םיסונאה לש יתכלהה םדמעמ
תובושתה תורפס רואל

ןמטחוש באילא

ג"נשת הנשב הנש

תורעה אלל ספדנ

ןיאושינ יניד םע רשקב רקיעב , םיסונאה לש םדמעמב םירושקה םייתכלה םינויד :ריצקת
.תושיאו

םיסונא ,דרפס שוריג :חתפמ תולימ

המוציעב ונא םייח תעב הבו ,דרפס ידוהי שוריגל הנש תואמ שמח תאלמ םינייצמ ונא הנשה
.הנידמה לש תונושארה היתונש זאמ התומכ ונעדי אלש ,היילע תטילק לש הלודג הפוקת לש
תורפס ,ךכו .תופתושמ תויתכלה תויעב ודילוה םהינשש ,אוה הלא םיעוריא ינשל הוושה דצה
לגרל ונימיב םג שמשל הלוכי ,ויתואצותו דרפס שוריג לגרל םינש תואמ ינפל הבתכנש הכלהה
.םינורחאה היילעה ילג חכונ ןהינפב םידמוע ונא רשא תויתכלהה תויעבה

םישוריג ןכש ,ונמע תודלותב ןפוד תאצוי העפות ,הרואכל ,הוויה אל דרפס שוריג לש ערואמה
הילגנאמ םידוהיה שוריג ומכ ,תונוש תופוקתבו תונוש תוצראב לארשי םע תא ודקפ תודמשו
תפוקתבו הפוריאב בלצה יעסמ ךלהמב םתד תא רימהל םידוהי לש םסוניאו ,תפרצמו
.ברע יאה יצחב םאלסיאה לש ותוטשפתה

רבודמה ;ונמע לע שחרתהש דחא ןוסא דועכ הזה ערואמה תא תוארל ןוכנ הז אהי אל ,םלואו
שוריג לש ערואמה תא דחיימש המ .לארשי םע תודלותבש רתויב םייגארטה םיעוריאה דחאב
םישוריג .אסיג ךדיאמ דמשה לשו אסיג דחמ שוריגה לש תטלחומה תוילטוטה אוה דרפס
םוקממ םידוהי ושרוגשכ .םיינמזו םימעפ-דח םיעוריא - םתרמוח לכ םע - ויה םירחא תודמשו
םג ;ץרא התואל רוזחל םידוהיל רתוהו הריזגה הלטובו טילשה ףלחתהו הז קרפ רבע - והשלכ
לש הריזגה ,םלואו .ותד תא רימהל ץלאי םלש ידוהי ץוביקש ךכל ומרג אל דמשה יעוריא
וצה ;םישדח םיטילש לש הכולמה סכל םתולע םע המייתסה אלו תינמז התיה אל דרפס שוריג
לעופבו ,שממ ןורחאה ןמזב אלא ימשר ןפואב לטוב אל ש"מי הלבזיאו דננידרפ לש יתוכלמה
םתוא .תילאטוט התיה דמשה תריזג םג .דרפסל רוזחלמ םינש תואמ ךשמב םידוהיה ןמ ענמנ
לבקל וצלאנ ,שוריגה ןמזב - תרחא וא וז הביסמ - דרפסמ תאצל ולכי אל וא וצר אלש םידוהי
ךרואל הכשמתהש הריזג לע רבודמ ןאכ םג .שיא טלמנ אל וז הריזגמו ,סנואב םירצונה תד תא
לבל "םישדחה םירצונ"ה לע ןיע חוקפל הכישמה היציזיוקיאה ןכש ,םינש תואמ לש הפוקת
לע ומליש תידוהיה תדה תווצמ םויק לע וספתנש םהיאצאצו םיסונאו ,תמדוקה םתדל ורזחי
.םהייחב םעפ אל ךכ

אוה ,דמשו שוריג :ויטביה ינש לע דרפס תודהי ןברוח לש עוריאה ,המצועהו ףקיהה תניחבמ
תולאשה תורפסב ומושיר תא ריאשה אוהש המית ןיאו ,ונמע תודלותב וגוסמ דיחי אופיא
ללחב ורסינש תוישעמה תויתכלהה תולאשה תא תפקשמה תורפס - ןמזה לש תובושתהו
תורפסב לאגוטרופו דרפס יסונא" אשונב תפקמ הריקסל) תידוהיה הרבחה לש המלוע
,ןבומכ ,קוסעל לכונ אל .(180-145 'מע ,ג"שת םילשורי ,בקעי ילהאב ,ףסא 'ש האר ,"תובושתה
דחוימבו ,םיסונאה לש יתכלהה םדמעמ תלאשל רובידה תא דחייל שקבאו ,וללה תולאשה לכב
לש תואיצמל םג תישעמ תובישח ןהל תעדונ ,רומאכש ,תולאש - ןישוריגהו ןיאושינה ינידב
שי םאה ;םידוהיכ םדמעמ םצע תולאשל תודחא םילמ דחייל שקבא יירבד חתפב .ונימי
םה רשאכ הליבט םיכירצה םייוגכ םניד אמש וא ,םירומג םידוהיכ םיסונאה לא סחייתהל
?תוירכונ םישנ םהל ואשנ םהיתובא אמש ששחה רואל תאזו ,לארשי םע קיחל רוזחל םישקבמ

ןיאש" ,הליבט םיכירצ םניאו "םירג ןיד םהל ןיאש" ,ונמז יסונא יבגל קספ א"בשרה רבכ
םיסונאה יבגל יחרזמ והילא 'ר הרוה ןכו (טפ 'יס ,ש"בשרה ת"וש) "רגב אלא תבכעמ הליבטה
ינפב םוקמ לכבו םוי לכב םישעמ ולאו" :(בל 'יס ,יחרזמ והילא 'ר ת"וש) דרפס יאצוי
אל ,דבלב הלימ םא יכ םתוא םיכירצ ונא ןיא הבושתב בושל םיאבה םיסונאה לכש ,םילודגה
."הליבט

ז"בדרה איבמ ,תאז םע ,תבכעמ הליבט ןיאש (וטת 'יס ,ק"ח ,ז"בדרה ת"וש) ז"בדרה הרוה ןכו
דימ אלא תבכעמ הליבטה ןיא והימ ,הליבט ןיכירצ הבושת ילעב לכד" ,החמש וניבר םשב
,ז"בדרה שרפמש יפכ ,םלואו ."ומצע רעצל ךירצש אלא רומג קידצ אוה ירה הבושת רהרהשכ
,לארשי םעל הרזחה דעב תבכעמה השירד וז ןיא
תליבטכ הרהט תליבט ךירצ לארשי תרהטל ם"וכעה תאמוטמ אצוי אוהש ינפמ אלא"
."הליבט ןיכירצש ל"ז החמש וניבר בתכש הבושת ילעבמ ערג אלד ,םירופיכה םוי

םוחתב דחוימב הבר תובישח העדונ םירומג םידוהיכ םיסונאה לש םתבשחה רבדב העיבקל
.םירבדה ךשמהב רוזחנ דוע ךכלו ,(ב"ויכו םובי תקיז ,םהישודיק ףקות ןיינעל) תושיאה יניד

חכוה אלש םוקמב ,םידוהיכ וקזחוה םה םאה - םהיאצאצו םיסונאה לש םדמעמ היה המ
היה רשפא יא תאז תמחמו ,תבורעת יאושינ לש ששחה םהב קבד אמש וא ,םייוגב וברעתהש
?םירומג םידוהיכ םקיזחהל

,םיסונאה ודיפקה הפוקתה תישארב .הכשמה ןיבו הפוקתה תישאר ןיב לידבהל שי ןאכ
,ןארוד ןועמש 'ר בתכש םירבדב היוצמ ךכל תודע .םמצע ןיבל םניב אלא ןתחתהל אלש ,םבורכ
:(אל 'יס ,ב"ח ,זעובו ןיכי ת"וש) ב"נר תנש לש שוריגה םדוק תורופס םינש ,ץ"בשתה לש ודכנ

