ןימאמה שיאה לש ותודידב
(תבחרנ הסממ םיעטק)

קי'צייבולוס יולה בוד ףסוי ברה

ח"כשת הנשב הנש

תורעהה אלל ספדוה

:רמאמה ןכות
המדקה
הנומאה שיאו רדההו דוהה שיא :םדא יסופיט ינש
רדההו דוהה שיא לש ותליהק רואית
הנומאה שיא לש ותליהק רואית
הליפתהו האובנה
וארוב לומ םדאה .א    
אוהו התא ינא .ב    
תירסומ תוחילש .ג    
םדאה יסופיט ינש גוזימ ונכותב :הנקסמה
םייתוברתה ויכרצל תוינחורל קוקז רדהה לעב
?הנומאה שיא תא החוד רדהה לעב עודמ

וניא רבחמה .ונרוד ןב הנומאה שיא ינפל תבצינה תודידבה תייעבב קסוע רמאמה :ריצקת
ןימאמה עיגי ,התרדגהו התגצה םצעב יכ איה ותווקת ךא ,היעבל ןורתפ אוצמל רמייתמ
.ומצע לש רתוי הבוט הנבהל

.תד ;תודידב ;הרבח ;הנומא :חתפמ תולימ

המדקה .א
ןיב טבלתמה ,תוריתסו םיימינפ םיקבאמ הסומע תיתדה ותיווח רשא ,ןימאמה םדאה
ודיקפת ,ודי לע בזענ וליאכ שיגרמש העש שואיי ירוהרה ןיבל םיקלאב תוקיבדו תובהלתה
תייווח תא ךופהל הסנא םא תחלסנ יתלב הרמוי וז היהת .השמו םהרבא ימי זאמ השק
ולעתה ארקמבש הנומאה יריבאש דועב ,קופיסו הינומרה תיוור היווחב לבס האלמה הנומאה
לש ותצע ירחא תכלל אוה יתיצרש המ לכ .הז ילסכודרפו יגרט ןויסינב הרובג ייח ךותמ
םירבד י"ע לאוג ןוקית גאוד בלל יכ .(כ ,בל בויא) יל חוריו הרבדא :לאכרב ןב אוהילא
.עוגרמו הוולש איבמ יודיווה - תרעסנ שפנל .םימיאתמ


ינאש העשב יכ ,שיגדהל םוקמ ןאכ םלוא .דדוב ינא :םילמ יתשב חנומ המלידה לש הייפוא
םתבהאמ הנהנ ינא ,םשה ךורב .ידבל יח ינאש רמול ןווכתמ ינניא "דדוב ינא" רמוא
לבסה תא גיפהל הזב ןיא תאז לכב .ןעוטו חכוותמ ,ףיטמ ,רבדמ ינא .םיבר לש םתודידימו
םיבורקה וליפא ,םלוכ ידי לע יתבזענש ינא שח םעפ ידמ .דימת יתוא תוולמה תודידבהו
לש בוצעה ולוקכ ינזאב םילצלצמ "ינובזע ימאו יבא יכ" (י ,זכ) םילהתה ררושמ ירבד .רתויב
השגרה יל שי .ךדיאמ תככזמ השוחתו דחמ ברוצ באכ יברקב הדילומ תאזה היווחה .רותה
םא ,הרכהה יב תרבוג יתודידב ךותמ .ארובה תדובעל ילוכ יתוא תקחוד תודידב לש וז היווחש
,דומלגו דדוב שיא ,ינאש ,תאזה הדובעהש ,הליפתה לע סוניטולפ לש םגתפה תובקעב תכלל
.תיפוסניאה ותשודקבו ותודידבב 'ד ינפל ןוצרל תלבקתמ ,הילא רסמתמ


.ונרוד ןב הנומאה שיא לש ןירוסייה ךרד תא ריבסהל יל ושרת
רשא ;הקינכטל םינותנ הבלו התעד דשא ,תינרדומה הרבחב רז שיאכ ומצע לע אוה טיבמ
דובכ ירזבו תונוחצינב רטעתהל תפאושו המצעב תבהואמ רשאו המצע ךותב איה תזכורמ
רמול לוכי המ .היווהה לש דיחיה יוליגה תא הזה ישחומה םלועב האורהו ,ינלוח טעמכ ןפואב
םניאש טפשמו קוח יפ לע ,תינכט המצוע וב ןיאש ןורקיע יפ לע יחה ,ינומכ הנומאה שיא
ןכש לכו ותוריבס רשא םימיה תירחא ןוזחל ותונמאנב ןתיא אוהש שיא ,הדבעמב םינחבנ
לוכי המ - ההובג הקיטמיתמ לש םיכבוסמ םיבושיח י"ע וליפאו תיזחתב עובקל ןיא ,ותואדו
םיקומינהש ,תינוליח היצטנירוא לעו תויתלעות לע תתתשומה הרבחל דיגהל הזכ שיא
?בלהו חורה תושגר תא ןמזמ הז הב וקחד הנובתהו לכשה לש םיישעמה

.ונרוד ןב הנומאה שיא ינפל תבצינה תאזה היעבה תא רידגהל ,אופא ,איה הז רוביח לש ותמגמ
םצע ,םלוא ,ןורתפל תנתינ הניא היעבה יכ ,הנורתפ תא אוצמל םירמייתמ ונא ןיאש ,ןבומ
.ונתדועת לשו ונמצע לש הבוט רתוי הרכהו הנבה ידיל איבתש הווקת ינא ,היעבה לש הרדגהה
י"ע םג םא יכ ,תוינויגה תובושת תאצמה י"ע קר אל םישכור טרפב תימצע הרכהו ללכב תעד
הנכ הריקחב ןיינועמ ישונאה לכשה .הבושת םהילע ןיאש תאז תורמל ,תוינויגה תולאש חוסינ
אוהשמ תוחפ אל ,ילאוטקלטניא םינוא ןיאלו הוונעל םנמא הליבומה ,ןורתפ הל ןיאש היעבב
.תילאוטקלטניאה הזועתה תא ריבגמהו החמש ררועמה ,תכבוסמ היעב ןורתפב ןיינועמ

:םדא יסופיט ינש .ב
הנומאה שיאו רדההו דוהה שיא
לש הירואיתה ונל העודי ןכ .םדאה תאירב לש תואחסונ יתש תנתונ הרותהש םיעדוי ונלוכ
ונחנאש ,רורב .םידרפנ תורוסמו תורוקמל תואחסונה יתש תא םיסחיימה ,ארקמה ירקבמ
יקלאה יפואהו ארקמה ירופיס לש המלשה תודחאה תא גייס אללו קפס אלל םילבקמש
,ארקמה ירקבמ לש תורחאה תורעשהה תא ומכ ,תאזה הרעשהה תא טלחהב םיחוד ,םהלש
-ינויערה ןכותה ןמ ןיטולחל םימלעתמש םיינרדומ םישנא לש תויתורפס תודימ לע תודסוימה
הז רבדו ,וזמ וז םינוש םדאה תאירב לש תואחסונה יתשש ,תמא .יארקמה רופיסה לש ילוגס
הבושתה ךא .(ד ירזוכו ז ,ב תישארבל ן"במר .ח תובותכ .אס תוכרב 'יע) ל"זחל עודי היה
,תואחסונ יתשב המודמה הריתסב אל ;םדאה תוינשב אלא ,לוכיבכ תרוסמה תוינשב הנניא
ינב ינש ,"םדא" ינימ ינש לע םירבדמ תואחסונה יתש .םדאה עבט לש תילאירה הריתסב אלא
ללכ אלפ ןיאו תושונאה תא םיגציימ םהינשש םיסופיט ינש ,תושונאה תובא םהינש ,םדא
.םיהז םניאש

