לארשי ךלמ דוד

ליק הדוהי

מ"שת הנשב הנש

תורעהה אלל ספדוה

:רמאמה ןכות
הלעמה םדא
ותחפשמ אצומ
בוהאו ראות שיא
לארשי תורימז םיענו ןגנ עדוי
איבצמו המחלמ שיא ,ליח רובג
דיסחהו וינעה
הנידמ םכחו רבד ןובנ
םיקלא תארי לשומ קידצ םדאב לשומ
םימלועה תיבל תודוסיה חינמ
םיקלאה שיאו 'ה דבע
הבושת לש הלוע םיקמ
ותיבו דוד םע תירבה

,וישעמו ויתונוכת ,ותחפשמ אצומ ,ויפוא תניחבמ ךלמה דוד תא ראתמ רבחמה :ריצקת
.דועו ותוכלמ

.דוד תיב תוכלמ ;לארשי תורימז םיענ ;לארשי ךלמ דוד :חתפמ תולימ


הלעמה םדא
רואיתל ,ונבר השממ רתוי ףאו תובאה ןמ רתוי ,ארקמב רחא םדא לכ רשאמ רתוי דוד הכז
- לאומש רפס לש ובור .ןורחאה ומויל דעו ויבא תיב רתסב חשמנש עגרה ןמ ,וישעמ לש בחרנ
םירשעכ דוע וב םיקסוע ב"ויכו ,דודב רקיעב וא ,דבלב דודב קסוע - קרפ םישולשמ הלעמל
םלש רפס .לאומש רפסל םקלחב קר םיליבקמה ,(טכ-אי 'א םימיה ירבד) םימיה ירבדב קרפ
שי הלא לעו .ומש לע ארקנ (םילהת רפס) םלש רפסו ,ויתובא סוחייב קסוע (תור תליגמ)
םיאיבנה ירפס רתיב ןהו םיכלמ רפסב ןה ,ותוכלמבו וב םירבדמה תוארקמ הברה ףיסוהל
.םימעפ ףלאמ הלעמל ארקמב רכזנ ומשו ,םיבותכהו

הכרעהה ןמ לחה ,תורודלו ורודל ולעפ לעו שיאה דוד לע תורישי תוכרעה עפוש לאומש רפס
תכרעהב הלכו ,(חי ,זט 'א לאומש) לואש לש ורצחב "םירענה דחא" לש המות יפל החיסמה
תוכרעה ןמ הלוע וילע תורישיה תוכרעהב שרופמב רמאנש הממ רתוי לבא .וילע םיאיבנה
הברה ונא םידמל ןורחא ןורחאו ,וילע רפסל וברהש םישעמה ירופיסב תורוצאה תופיקעה
.אוה וירבדמ

תיאדיחי תומד ,םיבטק שיא לש ןיפנא תבר תומד איה ,םיבותכה ןמ הלועה ,דוד תומד
- שדוקה ררושמו ןגנ עדויה ,בוהאו ראות שיא לש תומד .םדאה תודלותבו לארשי תודלותב
יתבר הכלממ דסיימו הנידמ םכחו ,הזמ - דיסחו וינע ;הזמ - ללוהמ איבצמו ליח רוביגו ,הזמ
;הזמ ינשגרו ךרו ,הזמ - חושקו השק ;הזמ - עשונ קידצו ,הזב - קידצ םדאב לשומ ;הזמ -
תיבל - עמשמ יתרת - תודוסיה תא חינמ ,חורה שיאו ,וב חטובה ,'ה ארי שיא םלוכ לעו
.הזמ - הבושת לש הלוע םיקמו ,הזמ - םימלועה

םיתעל היה ןותנ .הב ושמש תודרומו תולעמו ,םינשושב הגוס התייה אל דוד לש וייח ךרד
רבשנ אל םלועמ .ובש םיקולאה םלצ תא דבאמ םדא םתס םהבש ,תובסמבו םיאנתב תובורק
תונויסינב הסנתנ .תעדבו הנובתב ,לכשהב ,עלקנ הב תואיצמ לכ םע דדומתהל עדיו ,םדא ינפב
תלחנל 'ה חישמ ;ודועיי-ותחישמל םינומא רמש .שרופמב לשכנ םהמ דחאב קרו ,רתויב םישק
לש ותורשב ןהו לואש ידי לע ףדרנ ותויהב ןה 'ה תאריו תונתוונע ,תודיסח יכרד שטנ אל .'ה
תא וילע רמול ןתינו .ותעד לע ותוא הריבעה אלו הרושה תא הלקלק אל ותלודג .תג ךלמ שיכא
.(חכ ,בל תישארב) לכותו םישנא םעו םיהל-א םע תירש יכ :בקעי לע רומאה

ןדגנכ וברהו ,וייחבש תינידמה הלודגהו היילעה תוישרפ רואיתב וטעמ לאומש רפסב םיבותכה
יוטיב ידיל אב הלא תוישרפב יכ .הסנתהו רסייתה ןהב תואלתהו םירוסייה תוישרפ רואיתב
חבושמה" וא ,(זי ,זי 'א םימיה ירבד) םימיה ירבד לעב לש ונושלב ,"הלעמה םדאה" דוד ,אלמ
דחאכ ,דודבש (ישונאה דצה -) םדאה תא םיבותכה וחפק אל תאז םע .ל"זח ןושלב "םיכלמבש
.ויתורודל ,םדאו םדא לכל חקל וישעמב םירבדמה םירופסב שי ךכיפלו ,לארשימ םעה