רוד ...ךכב םיגהנתמ םהש ונל םסרופמ הז רבדו ,תויוג ןיאשונ ןיא םיסונאה לכ תקזח"
ותוא ןיקיזחמש םשכ הבושת תושעל אבה סונא לכו ...םויה דע הרזגה ןמזמ רוד רחא
אל ולא םיסונא ךכיפל ...היוג הניאו לארשימ ומאש ותוא ןיקיזחמ ךכ לארשימ ויבאש
ערזמ םמאש םתקזח לע וכמסש ינפמ ,הליבט (תודהיה לא םתרזחב) םכירצהל וששח
ןיא ,םהיתונבמ םישנ םיחקולו ם"וכעב םיברעתמש םהמ תצקמ שיש יפ לע ףאו .לארשי
דאמ הברה םה תויוג ןיאשונ ןיאש ןתואו ...ריעמ רחא ,טעמה ןמ טעמ םא יכ הז השוע
."בורה לא ךרעב טעמה ותואל סחי ןיאש טעמכש דע

קחורמ םלצא אוה" הירכנו סונא ןיב ןיאושינש ,(ג 'יס ,םש) תרחא הבושתב בתוכ אוה ןכו
"ןידה אוה רשאכ ,ם"וכעכ םלצא בשחנ אוה ערז ותוא יכ ,וערזב םיברעתמ ןיא בושו בעותמו
.(בפ 'יס ,ב"ח ,ט"יבמ ת"וש םג האר)

רשפא יאש יאדווב ?תודהי תקזח םיסונאב םייקל היה רשפא ובש הז בצמ ךשמנ יתמ דע
ץ"טירהמ תבושתב ונא םיאצומ שוריגה רחאל תורוד המכ דועש ןיינעמ לבא ,רורב וק םוחתל
וברעתה אלש םירשכ םידוהיכ םיקזחומש ימכ םיסונאה יאצאצ תא האורה המגמה ךשמה תא
:(זק 'יס ,תושדחה ץ"טירהמ ת"וש) בתוכ אוה ךכו .םייוגב
דלוה אוה ירהו ,הז ןב ול הדליו היוג אשנ לרעה סונאה הז לש ויבא אמש שוחל ןיאו"
םיסונאה תקזחד םושמ ,רמימל אכיל אה .הליבטו הלימ ךירצו יוגכ יוהו ומא רחא ךלוה
םירהזנ םייוגהו תויוג תחקלמ םירהזנ םה םיזיגוטרופה טרפב ,תויוג םיאשונ םניא
."הזל שוחל ןיא ןכלו ,םב ןתחתהלמ

ת"וש) הלאשה ןושל וזו ,םיסונאה ינבב םובי תקיז ןיינעל ,תרחא הבושתב ץ"טירהמ בתוכ ןכו
:(חמק 'יס ,ץ"טירהמ
אלש םתדילו םתרוהש הנש םירשעו האמ הז ,ןוימ לאגוטרופב םיסונאהמ םיחא ינש"
ם"וכע םידבוע םהו ללכ םישדקמ םניאש ,םהמ ןישודיק תרות החכתשנו השודקב
השמ תדכ ונינפב השדקו םשמ ותשא םע םהמ דחא אבו ,איסהרפב תבש םיללחמו
."םינב אלב תמו לארשיו

.םובייל הקוקז השיאה םא התיה הררועתהש הלאשה

לש םהיתובא ועמטנ אמש ששחה ןיינעלו ,תמייק םובי תקיזש ץ"טירהמ קסופ ותבושתתב
:בתוכ אוה ,םובי תקיז ןיא ןכלו םייוגה ןיב הלא םיסונא

אלו הוחא םהל ןיא הינבו ללכ תושיא הל ןיאו םהיניב העמטנ היוג אמש שוחל ןיא םג"
המ יפכ אהד ,םהיניב רכינ היה ןכ היה םא ירהש ,הז ןודנב שחימל אכיל אה .הקיז לופת
היה הז לש ונקזש רשפאו ,םינש םירשעו האמ אלא םירוד רודל רבדה ןיא הלאשב אבש
וליפאו ,אתלימ המסרפתמ הוהו יעדי הוה עדימ הייוג םהיניב היה וליא ןכש ןויכו ,ידוהי
הב יריהז ווה רהזמו אתלמל היל הוה אלקו אל וא הייוג ותנקז םא עדוי היה ומצע הז
ןויכו .הערל םלידבהל םינויצ וז החפשמב ןיאיבמ ויהו וז החפשמהמ לדבהל ונמע יסונא
םישנב םג המו ,ראובמו טושפ הזו .אששח אכיל ,בורק ןמזב הז רבד עמשנ אלש
ןהו ,תודהיו הרות אצת המהמש ,םתורשכ ונל ודיגהש לאגוטרופ לש תונקזה תוינקדצ
וז החפשמב היה וליא התעמו .הניכשה יפנכ תחת תוסחל ןאיבהל לארשי ינבל ויה הנה
"הקיז ןתקיזו יכהל שחימל אכיל ךכליה ,יעדי ווה עדימ ,היוג םגפ לש םגפ ןהיתושנב
.(וט 'יס ,א"ח ,ל"בירהמ ת"וש םג הארו)

לע וקלחנש םינברה ןיב .וז השיג םע ומיכסה אלש םימכח ונא םיאצומ ןיינע ותואב רבכ ,ןכא
ןדיע שיש ,ןדיד ינב לבא" :רתיה ןיב בתוכה ,לאירבג םהרבא 'ר אצמנ ,וז הלאשב ץ"טירהמ
םיוג תונבמ ןיחקולש יאדו ,םיצור םניאו םשפנ ליצהל םילוכיו ,םייוגה ןיב ועמטנש ןינדיעו
,םינש כ"ק ורבעש ןויכ יאדוב ולא לש םהיבאש ...םיסונא תונבמ חקיל םידיפקמ םניאו םישנל
.םובי תקיז ןאכ ןיא ןכלו ,"םירומג םייוגכ םהו תירכנ וחקלו ועמטנ

אלש ןיידע ודיפקה ,ךילהתה תליחתב .תוירכנ םישנ םהל תחקל םיסונאה ולחה םימיה תוברב
ת"וש) בל ןב ףסוי 'ר בתוכ ךכ .םישגליפ רותב הלאכ םישנ םהל וחקל לבא ,תוירכנ םישנ תאשל
,תושיא ךרד היוג השיא אשיל אלש ונייה םיסונאה וקזחוהש המ" :(המ 'יס ,ב"ח ,ל"בירהמ
ירפסב היוצמ וז העפותל תודע ."ןיאושינא אלא ידפק אלד ,ידפק אל תונזב האיב לע לבא
.(ה 'יס ,ףסוי תיב ת"וש ;חמ 'יס ,א"ח ,ז"בדרה ת"וש ,אמגודל ,האר) בורל ןמזה לש תובושתה
רכז טעמכ ןיא םויכש דע ,םייוגה ןיב ברעתהל אלש ןוצרה שלחנו ךלה תורודה תצורמב ,םלואו
םג יכ םא ,ץראה םעב ירמגל וללובתה םה עירכמה םבורב אלא ,תדרפנ הליהקכ םיסונאל
,תבורעת יאושנמ ונימי דע תורודה לכ ךשמב וענמנש םיסונא לש תודחא תוצובק ורתונ םויה
.לגוטרופבש הטנומלב יסונא תוליהק ,ןוגכ

