ותרותו וייח - בוט םש לעב לארשי יבר

יספלא קחצי ר"ד ברה

ס"שת הנשב הנש

:רמאמה ןכות
םירוענ
םש לעב םדא יבר םע השיגפה
בוטיקמ ןושרג םהרבא יבר תוחא םע ויאושינ
תולגתהה
םידודנהו םוסרפה
ותחפשמ ינבו ט"שעבה ידימלת
םינורחאה וימי
תורודל ט"שעבה
תורודה תעדותב בוט םש לעבה
ט"שעבה תרות
ט"שעבה תרות לש תודוסיה תשלש .אי
ט"שעבהו הלבקה .בי
ט"שעבה יחבש רפסה .גי
ט"שעבה תנשמב לארשי ץרא .די
בוט םש לעבה תודלותל תרחבנ היפרגוילביב


.ותרות תודוסיו ט"שעבה לש וייח תודלות :תיצמת

.הלבק ,בוט םש לעב לארשי יבר ,ט"שעב ,תודיסח :חתפמ תולימ

םירוענ .א
"ט"שעבה יחבש" רפסה ךותמ בואש ויתודלות לש עדיה רקיע .לפרעב םיטול ט"שעבה תודלות
תורשע זאמו ה"עקת תנשב תורודהמ המכב ספדנש תודיסחה לש ןושארה הדגאה רפס -
םיטרפהו ןימא רפסכ הלגתנ תירוטסיה אלו תידגא ותמגמש רפסה .תופסונ םימעפ
ועבק ויתודלות יבתוכ לכ .םירורב םניא ותדלוה תנשו ותדלוה םוי .םיקיודמ ובש םיירוטסיהה
לולאב י"ח :ועבק ד"בח תורוקמ .תיתורירש וז העיבק םלוא ,(1700) ס"ת :ותדלוה תנש תא
.ח"נת

,קסלודופ - ץינימאק דיל רצבמ ריע :תונוש תורעשה שי OKOPY פוקוא ותדלוה םוקמ יבגל םג
הרייע ;"רפסל ךומס ייחלאוו תנידמב" ;ט"שעבה יחבש חסונב ,היבדלומו ןילופ לובגל בורק
לש יחרזמ ימורדה לבחב תועדה לכל איה הביבסה .האימולוקב בוחר וא הנוכש ;הילודופב
לופונרטו יקצינלימח תוזוחמ םויכ) תיחרזמה היצילאגו הילודופ - זאד הינלופ תוכלמ
.(הניארקואב

."םינש האמל ךומס" ,םיגלפומ םינקז םתויהב הרשו רזעילא וירוהל דלונ לבוקמה יפל
ץראב הריהזמ הריירק השעש רחאל םג ,ותרהט לע רמש באהש םושמ הזכ ןבל וכז םירוהה
.והומכ ןיאש םיחרוא סינכמ היה באה .ןבל וכז זאו ול הכחמ ותשא תא אצמ ובושב .ויבש
.ומצעב ןטשה ול השעיש ןחבמב דומעי םא ט"שעבה לש הלודגה המשנב ותוא תוכזל טלחוה
ול וקינעהו הביחבו הבהאב והולביק תבשה תא לליחש יפ לע ףאו תבשה םצעב וילא אב הלה
.ןחבמב דמע אוה .בוט לכמ

לבא ,"דאמ ודומילב חילצהו" ,רדחל ותוא וסינכה הרייעה ינב .דאמ ריעצ ליגב םתייתנ דליה
הרייעה ינב ונממ ושאייתה ,וב דדובתהלו רעיה לא "רדחה"מ חורבל גהונ היהש רחאמ
.ושפנל והוחינהו

תיבל םכילוהלו דומלתה תיב לא ןבר לש תוקונית איבהלו ךילוהל" ומצע לע לביק טעמ לדגשמ
השודקה ותדובע התיה תאזו ,םיענ לוקב ןמאו השודקו אבר הימש אהי ןמא רומאל תסנכה
רמזמ היה תוקוניתה תכילה תע לכבו ,אטח וב ןיאש לבה אוהש ןבר תיב לש תוקונית םע
תחנה היה יכ הלעמל הלעמל התלע ותדובע יכ ,קוחרמל עמשיו בר קשחבו םיענ לוקב םהמע
."הלעמל ןוצר תע היהו שדקמה תיבב םירמוא םיולה ויהש רישהמ ומכ הלעמל לודג

,אבחהב דומלל ול רשפיאש רבד ,שרדמה תיב רמוש תויהל היה אבה ודיקפת

םירועינה ונשישכו ןשי היה םירועינ שרדמה תיב יבשוי ויהש ןמז לכ :וכרד היה ךכו"
ןשיל רזח זא ,םדא ינב ורעניש תעה אבש דע המת הדובע ותדובע דבעו ןושילמ רעינ יזא
."הלילה לכ ןשי אוהש ויה םירובסכו

םש לעב םדא יבר םע השיגפה .ב
ויבא וצ יפל רשא ,םש לעב םדא יבר לש ונב םע ותשיגפ היה רענה לש ותוחתפתהב אבה בלשה
אוהו רזעילא ןב לארשי ארקנה דחא שיאל" ,"אתיירואד ןיזר םהש" ויבתכ תא תתל וילע היה
.פוקואב ררוגתמ אוהו ,"ותמשנ שרושל םיכייש םה יכ ....םינש ד"י ןבכ

םלוא ,שרדמה תיב רמושל הנווכהש ותעדב הלע אל לבא ,פוקואל עיגה ןכא םדא יבר לש ונב
דחא סרטנוק ולצא ריאשה אוה .רענה לש תדחוימה ותוגהנתה תא האר ךשוממ בוקיע רחאל
.םלוכ "םיבתכ"ה תא וינפל חינה ,ןיינע וב הלגמ רענה יכ הארש רחאמו

ידוהיש ןכתיי אל ןכש רופיסה תא לסופ יקצדורוה .רקחמה תא הקיסעה םדא יבר לש ותומד
יבר םע םדא יבר תא תוהזל הסינ תוילגרמ ןבואר ברה ;הזכש קהבומ ינלופ םשב ארקיי
'ג 'פורפ ;ומש לש תובית ישאר - םדא םשב ארקנ וידכנ תודעלש ,ןיטהורמ השמ דוד םהרבא
םולש תעדלש ,אנליומ ףרוצ לשה יבר םע םדא יבר תא תוהזל הסינ רזומ לופלפ ךרדב ,םולש
לש תומד גארפב התיה ןכאש אצמ קורמש אנח 'פורפ ;םייאתבש םה "םיבתכ"הו יאתבש היה
יבר לע ז"יה האמהמ סרטנוק הלגתנ ףאו םעב וצופנ ויתואלפנ ירופיסו םדא יבר םשב לבוקמ
."ט"שעבה יחבש"ל וסנכנ וירופיסמ םיינשש םדא

ט"שעבה .ט"שעבה תא תורוהל הז הרומ ליחתה יתמ םיעדוי ונא ןיאו ט"שעבל היה רחא הרומ
ודימלת ,האנלופמ ףסוי בקעי יברו ,"ילש יברו ירומ" הז הרומל ,(ץראב וסיגל ותרגיאב) ארוק
וניבר השממ לבקש [ינולישה] ינלושה 'יחא" :הרומה לש ומש תא הלגמ ,ט"שעבה לש קהבומה
והילא לש ובר היהו ה"ע ךלמה דוד לש וניד תיבמ ךכ רחאו םירצמ יאצוימ היהו םולשה וילע
."עודיה ולש ובר" ארקנ אוה ט"שעבה יחבשב ."ה"הלז ירומ לש וברו איבנה

ךלוה אוה םויהכש" הליהקה ינבל הארנ ,ט"שעבל םדא יבר לש ונב ןיב תורבחה לש וז הפוקתב
לכ םיעדוי ונא ןיא ."ל"נה ותשא התמו םימיה הל וכרא אל לבא .השא ול ונתיו םיבוט ךרדב
.ט"שעבה לש הנושארה ותשא תויהל התכזש ימ לש ההזמ טרפ