:םיארוק ונא 'א תישארבב
.םתוא ארב הבקנו רכז ,ותוא ארב םיקלא םלצב ,ומלצב םדאה תא םיקלא ארביו
תגדב ודרו הושבכו ץראה תא ואלמו וברו ורפ :םיקלא םהל רמאיו םיקלא םתוא ךרביו
.ץראה לע תשמורה היח לכבו םימשה ףועבו םיה

:םדוקה רשאמ הברהב הנוש חסונה 'ב תישארבב
שפנל םדאה יהיו םייח תמשנ ויפאב חפיו המדאה ןמ רפע םדאה תא םיקלא 'ד רצייו
הדבעל ןדע ןגב והחיניו םדאה תא םיקלא 'ד חקיו ...םדקמ ןדעב ןג םיקלא 'ד עטיו .היח
.הרמשלו

:תואחסונה יתש ןיב םירכינ םילדבה העברא לע עיבצהל ינוצרב
לש ןפואה לע םולכ רמאנ אל ךא ,םיקלא םלצב ארבנש רפוסמ ןושארה םדאה תאירבב
תמשנ ויפאב 'ד חפיו ,המדאה רפעמ רצונש רמאנ ינשה םדאה לש ותאירב רופיסב .ופוג תריצי
.םייח

וצה תא לביק ינשה םדאהו .התוא שובכלו ץראה תא תואלמל הווטצנ ןושארה םדאה
.הרמשלו הדבעל :ןגה תא רומשלו דובעל

,ידיחי ארבנ ינשה םדאה וליאו .דחי וארבנ הבקנו רכז ןושארה םדאה לש ורופיסב
וליאו .ודגנכ רזע רותב ךכ רחא הוח

."םיקלא 'ד" ינשה רופיסבו ."םיקלא" םשה קר עיפומ ןושארה רופיסבתוחוכב ןוחנו תרצוי תוליעפל יתבר הפונתב ךרבתנ םיקלא םלצב ארבנש ןושארה םדאה
תא שובכל וילע ליטהו ןושארה םדאה תא 'ד ךריבש העש .הזה דיקפתה תמשגהל םיריבכ
םדאה .עבטה לע טלתשי םתועצמאבש לכשה לש תוישעמה תונוכתה לא ותוא ןוויכ עבטה
אוה ןיא ?םוקיה לעופ דציכ :לאוש אוהו תואיצמה לש דחא דצב קר ,אופא ,ןיינועמ ןושארה
הפיאש וב תטלוש ?ךיא :דבל תינכטו תישעמ הלאשב אלא ,םוקיה לש ותוהמ תולאשב ןיינועמ
םדאה ךכיפל .ומצע תושרל םדימעהלו םהב טולשל ,םייעבטה תוחוכה תא שובכל :תחא
.ןוחצינל קר ףאושו ינפקות אוה ןושארה

םג הריצי חוכ הלגמו תואידיא םג בצעמ אוה .הירואית לעב קר אל אוה ןושארה םדאה םנמא
רדהנ םויק ול היהיש ידכ ,ומצעל קקוחמ אוה םירדהנו םיפי םיסומינו םיקוח .קוחה םוחתב
תא אלמל לדתשמ אוה הלא לכ תא ותושעבו .םלועה רדסב היכרנא היהת אלשו ילצאו
ץראה תא ואלמ :םדאל הוויצ האירבה לש ישישה םויב רשא תעב ,ול ןתנ ארובש המישמה
םדאה תורח לש הלודג הלילע היהת ןושארה םדאה לש ורופיסש םיקולאה עבק .הושבכו
.ןודאה םדאה תויהל אוה ךפהתמ טאל טאלש ,דבעה

םיחטשל רתוח םדאה ,וז הרטמל עיגהל ,הל תייצל חרכומ אוהש הפיאשל ףחדנ אוהש ךותמ
וארוב תאמ ול ןתינש ועבט יפל לעופ אוה .םיקחורמה םיבכוכה רבעל דע וליפאו םיבחרנ
תוירחא - דובכ :אוהש הזה םדאה לש שלושמה עבטל םיעיגמ ונא ,םוכיסב ,ןכ לע .ול תייצמו
.רדהו דוה -
תילאוטקלטניא תונרקס .םוקיה תודוסי לע האילפ אלמ ,ןושארה םדאה ומכ ,ינשה םדאה
ןושארה םדאה תא איבמ םוקיהש דועב ,םלוא .םויקה דוס לומ זועב דומעל םהינש תא תפחוד
ינשה םדאה ,תילנויצקנופה ,"ךיא" תלאש תא לאוש ותושעלו ןוטלשו חוכ רובצל ותפיאשל
.תילנויצקנופ הלאש םוש לאוש וניא אוה .יסיפאטמה גוסה ןמ תולאשב תאז העפוה לע ביגמ
?והימ ?והמ ?עודמ :תעדל הצור אוה

תולובגל רבעמ ילא עיגמה לודגה רגתאה תועמשמ המ ?הלא לכ לש םתילכת המ :לאוש אוה
ןפואב ירחא בקועש אוה ימ :הומתל ךישממ אוה ?תטבלתמה יתמשנ יקמעממ ומכ ,סרבינואה
ותוא לומ בצייתהל הנופ ינאש עגר ותואב שממ ףוס ןיאה לא םלענו ,שרדנ יתלב ,ידימת
תחא הנועב םדאה תא אלממה אוה ימ :דוע המת אוהו ?ארונהו שודקה ,רתסנה "אוה"ה
החוד תחא הנועבו דגנתהל תלוכי םוש ילבמ םדאה בל תא םיסקמ ,תולדגו הוונע ,ארומו רשוא
?ירמגל ותוא

השוע אוה ןיאו ולשמ םלוע רצוי וניא ינשה םדאה ,תאזה תשלושמה הלאשה לע בישהל ידכ
ותראפת לכב ,וינווג לכב םוקיה ינפל בצייתמ אוה אלא ,םירבדו תועפות לש היצזיטמיתמ
אלפנה תא שפחמה דלי לש הצרעהבו הוונעבו תומימתב םלועה תא ריכהל דמולו ,ובגשו
םדאה ,הריצי חוכ אלמו ימניד אוה ןושארה םדאהש דועב .ליגר ערואמ לכב ללכה ןמ אצויהו
רקובה לש הלק חור לכב ;חרפו טבנ לכבו הרוא דומע לכב םיקלאה םלצ תא שפחמ ינשה
ךותב םייח חור חיפה םיקולאהש תרפסמה תיארקמה ארמימה .םיבכוכ ץצונ הליל לש טקשבו
םדא ארבנ אל ךכיפל .םיקולאה רבדב םדאה לש ותייווח לא תשרפתמו תקמעתמ ,םדאה
ךותב םויק ול שי ןושארה םדא .דבב דב וארבנ הבקנו רכז ,הוח םע דחיב אלא ידיחי ןושארה
שיגדמ אוה ;םירחא םע רשקתהלו רבחתהל ידכב הרבחב ארבנ אוה .םירחא םע דחיב ,רוביצ
ינפ לע םיישעמ םיגשיהל ;ןכותל רשאמ הרוצל תופידע ףידעמו םייחב יתונמואה דצה תא
ותודידבב םדאה יכ ;דדוב וניא םלועל אוהו תרושקתהו רובידה ןורשכ ול שי .םיימינפ םיניינע
יגהנמל קר םיכייש וללה םירבדה ינש יכ ,ורדהו ודובכ תא גיצהלו תולגל תורשפא ול ןיא
דלונ אוה .וארביה םויב וליפא ודבל רתונ אלו דדוב היה אל ןושארה םדאה .הלודגה הרבחה
.תחא הליהק לש םידרפנ יתלב םירבחכ םהינשל רביד םיקולאהו ,הוח םע דחיב

