!םילבחמל ףדור ןיד

ןמדירפ יבצ ןתנ ברה

ב"לשת הנשב הנש


םוקמ ןיא יכ איה ותנקסמ .וניתורוקמ יפ לע ףדור ןיד ןורקע תא ריבסמ רבחמה :ריצקת
תא ןכסמו עשפה תיישעל דודיע ןתונ הז סחי יכ ,םילבחמו םיניירבע יפלכ תוינמוהו תונמחרל
ןעמל ,ףדורה תא ןידה רמוח לכב שונעל ונתוא הווצמ ונתרות ,ןכ לע .םדאה לש ודיתעו ומויק
.ואריו ועמשי

.לבחמ ;ףדור ןיד :חתפמ תולימ

ונצרא יחטש תובחרתה םע .הגאד הברמ םיסכנ הברמ :(ב קרפ תובא) םימכח ועבק רבכ
תויעב ונלצא וררועתנ ,(דל רבדמב) הרותב ועבקנש יפכ ,םיירוטסיהה תולובגל ,השודקה
.תושורדה תונקסמה תא איצוהלו ,ונמצעל ןנשל ונילעש תוקיתע-תושדח תויתכלה

תוסשל ,לבחל םיסנמ .השודקה וצראב לארשי תמוקת םע ומילשה אל ןיידע םלועה תומוא
םיערוזה םילבחמה םתואש העשבו .לארשי יתבב גרהו ברח םיאיבמה ,םדא יארפ ונב תיסהלו
שינעהל ידכ ,קדצ טפשמל םתוא םידימעמו ,אבצהו הרטשמה ידי לע םיספתנ ,סרהו גרה
םיעשופה לע םימחר אלמל ונילע המושש רסומ ונל םיפיטמו םיאב ,םהישעמ תועשר לע םתוא
םהישעמ לע םירזוח ,ךכ רחא םיררחתשמה הלאש ,ןבומ .לק שנועב םתוא רוטפלו ,הלאה
ילארשיה טופישה לע המוש הז רבד עונמל ידכ .לארשי ינב דבאלו גרהל ,ץרמ רתיב םיעשפנה
אלו ןוארייו ןועמשי ןעמל ,דיתעב סרהו גרה עונמל ןעמל ,םיאתמה שנועה תא םילבחמל תתל
!דוע ןודיזי

םכשה - ךגרהל אבה :תיתכלהה אקיספב העבקנ ,ולוכ םלועב תלבוקמכ ,תימצעה הנגהה תוכז
ארמגבו .ופוס םש לע ןודנ תרתחמב אבה :הנשמב (בע ףד) ןירדהנס תכסמב הרוקמ .וגרוהל
:םש
אוה ירה ,רמולכ ,םימד ול יא הרות הרמאש :י"שרפ) ?תרתחמד אמעט יאמ אבר רמא
,ונוממ לע ומצע דימעמ םדא ןיאש הקזח ,(וגרוהל רתומו המשנו םימד ול ןיאש ימכ ךל
,היל אנליטק יאפאל יאק יאו ,יל קיבש אלו יאפאל יאק אנליזא יא ,רמא רמימ יאהו
.וגרוהל םכשה ךגרהל אב םא הרמא הרותהו
לש הרותה ןידמ אוה ,וגרוהל םכשה ךגרוהל אבה לש תאזה הכלהה רוקמ יכ ,הזמ אצוי
.(בכ תומש) תרתחמ

,אליש ברד אדבועב םש ורמאש המ לע (בסו ,חנ תוכרב) י"שר ןיבה ךכו

םכשה ךגרהל אב םא הרמא הרותהו ,אוה ףדור יאה רמא ,והל ארמימל ליזאקד הייזח"
."הילטקו אפלוקב הייחמ ,וגרוהל
:י"שריפו
,תושפנ יקסע לע אבש יפל 'וגו תרתחמב םא ,וגרוהל םכשה ךגרהל אב םא הרמא הרותה
ןכ תעדל אב אוהו ,ךנוממ ליצהלמ ךמצע דימעת אל ,רתוח ונאצמת םאש אוה עדויש
.והגרהו התא םכשה הרות הרמא ,ךגרהיו ךילע םוקיש

הז ףדרנ ירהש ,וגרוהל וריבח רחא ףדור ןידל הז רוקמ י"שר ךימסה (זיק ףד) אמק אבבבו
םכשה ךגרהל אב םא הרמא הרותה ,בנגה אצמי תרתחמב םא רמאנש ,ופדור תא גורהל יאשר
:בתוכ אוה .הז ןידל רחא רוקמ ול שי (ח קרפ ןירדהנס) יריאמה וליאו .וגרהל

