ךלמה דוד ינפלש םילשורי
תיארקמ הריקס

גרבנזור םחנמ עשוהי

י-ט ןויליג ,ה"נשת ,"דמח הדשב" ךותמ

,הכולמ ריעכ םילשורי תא ךלמה דוד עבק ,ונידיבש תונובשחה ןמ קלח יפל ,הנש 3000-כ ינפל
הכפה םילשוריל תירבה ןורא תרבעה םע .יתד-ינחורהו ילהנמה ,ילכלכה ,ינידמה זכרמכ
וז העיבק .קדצהו טפשמה ריעל התייה םילשורי .םלועבו ץראב 'ה-תדובע זכרמל ריעה
רתויב הבושחה ריעל ,ןענכב חדינ טעמכ םוקמב ,הבושח יתלב ריעמ םילשורי תא הכפה
תוכזב קר - תושונאה תודלותב םג יזכרמ תמוצל הכפה םילשורי .לארשי םע תודלותב
.תאזה הריחבה

דוד הב רחבש ינפל היתודלות לעו םילשורי לע ונל עודיש המב ןודל ינא הצור םיאבה םירבדב
ינפל ט"יה האמב ,ריעה לש המויק לע ונל שיש תונושארה תועידיה זאמ רמולכ ,הכולמ ריעכ
.הריפסה ינפל 1000 תנשל בורק דעו ,הריפסה

תויארקמ ץוח תועידי
םיירצמה תוראמה יבתכ
םייארקמ ץוח תורוקמב .תוססובמו תוקודב תועידי ונל ןיא םילשורי לש התישאר לע
,הנוכיתה הכלממה ימימ םיבתכ ,םיירצמה תוראמה יבתכב הנושארל ריעה םש עיפומ
:ריעה תארקנ הלא םיבתכב .הריפסה ינפל ט"יה האמה לש הפוסמו הנושארה התיצחממ
הצובקב .תוראמה יבתכ לש תוצובק יתשב רכזנ םשה .Urshalimum וא Rushalimum
םישמשמה (ןעסשו םערקי) םילשורי לש םילשומ ינש םירכזנ תוראמה יבתכ לש המודקה
.םילשוריל דבלב דחא טילש רכזנ רתוי תרחואמה הצובקבו ,דחא רתכב

הנראמע לא-לת יבתכמ
הנראמע לא-לתב תמדוקה האמה ףוסב הלגתנש ,םירצמ יכלמ לש ןויכרא ידירשב
.תידכאה הפשבו תודתיה בתכב םיבותכ םיבתכמ תואמ עבראל בורק ואצמנ ,םירצמבש
תופופכ ויהש םירע ,היתוביבסו ןענכב םירע יטילשמ םירצמ ךלמ לא וחלשנ םיבתכמה
ךלמ הערפ לא םילשורי לשוממ םיבתכמ השיש םיאצמנ הלאה םיבתכמה ןיב .ירצמה ןוטלשל
םילשורי לשומ לש ויבתכמב .Urusalim :אוה הלא םיבתכמב ריעה םש קיתעת .םירצמ
,םילשורי לש התובישח תא ריכזמ ,(ירצמה) 'ךלמה ןיצק' :ומצע תא הנכמ אוה ,םירצמ ךלמ לא
םהמ ,םיירצמ םילייח והש םילשוריב יכ הלוע םיבתכמה ןמ .םירצמ ךלמל ותונמאנ תאו
,הב'ח-דבע וא הפ'ח-ית ופ ,םיבתכמה בתוכ .םילשורי לשומל ולכנתהש ,שוכמ אבצ ישנא
לע םג ץחלנ אוהש ןייצמ אוה .ונוטלש לעו וילע םימייאמה וריב'חה ןמ ששוח ,םילשורי ךלמ
.הרזע תשקבב םירצמל הנופ אוה .םורדה יכלמו םכש ילשומ םירכזנ תורגאב .ןענכ ימע ידי