,רויגב אוה בייח ,ךכב קפס וליפא שיש וא ,היוג ומיאש עודיש סונאב רבודמ םאש ,וילאמ ןבומ
יפ לע ףא - הרז הדובע תדבוע ומא םאש עדוי יוהו" :םש ז"בדרה בתוכש יפכ ,קפסמ תוחפל
םאו ,הומכ דלוה םיבכוכ תדבועה לע אבה לארשיד ,הרותה ןמ הליבט ךירצ ,לארשי ויבאש
."לובטיו לומיש דע לארשיל סנכנ וניאו ארמוחל ןנילזאו אתיירואד אקיפס יוה קפס אוה

תוצרא יאצויל סחיב ןהו היסור ילועל סחיב ןה ,ץראב םויכ ןידה יתב םיגהונ ךכל םאתהב
רבעמש לארשי תוליהק בורב םינורחאה תורודב השפש תבורעתה יאושינ לש עגנה .תורחא
הלוע קרפה לעש הרקמ לכבו ,םשמ םיאבל סחיב תודהי תקזח לש המויק רשאמ וניא ,םיל
ןיאו ותודהיל סחיב תוקיפסמ תוחכוה תושרדנ ,ינברה ןידה ןיב ינפב םדא לש ותודהי תלאש
,הפ לעבש הרות ,ןיאושינל ןיסחוי ינינע ,ףסוי הידבוע ברה :הארו) יהשלכ הקזח לע םיכמוס
תירבמ םילועה לש םרויגו םתוהז תלאשל ,לאפר הליש ברה ;אי 'מע ,(א"נשת) בל ךרכ
.(נ 'מע םש ,תוצעומה

תודוסיה תא .ןישוריגהו ןיאושינה יניד םוחתב םיסונאה לש יתכלהה םדמעמ תלאשל ןאכמו
ינפלש הפוקתב דרפס ילודג ינש רבכ וחינה הז םוחתב םיסונאה לש יתכלהה םדמעמ תניחבל
א"נק תנשב דרפסב ןושארה לודגה דמשה תוריזג תובקעב תאזו ,ץ"בשרהו ש"בירה :שוריגה
.ב"נר תנש לש שוריגה ינפל הנש האמ - (1391)

ענמנ ,עודיכ .םיסונאה ןיב ןיאושינהו ןישודיקה ירשק לש יתכלהה ףקותה תלאשב הליחת ןודנ
םיסכטה תא םייקל ולכי אלש יאדוובו ,תידוהיה תדה תווצמ תא םייקלמ םיסונאה ןמ
.הכלהה תבייחמש יפכ ןיאושינו ןישודיק לש םייבמופה

ךרענש ןיאושינה סכטה לע ףסונש ,ךכ לע תויודע ונידיב שי ,הפוקתה לש התליחתל סחיב
תאצמנש הבושתב .רתסב לארשיו השמ תדכ ןיאושינ סכט םיסונאה םידוהיה ומייק הייסנכב
,רפוסמ ,שוריגה םדוק תודחא םינש הנמזש ,(טי 'יס ,ב"ח) זעובו ןיכי רפסב
[הייסנכ] לעגה לע וכליש םדוק ןהיאושינב ןיגהונ ,[היסנלו] ןאכב רשא םיסונאה ולא יכ"
,ןיסוריא תכרב םהל וכרביו ןישודיק לעבה הל ןתי םהינפבו ,םתיבל םידוהי ינש ואובי
."םיריעשה ידי לע םהיאושינ ושעיו לעגה לא וכלי ךכ רחאו

'ר דיעמ םיסונאה ןיב הטשפש תואיצמה לעו ,הז גהנממ םיסונאה ולדח םימיה תוברב ,םלואו
בתוכה ,(חמק 'יס ,ץ"טירהמ ת"וש) שוריגה ירחא תורוד המכ תפצ ימכחמ ,ןולהצ בוט םוי

:רמוא חלגה אלא ללכ ןישדקמ ןניא ןדיד םיסונאהש ...םהמ ןישודיק תרות הכתשנש"
."'אנאמור איידישה סומינ יפכ אוה םכרוביחש ועד'

,(אס 'יס ,ב"ח ,השמ ינפ ת"וש) יתשינבנב השמ 'ר ,רחא בישמ לש וירבדמ תושרופמ הלועש יפכ
ןכש ,הייסנכל ךלילמ ענמיהלו לארשיו השמ תדכ יאשחב אשניהל םיסונאה דעב היה ענמנה ןמ
:ונושלו וזו ,הפירשב תוומל זא ויה םייופצ

שדקל תוחפל םיצור ויה םאו םיסונאה לע הבר הריקחה התיה אל [ש"בירה לש] ונמזב"
ןיא - רמוכה יפמ הללקה עומשל םתומב תיבל תכל ילבמ לארשיו השמ תדכ העניצב
,םתומב תיבב אשניהל וכלי אל םא - הבר הריקחהש ,הזה ןמזב לבא ...םדיב החומ
."ןהתאו ותוא ופרשי

,הייסנכב אשניהל םיצלאנ ויה םהו ,הרירב לכ התיה אל םיסונאה םידוהיה ידיבש רחאמ
םא ?הכלה תושירד יפ לע אלש ושענש הלא םירשקל הכלהה תסחייתמ דציכ :הלאשה תלאשנ
תלבק אלל רחאל אשניהל הלוכי השיאה ןיא זא יכ ,הלא םירשק לש םפקותב הריכמ הכלהה
םירזממ ינשה ןמ הידלי - רשכ טג אלל רחאל האשינו השיאה הכלה םאו ,ןושארה הלעבמ טג
קותינו דוריפ לש םיבר םירקמ ועריא ,הפוקת התואב הררשש תירוטסיהה תואיצמב .םירומג
אובל בריס לעבה וליאו לגוטרופמו דרפסמ הטלמנ השיאה רשאכ ,םיסונאה ןמ גוז ינב ןיב
גישהל היה ןתינש אלב שדחמ אשניהל השקיב השיאהו ,המיע אובל היה לוכי אלש וא ,המיע
.טג תלבק םשל לעבה תא

םיאיבמ ויה ,םיסונאה לש םהישודיקל ףקות שיש דרפסבש הכלהה ילודג וקספ וליא
וב היהש יאדווב טג אלל אשניהל ןרוסיאש ,תונוגע לש דואמ הלודג הצובק לש התווהתהל
ויה םישנ ןתואש בצמ רצוויהל היה לולע .הב דמוע היה אל ןהמ לודג קלחש הריזג םושמ
רצוויהל הלולע התיה ךכמ האצותכו ,לארשיו השמ תדכ ןניאש ןיאושינב ,רתיה אלל תואשינ
ןהידלי ירהש - םיארקה לש השדח הרודהמ ןיעמ - להקב אובל םילוספ לש המילש השדח תכ
.תעגמ וז העפות התיה םידממ ולאל ךירעהל רשפא יאו ,םירזממ םה ולא םישנ לש

דימעהל הלולע התיהש וז ךרדב ךלילמ לארשי ימכח וענמנ ,םירבדה ךשמהב הארנש יפכ
לש ןיאושינהו ןישודיקהש ורוהו ,להקב אובל לודג ידוהי ץוביק לש ותורשכ תא הלאש ןמיסב
לשב תורזממ לש היעב לכ ררועתהל היושע אל אליממו יתכלה ףקות לכ ירסח םה םיסונאה
?וז תיתכלה הערכהל הכלהה ימכח ועיגה דציכ .םירשכ ןיטיג רדעיה

םאש ,ןיירבעל בשחנ סנוא תמחמ דמושמ םאה :איה הכלהה ימכח ונד הבש הנושארה הלאשה
לש םהישודיק ןיאש ירה ,םה תודע ילוספ םיסונאה לכש רמאנ םאו ,תודעל לוספ אוה ירה - ןכ
תייעב םלצא ןיאש רמול םוקמ שי זאו ,םירשכ םידע ינפב ושענ אלש ןוויכ ןישודיק סונאה
.ללכ םיאושנל םיבשחנ םניא ירהש ,(םה םג םילוספ םהישוריגש ןוויכ) תורזממ

