תיבה רהל הסינכו שדקמה תיב ןינב לע

רניבא ןהכה םייח המלש ברה

ו"משת הנשב הנש

תורעהה אלל ספדוה

:רמאמה ןכות
שדקמה תיב תיינב תלאש
תיב תונבל הוצמ .1
םימשה ןמ דרוי שדקמה תיב .2
וישכע םינוב ןיא ם"במרל .3
שדקמו חישמ .4
תוכלמו שדקמ .5
לארשי תוכלמ .6
איבנ יפ לע .7
ינש תיב .8
היננח ןב עשוהי יבר ימיב .9
םכלוכ תאיב .10
ןודינה םוכיס .11
המוחכ ולעי אלש .12

תיבה רהל הסינכה תלאש
ונמוחתל ץוחמ .13
יברעמה לתוכה .14
תיבה רהב תסנכ תיב .15

.תיבה רהל תולעל רתיה שי םאהו ונימיב שדקמה תיב תיינב ןיינעב קסוע רבחמה :ריצקת
היהתש ,לארשי תנידמ תא תונבל שי שדקמה תיב ןינב ינפל יכ ,איה וניתורוקמ רואל ותנקסמ
רבחמה עבוק תיבה רה אשונב .ץקה תא םיקחוד ןיא שדקמה תיב ןיינעבו ,הכלהה יפ לע הנידמ
.ונימיב הז םוקמל תשגל רוסא יכ

לתוכ ;חישמ ;לארשי תוכלמ ;םלוכ תאיב ;תיבה רה ;שדקמ ;שדקמה תיב :חתפמ תולימ
.יברעמ

שדקמה תיב תיינב תלאש
תיב תונבל הוצמ .1
ףיקה ם"במרה .שדקמ תיב תונבל ונילע תלטומ הווצמש עבוק ,תוכלמו שדקמ יניינעב ירקיעה קסופה ,ם"במרה
דומיל לש םלוסה שארמ ,המיימשה עיגמ ושארו הצרא בצומ םלוסכ ,ףוס דעו שארמ הרותה תוכלה לכ תא
תא רידגמ אוהו .ללכב אחישמל אתכלהו חישמ תולגתה דעו לארשי תוכלמ תעפוה לש םלוסה תיתחת דעו הנומא
:שדקמה תיב לש לופכה ונינע
,הנשב םימעפ שולש וילא ןיגגוחו ,תונברקה וב ןיבירקמ תויהל ןכומ ,'דל תיב תושעל השע תווצמ"
.(א ,א הריחבה תיב ם"במר) "שדקמ יל ושעו :רמאנש

שולש לבא ,םוי לכ םש תוארהל הכוזש ימ ירשא .םלוע לש ונוביר םע םישגפנ וב םוקמ אוה שדקמה תיב
ףטו םישנ םישנא םש םילהקתמ ,םינש עבש לכ להקה תנשבו .תילארשי ללכ השיגפ תמייקתמ הנשב םימעפ
.דעומ להוא לש ךשמה אוה ,לארשי ללכ לש םוקמ אוה שדקמה תיב לבא ,הרוש הניכש תסנכה תיבב םג .םלוכ
.(בכ ,הכ תומש) "םש ךל יתדעונו"

.םלוע לש ונוביר םע תאזה השיגפל ונדצמ הבוגתה איהש ,תונברקה תדובע ,'ד תדובע אוה ינשה ןיינעה

םימשה ןמ דרוי שדקמה תיב .2
ןמ דרי שא לש שדקמ תיבש הרואכל םירומש תושרדמה לכו תורמגה לכ ם"במרה יניעמ ומלענ אלש יאדווב
"לארשי תראפת" לעב ריבסמ ןכ .םטושפכ הלא םירמאמ סופתל ןיאש ןיבה אוהש אלא ,ללכושמו יונב םימשה
אליעל אליעל ימימש עויס היהי .(תודמ תכסמ שיר) "והונביש סנ ךרדב םעייסי אוה ךורב שודקהש" הנווכהש
"טוידהה ןמ איבהל הווצמ ,םימשה ןמ תדרוי שאש יפ לע ףא" :ארמגב ונדמל לודג ללכ .הכאלמל שגינ רשאכ
רשאכו קילדהל לדתשהל םיכירצ ונאש אלא ?קילדהל ונל המל ,םימשה ןמ תדרוי שא אליממ םא .(ב ,אכ אמוי)
וחוכ ןכו ,םימשה ןמ אוה ,שאה דוסי .אוה םימש תכאלמ לכהש ערפמל ררבתי זא ,הכאלמב חילצנ רבד לש ופוסב
יחה 'ד חוכמ אוה םילעופ ונאש המ לכו .ונכותמו ונידי לע לעופ םלוע לש ונוביר .אוה םימשה ןמ םדאה לש
עשוהי יבר ןמזבש רפוסמ ןכו .םימשה ןמ דריש וכיח אלו שדקמה תיב ןינב תדובעל ושגינ הימחנו ארזע .ונברקב
ןמ השעתש וכיח אלו ,ןיינבה תדובעל ושגינו ןוטלשה ידי לע תושר הנתינ ,ינש תיב ןברוח ירחא המ ןמז ,היננח ןב
.(דס הבר תישארב) םיבוכיע ולח ףוסבש אלא ,םימשה

וישכע םינוב ןיא ם"במרל .3
,חכ תומש) "םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו" .וצראב לארשי םע תעפוה לש לודג רתויה לולכשה אוה שדקמה תיב
ירבד יפל ,ןכ םא .לארשי תנידמ לש התריבב אצמנה יזכרמ תיבב זחאהל תבייח וז הניכשו ,ונכותב ןכוש 'ד .(ח
.תונבל ליחתהלו חוכב רזאתהל םיווצמ וננה הרואכל ,ם"במרה

?האמוטב תונבלו שדקמה םוקמל סנכיהל רוסאו ,םיאמט ונא ונימיב ירה :הלאש

םירוהט םיאצומ ןיא םא ,םינוקית ךורעל ידכ שדקמה תיבל האמוטב םיסנכנ ירהש ,אישוק הניא וז :הבושת
תא תונבל רמוחו לק .(גכ ,ז הריחבה תיב ם"במר ;הק ןיבוריע) רובצב היוחד האמוטהש ןויכ ,וז הדובע עצבל ידכ
.(קנרפ פ"צרגל ךלמ שדקמ רפס) שדקמה תיב

:בתוכ "ךוניח תחנמ" לעב לבא
יבר ימיב שרדמב ראובמכ ,תונבל הווצמ ,שדקמה תיב תונבל תושר תויוכלמה ונתי םאש רשפא םויה םג"
לעב לאנתנ ונברש םירמת תופכ רפסב ןייעו .(הצ ךונח) תונבל וליחתה תושר ונתנד היננח ןב עשוהי
."שדקמה תיב תונבל ןיבה אוה ןכ םא ,םילשוריב תונברק בירקהל ךליל הצר תופסותה

?וישכע םינוב ןיאש יאדו ם"במרה תעדל המל .(הצ ךונח) "ןכ וניא ם"במרה תעדלש ףא" :ףיסומ אוה לבא