רדההו דוהה שיא לש ותליהק רואית .ג
לש רצומה ,תיעבט הלהק אוה - הב רבח ,רדההו דוהה שיא אוהש ,ןושארה םדא לש ותליהק
תא ומדקי ולאכ תולועפו םייחש ובשחב הילא רבחתמ םדאהש ,הרבחה לש תרצויה תוליעפה
תואיצמה תביוחמ הנניא וז תוליעפש ינפמ ,"תיעבט" יוניכב וז הלהק יתארק .ויניינעו ותדמע
.םייגולויב םיצחלו תויטנ ךותמ אלא ,םיקלא םלצב ארבנה םדאה לש םיכרצהו תויווחה י"ע

איה הדבוע .ינוציח דצמ ילע םייאמה רגתא לכל םדאה ביגמ ,ומויקב ץפחה יגולויב רוציכ
םהשכ ;הבורק הנכסב םישח םהש העש םייחה ילעב תכלממב רבכ יוצמ תאזה הייטנה שרושש
קבדיהל םיליחתמ םהו יביטקיטסניא ןפואב םילהבנ םה ,הנכסב םישיגרמו הערמב םיאצמנ
םירחאל רבחתמש םדאה ןיב לדבהה .ןוסאה תא םהמ ענמי יסיפה עגמה םצע וליאכ הזב הז
ילבו ינכימ ןפואב םיביגמ םימליאה םירוציהש תעבש ,אוה רדעב דחיב תולהקתמה תומהבהו
,הנכס חכונ להקתהל תידוסיה הפיאשה םלוא .תיתילכתו תילכש ךרדב םדאה לעופ ,המגמ
.יגולויבה םדאלו המהבל תפתושמ
:הלא םירבדב ןושארה םדאה לש ותנוכתמב תאזה תורבחתהה השעמל הנומת ןתנ תלהוק
,ורבח תא םיקי דחאה ,ולפי םא יכ ,םלעפב בוט רכש םהל שי רשא ,דחאה ןמ םיינשה םיבוט"
אצמנ אוה רשאכ ותויחונב שיגרמ ןושארה םדאה ."ומיקהל ינש ןיא לופיש םדאה וליאו
,דחיב םידבוע ,וידחי םילעופ םה .יתוהמ ןפואב אלו תישעמ הניחבמ ,הוח לש התרבחב
השוחתה שי דחא לכל .דחי םימייק םניא םה םרב ;תוידדהה םהיתורטמ תארקל דחי םירתוח
.ונחנא לש אלו "ינא"ה לש

:הל תדחוימה הפשב תרבדמ תחא לכ אלא ,וזב וז תוקודהה תומשנ יתש ןיב רשק ןאכ ןיא
םיה תגדב ודרו הושבכו ץראה תא ואלמו וברו ורפ ,םיקלא םהל רמאיו םיקלא םתוא ךרביו
ידכ דחיב לועפל םארוב י"ע ונמוז הבקנו רכז .ץראה לע תשמורה היח לכבו םימשה ףועבו
,םמצע תא רהטל ידכב דחיב םייקתהל דיקפתה םהל רסמנ אל םלוא ;החלצהב רתכוי םלעופש
.םמויק תא שדקלו ןואגל ידכבו
ינוצרב ,הליעפ הליהק לש רבחכ ןהו דיחיכ ןה ,רדההו דובכה לעב םדאה תא ונראיתש רחאל
.רזומ יתליהק ןויערל רוסמה שיאכו דדוב שיאכ - לופכה דיקפתה לעב ,ינשה םדאל תונפל

:תרהטמה הלואגה ןיבו רדהה ןיב םיידוסי םילדבה ינש םנשי
וז ןיא .תיתוהמ השוחת איה ,רדוהמו דבוכמ תויהל ומכ אלש ,הלואג לש בצמב תויהל
הלואג לש םייח .המצע היווהה לש הרורב הרוצ אלא היווהה תונוכת ראש ןיב תירקמ הנוכת
ןיגפהל תונמדזה ול ןיאש ,םייחה ןמ ירמגל ריזנ וליפא .הלואג ילב םייחמ םתוהמב םינוש
תימינפה היווחה ךותב תילגתמ תרהטמה הלואגה .הלואג לש םייח תויחל לוכי ,רדהו דובכ
יכה תובכשה לא וליפא תרדוחו "התאו ינא" לש םיסחיה ןמ ירמגל תגרוח איהו תיטרפהו
.דדובמה "ינא"ה לש תורתסנ

ותביבס לע ןוטלשו הרכה י"ע התוא שוכרל ןיא ,רדהו דובכל דוגינב ,תרהטמה הלואגה
תא שבוכ םדאהשכ .רציה לע ןוטלש םתועמשמ הלואג לש םייח .ומצע לע ןוטלש י"ע אלא
...ותלואג תא אצומ אוה עבטה ארוב י"ע שבכנ םדאהשכו דובכ ומצעל שכור אוה עבטה

:ןולשכו רבשמ יקמעמ ךותמ - הלואג ;החלצהה אישל עיגמ אוהשכ םדאל אב רדההו דובכה
תעידי יכ ,המדאה ןמ רפע ארבנ ינשה םדאה יכ שוריפב רמוא בותכה !'ד ךיתארק םיקמעממ
ורוקמש םלועמ חכש אל ינשה םדאה .תימינפה ותייווהמ דרפנ יתלב קלח אוה לפשה ורוקמ
...רפע לש ץמוק

הנומאה שיא לש ותליהק רואית .ד
תודוה הל הכזש ימינפה "ינא"ה תעדות :ותחלצה תא גישמ אוהש עגר ותואב ,ינשה םדאהו
אוהש לככ ;דדוב אוהש םואתפ הלגמ אוה ,חטבומו לאגנ םויק ול תונקל תעגיימ הריתחל
.ודבל ראשנ אוהש תיגרטה העדותהו ותודידב תשוחת וב תרבוג ןכ ,ותלואג תארקל םדקתמ
השגרה םע .תונוונתהו הרומת לש םלועל סנכנ ינשה םדאה ,שדח "ינא" לש הלואגה רחש םע
ינשל דחא תולכתסהב ,ותוא םיאור םירחאו םירחא האור אוה הב תואיצמב ,ןוחטב רסוח לש
.ןוהמית ךותמ