ןידה ירהש ,םה הריבע תמחמ תודע ילוספ םיסונאה לכש ,רמול םנמא היה יואר ,הרואכלו
ורסמ אלש םיסונא םתואו ,רובעי לאו גרהיי - הרז הדובע ןללכבו - תוריבע שולש לעש אוה
םה ירה ,רובעל אלו גרהייל םהב הווצמש םירבדה ןמ דחא לע ורבעו ,םתד ורימה אלא םשפנ
.תודעל םילספנו םיניירבע

,עבק (אי ,ד 'דיס ,ש"בירה ת"וש) תובושת המכב ש"בירה ,םלואו
לכל אוה לארשיכו ,תודעל לספנ אל ,גרהנ אלו רבע םא - רובעי לאו גרהיש ןידהש"
ותוא ןישנוע ןיד תיב ןיא ירהש ,וילע ולפנ תומ תמיא ינפמו ,סנואב ןכ השעש ןוויכ וירבד
.(ד 'יס) "הירטפ אנמחר סונאד ,ךכ לע

:רמאנ הבש א"בשר תבושת טטצמ ש"בירה
לאו גרהיל ול היהש פ"עאו .אוה לארשי ,אטחש פ"עא - הארי תמחמ רימה לארשי"
ןיד תיב בויח וילע ןיאש ןוויכ םוקמ לכמ ,'לארשי ינב ךותב יתשדקנו' :ביתכדמ רובעי
."ןעגמב ןיי ןירסוא ןיאו תרתומ ןתטיחשו םה לארשי ...ךכ ליבשב

תא רמוש אוה ןהבש תוביסנב רבודמ רשאכ - תודעל רשכ לש רדגב סונאה ראשנ יתמיא ,ןכא
לוספ אוה ירה ,תווצמה לע רבוע אוה ומצע ןיבל וניב םג רשאכ לבא ,ומצע ןיבל וניב תווצמה
הרותה לכל רמומ השענ - תוריבע שולשמ תחא וז םאו) רבע אוה ובש רבד ותואל דושחו תודעל
.(הלוכ
ןיבל וניב ףא ןכ השעש ןויכ ןוצרמ דבוע התע אוה ירה ,סנואב היה דמשה תלחתש פ"עו"
."והורסמיו והולילעיש המ אריש םיאור םוקמב אלשו ומצע

-ש ,איה ש"בירה תעד ךכיפל
םשפנ לע טלמיהל ואצי אלו ןמזה הז לכ דמשה תוצראב וראשנ רשא םיסונאה הלא"
ןיכירצו ,תורשכ תקזחמ ואצי רבכ ,םידורמ םיינע םהמו םירישע םהמ ,םיבר ושע רשאכ
םדיב ןיאשו ,םמצע ןיבל םניב תורשכב םיגהנתמ םה םא םהילע רוקחיש םכח תריקח
םה ירה - הז רדגב םה םאו ,דחפ ילב םשה תא דובעל ולכויש םוקמ לא טלמהלו תאצל
לולח וא םיבכוכ תדובע איה הריבעה םא ...ןוצרב םידבוע םאו - םירומג םילארשיכ
ראשמ איה הריבעה םאו ...רבד לכל םירומג םיבכוכ ידבועכ םה ירה ,איסהרפב תבש
."...רחא רבדל אלו רבד ותואל רמומ אוה ירה ,ןירוסיא

- םש םלוכו ,הלעבמ השרגתהש םיסונאה תיבמ השאש ,(אי 'יס) ש"בירה קספ ךכל םאתהב
ךומסל לכונש םרט ,םה םיסונא ןימ ולא םכח תריקחב קודבל שי ,םיסונאה ןמ - טגה ידע ללוכ
.טגה תא רישכהלו םתודע לע

םהש ררבתהו םיסונאה ןמ םידעב ושענש ןישודיקה תורשכב ןד הבש (די 'יס) תרחא הלאשבו
:ןישודקל שושחל ןיאש ש"בירה קספ ,םמצע ןיבל םניב םג תוריבע ירבוע

...ומצע ןיבל וניב ףא ןכ השועש ןויכ ןוצרב התע רבוע ירה ,סנואב היה ותלחתש פ"עאו"
השועו םהמיע ךלוה אלא טמשנ וניאו םיבכוכ ידבועה ןמ טמשיהל לוכי םא ןכו
."ךכב לספנ אוהש קפס ןיא - םהיחבזמ לוכאל םהישעמכ

םא םוקמ לכמ ,תורשכ תקזח שי םיסונאל יכ םאש (גס 'יס ,א"ח ,ץ"בשת) קספ ץ"בשרה
הריבע ירבוע ראשכ םה ירה ,םירוסאה םירבדב םירהזנ םה ןיאש ררבתמו הקזחה הערוה
'יס ,ג"ח) ץ"בשרה בתוכ תאז םע .ןישודיק םניא םהינפב ושענש ןישודיקו ,תודעל םילוספ םהש
םשל אלו ,המע דחייתנ ןיאושינ םושלש" הארנ תואכרעב םג ואשינו גוזה ינב וכלה םאש ,(זמ
ידע ןנירמא ,םידחייתמ םהש םיעדויו םהמיע ריעב תודעל ןירשכ לארשי שיש ןוויכו ...תונז
,רומג לארשיכ םניד םיסונאהש ,םוקמ לכמ ,רורב .ןישודיקה ולוחיו "האיב ידע ןה דוחי
.הצילחו םוביו ןיטג ןיינעל ןכו .(םירשכ םידע ינפב ושענ םאו) ןישודיק םהישודיקו

ןיכי ת"וש) ש"בשרה ונב ,ץ"בשרה לש ויאצאצ םג ןכ וקספ לארשיכ םיסונאה לש םדמעמ ןינעל
םה לארשי םיסונאה ולא ינב" םג אלא ,םמצע סונאה קר אלש ,בתכש ,(אל 'יס ,ב"ח ,זעבו
לקהל הרוהש ונומדק רשא םילודגה ןמ דחאל ונעמש אלו ...תורוד המכ דע וליפא םיארקנ
."הזב

בתכש הבושתב ,שוריגה ינפל הדנרג לש ןורחאה הבר ,ןאנד ןבא הידעס 'ר םג קיזחה וז העדב
העדל םג דה הלוע וירבדמ לבא ,(גי ףד ,ז"טרת גרבסגינק ,הזונג הדמח) שוריגה ינפל םינש עבש
םהו םירומג םייוג םה םיסונאה ולא" היפלשו ,דרפס ימכח ןיב םיכלהמ הל ויהש תרחא
וניד ,שיא תשא לע אבש סונאש ורבסש ויהו ."ןישודק ןהישודק ןיאו םידמושמה ןמ םיתוחפ
,ד 'יס ,ע"הא ,הלודגה תסנכ) להקב אובל רתומ - רייגתמ אוה םאו ,רזממ דלווה ןיאו ,יוגכ
.(טכ ףיעס ,רוטה תוהגה

ת"וש) ך"שרהמ תבושתב םיאצומ ונא םיסונאה לש םדמעמ רבדב וז הפקשהל ףסונ יוטיב
שוחל שי םא הלאשה הררועתה וינפב .שוריגה רחא יקינולאש ימכחמ - (בר 'יס ,ב"ח ,ך"שרהמ
שדקמה לש ויבא יכ ,ררבוה .יוג היה ול השדקתהש שיאה הירבד יפלש ,השיא לש הישודיקל
איה םגש וא םיסונאה לארשי ערזמ התייה םא קפס ררועתה ומיא לע לבא ,יוג םנמא היה
- הידוהי התיה ומיא םנמא םא - ןאכו ,ידוהי דלווה - לארשי תב לע אבה יוג ,ןידה יפ לע .היוג
לע ףאש ,שדחמ ך"שרהמ לבא .ןישודיק וישודיקו ,רומג ידוהי אוה ירה - םיסונאה ןמ איה םג
תב ונייה םוקמ לכמ ,"ןישודיק וישודיק שדיק םאו ,ידוהי דלווה לארשי תב לע אבה ירכנש יפ
- םירכנה ןיב םינש המכ הז ועמטנש לגוטרופבש םישנה ולאב םנמא ,תיאדו הרשכ לארשי
."...לקהל םוקמ שי ,םיסונאה ערזמ הנייהתש וליפא