ותחפשמ אצומ
תישארב) וילגר ןיבמ קקחמו הדוהימ טבש רוסי אל :בקעי אבינ וילע ,הדוהי טבש ןב היה דוד
.הלחנל ןושארו שובכל ןושאר ,ןכשמה יכנוחל ןושאר ,םילגדל ןושאר היהש טבש .(ט טמ

,(תור ףוס האר) הדוהי ןב ץרפ לא הסחייתהו ,הדוהי םחל תיב איה תרפאב הבשי דוד תחפשמ
היה ויבא .(א ,ה הכימ) "םלוע ימימ םדוקמ ויתאצומו" :הדוהיב אישנה ,בדנימע ןב ןושחנ לאו
אלש אלא .(שוריפ הארו בי ,זי 'א לאומש) "םישנאב אב ןקז" היה לואש ימיבו םוקמה ילודגמ
באוממ היה האצומש - תור - ותנקז םאל הנווכהו ,םיוסמ "יפוד" ותחפשמב היה לואשכ
"םדאה תרות תאזו" ,דוד ימיב דוע ןנרל וכישמה הארנכ ךכ לעו ,(ז-ד גכ םירבד הוושה)
.(טי ,ז 'ב לאומש)

בוהאו ראות שיא
הפי םע ינומדא" :לאומשל ןאצה ןמ אבוהש תע ,דוד לע הנושארה בותכה תכרעהב חתפנ
שיא :ויפויו ויונ לע רתיה ןיב דמע לואש רצחב "רענה" םג .(בי ,זט 'א לאומש) יאר בוטו םייניע
היה אלו .לכה תבהאל הכז ,בוהא אוהש דוד םשה ןיינעכו .ורבכ וכותו ,(חי ,םש םש) ראת
"דאמ והבהאיו" :לואש ותוא בהא .וז הבהאב םוגפל םידיחי והופריחש ףוריחבו יוזיבב
ךורב :הנורחאל ונממ דרפנש תע ובלב הררועתנו הרזח וז הזע הבהאו .(אכ ,זט 'א לאומש)
ונב ןתנוי ותוא בהא .(הכ ,וכ 'א לאומש) לכות לכי םגו // השעת השע םג // דוד ינב התא
התאלפנ" :םישנ תבהאל דוד המיד וז הבהאו ,(ג ,א חי םש ןייעו זי ,כ םש) "שפנ תבהא"
רפסמ) רבדב היולת הניאש הבהא :ל"זח ןושלבו ,(וכ ,א 'ב לאומש) "םישנ תבהאמ יל ךתבהא
הב רמאנש ארקמב הדיחיה השיאה ,(כ ,חי 'א לאומש) לואש תב לכימ ותוא הבהא .(תובא
לכ ותוא ובהאו ,ויתובברב דודו ויפלאב לואש הכה :ורשו םישנ ותוא ובהא .שיא הבהאש
בוט יכ יתעדי :והובבח םייוג םגו .(זט ,חי 'א לאומש) דוד תא בהא הדוהיו לארשי לכו :לארשי
:םכחה ונב רמאמ וב םייקתנו ומע ומילשה ויביוא םגו .(ט ,טכ םש) םיקלא ךאלמכ יניעב התא
.(ז ,זט ילשמ) ותא םלשי ויביוא םג שיא יכרד 'ה תוצרב

לארשי תורימז םיענו ןגנ עדוי
איבהו ,(גכ ,זט 'א לאומש) רוניכב דוד ןגנ לואש לצא .וירוענ ימימ דוע ללוהמ ןגנ עדוי היה דוד
לאומש) הניגנ ילכ דוד ףיסוה םילשוריל ןוראה תאלעה תעשב .(זט קרפ ףוס) החוורו "בוט" ול
תדובעב םגיהנהו (ה ,ו סומע) םיבורמ ריש ילכ איצמה דודש סומע ידיב תרוסמו ,(וט ,ה ,ו 'ב
-וכ ,טכ 'ב םימיה ירבד דוע הארו ;ול ,בי הימחנ) "םיקלאה שיא דוד ריש ילכ" םה םה ,'ה תיב
.(זכ

ותניגנ תא דוד הוויל ןוכנ לא .הניגנ אלל הריש ןיאו ,הניגנל הוולתמה ,הריש אלל הניגנ ןיא
.'הל ללפתהלו רישל הברהו ןגנל הברה דוד .(די ,ו 'ב לאומש) רעוס לוחמב םג םיתעלו הרישב
ויתולפתמ המכ ורמתשנ לאומש רפסב םג .ומשב םירומזמ הברה וארקנ דסיש םילהת רפסב
ןתנ יפמ עמשש רחאל ,'ה להא ינפל הליפתה תא ןאכ ריכזנ תולודגה ויתוליפת ןיבמ .ויתורישו
,חור תוונע - הליפתה לש התישאר .(טכ-חי ,ז 'ב לאומש) ותיב לע "הזה ןויזחה" תא
תיוור ,הזע הלפת - המויסו ,"םלוע דע" ומע לארשימ רחבש םלוע ארובל הליהת - התיעצמא
אטב םימחרה תאלמ ותגהנהבו 'הב ונוחטב תא ."םלועל ךדבע תיב" תכרבל ,ןוחטבו הנומא
'ב לאומש) הלפא לא םדא דיבו ,וימחר םיבר יכ ,'ה דיב אנ הלפנ ,דאמ יל רצ :עודיה ורמאמב
"דוס"מ הב שיש ,(בכ 'ב לאומש) הלודגה "דוד תריש" תא ןאכ ריכזנ ויתורישמ .(די ,דכ
.החגשהה יכרדב תוגהו הניב ירבדמו ,לארשי ומע לעו וילע 'ה תחגשה

