םינימה תכרב

ךבילרק רדנסכלא ר"ד ברה

א"משת הנשב הנש

תורעהה אלל ספדוה

ל"ז ןמנייה ףסוי 'פורפה יבורקו ידידי תמשנ רכזל
.ונרודב שרדמהו הליפתה ירקוח ילודגמ -

תא ריבסהל הסנמו "םינימה תכרב" לש םינושה היחסונ תא ןחוב רבחמה :ריצקת
.הירוטסיהה ךלהמב הב ולחש םייונישה

הידעס בר ;ןואג םרמע בר ;הליפת חסונ ;הליפת ;םינימה תכרב ;םינימ :חתפמ תולימ
.ןואג


התוחתפתהב לארשיב הליפתה" ,ולש תפומה רפסב דחיימ ןגובלא קחצי השמ 'פורפה
ןאכ ואיבמ ינאו - םינימה תכרבל עטק ,ג"ערת תנשב הינמרגב הנושאר אציש ,"תירוטסיהה
"ריבד" תאצוה י"ע האצישו ,ל"ז ןמנייה ףסוי חונמה םילשהו ךרעש ,תירבעה הרודהמה יפל
:(40 'ע) ב"לשתב
בר קפס ...וז הכרבב ולחש ומכ ךכ לכ םיבורמ ןיפוליח החסונב ולחש הכרב ךל ןיא
...הלש הנומדקה הסריגה תא אוצמלו בושל םעפ יא ונדיב הלעי םא רתויב

וזה הכרבה תא רזחשל יאדכש תוארהל ינוצרבו ,המזוג םשומ הלא םילמב תוארל ןתינ
םע תליפת לש הפוג ,תוכרב הרשע עשת םויה השעמל ןהש ,הרשע הנומש רדסב הרשע-םיתשה
הריבס הדימב חילצהל הווקמ ינא תוחפל ירה ,האולמב וז הרטמ גישא אל םא .לארשי
תלוז תוכרבה ח"י יחסונ ורכזנ אלש טעמכ םידומלתבש ,חוכשל ונל ןיא .ןוצר תעיבשמו
בר רדס אוה ,םהבש קיתווה לע טרפב ,םהינימל םירודיסה לע ךומסל ונילעו ,ןהיתומיתח
לע ,םסרופמה ורודיס-ורדס תא רביחש ,םניינמל תיעישתה האמה ןמ ילבבה ןואגה ,םרמע
םרמע בר רדס לש דיה יבתכ םנמא .דרפס ידוהי תשקב יפ לע ,ןהיתוכלהו תוליפתה יחסונ
םייוניש שי םמצע ןיבל םהיניב םגו ,ורוביח ןמזמ הנש 500 -כ םירחואמ ונידי םיאצמנה
דסומ) ל"ז טדימשדלוג לאינד 'ר ידי השעמ תפומל הרודהמב ונידיב םויה אצמנ אוה .םירכינ
וללה םינשה תואמ ךשמבש ,החכוה איבהל ילב ,חינהל ןיא לבא (ב"לשת םילשורי ,קוק ברה
היה אל ןואג םרמע בר לש ירוקמה וחסונש חינהל ןיאש םשכ ,חסונב םייתוהמ םייוניש ולפנ
ועבטש עבטמב ועגנ תולקב אל אוהה ינרמשו קיתע םלועב .ןימוי תקיתע תרוסמ לע ססובמ
חסונ לע ועיפשהש ,תויתדה תוביסנה ורדענ ובש ,םאלסיאה תוצראבו לבבב רקיעב ,םינומדק
.םירחואמה םייניבה ימיב תוירצונה תוצראב תוליפתה

,לילעב הארנו ,ימיטיגלו ירוקמכ לבקתיש יואר םרמע בר רדסבש םינימה תכרב חסונ ךכיפל
:ונושל הזו ,ונימי דע ינורקעו ישממ יוניש הנתשה אלש טעמכ הז חסונש
הוקת יהת לא (םינישלמל) םידמושמל
ודבאי עגרכ םינימהו
ותרכי הרהמ ךמע יביוא לכו
ונימיב הרהמב עינכתו רבשתו רקעת הרהמ ןודז תוכלמו
.םידז עינכמו (םיביוא) םיעשר רבוש 'ה התא ךורב