,םיסונאה ינבמ תואושנ םישנ לש םיבר םירקמ ועריא ,ב"נר תנש לש תוריזגהו שוריגה רחאל
לבא ,שדחמ אשניהל ושקיב הלא םישנ .םש ןתחפשמ תא וריתוהו ,דרפסמ חורבל וחילצהש
לש הישודיק ףקות המ הרקמ לכב קודבל היה ךירצ ץ"בשתהו ש"בירה לש םהיקספ יפל
םניב םא - ןישודיקה ידע ויה ימ רוקחל היה ךירצ וז הלאש רוריב ךרוצל .הסונאה השיאה
רבודמשכ םג הטושפ אל המישמ וניה הז גוסמ רוריב .ואל םא ,תווצמ ורמש םמצע ןיבל
.םירקמ לש לודג רפסמב רבודמשכ רמוחו לקו ,דדוב הרקמב

השיא לכ" ,היפלש יקינולאש ימכח ידי לע הנקתה לש התנקתהל עקרה ,הארנה לככ ,והז
לארשי ינפב התוא שדיקש פ"עא ,דמשה תרזגב םדועב לארשי ינבל שיא םושל תאשנש
הצרי רשא לארשי שיא לכל תרתומ איה ירהו ,ללכ ןישודק ןתואל שוחל ןיאש ...םש םידמועה
ןיא - םביל הקוקז ןכ םג ראשת םא ןכו ...דצ םושב םירשכ םידע םש ןיא יכ ...התוא סונכל
.(י 'יס ,ע"הא ,ם"דשרהמ ת"וש) "אשניהל תרתומו ...ללכ הקיז

אלש םג דרפס יאצוי םימכחה לצא םיאצומ ונא םיסונאה לש םהישודיק ףקות רבדב םינויד
.יקינולאש תנקת דוסי לע

תואכרעב האשינש םיסונאה ןמ תחא השיא לש הניינע ןודנ (ק 'יס) "באז ןימינב" תבושתב
השקיב השיאהש דועבו ,דרפסמ גוזה ינב ואצי ןמז רובעכ .הרותה לכל דמושמ היהש סונאל
,לארשיו השמ תדכ רחאל אשניהל השיאה השקיב .ומעל בושל לעבה ןאימ התודהיל רוזחל
הרתיהל יאנתכ םג טג ונממ לבקל תבייחו שיא תשאל תקזחומ איה יכ הנעטה התלעוה לבא
םהל ןיא ,ןישודיק הלא ויה םא םגש יפל ,ןישודיקל שוחל ןיאש איה בישמה תעד .אשניהל
קיזחהל ושקיבש ךכ ךותמ תחכומ םידעה לש םתולספ .תודע ילוספב ושענש רחאמ ףקות
- םיסונאכ םתוא בישחנש וליפאו" ,םמעל רוזחל תורשפא םהל הנתינש ףא םייוגה יכרדב
ןתליחת והל ווה ,ןיאצוי םניאו םשמ תאצל םדי לאל שיש ןויכ תודע ןתודע ןיא יכה וליפא
."הרותה לכבש תוריבע לכ לע םידושח םהו ,ןוצרב ןפוסו סנואב

ירהש ,תונז תליעב ותליעב אהת אלש ידכ העניצב השדיק אמש שושחל ןיאש בישמה בתוכ דוע
אהת אלש ידכ העניצב שדיק אמש שוחל ןיאש יאדוובו שדקמה שח אל רתוי תורומח תוריבעב
.תונז תליעב ותליעב

םעטה ןמ ,בישמה החוד תאז םג .האיב ישודיק השדיק אמש תורשפאב בישמה ןד ןכ ומכ
לעבו ךמוס םתוא לעו ולש ןישודק םה םתואו ,ןומגהה וגויזש גוויז" לע ךמס שדקמהש
ןומגהה לש וגוויז ןיאש עדיש ןוויכש ,רמול ןיאו ."ןישודק תליעב אלו אוה תונז תליעב ותליעבו
,תונז תליעב ותליעב השוע םדא ןיאש איה הקזח ןכש ,ןישודיק םשל לעבו רמג ןישודיק השוע
לבא ,תונז תליעב לועבל הצור וניאו וילע תורשכ תקזחד לארשיב" אלא הניא וז הקזח ירהש
."אוה הלוכ הרותה לכל דמושמ אהד ,תודהי דצ היב אכילד אכה

לבא .תואכרע יאושינב וב רבודש םושמ ,תיסחי ,לק היה "באז ןימינב" ידי לע ןודנש הרקמה
םתורשכב ןישודיקה ףקות יולת ,הזכ הרקמב ?לארשיו השמ תדכ ושענש ןישודיקב ןידה המ
םיסונא ןיבו רתסב תווצמ ירמוש םיסונא ןיב ש"בירה תנחבה לבקתת םאו ,ןישודיקה ידע לש
תואיצמבו ,ופוגל הרקמ לכ ,ליעל רומאכ ,קודבל שי זא יכ ,רתסב תווצמ ירמוש םניאש
.אושנמ השק המישמ התיה וז זא הררשש

ףאו ,םיסונאה לש םהיאושינ ףקותב ןד ,(כ תיב ,ך"דר ת"וש) הבושתב ןהכה דוד יבר ,םנמאו
תא ררוע תאז םע ,ףקות ןישודיקל ןיא ןכלו ,םה תודע ילוספ םיסונאהש הרוהשכ יפ לע
םה םירשכ אמש :(וליפאו ה"ד ,ד דדח) הלאשה
םיגהונד תולזמו םיבכוכ ידבועה ינפב םמצע םיארמש המו ,תוריבע ןירבוע םניאו"
ןיבשוחד ,םיגגוש םהו םדחפ תביסמ אוה ,תוריבע לע ןירבועו תולבנ םילכואו םגהנמכ
אל םא - גגוש תויהל בורק ותוא השועהש רבד לכו ...םחרכ לע אוהש רחאמ אוה רתיהד
?"הרשכ ותודע ,ותוא וריהזה

םושמ תאז לבא ,היונפכ הניד וינפלש השיאה יכ תורוהלמ ך"דר םנמא ענמנ אל רבד לש ופוסב
ששוח היה ,תורחא תוביסנבש ,ןכתי .ןישודיק השעמ הרקמ ותוא תוביסנב היה אלש אצמנש
.םיסונאה לכ לש תודעל יללכ לוספ לע ךומסל