בוטיקמ ןושרג םהרבא יבר תוחא םע ויאושינ .ג
זוחמה ריע - דארבל "הכומסה הליהקל" רבע ,תוימואתפה תותימה תביסב ילוא ,םשמ
לכש דע לודג םכח היהו דאמ דע גלפומ ןדמל היהו" םלוכ יניעב ןח אצמ וז הליהקב .הלודגה
איצומ היה ,וילא ואוביו םישנא ןיב ביר היה רשאכו ויפ לע םירמגנו םיכתחנ הליהקה ירבד
."ומע םלש םבל היה - בייחהו יאכזה - םהינשו ,םטפשמ רואל

יחבש לעב - בוטיקמ ןושרג םהרבא יבר לש ויבא ,וינפל עיפוה הלאה םיטפשמה דחאב
ול םיארוקה שי - םהרבא ומש היה ונב ירהש איה תועט יאדובו םהרבא ול ארוק ט"שעבה
חורב הארש ,ט"שעבל הנח השורגה ותב תא עיצה אוהו ויניעב ןח אצמ ןידה קספ .םירפא
םוש םהיניבש םכסהב בתכיי אלש יאנתבו םיכסה ט"שעבה ."וגוז תב איה ותב"ש שדוקה
.רזעילא ןב לארשי דבלב ומש בתכיי אלא ומצע לע חבש ירבד

השורגה םתוחא ןיב םיאנת םיבתכה ןיב אוצמל ועתפוה וינבו ,תמ באה ותיבל הרזח ךרדב
רחא" ,המצעב הלכה התיה םהש תומכ םיאנתה תא הלביקש הדיחיה .רכומ יתלב םדא ןיבל
."הז ירחא רהרהל ןיא וניבא יניעב רשכוה רשא

הרתסהב תאז השע אוה םלואו ותלכ תא שקבל ט"שעבה אב ,תודמלמה "ןמז" םייתסנשמ
."ונושלו ומעט תא הנשיו הבחר הרוגחו רצק ליצעלפב םיקירה דחאכ" עיפוה אוה .האלמ

בוטיקמ ןושרג םהרבא יבר - השאה יחא .רתויב םישק םימי ט"שעבה לע ורבע ךליאו ןאכמ
לכב חלצוי אל" םג אלא ,רובו ץראה םע קר וניאש ררבתנש ,יורק יתלבה סיגהמ רטפתהל הצר
תיזכרמ תוישיאכ קדצב גצומה סיגה לש ןיועה וסחי תא ותוארב ט"שעבהש רבתסה ."וישעמ
לש "ותורתתסה" לע העדיש הדיחיה ."חלצוי אל" לש םשורה תא קזחל ידכ לכה השע ידורבב
.רבד התליג אלש הנח ותשא התיה ,ט"שעבה

ותשא םע רבוע ט"שעבה .ויכרצל סוס ול הנוק אוהו ,וסיג תא ריעהמ חלשמ ןושרג םהרבא יבר
היה ט"שעבה .בוסוקל בוטיק ןיבש םירהה םהש םירעשמש ,"םילודגה םירהה ןיב" רוגל
היה" ט"שעבה .ול םיקוקזל תרכומו ריעל טיטה תא הכילומ התיה ,הנח ,איהו "טיט רפוח"
םשל ןתונו ץראב אמוג רפוח היה לוכאל הצור היה רשאכו תולודג תוקספהב דימת הנעתמ
."ותינעת רחא ולכאמ לכ היה הזו המחה םוחמ הפאנ היהו םימו חמק

טחושכ ,דמלמכ ,דמלמל רזועכ סנרפתמו בושי תומוקמל רבוע אוה תודדובתהה תונש רחאל
יברו (ץיבולזאימ ברה םימיל) בוד קחצי יבר וב םיקבד םש ,ץיבולזאיל ךומסה ץיוולשיק רפכב
ןיידע םלוא ,ץיבולזאימ ברה - תוילגרמ יבצ יבר ינב םהינש ,(דיתעל אהרטסואמ ברה] ריאמ
.ותורתתסהב ךישממ ט"שעבה

םלוא ,ותורשב ןולגעכו ותרשמכ ולבקמ ןושרג-םהרבא יברו ידורבל ט"שעבה רזוח םשמ
ידכ רפכ הזיא"ל םעפהו תינש וחלשמ ןושרג םהרבא יברו ויסיסכתב ךישממ ט"שעבה
רעיב תודדובתה תיב ומצעל הנב" ט"שעבה וליאו הנח לע לטומ הסנרפה רקיע ."םש סנרפתיש
שבל ,ול הנבש הוקמב לובטל גהנ רפכב ."תולילה תוברל םימיה לכ דמולו ללפתמ היה םשו
.ץראה םעכו רובכ ןיידע גהנ םירז יפלכ לבא .םילבוקמה גהנמכ תולח ב"י לע עצב ,ןבל ידגב
לבא ,העשל ףשחנ אוה - בוטיקל וא ידורבל םא רורב אלו - ריעה לא ותדרב םעפל םעפמ
.םירבדה לע תופחל חילצמ

תולגתהה .ד
יחבש רפס .גיהנמכ ולש תולגתהה הלחהו םסרפתהל ול רתוה ששו םישלש ליגל ועיגהב
ןפואב ט"שעבה הלגתמ ,תולגתהה ירופיסמ םיינשב .וז השרפב תורוסמ המכ לע רמש ט"שעבה
תירוביצ איה תולגתהה םירחא םיינשב וליאו ומויק רבד תא םימסרפמה םהו םידדובל ישיא
טסולטב התיה תאזה תולגתהה .תינחורה תוגיהנמה האב הירחאלש ,םילוח יופירב התישארו
."דמלמ" היה הבש

ומשב רושקה רופיסה אוה ט"שעבה הלגתמ וינפבש םדאה לש ומש עיפומ ובש דיחיה רופיסה
הפיה תולגתהה רופיס םג אוהו ,םירחא תורוקממ םג ונל רכומה ,אימולוקמ דוד יבר לש
האור אוה הלילה תוצחב ותעתפהל .ט"שעבה תיבב תוהשל ץלאנ אימולוקמ דוד יבר .רתויב
הדיחיה םעפה וזו) ,ט"שעבה תשא תא ררועמ אוה .איה הפירשש היה רובסו רונתב קלוד רוא
רוא איה וז שאש הלגמ אוה זאו שאה תא הבכי אוהש העיצמ איה ,(המשב תארקנ איהש
.תושגרתהמ ףלעתמ אוהו ט"שעבה לע חרוזה

םהרבא יבר לש דחא דימלת םשל אבש דע ,םוסרפה תא ט"שעבל הנקמ וניא ןיידע הז יוליג
,םהל םרג ט"שעבהש ,תוביסנ .תבשב םג ט"שעבה תיבב תויהל ברסמ אוה ,בוטיקמ ןושרג
,רוביצב יפב הזה "ץראה םע"ש תוארל םהדנ אוהו ט"שעבה לצא תבשב תויהל ותוא וחירכה
ןב"כ ט"שעבה ןיידע עיפומ תבש לילב .תולח הרשע םיתשל תבשב וידי לטונו הוקמב לבוט
ילולימ םוגרת ונייה ,הזכ רפכ שיאל םיריבסמש ומכ עובשה תשרפ תא ול ריבסמ חרואהו "רפכ
.ףלעתמ אוה םגו תרעוב שא האורו הלילב ררועתמ אוה םג .שידייל תירבעמ םיקוספה לש
אל רשא אתיירואד ןיזר ,הרות ירבד" רמאו "תולגתהב" ט"שעבה היה רבכ רקובב תבשב
רשא "םילודגה םידיסחה תכ"ל הלגיש וילע "רזוג" אוה תבש יאצומב ."םלועמ ןזוא ןתעמש
השמ יבר - "הליהקד ברה" הבש ,בוטיקב רבודמש ריבס - "הליהקד ברל" םגו ריעב ויה
תולגל אל - הינוריאה הברמל - הווצ רשא דימלתה .ט"שעבה תלודג תא עדי רבכ - בוטיקמ
ותוא שקבל ולש רפכל םלוכ וכלה"ו הנומאב ותכאלמ תא השע ,ןושרג םהרבא יברל תאז
םה .םתארקל ךלה אוהו וילא םיאב םהש ושדק חורב האר רבכ ט"שעבה ."הריעה אוביש
.תינחור איה תולגתהה .םגיהנמל והוריתכהו רעיב ושגפנ