לע לכתסמ אוהש תעב םדאה לע לפונש הז ?רתוי הנעמו רצימ תודידב גוס הזיא עדוי ימ
תא דקופה הז וא ,ובוחבש תינוג-דחה המרדה לע ,ולש ךשוחה תוביתנ םע ,םליאה סומסוקה
חריה לע תחניש ןושארה ללחה שיא םא עדוי ימ ?הימודב והער ינפב טיבמ אוה רשאכ םדאה
ףחסנה ינומלאה שיאה רשאמ הלודג רתוי תודידבב שוחי ,הזה םויאהו רזומה ףוגה םע שגפיו
?יקנעה ךרכה לש לודגה רכיכב להוצהו גגוחה םרזב

םדאה ארקיו" .הילא ןנובתמ אוהש ותביבסמ ומצע תא דירפה אוה .דדוב ראשנ ינשה םדאה
לש ומלועב חרזא השענ םנמא אוה ."הדשה תייח לכלו םימשה ףועלו המהבה לכל תומש
םדאה םע דחיב הארבנש השיאה םג .קפסב ומויק לכו רבחתהל ימ םע ול ןיא םלוא ,םדאה
הלועפב ליחתהל בייח היה ,תערכמה הדוקנב ,ןאכו .בצמה תא תונשל הלכי אל ,ןושארה
רוציל ידכב ותא רשקתהל ליכשיש ותומכ שיא היהיש רזע יוליג י"ע ,ותלואג אלמ תא איבתש
.םכרד יפל השדח הליהק וא הרבח

י"ע בוש איה הלואגל ךרדה .ןברקמ הרוטפ איה ןיא ,ותלואגמ קלח איה וז הלועפו ליאוהו
:הגיסנו העינכ ידי לע אלא ןוטלשו שוביכ ידי לע קר אל םיעיגמ - השדחה הרבחל .ןולשיכ
בושו .ונולשיכב רזעה תא אצמ ,לשכנו חצונש ירחא םדאה ."םדאה לע המדרת םיקלא 'ד לפיו"
בירקהל ךרטצנ אל ןושארה םדא .ינשה םדאל ןושארה םדאה ןיב דוגינה ןאכ הלגתנ םעפ
בירקהל ינשה םדאל חרכה היהש העשב הב ,םלועל אובת ,השיאה - ולש רזעהש ידכב והשמ
יהוז ,השדח הרבח לש ערזה ערזנ הקוצו הרצ ידי לע ,הככו .רזע ול אוצמל ידכב ומצעמ קלח
.םהרבאל םיקולא ןיב תירבה ידי לע הושי ירפל העיגהש הנומאה תליהק
אל" יקולאה רובידה תא תשרפמ ,תיעבטה הלועפה תליהק ומכ אל ,תירבהו הנומאה תליהק
ןיא הנומאה תליהק ."תויה" חנומה לע איה השגדההו ,יתוהמה ןבומב "ודבל םדא תויה בוט
דובעל" לש גשומה םע האוושה ןיא "תויה" לש ומכ ,םייעבטה םיחנומה ראשל התוושהל
חנומה םע תוהז ול ןיא "תויה" .(ןיבנש הצור ירוטסיהה םזילאירטמהש ומכ) "םיכרצמ רציילו
הצמתמ אל ףא "תויה" ;(ונתוא ענכשל הצור תיטסילנויצרה היפוסוליפהש ומכ) "בושחל"
.(םזינודיהה תפקשהכ) הזה םלועה ןמ האנהב וא (ראיוהנפוש תפטהכ) םירוסייב

ינשה םדאה קרש ,אוהש דיקפת הזיאב היולת יתלב ,הרידנו הקומע היווח ועמשמ "תויה"
םדאל םרוג המ יכ .דדוב םג ןכ לעו ונימב דחוימ דיחי תויהל ושוריפ "תויה" .הריכמו העדוי
יחה רחא ןיאש ינפמ ,דדוב ולש "ינא"ה .דומלגו דיחי ותויה אל םא ןוחטב יאו תודידב שיגריש
.םירחא ידי לע יוקיחל ןתינ וניא הזה "ינא"ה לש םויקה ןפואש ינפמו הזה "ינא"ה ומכ

לש ומצעמ םצע תפקשמ אלא ,ץוחה ןמ גשיה וא תירקמ הלועפ הניא תאזה תודידבהש ןויכמו
ףאוש אוה ןיא .תורבחתהו הליהק לש רחא גוסל איה ינשה םדאה לש ותפיאש ןכ לע ,"ינא"ה
,ירמגל תרחא תורבחתהלו תועירל ףאושו המכ אוה .תשורחו אבצ לש וא ,תויטילופ תוחלצהל
ןהו התרבח תא תדדובה המשנה תאצומ םש .הנומאה רשק לש דוהה תייווחלו תובבלה תועירל
םדאה לש הנומאה תליהקו ןושארה םדאה לש תיעבטה הליהקה ןיב לדבהה .דחי תובלשנ
לש - היינשהו ;תוישיא תוחלצהו םיניינע לש הליהק איה הנושארה :דחוימב ןאכ טלוב ינשה
;אוהו התא ,ינא :םיפתוש השולשמ תבכרומו םירוסייו ןולשכ ךותמ תדלונה תובייחתה
.ותלואג תא אצומ דחא לכ ובשו תואיצמה לכ לש תוביסה לכ תביס אוה ,"אוה"ה

לש וכווית י"ע הווח תא שגפ ינשה םדאה וליאו ,ומצעב ודגנכ רזעה תא שגפ ןושארה םדא
הברקה תולועפ ידי לע תבצועמה ,תדחוימ םויק תרבחב הוחל רבחתהל ותוא ארקש םיקולאה
וניא םינפ םושב ,ךרבתי ,אוהשו ,וז הרבחל ףתוש השענ ומצעב ,לוכיבכ ,םיקלאה רשאו ,לבסו
חצנה תוחוכ .ומויקב רזועו תדחוימ תירבב םדאל רבחתמ דימת ,םיקולאה .וז הרבחל ץוחמ
םירבחתמ םהו ,וז תירבל רושק לכה ,ארבנו ארוב ,רבועה ןמזה ירוצי םע דחיב ,ףוס ןיאהו
.םויקה תרטמב םיפתתשמו

הליפתהו האובנה .ה
הלוכי ,אוהו התא ,ינא :םיפוגה תשולשמ תבכרומה ,הלעמל יתרכזהש תירבה תליהק קר
תיתימא תועירב רשקתהל תונמדזהה ידי לע ,ינשה םדאה לש לבסה לע לקהל השועו תושעל
הרותב קר אל ,תאזה תירבה תרבח ךותב םיפתתשמ הוחו םדאש הלעמל ונרמא .הוח םע
לש סחימ רבעמה לש הלודגה הרומתה .ידדה םויק לש תדחוימ היווחב אלא ףתושמב םילעופ
תירבה לא ףרטצמ םיקולאה רשאכ תישענ ,םויקה תייווחו תירב לש סחיל תינכש תלעות
דוסיל האיבמ םוקיה יליבש לכב ותוא שפיחש םדאה לא םיקולאה לש תולגתההו תאזה
ימיטניאהו טושפה חסונב םיקולאל ארוק םדאה רשאכ .האובנהו תירבה לש תאזה הליהקה
- השדח תירבב םדאה לא ןאכ םג ףרטצמ ,לוכיבכ ,םיקולאה :בוש שחרתמ סנה ,"התא" לש
.הליפתה תירב