הכלממה ןמ קלח םילשורי התייה ,הריפסה ינפל ד"יה האמבש םידמל ונא תורגאה ןמ
.תירצמה

ךלמה ינודא [לא רבד]
...[לפונ ינא םייתעבשו] םייתעבש ינודא [ילגרל] [ך]דבע הפח-דבע [רמא הכ]
ריעה תא האר ...ידגנ המחלמ שי םלוא םולש ושע תוצראה לכ ![ךלמ]ה עדי
[יכלמ לש הקזח]ה ודי - התוא יל ונת[נ] ימא אלו יבא אל :תאזה םילשורי
...יל התוא הנת[נ]
ריעה תא בוזעל לוכי ונניא ןכל .םלועל םילשורי ץראב ומש תא ןיכשה יכלמ הנה
!םילשורי
ךדבע ,ךילגרל לפונ ינירה :ךדבע הפח-דבע [רמא] הכ רבד ךלמה ינודא רפוסל
ןכומ ינא ,ךלמה לש ןיצקה ינא ירה ,ךלמה ינודאל םיפי םירבד רוסמת !יכונא
הרסח התיה תחא עבצא קר .ישכ ץרא ישנא ידגנ ועשפ עשפ יכ .ךנעמל תומל
[םהי]תודוא ךלמה שורדיו רוקחי !יתיב [ךותב] ישכ ץרא ישנא ידיב יתחצרנ אלש
!ךלמה ינודא ,יתא קדצה םיתעבשו םיתעבש
הנראמע-לא-לתב אצמנש 287 'סמ בתכמ ךותמ םיעטק
תויגולואיכרא תוריפח
,םיבר תורוד ךשמב ,םיפוצרו םירידא היינב ילעפמ .םילשוריב ולח תובר תוירוטסיה תורומת
הרוצ הרתונ אל ריעל .הפירשהו סרהה תובקע תאו םודקה בושייה תובקע תא ושטשט
.לתל תינייפוא

תפוקת תישארב םילשוריב בושי לע תויודע תויגולואיכראה תוריפחב ואצמנ הלא תורמל
ףא ילואו ,הריפסה ינפל ישילשה ףלאה תישארו יעיברה ףלאה ףוסב רמולכ ,הזנורבה
.דבלב םיסרח ירבש אלא תאזה הפוקתה ןמ םינבמ ואצמנ אל .תיתילוכלכה הפוקתב
הנוכיתה הזנורבה תפוקת תישארמ לחה ךא ,םיטעמ תאזה הפוקתה ןמ םיאצממה
הכלממה ימימ תוירצמ םתוח תועיבט יתשו םיבר םיסרח .םיאצממה םיכלוהו םיברתמ
.וז הפוקתמ הרובק תורעמ ופשחנ ריעה דיל .דוד ריע חטשב ולגתנ םירצמב הנוכיתה
ולגתנ םיתיזה רה ןורדמבו ,'א הנוכיתה הזנורבה תפוקתמ רבק הלגתנ חולישה תוביבסב
.'ב הנוכיתה הזנורבה תפוקת איה ,תיסוסקהה הפוקתה ןמ םירבק

18-ה האמה ןמ םהש םירעשמ םיגולואיכראהש ,המוח ידירש ולגתנ ןוחיגה ןייעמ לעמ
.תוראמה יבתכל הליבקמה הפוקתב םילשוריב רצובמ בושיי לע םיעיבצמ םהו ,ס"הנפל

 

ארקמב תועידיה
הרותב םילשורי
:ומכ ,דבלב םיזמרב תרכזנ איה .תחא םעפ וליפא ,המשב תרכזנ םילשורי ןיא הרותב יכ עודי
-יכלמ רכזנ לשמל ךכ .םירחא םייוניכב וא "הירומה רה" ,'ה "רחבי רשא םוקמה" ,"םלש"
,ד"י תישארב) "ןוילע לאל ןהכ אוהו ,ןייו םחל איצוה םלש ךלמ קדצ יכלמו" :םלש ךלמכ קדצ
.(חי

ררושמ לצאש ,םידמל ונא (ג ,ו"ע םילהת) "ןויצב ותנועמו / וכס םלשב יהיו" :תלובקתה ןמ
.ןויצל םלש ןיב ,הברק וא ,תוהז שי ,ףסא ,םילהתה

