman, M.B., Miller, R., "Cognitive Modifiability in
Retarded Adolescents: Effects of Instrumental Enrichment" American Journal of
Mental Deficiency, 1979, 83/6, pp .539-550.

Feuerstein, R., Hoffman, M.B., "The Importance of Mediated-Learning
for the Child", Human Intelligence, Baltimore, 6 , 1985 , pp. 1-2.

Feuerstein, R., Rand, Y., Runders, E.J., Don't Accept Me as I Am, Plenum
Press, New-York, 1988.

Graham, E.E., Feuerstein's Instrumental Enrichment, Used to Change Cognitive
and Verbal Behavior in a City-Core Multi-Ethnic Toronto . Secondary School,
Toronto, 1981, 43/02 - A 1428

Haywood, H.C., Arbitman-Smith, R., Bransford, J.D., Delclos, V.R,. Towery,
J.R., Hannel, I.L. & Hannel, M.V., Cognitive Education with Adolescents:
Evaluation of Instrumental Enrichment, Paper Presented et the Sixth Annual
Meeting of the International Association for the Scientific Study of Mental
Deficiency, Toronto, Canada, 1982

Kagan, J., Impulsive and Reflective Children: Significace of Conceptual Tempo.
In: J.D., Krumbaltz, (ed.), Learning & Educational Process, Chicago, Rand
McNally, 1965 (a).

Kagan, J., "Reflection Impulsivity and the Reading Ability in Primary Grade
Children", Child Development, 1965, 36. pp. 609-628 (b).

Kagan, J., Pearson, L. and Welch L., "The Modification of an Impulsive .
Tempo", Journal of Educational Pschlology, 1966, 57

Kagan, J., "Reflection-Impulsivity: The Generality of Dynamics of Conceptual
Tempo", Journal of Abnormal Psychology, 1966, 7, pp. 17 -24.

Kagan, J., Kogan, N. Individuality and Cognitive Performance, In: P.H. Mussen
(ed.) Carmichael's Manual of Child Psychology, 1970, N.Y . : Wiley and Sons.

Kogan, N., Cognitive Styles in Infancy and Early Childhood, New York, John
Wiley & Sons, 1976.

Messer, S., "Reflection-Impulsivity: A Review", Psychological Bulletin,
1976, 83, pp. 1026-1053.

Piaget, J., The Origins of Intelligence in Children, 1952, International University
Press.

PitKaen, L. "The Effect of Stimulation Exercise on the Control of Aggressive
Behavior in Children", Scan. J. Psychol, 1974, 15, pp .167-177.

Rand, Y., et al., The Instrumental Enrichment Program - Immediate and
Long-Term Effects, in: P. Mittler (ed.), Frontiers of Knowledge in Mental
Retardation, Vol. 1, 1981.

Rogers, C.R., The Facilitation of Significant Teaching, In: Siegel, L. (ed.),
Instruction - Some Contemporary View point San Francisco: Chandler, 1967.

Rogers, C.R., "Forget You Are a Teacher" Instruction, 81, 65-66, 1971.

Ruiz, C.J., & Castaneda, E., Effects of the Instrumental Enrichment Program on
Cognitive and Non-Cognitive Factors in Subjects of Different Socioeconomic
Strata, Giudad Guayana, Venezuela, University of Guayana, 1983.

Wright, J.C., & Vliestra, A.G., Reflection Impulsivity and Information Proccessing
from Three to Nine Years of Age, In: M. Fine (eds) . Intervention with Hyperactivity,
Springfield, I11.: Charles, C . Thomas, 1977.

Yando, R.M. & Kagan, J., "The Effect of Teacher Tempo on the Child", Child
Development, 1968, 41, (No. 5 serial No. 168)

Zelniker, T. & Jeffrey, W.E., Attention and Cognitive Style in Children, In: M.
Lewis & G.H. Hale (eds.), Attention and the Developmant of Cognitive Skills,
New York, Pleum Press, 197