דוסי ושענ וירומזמו דוד רכז .יוטיב תוזע ןלכו דוד ןנוקש תוניק שולש םג וללכנ לאומש רפסב
םיאיבמ ךכ ,"ול בוטו" החוור לואשל האיבה ותניגנש םשכו .םימעה תליפתלו ,לארשי תליפתל
לע תקפרתמה שפנ לכלו ,הנענ שפנ לכל הבוטו החוור םינש יפלא המכ הז ותליפת ירומזמ
!לארשי תורימז םיענ :היקולא

איבצמו המחלמ שיא ,ליח רובג
.ותיישותו ובל ץמואב עדונ רוביג וירוענ ימימ דוע היה ךכ ,םסרופמ ןגנ עדוי דוד היהש םשכ
לואש רצחל ואוב ינפל דוע .(חכ ,זי 'א לאומש הוושה) ותיירב עבטמ וב עובט היה יאבצה שוחה
לאומש) ורדעמ םישבכ ףורטל ואבש תוער תויח םע ויקבאמ לע הרובג ירופיס לארשיב וכלהתה
תעדי התא" :םהל ורמאב וידרומ רבחו םולשבא תא ישוח ענכשמ ותנקז תעלו ,(ול-דל ,זי 'א
לאומש) "ךיבא רוביג יכ לארשי לכ עדי יכ ...המחלמ שיא ךיבאו הדשב לוכש בדכ ...ךיבא תא
:וישנא ועבשנש דע ,ךלמ היהשמ ךכו ,לואש ימיב ךכ ,םימחולה שארב אצויה היה .(י-ח זי 'ב
רוביג קר אל היה דוד .(זי ,אכ 'ב לאומש) לארשי רנ תא הבכת אלו המחלמל ונתא דוע אצת אל
בכרומ דודג ךנחל עדויה - הלועמ דקפמ .הלועמ איבצמו דקפמ םג אלא ,המחלמ שיאו ליח
(בכ ,ל םש) לעיילב ינב םג םהיניבו - (ב ,בכ 'א לאומש) הרבחה ילושמ ואב םתצקמש ,םישנאמ
,תובסמה לכב דודל ןמאנ ראשנ הז דודג .(הכ ,ל ;ז ,דכ םש) םיירסומ תונורקעלו תעמשמל -
- הלועמ איבצמ .(זי ,אכ םש) "דוד ישנא" םה ,(ךליאו גי ,ב 'ב לאומש) "דוד ידבע" םה םה
לאומש) ויקולא 'הב קזחתהש רחאל ,גלקצ השעמב רבכו .םלועל ויתונותשע תא דבאמ וניאש
לכ תא םהידימ ליצמו םכמ ,םיסושה רחא הגופה אלל ףדור אוה :וחוכ תא הארמ אוה (ו ,ל 'א
תואבצ לע ןורשכב דקפ הדוהיו לארשי לע ךלמשמ .םה םשוכר לכ םהמ ללוש ףאו ,שוכרה
דוד ידיב הלעו .ןחצנו ,ןופצבש תוימראה תוכלממה לש בכרה ליח דגנ םחל ילגר ליחב .םיבר
.תרפ רהנ דעו םירצמ לובגמ הערתשהש ,יתבר הכלממ םיקהל

- בוהאה ונב דמע ושארב ,דרמה תא אכדל סונא היהשכ ,ותנקז ימיב םג ובזע אל הז רשוכ
רחאלו ויקולא 'הב קזחתה וכרדכ ,םלוא .ותוא האכדו המיהדה דרמה לע העומשה .םולשבא
הנושארה ותדוקפ ןמ לחה .םינונש םייאבצ םיסיסכתב דימ טקנ ,םימשל וניד תא רסמש
הלכו ,ולש םימחולה תונחמ ןוגרא ,(די ,וט 'ב לאומש) תפומל הרוצבה ריעה ,םילשורימ חורבל
דוד אופיא דמע - הנקזה ףס לע" .יחרזמה ןדריה רבעבש ,םירפא רעיב ,ברקה הדש תריחבב -
."תוחכ עפש וב הררוע אלא ותוא העירכה אל הרמה הבזכאה ,וחכ אולמב -

דיסחהו וינעה
רבכו .םדא ירציב המחלמ רוביג היה ךכ ברק הדשב המחלמ שיאו ליח רוביג היה דודש םשכ
ימ" :וירוענב וינעה דוד אוה .(א"ע בנ הכוס) "ונממ לודג ורצי וריבחמ לודגה לכ" :ל"זח ורמא
,(וט ,דכ םש הארו חי ,חי 'א לאומש) "ךלמל ןתח היהא יכ לארשיב יבא תחפשמ ייח ימו יכנא
'ה 'נדא יכנא ימו" ;(בכ ,ו 'ב לאומש) "'וגו יניעב לפש יתייהו" :ותלודג אישב וינעה דוד אוהו
ןוראהש ץפח אוה ןיא םולשבא תדירמ תעשב םג .(חי ,ז םש) "םלה דע ינתאיבה יכ יתיב ימו
יננה ,ךב יתצפח אל רמאי הכ םאו :םיברב עידומו םילשוריל ובישהל שקבמ אוה .וילא הוולי
הבג אל" :אלק םילהתב וירבד ונילע םינמאנ .(וכ ,וט 'ב לאומש) ויניעב בוט רשאכ יל השעי
."ינממ תואלפנבו תולדגב יתכלה אלו יניע ומר אלו יבל

לכ תא סחייו ,(כ ,זי םירבד) ויחאמ ובבל םור יתלבל :הרותה תווצמ תא םייקל דוד הכז
אשנ יכו ,לארשי לע ךולמל 'ה וניכה יכ דוד עדיו" :לארשיל םא יכ ומצעל אל הב הכזש הלודגה
.(בי ,ה 'ב לאומש) "לארשי ומע רובעב ותכלממ