:וללה םימעט השולשמ ,"תירב" יוניכב תוארקנ ,תללפתמה םגו תיאובנה םג ,תוליהקה יתש

וארוב לומ םדאה .א
.וארוב לומ דמוע םדאה ןאכ םגו ןאכ םג
לע קר םשגתהל לוכי האובנה ןויער ןכש ,תירב לש הגרדמב קר ושרפל שי ,האובנה ןיינעש רורב
השמש העשב םיקולאה םע התרכנש וזכ תירב ךותמ קר .ךווית םוש ילב רישיו ישיא עגמ ידי
"םינפ לא םינפ" תיאובנה השיגפה יוטיב ידיל העיגה ,"השמל 'ד ארקיו" ,רהה שאר לא הלע
."והער לא שיא רבדי רשאכ ,םינפ לא םינפ השמ לא 'ד רבידו" .ארובה םע

לש חיש ודל המודב ,םיקולאה ינפל דמוע םדאהש ןפואב אל םא הניבהל ןיא ,ןכ ומכ ,הליפתה
דדועל ,םדאל הארשה תתל קר הלוכי דוהה תאילמ תימסוקה המרדה .םיקולאה םע איבנה
השקבה תולובגמ תגרוח איה יכ ,הליפת הניא וז םלוא ,םלוע ארובל הידוהו חבש תתל ותוא
.םיינוציח םינמיס קר םה הלאש ,הליהתהו

ללפתהל .ןירשימב וילא רבדמ אוהו וארוב לומ ודמועב םדאה תשגרה :איה הדוסיב - הליפת
רובידהו םיקולאה םע תורבחתההו תירבה איה הליפתה תוהמ .'ד ינפל דומעל :דחא ושוריפ
תליהקש םיאור ונא .םדאו םיקולא ןיב חיש ודל םיפדרנ תומש תמאב ןה האובנו הליפת .וילא
איה ,אופא ,הליפתה ;תיאובנה תירבהו הליהקה הרמגנש העש התואב שממ הדלונ הליפתה
תירבבש ,הזב קר אוה לדבהה .םיאיבנ לש הדוגא ומכ - םיללפתמה תרבחו ;האובנה ךשמה
רבדמה אוה םדאה - הליפתה תירבבו ;ןיזאמ םדאהו רבדמו םזויה אוה םיקולאה האובנה
.בישקמו ןיזאמ םיקולאהו

.רזומ ןפואב 'ד םע החישב חתפ םהרבאש עגר ותואב החרפו הצצ הליפתו האובנ לש תירבה
האובנה תירב לש ריהבה ץיקה םויש ךכל םידע ויה הלודגה תסנכ ישנא רשאכ ,רתוי רחואמ
רומגל ונתנ אלו וענכנ אל ,ןוזחה תמיתסו םלא לש הנכסלו ויתס לש בוצעו ךושח לילל ךפהנ
לע םיקולאה לא תימיטניאה הבריקהו הלואגה תא ואצמ םה ,םדאל םיקולא ןיב חיש ודה תא
תירבה הכשמנ הככו .םיקולאל םדאה ארקי ,םדאה תא םיקולאה ארק אל םאו .הליפת ידי
.הליפתה רושימל האובנה תגרדממ הרבעו

אוהו התא ינא .ב
התא ,ינא :םיפוגה תשולשמ תובכרומ ,תושלושמ ןה ,הליפתה לש וזו תיאובנה ,תוליהקה יתש
דעוימ םליבשבש "םה"ה תא גציימ אוהש רוכזל חרכומ ,וילא הלגתמ םיקולאש איבנה .אוהו
קר התלגתנ האובנהש בשוח אוה םא םיקולאה רבד לבקל יואר וניא לודג יכה םדאה .'ד רבד
"ינא"ה :םינש ןיב ראשיי רבדהש רוסא ,הליפתה תליהק ןכ ומכ .םירחא ליבשב אלו וילא
ןעמל קר הליפתמ ענמיהל םדאה ךירצ .םירחא ףתשל םג םיחרכומ אלא ,"אוה"ה לא הנופה
ןעמלו םיברה תליפתל הכלהב תעדונ תדחוימ תובישח .םירחא תא םג לולכל ךירצ אוהו ומצע
תירבה תשוחת אוה הליפתה דוסי יכ ,ומצע ליבשב קר ללפתהל םדאל ןיא הרצ תעב .םיברה
לכ םהב ול ןיא ןושארה םדאש הלא לש וליפא םתולבסבו םתרצב תופתושהו תורבחתההו
םגש הליפתה תירבל ףרטצהל לכוי אל ןכ לעו ומצע ביבס לכה זכרמ ןושארה םדא .ןיינע
ותיב ינב ןעמלו ונעמל קר תונברוק בירקהו הז רבד ןיבה אל אוה םג בויא .הב ףתוש םיקולאה
היווחה תא הליג ולבסב רשאכ קר .ותוא הדקפ הרעסהו ולבקתנ אל ויתונברוקו ותליפת ןכ לעו
הכז זאו ."והער דעב וללפתהב בויא תובש תא בש 'דו" - זא ,ינשה ןעמל םג הליפת לש הלודגה
.וז תירבב רבח תויהל

תירסומ תוחילש .ג
,םג אלא ,םיקולאה םע השיגפה לש הדיחיה היווחה ינפמ קר אל םמויקל וכז תוליהקה יתש
,םיקולאה םע השיגפ .וז היווחב הכורכה תירסומה תוחילשה וא הרושבה ינפמ ,רקיעב ילואו
גווסל ןיא תרחא ,תבייחמ רסומ תרושבב םשגתהלו ללכיהל הכירצ ,םדאה תא םג לאגתש
היווחל דוגינב .םלש בלב תולבקתמה תויובייחתהו תווצמ ללוכה ,"תירב" חנומב התוא
,האובנה ,תישעמ תוחילש םג םיקוחר םירקמב קר ןה היתואצותש ,היציאוטניא לש תיטסימה
הרושבה ןמ התוא דירפהל ןיא םלועל ,תיטסימה היווחה םע טעמכ רבד הל ןיא תשגדהש יפכ
תא תוזחלו םיפרשו םיכאלמב תוארל םימשה ירודמ ךרד ולבוה אל םיאיבנה .תישעמה
םיקולאה םע םיאיבנה תשיגפ .םיישיאה םהייח לש האלמ הראהל תוכזל ידכב טלחומה
ואלמיש תירבה ילעב הליהקה ירבחל התוא רוסמל איבנה לעש ,תירסומ תוחילשל תנווכמ
.התוא