שדקמו חישמ .4
לכ ןכ םאו .(א ,אי םיכלמ ם"במר) "שדקמה הנובו ...דומעל דיתע חישמה ךלמה" :בתוכ ם"במרהש ינפמ אמש
םיכירצ ונניא - דוד רצנ לש הלודגהו השודקה המלשה תוכלמה תעפוה דע לארשי תוכלמ הללכתשה אלש ןמז
םירבד לש הכורא המישר הנומ אוה ירהש ם"במרה תנווכ וז ןיאש הארנ לבא .שדקמה תכאלמ לא תשגל
לדתשהל םיווצמ ונניא חישמה אוב דע יכו - "ןתכלהכ תולבויו ןיטומש ןישוע" :חישמה ךלמה ידי לע ושדחתיש
לע טופשל ךישמנ ונא חישמה אוב דע יכו "םדוקמ ויהשכ וימיב םיטפשמה לכ ןירזוחו" ?התכלהכ הטימש רומגל
הזה ארונה םשה לולחמ רטפינ ,לכונ רשאכש יאדו אלא ?זולענו חמשנו לארשי תנידמב ילגנא-יכרות קוח יפ
םיביואל ןתינ ונא חישמה אב אלש ןמז לכ יכו - (ד םש) "'ד תומחלמ םחלי" .ונלש יתודהיה קוחל רוזחנו
דודכ תווצמב קסועו הרותב "הגוה" חישמה .אצנו אצנ יאדו !?המחלמל אצנ אלו ונדימשהל ונתוביבס םיבשויה
וישכע םירוטפ וננה הז ללגב יכו - "הקדב קזחלו הב ךליל לארשי לכ ףוכיו ,הפ לעבשו בתכבש הרות יפכ ,ויבא
?הרותה קוזיחל לומעלמ

והז ןכאש רוריבב יאנתש ךפהל אלא ;חישמה אוב אוה הלאה םירבדה לכ םויקב יאנתש ם"במרה תנווכ ןיא ןכל
ילב ,ילגנא-יכרות טפשמ יפ לע ונילע ךולמי חישמה ךלמש ןכתי אל .ושעיי ןכא הלאה םירבדה לכש ,חישמה
ושעי הלא םירבדש טלחהב ןכתי לבא .לארשיב הרותה תא קזחל ילבו תומחלמב ונילע ןגהל ילב ,ןיטימש תרימש
הנבו חילצהו השע םא" :ם"במרה רידגמ ךכ "רשכ ךלמ" ?םתוא השעיש ךלמה תרדגה המו .חישמה אוב ינפל םג
הז וניאש עודיב ,גרהנ וא הכ דע חילצה אל םאו" ."יאדו חישמ הז ירה ,לארשי יחדינ ץביקו ומוקמב שדקמ
אוה הנב אלו ץביק וא ץביק אלו הנב םא ."םירשכהו םימלשה דוד תיב יכלמ לככ אוה ירהו ,הרות וילע החיטבהש
תוכחל ונא םיבייחש ם"במרה ירבדמ דומלל רשפא יא .'ד רבד תא השעש בושחו לודג ךלמ אלא ,חישמה ךלמ וניא
.התע תונבל הבוח ונילע ןיא ם"במרה יפלש "ךונח תחנמ"ה ירבד רשפ המ ,ןכ םא ,ואובל

תוכלמו שדקמ .5
.רשילאק שריה יבצ יבר ןואגה ירבדל ותבוגתב ,ןילראקמ ןמדירפ דוד יבר ןואגה ידי לע ררבתמ הז ןיינע
זכרמבו ,םיבושחה םילעופה ןמ דחא רשילאק שריה יבצ ברה היה ,ןויצ ןינבו ןויצ תבישל הלודגה תוררועתהב
םג תנווכמ התייה העונתהש וילאמ ןבומ .תונברוקה תדובע שדחלו חבזמ תונבל הרידא הקושת הדמע ותבשחמ
יברכ לארשי ילודג המכ וילע וקלח .הדובעה תא בישהל הלודג הפיחד היה זכרמה לבא ,ץראה ןינבו ץראל הילעל
"רנל ךורע" לעב רגנילטע בקעי יבר ,(ב ,זל םש) ץידיירגמ רכמטוג והילא יבר ,(ב ,הכ ןויצ תשירד) רגיא אביקע
אטח תאריבו הרותב לודג" וניה רשילק שריה יבצ ברה :בתוכש ,ןילראקמ דוד יבר ןכו ('א ףיעס ןויצ ןינב ת"וש)
ןויצ תשירד סרטנוק ,דוד תליאש) "הזב הגשי ןויצ תמדא ןנוחל ותבהא בורמ הז לכ םע ,ותמכחל תמדוקה
ךלמ םהל דימעהל ,ץראל ןתסינכב לארשי ווטצנ תווצמ שולש" :ארמגה ירבד אוה ךכל םעטה .(םילשוריו
תשולש תא םייקל ןיא לבא .(זס האר ירפס ןכו ב ,כ ןירדהנס) "הריחבה תיב םהל תונבלו קלמע לש וערז תירכהלו
ומכ ,קלמע םע תונובשחה לכ תא ונרמג אל דוע לכ תיב תונבל םיווצמ ונניא .הזה רדסה יפל אלא הלאה תווצמה
.קלמע אוהש ףלא רפסמ ביואה ןמ דחוימבו ,(בי םירבד) "ויביוא לכמ ביבסמ ול חינה 'דו" בותכש

שולש הלא לבא ,תורשעמו תומורת ןוגכ ץראב תויולתה תווצמ הברה דוע שיש וילאמ ןבומ ."ווטצנ תווצמ שולש"
ללכ אוה ךלמ לבא .ולש תוריפמ תיטרפ-תישיא הווצמ איה תורשעמו תומורת תשרפה .תוילארשי ללכ תווצמ
אוה שדקמה תיבש יאדו .ינזיטרפ עצבמ אלו ילארשי ללכ ןיינע איה המחלמ םג .תכ וזיא לש גיהנמ אלו ,ילארשי
.הצובק וזיא לש אלו לארשי םע לכ לש

יבגל ורמאנ קר םירבדהש רמול וצרש שי םנמא .הזה רדסה יפ לע םייקתהל תובייח הלאה תווצמה תשולש ןכ םא
:הווטצנ לואש זאו .ךלמ ומיקה הלחתהבש היה ןכ םנמא .תורודה לכ ךרואל אלו תילארשיה הירוטסיהה תישאר
אב ךכ רחא !הז עגרל םיכחמ ונא םינש תואמ רבכ ;"קלמע תא התיכהו ךל התע .ךלמל ךחשמל 'ד חלש יתוא"
לבא ,תאזה תירוטסיהה תואיצמה תא אלא תראתמ ארמגה ןיא םתעד יפל .שדקמה תיב תא הנבו ךלמה המלש
אל יאדו ם"במרה לבא ארמגה תא ךכ ןיבהל רשפא םא ןודל םוקמ שי ילוא .רחא רדס יפל לועפל ןכתי ךכ רחא
תווצמ תשולשש (גסק ע"מ ג"מס ןכו .ב-א ,א םיכלמ ם"במר) םיכלמ תוכלה תלחתהב קסופ אוה ירהש ,ךכ ןיבה
יברל ןאכמ .תודיתעה יבגל ונתוא ךירדמ אלא רבעה לע ונל רפסמ וניא אוה ;הז רדס יפל םייקתהל תובייח ולא
.לארשי תוכלמ םיקהל שי שדקמה תיב ןינב ינפלש ןילראקמ דוד