גהנמהו ןידה תרושמ םינפל םישעמ השועה םדא ,ל"זח ןושל תועמשמב דיסח .היה דיסח דוד
לעבל גייס אלל תונמאנ אוהש ,ארקמב ותועמשמ רקיע יפל דיסחו .םרובע לומגל הפציש ילב
אל - היתויועמשמ יתש לע - וז תודיסח .(דועו ח ,הנ םילהת ;ט-ח ,גל םירבד) ותעובשו ותירב
תיתכלה הניחבמ ףאו םדא יגהנמבש יפ לע ףא לואשב ודי חלש אל דוד .וייח ימי לכ והתבזע
,דכ 'א לאומש) "הבוט ךרדב וחלשו וביוא תא שיא אצמי יכו" :ופדור תא גורהל ףדרנה יאשר
םיעדוי - דוד םגו לואש םג - םהינש ,ןכ לע רתי .הידוהו ההימת לש המינב לואש רמוא (טי
'הב םג אלא ,דודב קר אל םחול לעופבו םימש ןיד לבקל ברסמ לואש אלא .תוכלמה הנתינ ימל
.(זי חכ ;חכ וט 'א לאומש) ונממ בוטה והערל הנתנו ונממ תוכלמה תא ערקש

לש ופתוש תויהל אופא היה בייח ,(ח ,ז ;חי ,ג 'ב לאומש) "ידבע דוד" ,'ה לש ןמאנה ודבע דוד
תויהל ברס דוד אלא .ילאירה ירוטסיהה השעמה תפשל האובנה תאו החישמה תא םגרתלו ,'ה
ונתנווכו םילודגה תודיסחה יללכמ דחא ונדמילו .הז השעמב אוה ךורב שודקה לש ופתוש
ושרפל ןתינש ללכ ,(בי ,דכ 'א לאומש) ךב היהת אל ידיו עשר אצי םיעשרמ :"ינומדקה לשמ"ל
.(דועו א"ע בל תבש) "בייח ידי לע הבוחו יאכז ידי לע תוכז ןילגלגמ" ל"זח רמאמ ידי לע

םילודגה תונויסינה ןמ ויה (וכ קרפ םש) הליכחה תעבג השעמו (דכ קרפ לאומש) הרעמה השעמ
ירה יכ ,דודל העתפהה ןמ וב היהש רמול ןתינ הרעמה השעמ לע םאו .דוד דמע םהבש רתויב
ןיבל דוד ןיב השיגפה הליכחה תעבג השעמב ירה ,ידיחי הכותל סנכיהל לולע לואשש בשח אל
.(ה-ד ,וכ 'א לאומש) תננכותמ התייה לואש

דוד היה םש .הצקה לא הצקה ןמ תואיצמה התנתשנ םישעמה ינש ןיבש ןמזה קרפב ,דועו תאז
הישודק תא לואש עיקפהש רחאל השעמה עריא ןאכ וליאו ,ונתוח לואשו "ךלמה ןתח" ןיידע
תא םייקל ונוצר ןיאש ותעד הלג ךכבו ,(דמ ,הכ 'א לאומש) רחאל הנתנו דודל לכימ לש
.וב םחלהל ותטלחה השוחנו ,דודל חיטבהש תוחטבהה

:דוד תוכלמ תמקה השעמל ופתוש היהיש דודמ שקבמ ומצע 'הש םלוכל היה המדנ ןאכ ףא
העש התוא ןותנ וב בצמה ןכאו .(ח ,וכ) ךדיב ךביוא תא םויה םיקלא רגס דוד לא ישיבא רמאיו
:םיקולאלו ךל יוצרה השעמ השע ,עבותהו התפמה ןמ וב היה ,וישארו וירמוש לע ,לואש הנחמ
דוד .(בי ,ז םש) םהילע הלפנ 'ה תמדרת יכ ,םינשי םלוכ יכ ,ץיקמ ןיאו עדוי ןיאו האר ןיאו ..."
'וגו ידיב םויה 'ה ךנתנ רשא ,ותנומא תאו ותקדצ תא שיאל בישי 'הו" :וז העיבתל עדומ םנמא
תא תושעל דוד שקבתנ - הרעמה השעמב - םש .וזמ הרתי .הל הנענ וניא לבא .(גי ,םש םש)
לע ףאו (ח םש) ומוקמב השעמה תא תושעלו בדנתהל ישיבא שקבמ ןאכ וליאו ,ומצעב השעמה
...ןכ יפ

לע השעמל הלטב ומצע לואשש יפ לע ףא ,(בי ,דכ 'א לאומש) לואשל עבשנש העובשל ןמאנ דוד
שיא יחצור תא גרוהל איצומ דוד .דוד ירחא הפידרה ךשמה ידי לעו לכימ ישודק תעקפה ידי
אוה תשב שיאלו ,הניקו דפסמ רשוק אוה ונב ןתנויו לואש לע .תוכלמה אסכל והרחתמ ,תשב
.(אי ד 'ב לאומש) קידצ שיא :ארוק

ןיב ונב תשביפמ תא בישומ אוהו ,(חי ,גכ 'א לאומש) ןתנוהיל עבשנש העובשל ןמאנ דוד
דודל הנמדזנשכ םגו .(ז ,ט 'ב לאומש) "לואש הדש" תא ול ריזחמו ךלמה ןחלוש לע םידעוסה
םגש ,לואש תיב םע תוביריה תא דימתלו תחא םייסל - םינועבגה תשרפב - התואנ תונמדזה
ותעובשל ןמאנ ראשנ אוה ,(טכ ,טי 'ב לאומש) "תומ ישנא" םלוכ ויה תשביפמ תעדוה יפל
היה וז הניחבמו .ללכב דעו ןויצ תביש ימי דע םייקתהל ךישמה ןתנוי תיבו ,ןתנוהיל עבשנש
ואיצוה אלו ,ול םדקש תוכלמה תיבל ותעובשו ודסח תא רמשש ,םדק יכלמ ןיב דיחי דוד
.גרוהל