הנעמ שי ,(בכ 'יס ,א"ח ,ל"בירהמ ת"וש) יקינולאס ימכחמ ,בל ןב ףסוי 'ר תבושתב ,הנהו
רחאל לגוטרופב הסונאו סונא ןיב ושענש ןישודיקה ףקותב ל"בירהמ ןד ותבושתב .הז ישוקל
םא םגש בתוכ אוה ףוסבלו וינפל הנודנש היעבה לש םינושה םידדצב קסע אוהו ,שוריגה
םוקמ לכמ ,םש וררועתהש תוקפסב רימחנ
םהיתובא וא םהש םיסונאה םתואמ אלא םירומג םידוהי ווה אל ידהס ינהד ןויכ"
טלמהל תאצל ןילוכי ויהו םינש המכו םימי המכ המש ובכעתנו לאגוטרופ דמשב וסנאנ
םתומכ ובכעתנ םה םגש ןויכ םתומכ םה ירה םהירחא ומק רשא םהינבו ,םשפנ לע
לכש השעמל הכלה ורוה ... יקינולאש ילודג לכש ...וניארו ונעדי רבכו ,םינש המכ המש
רחא השדקתנש ןישודיקל ןיששוח ונא ןיא אייליטשאק וא לאגוטרופמ אובת רשא השא
םה םגש רחא םהירחא ומק רשא םהינבל וסנאנש םתוא ןיב וקלח אלו ,ללכ דמשה
ומצע ינפב המוא םה יכ 'ה תא ועדיו תונבו םינב ודילוהו םישנ ואשנו המש ובכעתנ
תוכלמל םיאב םהירבח םיאורו ,םידוהי םהש םיעדוי ןטבמו הדילמו ,תוכלמה ותואב
."המש םיבכעתמ המהו הניכשה יפנכ תחת תוסחל המרגות

םלוכ אלא ,סונאה לש םניד המ הרקמ לכב קודבל ךרוצ ןיא ל"בירהמ תטישלש ,אופא אצוי
תוריבע ירבוע לש ןיד שי םלוכל ןכלו ,ואצי אלו תאצל םדיב היהש םעטה ןמ תודע ילוספ
.םהינפב ושענש ןישודיקל ףקות ןיא ךכיפלו ,ןישודיק ידעכ שמשל םילוספה

שוחל ןיא היפלש ,ליעל תרכזנה יקינולאש תנקת לע תססובמ ל"בירהמ לש ותקיספש ,רבתסמ
אלל התיה וז הנקת ."דצ םושב םירשכ םידע םש ןיא"ש ןוויכמ םיסונאה לצא ןישודיקל ללכ
הדפקה דיפקהל וכישמה םיסונאהש ונא םיעדוי םינוש תורוקממ .רתויב תכל תקיחרמ קפס
תוגירהה תכסמ איה רתויב תיגארטהו תישחומה תודעה .רתסב תווצמ םויק לע הריתי
היציזיוקניאה לש היתולועפ תרגסמב לגוטרופבו דרפסב םיסונאה תוליהק ורבעש םיוניעהו
רדוסמ היה דרפסב רשא יקלמעה ףא ,ונרודבש קלמע לש וערז ינבל המודב .ש"מי הרבד ישועו
םתוא תולילפמה תויארה ואבוה ובש טפשמ ירחא קר גרוהל ואצוה םיסונאו ,אילפהל ןגרואמו
םיכלוה ונימיבו היציזיוקניאה ינויכראב רמתשה הז רמוח .תידוהיה תדה תווצמ תרימשב
םיסונאה לש םתוקיבד הלגתמ םכותמו ,"קדצ יטפשמ" םתוא לש םילוקוטורפה םימסרפתמו
.לארשי תדב

טבש" ומכ ,היגולונורכ ירפסב ונא םיאצומ םיסונאה ברקב תווצמה תרימשל םיפסונ תורוקמ
ידוהי לע (130 'מע ,ןוזניבור תרודהמ) דחא םוקמב רפסמה ,אגריו ןבא המלש 'רל "הדוהי
לכש םתדע ינבל וזירכה זאו .םירצונה ירמוכ תאז וליגו חספה תא ורמש 1506 תנשבש ןובסיל
םעה ןמ ומק" וז הזרכה תובקעב .הרפכ ימי האמ אבה םלועב ול ויהי לארשי ערזמ גרוהה
םתוא םיכילומו םתוא םיבחוס ויהו ,תושפנ םיפלא תשלש םימי השלשב וגרהו םדיב םברחו
םיחמרב ןתוא םילבקמו תונולחה ןמ םיכילשמ ויה תורבוע המכו .םתוא םיפרושו בוחר לא
."םרפסל יואר ןיא ,תורחא תולבנו תורחא תוירזכא ןכו .תומא המכ ץפוק דלוהו ,הטמלמ

םיסונאה תליהק לע םירוטיזיוקניאה דחא לש וירבד תא םיאצומ ונא הז רפסב רחא םוקמבו
:היליביסבש
אש :ול רמאו ,לדגמה לא הלענו ךלנ תבש ירמוש םיסונאה ךיא תעדל וננודא הצרת םא"
דחאמ הארת אלו ,םיבר ןכו ,סונא תיב ינולפ תיבו סונא תיב אוה ינולפ תיב הארו ךיניע
םוי ותויהל שא וקילדה אלש ינפמ אוהו ,ןשע םשמ אציש ,ףרוחה ףקות לכ םע םהמ
,ץימחה אלש םחל הנשה לכ לכוא היהש דרפסב היה סונא יכ ונלצא עדונ דוע .תבשה
תלבוס הניא ולש הכמוטסאהש רמוא היהו ,וילע ומוקי אלו חספב ןכ לוכאל לכויש ידכ
אלש ידכ םיעקות םיקמעו םירה ךותבו הדשה לא ןיכלוה רפוש ןיעקותש םויו .ץמח
לומיש ימ םהמו .םהיתבל ךילומו רקנמו טחושש םהל שי ןכימ שיאו .הצוח לוקה עמשי
איבמש ימ םהמו .רבדה הלגיש הארימ םדאב חטב אל יכ ומצע למש ימ םהמו ,אבחהב
."ןילפלפ לש קש ךותב הרות רפס

םהמ לודג קלחש יאדווב לבא ,רתסב םג תווצמ ורמש אל םיסונאה ןמ קלחש ,םנמא רבתסמ
תאצל םדיב היהש אדבועה םצע ,תאז תורמל .םהה םישקה םיאנתב םג תווצמה לע ורמש
םהישודיקל שוחל ןיאש העבקש הנקת ןקתל יניקולאש ימכח תא האיבה ,ואצי אלו דרפסמ
םיסונאה לכש ל"בירהמ םג קספ תאז תובקעבו ,"דצ םושב םירשכ םידע םש ןיאש" םושמ
ימכח לש ילילש סחי ןבומכ תפקשמ הניא וז הדמע .ןישודיק םניא םהישודיקו םה תודע ילוספ
תויעבל הנעמ תתל ידכ תכל קיחרהל םתונוכנ תדימ לע הדיעמ איה אלא ,םיסונאל יניקולאש
.ליעל ונדמע ןהילעש

ושקיבש דרפס תוריזגמ לדבהב .ונימי לש תוצעומה תירב יסונאל לגוטרופו דרפס יסונאמו
לבא ,השדח תד םהילע ליטהל יטסינומוקה רטשמה שקיב אל ,תרחא תד תידוהיה לע ליטהל
השמ תדכ ןיאושנ יסכט ללוכ - תדה תווצמ לש ןמויק רסאנו ,לארשי תד תא םהמ רוקעל שקיב
ןיב ןיאושינ לש םפקותל רשקב תולאש וררועתה דרפס תוריזגל סחיבש םשכ .לארשיו
לש םהיקספמ דומלל ןתינ המ .הלאכ תולאש וררועתה היסור תוריזגל סחיב םג ךכ ,םיסונאה
.היסור ילוע לש תוילאוטקאה םהיתויעבל סחיב ותעשב דרפס ימכח

ןכש ,םיפקת ןיאושינה םירשכ םידעב ושענ םא - לארשיו השמ תדכ ושענש ןהיאושינש ,רורב
וישודיקו אוה לארשי אטחש פ"עא לארשיש לבוקמ ונרכזהש הכלהה ימכח לכ תעד לע
רמוחו לק ,ןכ ושע אלו דרפסמ חורבל םדיב היהשכ םג םיסונאה לע רמאנ הז םאו - ןישודיק
.ללכ תאצל םהל ןתינ אלש היסור יסונאל סחיב ןוכנ הזש