םיכלמ ם"במר) "ויהיש דע ויהי ךיא םדא עדי אל ,ןהב אצויכו םירבדה ולא לכ" בתוכ ומצעב ם"במרה :הלאש
?םיוסמ רדס יפ לע אקווד תויהל םיכירצ אל םירבדהש רבוס אוהש עמשמ ,(ב ,בי

םימכחה םג ,םיאיבנה לצא ןה םימותס םירבדהש ןויכ ,חישמה ךלמה תעפוה יבגל ם"במרה רמוא תאז :הבושת
.תשרופמ ארמג יפ לע קספ ם"במרהש תורורב תוכלהב םיקסוע ונא התע לבא .ולא םירבדב הלבק םהל ןיא
וישכע ונילע לטומש המ .הזה רדסה יפל לועפל םיווצמ ונא אלא ,היהיש דע היהי ךיא עדנ אלש רמאנ אל ןהיבגל
.לארשי תוכלמ םיקהל אוה

לארשי תוכלמ .6
ןרמ .חישמה ךלמה תויננוכב בלש והז יאדו .תילגנא אלו תיכרות אלו תידוהי איה הלשממהש 'דל םידומ ונא יאדו
יבגל ךלמ ארקנ יתכלממ ןונגסב המואה תא גיהנמש ימ לכ ,לארשי לע ךלמ ןיאש ןמזבש קסופ ל"צז קוק ברה
היה םיטפושל םגש וריכזה םינושארה וניתוברמ המכ רבכ .(זלש ןהכ טפשמ) תוכלמה לש תויללכה תויוכמסה
ם"במר) תוכלמב דרומ ןיד יבגל איבמש ם"במרה ירבד תוטשפמ הארנ ךכ .(ב ,בנ ןירדהנס יריאמ) ךלמ לש דמעמ
אלש יפ לע ףא ,(א עשוהי) "תמוי ...ךיפ תא הרמי רשא שיא לכ" עשוהי יבגל רמאנה קוספה תא (ח ,ג םיכלמ
ןבומב תוכלמ ןיד הל שי - ונלש לארשי תלשממ םג ןכל .(י ,א םיכלמ ם"במר) ןומסרפא ןמשב חשמנש רפוסמ
חישמה יוליג יבגל וליפא .םואתפ עיפוהל הכירצ איהש בותכ אל .לארשי תוכלמ ןיינבב וישכע םיקוסע ונא .םיוסמ
:יטיא ךילהת ם"במרה ראתמ

לכ ףוכיו ,הפ לעבשו בתכבש הרות יפכ ,ויבא דודכ תווצמב קסועו הרותב הגוה דוד תיבמ ךלמ דומעי םא"
."חישמ תקזחב הז ירה - 'ד תמחלמ םחליו ,הקדב קזחלו הב ךליל לארשי
."יאדווב חישמ הז ירה לארשי יחדינ ץבקו ומוקמב שדקמ הנבו חילצהו השע םא"
."םירשכהו םימלשה דוד תיב יכלמ לככ אוה ירה ...חילצה אל םאו"

הרותה קוזיח ,'ד תומחלמ ,ויתויולג ץובקב רתוי םדקתיו ךלי ךלמ לכ ךכו ,בוש הסניו רשכ ךלמ דוע אובי וירחא
תרמוא תאז ןיא ,חילצמ אל םא ףאו ."יחישמ" אוה ,"חישמ תקזחב" אוה ירה הזב קסועה לכ .חישמה ןינבו
תיעבט ךרדב העיפומ חישמה תאיב .תורוד לש תרבטצמ הדובע ירפ איה האצותה יכ ,אוושל התייה ותדובעש
.אעמק אעמק

עבקת לא :ונדמילש אוה ירה .םיימימש םיגוליד םג ויהי הזה יעבטה ךילהתה ךותבש תורשפא ללוש ם"במרה ןיא
הכירצ לארשי תלואג ךיא םיוסמ ןויצ שארמ םמצעל ועבקש םישנא שי .ויהיש ינפל ויהי םירבדה ךיא שארמ
םהו ,םלוע לש ונוביר לע תוישוק םהל שי ,םהיניעב ןח תאצומ איה ןיא ,תרחא ךרדב האב איהש ןויכ ,עיפוהל
ריהזמ ם"במרה .רחא והשימ וא התוא השע "ןטשה" אלא תאז הלואג השע םלוע לש ונוביר אלש םיטילחמ
תונושמ תוארנה תויורשפאה וליפא תויורשפאה לכל חותפ ראשיהל ךילע !ויהיש דע ויהי ךיא םדא עדי אל :ונתוא
לכ םיבצמ ונכתי .(א ,זצ ןירדהנס) הלואגה ןמ ושאייתיש דע אב דוד ןב ןיא" :ורמא םימכחש ךכ ידכ דע ,רתויב
תחמוצ ךכ ךותמ אקוודו וז ךרדב םג ,גאדת לא ,םינפ לכ לע .םיפצמ ונאש הממ םיכופה ךכ לכ ,םישאיימ ךכ
.לארשי לש םתעושי

דוע ונל שי .המלשה לארשי תוכלמ תמקה ,ץראל ונתסינכב וניווטצנ הילע הנושארה הווצמב םיקוסע וננה וישכע
.תורוד המכ וא םינש המכ םיעדוי ונניא .התומלש לכב עיפות תילארשיה המואה תגהנהש דע הדובע הברה

יבצ ברה ונברמ יתעמש ,תוכלמה ןינבל תיבה ןינב םידקהל ןיאש ןילראקמ דוד יבר לש םיפירחה םירבדה םתוא
:תובר םימעפ הדוהי
םיעבות םתאש המ :םהל רמוא ינא ,שדקמה תיב תא תונבל ןמזה עיגהש הנעטב םישנא ילא םיאבשכ"
לש אלא דיחי לש הווצמ וניא שדקמה תיב ןינב .הרות טועיממ אלא ,םכבש הרותה יובירמ עבונ וניא
:שרופמ ארמגב .תווצמל רדס םייק םג ךכ ,שדקמה תיב תונבל הווצמ שיש םשכו ,לארשי ללכ לש ,רובצ
תיב םהל תונבלו קלמע לש וערז תירכהלו ךלמ םהל דימעהל :ץראל ןתסינכב לארשי ווטצנ תווצמ שלש"
תיבו הנושאר האיב יבגל רבדה רמאנ ארמגב .הזה רדסה יפל אקווד אוהש החיכומ איהו ,"הריחבה
םשכ .הרקמבש רבד וניא אוהו רורב רדס ןאכ שי .יללכ ןיינע אוהש קסופ ם"במרה לבא ,ןושאר שדקמ
- םלועה תומואב קלמע תושממ יהמו ,קלמע תייחמ לש ןבומה המ .תווצמל רדס םג שי ךכ ,תווצמ שיש
תיב ןינבל תמדוק ,המואל הגהנה תדמעה רמולכ ,תוכלמ תדמעהש אוה רורב לבא .ןיידע ררבתנ אל
תגהנה םג .ססבתת לארשיב תוכלמש דע רובעל םיכירצ תורוד ילוא .םינש המכב שרופמ אלו ,שדקמה
אלו המואה תמכסהב הגהנה לכ איה תוכלמ לש הנבומ .לארשי תוכלמל תבשחנ וישכע תמייקה המואה
איהש דע רובעל ךירצ ןמזו ,תמיוסמ הדימב תוכלמ לש ךרע שי ,וז ןיעמ הגהנהל .הרותה דגנ שוריפב
תיב תא תונבל םכל רעוב :שדקמה תיב ןינב תא םיעבותש םישנאל יתרמא .תומלשל עיגתו ללכתשת
דומלת .4 חישמ יקרפ הדוהי יבצ ברה תוחיש) "לארשי תוכלמ תא ססבנ לכ םדוק !רעוב אל !?שדקמה
.(2 הפסוה ,הרות