רה לש ומוקמו ,םילשורי לש המוקמ השמל עודי היה ,'םיכובנ הרומ'ב ם"במרה תעדל
.ונוזחב וניבא םהרבא שדיק ותואש ,הירומה
רשא' רמאנו וילע זמרנ אלא ,ודחיי אלו הרותב שוריפב וריכזה אל עודמ לבא"...
:תומכח שולש יתעדל ךכב שי ,(וכ ,אכ ,חי ,די ,אי ב"י םירבד :לשמל) ''וגו 'ה רחבי
םוקמהש ועדי רשאכ השק המחלמ וילע ומחליו םימעה וב וקיזחי אלש ידכ תחאה
,םלועה לכמ הרותה תרטמ הזה
,םתלוכי לככ והוסרהיו התע םהידיב אוהש םתוא והותיחשי אלש תינשהו
שובכיו ותלחנב הז אהיש טבש לכ שקבי אלש ידכ ,הבושח רתויה איהו ,תישילשהו
חרק רופיס) ,הנוהכה תשירדב עריאש ומכ הטטקהו תקולחמה ןמ םש היהיו ,ותוא
רחא םא יכ הריחבה תיב הנביי אלש יוויצה אב ךכיפלו ,(ז"י-ז"ט רבדמב ,ותדעו
רפסב ונראיבש ומכ תוטטקה וקלתסיו ,דחא דיב הטלחהה אהתש ידכ ,ךלמ תמקה
".(ב-א תוכלה 'א קרפ ,םהיתומחלמו םיכלמ תוכלה) .'םיטפוש'
.(ח"עש-ז"עש 'מע חפאק ףסוי ברה םוגרתב ,ה"מ קרפ 'ג קלח ,םיכובנ הרומ)
:ם"במרה בתכ 'הקזחה די'ב
אוה הנוורא ןרוגב חבזמה המלשו דוד וב הנבש םוקמהש ,לוכה דיב תרוסמו"
אצישכ חנ וב הנבש םוקמה אוהו ,קחצי וילע דקעו חבזמה םהרבא וב הנבש םוקמה
ןברק ןושארה םדא בירקה ובו ,לבהו ןיק וילע בירקהש חבזמה אוהו ,הביתה ןמ
,'הדובע' רפס) ".ארבנ ותרפכ םוקממ םדא :םימכח ורמא .ארבנ םשמו ,ארבנשכ
.('ב הכלה 'ב קרפ הריחבה תיב תוכלה
םיהלא 'ה רצייו' :קוספה לע הבר תישארבב :לשמל ,ל"זח ישרדמ לע םיססובמ וירבד)
רב לאומש םשב ובלח 'רו היכרב 'ר ורמא ,(ז ,'ב תישארב) המדאה ןמ רפע םדאה תא
.(דכ ,'כ תומש) 'יל השעת המדא חבזמ' :רמא תאד המ ךיה ,ארבנ ותרפכ םוקממ" : ןמחנ
'רד יקרפב םג הארו ".דומעיו יאוולהו ,ותרפכ םוקממ ותוא ארוב ינא ירה :ה"בקה רמא
.(ב"ע ו"נ ףד 'ז קרפ לודג ןהכ קרפ ריזנ ימלשוריב ןכו ,'כ-ו ב"י ,א"י םיקרפ ,רזעילא
:ארקמב םיבותכה ןושלב דה אוצמל םילוכי ונא ם"במרה ריכזמש תרוסמל