עוצקמ .תולוגסו תועימק ,םישחלב קסועה ונייה ,"בוט םש לעב" ומצע תא הנכמ לארשי יבר
הפסונ לארשי יברלש אלא ,הלבקה תוחתפתה תובקעב ,וז הפוקתב עודי היה "םשה לעב"
היה אל הז ראותש חכוה םלוא ,תונוש תויונשרפ ונתינ הז ראותל .בוט םש לעב - בוט הלימה
.םראתל "בוט" הלמה תא ופיסוהש םירחא םש ילעב םג ויהו לארשי יברל ידעלב

הכזש ןושארה .ךכ םשל דחוימ רפוס תלבק ךירצה ט"שעבה לש ויתועימק תא םישקבמה יוביר
יחבש" רבחמ לאומש ר"ב רב בד יבר לש ונתוח ,רפוס רדנסכלא יבר היה הז דיקפתב
תמכסהב הז םג ,ףוסבו בושטידרב ,ןבל - הדשל רבע ,ט"שעבה תמכסהב םלוא ,"ט"שעבה
היהש ,האנלופמ ףסוי בקעי יבר לש ותציחמב תויהל ונתחל רשפיאש רבד ,בורמינל ,ט"שעבה
לש ותוליעפב דבכנ םוקמ ספותה ,רפוס שריה יבצ יבר - רפוסל רחבנ ומוקמב .בורמינב בר זא
.ט"שעבה

םידודנהו םוסרפה .ה
תומוקמה תמישר .םילודג םיקחרמל עיגמ ועמשו המוצע תוריהמב םסרפתמ ט"שעבה
,קצולסל דע ט"שעבה עיגה קפס ילב .הלודג איה םלצא ט"שעבה רוקיבב םיראפתמה
ךיסנה תוזוחא לכ לש םישארה םירכוחה" ,הילדגו לאומש םילודגה םיריבגה לש םתנמזהל
.םיינוציח תורוקמב םג רשאתמ "ט"שעבה יחבש"ב הבחרהב אבומה הז רופיס ."ליוודזר
ט"שעבה ,םירוגמל "המוח תיב" תכונח םע ט"שעבה תכרב תא םישקבמ םילודגה םירכוחה
.םייקתה םנמאש יפכ ,םפוסו םדיתע תא םהל הלגמ

ושומיש לע רפסל תידיסחה הדגאה הברמ ,םיקחורמ הכ תומוקמב ט"שעבה ירוקיבל רבסהכ
רקיב ,םהיתומשב םימושרה ,תומוקמ העשתו םירשעב ."ךרדה תציפק"ב ט"שעבה לש
ורוקיב לע תורפסמ םע תורוסמ .הניארקוא ,היצילאג ,אטיל ,ןילאוו ,הילודופב םהו ט"שעבה
םירהה ןמ ותדרב ט"שעבה ללפתה ובש תסנכ תיב השודקב רמשנ ץמאינ - הרטאיפב) הינמורב
תוליהקב - הירגנוהב ;ט"שעבה לש "דומע"ה רמשנ היצילגבש ידורבב ;(ררוגתה םהבש
.תובר םימעפ ט"שעבה רקיב שורמרמב ;ו"קת תנשב ט"שעבה רקיב שטנרטו רובמוז ,בולאק

ןאהסרואינש קחצי ףסוי יבר ר"ומדאה י"ע ומסרופש ,תויד"בח תורוסמש רמול ןידה ןמ
ותולגתה לע ,ט"שעבה לש ודומיל ךרד לע ןיטולחל םירחא םירופיס תורפסמ ,שטיוואבוילמ
קלח .ןוגרמסו קסנימ ,קסולה ,קסניפ ,קסירבב םג ט"שעבה רקיב הלא תומישר יפל .ומוסריפו
רואינש יבר לש ומשב ט"שעבה יחבשב ומסרופ רשא תורוסמה תא תורתוס הלא תורוסממ
.ידאלמ ןמלז

םימעט הברה .ןילופבש הילודופ זוחמב תישאר ריע רבעב התייהש זוב'זמל ואיבה ברה ומוסרפ
ול הנתינ ,זוב'זמב הב רגש הרידה יכ הלגתנ הנורחאל .וז ריעב ותובשייתהל ורסמנ
יכמסמב .ריעה יבשות םהב וביוחש םימולשתה תא היריעל םלשלמ רוטפ היהו םניח-תרידכ
הייריעה םגש ךכל תודע - "בוט םש לעב לארשי רוטקוד"כ עיפומ אוה וב םינדה היריעה
.יאופרה וחכב הריכה

ותחפשמ ינבו ט"שעבה ידימלת .ו
.תעבוקל התיה תינחורה ותוגיהנמו ינשימ רבדל תולוגסהו תועימקה ,"תומש"ה ויה הרהמ דע
,םידיגמ ,םילבוקמ ,םיבר - וילא ואבש םיילוגסה םידימלתהמ .וילא םירהונ ולחה םיפלא
:םיאבה תומשה תא ןייצל רשפא - םיריבג
- האנלופמ ןהכה ףסוי בקעי יבר ,ט"שעבה לש ושרוי - שטירזממ "לודגה דיגמה" רעב בד יבר
,הנסורקמ םייח יבר ,ץירוקמ סחנפ יבר ,תודיסחה לש הרפוסו ט"שעבה לש בוהאה ודימלת
ונהיכ הלא לכ .ןלשימרפמ לודגה ריאמ יבר ,הלופשמ ביל יבר ,בושטולזמ לכימ לאיחי יבר
םוחנ יברו קסבטיומ לדנמ םחנמ יבר םיר"ומדאה םג ולצא ויה םתוריעצב .םיר"ומדאכ
.לבונרשטמ

הירא יבר ,בוטיקמ ןושרג םהרבא יבר :ט"שעבה לצא ויה םיינבר םידיקפת יאשונו םינברהמ
יבר ,שטיבולזאימ תוילגרמ בד קחצי יבר ,אהרטסואמ תוילגרמ ריאמ יבר ,האנלופמ ביל
לארשי יבר ,אהרטסואמ ןירפלה דוד יבר ,ןפעטסמ לאוי ףסוי יבר ,אנדורוהמ לכימ לאיחי
ןימינב יבר ,בוטיקמ השמ יבר ,אנילודמ םהש השמ יבר ,בלסאזמ רעב בד יבר ,בוניטאסמ
שובירקמ הירא םהרבא יבר ,קסלודופמ םהרבא יבר ,ןלשימרפמ לדנמ םחנמ יבר ,ץי'זולאזמ
יבר ,איימולוקמ דוד יבר ,בובלמ שירב בד יבר ,ץיבוקפאלס-ןאווילקמ ןרהא יבר .ןבל הדשו
יבר ,בונשיקמ יקסדורוגרש אנימלז יבר ,באסיטשוראקמ דוד יבר ,סוקריפ דוד יבר ,סקייל דוד
יבר ,שטיבוהורדמ קחצי יבר ,אקנימאקמ ףסוי יבר ,זוב'זממ השמ ףסוי יבר ,ץינילמ םייח
יבר ,שטירזממ שובייל יבר ,בונאימ והיעשי יבר ,בונישיקמ רכשי יבר ,שטיוואבולמ רעב רכשי
תהק יבר ,קינלשטיטמ קלאפ יבר ,שדח-הדשמ השמ יבר ,ראבמ לדנמ םחנמ יבר ,רניטסיפ ביל
.בוקשארמ יתבש יבר ,אקנימאקמ לאומש יבר ,בוקשארמ ןושמש םהרבא יבר ,שירעוומ