ישנא ידי לע עבקנש ,הרשע הנומשה רדס תא ךכל החכוהב םיאיבמ םג רגנילטע בקעי יבר ןכו ןילראקמ דוד יבר
םיקידצה תוממור - םיעשרב ןיד - תויולג ץובק :(א ,חי ;ב ,זי הליגמ) לארשי תלואג רדס יפ לע הלודגה תסנכ
ומכ םינשה תכרב עיפוהל הכירצ תויולג ץובק ינפל דועו ."ךתיב ריבדל הדובעה תא בשה" ףוסב קרו - םילשוריב
ץקה והז - (ול לאקזחי) "אובל וברק יכ לארשי ימעל ואשת םכירפו ונתת םכפנע לארשי ירה םתאו" בותכש
.(םש י"שר) הפי ןיעב היתורפ תא לארשי ץרא תניתנ לש (א ,חצ ןירדהנס) ןירדהנס תכסמב רכזומה הלוגמה

תא םידמול ונא לבא .רדסה יפל אל םג לועפל לוכי םלוע לש ונובירש וילאמ ןבומ .ל"זח ונל ועבקש רדסה והז
ןויכ ,חישמה תאיבל "אב הז הנה ידוד לוק" קוספה תא סחימש שרדמ שי .רדסה יפל ןתוא םימייקמו תוכלהה
ךורב שודקהו ,(טי ,ב הבר םירישה ריש) תובושת םהל בישמ אוהו םילופלפו תושרד תוישוקב וילא םיאב םישנאש
,גולידב םגו אעמק לועפל לוכי םלוע לש ונוביר .לארשי לש ןתלואג רהממו תועבגה לע ץפקמו םירהה לע גלדמ אוה
.ל"זח ועבקש רדסה אלא ונל ןיא ,םיווצמ ונאש המל רשאב לבא

איבנ יפ לע .7
?ךלמ ילב ינש תיב ונב ךיא ,ןכ םא :הלאש

היה לבבורזלש רמול הלחתהב הצר ןילראקמ דוד יבר .היננח ןב עשוהי יבר יבגל תלאשנ הלאש התוא :הבושת
.רתויב תובחרנ תויוכמס לעב החפ רותב יסרפה ןוטלשה ידי לע הנמתנו דוד ערזמ היה אוהש ןויכ ,ךלמ לש דמעמ
ביצנל תעדונה תובישחה לכ םעש שיגדמ ק"דרה תאז תמועל .ךלמ תצק ילוא לבא ,ךלמ שממ היה אל אוהש יאדו
.(א ,א יגח ק"דר) לארשי תוכלמ ארקנ הז ןיא ,סרפ תוכלמ דוה לש ןוילעה

ונל תורוהל םיאשר םיאיבנה .האובנ יפ לע העש תארוה ןאכ היה :תירקיעה ותבושת תא רסומ ןילראקמ דוד יבר
איבנ ןיאש ןוכנ .(ט ,זט הרומת) ?"רבד שדחל יאשר איבנ ןיא"ש עודי לבא .הכלהה רדס יפכ קוידב אל לועפל
ןיא .יאובנ ולוכ וניה שדקמה תיב .ללכה ןמ אצוי אוה שדקמה תיב לבא ,הלוכ הרותה לכב רבד תונשל יאשר
ךלמה דודל הרסמנ שדקמה תיב תינבת לכ .תויאובנ תוארוה ילבו םיאיבנ תוכרדה ילב ,םיאיבנ ילב ותוא םינוב
,חכ 'א םימיה ירבד) "ליכשה ילע 'ד דימ בתכב לכה" :רמאנש ,(א ,א הליגמ ימלשורי) איבנה לאומש ידי לע בתכב
אוהה םויב דוד לא דג אביו" רשאכ קר .תונבל שגינ אל אוה דוד ידיב התייה תינכתהש יפ לע ףא םנמא .(טי
-חי ,דכ 'ב לאומש) "'ד הווצ רשאכ דג רבדכ דוד לעיו" - "יסוביה הנוורא ןרוגב חבזמ 'דל םקה הלע :ול רמאיו
א םיכלמ) "ךיצלחמ אצויה ךנב םא יכ ,תיבה הנבת אל התא" :ול רמאנ ,תיב תונבל ובבל םע היה רשאכ לבא .(טי
.(טי ,ח

לע םה שדקמה תיב ינינע לכש אלא ?תונבל אלש םימשה ןמ לוקל עומשל שי םאה ,תונבל הרותה ןמ הווצמ שי םא
- ושרדמ" :ירפסה ירבד תא קיתעמ (ה ,בי םירבד) "המש תאבו ושרדת ונכשל" קוספה לע ן"במרה .האובנ יפ
רחאו אצמו שורד .המש תאבו ושרדת ונכשל :רמול דומלת ,איבנ ךל רמאיש דע ןיתמת לוכי .איבנה יפ לע שורד
תוינוציק אל םגו לכה תא ונל רדסיו אוביש איבנל תינלטב הנתמה לש תינוציק ךרדב ךלנ אל ."איבנ ךל רמאי ךכ
שורד" .ןכ אל .תונבל הציר לש הכופה תוינוציק אל םגו לכה תא ונל רדסיו אוביש איבנל תינלטב הנתמה לש
ורסמי אלש ןוטלשה תא ענכשל ךילע םג .םישדק רדסו םיחבז תכסמ דומלל ,ןייעל ,שורדל ,שפחל ךילע ."אצמו
ךל רמאיש ינפל רבד שעת לא לבא ןנוכתהו דמל .תיבה רה תא אל יאדווב ,לארשי ץראמ קלח ףא םייוגה ידיב
םירבדב עגינ םילופלפ ינפמ אל ;םישעמ השענ - תורבס םירבוס ונאש ינפמ אל :ןילראקמ דוד יבר בתוכ ךכ .איבנ
לאומש םע דחי שדקמה תיב תוינכת דמל ,שפיח ,שרד ךלמה דודש ןוכנ .ךכל אמגוד איבמ ירפסה .םירומח ךכ לכ
ונא ךכו" .הלילחו סח ,איבנ יוויצ ילב השעמ תושעל שגינ אל אוה לבא ,יסוביה דימ הדשה תא הנק ,איבנה
בקעי ריבאל תונכשמ 'דל םוקמ אצמא דע ...יניעל תנש ןתא םא ...יתיב להאב אובא םא :רמאש דודב םיאצומ
םקה הלע :ול רמאיו אוהה םויב דוד לא םג אביו :רמאנש ,איבנ יפ לע אלא השע אלש ןינמו .(ה-ג ,בלק םילהת)
רהב םילשוריב 'ד תיב תא תונבל המלש לחיו :רמואו .(טי-חי ,דכ 'ב לאומש) יסוביה הנוורא ןרגב חבזמ 'דל
.(א ,ג 'ב םימיה ירבד) "והיבא דיודל" הארנ רשא הירומה