:םיעמוש ונא הדקעה רופיסב
םש םהרבא ארקיו... .ךילא רמא רשא ,םירהה דחא לע ...הירומה ץרא לא ךל ךלו"
(טי-א ,ב"כ תישארב) ".הארי 'ה רהב םויה רמאי רשא ,הארי 'ה ,אוהה םוקמה
.שדקמה תאיבל וא לגרל היילעל רשקהב ארקמב תועיפומ ,תוארל ,הארי :תוליבסה תורוצה
:לשמל
(זי ג"כ תומש) "'ה ןדאה ינפ לא ךרוכז לכ הארי"
(גכ ,ד"ל תומש) "ןדאה ינפ תא ךרוכז לכ הארי"
תועבשה גחבו תוצמה גחב ,רחבי רשא םוקמב ךיהלא 'ה ינפ תא ךרוכז לכ הארי"
(זט ,ז"ט םירבד) ,"םקיר 'ה ינפ תא הארי אלו ,תוכסה גחבו
(אי ,א"ל םירבד ,דכ ,ד"ל תומש) "ךיהלא 'ה ינפ תא תוארל"
(בי ,'א היעשי) "ינפ תוארל ואובת יכ"
.(ג ,ב"מ םילהת) "םיהלא ינפ האראו אובא יתמ"
:םימיה ירבדב בוש רכזנ ,הדיקעה תשרפב רכזנה "הירומה רה"
רשא והיבא דיודל הארנ רשא הירומה רהב ,םילשוריב 'ה תיב תא תונבל המלש לחיו"
(א ,'ג ב"יהד) ."יסוביה ןנרא ןרגב דיוד םוקמב ןיכה
.'הירומה-רה' םע שדקמה תא רשוק בותכה
יכ םרבא חיכוה וב םוקמב תונברק םיבירקמ ,םלוכ תורודה לכב ,וניבא םהרבא לש וינב
םרבא הלעה וב םוקמב .'הל ודיתע לכ תאו ,ונב תא בירקהל ןכומ היהו ,אוה םיהלא ארי
.ונב תחת ,הלועל ליאה תא

,תישארבב ,"םלש ךלמ קדצ יכלמ" ךכ .קדצ ראותה הוולתמ םילשורי ךלמ לש ומש לא
ונא םילהת רפסב .עשוהי רפסב ,"םילשורי ךלמ קדצ-ינודא" ךכו ,ןוילע לאל ןהכ םג אוהש
:םיארוק
,םלועל ןהכ התא ,םחני אלו 'ה עבשנ ...ךיביא ברקב הדר ,ןויצמ 'ה חלשי ךזע הטמ"
(ד-ב ,י"ק םילהת) ".קדצ יכלמ יתרבד לע
.קדצ-יכלמ םעו ןהכ םע ןויצ תרשקנ םיקוספב
יררועמ םיינושל םיזמר תועצמאבו קדצ יכלמ לע רופיסה תועצמאב ונל זמרל אב ארקמה
םג .תיחצנ השודק איה התשודק .םלועמו זאמ השודק ריע איה םילשוריש ,היצאיצוסא
הירומה רהל השודק לש דמעמ שי .הנממ התשודק העקפ אל םילילא ידבוע לש ריע התויהב
.ודילש ריעל דחוימ דמעמו
:הז סחי אטבמ םילהתה ררושמ
הדסי ץראכ ,ושדקמ םימר ומכ ןביו .בהא רשא ןויצ רה תא ,הדוהי טבש תא רחביו"
(טס-חס ,ח"ע םילהת) ".םלועל
.ןענכמ שירוי לארשי םעש םימעה תמישר ףוסב ללכ ךרדב םירכזנ ,יסוביה ,םילשורי יבשוי
:םירתבה ןיב תירבב לשמל ךכ
רהנמ תאזה ץראה תא יתתנ ךערזל ,רמאל תירב םרבא תא 'ה תרכ אוהה םויב"
תאו יתחה תאו .ינמדקה תאו יזנקה תאו יניקה תא .תרפ רהנ לודגה רהנה דע םירצמ
תישארב) ".יסוביה תאו ישגרגה תאו ינענכה תאו ירמאה תאו .םיאפרה תאו יזרפה
(אכ-חי ו"ט
ג"ל תומש ;גכ ג"כ תומש ;ה ג"י תומש ;זי ,ח 'ג תומש :םירחא תומוקמב תומישרב םג ךכ
שוביכ אלל ,יסוביה תשרוה אלל םלש וניא לארשי ץרא שוביכ .דועו ;אי ד"ל תומש ;ב
.םילשורי

