הנבל שודיק ןמז בושיחו ןועשה לע

(עוקת) ןמרב םוקילא

ג"נשת הנשב הנש

:רמאמה ןכות
ןועשה
דלומה
םינמזה בושיח

.ןמזה תדידמל תונושה תוטישהו הנבלה שודיק ןמז בושיח אשונ רבסה :ריצקת

. .הנבל שודיק ;דלומ ;ןועש :חתפמ תולימ

דע (הנבלה) הילע ןיכרבמ ןיא" רבחמה בתוכ 'ד ףיעס ו"כת ןמיס םייח חרוא ךורע ןחלושב
:הרורב הנשמה בתוכ 'כ ןטק ףיעסב ."הילע םימי 'ז ורבעיש
תעמ תעל תעמ םימי 'ג רחאל םינפ לכ לע ןהדידלו הז לע יגילפ םינורחאה בורו"
."...דלומה
:בותכ 'ג ףיעסב ףסונב
יצח דע אלא שדקל ןיאו) ללכב ז"ט אלו דלומה םוימ ז"ט דע הילע ןיכרבמ יתמיא דע"
."דלומה ןמ ג"צשת ב"י ט"כ

םיפיעסה תשולשל ףתושמ רחא רבד ,תורחא תועדלו יתרכזהש תונושה תועדל סחייתהל ילב
םימי 'ג") תועש 72 םיפיסומ וילעו ,דלומה תעמ הנבל שודיק ןמז ףוסו תליחת םיבשחמש אוהו
שי .(ג"צשת ב"י ט"כ יצח) םיקלח 397 תועש 18 םימי 14 וא ,(םימי 'ז) תועש 168 ,("תעל תעמ
.הנבל שודיק ףוסו תליחת ןמז םיבשחמ ךיאו דלומ ןמז אוה המ רוביצב הנבה יא

ןועשה
םידקהל ילע ,וננמזב םימייקשו רבעב וגהנוהש ןמז תדידמל תונושה תוטישה תא ריבסהל ידכ
4 טעמל לבא ,תועש 24 עצוממב אוה (ץראה רודכ לש דחא בוביס) הממי לש ןמזש ריבסהלו
תוינש 35 תוקד 59 תועש 23 ןיב) תוחפ תצק וא תועש 24 -מ ךורא רתוי תצק אוה הנשב םימי
םויה תוצחש הזל םימרוג הלא תוינש ןורסח וא יפדוע לש תויורבטצה .(תוינש 25 תועש 24 דע
.הנשה ךשמב תוקד 31 -כ הנתשמ תועש 24 קוידב לש ןועש יפל

:תוטיש שולשל ןמזה תדידמ תוטיש תא קלחל רשפא

ישמשה ןועשה .1
תוינמז תועשל סיסבה םגו שמש ןועש הארמש תאז איה הקיתע יכה הטישה איהש תאז הטיש
יונישמ האצותכ ,תאז הטישב .םירחא םינמזו הליפת ןמז תעיבקל הב םישמתשמ ונחנאש
לע גצוי דימת םויה תוצחש הככ שדחמ םוי לכ ןועשה תא םינווכמ ליעל רבסומה ,םויה ךרוא
.(12:00 לשמל) העובק העש ידי

:(עצוממ ישמש ןועש) ימוקמה ןועשה .2
תמדוקה הטישה לע תססובמ ,הנש האמ ינפל דע םלועה לכב תלבוקמ התייהש ,תאז הטיש
הנשה ךשמב םויה תוצח לש עצוממה ןמז תא םיעבוק ,םוי לכ ןועשה תא ןווכל םוקמב לבא
םויה תוצח ןיב תוקד 17 דע שרפה שי הזמ האצותכש תורמל .הנשה לכ ךשמב הב םישמתשמו
םיקיודמה םינועשב שומיש רשפאמ אוה תאז לכב ,ןועשה הארמש םויה תוצחל יתימאה
ץראה רודכב הדוקנ לכב תאז הטיש יפל .םוי לכ שדחמ םתוא ןווכל ךרוצ אלל ,וחתופש
בושי ,ינש דצמ .קוידב העש התואל םהינועש תא םינווכמ ךרוא וק ותוא לע תמקוממש
החרזמ תחא הלעמ לכל תוקד 4) הנוש ןועשה תא ןווכמ רחא בושימ ברעמ וא החרזמ םקוממש
.(הברעמ וא

("יפוריאה ןועש") ינקתה ירוזאה ןועש" .3
(תובכרה דחוימבו) הרובחתה תוריהמבו תרושקתב תומדקתהמ האצותכ םינש האמכ ינפל
ירוזא 24 -ל ץראה רודכ תא קלחל םלועה לכבו הקירמא ןופצב ןכמ רחאלו הינטירבב טלחוה
.רוזאה לכ לש ינקתה ןמזכ רוזאה זכרמ לש ימוקמה ןועשב םישמתשמ רוזא לכ ךותב .ןמז
תורמל הינטירב לכ לש ינקתה ירוזאה ןועשל שמשמ ץינרג לש ימוקמה ןועשה לשמל
.ןועשב םויה תוצחו יתימאה םויה תוצמ ןיב רתויו העש לש לדבה תויהל לוכי הזמ האצותכש
ימוקמה ןועשל םינווכמ לארשי ץראב וננועשו םויה הב םישמתשמש הטישה איה תאז הטיש
.םילשורי לש ימוקמה ןועשה רחאל תוקד 21 -ב רחאמ אוהש הירדנסכלא לש