...וגרהל תרתחמב אצמנב הרותה הריתהש הז רמולכ ,ופוס םש לע ןודנ תרתחמב אבה
ודגנ סירתיו תיבה לעב אבי םאש ,תומ לע אב אוהש ותקזחש אוהו ,אוה ופוס םש לע
ןכיהו ,וגרהל םכשה ךגרהל אבה הרמא הרותהו ,וגרהל אבכ אוה ירה התעמו ,והגרהיש
ןושלו .םכל םה םיררוצ יכ םיניידמה תא רורצמ ,אמוחנת שרדמב הושריפ ?הרמא
.םכתא רצהל םתעדש רחא םהל וריצה התעמו .םכל רצהל םידימתמ ל"ר ,םיררוצ

היה וליא .וגרהל םכשה ךגרהל אבה הרמא הרותהו :ארמגה ןושל ול השקוה הארנכ יריאמה
אבהש ןאכמ :רמול םיאתמ רתוי היה ,י"שר לש ורבסה יפכ תרתחמה תשרפמ הז ןידל רוקמה
רחא רוקמ שי וליאכ אצוי ,הרמא הרותה :ןושלה ןונגס ךותמ םלוא .וגרהל םכשה ךגרהל
?הז ןיד לע הרותב רחאה רוקמה והמ ?הרמא ןכיהו :יריאמה שיגדה ןכלו ,הז ןידל הרותב
.אמוחנת יבר שרדמ תשרד דוסי לע ,סחנפ שרפב רוקמ ול אצמו

ל"זרא ןאכמ .םכל םה םיררוצ יכ ?המל 'וגו םיניידמה תא רורצ 'וגו 'ה רבדיו :םש ונינש ךכו
,םיניידמה תא רורצ :(אכ השרפ) רבדמב הבר שרדמב אוה ןכו .וגרהל םכשה ךגרהל אב םא
:ו"זרהמ שריפו .וגרהל םכשה ךגרוהל אבה :םימכח ורמא ןאכמ ,םכל םה םיררוצ יכ ?המל
םהב םחלהל םהילע םילכנתמ ויהש המ ףוריצב אלא ,רבכ ושעש המ רובעב שנוע הז ןיא
לש ורבסה יפכ שממ .ךגרוהל אבה והזו ,התע םג םכל םה םיררוצ יכ והזו ,דוע םאיטחהלו
.ןירדהנסב םש יריאמה

יכ ,ישונאה ילכשה ןויגהב םירבסומו ,םינמאנו םיכמסומ תורוקמ םה ,הלאה תורוקמה ינש
לא ,הרותה הרמא ,ייח תא ןכסל קפס לש לצ אלל ןנוכתמ ינשה דצהש םיאור ונאש םוקמב
הנגה לש ןידה והזו .ךייח הזב ליצתו ,ותוא גורהו םכשה אלא ,ךב עוגפל חילצי אוהש דע הכחת
.תימצע

הרזח המל ,ןיינעה תוליפכ תא ריבסהל ונילע ,םינמאנו םיכמסומ םה תורוקמה ינשש רחאמו
תא רורצ ןידב דחאו ,תרתחמב אב ןידב דחא ,םיימעפ ,תימצע הנגה לש הז ןיד תונשל הרותה
םיכירצו .וגרוהל םכשה - ךגרוהל אבה :הזה ללכה תותימא םיחיכומ םהינש רשא ,םיניידמה
.תאזה תוליפכה המל ראבל

אב ,ןושארה ןידה .ןידל ונל םיכירצ םהינשו ,ןיינעב תוליפכ ןאכ ןיא רבד לש ותימאל ךא
אבה ןמ ןכתסמה דיחי לע רבודמ םש יכ ,דיחיל תימצע הנגה תוכז לע דמלמ ,תרתחמב
לע אב ,םיניידמה תא רורצ ,ינשה ןידהו .וגרוהל םכשה ךגרוהל אבה ,הרות הרמא ,תרתחמב
ךגרוהל אבה לש ןיד שי רוביצה תנגהל םגש ,ולוכ םעה לש ,רוביצה לש תימצע הנגה תוכז
,םכדגנ הדמשה תלועפל תונכהה לכ םישוע םיניידמהש םיאור םתאש רחאמ ,וגרוהל םכשה
,דחא ןיד .םיניד ינש ןאכ שיש ,הזמ םידמל וניצמנ .םכייח ליצהל ידכ ,םתוא םידקהל םהילע
םעהו רוביצה לש תימצע הנגה ,ינשה ןידהו ;תרתחמב אב ןידמ דמלנה ,דיחיה לש תימצע הנגה
.רוביצב םיחצורה ועגפי אלש ענמ תלועפ תושעלו םמצע לע ןגהל םהילעש ,ולוכתבש 'סמב ראובמכ ,לארשיב תושפנ יניד ולטבש ירחא םג הז ןיד גוהנ היה לארשי תוצופתב
?אתכליה יאמל ,תונחב הל הבשיו ןירדהנס הל התלג תיבה ןברוח ינפל הנש םיעברא יכ (וט ףד)
לבא ,לארשימ תושפנ יניד הלטב זאמו ,תושפנ יניד ונד אלש רמול ימידבא רב קחצי בר רמא
םייקתהל ךישמה הז רבדו ,ירמגל תרחא וסחייתה ,וגרהל םכשה ךגרהל אבה לש הז ןיד יבגל
.הלוגה תונש לכ ךשמב ,לארשיב