עשוהי רפסב םילשורי
-ינדא לש ותמזיב תירב ,תוירומא םירע שמח לש תירב לע רבודמ עשוהי רפסב 'י קרפב
ומילשהש לע (ןועבג ןשארב) יוויחה ירע תעברא תא שינעהל התרטמש ,םלשורי ךלמ קדצ
תשמח רוזא ,ןימינב טבש לש רהה חטשל ליבקמ יוויחה ירע תעברא רוזא .לארשי ינב םע
םיכלמה .ךוותב םלשורי תכלממו ,הדוהי תלחנ לש רהה קלחב ורקיעב אצמנ ירומאה ירע
רמוא בותכה ןיא ךא ,גרוהל אצומ םלשורי ךלמ םג .גרוהל םיאצומו הדקמב הרעמב םידכלנ
רבדה היה השבכנ וליא ןכש ,השבכנ אל ריעהש רעשל שי .הלרוג לעו םלשורי ריעה לע רבד
ןכו (חכ ,'י עשוהי) "עשוהי דכל הדקמ תאו" :הדקמ לע רמאנש יפכ ,םיבותכב שרופמב רכזנ
.דועו (בל ,'י עשוהי) "'וגו ינשה םויב הדכליו ,לארשי דיב שיכל תא 'ה ןתיו" :שיכל לע

,ב"י קרפב העיפומה המישר ,עשוהי חצינש םיכלמה תומש תמישרב םלשורי ךלמ תרכזה םג
םרט וריע םגו וז המישרב רכזנ רזג ךלמ םג ירהש .םלשורי ריעה לש הלרוג לע הדיעמ הניא
קוחר התייה ותתמה .דבלב הכלמ תגירה לע אלא ,םלשורי שוביכ לע רופיס ןאכ ןיא .השבכנ
.(זכ-זי 'י עשוהי) הדקמב - םלשורימ

ןויצ ךות ,בר קוידב ראותמ ינופצה לובגה .הדוהי תלחנ תולובג םירכזנ עשוהיב ו"ט קרפב
,ברעמ ןופצ ןוויכב חלמה םיל ןדריה ךפשב ליחתמ לובגה וק :אי-ה םיקוספב .םיבר םיטרפ
םיטרפ ,בותכב םיטרפה םיברתמ םלשורי לש המוחתב .םלשורי רבע לא הברעמ םורד הנופ
,בגנמ יסוביה ףתכ - םוניה ןב איג - לגור ןיע :תואדווב טעמכ תוהזל םילוכי ונא םהמ קלחש
הנופצ ,'םנה-ןב יג'ל ברעממ רשא) רהה שאר - ('ןויצ-רה' לש דרומה ילוא) םלשורי איה
חותפנ ימ - (רבעשל 'לאלצב' ןואיזומ ,'םינמאה תיב' ,לאלצב 'חר תוביבס = 'םיאפר קמע'מ
ןורפע רה ירע לא הברעמ םשמו - (םילשוריל הסינכל תחתמ ,אתפיל לש ןייעמה הארנכ)
.םיה דע הברעמ האלהו (שוג ובא) םירעי תירק = הלעב - (םילשורי תרשבמ ,אצומ רוזאל)
:םלשורי לע רמאנ ג"ס קוספב
הדוהי ינב תא יסוביה בשיו ,םשירוהל הדוהי ינב ולכי אל םלשורי יבשוי יסוביה תאו"
."הזה םויה דע םלשוריב
התייה ,הנופצמש הירומה רה תאו (הדוצמה) 'ןויצ' תא תללוכה ,המצע םלשורי ריעה
-קמע) הלש יאלקחה רוזאהו ברעמבו םורד דצב הישרגמ ךא ,הדוהיל אלו ןימינבל תכייש
םג יסוביה טלש הארנה לככ .הדוהי טבש תלחנב ,לובגה רואיתב ןיוצמש יפכ ,ויה ,(םיאפר
םירבדה ומשרנ וב ןמזה לע תזמור "הזה םויה דע" :ןושלה .םילשוריל םורדמש םיחטשה לע
רואיתב ,םנמאו .הדוהי ידי לע ריעה שוביכ ינפל וא ,םיטפושה תפוקתב ,תיפוסה םתרוצב
:וז הלחנמ קלחכ םילשורי תרכזנ ח"י קרפב ןימינב תלחנ
עלצו ...ץיצק קמעו הלגח תיבו וחירי ,םהיתוחפשמל ןמינב ינב הטמל םירעה ויהו"
(חכ-אכ ,ח"י עשוהי) ."םתחפשמל ןמינב ינב תלחנ תאז ...םלשורי איה יסוביהו ףלאה