?שדקמל תמדוק תוכלמו רדס שיש ונדמלל המל זא ,איבנב ךרוצ שי אליממ םא :הלאש

תוישוק וילע השקנ אל יאדו ,תרחא ונל הרויו איבנ אובי םא .דועצל ונילע ויפל רדסה והזש םיעדוי ונא :הבושת
לע םיררבתמ שדקמה תיב יניינע לכש ירפסב ונל םיעידומ םמצע ל"זח ירהש ל"זח ירבד וא ם"במרה יקספ ךותמ
ליחתנ זאו ,קלמע תייחמב קוסענ ךכ רחאו ,לארשי תוכלמ תמקהב ךישמנ ונא ,וניווצש המל רשאב לבא .האובנ יפ
רשא דע תונבל אצנ אל זא םג לבא .תודידמו תונובשח םירמוח ףוסיא ידי לע שדקמה תיב ןינבל לעופב ןנוכתהל
.איבנ ונל רמאי

?תיבה תא תונבל ידכ איבנ תארוהל תוכחל שי קלמע תייחמ ירחא םג םאה :הלאש

תונבל דוד שגינ אל תאז לכב ,הייחמכ הבשחנ לואש ידי לע קלמע תמחלמש יפ לע ףאש איה הדבוע .ןכ :הבושת
.תיבה תא

?איבנ יפ לע הנבנ ינש תיבש רכזומ הפיא :הלאש

:םישיגדמ ל"זח .איבנ היהש (א ,וט הליגמ) יכאלמ אוה ארזע ל"זח יפל :הבושת

,חבזמה םוקמ לע םהל דיעהש דחאו ,חבזמה לע םהל דיעהש דחא ,הלוגה ןמ םהמיע ולע םיאיבנ השולש"
.(א ,בס םיחבז) "תיב ןיאש יפ לע ףא ןיבירקמש םהל דיעהש דחאו

הדוקפ העיגה רשאכש יגח רפסב רפוסמ ,דחוימב .תיאובנ הארוה יפ לע השענ שדקמה תיבל עגנש לעשו דעצ לכ
- (ב ,א יגח) "תונבהל 'ד תיב תע אל" רמאו קומע שואיב זחאנ םעה ןכאו ,תיבה ןיינבמ לודחל יסרפה ןוטלשהמ
תושר ונתנ םיאיבנהש קר אל .(ח םש) "!תיבה ונב" :הינבה תכאלמב ךישמהל ףקות לכב הרוהו איבנה יגח םק זא
.ישארה ףחודה ויה םה אלא תונבל

ינש תיב .8
'ד ךמע רובעי דע" .אטחה םרגש אלא ,לארשי תוכלמ תמקה ךותמ שדקמ תיב םינוב ונייה ארזע ןמזב םג ,וניכז ול
סנ םהל תושעיל לארשי ויה םייואר :םימכח ורמא ןאכמ .הינש האיב וז - (זט ,וט תומש) תינק וז םע רובעי דע
ןויצ תבישש תורשפא התייה .(א ,ד תוכרב) "אטחה םרגש אלא ןונ ןב עשוהי ימיב םהל השענש ךרדכ ארזע ימיב
םרגש :א"שרהמה ריבסמ ?אטח הזיא .אטחה םרגש אלא תיתכלממ הרוצבו תואלפנו םיסנכ עיפות ארזע ןמזב
אטחה םרג ,םישנא תובבר המכ םע הנידמ םיקהל רשפא יא .(ב ,ט אמוי א"שרהמ) "םלוכ ולע אלש ונייה אטחה
.זרא חול הילע רוצנ - איה תלד םאו ,ףסכ תריט הילע הנבנ - איה המוח םא" :ל"זח ירבדכ ,"המוחכ ולע אלש"
םתילעש וישכע ,וב טלוש בקרה ןיאש ףסככ םתלשמנ ,ארזע ימיב םכלוכ םתילעו המוחכ םכמצע םתישע םא
דיבו דחי" ,המוחכ םתילע ול .(ב ,ט אמוי) "וב טלוש בקרהש זראכ םתלשמנ - (םש י"שר) םיאצחל - תותלדכ
.ברחנ היה אלו שדקמה תיב הבג לעו ,לארשי תוכלמ המק התייה ,(א ,איק תובותכ י"שר) "הקזח

הלאש שי .שדקמה תא שדחמ וכנח םג זא .הכונחב :ךכ רחא ןמז הברה לבא ,לארשי תוכלמ המק םנמא
.םיאיבנה ןוזח תומשגתהו ןויצ תביש לע "תואמצעה םוי" הזיא ועבק אל הימחנו ארזע ןמזב המל :תמסרופמ
,וכרדכ אלש ,ם"במרה בתוכ ,הכונח תוכלה ינפל .בר ןמז רחא - םהלש תואמצעה םוי אוה הכונח תמאבש אלא
ךכ ךותמ ,'ד תרזעב םהילע ונרבגתהו םדגנ ונמקש דע ונתוא ורעיצו ונילע וכלמ םינוויה :תירוטסיה המדקה
תוכחל רשפא יאש ורוה םיאיבנה םינפ לכ לע .(א ,ג הכונח ם"במר) "הנש םיתאמ לע רתי לארשי תוכלמ הרזח"
תארוה ןאכ התייהש ןילראקמ דוד יבר ריבסה ךכ .רדסה יפל אל ,דימ שדקמה ןיינבב ליחתהל חרוכ שיו הכונח דע
.העש

הלא" ,"איה םימשב אל" :םירמוא ונא הלוכ הרותה לכב ."איה םימשב אל" איגוסב תוכיראב ןד קוק ברה ןרמ
ם"במרה ןיב םינווג יקוליח הז ןיינעב שי .(א ,זט הרומת) "התעמ רבד שדחל יאשר איבנ ןיאש - תווצמה
,ט הרותה ידוסי ם"במר) תיתכלה הקיספב האובנ תוברעתה לכל ןיטולחל תלדה הרוגס ם"במרה יפל .תופסותהו
תופסות) ללה תיבכ הכלהש העירכה לוק תבש עודי ירהש םירצ םיחתפ המכ תאז לכב וראשנ תופסותה יפל .(א
יפ לע אקווד םיעבקנ שדקמה תיב ירודס לכ הברדאש ,וניינעל ךייש וניא הז לכ לבא .(יבר ה"ד א ,די תומבי
.(םש ירפס) "איבנ יפ לע" - (ה ,בי םירבד) "'ד רחבי רשא םוקמה לא" :הרותה תכרדהכ ,האובנ

הנבנ אוה ירהש ,תיאובנ הכרדה הכירצהש תדחוימ היעב הררועתה אל ינש תיבבש ןעט רשילאק שריה יבצ ברה
תשירד) תומוחה תודוסי וראשנש אלא דוע אלו ,ותינבת לכ תא בטיה ורכז ןכלו ,ןושאר תיב ןברוח ירחא רצק ןמז
תיבש ,ךפהל קוידב ןעוט רגנילטע בקעי יבר לבא .(ב"ה א"פ שדקמה תדובע סרטנוק תויח ץ"רהמ ןכו ,ב ,זל ןויצ
לע .(ןויצ ןינב ת"וש) םינמיס וראשנ ןיידע היננח ןב עשוהי יבר ןמזב ןכל ,ינש תיב ןכ ןיאש המ ,לילכ סרהנ ןושאר
:תובס יתש ינפמ איבנ ילב שדקמה תיב ןינבל תשגל לכונ אלש םכסמ אוה םינפ לכ

