ילש םילשורי

החיש ךותמ םיעטק

רהנ הרדנא 'פורפ

ז"נשת הנשב הנש


.םילשוריל הלועה ידוהי לש ויתושגרה :ריצקת

.םילשורי :חתפמ תולימ

יטנוולרה ערואמה ,ייחב ילרוג ערואמ הרק ."שדח הלוע" ,שדח ימלשורי םנמא .ימלשורי ינא ,ןכ
רשא ,םילשורי לש הדוחיא ,היתובקעבו ,םימיה תשש תמחלמ ,תומחלמה יתש ןיב .היילעה לש
םיקרפ ינש ןיב ,םילשוריב ימע ךותב רבכ יתייה הבש ,םירופיכה םוי תמחלמו ,יתלמשוח הדי לע
.םילשורי בשותל יתכפהנו ,הצרא ץראל - ץוחמ יתילע הלא

.בכוש ינא הכותב .יכרדל ךלוה ינא הכותב .יתיבב בשוי ינא הכותב ,בשוח ינא םילשורי ךותב
.ילש עמש תאירקה איה םילשורי

םילשוריב בושיי לש ,ץראל השדח היילע התוא לש ,ייחב הכפהמ התוא לש תויצקילפמיאה תא
אורקל הצור יתייהש והשמב טרפלו שרפל ינוצרב ,םהלש תוכלשההו םהלש תועמשמה ,שדחמ
.םדא ןב םתסכו ידוהיכ ,"ילאיצנטסיסקא ישיא יודיו"

תבהא ,הזע הבהא התוא בהא םילשורי לש הדוסיי זאמש דיחיה םעל ךייש יניא ידוהי םתסכ םאה
םלועב אל יחישמה ונוקית תא ,ותירחא תא ,ותולדג תא האורה םעל - םינומא תבהא ,םיעוגעג
.םילשוריב האבה הנשל אלא ,םישדח םימשב ,אבה

תינחור הריבכו לארשי תנידמ תריבכ םילשורי לש התקדצה לע יתוא םילאוש ויה ול ,תאז לכבו
הריהזמ תרשרש תמייקש ,הדבועב הלקנ לע שגדה תא םש יתייה אל ,ולוכ ידוהיה םעה לש
וללפתהש ,םידוהי ורשש םיטויפו ,תוקעצ ,תוניחת ,תוליפת ,םיריש לש תועמדל דע השיגרמו
אוה םהלש יזכרמה ביטומהש ,תורוד יפלא ךשמב םידוהי וקעצש ,םידוהי וננחתהש ,םידוהי
ידי לע ורצונ ולא תוקעצו ולא תוניחתו ולא תוליפתו הלא םירישש רחאמ .םילשוריו ןויצ תבהא
תרשרש לע שגדה תא םש יתייה אל .לבת תופנכ עבראב ,לבב תורהנ לע ,ץראל ץוחב םידוהי
לש ,םיררושמ לש ,איה םג קותינ אלל ,ונלש הירוטסיהב תמייקה ,תרחא תרשרש לע אלא ,וז
ולעו םלועבש לבב תורהנ לכ תא ובזעש ,םיננרמו םיקעוצו םיכוב לש ,םיננחתמ לש ,םיללפתמ
הבהא ןיבו ןישוריא תניחבב איהש םיעוגעג לש הבהא ןיב לדבהה םוצעו בר .המילשוריו הצרא
.ןיאושינ תניחבב איהש תרחא

ןמאנ ראשנ אוה .ולש ,תיחצנה ,הקוחרה הבוהאל םיאלפנ םיבתכמ רביח ןבוהטב גיוודולש עודי
בושחל ינושרת ,ונתחתה אל םהש אלא - ותריטפ רחאל ול הנמאנ הראשנ איהו ולש הבוהאל
אלא ,ולש הבוהאל םיבתכמ בותכל קיספמ יאדוב היה הפוחל סנכיהל םיכסמ ןבוהטב היה אולש
אוהש ,תירישעה הינופמיסה תא םג אלא ,הטנויספאה הטנוסה תא קר אל ילוא רבחמ היה זאש
תא רבחמ היה ;החמשל ריש רומזמה ,הדואה ,תיעישתה תא רביחש רחאל הילע םלח
,הריתי החמשל ,החמש לכמ האלה גורחל תלוכיה התייה התלוגסבש ;תירישעה הינופמיסה
.הבורקה ,תומלאה תב ,תיחצנה הבוהאל ריש רומזמ