המ תוארלו םידומלתב ןייעל ונילע ,הכרבה לש החוסינבו הנכותב טורטורפב ןודא אלש דע
:א"ע טכ - ב"ע חכ תוכרב ילבבב ארמגה ןושל הזו .הילע םהב רמאנ
רמא .הנביב רדסה לע לאילמג ןבר ינפל תוכרב ח"י רידסה ילוקפה ןועמש :ןנבר ונת
לאומש דמע ?םינימה תכרב ןקתל עדויש םדא שי םולכ :םימכחל לאילמג ןבר םהל
...והולעה אלו - תועש שולשו םיתש הב ףיקשהו החכש תרחא הנשל .הנקתו ןטקה

ןטקה לאומש אב ,תומייק ויהש תוכרב רידסהש ילוקפה ןועמשל דוגינבש ,םידמל ונא ןאכמ
ארמגב םנמא ,הלא ויה המו ימ הארנ ןלהלו ,םינימה דגנ השדח הללק-הכרב חסנל בדנתהו
ץמאמ ףא לעו ,התוא חכש ןמז רחאלש ,ףיסומ לבא ,הכרבה תא חסינ ןטקה לאומשש ,רמאנ
חכש ,דסיימהו "ןקתמ"ה ,אוה םאו .ונורכז לע התוא תולעהלו בושל חילצה אל תועש לש
לאילמג ןבר לש ותינכתו ,ןטקה לאומש לש םינימה תכרב אופא החכשנ ?הנרכזי ימ - התוא
אתיירב הבישמ וז הלאש לע ?הרק המ ,ןכ םאו .הלשכנ םינימה דגנ תדחוימ הכרב לולכל
,ב תוכרב - םיעשר) םיעשופ לשו םינימ לש ללוכ :ינתהו" :(ב ,ב תינעת ;ג ,ד תוכרב) ימלשוריב
תחא ח"יה תוכרב ןיב האצמנ לאילמג ןבר לש ונמז ינפל דועש ,רמוא יוה ."םידז עינכמב (ד
התייהש ב"יה הכרבה לש (תצקמב) התמיתח םויה םג איהש ,"םידז עינכמ" התמיתח התייהש
דרמל המדקש תופידרה תפוקתל םג המיאתמ וז הכרב .םתוכלמו םידזה דגנ תינופמ
,"םידז" וארקנ ןכלו ,ןודזב תווצמו הרות לוע וקרפש ,םינווייתמה תפוקת ,םיאנומשחה
,תיקוולסה ןוי ךלמ דמע םהירוחאמו ."ןישורפ" םג וארקנ ןכלו ,רוביצה יכרדמ ושרפשו
ףדרנ םשל השענ רחואמבש ,"ןודז (תלשממ וא) תוכלמ" יאנגה םשב ושמתשה זא םגש רשפאו
.יאמורה לשממל

,םיעשרו םיעשופ םג אלא םינימה תא קר אל הב ופיסוהו ,תמייק התייה וזכ הכרב םינפ לכ לע
םיעשופו םיעשר ןיב - ןבומכ ,קד לדבה שיו .םיפדרנ תומש הלא םייוטיב ינשב תוארל ןתינו
הכרבה ןיב ינויגה רשק םג שיו .עשפמו עשרמ רתוי רומח ןודז :ךדיאמ םידז ןיבו דחא דצמ
ימ דגנ זמר ןיא הכרבה לש יוצמה חסונבש יפ לע ףא :וז הכרבל ("וניטפוש הבישה") תמדוקה
טכ תוכרב) "הרשע הנומש ןיעמ תחא" הכרבב יוטיב ידיל התיצמת האב ירה ,תנווכמ איה
םויקב "םיעות"ה דגנ תנווכמכ שרפתהל הלוכי איה :"וטפשי ךתעד לע םיעותהו" :(א"ע
אתיירבב ,ב"ע זי הליגמב םגו .הגגשב הרותה יקוח לע םירבועש ולא רמולכ ,תווצמהו הרותה
- "וניטפוש הבישה" תכרב לע רמאנ ח"יבש תוכרבה לש ינויגהה הנבמה תא שרפמ אנתה הבש
."םהמע םידז ללוכו ;םיעשופ ולכ םיעשרה ןמ ןיד השענש ןויכו" - םיעשרב ןיד תיישע אוה
ןכמ רחאל הלבק וז .הירחאלש הכרבבש ףירחה יוטיבה ןמ איה הנותמ ולא דגנכ הכרבה ןושל
ןושארהו דיחיה אשונה ויה אל םינימהש יפ לע ףא ,(ארמגב רכזנה) "םינימה תכרב" םשה תא
.ינשה םוקמב קר וללכנ םה - הלש