:בתוכ ם"במרה .ןיטולחל הרורב הניא שדקמה תינבתש ןויכ ,לעשו דעצ לכב הינבה תדובעב ונכירדהל ידכ
והונב ארזע ימיב ונבשכ ינש תיב ישנאו ראובמו שרופמ וניא לאקזחיב בותכ אוהש יפ לע ףא תונבהל דיתעה ןינב"
ןושאר תיבל ההז וניא ישילש תיב .(ה ,א הריחבה תיב ם"במר) "לאקזחיב םישרופמה םירבד ןיעמו המלש ןינבכ
ם"במרו תופסות ,י"שר ,ארמג ןיא ומצע לאקזחי רפס לע לבא ,לאקזחי רפסב שרופמ אוה םנמא .ינש תיבל וא
סח "המרופר" ןאכ ןיא .םישדקמה תשולש ןיב םייוניש שיש ךכ לע םינורחאה וניתובר וריעה רבכ !ונריאהל ידכ
ךרוצ שיש יאדו ןכל .שדקמל שדקממ הנתשת תינבתהש ,תאזכ הרוצב שארמ ןתינ שדקמה יווצ אלא ,םולשו
.םירבדה יטרפ תא ונדמלל ידכ איבנב

לכב - איבנה לאומש יפמ שדקמה תינבת תא לביקש ךלמה דודל ומכ ,ונל םיעודי םיטרפה לכש ריוצי וליפא
.איבנ לש תשרופמ הארוה ילב ןודנב רבד םוזיל ןיא ןידה םצעמ תאז

תיבל םא איה הלאשה .תיב תונבל תיאובנ הארוה הלבקתה ,לארשיב ךלמ היה אל ארזע ןמזבש יפ לע ףא ,ןכ םא
,רדסה תא תונשל רוסיא שי םנמאש ,ןילראקמ דוד יבר בישמ ?שדקמ תיב לש ךרע שי רדסה יפל אל הנבנש שדקמ
םוקמ היה ,הלח השודקהש ןויכ ,ןכל .שודק אוה ירה ,תוכלמה תמקה ינפל שדקמ תיב הנבנ םא דבעיד לבא
שורוושחא רשאכ .המואל ינויח וניה שדקמה תיב ןמז ותואבש היה יקלאה לוקישה .תאזה תיאובנה הארוהל
.ךישמהל ףקות לכב איבנה יגח הויצ (א ,אי הליגמ) שדקמה תיב תדובע תא תיבשה

?לארשיב ךלמ היהיש ינפל הנבי שדקמה תיבש רבוס ימלשוריה דומלתה :הלאש

ימלשורי) "דוד תיב תוכלמל םדוק תונבהל דיתע שדקמה תיבש תרמוא תאז" בותכ ימלשוריבש ןוכנ :הבושת
ןילראקמ דוד יבר אלא .םייוג ןוטלש תחת שדקמ תיב םייק וב בצמ ראותמ םש .(םש ט"יות ןכו ,ב ,ה ינש רשעמ
.רבדה ןכתיש אלא - ןכ היהי חרכהבש ימלשוריה תנווכ ןיאש ריבסמ

היננח ןב עשוהי יבר ימיב .9
.לארשימ האובנ הקספ רבכ זאש היננח ןב עשוהי יבר ןמזב תיבה ןינב לש ןויסינה יבגל הלאשה השק רתוי
םיעדוי ונניא לבא .וברחנו םייוגה ןוטלש דגנ ודרמ ,תיב תונבל וסינש םירקמ ינש דוע םיריכזמ םינוירוטסיהה
ןיא ,ונל .רתוס הזו הנוב הז םמצע תא םירתוס ןודנב םיירוטסיהה םירקחמהו ,םיתמואמ ולא םירופיס המכ
שולש ?איבנ היה אלו ךלמ היה אל ונמזב ירהו .היננח ןב עשוהי יבר ןמזב ןויסינה יבגל רשאמ ץוח תורחא תועידי
:רבדב תובושת

יפל .וניינבב שדקמה תא האר ומצעב היננח ןב עשוהי יבר .תומוח ןיידע וראשנ אלא לילכ ברחנ אל ינש תיב
שדקמה תיב ןברוחמ (א 'מע ץראה השעמ ב"ח ץראה תואובת) הנש םיתשו םישולש ורבע קר םימיוסמ תונובשח
הברה שי .ןשיה ץופיש ןיעמ אלא תשדוחמ הינב רדגב היה אל תונבל ןויסינה .בטיה ותוא ורכז םלוכ ןכלו ,זא דע
ףריחו םישדוקה שדוקל סנכנ עשרה סוטיטש ארמגב רפוסמ לשמל .תומייק ויה ןידע תיבה תומוחש ךכל תוחכוה
אל ןכל ,ןבורב ןדמוע לע וראשנ שדקמה תיב תומוחש ןכתי .רפעל ךפהנו ףרשנ לכה אלש ןאכמ ,(ב ,ונ ןיטיג) ףדיגו
.ץופישכ אלא תשדוחמ הינבכ רבדה בשחנ

ימיב" :שרדמה ןושל הז .םמצע תא וניכה קרש אלא ןיינבה תדובעל ושגינ אל םידוהיה תמאבש רמול לכונ דוע
ופסא תושר ולבק םידוהיה .(י ,דס הבר תישארב) "שדקמה תיב הנביש העשרה תוכלמ הרזג היננח ןב עשוהי יבר
.תיאובנ הארוהל וכיח לבא ,םירמוח

:שדוקה חור לש םייולג לע ךומסל םג רשפא שדקמה תיב יניינעבש ריבסמ קוק ברה ןרמ ירה ,תאז לכ דבלמ

,רוד לכב הל םייוארהמ הקלתסנ אל שדוקה חור םוקמ לכמ האובנה המתחנש יפ לע ףאש עודי רבכו"
.(ועק-העק ןהכ טפשמ) "השודקה רעשב ל"ז לטיו םייח ונבר בתכש ומכו

םכלוכ תאיב .10
יכ דיחי לע תולטומ ןניאש תווצמה ןמ וזו .ןתמדא לע לארשי בורש ןמזב וז הווצמ תגהונו" :קספנ ךוניחה רפסב
דחא אל ,(זט רבדמב) "ץראה לא םכאובב" אלא תולח ןניא ץראב תויולת תווצמ .(הצ ךונח) "ולוכ רוביצה לע םא
תוחפה לכל וא ,(א ,הכ תובותכ) "םכתצקמ תאיבב אלו יתרמא םכלוכ תאיבב" אלא ,החפשממ םינשו ריעמ
תילארשי ללכה הווצמה ןכש לכ .(ב ,בל ןיבוריע) "הילע היבשוי לכש ןמזב" (י ,הכ ארקיו) "היבשוי לכל" .םכבור
יוושכעה ונבצמ םג .ילמרונ בצמב אל ונאש רבד לש ונבומ ,לארשי ץראב לארשי םע בור ןיאשכ .תיבה ןינב לש
חצנ ורפס תא חתופ ל"רהמה .ירמגל יתשודק בצמ אל ןכלו ,ירמגל ילמרונ בצמ וניא ץראל ץוחב םעה בורש
אלו יאמצע ,רחא םוקמב אלו וצראב תויהל בייח ,יתלואגהו אירבהו םלשה יעבטה ובצמב םעש הרדגהב לארשי
לש םוצעהו לודגה לולכשהש אוה טושפ ןכל .(א"פ ל"רהמל לארשי חצנ) רזופמ אלו דחואמ ,םירחא ןוטלש תחת
.לארשי ץראב לארשי םע בור לש טושפה יסיסבה בצמה לע לוחל ךירצ שדקמה תיב ןינב