יבר ,ץירוקמ סחנפ יבר לש ויבא - אבא-םהרבא יבר :ולצב םיפפותסמהו ט"שעבה תרובח ינבמ
רזעילא יבר ,הקבולוקוסמ והילא יבר ,'זוב'זממ ןרהא יבר ,ראסיבודמ אבא םהרבא
,קצולמ ןושרג יבר ,ינזאילמ ךורב יבר ,אקנימאקמ ךורב יבר ,טחוש רדנסכלא יבר ,לופשמוטמ
יבר ,קצולמ ןמלז יבר ,סעציק ףלוו באז יבר ,דארגיראשמ דוד יבר ,ביילוקיממ דוד יבר ינש
הנוי יבר ,בורימנמ לאוי יבר ,"איבנה לאומש לוגלג" - בונדישטמ לדוי יבר ,שטירזממ ןמלז
יבר ,שטיבוהורדמ ףסוי יבר ,קצולופמ הנוי יבר ,אקנימאקמ הנוי יבר ,אהרטסואמ - "בוטה"
בקעי יבר ,'זובזממ בקעי יבר ,ילופינאהמ בקעי יבר ,רליוודארפס ףסוי יבר ,קינלמחמ ףסוי
יראמ" היהש ביל יבר ,אצינשיוומ שובייל יבר ,שטירזממ קחצי יבר ,איימולוקמ לפוק
יבר ,ילופינאהמ ריאמ יבר ,קינלמחמ אפיל יבר ,רלסק בייל יבר ,ס'הרש ביל יבר ,"אנבשוחד
השמ יבר ,סדעק השמ יבר ,בלסאזמ יכדרמ יבר ,איימולוקמ לדנמ םחנמ יבר ,ףירח ריאמ
ןמחנ יבר ,אקנדורוהמ ןמחנ יבר ,בורימנמ השמ יבר ,אקנעזעבמ לשמ השמ יבר ,הבונטאשמ
לדירפ יבר ,קצאלאפמ לאירזע יבר ,טרהאודמ ץ"כ ןסינ יבר ,שטורוואמ עטנ יבר ,בוסוקמ
לאקזחי יבר לש ויבא - שריה יבצ יבר ,אהרטסואמ סקלאומש 'ר שריה יבצ יבר ,ידורבמ
לאומש יבר ,בושטולזמ דיסח יבצ יבר ,ץינימאקמ יבצ יבר ,ט"שעבה רפוס יבצ יבר ,רימזוקמ
.רעוויאב המלש יבר ,בוטיקמ ןרהא יבר ,הקביחרוומ לירמש יבר ,הקבוטרוומ

ד"בח תרוסמ יפל ,קסניפב בשיש יבצ יבר - ונב ,וייחב הרטפנש הנח תינברה :ותחפשמ ינבמ
רשא ,לדא - ותב .שטירזממ דיגמל הגהנהה תא ריבעהו םיוסמ ןמז םידיסחה תדע תא גיהנה
אל וישעמו ויתודלות רשא יזנכשא לאיחי יבר תשא ,תודיסחה םלועב יזכרמ םוקמ הספת
.םיעודי

יברו בוקלידסמ םירפא םייח השמ יבר ,יבצ יבר לש ונב בוטיטמ ןרהא יבר :םיעודי וידכנמ
.בלסרבמ ןמחנ יבר לש ומאו לדא לש התב ,הגייפ ,ט"שעבה תב לדא ינב ,זוב'זמ ךורב

םינורחאה וימי .ז
חוכיול העימש דע היה ט"שעבה .םיטסיקנרפה תרצ םלועל האבו השגרתנ תונורחאה ויתונשב
םידוהיה ררוצ יקסבובמד ףושיבה דמעמב ץינימאקב םייקתהש םיטסיקנרפהו םינברה ןיב
,ט"יקת תנשב בובלב םייקתהש ינשה חוכיול דע היה ףא .דומלתה ירפס תפירש לע רזגנ ויטעבו
תא תראתמ תידיסחה הדגאה .םיחכוותמה ןיב ט"שעבה םג היה הדבתנש דחא רוקמ יפלו
אוה ט"שעבה ןכ יפ לע ףא "דאמ םצעתנו" תוליפתב םיטסיקנרפה דגנ ט"שעבה לש וקבאמ
תלליימ הניכשה"ש םושמ םיטסיקנרפה לש תורצנל הרמהה השעמ לע באכ עיבמה דיחיה
רבאה םיכתוחשכו האופר הפיא ול היהתש הוקת שי - ףוגל - רבוחמ רבאהש ןמז לכ :תרמואו
."הניכשהמ רבא אוה לארשימ דחא לכ יכ ,תימלוע הנקת ול ןיא

איה ףא הרושק תיטמארד הרוצב ט"שעבה יחבשב תראותמה ט"שעבה לש ותוקלתסה
.םידיסחה תא לביק דוע ןושארה םויב ך"קת תועובש לילב ."יבצ יתבשה תכ דגנ ותומצעתהב"
לבקל ,ללפתהל קיפסה .הבורקה ותוקלתסה תא םהל הליגו "ותלוגס ישנא"ל ארק גחה רקובב
ותלוגס ישנאו ותטימב בשייתה הדועסה רחא .הרות ירבד םהל רמולו "ריעה ישנא לכ תא"
ומצע הסיכו בכש ומצע אוהו "םעונ יהיו" רמול שקיב אוה .הרות ירבד רמאו רזח .וביבסמ
,תכללמ וקספ רדחב םינועשהש וארו חנ ןכמ רחאל ,הליפתב ומכ דרחו עזעדזמ והואר .ןידסב
םלואו ,תועובש לש ינש םויב ותוקלתסה התיה תורוקמה דחא יפל .ןכל םדוק םהל רמאש יפכ
.גחה לש ןושאר םויל הנווכהש תיפוס חכוה

תורודל ט"שעבה .ח
דיחי .הליגר יתלב הצרעהב ט"שעבה לש ומש רמתשנ ,תיתדגאהו תירוקמה ,תידיסחה תורפסב
.הבחרתהו הכלה איהו הדגאה הרצונ וייחב דוע .היהי אלו היה אל והומכ ,היה ןלוכ תורודה

םינממ םינוממ הזיא ןסינ שדוח לכב עדיש" וילע דיעה ,ט"שעבה לש ושרוי ,שטירזממ דיגמה
בקעי יבר ."םילקד תחישו תופוע תוחיש עדי אוה"ו ;"םדי לעו םתא גהנתהל ידכ םלועה לע
האר בוט םש לעבה" יכ דיעמ תודיסחה לש הרפוסו בוהאה ודימלת ,האנלופמ ןהכה ףסוי
לש ובר היה ינולישה היחאש ומשב ונאבה רבכ ."ותימאל ררבתנ רשאכ ןיזורכה עמשו קוחרמ
ירבד רשא" :בתוכ "שארמ ארוק" לעב אהנרטסא-ןפטסמ ןהכה לאומש ןרהא יבר .ט"שעבה
ושארו הצרא בצומ םלוס ויה ולש ןילוח תוחיש וליפאו שא ילחגכ וירבד לכ שודקה יהלאה
."ללמי האילע דצל וילימו המימשה עיגמ

לכוי תושודקה תויתואב קבדתהלו ןיבהל הכזישכ" :אהרטסא לש הבר ,תוילגרמ ריאמ יבר
ירומ תא הבהאה תוקיבדב יתרכהש םוימ יתודלימו תודיתע וליפא שממ תויתואה ךותמ ןיבהל
תודיסח בורב הרהטבו השודקב ויה ויתוגהנהש הנמאנ יתעדי ,ל"נה לארשי ר"רוהמ ידידי
."רבד רתסה 'ה דובכ ,היל ןילג ןירמטמד ...תושירפו