:(ה-ד ,בס והיעשי) איבנה תרושב לש טרופמו קדקודמ םויק ידי לע יתיכז הרתי החמש התואל
,הממש דוע רמאי אל ךצראלו הבוזע דוע ךל רמאי אל
,הלועב ךצראלו הב-יצפח ארקי ךל יכ
,לעבת ךצראו ךב 'ה ץפח יכ
ךינב ךולעבי הלותב רוחב לעבי יכ
.ךיהל-א ךילע שישי הלכ לע ןתח שושמו

.ןישודיקו הפוח ידי לע ,לארשיו השמ תדכ ,והיעשי תדכ יתילע םילשוריל ,ןכ

.ותשא וז םדא לש ותיב .יתיב איה םילשורי ,ילש עמש תאירק איה םילשוריש דבלב וז אל
,"םילשורי" שדחה תיבל ונתסינכבו תפרצב ונלש תיבה תא ונבזעב יכ ,ינאו יתשא ,ונחנא םיעדויו
תבהא םתס לש ,תיטתפה תיטנמורה היסנמידהמ רובעל ונוצרבש ידוהי לכל יחרכה דעצ ונדעצ
,םייטמגרפ ,םיימוי-םוי ,םיישעמ םידיקפת ךותמ הריתי החמש לש היסנמידל ,םילשורי לש ןיסוריא
.הטמ לש םילשורי ינוב וניחא םע הלועפ ףותישב

לכ לע ,הטמ לש םילשוריב תויחל רתוי השק .הלעמ לש תילאידיא םילשורי לע םולחל לק
,הלעמ לש םילשורי לש םולחה לע רתוול ילב ,הכותבש םיכבוסמהו םייתואיצמה םיטנמלאה
.וילא ךרדב םילדחמהו םילושכמה יוביר לש הרכהה ןיבו לאידיאל הפיאשה ןיב הדרפה אלל
;ותלוגס םעל לאה תאירק ךותמ עבונ שורדה ןיבו יוצמה ןיב רשגל רגתאהש עונכשה אקוודש אלא
;הנצימחתש הלילחו סחו ,ךלש םייח עגרב ,םויה ,וישכע ךדיל האבה הוצמ ךותמ עבונ רגתאהש
םולחהמ הציפק התואל התא םג םיכסתש העש ךל םורתיש אוה ,ונל םרותה אוה אוה הז עונכש
.העידיה אהב הריתיה החמשה תא ךל םורתיש אוהו םרותה אוה ,היילעה תמשגהל תונויצה לש

םילשורי לע ונלש תוכזל הקדצה .םיחיוורמ ונא הקדצה ,אלא .םיחיוורמ ונא החמשש דבלב וז אל
םיעוגעג ךותמ אל ,ולוכ ידוהיה םעה לש תיטילופ הריבכו םידוהיה תנידמ לש תיחצנ הריבכ
הברק ךותמ אלא ,אדירג תומשנ תברקו תובבל תברק ךותמ אלו ,תומלא-תב הבוהאל תונמאנו
,הלש תוצוחבו לארשי תיבב ,תיבב דחי םג הלכו ןתח תבש - תישיא ,תינפוג ,תישחומ ,תיסיפ
םג הווחאב םידוהי תבש ,הלש תואטמסבו הלש תואטיסרבינואב ,הלש םע יתבבו תסנכ יתבב
.דחי

םילשורי תא ורימה םימלסומה .אמורב - תרחא םילשוריב םילשורי תא רהמ ורימה םירצונה
ףקות ןתונ ינא ,תוידעלב התואלו .ףילחת אלל םילשוריל םינמאנ וראשנ םידוהיה קרו ךא .הכמב
.םדא-ןב םתסכ .ידוהיכ םילשוריל יתיילע ידי לע יטילפ

יתיילע םא :לואשל יואר .ילסרבינוא רפוסכו תועד-הגוהכ םכל רכומ ןאכ ורבד תא אשונש ידוהיה
יתוא קתרלו ,תילסרבינואה תוברתהמ ,תושונאה-ללכמ יתוא התוא קתנל הלולע הניא םילשוריל
חטשבו תורוגס םייתלדב האלהו םויה ןאכ תויחל וילע רזגנש דדוב ידוהי לש םזיראלוקיטרפל
?אוה ותוברת לש םצמוצמה