;"?ונל ךלי ימו חלשא ימ תא" ?אשנו םר אסכ לע בשוי 'ד תא הארשכ איבנה והיעשי עמש המ
לא ,לארשי ינב לא םתו ינא חלוש םדא ןב" ?םימשה תואבצל ועסמב איבנה לאקזחי עמש המ
דראו ןפאו" .תירבה ילעב לא םיקולאה רבד תריסמל חילשה אוה איבנה ."...םידרומה םייוגה
,לצאנה ודיקפתב השמ לש הזה רצקה רואיתה ."ידי יתש לע תירבה תוחול ינשו ...רהה ןמ
ול שי ,יקולאה רסומהו קוחה םע םיקולא עבצאב תובותכה תירבה תוחול אשונ חילשה תויהל
.םיאיבנה לכל המיאתמה תילסרבינוא תועמשמתויובייחתהו תווצמ לש בר השעמ הב שי ,םיקולאה תוחכונ לע העידיה דבלמ ,הליפתה ףאו
םע עמש תאירק רבחל ,הליפתל הלואג תכימס לע הכלהה) תירסומה ותורמ תלבקל ויפלכ
?וילא ללפתהלו םיקולאה םע שגפיהל לוכי ימ .(הז ןויער לע תזמרמ ,הרשע הנומש תליפת
ללחמ ,תודימה תותיחש לש ,לווע לש גוס לכ יכ ,םגפ לכמ ומצע רהטל ןכומה שיאהש ,רורב
אוהו ,תחא הפיפכב ותא תויהל הצור םיקולאה ןיא רשאב ,הליפתה לש התוהמ רקיע לכ תא
.םיקולאה ןיבל וניב לידבמה ךסמה תא ריסהלו ומצע רהטל םדוק ךירצ

וצפח םא קרו םיערה םישעמה תמחמ רבשנ בלמ תאצויה הליפתל בישקמ םיקולאה ,םנמא
םייחל הבושתה תא דימת תרשבמ הליפת יכ ,הלאכ םייליווא םייחמ לאגיהלו רהטיהל
תשדקומ תויהל דימת תבייח איה יכ ,הכלהב יזכרמ דיקפת הליפתל ןיא הז םעטמ .םיירסומה
תוליעפל תבגשנ הנכה אלא ,ומצע ינפב םלש רבד איה ןיא וזכש רותבו ,יקולאה וצה תמשגהל
.תיתכלהה

םדאה יסופיט ינש גוזימ ונכותב :הנקסמה .ו
הנומאה שיאש ,םדוקמ ונרבסה .הנומאה שיא לש דועיה יווק תא תוארל םיליחתמ ונא ןאכו
הזה הנומאה שיאש םג ונרבסה ךכ רחא .ולש "ינא"הל םיאתיש רבח ול ןיאש ינפמ ,דדוב אוה
ומצע לש יחצנה םויקב ינמזה ומויק תא בלשמ אוה הבש ,תירבה תליהקב ותלואג תא אצומ
.םדאו םיקולא לומ "הלגנ םדא"ל "רתסנה םדאה" השענ וז ךרדב .יתימאה

תא אצמש ירחא םג ,ןימאמה שיאה לש ודועיימ ןיטולחל םלענ אל דוע יגרטה טנמלאה ,םרב
ילרגטניא קלח אוה ןימאמה שיאה לש ותודידבש םג ונרמא .תרכזנה תירבה תליהקב ומוקמ
הליהקה ןיב דימת דדונתמ הנומאה שיא .ונממ ירמגל ררחתשהל לכוי אל םלועלש ודועיי לש
ולוכ רסמתהלמ ענמנ אוהש ,םרוגה והזו .תירבהו הנומאה תליהק ןיבו רדהו דוה לש תיעבטה
.םיקולאה לש תלאוגה תוחכונה לש תירבה תשוחתבלש תיעבטה הליהקה ךותב ,ונוצר דגנ וליפא ,הנומאה שיא ומצע תא אצומ םעפב םעפ ידמ
ביבס בבותסמ ומצע תא אצומ אוה םישמ ילב .תירבה לש העדותה הל ןיאש רדההו דוהה
.ןויבח רירפשב רתתסמה ארובה רבעל טיבמ אוהשכ ,םוקיה ךותב ברעתמו ימסוקה זכרמה
תליהקל המודב תיעבטה הליהקה םג יכ ,"לצו רוא" םושמ הב ןיא תאזה תוברעתהה ,ןכא
ומכ דובכו רדה לש תיעבט הפיאשב קוסעל ךירצ םדאהש שי יכ ,'ד ינפל ןוצרל איה ,תירבה
תויהל םדאל רמאש םג אוהו ןוטלשל רסמתהל םדאל זמרש אוה אוה .הלואגב קוסעל ךירצש
לש ךרדב ,תילנויצקנופ הירוגטקב םלועה תא שרפלו תויחל םדאל רשפאמ אוה .וינעו ענכנ
םלועה תא שרפלו לודגה ןירותסמה ינפל הדרחב דומעל םדאה ןמ שרוד תחא הנועבו ,"דציכ"
.םימיה ףוס דע ,חצנה לא רבוחמה ןמזה ןבומב

קר רשא הלועפ ,"ךשפנ לכבו ךבבל לכב ךיקלא 'ד תא תבהאו" :םדאה תא הווצמ הרותה
םיניינעבו םיסרטניאב קסעתהל הווצמו תרזוח ךדיאמו ;המייקל לוכי תירבה תליהקמ םדאה
ריצק תא םכרצקבו" ,"שדח תיב הנבת יכ" :רדההו דוהה תלעב הליהקה םהב תקסעתמש
הליהקב םג שרדנ אוה יכ ול הריכזמ הרותה ,תירבה יניינעב קוסע אוה רשאכ ."םכצרא
,רדהה תלעב תימסוקה הליהקה לש תרצוי הדובעב קסועו אוה ךלוה .רדהה תלעב ,תרחא
...תירבה תליהקל רוזחיש הפצמ םיקולאה יכ חוכשל ול תרשפאמ הניא הכלהה םלוא

ןתינ וניאש ,דחא םלוע קר שיש הנימאמ הכלההש ,האלפומה הנקסמה ידיל אבל חרכומ ינא
בייח ןכ לע .השודק לש הגרדמל תולעתהל םגו המהוזב עובטל םג לוכיש ,לוחו שדוקל הקולחל
רוסמו ןמאנ דבע םגו הריציל ישפוח םג תויהלו תוליהקה יתש תא דחאל תירבה לעב םדאה
חוככ ירסומה רדסה תא הכלהה האור ,תוליהקה יתש ןיב םידוגינהו םוצעה רעפה תורמל .'דל
רדההו דוהה תליהק לא ידעלב ןפואב טעמכ הנופ תירבה תליהקמ ואצומש הזה רדסה .דחאמ
תירבה תליהקל תרזועה עורזה איה הזה רדסהו קוחה ,הכלהה תפקשהל .הזה רדסה תמשגהל
.רדהה םלועל טשפתהלשיא ,ינשה םדאהו ,החלצההו ןוטלשה ,רדהה לעב ,ןושארה םדאה ,בותכה תועמשמ יפל
לומ "ינא"כ ,ינשה דגנ דחא םידמועה םינוש םישנא ינש םניא ,תייצמהו ענכנה ,דדובה הנומאה
,ןושארה םדא - רדהה לעב הריציה שיא ,םישנא ינש םיאצמנ ונתאמ דחא לכב אלא ,"התא"
םלוא ,תונוש םהיתוטיש ןכו דרפנ םהלש הבשחמה ןפוא .ינשה םדא - העינכהו הוונעה שיאו
וילע לבקיש ,תללוכ תוישיא םע תוהדזהל חרכומ ונתאמ דחא לכ ,לודג אוה הזה רעפהש לככ
...דחיב רדה לעבו תירב לעב שיא רותב תוירחא