ןיאושינ אלא ,לארשיו השמ תדכ ויה אל היסורב ושענש ןיאושינה לש עירכמ בור לבא
תורודב םיקסופה ןמ המכש אלא ,ןישודיק רצוי וניא יחרזאה ןיאושינה סכט .םייחרזא
ןתונ ןתחהש תעבטב ,םירומג ןישודיק ףא וא ,ןישודיק ששח לש תורשפאב ונד םינורחאה
בל יכרעמ ת"וש ,אמגודל האר) רטש ישודיק לש דוסי ילוא ובש שיש ,השענש ךמסמב וא ,הלכל
,המוד .ףקת היהי ןישודיקה השעמש ידכ םירשכ םידע םיצוחנ ,ךכ ןיבו ךכ ןיב .(זפ יס ,ע"הא
יאצוי םימכחה ועבק ,רתסב תווצמ ורמש םהמ םיבר ותעשבש ,דרפס יסונאל סחיב םאש
םינש הזמש היסור יסונאב רמוחו לק ,םהישודיקל ללכ שוחל ןיאו תודע ילוספ םלוכש דרפס
שוחל ןיא ןאכ ףאש רמאל יואר ןכלו ,תווצמ ירמוש םהיניב םיאצמנ אל טעמכש תובר
.ןהישודיקל

דוסי לע ,היסור ילוע לש האיב ישודיקל ףקות תתל םוקמ ןיא םולכ :הלאשה תא וררועש שי
א"ע גע תובותכ האר) "ןישודיק םשל לעבו רמגו תונז תליעב ותליעב השוע םדא ןיא" :ללכה
םילוכי (ו 'יס ,ש"בירה ת"וש האר) דרפס ימכח ידי לע ורמאנש םירבדה לבא .(תוליבקמו
שיש ימב אלא הז לכ םירמוא ןיא :יטסינומוקה רטשמה יסונאל סחיב םג ,הרואכל ,רמאיהל
לוכי םא תונז תליעב השעי אל םג אמתסמו ,ללכ ךרדב תוריבע רבוע וניאש ,תורשכ תקזח ול
.ןכ םירמוא ןיא (סנוא וא גגוש ךותמ םא םג) תוריבע ירבועב לבא ,ןישודיק םשל לועבל

םידעב ךרוצ םנמא ןיא .םירשכ םידע ינשב אלא ןישודק םניא האיב ישודיק םג ,ךכל טרפ
םוקמ היה םא םג - םירשכ דוחי ידע ילב לבא ,דוחיי ידעב אלא השעמ תעשב םיחכונ ויהיש
הלאכ םידע אצמנב ןיא טעמכש איה הליגרה תואיצמה םצע ,היסור יסונאב וז הקזח םייקל
.םש ושענש ןיאושינה לש עירכמ בורל

ףקות ןיא ןידה רקיעמש םירבוסה תובקעב ךליל םויכ םיגהונ לארשיב םיינברה ןידה יתב
,םירחא תוששח וא ,האיב ישודיקל םיששוחה תעד ידי תאצל ידכ לבא ,םייחרזא ןיאושינל
לעבה תא גישהל ןתינ ןיאשכ קחדה תעשב קרו ,ירשפא רבדהש םוקמב ארמוחל טג םיכירצמ
לת ,לארשיו השמ תדכ אלש ןיאושינ ,ןוסנילא ג"א האר) טג אלל אשניהל השיאל םיריתמ
רתוי לקהל ןידה יתב וטנ ,םירוגס ויה תוצעומה תירב ירעש רשאכ .(183 'מע ,ו"לשת ביבא
:םויכ) תוצעומה תירב ירעשש רחאמ ,םויה לבא .םש ראשנש לעבה תא רתאל היה ןתינ אלשכ
,םש וראשנש םישנא רתאל רשפא ינורקע ןפואבו ,וחתפנ (םימעה רבח תוצרא רתיו היסור
שי רשאכש ,המוד .לעבהמ טג תלבק אלל השיאה לש היאושינ ריתהל אלש ןידה יתב םירימחמ
לע ךומסל םוקמ שי ,ואצמיה םוקמ עודי אלו םלענ אוהש ןוגכ ,לעבה לש ורותיאב לודג ישוק
הכרד לע ידמ םיבר םיישק םירעהל אלו ,וז הלאשב דרפס ימכח לש םייעמשמ דחה םהיקסיפ
,תויטסינומוקה תוצראב םייחרזא ןיאושינל סחיב הקיספה לע) אשניהל הצורה השיאה לש
.(183-184 'מע ,םש ,ןוסנילא האר

היעבה תא םג ריכזנ ,ץראל הבשה היסור תולג לש תויתכלהה היתויעב תא ונא םיריכזמש ןוויכ
לע ןכ םג הנודנש הלאה םימיה םצעב איה ףא ץראל הלועה תיפויתאה הדעה לש תיתכלהה
.דרפס ימכח ילודג לש םתארוה ךמס

תיעב לשב רתיה ןיב ,םתודהיל עגונב הכלהב וררועתה םיבר תוקיפסש ,תיפויתאה הדעה ינב
ןוויכ ,תלבוקמה הכלהה תרוסממו ל"זח תורפס לכמ ,עודיכ ,ויה םיקתונמ ,תבורעתה יאושינ
אלא ,הכלהה לש תולבוקמה תושירדה יפכ םישענ םניא םלצא גוהנה יפ לע ןישוריגה - ךכש
ןבומ .םישורגכ ודי לע םיזרכומ םהו םישרגתמה גוזה ינב ןיב שוכרה תא קלחמ הדעה גיהנמ
בתכנה תותירכ טג ידי לע תושעהל םיבייחה ,ןישוריגכ ךכב ריכהל הלוכי הכלהה ןיאש וילאמ
םיפויתאה לש םהישודיק וליא ,בושו .השיאה תשרגתמ ותועצמאב קרשו ,השיאל לעבה ידי לע
דחוימב) םירזממ קפס וא םירזממ םהב תוארל היה ךירצש ירה ,הכלהה תניחבמ םיספות ויה
.(וז הדע ינב ברקב ןישוריג לש לודגה יובירה חכונ

'מע ,ב"נשת םילשורי א"ח ,וזועמ תדע ,באלכ בקעי ברה) ןאכ ףא ורוה ונרוד ינבר ,םלואו
תעשב הלכל ןתונ ןתחהש םלצא גוהנש יפ לע ףאש ,ררבתמ .םהישודיקל שושחל ןיאש ,(הלק
ןכש הכלהה יפ לע ןישודיקב ץוחנה ןיינק השעמ לש רדגב הז ןיא ,םיטישכת וא םידגב הנותחה
.הרוסחמלו הל גאדיש ךכל למס קר ךכב שי אלא ,וז הניתנ ידי לע הלכה תא שדקמ ןתחה ןיא
תא ךפוהה השעמה תא הנותחה ךרוע ןתונש תוכרבב םיאור םה ,הדעה ידבכנ לש םהירבד יפל
.הכלהה תא םאות וניא יאדווב הזו ,םיאושנל גוזה

,"תונז תליעב ותליעב השוע םדא ןיא" לש הקזחה תא םייקל שי םא ,איה תררועתמה הלאשה
.ןאכ שי םוקמ לכמ האיב ישודיק - ןאכ ןיא ףסכ ישודיק םא םגו

ונרכזה .םיסונאל סחיב דרפס ימכח ילודג לש םהיקסיפל קקזיהל ונילע וז הלאש רוריבל ףא
םהישודיק םיספות - םירשכ םידע שיש םוקמבש ,(זמ 'יס ,ג"ח) ץ"בשתה לש ותעד תא ליעל
ידע םה דוחיה ידעו ,"תונז תליעב ותליעב השוע םדא" ןיא לש הקזחה דוסי לע םיסונאה לש
.ותשא איה ירהו ,האיבה