תוכרב המכ לש הנבמה םויה דעש ,ריעהל יאדכ תמייק הכרב ךותב שדח ןיינע "תללכה" ןיינעל
,ונבישה ,ןנוח התא ,שודק התא תוכרבב לשמל) המיתחה ינפל תוילוח שולש לש אוה הליפתב
תכרב םג הז ללכבו ,תוילוח 'ג תונב ויה תוכרבה לכ ןרוקמבש ,חינהל ןתינו ,(דועו ,ונל חלס
לכו" היינשה הילוחה איה הב הללכנש הילוחהו ,תוילוח עברא תב םויה איהש ,ונלש םינימה
,ינשה םוקמב קר הב םיאב םינימהש ,הדבועה ןמ םגש ,בגא ךרד רמאייו ."ודבאי עגרכ םינימה
.ןטקה לאומש לש ותכרב התייהש יפכ ,םינימל תדחוימ הניא הכרבהש היאר שי

חסונב .(םיעשרה וא) םיעשופה םג אלא ,וללכנ דבלב םינימה אל ימלשוריה יפלש ,ןועטל שי
,הכ ,ג תוכרב) אתפסותה חסונב .םיעשרל אלו םיעשופל אל רכז ןיא (המיתחה ינפל) ונלש
ירוקמה חסונה והזש רשפאו ,דבלב םינימה תללכה לע רבודמ (18 'מע ,ןמרביל תרודהמ
ןואג םרמע בר לצא ("םיביוא" םוקמב) "םיעשר"ה תא םיאצומ ונא המיתחה חסונב .ןוכנהו
.(דיה יבתכ לכב אל םש םג) ם"במרה לש הליפתה חסונבו ,ןואג הידעס בר ,(דיה יבתכ לכב אל)
התשענ ימלשוריב םתללכהש ,רמול רשפא ,תיתימא איה המיתחב "םיעשר" לש הסריגה םא
תואבומה לכבש חסונה אוה ךכל דעו - "םידז עינכמ" קר הללכ הרוקמב רשא ,המיתחה ךותב
.(ב"ה ב תינעת ;ג"ה ה ;ג"ה ד ;ד"ה ב תוכרב) ימלשוריה ןמ

יעדמו לארשי תמכח ישנא ןיב המלש תורפס החתפתה וזה הלאשה לע ?וללה םינימה ויה ימ
תועדו תונומאב ולגדש ,תונוש תותיכמ תותיכ הברה הז םשב תוללכנ קפס ילב .תודהיה
םלועב וברו ורפ הלאכ תותיכ .לארשי ימכח י"ע וחדנשו ,תיתרוסמה תודהיל תודגנתמה
רוקממ רקיעב ,תוינגפ תונומא לש תבורעת ויה ןהיתועדו ,תיטסינלהה הפוקתה ןמל קיתעה
גוזימ לש עקר לע החמצ התוחתפתהב תורצנה םג .תוידוהי תועדו תונומא םע ינוויו יסרפ
ןמזב בצמה רואית םיאצומ ונא (ו ,י ןירדהנס) ימלשוריב ןנחוי 'ר לש ורמאמב .ולא תודוסי
היגולומיטא ונל ןיא דוע לכ ."םינימ לש תותכ ד"כ ושענש דע לארשי ולגנ אל" :תיבה ןברוח
תמינ םע "גוס" לש ליגרה הנבומב הב ושמתשהש ,חינהל רתומ ,הלמה לש רתוי תקיודמו הבוט
רוצק אוה "םינימ"ש תורשפא םג שי םירצונל עגונב .םינושמ םדא ינב לש גוס רמולכ ,לוזלז
רבכ ובש ,רחואמ ןמזב קר םהל קבדוה "םירצונ" םשה .ושי לש ותויחישמב "םינימ[אמ]" לש
בר רודיס לש דרופסקוא די בתכב םיאצומ ונא ןכל .וכרצ לכ רורב "םינימ" םשה היה אל
.דחי םג "םירצונ"ו "םינימ" תומשה ינש תא (הזינגה ןמ) י"אה חסונבו ןואג םרמע