דלומה
וילע םיזירכמשו 'ו קרפ שדוחה שודיק תוכלה הקזחה דיב רבסומשו תוחולב םושרש דלומה
ןועשה יפל עבקנ אוהו ("יעצמא") עצוממה דלומה אוה שדוחה תכרב ןמזב תסנכה יתבמ קלחב
:ליעל 'א ףיעסב בתוכ ם"במרהש יפכ ,םילשורי לש ימוקמה
קודקד אלב ןצובק תעש ןיעדויו בוריקב ותוא ןיבשחמש ןובשחה אוה ןובשחה ותוא תליחתו"
."דלומ ארקנה אוה יעצמאה םכלהמב אלא

תועשה תא ונמ אל (םילשורי לש ימוקמה ןועש לע ססובמה) דלומה תעיבקל ונימכח ירבדב
ןועש יפל 18:00) תעצוממה המחה תעיקש תעשמ וליחתה אלא םויה גוהנכ הלילה תוצחמ
תועש 'ו העש ןכל .(ליעל 'ב ףיעס) תווש תועש 24 -ל םויה תא וקלחו ,(םויה לש ןיינמב ימוקמה
ןינמ יפל (18:00) תועש ח"יו ,םויה ונינינמ יפל הלילה תוצח איה ונימכח ןינמ יפל (6:00)
תא ומגרת תוחולה יבתוכ ,ונילע (?)טשפל ידכ .ונינינמ יפל (12:00) םויה תוצח אוה ונימכח
ןוויס דלומ לע זירכהל םוקמב .םויה תולבוקמה תועשה ןיינמל ונימכח ןינמ יפל דלומה תועש
39 הלילב 9 העשב 'ב לילב דלומה לע םיזירכמו םושר ,םיקלח 711 -ו תועש 'ג ,'ב םויכ ב"נשתה
אלו םילשורי לש ימוקמה ןועש יפל אוה הז ןמזש רוכזל םיבייח הרקמ לכב .םיקלח 9 -ו תוקד
.תוקד 21 -ב רחאמה ,ינקתה ירוזאה ןועשה יפל

םינמזה בושיח
תליחת ןמזכ הז ןמז םושרלו דלומה ןמזל תועש 72 ףיסוהל תוחולה יבתוכב איה הצופנ תועט
האר) ונימי לש תועשה ןינמ יפל דלומה ןמז םושירב תישעמ תועמשמ םוש ןיא .הנבל שודיק
הנבל שודיק ףוסו תליחת ןמז לבא ,(107-106 ה"משת "תוכילה" רגניול בקעי 'גנא לש רמאמ
.ןבומו ןוכנ היהי הז ןמזש בושח ןכלו הנבלה תא שדקל רשפא יתמ שדוח שדוח עבוק אוה

יכ םילשורי לש ימוקמה ןועשה יפל הנבל שודיק ןמז ףוסו תליחת םושרל םעט םוש ןיא
םיבייח ולא םינמז בשחל ידכש איה הנקסמה .תאז הטישב שמתשמ אל דחא ףא םויה ונרעצל
שרפה תא ןקתל ידכ תוקד 21 תיחפהל זאו 'וכו תועש 168 וא תועש 72 דלומה ןמזל ףיסוהל
.םויה םישמתשמ ונא ובש ינקתה ירוזאה ןועשו םילשורי לש ימוקמה ןועש ןיב

םילשורי לש ימוקמה ןועש יפל .םיקלח 711 תועש 'ג ,'ב םוי ב"נשתה ןוויס דלומ :אמגודל
הנבל שודיק ןמז תליחת בושיחל .תוינש 30 -ו תוקד 39 הלילב 9 'ב ליל ונימי לש תועשה ןינמו
וא תוינש 30 -ו תוקד 18 הלילב 9 'ה ליל םילבקמו תועש 72 ףיסוהל שי תועש 72 תטיש יפל
ףיסוהל םיבייח ץיק ןועש ןמזב ןבומכ) .חולב םושרכ 21:40 'ה ליל אלו 21:19 'ה ליל בורקב
.(העש דוע

א"י קרפ .הקזחה דיב ם"במרה בתוכ וילעש הזה אשונה תא ריבסהל יתחלצהש הווקת ינא
:'ד ףיעס
,םויה וב ןיבשחמ ונאש ,היארה יפ לע עובקל ןיד תיב ןיאש ,הזה ןמזב ןובשחה הז לבא"
."םימי העבראו השלשב ופוס דע ןיעיגמ ןבר תיב לש תוקונית וליפא

רוזחנ בורקבש ןתיי ימ .הכלה קוספל אלו הרידאהלו הרות לידגהל קר אוה יתבתכש המ לכ
.לארשי ץראב ןירדהנס ידי לע שדוחה תא שדקל



:גנק הווצמ
םכל הזה שדוחה 'תי ורמא אוה ...םינשו םישדח בושחלו םישדח שדקל ונוצש אוה"
...דבל לארשי ץראבו דבל לודגה ןיד תיב יתלב םלועל התוא השעי אל ...םישדח שאר
לשמ ךרד רשפא וליא ,רואיב ךל ףיסוא ינאו ...הנומאה ישרושמ דאמ לודג שרוש ןאכבו
אלש חיטבה אוה יכ תאז תושעמ לאל הלילח ,לארשי ץראמ ורדעי לארשי ץרא ינבש
(תווצמה רפס ם"במר) ." 'וגו הרות אצת ןויצמ יכ ...לכו לכמ המואה תותוא החמי