לעבה ידיב 'ה רבד היה היה" :בתוכ ט"שעבה תא ריכהל קיפסהש קסבטיומ לדנמ םחנמ יבר
."םוקי ימ רפעל וירחא .והומכ םק אל םינומדקהמו היה דחא .םקיו רמוא רוזגיו בוט םש

יכ" :ט"שעבה לע לכתסהל ונבמ שקיב ,ט"שעבל בורקה גוחה ינבמ ,זוב'זממ ליקאי בקעי יבר
."יאחוי רב ןועמש יבר אוה יכ ,ונקדצ חישמ תאיב דע םלועב הארתי אל

ט"שעבה היה תלבוקמה העדל דוגינב ירה ,ויתובר יפמ ,ידאלמ ןמלז רואינש יבר לש ותודעל
הלגנב הרותה רש" ;"ייבא תלכשה שממ היה הלגנה דומילב ותלכשה ןפוא"ו הרותב לודג
."םיאנתבש םידחוימהמ יאלפ היה םיאנתה ןמזב היה םא"ו ;"רתסנו

בוט םש לעבה השעש האר יכ יל דיגיו םדא אובי םא" :ןילבולמ קחצי בקעי יבר "הזוח"ה
בוט םש לעבה לע םירמואש המ לכ יכ ול ןימאא ,וישובלמבו ופוגב ,םייחב םימשל הלעו םלוס
."ןימאהל יואר

תורודה תעדותב בוט םש לעבה .ט
.הרקוהב וילע םירבדמ םהו ט"שעבה לש ועמש תא ועמש םידיסחה תדעמ אלש רודה ינבר םג

תיתכלה הלאשב ט"שעבה הנפ וילא רשא ,ןידמע בקעי יבר לש ונב ,ןיטנטסנוקמ ריאמ יבר
.אוה םש לודגו ןטק ,ליח השוע לארשיבו הדוהיב ףולא" :םיאבה החיתפה ירבדב ול בישמ
גלפומה ברה ה"ה .לכב רבגו תקרב ול םשו רששב אוה לודג .ליא ןיא רבגל ףרתו רוזמ איצממ
."ריאי ורנ לארשי ברה ונרומ בוט םשב םסרופמה

םירשימ דיגמ" היה רשא ,"םידגמ ירפ" לעב םימואת ףסוי יבר לש ויבא ,םימואת ריאמ יבר
ריכזמ "בובל ק"קב הארוה הרומו םירשימ דיגמל לבקתנ ןכ רחאו םינש רשע ךרעל בוטרעוולב
בוט םש לעב םסרופמה וסיגל י"נ ןושרג ר"רוהמ בתכש המ ,שדוקה ץראמ בתכמה תא ורפסב
ייחב בתכנש "םהרבאד אתוזירז" ורפסבש אנילודמ רלה םהרבא יבר ,והומכ ."ריאי ורנ
י"ר דיסחה םשב םירמוא ולא םירבד שממ יתעמש תאז יבתכ רחאו" :בתוכ אוה ט"שעבה
."הז לע יתחמשו ט"שעב

ול רמאיי שודק םסרופמה ברה" :ול ארוק ולש םילודגב םשב יאלוזא דוד ףסוי םייח יבר
ת"וש - "בקעי תיב" רפסל המדקהב רפסמ ןירפלייה קחצי המלש יבר ."בוט םש לעב ר"הומ
תמכחב םסרופמה ברה יתרכז ,אילט אניוה דכ" :ספדנ אלש ןירפלייה בקעי יבר ויבא לש
[איה] ל"ז ירומ יבא תמשנש ול וארהו םולח תלאש השע ל"צז םש לעב לארשי ה"ומ תוקלאה
רמא ךכו ןקתל ר"ומדא אב םישדק רדסב יספלא ברה רביח אלש רובעבו ספלא בר תמשנ
תרפסמה רתויב המודקה איה וז תודעש ירה ,ח"צת תנשב רטפנ בקעי יברש רחאמ ."שוריפב
ץממ ביל הירא יבר לא םג עיגה ועמש .דיסח היה אל םירבדה בתוכש ןייצל יוארו .ט"שעבה לע
."הליל לכב םולח תלאש ידי לע היה עדיש המ"ש ט"שעבה לע דיעהש "הירא תגאש" לעב

ןומיא רסוח וא ,ויתודוא תילילש העד עיבמה ט"שעבה לש ורודב ירוטסיה רוקמ לכ ונל ןיא
בקעי רב השמ יברל "שדוקה תרמשמ" רפסב ט"שעבה דגנ םיזמר אוצמל תונויסנה .וחכב
לש תרוקיב ירבד איבמ רחא רוקמ .ומשב רפסב רכזנ ט"שעבה ןיא םינפ לכ לעו וחדנ בונטאסמ
.ףויזב דשחנ הז רוקמ םלואו ט"שעבה דגנ טרופפר ןהכ םייח יבר

דעו שאר אבא-םהרבא יברל ןמזוה אוה .ט"שעבל תודגנתה לע םירפסמ הדגא תורוקמ קר
חיכוהשמ םלוא ,הלק תיתכלה הלאש לאשנ אוה .םכח דימלת אוהש חיכוהל ידכ תוצרא עברא
לא העיגה ד"בח חסונ יפל .ויתולאשמ הלה לדח ,לאושה לצא שחרתהש המ אוה עדוי יכ
רחואמ ,רחא ידגא רוקמ יפל .ותלודגב תעדל החכונ וזו תוצרא עברא דעו לש תחלשמ ט"שעבה
לטבל חילצהו ןיינעה תא הליג ט"שעבהש אלא ידורבב ט"שעבה תא םירחהל וצר ,ןימא יתלבו
אוהו ותיב ןמאנ ,סעציק ףלוו באז יבר תא ט"שעבה חלש ףסונ רוקמ יפל .וזה הבשחמה תא
.תפייוזמכ התלגתנ אהרטסאב ט"שעבה דגנ םרח לע העידי םג .ןיינעה תא לטיב רשא

לש ומש תא םג וסינכה םהלש סומלופה ירפס תא םסרפל ולחהשמ תודיסחל םידגנתמה
רימז" ןושארה סומלופה רפסב .םהל הרורב הניא ותומדש רכינ םירבדה ךותמו ט"שעבה
ינפ םה ךכ .ללכ רכזנ ט"שעבה לש ומש ןיא ,ב"לקת תנשב ספדנש "םירוצ תוברחו םיצירע
.םיליכשמה יגוחמ םגו םינברה יגוחמ םג םידגנתמה ירפסב םירבדה

יבר ול ארוק םנמא אוה .ןומימ המלש ףוסוליפה אוה ט"שעבה תא ריכזמה וז תורפסב ןושארה
לבוקמ"כ ותוא הנכמ אוה .תודיסחה דסיימ - ט"שעבל הנווכהש קפס ןיא לבא ,םש לעב לאוי
ויתועידי לש עויסב השעש" םידחא םיחלצומ האופר ישעמ י"ע לודג םוסרפל עיגהש "עודי
הלבקה תרזעב הז לכ תא עציב יכ רמאתהש םיניע זחוא לש םיטהל יסיסכטו תויניצידמה
יפרגויבוטואה ורפס ."ןילופב דאמ הלודג החלצהל הכז וז ךרדב .שרופמה םשה חכבו תישעמה
.ט"שעבה תריטפ רחאל הנש םישלש ,ב"נקת תנשב עיפוה םירבדה םיחוקל ונממש

בר" היה הדסיימו 'זוב'זמב החמצש תכה תא ןוסנמלק בקעי םישאמ ןכמ רחאל םינש עברא
תיתפרצב בתכנש סרטנוקב םירומא םירבדה .םידוהיה בצמ תא "ןקתל" השק הללגבו "יאנק
."ונקתל תורשפאה לעו ןילופב םידוהיה בצמ לע"