התייהש יאדוול בורק ,םינימה דגנ הכרב ןקתיש והשימ שי םא ,(הנביד) לאילמג ןבר לאששכ
הפוקתה .תיתרוסמה לארשי תסנכ לש קלחכ םמצע תא וארש ,םירצונ-םידוהיל רקיעב ותנווכ
איה איה - םניינמל היינשה האמה תליחתו הנושארה האמה ףוס - לאילמג ןבר לעפו יח הבש
האנשהו ףירחה חוכיווה אטבתמ םהבש םהלש םינושארה םירפסה לש םרוביח תפוקת
וללה תודמעה .טרפב ("םישורפ"ה) ל"זחלו ללכב ידוהיה םעל השדחה תכה ירבוד לש הקומעה
ותנומא ,ידוהיה םעה ןיבו תססבתמה "םייוגה" תייסנכ ןיב בחרתמה ערקה לע תודיעמ
,לארשי ללכמ דרפיהל השק םהל היהש ,םידוהי-םירצונ לש םיגוח וראשנ רחא דצמ .ותרוסמו
םינימה תכרב תנווכמ התייה ולא יפלכ אקוודו .םתדלומ-םמע םע םהירשק לע רומשל וצרשו
ללפתהל ואב וללה .םינימה הב וללכנש ,הנשיה ,תרחאה וא ןטקה לאומש "ןקית"ש וז םא -
,וז "הכרב" .בולצה "חישמ"ב םתנומאל תושפנ תושעל ידכ וא םבל םותב םא ,רוביצב
ןמא תרימא ידי לע וליפאו ,םיללפתמה רוביצמ דחאכ וא רוביצ חילשכ םא - התרימאבש
תותיכ וא תכ קיחרהל התמגמ התייה ,הנומאל וירבח תאו ומצע תא ללקמ ןימה היה - דבלב
םגמג וא העטש ימ לכ "ןיריבעמ" ויה ןכל .לארשי ללכמ םאיצוהלו רוביצב הליפתה ןמ ולא
ותונמאנב םיחוטב ויה אלוליא ,ןטקה לאומש תא םג ריבעהל ויה םייושעו ,וז הכרבב
.ותוקדצבו

.םהב אקווד תחתופ הניאש ,רבדה יעבט ,רבכמ תמייק הכרבב קר םינימה וללכנש רחאמ
תא טלחומב עובקל השקו ,"םידמושמל" וא "םינישלמל" איה חוורה חסונב הנושארה הלמה
ידרפס חסונ אוה "םידמושמל"ש םיבשוח שי .םדק םהמ הזיאו ,תונושלה ינש לש םרוקמ
"םינישלמל" אצמנ םרמע בר רודיס לש ידרפסה די בתכב אקווד לבא ,יזנכשא "םינישלמל"ו
י"אה חסונבו ןואג הידעס בר רודיסב .(םודקה ינמיתה חסונבו קיתעה יקלטיאה חסונב ןכו)
,"תורוסמ" םינוכמ םירחא תומוקמבש ,"םינישלמ"ה ."םידמושמל" םיאצומ ונא (הזינגה ןמ)
לש םבור .דימתמו זאמ הנממ לבס ידוהיה םעהשו ,רז ןיוע רטשמ לכ לש הביאכמ העפות םה
םהיתועידיב ושמתשהש ,תירבה יריפמו לועה יקרופ ,"םידמושמ" ,ךדיאמ ,ויה םינישלמה
םה "ןישלמ"ו "דמושמ" .לארשי יקולאבו םהב ודגבש ירחא ,םהיחא תערל םידוהיכ ורבצש
.םיחסונה לכב ואצמנ "הווקת יהת לא" םילמה לע ריעהל יאדכ םג .םיפדרנ תומש טעמכ אופא
,םימודקה םירצונב רבודמ הכרבבש ,חיננ םא לבא ,ורקיעב יכ"נת אוה יוטיבה ?הווקת וזיא
דוסי םוש היה אל וז הייפיצ ילב - ושי לש "היינשה ותאיב"ל םתווקת דגנ איה הנווכהש רשפא
תויסנכה לכ לש בושח ןורקיע איה וז הווקת םויה דע .השדחה תכה לש תויחישמה תונעטל
.תוירצונה