תא םיחוד ונא וליאכ רבדה האריי ,דחא דצ תוחדל רמאנ םאו .םהינש םתוא ארב םיקולאה
ולביק הנומא ישנא ,השעמל .דואמ הבוט איהש הילע רמאנש האירבה לש תיקלאה תינכתה
אוה ,ונימב דיחי בוח וילע אשונ ינשה םדאש הדבועה תורמל ;ןושארה םדאה תא רבכמ םהילע
.תיביטקורטסנוק הריצי לש הוודחה חור םע רדהה שיא םג ראשנ,רדהה תליהקל הנומאה תליהק ןיב בבותסי םדאהש ,םיקולאה ןוצר הזש הארנ ,ךכש ןויכמו
תועצמאב םיקלא לש תימיטניא הרכה ןיבו םלועה םויק ידי לע םיקולאה לומ הדימע ןיב
םא .גישהל תנתינ הניא דוע םדאה לש המלש הלואגש אוה םיקולאה ןוצר םג ןכ לעו .תירבה
,ותודידב תא םלועל ריכמ םדאה היה אל ,רדהה תליהקב קר םדאה תא םש םיקולאה היה
וליא ,ינש דצמ ןכו .רותפל םילוכי וז לבא ,ודבל רתונש היעבב ראשנ םנמא היה אוה .רומאכ
םויקה תודידבב שחה םדאה היה ,תירבה תלהק ךותב קר םדאה תא םיקולאה סינכמ היה
.ותלואג ידכ תוכזל ,םדאו םיקלא םע תירבה תקיז ידי לע לוכי ,ולש

ותודידב תא אוה הלגמ רשאכ םדאה .תרחא הצר ,הל רקח ןיאש ותמכח בורב םיקולאה םלוא
הנומאה שיא ףחדנ ,תירבה תולגתה לש ההובגה המרל תולעל חילצה םרטבו תירבה תליהקב
ינפמ .םיקימעמה תירבה ייח םוקמב ,םייחטש םייח הב תויחל אקווד שרדנש השדח הליהקל
שרתשהל לוכי אוה ןיא ,הליהק םושב דמעמ קיזחמ וניא ,והנשמל דחא םוקממ תאזה העונתה
לכונ תמאב .תכשמנ ןימאמה שיא ש תיתוהמה ותודידבו ,וללה תוליהקה ןמ תחאב וליפא
...!"יבא - דבוא ימרא" :דיגהל

םייתוברתה ויכרצל תוינחורל קוקז רדהה לעב .ז
איה ןכ לעו ולרוגמ קלח איהו 'ד ןוצרב הרצונ ןימאמה שיאה לש תיתוהמה ותודידב ,ןכא
,תאזה הסמה תליחתב יתרכזהש ןימאמה שיאה לש תודידבהש תעב הב ,תדכולמו הפי היווח
תרעוכמ היווח איהו ,םדאה ידי לע םרגנש ירוטסיה בצמ לש ויטעב ,יתרבח יפוא תאשונ
.תינסרהו

:םירצק םיטפשמ המכב בצמה תא ררבא
אוהו םדאבש תוינשב תודוהל ברסמ ,רדהה תלעב תמזויב דאמ חילצמה ונימי ןב ןושארה םדא
תודסומל ךייתשמה יברעמה םדאל סחייתמ ינא .רחא םדא דוע וכותב םייקש טלחהב שיחכמ
אצמנ אוה ,תירבה תליהקב םגו רדהה תליהקב םג רבח ותויהב אלא ,תובידנב םכמותו תדה
ידמ דבכ אשמ הזש ובשחב ,תיזיפאטמהו תיטקלאידה ותעדות תא ירמגל דבאל הנכסב
.החלצהו רשוא רתויו רתוי שפחל ותוא עירפמההליהקב ןמאנו רוסמ רבח םנמא אוהו תדה תודסומב ךמותה ,ויתרכזהש הזה יברעמה םדאה
הלואג לש םייחל ,יתשגדהש יפכ ,תפאושה ,תירבהו הנומאה תליהקל תוכייש ול ןיא ךא ,תאז
תאזה תיתדה הליהקה םג ןכ לעו ,החלצהו דובכ ייחל הרוסמ ,תאזה תיתדה הליהקה ,איהו -
הזה יברעמה םדאה - ישילשה הב רסחו םישיא ינש קר הב םילעופש ,תיעבט הליהק איה
גישהל לוכי וניא ןושארה םדאה םג .ולש םיסרטניאב ול תרזוע איהש הדימב תדה תא ךירעמ
לכ ול היה אל ןושארה םדאה לש תוברתה לכיה .הנומאה שיא לש ותרזע אלל הרומג החלצה
לא חוכמ איצוהל תלוכי ול ןיא ומצעב אוה יכ הדבועה תא םילעהל הסנמ היה םא ,םויק
רשפא םנמא .ינשה םדאה לש ותרזע ילב ,םיקולאה ול ןתנש רדההו דובכה דועיי תא לעופה
תירמוח החלצהל קר אל ףאוש חילצמה םדאה ךא ,הנומאה תארשה ילב ללח תוניפס תונבל
.תואידיאו םיכרעל םג אלא

לע המוש ,יתוברתה ונינב תא רידאהל ידכב תינחור היווחל קוקז רדהה לעב םדאהו ליאוהו
םיקולאה השע תאז םג .תאזה היווחה לש םימיאתמה םיקלחה תא ול קפסל הנומאה שיא
שיא לש ונורשכב שיש ועדיב ,תוינחור תויווחבו תואידיאב ךרוצה רדהה לעב םדאה בלב עוטנל
שיאל םימיאתמה ,תואידיאו םיכרע לש הטישל ולש תוינחורה תויווחמ המכ ךופהל הנומאה
.רצוי חומ ול שיש הזל לכה לעו ,רדההםא .רדהה שיא ןיבל הנומאה שיא ןיב םיסחיב רבשמ חתפתהל ליחתמ ,הז בלשב םנמא
תושעיהל הלוכי התייה ,םייתוברתה םיכרצל הנומאה שיא לש ויתודוס םוגרת לש וז הכאלמ
האבש תיגולוכיספ תודידבמ ,תוחפל ,ררחתשהל הנומאה שיא םג לוכי היה זא ,תומלשב
שיא םע םולשב תויחל לוכי היה הנומאה שיא .תוברתה שיא םע ולש ירוטסיהה תומיעהמ
יורש היה םלשומ תודחא סחיו ,תישונאה תולעתהה תובישח תא ורושאל ןיבמ היהש ,תוברתה
."םדא"ה יגוס ינש ןיב