."חוכיו רפס" תא בתכש קודרהבונמ לביל לארשי טלוב תודיסחל םידגנתמה םינברה יגוחמ
לבא ,"הרות לש םימ וב ןיא"ש ןעוט אוה ."םילודגבש לודגה תיסמה" ט"שעבל ארוק אוה
."םירמוא ויה" ,תוחפל ,ךכ ,"עמש אלו האר אלש רבד עדוי אוה"ש רשאמ

ריסה"ש ט"שעבה תא םישאמ ח"נקת תנשב ספדנש "םיצירע רימז" לש ימינונאה ורבחמ
:תודוהל חרכומ אוה םג ."תואופר רפס איצמה .השודקה הרותהמ הרטעה םירהו תפנצמה
."תומשה ילעב יגהנמכ תומשו תולוגס הזיאב תצק ריכמ היהו"

הלילשב םיבתוכ תינמרגב ובתכש "לארשי תמכח" לש ינשהו ןושארה רודב םינוירוטסהה
האנשב וילע בתוכ - ץרג - םהבש ןורחאה .םשפנ תאונש העונתה דסיימ ט"שעבה לע תטלחומ
.םידגנתמה יבתכמ איה ול העודיה הדיחיה היצמרופניאה ."הלגע לעב"כ גצומ אוהו היולג
."ובל תרשיו ותוטשפ" לע ט"שעבה תא חבשמה בונבוד ןועמש הלגמ תיבויח השיג

ר"ד .ט"שעבה לש תימעפ דחה ותוישיאב םיריכמ לכהו השיגה התנתשנ םינורחאה תורודב
השדחה השיגל םיינייפוא .ונבר השמלו וניבא םהרבאל ט"שעבה תא הוושה לאומש ןבא הדוהי
:ט"שעבה לע ןמנייטש רזעילא לש וירבד םה

,הרותב ןואג אל ,לארשי ינב יטושפמ דחא ,ונייה ,לארשי ללכ תניחבב היה לארשי 'ר"
ידוהי אלא ,ורודב סנרפ אל ,םירה רקועו ףירח אל ,תוכלה הנושו בר אל .ןדמל אל וליפא
עפש ונממ אציו ,םעה חורב הריבכ הרומת ררוע ןכ יפ לע ףאו ,ץרא ינטקמ דחא ,םתס
ןואג םוש ידי לע ונמלועל ודרי אלש ,המואב הבשחמה יכרדו םייח תוחרוא לע הזכ בר
ועיגה אלש הגירדמל הלעתנ טושפ םדאש ,רבדבש סנה הזו .לארשיב ןורחא וא ןומדק
,ונייה ,רומג םדא היה הז טושפ םדא יכ תאז ןיא .תויראו םילארא ,םישישרת הילא
המשנ ול הנתנש ,עבט לש םות ,רומגה םימתה ,ותוטשפב םלשומהו םלשה םדא
הכ ,סנ אלפ ,ותוהמכ ותומד ,ומצע אוה ...?הזמ לודג סנ ונל שי םולכ - יח עבט ,תישונא
,םימתו רוהט רקוב ןויזח אוה ט"שעבה לש והארמ לכ ...םמורמו בגשנ הכו והנה טושפ
."תובאה ןמ דחא ומצעב אוהו םייחה תמכחב בא-ןינב ולש רובד לכ

ט"שעבה תרות .י
העיפומ ט"שעבה תמיתחש ידיחיו דחא בתכמ .די בתכ וא רוביח םוש רתונ אל ומצע ט"שעבהמ
םישובישב ט"שעבה יחבשב ספדנש האנלופמ ףסוי בקעי יבר לא חלשנש בתכמה אוה ,וב
אשראוו םולצת םע "םימתה"ב הנושארל ספדנ) שטיבבולמ ר"ומדאה לש ונויכראב אצמנו
ףוסב הספדנ ןהבש תמסרופמה .םינוש תומוקמב וספדנ ט"שעבה לש תודדוב תורגיא .(ו"צרת
יפכ ט"שעבה לש הנומתה םג :בגא] .ט"שעבה לש ותומד תפקתשמ הבו "ףסוי תרופ ןב" רפסה
.[ולש הניא םירפסב עיפומ איהש

תודלות" - האנלפמ ףסוי בקעי יבר ירפסב רקיעבו וידימלת ירפסב האבוה ט"שעבה לש ותרות
םישורד תואמ ומשב םיאבומ ."םיספ תנותכ"ו "חנעפ תנפצ" ;"ףסוי תרופ ןב" ;"ףסוי בקעי
.ותגהנהו ט"שעבה לש ותרות תרייטצמ םהבש הרות ירבדו

ןושארה .תורודה תצורמב ורבוח ,דחא םוקמל ט"שעבה ירבד תא וצביקש םיבר טקל ירפס
אוהש םהבש ןורחאהו ,(ד"נקת) אטפאמ ןהכה ןרהא יבר רביחש "בוט םש רתכ" אוה םהבש
ןהכה עטנ ןתנ יבר י"ע רבוחש "הרותה לע בוט םש לעב" רפסה אוה- רתויב ףיקמה םג
.קינדול ,קדצב אלש ,רפסה רוביח ףקזנ המ םושמ .לעיבלוקמ קינדו םחנמ ןועמשו לעיבלוקמ
יבר י"ע השענש ט"שעבה ירבדמ טקל וב שי םלואו ולשמ וניא "ש"בירה תאווצ" רפסה םג
ץיבוניד-בונאימ והיעשי

וז הזינג .וידימלתו ט"שעבהמ םיבתכמ תואמ הבש "ןוסרח תזינג" התלגתנ ט"ערת תנשב
,ךדיאמ ,ינרדומה רקחמה .רוקמב אלו םיקתעהב רבודמש ףא ,ד"בח תודיסחב דאמ השדקתנ
אלא ,םיבר תמא יכמסמ הזינגב שיש העדה התלעוה הנורחאל .תפייוזמ איה וז הזינגש עבק
םיבתכמ תורשע ,רוקמל ץוחמו רוקמב ,הזינגל ופיסוהש םהינימל םיפייזמ י"ע הלצונ איהש
.םיפייוזמ

ט"שעבה תרות לש תודוסיה תשלש .אי
.הפוקתה לש תוירקיעה תויעבה תשלש תא רותפל אב ט"שעבה
םג .'ה ינפל םכרע תא ותולעהב טושפה םעה ינב לש לרומה תא הלעה ט"שעבה .תיתדה היעבה
קר אל .םהילעמ אשנתמה יתליהקהו ינברה דסמימה ןמ תוחפ אל םוקמה ינפל םיבוהא םה
םתליפת לע איה הלוע ,ךזו רוהט בלמ האב וז רשאכו ,הליפתה םג אלא ,'ה ינפל הבושח הרות
איה םא םג ,בלמ האבהמ הליפת השעת ,םלוע ילודג ושעי אלש המ .םינדמלהו םינברה לש
ליחנה ךכ םשל .בלה תא שקבמו שרוד םיקלא - "יעב אבל אנמחר" .הרורב יתלבו תשבושמ
,הוקמב הליבט ,תובהלתהב הליפת ;םמייקל לוכי טושפ ידוהי םגש םישדח תודוסי ט"שעבה
.'ה תא דובעל רשפא הליכאב םג :תוימשגב 'ה תדובע ,המימת הנומא ,דוקיר

,ןואכדה לומ לא .יזכרמ דוסיכ החמשה תא ט"שעבה הלעה י"ראה תרות לש תירוקמ תונשרפב
תא בהוא ה"בקה .יקולא ןורקעכ םייח תחמש ט"שעבה שרד ,וב יורש םעה היהש באכהו רעצה
םיינוציח םירבדב םג שמתשהל רתומ ךכ םשלו יתד ךרעכ החמשה תא תולעהל שי .םיחמשה
.ש"יי תיתש ומכ החמשה תא ובריש