יונישה .הכרבה יביכרמבש תרחואמהכ תיארנ (םימוד םייוטיב וא) "ךמע יביוא" דגנ הליפתה
הזב .םייוגה תא זיגרהל אלש ידכ ,םייטגוליפא םיבושיח ךותמ יאדווב השענ "ךיביוא"ל
איה הנווכהש ,רמאנש אל םא ,הכרבב םיטרופמ םהש ולא לע ףסונב ,לארשי יאנוש לכ םיללכנ
םיביכרמה ינש :םיינשל תקלחתמ הכרבה זאש ,םידוהי אלה ,םירכנה לארשי יביוא דגנ
ביואה יפלכ הנפומ ("םירצונה" :וא) "םינימה"ו ("םידמושמל :וא) "םינישלמל" - םינושארה
"ןודז תוכלמ" .ינוציחה ביואה דגנ "ןודז תוכלמ"ו "ךמע יביוא" - םינורחאה םיינשו ;ימינפה
אלא ,ןואג םרמע בר לצא קר אל אצמנו ,הכרבה יקלחבש הנתשמ-יתלבה קלחה השעמל איה
תמיאמ - יטגולופא אוה "םידזהו"ל יונישה הפ םג .י"אה חסונהו ןואג הידעס בר לצא םג
תויוכלמבש "ןודז תלשממ" וא ל"זח ןושלב "העשרה תוכלמ" וא) וז "ןודז תוכלמ" .הרוזנצה
דגנ ךכל םדוק דוע רשפאו ,יאמורה ןוטלשה דגנ ,ליעל רמאנש ומכ ,תנווכמ (הנשה שאר לש
.ירזכאה ורטשמו סנפיפא סוכויטנא

,חינהל ריבסו ,הלעמל הרכזוה רבכ (םישורפ :הכ ,ג תוכרב אתפסותב) "םידז עינכמ" המיתחה
הרותה לוע תא וקרפש ולא ונייה ,"ימינפה ביואה" יתארקש המ דגנ רקיעב תינפומ איהש
,םיעשופ) "םיביוא רבוש" םילמה תא ופיסוה וז תירוקמו הטושפ המיתח לע .ןודזב הרוסמהו
היה (םיעשופ ,םיעשר וא) "םיביוא רבוש"ש חינהל ןיא .ל"נה ימלשוריב רכזומש יפכ (םיעשר
ונא .(ב ,טכ םילהת שרדמ יפ לע ןגובלא רובסש ומכ) ילבבה חסונבש "םידז עינכמ"ל ףילחת
,ןואג הידעס ברו ןואג םרמע בר לצא םג "םידז עינכמו (םיעשר וא) םיביוא רבוש" םיאצומ
."םידז עינכמ" קר לארשי ץרא חסונבו

הכרב איה ןואג םרמע בר רודיס זאמ ונדיב תאצמנ איהש ומכ ,"םינישלמל" תכרב :םוכיסל
לש םיחסונה יפוליחבו ןמזה ךשמב הברה ונתשנ אל םיירוקמה היביכרמש ,דואמ הקיתע
רבכ .םירצונה תונולת תמחמ רקיעב ומרגנ הכרבה חסונב ולפנש םייונישה .תונושה תודעה
םהש לע םידוהיה תא תירצונה הייסנכה תובא ופקת םניינמל תישילשהו היינשה האמב
("םידמושמל") םינימה תכרב השמיש םייניבה ימיב .םוי לכב םימעפ שולש םתוא םיללקמ
אלפ ןיאו ,תורצנהו םירצונה יביוא םהש ,תודהיהו םידוהיה דגנ תוירקיעה תונעטה תחאכ
תא "םינקתמה" ורי המרופרה תפוקתב .הידי תא הב החלש - םינפבמו ץוחבמ - הרוזנצהש
תא ללכב המלה אל וז הללק-הכרב לע תפחרמה חורה םתעדל .םינימה תכרב רבעל םג םהיצח
ךיאו .תילאידיאהו הפורצה תודהיה לש דסחה תרות תא אל םגו ,תונלבוסהו הנובתה ןדיע
םהיתולשממו םימעהש העש ,"ןודז תוכלמ" תאו "ךמע יביוא" תא הליפתב ללקל ןכתיי
הכרבה תא טימשהל אופא וליחתה .יחרזאו יטפשמ ןויווש תודהילו םידוהיל קינעהל םידמוע
.רחא טסקטב הפילחהל וא םהלש םירודיסה ןמ