םיטפוש רפסב םילשורי
המחלמה לעו יזירפבו ינענכב ןועמשו הדוהי לש םתמחלמ לע רפוסמ םיטפוש רפס תליחתב
.(ז ,'א םיטפוש) "םש תמיו םלשורי והואיביו" :רמאנ המחלמה םויסב .קזבב קזב-ינדאב
:רפוסמ ךשמהב
.שאב וחלש ריעה תאו ,ברח יפל הוכיו ,התוא ודכליו םילשוריב הדוהי ינב ומחליו"
(ט-ח ,'א םש) ."'וגו הלפשהו בגנהו רהה בשוי ינענכב םחלהל הדוהי ינב ודרי רחאו
:רמאנ קרפה ךשמהב
םילשוריב ןמינב ינב תא יסוביה בשיו ,ןמינב ינב ושירוה אל םלשורי בשי יסוביה תאו"
".הזה םויה דע
:גס קוספ ו"ט קרפ עשוהי רפסמ ונרכזהש קוספה תא רתוס הרואכל הארנ הז קוספ
הדוהי ינב תא יסוביה בשיו ,םשירוהל הדוהי ינב ולכי אל םלשורי יבשוי יסוביה תאו"
."הזה םויה דע םלשוריב
העיגה שוביכה םויס םע .לגלגב לארשי הנחמ ראשנ עשוהי תפוקתב שוביכה תונש לכב
ןועמשו הדוהי .ןהב ורתונש ץראה יבשוי תא ןהמ ושירויו םהיתולחנב וזחאי םיטבשהש תעה
בגנה ירע תומושר הדוהי ירע תמישר ךותב םש ,ו"ט עשוהי הוושה) .םינושאר ,וידחי םיכלוה
'א קרפ לש יזכרמה ואשונ .(גל-חכ 'ד ,'א םימיה ירבד םג האר .ןועמש תלחנ תא תוגציימה
קרפה .אוהה ןמזב ,םתוא ושירוה אל לארשי ינבש ןענכ ץרא ימוחת :אוה םיטפוש רפסב
קסוע אוה רקיעב ךא ,ףסוי ישוביכ לע טעמ רבדמ ,הדוהי טבש לש שוביכה ישעמ תא ראתמ
,המורד ךרדה התייה ,קזב שוביכ םע יכ רפסמ קרפה .םינושה םיטבשה לש שוביכה ילדחמב
הכילומה ךרדה דיל תנכוש איה יכ ,םילשוריב םימחלנ הדוהי ינב .החותפ ,הדוהי תלחנ רבעל
וחליש םישבוכה ךא ,ןימינב תלחנב אלא ,הדוהי תלחנב םלשורי הלולכ אל ,רומאכ .םתלחנל
'א קרפב םיקוספהמ .הדוהי תלחנל ודרי םשמ .םפרועב ראשית אלש ידכ שאב התוא
.ןועמש-הדוהי ידי לע הברחנ (ה 'י עשוהי האר) תירומאה םלשורי יכ קיסהל ןתינ םיטפושב

ישנאו ,םתלחנ הניאש ןוויכ ,הב ובשייתה אל הדוהי ישנאש תויה ,הנברוחב הראשנ ריעה
אל ןימינב ינב .התוא רציבו ריעב יסוביה בשייתה ןכל .םתלחנ תא סופתל ורהימ אל ןימינב
.(ט-ו 'ה 'ב לאומש האר) דוד ימיל דע ,"הזה םויה דע" ,יסוביה תא שירוהל ולכי

יפכ ,ירומאה ריע םילשורי דוע ןיא ךלמה דוד תפוקתל דעו תולחנתהה תליחת תפוקת זאמ
.יסוביה ריע אלא ,שוביכה תעשבו שוביכה ינפל התייהש