ויתויובייחתהל עגונב תורשפל שש הנומאה שיא ןיא יכ ,הגישהל ןיא תאזכ הינומרהש אלא
םיכרעל םוגרתל םג תומיאתמ ןניא ןכ לעו ,לכשה חותינל תונתינ ןניאש ,תירבל עגונש המב
לע הנבהל תנתינ הניאש ,םינוש םידמימ תלעב הניה הנומאה שיא לש תובייחתהה .םייתוברת
תקבוחו םינתיא חוכב תצצופתמה תידוסי היווח ,תינושאר איה הנומאה .טושפה לכשה ידי
השעמה רחאל הסנמ קר אוה ,הנומאה שיא לש ךרדה תא ללוס וניא לכשה .םלוע תועורז
דומעל חרכומ אוהו ירמגל חילצמ אוה ןיא הזב םגו ,הנומאה שיא לש ויתובקע לע רוזחל
וליפאו לכשה ןויגהל רבעמ איה ולש היווחהש ,הנומאה שיא לש וכרדב ןנובתהלו קוחרמ
:בותככ .ותוא ותבהאב "תועגתשה" ךותמ םיקולאל בייחתמ הנומאה שיא .ןוצרהו בלה ןויגהל
."ינא הבהא תלוח יכ ,םיחופתב ינודפר ,תושישאב ינוכמס"

?הנומאה שיא תא החוד רדהה לעב עודמ .ח
םא יכ .וז היווח לש התלודג אקווד איה וז ,הנומאה לש המלשה היווחה תא םגרתל ןיאש המו
םידיספמ ונייה זא ,תאזה היווחה לש הלודגה תולגתהה תא האולמב םגרתל תורשפאב היה
הנומא תייווח לש םיידדצ םירבד קר .היבגל תויובייחתהה לכו הנומאה תייווח לש דוחייה תא
ינפמ ,ותוא רהטלו רדהה שיא תא תולעהל הלוכי ,לשמל ,הליפת .ףקתשהלו ריבעהל םינתינ וז
םה ,ןושארה םדאל םיינויח םהש הלא םירבדש אלא ,תוליצאו אוה ישגר תררועמ איהש
לומ דחפו בגש האלמ הדימע אוה הליפתהש ,לשמל ,עדוי אוהש ,ינשה םדאל םיינשמ
ולש ולוכ אוהש שיגרמו עדוי אוה ,תירבה תליהקב אלמ רבחכ ותא רבדמש ףאש ,םיקולאה
.םיקולאל האילמ הברקהו המלש העינכ ונממ תשרדנו

שיאל רוסמל בייח הנומאה שיאש המ לכ אל דוע הז ,תדה תרושב תא םגרתל :רוציקב
,הנומאה לש הדוחיי תא ןיבהל ותוא דמלל הנומאה שיא לע הבוח ,הז דבלמ .רדההו תוברתה
הרבחה לש תודוסיה תא ירמגל םאות וניא הז רבדש הז תורמל ,הבש רהוטהו ךוזה םע
.תלעות קר האלמה ,תיעבטהלע אוה הנומאה שיא לש ורבד !וללה תודוסיה ינש ןיב המאתהה יא איה המוצעו הבר המ
םוקמב תובידנ לע ,םירחאל תווצל םוקמב םימש תוכלמ לוע תלבק לע ,החלצה םוקמב ןולשיכ
קבאמה שחרתמ ןאכ .ןבומ תויהל םוקמב "רזומ" ןפואב לועפל ,םדקתהל םוקמב גוסל ,ןוטלש
.הנומאה שיא תא םג החוד אוה אליממו .וזה הטישה תא החוד ,רדהה לעב םדאה .יטמרדה

םישוביכ שבכו רתויב חילצה רדהה שיא רשאכ ,תיחכונה האמב יחד לא יחדמ ךלה הזה בצמה
אוה קסוע םדק ימיב ומכ .ףוס ןיא תוחוכ ומצעל עבות אוהו לובג תעדוי הניא ותוואג .םימוצע
ףאוש אוהו ותוא םיררחסמ ויתונוחצינו ויתואקתפרה .המיימשה עיגי ושארש לדגמ תמקהב
.םירצימ ילב ןוטלשל

אוה ףא ,תושונאה לש תוינחורה תווצמה תא וילע לבקל אל ,ותעדב ןתיא הז םע ראשנ אוה
הידגרטה תא ריכמ אוה ,תלהוק לש ןקזה ךלמה ומכו ,תישפנה תונקירה תא שיגרמו בזכואמ
עמוש ,תסנכה תיבל אב אוה ,ןכא .םישעמל ותוא האיבמ הניא תאזה הבזכאה םלוא ,ולש
תא אלו "תיתד תוברת" קר ןיבמ אוה םלוא ,םינושה םיסקטה תא ךירעמו תדה לע האצרה
סומינה תא ןיבמ אוה ;תירב לש היווחב אלו תיטתסא היווחב ןיינועמ אוה .הנומאה דוחיי
.יקלאה וצה תא אלו יתרבחהםיקולאה רבדל רסמתמ אוה וליפא םאו .חילצהל חרכומ אוהש ועתד לע דמוע יברעמה םדאה
הרוחס לש ןיינע ןאכ שיש וליאכ ,קסע לש תירב וז ולצא ,'ד םע תירב .לומגה תא הצור אוה
היפיצו ןילמוג יסחי הנומאב האורש ,ןוסאל הליבוהש בויא לש היפוסוליפה התייה וז .ןיפילחו
לש בצקלו תופיאשל המצע תא םיאתת הנומאהש ףאוש ינרדומה םדאה .ןברק לכ דעב לומגתל
תימינפ תובייחתה ןיבו תוברת יכרצל תמגרותמ תד ןיב הנחבה םוש ול ןיא .םישדחה םינמזה
.ללחו ןמז תולובגמ תגרוח איהש ,םלועל תינתשמ הניאש הנומאל

ןמ םדאה תא לואגל התרטמו הדיקפת .תוינמזה ךותל חצנה ליבשב ךרדה תא תצרופ הנומאה
רשקתהל ברסמ ,לודגה ונרעצל ,ןושארה םדאה םלוא .םלוע ייחל ואיבהלו ןמזה לש תולבגמה
םתרת הנומאהש אקווד הצורה ,רדהה שיא לש ודיקפתב תואנק ךותמ ראשנ אוהו חצנה םע
םיכיבסתהמ ינרדומה םדאה תא ררחשל לגוסמ הנומאה חוכש ןיבמ אוה ןיא .ול םיסרטניאל
.הנומאה תייווח תגשהב םגו רדה לש םייח חרואב םג ול רוזעלו םינושה

תא ינשה םדאה רמוג רשאכ .תוברתה שיאל הנומאהו שיאה ןיב חישה וד ופוסל עיגמ ןאכו
אוה ,הנומאה לש "הרזה" הפשב רבדל ליחתמו תוברתה תפשל תדה תא םגרתל ותכאלמ
.ומצע אוה הז .ןושארה םדא לש ולוזלזב םג םיתעלו ותודידבב שח אוה .ןבומ יתלבו חנזומ
ןימאמה שיאה לש ותודידב ,ןכ .דדובה ונכשמ םוקמ לא ,םדקמ םימיב השמ ומכ רזוח אוה
תע לכב ,תיתרבח תודידב םג אלא ,תימינפ ,תיתוהמ תודידב קר אל ,דחוימ גוסמ איה ונימיב
םדאה לש ישונאה ודועיי םגו ובצמ והז .הנומאה לש תיתימאה הרושבה תא רשבל אב אוהש
תרושב תא איבהל תונשקעב ךישממ אוה ,לכה תורמלו ןכ יפ לע ףא רשאו ,חצנה םע שגפנה
.רדהה שיאל הנומאה