עשוהי יבר לאוש ךכ .היננח ןב עשוהי יבר ימיב ףא ,ארזע ימיב שדקמ תיב ונב ךיא הלאשה תרזוח ,ןכ םא
ונרמאש המ לכש אלא ?"שדקמ יל ושעו" זא ומייק אל הרואכלש .(הרות יטוקיל) "וכלמ תועושי" לעב אנטוקמ
ץראב לארשי בור ןיא רשאכ שדקמה תא תונבל בויח ןיא .לארשי בור לש יאנת יבגל הפי םג ךלמ לש יאנת יבגל
.הכאלמל תשגל איבנ יפמ העש תארוהל םוקמ היה ןכל .אוה שודק ,והונב םא לבא ,לארשי

ןודינה םוכיס .11
הנידמ ,השודקו הרהט לש תיתימא הנידמ תרמוא תאז ,לארשי תוכלמ םיקהל ונילע םדוקש אוה ונרבד לכ םוכיס
היונב הז םע דחישו הנידמ לכבש םיידוסיהו םיטושפה םירבדה לכ תא תללוכה הנידמ ,םלועב 'ד אסכ דוסי איהש
תא תונבל ךישמהל אוה ,וישכע ינויחש המ .שדקמה תיב ןינב לש תרתוכה תלוג אובת הז לעמו .הרות יפ לע
.הבהאו הנומא הב תוברהל ,הנידמה

לע תוערואמה ירחא .םילגנאה לש הריקחה תדעו ינפב ותודעב קוק ברה ןרמ ירבדב יוטיב ידיל האב םג וז הנבה
אובל םיכירצ םה אלא םהילא תשגל ונילע ןיאש ותעד עיבה הדוהי יבצ ברה ונבר .דיעהל ןמזוה אוה לתוכה די
הלאו .יבמופ וירבדל תתל ידכ טפשמה תיבב בצייתהל טילחה לבא רבדה תא לקש ברה ןרמ .תודע תובגל ותיבל
:וירבד םה

,הדעול ראבי ודובכש ינא הצור ...םישודקה תומוקמל עגונב תופיאש שי םידוהיל יכ ןאכ רמאנ :הלאש"
?םילשוריב שדקמה תיב תמקהל תידוהיה תדה לש הסחי אוה המ

קלחל שי םישודקה ונאיבנ ידי לע החטבוהש ץראה תלואגל לארשי תווקתב םישודקה םירבדה תא :ברה
'ד השעש םיסנה לכל םדוסיב םימוד הלא םירבד .םימש יניינעב רקיעב לפטמ ןושארה גוסה .םיגוס ינשל
תאזה הלואגה .םהב הטילש םדאל ןיאש םיניינע םה הלאו ,םירצממ םתוא איצוהש העשב םידוהיל
וב העיגנ ונל ןיאש ינוילע יקולא יומס דצ הלואגב שי ,ןכ םא) ."המצע הריציה ימיל המוד היהת החטבוהש
.(ימימש ךלהמ יפ לע עיפומ ולוכ אוהו

?שדקמה תיב תמקהל םיימשג םידעצ וליא תושעל חישמה תומי דע ידוהיה םעל רתומ םאה :הלאש

ינא .שדקמה תיב רצחל סנכיהל וליפא םיאשר ונא ןיא ,הייחתה םוי אוב דעש ,אוה הרותה יווצ :ברה
םוקמל וסנכי אלש הרהזא םהל חולשל הריעה םיאב םידוהי הברהש העשב ,םידוהיה םיגחה ימיב ליגר
ילב ,דבלב 'ד ידי לע רבדה השעי זאש הלואגה םוי אוביש דע ךכל םייואר ונא ןיאש ןויכמ ,הזה שדוקמה
."ץקה קוחדל הלועפ וזיא השענ ונאש
אלו הלעמלמ ליחתמ ,יאובנ ימימש לכה .תיבה רהל םיסנכנ אל וליפאו ,ץקה תא םיקחוד ןיא שדקמה תיב יניינעב
.ונתמזיב

:םייסמ ברהו
תא ,ה"ב לארשי רוצ ונל ףיסוי ןכ ,םיבורמה 'ד ידסחב ,תולגהל העושי תחימצ רוא תצק לחה רשאכו"
קדצ לאוג יתימאה ונלאוג תא הרהמב ונל איביו ,המלשה ותלואג רוא תא ונל הלגיו ותמאו ודסח רוא
ודובכב ונימיב הרהמב שדקמה תיב הנביו ,םיאיבנה וידבע ירבד לכ תא הרהמ םייקיו ,ונקדצ חישמ
וחישמ ןרק םוריו ,הלואגה תרושב תא ונל רשבל ,בוטל רוכז איבנה והילא תא ונל חלשישכ ,ושדק תרדהו
.(זכר ןהכ טפשמ) "...ושדקמ םימר ומכ הנבי זאו ,רשב לכ יניעל ותניכש יוליגב

המוחכ ולעי אלש .12
תא םילשורי תונב םכתא יתעבשה" קוספה לע םירישה ריש לע ושורפב אנליומ ןואגה ירבד תא ןאכ ףרצל רשפא
תובותכ) "המוחכ ולעי אלש" ל"זח ודמל ונממש ,(ז ,ב םירישה ריש) "ץפחתש דע הבהאה תא וררועת םאו וריעת
אלא ,ןכ ריבסמ וניא א"רגה לבא .לארשי ץרא תא תונבל המוחכ תולעל רוסאש ןאכמ ןיבהל םיצורש שי .(א ,איק
תונבלו םוזיל שיש יאדו .(רתסנה ךרד לע םיטוקיל ,א"רגה תודוס) שדקמה תיב תא תונבל המוחכ תולעל רוסאש
רתויב םיאתמ הז שורפש םיעטה קנרפ לבייפ אגרש ברה .עוגנל ןיא - תיבה רהו שדקמה תיבב לבא ,ץראה תא
לארשי םע לכ ירה ?ץראל המוחכ תולעל אלש ךלמה המלש תא תווצל ךייש המ יכ .םירישה ריש רפס לש ונינע לכל
אל התא" ול רמאנ ,תיב תונבל קשח ךלמה דוד רשאכ .ול ךייש יאדו שדקמה תיב ןינבש אלא .ץראב ה"עב אצמנ
אלא םוזית לא לבא ,ימשל תיב הנבת התא ןכא :ךלמה המלשל רמאנ תאז תמועל (טי ,ח 'א םיכלמ) "תיבה הנבת
:תיווטצנ הרותב רבכ .םימשה ןמ לוק אוביש ךרוצ ןיא ,ץראה ןינב יבגל לבא .םימשה ןמ לוק עמשתש דע הכח
."ךל ךל"