תודיסחה םג .תילאוטקאה תיחישמה הפיאשה תא "לרטנל" עדי ט"שעבה .תיחישמה היעבה
וסיג לא תרגיאב שרופמב ךכ לע בתוכ ט"שעבה - חישמה אובי הכרד קרו הלואגה תא האיבמ
.ילאוטקא חישמ ןיא םלואו .בוטיקמ ןושרג םהרבא יבר

,םיאתבש תונויערב ןיידע ונימאהש םיגוחה תא ברקל עדי תיקולאה ותמכח קמועב ט"שעבה
ולשמ שוריפ ט"שעבה שריפ ךכ .הכלהה תרגסמ ךותל םתסנכהו םהיתוכילהמ המכ ץומיא י"ע
תינחור הדיריכ אלא .האמוטה קמוע ךותל ,הלילח ,הדיריכ אל ."הילע ךרוצ הדירי"ה ןינע תא
רחאל וחדנ ,העש ךרוצכ ט"שעבה י"ע וצמואש הלא תונויער םגש ןיינעמ .תישעמ אלו תינמז
.ךרוצ םהב היה אלש רחאמ ,רתוי םהב וקסע אלש וא ,תודיסחה יקידצ י"ע ןכמ

"קידצ"ה גשומ תא רצי אוה .ולשמ תירוקמ הריצי י"ע ט"שעבה רתפ ,תיתרבחה היעבה תא
לעממש דיקפת הז ,(ונברו ונרומ וננודא) ר"ומדא ,("בר"ה תמועל) "יבר"ל היה םימיה תוברבש
םג ,וילא םינופה לכל תונעהל ןכומ אוה ,הרבחה שיא אוה קידצה .יתליהקהו ינברה דסממל
רשפא וילא .םעה תוקוצמל תבותכה אוה קידצה .םיירמוחו םיישיא םיניינעב איה היינפה םא
.םדוקה יתרבחו ינברה דסמימב תושעהל היה ןתינ אלש רבד ,תע לכב תונפל

ט"שעבהו הלבקה .בי
,שודקה י"ראה שריפש יפכ ,םלועה תאירב ךילהתב "םילכה תריבש" ןורקע תא לביק ט"שעבה
דועב םלוא ."ורבתשנו יד ילב דע םכותל םרזנש רואה עפש תא לובסל ולכי אל םילכהש יפל"
,םדאה לש יפוס ןיאה רעצה ייוטיב לכ ןאכמו ,הינומרהסידמ עבנ רבדה י"ראה תרות יפלש
,תינומרה התיה הריבשהש ט"שעבה עבק - תויכבו תוינעתל ,גלש ילוגלגלו םירוסייל ובייחמה
ןאכמו האירבבש ןנכותמה םגפה תא ןקתל - האירבה ךילהתמ קלחכ - ארבנ םדאהו תננכותמ
תויהל ה"בקה י"ע רחבנ ותויהב חמש תויהל בייח לארשימ םדא .םדאבש החמשה בויח
ילודגמ דחא לש הרדגהב ."ידש תוכלמב םלוע ןקתל" ,ונוקיתל םגפה תרזחהב "ופתוש"
תניחבב םיקלא ךאלמב חכ םינתונ ויה ,םיפוגיסב הדובעה התיה רשא ט"שעבה דע" :תודיסחה
'ה ךאלמב חכ םינתונ 'וכו םידוחי י"ע הדובעה השדחתנ רשא ךליאו ט"שעבהמ .םוצמצה
."תואבצ 'ה ךאלמבו

ףסוי בקעי יבר בוהאה ודימלת לא ובתכמב .םיפוגיסלו תוינעתל הבר תופירחב דגנתה ט"שעבה
יכ" ,ףגתסי אלש "היתניכשו אוה ךירב אשדוק" םשב תופירחב וריהזמ אוה האנלופמ ןהכה
."דאמ איה הער היכב"ו "החמש ךותמ אלא הרוש הניכשה ןיא

עבקש המ תא תונשל ט"שעבה זעה דציכ ריבסהל םיעגייתמ תידיסחה הדגאהו תודיסחה ירפס
ט"שעבה :רחא רבסה .תורדגהה ונתשנו תורודה ונתשנש אוה םירבסהה דחא .שודקה י"ראה
קחצי ,יאחוי רב ןועמש - "יבש תיבש םורמל תילע") ותוכמס ןאכמו י"בשר אוהש י"ראה אוה
םע חוכיו םייק ט"שעבהש תרמואו תכל הקיחרמ ףא הדגאה .(הרש ןב לארשי ,המלש ןב
םג עובקל ט"שעבה ומצעל השריה ךכ .ט"שעבה ומכ הכלהה וישכעש ועבק םימשבו י"ראה
.הוקמה תליבטב תורחא "תונווכ"

המסרפתה איהו םתרות תא ובתכ אל םהינש :ט"שעבל י"ראה ןיב םיבורמ ןוימד יווק םנשי
ילעב םהינש ,עבטה יבחרמל האיציב םג הרותה ירבד תא ועימשה םהינש ,םידימלתה י"ע
רשא הלא לש תומשנה ילוגלג תא םיעדוי םהינש ,תועות תומשנ "םינקתמ" םהינש ,תפומ
אוה 'בכ" :רענ אוהו ט"שעבה תא ותוארב ןלשימרפמ ביל ןורהא יבר ןוויכ הפי .םהילא םיאב
.!תנוויכ הפי :ביגמ ט"שעבהו "שודקה י"ראה

ט"שעבה יחבש רפסה .גי
ונרכזה רבכש "ט"שעבה יחבש" רפסה אוה ט"שעבה תדגאל רתויב בושחהו ןושארה ץבוקה
םיצופנה םירפסהמ אוהו תובר תורודהמל הכז רפסה .ט"שעבה תודלותל ירקיע רוקמכ ותוא
תומרחה תורמל ,תורודהמ שלשב רפסה עיפוה ,ה"עקת ,הנושארה ותעפוה תנשב רבכ .רתויב
תנשב ספדנ אל רפסהש איה תלבוקמה ארבסה ."םינש רשע ךות" רפסה תא סיפדהל תורסואה
םולש יבר ןכש ,ג"סקת תנש ינפל התיה ,הנממ קלח וא ,ותביתכש יאדוו .ותביתכ
םיקלח םג שי לבא .םייחה תכרבב וב רכזנ ,ןי'זורמ לארשי יבר לש ויבא ,שטיבוהורפמ
.רתוי םירחואמ

סינכהלו אוה ךורב םוקמה תבהאל [םיארוקה תא] ןררועל" אלא תוירוטסיה תורמוי רפסל ןיא
םיעוריאהו תויומדה בורו ןמאנ ירוטסיה רוקמ אוה רפסהש ררבתמ לבא ."ןבבלב םימש תארי
.םילק םישוביש םג וב שיש ףא ,תואדווב והוז רפסבש

,ךרוצה תעשב ,ףאו תופועו תויח תפש ןיבמכ ,היולג שדוק חור לעבכ רפסב הלגתמ ט"שעבה
תונולשכ םג םילעמ - תידיסחה הדגאב הזב אוה דיחיו - רפסה רבחמ ןיא םלוא .םיתמ היחמכ
האר אלש הדומ ומצעב ט"שעבהו תונוש תוביס לשב םימשה ןמ ותוא "ועטה" .ט"שעבה לש
תא ץיפהש ןושארה אוה רפסה .רפסב תויודעה לש תויטנטואל החכוה דוע ,םירבדה תא הנוכנ
.לארשי תודלותב תימעפ דח תומדל ותוא התשעש ,ט"שעבה תדגא

םקלחבו ט"שעבה יחבש ירופיס םה םקלחבש תידייב םג הדגא יצבק ועיפוה 19 -ה האמב
,תוילגרמ בקעי יבר לש ,"בקעי תוצובק" רפסה אוה רתויב ןומיא ררועמה .םישדח םירופס
ילואו ,ט"שעבה תיבב לדגש קישטשילאזמ תוילגרמ לאומש יבר ,ויבא םשב םירבד רפסמה
.ט"שעבה תיבב ררוגתמכ םייתלשממה םיכמסמב רכזנה אוה