תעבג דע םחל תיבמ ךלוה יולה שיאה יכ רפוסמ (די-י ,ט"י םיטפוש) ,העבגב שגליפ השעמב
.תאזה הכילהל םינמז רדס םינייצמ םיבותכה .(םילשוריל ןופצמ ,לופ-לא לת =) ןימינב
דע ןמז ףלח ,(הברעמ שמשה תייטנ תליחת ,םויה עצמא ירחא =) "םויה תוטנ"ב אצוי יולה
יולה עיגה "דאמ םויה דר" רשאכ .תרחואמ יד העשב אציש רבתסמו ,םירומחה תא שבחש
אלא ,סוביל ךומס הרבע אל ךרדה ,(םויה לש "השמ ןימי"ל ךומס =) "סובי חכונ דע"
םע ."סובי חכונ" :םוקמה רואית ןבומ ךכו ,(םויה ,דוד ךלמה 'חר תוביבסב) הל הברעמ
,"תירכנ ריע" לא רוסל ברסמ יולה .ריעב ןולל רוסל יולה לש ורענ עיצה ,םוקמל םברקתה
.םש ןולל ידכ העבגל ורס ,(שמשה םהל העקש =) "שמשה םהל אב"ש ןוויכ .הנופצ ךישממו
ליעל רמאנה תא םירשאמ םירבדה .(י ,ט"י) "םלשורי איה סובי" יכ שרופמב רמוא בותכה
דיב - םירכנ דיב ,תולחנתה ילדחמ ללגב ,תאצמנ םיטפושה תפוקת תישארב םילשורי יכ
.יסוביה

לאומש רפסב םילשורי
לואש תעבגל תירכנ ריע לש התברק .והשלכ ימשר דמעמ םילשורי תשפות אל לואש ימיב
םיניקת םיסחי וררשש ,הארנ 'העבגב שגליפ' רופיסמ .לואשל ,הארנה לככ ,העירפה אל
אוה םירכונמ וששח ינפמ קר .ריעב ןולל יולל עיצמ רענה ירהש ,יסוביה ןיבל לארשי ןיב
.הנופצ ךישממ

תפקומ איה ,תוישאר םיכרד תובלטצה םוקמ דילו םימה תשרפ וק דיל תבשוי םילשורי
יחרזמה הנורדמב עבונה ןוחיגה ןייעממ הרידס םימ תקפסא הל שי ,הנגהל החונו תויאיג
תטלוש הניא תיסוביה םילשוריש םיאור ונא ,הלא תורמל .ריעה היונב הילעש העבגה לש
ןמ רבעמה .ךרדב שומישה תא העירפמ איה ןיאו ,הנממ הברעמ תרבועה רהה ךרד לע
לכ הארנה לככ ךשמנ ,תולחנתהה תפוקתב ותליחתש ,הז בצמ .ישפוח ןופצה לא םורדה
.לואש ימי

:רפוסמ ושאר תא תרכו יתשילפה תילג ברח תא דוד חקלש רחאל
".ולהאב םש וילכ תאו ,םלשורי והאביו יתשלפה שאר-תא דוד חקיו"
לש דחוימה וסחי תא טילבהל אב רופיסהו ןכתי .תישפוח איה ריעל הסינכה םג יכ םיאור ונא
הנופצ תנכושה ,העבג ,לואש תכלממ תריבל אב וניא אוה .םילשורי לא ,וישכע רבכ ,דוד
תבשוימ התויה תורמל ,םלשוריל אלא ,ןימינב תלחנ בלב ,רהה בג ךרד לע ,םילשוריל
.יסוביב ,םירכנב