:םידמול ונא (חלר ןמיס) ש"בירה תבושתב
רמואש אלא רסמ אל ןיידעש ,ופוס םש לעו ,דיתעה לע ,אוה ןידה ןמ ,רוסמה גרהנש המ
ףדור ומכ ,הכז םדוקה לכו ,רסמנה ליצהל ידכ ,ףדור ןידמ ותוא ןיגרוה זאו ,רוסמיש
...וגרוהל וריבח רחא

:ןלהלדכ ,זי ללכ ,(ש"ארה) רשא וניבר תובושתו תולאשב רתוי רבדה שרופמו

םדא ןודל ןיאש אקווד ונייה ,ןירדהנס ולגש םוימ ,ןיד תיב תותימ עברא ולטב יכ םג"
ןירדהנס ןיאש ןוויכד ,ןיד תיב תתימ הילע בייחש תוריבעהמ תחא לע התימ ובייחל
,ןירדהנסב םש בישחקד ולא לבא ,התימל וריבח תא ןודל טילש םדא ןיא ,םמוקמב
,תווממ ףדרנה תא ליצהל ,אבהלש אלא ,רבעשל לע ןיגרהנ ןיאש ,ןשפנב ןתוא ןיליצמש
,םתוא האורש םדא לכ תייארב אלא ,םידעו הדעב היולת םתתימ ןיאש ,ולטב אל
ןכסמ אוהש ,ושפנב וליצהל ןתינו ,ףדור ןיד היל יוה ...ךיער םד לע דומעת אל רמאנש
ןיפדרנה לארשי תא ליצהל רוסמה שינעהל הלוגה תוצופת לכב וגהנ ךכל ...םיברו דיחי
יתעמש ןכו ,זנכשאב יתיאר ןכו ...תבשב לחש רופיכ םויב וליפא ושנעל רתומו ...םדי לע
רודל המוקתו הדמעה ןיא ןכ אל םאש רוסמה שונעל םימעפ המכ וריתהש ,תפרצב
."...הזה

י"ע תושפנ יניד םע רושק וניא ,רוביצה לשו דיחיה לש תימצע הנגה ןיד יכ ,שרופמ אצוי ירה
םע םיגיוסמ םה רשא ,הריבע רבועש ימל שינעהל םישורדה ןוידה ירדס םתוא לכלו ,ןירדהנס
דיחיה תא ליצהל רבודמ ןאכ יכ ,םויה םתוא גיהנהל םיטילש ונא ןיא ןכלו ,תויתכלה תולבגמ
לש ןיד שי םהילע .לארשי ינב ךותב סרהו גרה עורזל םיחלשנה םילבחמה ידימ רוביצה תאו
תוריהמב ותוא לסחלו ותוא רוצעל לארשימ םדא לכ לע הווצמ רשא ,וגרהל וריבח רחא ףדור
.דיתעב תוומ וערזי אלש ,תושפנ הז ידי לע ליצהל ידכ ,תירשפאה

:(א קרפ שפנה תרימשו חצור 'ה) ם"במרה בתוכ ךכו

ףדרנה ליצהל ןיווצמ לארשי לכ ירה ,ןטקה ףדורה היה וליפא ,וגרהל וריבח רחא ףדורה
.ףדור לש ושפנב וליפאו ,ףדורה דימ
הצצפה תא םיאיבמש ,םמצעב הזה עשפנה השעמה םישועש הלא לע קר אל רמאנ הז רבדו
הלא לכ ,ןאכל םתוא םיחלושו הזה עשפה םינגראמה הלא םג אלא ,ףטו םישנא הזב םיגרוהו
.םהידי ומב רבדה ושע וליאכ ,לעופב םיחצורל םיבשחנ