תיבה רהל הסינכה תלאש
ונמוחתל ץוחמ .13
רה ,תיבה רה אלא ,אמלעב רה וניא הז רה .תיבה רה יבגל ,הבר הדימב ,ןוכנ םג שדקמה תיב יבגל ונרמאש המ לכ
דחא םכח םק רוד לכב .וילא תשגל אלש רוד לכב וגהנ ךכ .ונמוחתל ץוח ךכ ךותמ ונתנבהל ץוחמ אוה .תיבה לש
רתומ וליאכ בתכנש המ לכ .רוסיאה תא קזחל ידכ םיבר םימכח ובתכ ותוכזבו ,סנכיהל רשפא ותעדלש בתכש
.וסנכנ אל רודו רוד לכב ,השעמל אלא ,התרדאהו הרותה תלדגהל ,לופלפלו דומיל ךרד אלא בתכנ אל ,םש סנכיהל

?תיבה רה לע תסנכ תיב היה :הלאש

לודגה תיבל יתסנכנו" בותכ ם"במרל תסחוימה תחא תרגאב םנמא ,הרורב תודע םוש ךכ לע ןיא :הבושת
לע ם"במרה שוריפ רפס שארב ןכו .ג"פס הבושתה תוצמ םידרח רפסב ם"במרה תרגא) "וב יתללפתהו שודקהו
רה) לודגה תסנכה תיבל אלא ,תיבה רה לעש תסנכ תיבל הנווכה ןיאש וניבה הברה לבא .(הנשה שאר תכסמ
.(בסר שדוקה

?תיבה רה לע ללפתהל וגהנ םידוהיש ךכ לע םימלסומ לש תויודע םג תומייק :הלאש

םשב וז איה ןודל םוקמ שי הילעש הדיחיה תיניצרה תידוהיה תודעה .ךומסל רשפא יא יאדוב ולא לע :הבושת
לש תורשפא ןיא ללכב .ךומסל רשפא יא יאדווב תיתכלה אקנפשוג ולבק אלש םייוג לש תויודע לע לבא .ם"במרה
.תיבה רהמ קוחר הדרחב דומעל היה טושפה גהנמה ,תורודה לכב .תיתכלה תרוקב רבע אלש גהנמ לע תוכמתסה
ןכותמ הברדאו ,תוקולחמ שיש הרות לש הכרד והז יכ ,ךכמ םילהבנ ונניא .תרחא העדב םידיחי םג ויה ,ןבומכ
ותוא ומירחהו "לדגמו הדיש הבית"ב תיבה רהל סנכנ ירויפיטנומ השמ 'ר ,םדוקה רודב לשמל .םירבדה םינבלתמ
ןכ השעש םהל עדונש ןויכ םרחה תא וריתה ךכ רחא .(יח שיא ןב ברל םילעפ בר ת"וש תחיתפ) לארשי ילודג
:קוק ברה ןרמ בתכ הזל המודב .רבדה רתומש ובשוחב ומותל
אל שיא םושש המ לע רתויבו ,שדקמה םוקמב ותויה לש םשה לולח ינפמ ,דואמ ץחמנ יבלש יפ לע ףא"
םיבושי לש םינוילמ לכ לע ונל הלוע ,ונייח תיב םוקמ תשודקב תחא המיגפ .רוסא רבד אוהש ותוא ריעה
לכהש ךרדב וא גגושבו ,בושיה דסיימ רותב לודגה ורבע תא תאז לכב דיספה אלש יפ לע ףאו .םיישעמ
.(ה"פר ,ב היארה תורגא) "...רפכי בוטה 'דו ,ודיל השעמ אב הגגשב אוה

ןרמ .תוריהז יבג לע תוריהז ףיסוהל םיכרד שפחל הברדא אלא ,סנכיהל ךיא םיסיסכת שפחל ןיא תיבה רה יבגל
דע שגינ היה אל קסירבמ ברה .םירחא ריהזמ היה ןכו יברעמה לתוכה ינבא ןיב תועבצא סינכמ היה אל ברה
לתוכ אוה יברעמה לתוכהש ז"בדרה תטישל שח היה אוהש םירמוא שי .תוגרדמב תינרוחא רצענ אלא לתוכה
ןוכנ .הלאה תוגרדמה דע עיגמ תיבה רהשו (חל ןמיס ז"בדרה ת"ושו אצרת 'יס ב"ח ז"בדרה ת"וש) הרזעה
.תורמוחה לכ רימחהל םוקמ שי שדקמה םוקמ יבגל לבא ,ביבס ביבס תישקומו דיחי תעד איה ז"בדרה תטישש
שי !הבושת ימי תרשע ומכ אוה תיבה רה .םלועבש תורמוחה לכ הבושת ימי תרשעב רימחהל םיגהונש םידוהי שי
.קוחר לכמ קוחר קפסמ וליפא קחרתהל

יברעמה לתוכה .14
לצא הברה םירקבמש ןויכ םימלשורי םידוהיש הרוק םימעפל .דחפו האריב סחייתהל שי יברעמה לתוכה לא םג
אל ל"צז הדוהי יבצ ברה ונבר .לבה ירבד וליפאו ןילוח ירבד םש םירבדמו ,םיאצמנ םה הפיא םיחכוש ,לתוכה
ךותמו שדוק תדרח ךותמ עסופ היה זא .רתויב תודחוימ תויונמדזהב קר אלא ,לתוכה לא םוי לכ שגינ היה
!הימש רכד ןאמ - תיבה רה .היווהה לכ לש ינחורה טסרבאב ,םלועבש הובג יכה םוקמב אצמנ אוהש השגרה
!תיבה רה לש יברעמה לתוכה אוה המ ןיבהל הכזנו יאוולה

תיבה רהב תסנכ תיב .15
היהש ןהאזנשריה םייח בר י"ע םדוקה רודב הלע םג הזה ןויערה .תיבה רה לע תסנכ תיב לש ןיינע רכזוה ןכ ינפל
ללכ ימואל ןוויכב הבשחמ לעב היה םג אוה .הקירמאל םילשורימ רוגל רבעש תודחוימ תועד לעב םכח דימלת
ןרמ .תילארשיה המואה תא וביבסמ שבגלו דחאל ,קזחל ידכ תיבה רה לע תסנכ תיב תונבל עיצה ןכל ,ילארשי
.(4 'מע ,ד קלח שדוקב יכלמ ת"וש) "ותרות דובכ תעדמ הקוחר יתעד ,שדקמה םוקמ ןיינעב" :ול בישה קוק ברה
לתוכה די לע ,תיבה רה די לע ומישגהל שי לבא ,אוה ןוכנ לארשי ללכל יזכרמ תסנכ תיב תונבל ןויערה םנמא
.ונלש שודקה
ןיינק ךרד ונידיב ורסמיש לדתשנ םא ,רכינ ללכה דובכ היהי רתוי ,יתעד תוינעל ,המואה דובכ ןיינעלו"
הלודג תחא תסנכ תיב לתוכל שממ ךומס הנבנ םמוקמ לעו ,ק"הע שודקה לתוכהל תוכומסה תורצחה
."רודיהו ראפ לכב דואמ הראופמו

.תוגלפמה לכ לעמ ,תותכה לכ לעמ ,םייטרפה םיגהנמה לכ לעמ תסנכ תיב היהי הז

לש קוליח לכמ הלעמל ,המואה תוללכל םכסומ ךרדב לארשי ינבר בור תמכסה יפ לע תגהנומ היהת איה"
תיב הנבישו אובתש הנוילע העושי תייפצב םיקזח ונאש דעל ונל היהי הזה תיבהו ,יתגלפמ גהנמו חסונ
.(4 'מע ,'ד קלח שדוקב יכלמ ת"וש) "ונקדצ חישמ רואו 'ד דובכ יולג ידי לע ,ונימיב הרהמב שדקמה