וז ותעובש םויק ךותמו ,(ל-טכ ,א 'א םיכלמ) עבש תבל עבשנש ותעובשל םג םינומא רמוש דוד
אוה .(טל-דל ,טי םש) לארשיל ןהו ,(ב ,י 'ב לאומש) םירכנל ןה דסח למג דוד .םלועה ןמ רטפנ
'א לאומש) הערב ודי חולשמו ,םימדב אובל - המחלמה רוביג - ונממ ענמש לע 'ה תא ךרבמ
תרכ רשאכו ןופצמ שיא היה אוה .(זי גכ 'ב לאומש) שדוק ויניעב ויה םדא ייח יכ ,(טל ,גל הכ
ומצע לע לטונו ויתונולשיכב הדומ היה .(ה ,דכ 'א לאומש) ותא דוד בל ךיו :לואש ליעמ ףנכ תא
הפצי םולחב דוד האורה :ל"זח ושרד ןכו .םיחקל םהמ קיפמו ,וישעמל תוירחאה תא
.(ב"ע זנ תוכרב) תודיסחל

הנידמ םכחו רבד ןובנ
"ץראב רשא לכ תא תעדל םיקלאה ךאלמ תמכחכ םכח"ו לואש "רענ" וילע רמא "רבד ןובנ"
.עוקתמ המכחה השיאה ול הרמא (חכ טי םש הארו כ ,די 'ב לאומש)

היהשכ םג םדאבש םיקלאה םלצ לע רומשל וידיב ועייס (בכ ,גכ 'א לאומש) ותמרעו ותמכח
,וכ 'א לאומש) אבחנו חדינ ותויהב ףא ,םיכיבמו םיליפשמ ,םיאכדמ םיבצמכ ,רומאכ ,ןותנ
לע םירעמ אוהש ךות ,"'ה תומחלמ" םחלהל ךישמה ,ומע ביוא ,ירכנ ךלמ תורשב דמועו ,(טי
םושלש םג לומתא םג :וינפב ול רמול לארשי יטבש לכ ולכי ןידב .(אי זכ 'א לאומש) ודסח שיא
:תרחא ןושל .(ב ,ה 'ב לאומש) לארשי תא איבמהו איצומה תייה התא ונילע ךלמ לואש תויהב
.(חכ ,הכ ;זט ,חי 'א לאומש) םעה ינפל אבו אצויה ,ךלמ ידיקפת לעופב אלממ חשמנש עגרמ

,בי ;ב ,ח 'ב לאומש) םהב םחלש םיכלמו תוביוא תוכלממ םע תוחישקב דוד גהנ ךרוצה תעשב
םגו ,(תג ךלמלו ןומע ךלמל ,יסוביה הנווראל וסחי הוושה) תוניתמב םג גוהנל עדי ךא (אל
,רומאכ .(תמחו רוצ ,רושג :ןוגכ) תונכשה תוכלממהמ המכ םע הווחאו תודידי ירשק רושקל
ףא .יתבר הכלממ םיקהו "רהנה רבע" לש בחרמב ןמז ותואב ררש ינידמה בצמה תא דוד לצינ
.(די ,ו ,ח 'ב לאומש) תושובכה תוצראה לע םיביצנ הנימו תיתכלממ תודיקפ דסי אוה

תילג תמחלממ לחה ,(חי ,ג םש דוע הארו םש םש) ךלה רשא לכב ועישוה 'הש דוד אופא הכז
ךמע היהאו" :וב םייקתנו (ד-א ה 'א םיכלמ) רהנה רבע תוכלממ שובכב הלכו (ה גכ 'א לאומש)
"ץראב רשא םילדגה םשכ לודג םש ךל יתישעו ךינפמ ךיביוא לכ תא התרכאו תכלה רשא לכב
,בכ םש) םלוע דע וערזלו דודל וחישמל דסח השועו וכלמ תועושי (ירק) לודגמ ;(ט ,ז 'ב לאומש)
ןכשו" :הלווע ינב והוניעש םיוניעו תומחלמ לש תכשוממ הפוקת רחאל ,לארשי הכז וימיב .(אנ
.(י ,ז 'ב לאומש) "דוע זגרי אלו ויתחת

יכ חכש אלו וירוביגו ויתוקלחמ ,ויפלא לע ,לארשי אבצ תא חפטל ,רומאכ ,עדיש דוד :דועו
אלא דבלב המחלמ סוסבו ברחב ליחב העושתה ןיאש בטיה עדי ,"תשק הדוהי ינב דמלל" וילע
תינחב אלו ברחב אל יכ ... :תילג תמחלממ לחה דוד ןניש הז רבד .לארשי תא עישומה 'הב
:םילהת ירומזמב הלכו ,(זמ ,זי 'א לאומש) ונידיב םכתא ןתנו המחלמה 'הל יכ ,'ה עישוהי
"טלמי אל וליח ברבו ,העושתל סוסה רקש ,חכ ברב לצני אל רובג ,ליח ברב עשונ ךלמה ןיא"
סובי אוהו ליח השענ םיקלאב ,םדא תעושת אושו רצמ תרזע ונל הבה" ;(חי-זט ,גל םילהת)
"טומי לב ןוילע דסחבו 'הב חטוב ךלמה יכ" .הברה דועו (די-גי ,חק ;די-גי ,ס םילהת) "ונירצ
תעד"ב הארו ט ט הירכז) עשונו קידצה ךלמה לע הירכז תאובנש רבתסמ .(ח ,אכ םילהת)
.ךלה רשא לכב ועישוה 'הש ,דוד - ןושארה קידצה ךלמב הדוסי (םש "ארקמ