שדח הלועכ ילש ישיאה ןויסינה .ןורתפה תא יל השיגמ םילשורי בושש אלא .הלאשה תקדצומ
:ףיסומ יתייהו ,תיחטש הפקשה ךותמ שארמ יופצל טלחומ ךופיהבש ,יתוא דמלמ םילשוריב
,םילשורי לש הדוחייב ,םילשורי לש התודידבב ילש תוצווכתהה ,ילש תומצמטצהה תילאנויצאר
תועש ול יתיכז אלש ןפואב םלועה תומוא לש םבלל יתוא וצבישו יתוא ובלישש אקווד ןה-ןה
.'תילאסרבינוא' ראותה תא הנממ לולשי אל שיא יאדוובש ,תיתפרצה תוברת ןב יתייהש

הירוטסיהה לש בלה אוה ידוהיה םעהש יולה הדוהי לש תמסרופמה ותחנהש דבלב וז לא
,ינזואלו ,יניעל וישכע תמשגתמ וז החנהש ,ידוהיה םעה לש בלה איה םילשורישו ,תישונא-ללכה
תולעב תישארב השעמ שודיחמ םשרתהל רקבל םישדח םק ינאש העש ;תדחואמה םילשוריב
השעמ שודיח" התוא אורקל הצור יתייהש העפותל דע ינאו ,םיפוצה רה תגספ לעמ אלפנה רחשה
לוק תאו ,אוה ותליפתל ימלסומה יחאל ארוקה ןיזאומה לוק תא יעמשב ,םימיה תירחא ,"תירחא
ונתליפתב רבכ ינומדקש םידוהיה ייחא לוק תאו ,אוה ותליפתל ירצונה יחא תא ארוקה ןומעפה
עמש תאירקה קר אל איה םילשוריש ינא שיגרמ זא ,יברעמה לתוכה די לע תוצח ןוקית ידי לע ונא
תא םויה רבכ האצמש םלועב הדיחיה תיחישמה היפוטואה איה אלא ,ילש תיבה קר אלו ,ילש
לש ריהזמה ונוזח תמשגה תעכ רבכ איה םילשוריש .תימוי-םויה תירוטסיהה תואיצמב התמשגה
הליפת תיב איה םילשורי ."םימעה לכל ארקי הליפת תיב יתיב" :םימיה תירחאל והיעשי איבנה
.םימעה לכל

הדבעמ ,הכלהל קר אלו ,השעמל איה תדחואמה םילשורי יתדה דמימבש דבלב וז אל :וזמ הריתי
,יכנאה דמימב קר אל - יתרבחה ,ישונא םתסה דמימב םג םיאתמ יוטיבב .תותדה לכל תיחישמ
תוברתל תחא היצזיליוויצ ןיב ,םעל םע ןיב ,וריבחל םדא ןיב ,יקפואה דמימב אלא ,ארובל םדא ןיב
.תרחא

ןיוזמה ןוטבה תאו ינרקודה -ליתה תא םילשורי יגיהנמ וצצופשכ ,1967 ינוי שדוח לש םויה ותואב
תוציחמה תא םג וצצופ ,םילשורי ריעה תא 1948 זאמ םיינשל םיערוק ויהש ,םירוצעמה תאו
רוציל הז ןוצרב .וביואל בהוא ןיב ,ותלוזל "ינא"ה ןיב ,ונכשל םע ןיב ,ורבחל םדא ןיב תולידבמה
המחלמ לש ךסמ ידי לע וזמ וז וערקנו לומתא ודרפוהש תוליהק ןיב הווחאו הולש לש םויק וד
תוירקת תורמל ,םילשוריב םיברעהו םידוהיה ןיב םויק-ודה לש קופקפ אלל החלצהב ,האנשו
ראש ךותב הנממ תונהיל תוכזה יל הקנעוהש תיחישמ תולעתה שי הז לכב ,תויחטשו תוירקמ
תודובע ,שדוקו ןילוח תוחיש ,תושיגפ ידי לע הטושפ די הל תתלו םילשוריו ןויצ ינובו יבשות
,הלש תואטיסרבינואב ,הלש תוירפסב ,הלש תוצוחב ,םילשורי יתבב ,תופתושמ תומיוסמ
,ךלש סובוטואה ,יוה ,יוה .הלש םיסובוטואבו תילאיצוס הרזע םוחתב ,םילוח יתבב ,םיקוושב
השודג תינוכמ לש תומא עבראב ישונא-ללכה לש םוצמצ הזיא ,סומסוקורקימ הזיא !םילשורי
.תודעה לכמ ,תותדה לכמ ,תובכשה לכמ םדא