ארקמה והז ,ךפשי ומד םדאב םדאה םד ךפוש :(ט תישארב) בותכה תא ךכ ראבמ שרדמה
ינב חצר עונמלו ,םדאה ייח לע רומשל ,םלוע יאב לכל הווצמהו ,םדאה ייח ךרע תא שיגדמה
השרפ הבר) שרדמה שרוד ,תאזה תוליפכה תשגדה ,םדאב םדאה םד ךפוש :ןושלה תא .םדא
,ומצעב הז תא השע אל םא םגש ,ךפשי ומד חילש ידי לע ,םדאב םדאה םד ךפוש וליפאש ,(דל
ןב םג יכ ,י"שר םש שרפמו .התימ בייח אוה ,םדא ינב חוצרל והשימ חלש ,רבדה תא ןגרא קר
.ומצעב חצורה ןידכ בייח ,םדא ןב גורהל וריבח תא חלושה חנ

,תורומח תוריבע ראש ןיב ינושה תא שיגדמ (ד קרפ ,שפנה תרימשו חצור תוכלה) ם"במרה ןכ
ובושי תתחשה םהב ןיא ,םימד תוכיפשמ םירומח תונווע שיש יפ לע ףאש :םימד תוכיפש ןידל
ןניא תבש לוליחו תוירע רמול ךירצ ןיאו ,םיבכוכ תדובע וליפא ,םימד תוכיפשכ םלוע לש
םג איה םימד תוכיפש לבא ,םוקמל םדא ןיבש תוריבעמ קר םה תונווע ולאש ,םימד תוכיפשכ
לכ השעש תווצמה לכ ןיאו ,רומג עשר אוה ,הז ןווע ודיב שיש לכו ,וריבחל םדא ןיבש תוריבעמ
דמלו אצ ,'וגו שפנ םדב קושע םדא רמאנש ,ןידה ןמ והוליצי אלו הז ןווע דגנכ ןילוקש וימי
ויתויוכזו ויתונווע ורדסנשכו ,באחאכ היה אל קר וב רמאנ ירהש .םיבכוכ תדובע דבוע באחאמ
אלא ,ודגנכ לוקשש רחא רבד םש היה אלו ,הילכ ובייחש ןווע אצמנ אל ,תוחורה יקולא ינפל
ירהו .לכות םגו התפת ול רמאנו .תובנ חור הז ,'ה ינפל דומעתו חורה אצתו רמאנש ,תובנ ימד
.ודיב גרוהל רמוחו לק ,בבס אלא ודיב גרה אל עשרה אוהלק שנוע תתל הז ידי לעו ,ידוהיה בלב העובטה םימחרה תדימ ןאכ לצנל םישקבמש הלאו
ןתנו" :(גי םירבד) רמאנש ומכ ,םימחרה תדימל םיווצמה ונא יכ רוכזל שי ,הלאה םילבחמל
אל" :(הכ םירבד) תדחוימ הווצמ םג הנתינ ,םינמחר ינב םינמחר ונל ,"ךמחרו םימחר ךל
,ףדורה לע סוחל אלש ;השעת אל תווצמ ,הרותב תווצמ ג"ירתמ דחא יהוזש ,"ךיניע סוחת
הווצמ) ם"במרהל תווצמה רפסב אוהו .ףדרנה תא ליצהל ידכ ןידה רמוח לכב ושינעהל אלא
אל תווצמ אוהו ,(א קרפ שפנה תרימשו חצור 'ה) ם"במרבו ,(ארת הווצמ) ךוניחה רפסבו ,(גצר
ליצהל ידכ ,םיירשפאה םיעצמאהו םיכרדה לכב ותוא גורהל אלא ,ףדורה לע סוחל אלש השעת
.םימד תוכיפש עונמלו ,לארשימ שפנ

:האלפנה ותרדגהב (טל קרפ ,ישילש קלח) םיכובנ הרומב ם"במרה ירבד דואמ ונמאנו
.םיאורבה לכ לע איה תוירזכא - םיניירבעה לע תונמחרהש

יפלכ תזרפומהו המודמה תוינאמוהה .םירבדה תקדצ םיניבמו שוחב םיאור םויה ונומכ ימו
דודיע ןתונ הזו ,םיניירבע יפלכ תוינאמוהו תונמחרב םיזחאנ .ונרכועב איה םיפדורו םיניירבע
ומויק םינכסמו ,םיניקת הרבח ייח תודוסי תורערעתה היתובקעב איבמה ,עשפה תיישעל
.םדאה לש ודיתעו

ואריו ועמשי ןעמל ,ףדורה תא ןידה רמוח לכב שונעל ונילע הווצמ הז תמועל השודקה ותרות
!םויה םכלוכ םייח - םכיקולא 'הב םיקבדה םתאו !דוע ןודיזי אלו