םיקלא תארי לשומ קידצ םדאב לשומ
הכפהנ - ותריב ריע - םילשורי .(וט ,ח 'ב לאומש) "ומע לכל הקדצו טפשמ השוע דוד יהיו"
אוהו ,(אכ-וכ ,א והיעשי) "הב ןילי קדצ טפשמ יתאלמ ...הנמאנ הירק קדצה ריע" לש למסל
תאובנכ ,(ח-ז ,ז ;ב ,ה 'ב לאומש) הנומאב םעה תא העורה ךלמ לש סופיט באל היהנ ומצע
היהי אוהו םתא הערי אוה ,דוד ידבע תא ןהתא העורו דחא העור םהילע יתמקהו :לאקזחי
.(גכ ,דל לאקזחי) העורל ןהל

תא הוצי רשא ןעמל ויתעדי יכ :םהרבאב רומאה ןושלל זמור "ומע לכל הקדצו טפשמ השע"
ארקנ םהרבא .(טי ,חי תישארב) 'וגו טפשמו הקדצ תושעל 'ה ךרד ורמשו וירחא ותיב תאו וינב
,וכ םש) יתרותו יתקח יתוצמ יתרמשמ רמשיו... וילע דיעמ בותכהו ,(בי ,בכ םש) "םיקלא ארי"
אל ויתוקחו ידגנל ויטפשמ לכ יכ :ומצע לע דוד רמוא ןכאו ,(ו םש הארו ח ,ד םירבד ןייעו ה
תכלל ךיקלא 'ה תרמשמ תא תרמשו :המלש תא הווצמ אוהו .(גכ ,בכ 'ב לאומש) הנממ רוסא
םיכלמ) 'וגו ליכשת ןעמל השמ תרותב בותככ ויתודעו ויטפשמו ויתוצמו ויתקח רמשל ,ויכרדב
.(ג ,ב 'א

ונרפסב .תונקת תנקתה םגו םינקותמ טפשמ ירדסו םיטפוש יונימ םג טפשמ תיישע ללכב
ןיב ללשה תקולח רבדב דוד (שדיח ל"זח תעדלו) ןיקתהש ("טפשמו קח") תחא הנקת הרמתשנ
התייהנ דוד לש ותוכזב .(הכ-דכ ,ל 'א לאומש) םילכה לע םיבשויה ןיבו המחלמב םידרויה
.(ח ,ט 'ב םימיה ירבד ;ט ,י 'א םיכלמ הוושה) לארשי תוכלמל דוסי וק "הקדצו טפשמ" תיישע
יניעל הפחירש איה איה "םיקלא תארי לשומ קידצ םדאב לשומה" דוד תומד יכ רבתסמ
,(ה-א ,אי והיעשי) "ישי עזגמ רטח"ה לע האובנה ןוגכ ,םיקידצ םיכלמ לע םאבנהב םיאיבנה
.דועו (טי-די ,גל ;ו-ה גכ הימרי) דוד תיבמ "קידצ חמצ"ה לע האובנה וא

םימלועה תיבל תודוסיה חינמ
תאיצמ רבד תא וירוענ ימימ דוע ןנכתו הגה ןכ ,הביט תאו ותכלממ תא דוד ןנכתש םשכ
רומזמ ןיעמ אוהש ,םילהתב בלק רומזממ עמתשמכ ,"בקעי ריבאל תונכשמ 'הל םוקמ"
תא בר קסעב הילא ריבעה ,םלשורי תא שבכו ,לארשי לכ לע דוד ךלמשמ ןכאו .יפרגויבוטוא
תא ךפה ךכ י"עו ,םירעי תעבג איה (םש םילהת) "רעי ידשב" העש התואב בשיש ,תירבה ןורא
,להאב ןכש תירבה ןורא תא .(די-גי ,בלק םילהת) "דע ידע" שדקמהו שדוקה ריעל םלשורי
ירבד) הדובע ירדס ןיקתה ודילו .(הכ ,וט םש) "הונ" םגו (כ ,בי 'ב לאומש) 'ה תיב םג וארקש
םש) 'ה תיב תכאלמ לע חצנל םהיתוקלחמל םייוולהו םינהוכה תא ןגראו (גמ-זל ,זט םימיה
.ינשה תיבב ןהו ןושארה תיבב ןה ,םימלועה תיבב הדובעל דוסי ושמשש םירדס ,(וכ-גכ םיקרפ

לאומשל המודב ,דוד שידקה םישובכהו םיעונכה םימעהמ לבקש תוחנמהו המחלמה ללש תא
לאומש) תיבה ןינבל ,(חכ ,וכ 'א םימיה ירבד) היורצ ןב באויו רנ ןב רנבאו שיק ןב לואשו הארה
הדובע תוינכתו ןינב ירמוח ןיכה ,תיבה תא תונבל תושר דודל הנתינ אלש יפ לע ףאו .(בי-י ,ח 'ב
,הנוורא ןרוגב 'הל חבזמ - איבנ יפ לע - תונבל הכז ףאו .(ךליאו אי ,חכ 'א םימיה ירבד) ןינבל
שדקמהש ךדמלל ,לאומש רפס םתוח חבזמה ןיינבב .(א ,ג 'א םימיה ירבד) הירומה רה אוה
.דודל תיבה תכונח ריש רומזמ :דוד לש ויגיגה שארב דמע