:(40 'ע) בתוכ ,לארשי תוליפת לש ןוירוטסיה ,ומצע ןגובלא
ריבסה יונישה םלוא ,טסקטב םינוש םייונישמ םייוניש ושענ םישדח הליפת ירודיסב"
."ינילרבה הליפתה רודיסב התשענש יפכ ,הלוכ הכרבה לכ תקיחמ אוה רתויב

לע םגו ,ומש חמי רלטיה לש "ןודז תוכלמ" המק ךכ רחא הנש םירשעכו - 1913 תנשב בתכ ךכ
.תירבה תוצראל רגיהש דע ,ידוהי טילפ לש רמה לרוגה לפנ ומצע ןגובלא

ספדומש םירודיס ינש ןיאש טעמכו ,הלודג היבוברע תמייק רוביצה ידיבש םירודיסבש לבח
תונקותמ תורודהמ רואל איצוהל חרטש ,םייהנדייה ףלוו 'ר .םינימ תכרב לש חסונ ותוא םהב
רהוטמ טסקט סיפדהל רקיעב גאדו ,תואחסונ ןוקיתב קסע אל ,רוזחמהו רודיסה לש
תלבוקמה הרוצב התוא סיפדהו וז הכרב לש חסונב עגנ אל ןכ לעו ,קודקדבו דוקינב תואיגשמ
"לארשי תדובע" ורודיסב רעב ןמגילז קחצי 'ר היה ,תוניצרב היעבב לפיטש ןושארה .ונמזב
לש חסונה תא חתנמ אוה ורואיבב .םויה דע םירודיס יסיפדמ המכ וכלה וכרדבו (ח"כרת)
אוה ףא .ואולמב ןואג םרמע בר חסונ תא איבמו ול םיעודיה תורוקמה יפ לע םינימה תכרב
תא ריזחמ אוה הבש ,"הנשיה אחסונה" ותוא ארוק אוהש ,ינש חסונ חוורה חסונה דצב דימעמ
םוקמב "ןודזה"ו "ךמע יביוא" םוקמב "ךיביוא" םייקמ לבא ,ןוכנה םמוקמל "םינימה"
רגניז ידי לע הילגנאב ואצוהש םירודיסה .ןיאצחל ותכאלמ תא השע רמולכ ,"ןודז תוכלמ"
לש ורודיסל ויתורעהב סמהרבא לארשי ירבדו ,הנשויל "ןודז תוכלמ" תרטע קר םיריזחמ ץרהו
םעטמ ל"ז לופ-הלוס-הד דוד ברה איצוהש (ט"ויו תבשל) רודיסב .רחש םהל ןיא רגניז
םג .לבוקמה חסונה תא ןקתל ץמאמ םוש השענ אל (1960) הקירמאב םינברה תורדתסה
לע הבורמ ץורפה (הדסמ תאצוה ,"לארשי תלפת") ל"ז טדימשדלוג לאינד ר"ד לש ורודיסב
היינש הרודהמ) ד"לשתב אצישו לט המלש רדסו ךרעש "לארשי תניר" רודיסב םג .דמועה
...הבר הלמע" לע (7 'מע) רמאנש ףא לע - הנשיה התנוכתמב םינימה תכרב הראשנ (תנקותמ
ומכ ,הנוכנה התנוכתמלו הנשויל םינימה תכרב תרטע רזחותש יוצר ."...חסונה לש וקוידב
ירודמ דחי םג םיזנכשאלו םידרפסל תוכרבה רוקמ איהש ,ןואג םרמע בר רדסב תרדוסמ איהש
.וז הללק-הכרבב זונגש בושחה ירוטסיהה רמוחה לע רומשנ ךכ .תורוד