ןתנ ןונגע י"ש .טסקטה ףוגב - םיחלצומ דימת אל - םירבסה םע ט"שעבה יחבש עיפוה ונרודב
תנשב .הדש סחנפ םג השע ךכ .ונובזע ךותמ וספדנ םירבדהו ינרדומ בוציע ט"שעבה ירופיסל
ךות ,ןייטשניבור םהרבא לש ונובזעמ תיעדמ הרודהמב "ט"שעבה יחבש" רפסה עיפוה ב"נשת
די בתכ .םיבושח םיוניש ובש שטיבבול די בתכ - ונרודל דע עודי יתלב היהש די בתכב שומיש
.ב"משת םילשורי ,ןיישדנומ עשוהי י"ע ואולימב םלוצ הז

ט"שעבה תנשמב לארשי ץרא .די
םירבדב שמתשהל ותולדתשה לע רפוסמ .לארשי ץראל תולעל ט"שעבה תקושת התיה הזע
.גורתא ,ןיליפת קית ,לארשי ץראמ םימשב :לארשי ץראמ ואבוהש

וסיגל ותרגיאב בתוכ אוהש יפכ ,תולעל ףואשלמ לדח אלו לארשי ץראל תולעל לדתשה וימי לכ
םשה ןוצר היהי םא ,לארשי ץראל העיסנמ ימצע שאיימ ינא ןיאש עדוי םשה" :לארשי ץראבש
."הזל םיכסמ ןמזה ןיא ךא דחיב ךמע תויהל

יבר רוסמה ודימלת .אטשוקל דע עיגהו ץראל וכרדב היה ט"שעבהש איה תירוטסיה הדבוע
הז םוקמב ,ובר ול הארה העודיה העיסנב ךלהשכ" :ךכ לע בתוכ האנלופמ ןהכה ףסוי בקעי
ןכו 'וכו הרותב זמורמ םדאה תעיסנ לכו ,רבדמב לארשי םיעסונ ויהש העיסנה זמורמ היה
הארהו ,וילע המתו - ינולישה היחא אוה - ובר אבו הלודג תובצעב היהו הניפסה ול הרבשנשכ
."ול עודיה ןשרושב ןקתמל ובלב קזחתה זאו ,וישכע אוה םלוע הזיאב ול

החלצ אל עודמ םג ונל םיריבסמה הדגאה תורוקממ קר וז העיסנ לע םיעדוי ונא ךליאו ןאכמ
- הילדגו לאומש - םילודגה םירכוחה םע שגפנ אוה רשאכו בושל בייח היה עודמו וז ותעיסנ
,ץראב וירוגמ תעב העובק הבצקה ול ביצקהלו ותעיסנ תא ןממל םינכומה ,"סעזוואזריד"ה
."םש תויהל הכזיש" רקיעהו ותוא הדירטמ הניא לארשי ץראב הסנרפה יכ ,בישמ אוה

לארשי יברל ידאלמ ןמלז רואינש יבר לש ותרגאב תאצמנ ,וז העיסנל ןמאנ רוקממ תרוכזת
ץרא אקוד תוכירצש תומשנ שי יכ ,ע"נ דיגמה ברה ר"ומדא תיבב דוע אנריכדו" :קצולפמ
."ל"וח אקוד תוכירצש תומשנ שיו לארשי

בוט םש לעבה תודלותל תרחבנ היפרגוילביב

.ב"פרת ןילרב ,יקצדורוה .א .ש תרודהמ ,ט"שעבה יחבש
םילשורי ,(יספלא קחצי ךרע) ןייטשניבור םהרבא 'פורפ תאמ תיעדמ הרודהמ ,ט"שעבה יחבש
.ב"נשת
.ג"פרת ןילרב ,ג"ע - 'א 'מע ,'א קלח ,יקצודורוה .א .ש ,םידיסחהו תודיסחה
.ו"לרת גרבסגינק ,ןאזסקידאר יול לאכימ ,לארשי רוא
,א"ח ,ולש "תודיסחה רפס"ב םג) א"סרת רימוטי'ז ,אנהכ םהרבא ,בוט םש לעב לארשי יבר
.(ב"פרת השרוו
טשראקוב ,ןמטוג לאקזחי והיתתמ ברה .ארהעל ןוא ןיקריוו ןעבעל ןייז ,ט"שעב לארשי יבר
.ז"שת
.ץ"רת ביבא לת ,'א ךרכ ,בונבוד ןועמש ,תודיסחה תודלות
.ך"שת ביבא לת ,(דורבסיו) ימחלה דוד ברה ,וידימלתו ט"שעבה
.חנ ,'ל 'מע ,ג"שת ביבא לת ,ןמסורג יולה יול רה ,תיראשו םש
:בי קרפ ,(גורבניד) רוניד .ב 'פורפ ,םיחישמהו םייליאצוסה היתודסיו תודיסחה לש התישאר
ךרע "היתודלותבו תודיסחה תרותב םיקרפ" ךותב ט"שעבה לש יאובנה יחישמה ודיקפת"
.227 - 81 'מע ,"תורודה הנפמב" ורפסב םגו ,96 'מע ח"לשת םילשורי ןיטשניבור םהרבא
.ך"שת םילשורי ,ט"שעבה רפס (ךרוע) ןומימ ןהכה ביל הדוהי ברה
.ך"שת םילשורי ,רגארפ השמ ,בוט םש לעב לארשי יבר
1919 ,רצז .ז .ש ,בוט םש לעב לארשי יבר
.א"כשת ביבא לת ,יודנ לאלצב ,ולכיה ינבו ט"שעבה
:1960 ח"י "דלומ" ךותב ,בוט םש לעב לארשי יבר לש תירוטסיהה ותומד
,(ט"שת) 'כ "ץיברת" ךותב ט"שעבהו םידיסחה תרובח לע תויודע יתש
.198 'מע "היתודלותבו תודיסחה תרותב םיקרפ" ךותבו םולש .ג 'פורפ תאמ
.ןמסור השמ ר"ד תאמ ,ז"משת "ןויצ" ךותב ,בוט םש לעב לארשי יבר
.א"נשת ביבא לת ,םיובלדייא .מ ,בוט םש לעב לארשי יבר
.1910 השרו ,ןיליטייצ ללה ,בוט םש לעב לארשי יבר
.ך"שת ביבא לת ,ןמנייטש רזעילא ,בוט םש לעב לארשי יבר
.ך"שת ד"בח רפכ ,ןייטשנצילג ךונח םהרבא ברה ,בוט םש לעב לארשי יבר
.ז"נשת ביבא לת ,יספלא קחצי ,וידימלתו ויאצאצ ט"שעבה - תורודל קידצה
.ד"כ-א"י 'מע ,ה"שת ביבא לת ,יקסנרצש ריאמ ,תודיסחה ילודג תויומד
.49-11 'מע ,א"נשת םילשורי ,לאפר קחצי ,םידיסחו תודיסח לע
.ט"ישת םילשורי ,הטנרעב ןתנ םהרבא ,בוט םש לעב לארשי וניבר תלודג
.ו"לרת גרבגינק ,ןהאזסניקדאר יול לאכימ ,בוט םש ילעב תודלות
.ך"שת ביבא לת ,ילאיבצ ןימינב ,תודיסחה תעונתו ט"שעב לארשי יבר
.ט"ישת ביבא לת ,יקסרבט ןנחוי ,בוט םש לעבה
.ז"שת ביבא לת ,דירפטוג יכדרמ (2) בוט םש לעב לארשי יבר
.ז"משת םילשורי ,ןונגע ףסוי לאומש ,ט"שעבה ירופס
.1963 קרוי וינ ,רגנוא השנמ ,(שידיי) בוט םש לעב לארשי יבר
.1935 השרו ,רצינש .ש ,(שידיי) בוט םש לעב