ימ לעו ,שדקמה לע אליממ קלוח דוד תיב לע קלוחהו ,שדקמל דוד תיב רבחתנ ךליאו ןאכמ
.(ה ,ג עשוה ;ךליאו וכ םשו ,זט ,בי 'א םיכלמ הוושה) םש ומש ןכישש

םיקלאה שיאו 'ה דבע
ראותל דוד הכז השמ תמגודו .םיאיבנהו המואה תובא ומכ ,"'ה דבע" לש םרה ראותל דוד הכז
דוד תיב יכלמ יאצאצ תא םיאיבנה םינכמ "ידבע דוד" םשב .ותומב םגו וייחב םג הז םר
.םימיה תירחאב וכלמיו ובשיש

דוד הכז .(זי ,חי תישארבל והוושהו ז ,ג סומע) 'ה דוסב דמועה שיא ,'ה ריחב םג אוה "'ה דבע"
,זט 'א לאומש) "הלעמו אוהה םויהמ" ונממ הרס אלש ,'ה חור וילע החלצ ותחישמ םע דימש
"'ה תאריו תעד חור הרובגו הצע חור הניבו המכח חור" שרפתהל םנמא היושע וז "'ה חור" .(גי
"םינורחאה דוד ירבד"ב ונאצמש ומכ ,האובנ חור םג יאדו העמשמב שי לבא ,(ב ,אי והיעשי)
,לארשי יקלא רמא ,ינושל לע ותלמו יב רבד 'ה חור :התחיתפב רמאנ הב ,(ז-א ,גכ 'ב לאומש)
'ב םימיה ירבד) "םיקלאה שיא" ןויצ תביש ימיב דודל וארק ןכ לע (םש) 'וגו לארשי רוצ רבד יל
ונאצמ ןכו .(שוריפ םש הארו ,זכ ,ב 'א לאומש) איבנל ןתינש יוניכ ,(ול ,דכ בי הימחנ ;די ,ח
.(ב"ע חמ הטוס) המלשו לאומשו דוד הז אנוה בר רמא - ?םינושאר םיאיבנ ןאמ :ל"זח ירבדב

והורידגה ללכ ךרדב .לארשי יאיבנ ראשו ובר לאומש תאובנ ירהכ דוד תאובנ ירה אל םנמא
קובדל ביטיה דוד .(א"ע זיק םיחספ) "הניכש וילע התרששמ" ,"שדוקה חור" לעב םימכח
ומצע תא ףיקהו .(בכ ,וט 'א לאומש) בוטה אוהש 'ה לוקב עומשלו ובר לאומש תרותב
אוה ףא .לשכנש תעב םתחכות לבקו (ז 'ב לאומש ;ח ,בכ 'א לאומש) וידעצ תישארמ ,םיאיבנב
תכרדומ ,הגהנה לש םגד רצי ךכ ידי לעו ןוטלשב הנוהכה ירש תא ףתישו םירואב לואשל הברה
...םתושעל הלאה םיקחה תאו תאזה הרותה ירבד לכ תא רמשל" :הרותה ישפות ידי לע
.(טי-חי ,זי םירבד) "לאמשו ןימי הוצמה ןמ רוס יתלבלו

הבושת לש הלוע םיקמ
דוד םג .(כ ,ז תלהק) דוד ןב תלהק רמא ,"אטחי אלו בוט השעי רשא ץראב קידצ ןיא םדא יכ"
ויאטח תא שרפל םיברמו וילע םיסח םיבותכה ןיאו .אטחו הסנתנש תונויסינה לכב דמע אל
.םללגב רסייתהש םישנועה תאו

יתאטח ןתנ לא דוד רמאיו" :אטחב האדוהה דוס תא קר אל עדי - לואשל דוגינב - דוד אלא
תא ליטהל לוכיש םירקמב םג תוירחאב האישנה דוס תא םג אלא ,(גי ,בי 'ב לאומש) 'הל
.(טי-ה ,אנ םילהת) ןוועה תא םיקרממה םירוסייה דוס תא םג עדי אוה .םירחא לע תוירחאה
'א לאומש) ךיבא תיב שפנ לכב יתבס יכנא :דוד הדוותה ,בונב לואש לש םימדה השעמ ירחא
:ןתנל ,םירוכרכ אלל ,דימ רמאו ,ואטחב הדוהש קר אל עבש תבו הירוא השעמב .(בכ ,בכ
.אטחה תא קרמל דבלב האדוהה לש החוכב ןיאש עדי םג אלא !'הל יתאטח

יעמשב עוגפלו ישיבא תעצהל תונעיהל ברס ,םאישל ועיגה םולשבא השעמב וירוסיישכ םגו
ןכ התישע עודמ ('הל) רמאי ימו דוד תא ללק ול רמא 'ה יכ" :םיברב רמאו ,"הזה תמה בלכה"
םולשבא לע - המחלמה לש המויסב - ןנוקשמ רתויש רשפא דועו .(ךליאו ט ,זט 'ב לאומש)
.ותומלו םולשבא אטחש אטחל ןיפיקעב ומרגש ויאטח לעו ומצע לע ןנוק

םג אלא (ה ,דכ 'א לאומש הארו י ,דכ 'ב לאומש) "דוד בל ךיו" קר אל רמאנ "התסהה השעמ"ב
תיבבו יב ךדי אנ יהת - ?ושע המ ןאצה הלאו ,יתיועה יכנאו יתאטח יכנא הנה :רמאו הדוותה
ןרוגב 'הל חבזמ תיינבל דודל הארוהה הכמסנ הלא יודיו ירבדל .(זי ,דכ 'ב לאומש) יבא
רמוא התאשכ ,(ו ,אנ םילהת) "יתאטח דבל ךל" ה"בקהל דוד רמא :ל"זח ושרדו .הנוורא
,ךל םימילשמ םיעשופה לכ הבושתב ינלבקת םא ,הבושת םתישע אל המל ,םיעשופל
.(ב ,אנ בוט רחוש םילהת) םיבשה תא לבקמ התאש דיעא דעה ינאו ,לכה יב םילכתסמו