אל דודש יסוביה לש העיבקה תא םיימעפ ,שוביכה ברע ,םיעמוש ונא הזה רופיסל דוגינב
.םילשוריל אובי
,הנה אובת אל :רמאל דודל רמאיו ,ץראה בשוי יסביה לא םלשורי וישנאו ךלמה ךליו"
."הנה דוד אובי אל :רמאל םיחספהו םירועה ךריסה םא יכ
שוביכ לע רופיסב .הכותמ םירכנה לכ תא ודימשה אל ,דוד ידיב ריעה שוביכ רחאל םג
:רמאנ םימיה ירבדב הליבקמב םלשורי
,ביבסה דעו אולמה ןמ ,ביבסמ ריעה ןביו .דיוד ריע ול וארק ןכ לע ,דצמב דיוד בשיו"
(ח ,א"י 'א םימיה ירבד) ".ריעה ראש תא היחי באויו
ירכנה הטילש אוה יסוביה הנוורא .'הל חבזמ תונבל ידכ יסוביה הנוורא ןרוג תא הנוק דוד
.ךלמה :קוספב הנוכמ אוה ןכש ,םילשורי לש ןורחאה
(גכ ,ד"כ 'ב לאומש) ."ךלמל ךלמה הנורא ןתנ לכה"
הדוהי תלחנו דחא דצמ ןימינבו ףסוי תיב תולחנ ןיבש םוחתב תאצמנ םילשורי יכ הדבועה
ןפואב המיאתמל התוא וכפה ,םיטבשה לש תובשייתהה םוחתל ץוחמ הניה יכו ,ינש דצמ
ןמ דחא ףאל הקזח לש ןורתי הב היה אל .תדחואמה הכלממה תריב לש דמעמל דחוימ
ןכאו .לארשי יטבש תא תרבחמה - וידחי הל הרבוחש ריעל םילשורי התייה ךכ. םיטבשה
:םיבר םיטבשמ םישנא םיאצמנ ,םימיה ירבד רפסב םילשוריב םיבשויה תמישרב
ןמו ...השנמו םירפא ינב ןמו ,ןימינב ינב ןמו ,הדוהי ינב ןמ ובשי םילשוריבו"
ובשי הלא ,םישאר םתודלתל םיולל תובאה ישאר הלא ...םיולה ןמו ...םינהכה
(דל-ט 'א םימיה ירבד) ."םלשוריב
דוד וב הנבש םוקמהש ,לוכה דיב תרוסמו" :ליעל יתאבהש ם"במרב םיחסונמה ל"זח ירבד
אוהו ,קחצי וילע דקעו חבזמה םהרבא וב הנבש םוקמה אוה הנוורא ןרוגב חבזמה המלשו
בירקה ובו ,לבהו ןיק וילע בירקהש חבזמה אוהו ,הביתה ןמ אצישכ חנ וב הנבש םוקמה
םיאב ,"ארבנ ותרפכ םוקממ םדא :םימכח ורמא .ארבנ םשמו ,ארבנשכ ןברק ןושארה םדא
תדובעל זכרמכו יטילופ זכרמכ ,הכולמה ריעכ םילשוריב רוחבל דוד תא איבהש המ יכ זומרל
התשודק לע המודק תרוסמ אלא ,םייגטרטסאו םייפרגואיג ,םיינידמ םילוקיש קר אל ויה ,'ה
.םלועה תאירב זאמ 'ה תדובעל םוקמכ םלשורי לש הפוצרה
םילהת) "היתוא יכ בשא הפ ,דע-ידע יתחונמ תאז .ול בשומל הוא ,ןויצב 'ה רחב יכ"
.(די-גי ,ב"לק
:םימיה תירחאל דעו םדאה תריצימ הפוצר השודק איה םילשורי תשודק
בירקהלו 'הל תיב תונבל ןלוכ תומוקמה לכ ורסאנ םילשוריב שדקמה הנבנש ןוויכ"
הבש הירומה רהבו דבלב םילשוריב אלא תורודה ירודל תיב םש ןיאו ,ןברק ןהב
תאז' רמואו 'לארשיל הלועל חבזמ הזו םיהלאה 'ה תיב אוה הז דוד רמאיו' :רמאנ
.(ג"ה 'א קרפ הריחבה תיב תוכלה ,הדובע ם"במר) "'דע ידע יתחונמ

וילא ורהנו ,תועבגמ אשנו ,םירהה שארב 'ה תיב רה היהי ןוכנ םימיה תירחאב היהו"
ונריו בקעי יהלא תיב לא 'ה-רה לא הלענו וכל :ורמאו םיבר םימע וכלהו םיוגה לכ
הכימ ,ג-ב 'ב היעשי) ."םלשורימ 'ה רבדו הרות אצת ןויצמ יכ ,ויתחראב הכלנו ויכרדמ
(ב-א 'דלדף ראשי             חזרה לתוכן בשדה חמד