לש הלוע םיקהש ישי ןב דוד םואנ ,(א ,גכ 'ב לאומש) "לע םקוה רבגה םאנ" :ורמא דועו
לש הלוע םייקש - "לע םקוה" :ורמא דועו .(א"ע ה הרז הדובע ;ב"ע זט ןטק דעומ) הבושת
הלעמ לש הרובחב בתכנ הבושת השעשמ :ורמא דועו ;(טכ ש"דמ) תוכלמ לש הלועב הרות
.(ג ,חי םילהתל בוט רחוש) 'ה דבע ארקנו

ותיבו דוד םע תירבה
ינא" :ןבל בא ןיבש םיסחיל ,דוד תיבמ ךלמה ןיבל 'ה ןיבש םיסחיה תא ותאובנב לישממ ןתנ
וא ,םילאכ ובשחנש םדק יכלמל דוגינב אלא .(די ,ז 'ב לאומש "ןבל היהי אוהו באל ול היהא
לע ,תוסח ןתמו הביחל יוטיב אוה יומדה לש ועמשמ ארקמב ירה ,םהיניעב םילא ינבכ תוחפל
םינב ;(א ,אי עשוה הארו גכ-בכ ,ד 'א לאומש) לארשי ירכב ינב :םעה לארשי לש יוניכה ךרד
.(דועו א ,די םירבד) םכיקלא 'הל םתא

םלוע דע ןוכנ ךאסכ היהי ךינפל ,םלוע דע ךתכלממו ךתיב ןמאנו" :דודל חטבוה וז האובנב
הכורע ול םש םלוע תירב" :וז החטבה רבכ השרפתנ םינורחאה דוד ירבדבו .(זט ,ז 'ב לאומש)
תא המידו והימרי אבו .(בי-אי ,בלק ;ה-ד ,טפ םילהת דוע הארו ה ,גכ 'ב לאומש) "הרמשו לכב
םויק ןיאש םשכו ."ץראו םימש תוקחל" לארשיו 'ה ןיבש תירבל המודב ,דוד םע תירבה
:דוד תיב אללו לארשי אלל םלועה לש ומויק ראתל ןיא ךכ ,הלא "תוקח" אלל "ץראו םימש"ל
דודו בקעי ערז םג / .יתמש אל ץראו םימש תוקח / הלילו םמוי יתירב אל םא / 'ה רמא הכ"
תא (ירק - בישא) בושא יכ / בקעיו קחשי םהרבא ערז לא םילשמ וערזמ תחקמ / סאמא ידבע
.(בכ-זי םיקספ םש הארו וכ-הכ ,גל הימרי) םיתמחרו םתובש

,(זי ,בלק םילהת לא והוושהו זי ,אכ 'ב לאומש) "לארשי רנ" ותוא דוד ידבע םינכמ ונרפסב
אל רקב שמש חרזי רקב רואכו" :רואל קידצה לשומה לש ותוכלמ תא המדמ ומצע דוד וליאו
שיאה אוה דודש אצמנ .(גכ ,טכ םש) 'ה אסכ ארקנ םימיה ירבד רפסב .(ד ,גכ 'ב לאומש) "תובע
לכל דוד יהיו :ומע 'ה היה ןכאו ,(די ,גי 'א לאומש) ובבלכ שיא ול 'ה שקב :לאומש אבינ וילע
תורוקבו לארשי תורוקב הנפמ איה דסיש תוכלמה .(די ,חי 'א לאומש) ומע 'הו ליכשמ ויכרד
תיב לכמ רתוי ,הנש םישמחו תואמ עבראל בורק ,םימי ךיראה דסיש תוכלמה תיבו .םדאה
.ונל םיעודיה ןמ רחא הכולמ

:עבקנ הכלהבו .םוי לכב ול הכחמ ףא אוהו ,םוי לכב לארשי ללפתמ דוד תיב תוכלמ שודיחל
,הנושארה הלשממל הנשיל דוד [תיב] תוכלמ ריזחהלו דומעל דיתע חישמה ךלמה"
ימ לכו ...םדקמ ויהשכ וימיב םיטפשמה לכ ןירזוחו לארשי יחדינ ץבקמו שדקמה הנובו
אלא ,רפוכ אוה דבלב םיאיבנ ראשב אל - ותאיבל הכחמ וניאש ימ וא ,וב ןימאמ וניאש
.(א הכלה א קרפ ,םיכלמ תוכלה ,ם"במר) "...ונבר השמבו הרותב

בתכבש הרות יפכ ,ויבא דודכ תווצמב קסועו ,הרותב הגוה דוד תיבמ ךלמ דומעי םאו"
תקזחב הז ירה - 'ה תומחלמ םחליו הקדב קזחלו הב ךליל לארשי לכ ףוכיו ,הפ לעבשו
,יאדוב חישמ הז ירה לארשי יחדינ ץבקו ומוקמב שדקמ הנבו חילצהו השע םאו .חישמ
םימע לא ךפהא זא יכ" (ט ,ג הינפצ) רמאנש ,דחיב 'ה תא דובעל ולכ םלועה תא ןקתיו
.(ד הכלה ,םש ם"במר) " "דחא םכש ודבעלו 'ה םשב םלכ ארקל הרורב הפש