םא םגש ירה ,םירשכ םידעכ הדעה ינב תא בושחנ םאש ,הרואכל רמול היה ךירצ תאז רואל
.האיב ישודיקל שושחל שי םוקמ לכמ ,ןישודיקה תא ורצי אל ףסכ ישודיק

אוה אלה ,דרפס יאצוי םימכחה ילודגמ דחא םכח לש הבושתב אצמנ ןורתיפה ןאכ םג לבא
תיפויתאה הדעה ינבל המודב - םה ףאש ,םיארקה לש ןישודיק ףקותב ןד הז קסופ .ז"בדרה
בתוכ .הפ-לעבש הרות לש תרוסמה תרגסמב ונידיב תלבוקמה הכלהה ידי לע וגהנ אל - ונימיב
לעבו רמגו תונז תליעב ותליעב השוע םדא ןיא" לש הקזחה תא םהב םייקל ןיאש ,ז"בדרה
תא השועש הז אוה ינושארה סכטהש םירבוס םה תשבושמה םתעד יפל ןכש ,"ןישודיק םשל
םה םינוש .האיבה השעמ ידי לע תשדוקמ היהת השיאהש םינווכתמ םה ןיא ןכלו ,ןישודיקה
תא םהל סחייל רשפא ןכלו ,לארשיו השמ תדכ םיאושנ תויהל םיצורש ,םיסונאה ןמ אופיא
ידי לע וספתי םה ,והלשכ רחא סכט וא הפוחה תועצמאב וספת אל ןישודיקה םאש הנווכה
לכ םהל ןיא ,לח םהלש ןישודיקה השעמ םתעדלש ןוויכ - םיארקה לבא .תושיא ייח לש טקאה
.םהלש תושיא ייח ידי לע שדקלו רוזחל הנווכ

ועמש אל םה ףאש ,םיארקל תיפויתאה הדעה ינב םימוד ,(תרחא הניחב םשמ אלו) וז הניחבמ
םתעדש יאדווב ,םהלשמ םיגהנמ םמצעל ולגיסו ,תלבוקמה תרוסמה יפ לע לארשי יגהנממ
.האיבב שדקל הנווכ לכ םהל ןיאו ,םהלש סכטה ידי לע שדקל

ל"נה הקזחה ןיאש ,(אנש 'יס ,א"ח) ז"בדרה לשו (ו 'יס) ש"בירה לש םתעד הלבקתה ךכל טרפ
םג ןכלו ,וז הקזח םייקל ןיא תורשכ תקזח ול ןיאש ימב לבא ,םירשכה לארשיב אלא הרומא
םירשכה לארשי ללכב םניאו" ,לארשיו השמ תד יגהנמ םיעדוי םניאש תיפויתאה הדעה ינב
.(מק 'מע ,וזועמ תדע) "םתאיבל שוחל ןיא ...תונז איה ןישודק לש הניאש האיבש םיעדויש

םוחתב תפסונ הלאש .םירוסיאה יניד רושימב םיסונאה לש יתכלהה םדמעמ תלאשל ןאכ דע
לעבה ןיבש םיינוממה םיבויחה ןיד המ :תונוממ יניד רושימב תררועתמ החפשמה יניד
ימכח ןיב תחוורה העדה ,ליעל רמאנש יפכ ?לארשיו השמ תדכ אלש ואשינש םיסונאה השיאהו
,רחאל אשניהל הצור השיאה םא - תאז םע דחי לבא ,םהיאושינל ףקות ןיאש איה לארשי
םיבשחנ םה ןיא ןידה רקיעמש ןוויכש רמול שי םאה .ארמוחל טגב ךרוצ שי הליחתכל
ןניא ןיאושינהו ןישודיקה רשק חוכמ תוחמוצש תוינוממה תויוכזה םגש ירה ,םיאושנל
אל ןישודיקה ןידה רקיעמ םא םג הלא ןוממ תויוכזל דוסי שי אמש וא ,גוזה ינבל תודמוע
?וספת

םניא גוז ינב ןיב ןוממ יבויחש ,איה וראק ףסוי 'ר לש ותעד .לארשי ילודג וקלחנ וז הלאשב
.(אפ 'יס ,לכור תקבא ת"וש) םהינימל ןוממ יבויח םחוכמ חומצל לוכי אל ,םיפקת

ינידב םיספות םיסונאה לש ןיאושינהש ןוויכש (פ 'יס ,םש) רובס ,תאז תמועל ,ט"יבמה
ףקות שי הלא תויוכזלש ירה ,גוזה ינבל תוינוממ תויוכז תושכרנ הלא םיניד יפ לעו ,םייוגה
.ואשינ םה םוקמה גהנמ תעד לעש םושמ יזוח

עודי"ש ובתכב ,ט"יבמה תעדכ ,הפוג הלאש התואב ,(זכש ,מ"וח ,ת"וש) ם"דשרהמ קספ ןכו
אשונ ,םתס השא אשונה לכו ,גהנמה יפ לע םינודינ םה ןיאושינה יניד לכש תוקוניתל וליפא
קפס ונל אב ךיא המת ינאש דע טושפ ךכ לכ רבד אוהו ...ומוקמ גהנמ םייקל אתעדא התוא
."הזה רבדב

תישעמ תובישח שי וז תינוממ הלאשל םג ,ליעל ונירבדב הנודינש תירוסיאה הלאשל המודב
.םייחרזא ןיאושינב ואשינש גוז ינב תובוחו תויוכזל סחיב ונימי לש תואיצמל

,לואש רב ךלמילא תושארב ,תובוחרב ןידה תיב לש וניד קספ עודי תינברה הקיספה תרגסמב
ואשינ םש ,היסורמ הלעש גוזל סחיב הלאשה הנודנ ובש ,(124 ,ה ר"דפ) ב"כשת תנשמ
ינב לש םשוכר תאש קספו ם"דשרהמו ט"יבמה תעד תא ץמיא ןידה תיבו ,םייחרזא ןיאושינב
.םהיאושינ םוקמב גוהנ היהש קוחל םאתהב קלחל שי גוזה

ןיאושינ ואשינש גוז ינבל סחיב הפיחב ינברה ןידה תיב םג תודחא םינש ינפל קספ ךכ
לע השיאל בייוחמ לעבהש אצמ ןידה תיב .השיאה לש הרויג יבגל תוקיפס וררועתהו ,םייחרזא
תאזו ,לארשיו השמ תדכ ןיאושינ לש רשק לכ םהיניב היה אל םא םג ,ןיאושינה םוקמ גהנמ יפ
255 'מע ,בי ךרכ ,ןימוחת) לגוטרופו דרפס יסונאל סחיב לארשי ימכח לש םתקיספ דוסי לע
יטפשמכ םיסונא ויהש ןמזב ושענש תויובייחתהב ןד ם"דשרהמ" :ןידה ןיב בתוכ .(ךליאו
התיה אלש םושמ אלא הרותה יניד הלילחו סח רוקעל תנמ לע ןכ ושע אל ירה דועו ,םייוגה
."הרותה יפ לע תויחל ויה םילוכי אל יכ ,תרחא ךרדב בייחתהל תורשפא םהל

בויח ןיבו רצונ רבכש בויח ןיב ןיחבהל שי ןידה ןיב תעדל ןכש ,םירבד יטרפ לכל הפ סנכינ אל
תקיספל םינוירטירק ,יקסבוכיד המלש ברה :הז ןיינעל הארו .תונוזמ ונייהד) אבהלו ןאכמש
ןתואש ,אוה ונניינעל בושחה .(מ 'מע ,(א"נשת) בל ךרכ ,הפ לעבש הרות ,תוקיפסב תונוזמ
קר תווהמ ןניא ,לגוטרופו דרפס יסונא תפוקת לש תירוטסיהה תואיצמה הדילוהש תולאש
היחה תידוהיה הכלהה לש היתורצואמ קלח ןה אלא ,לארשי םע לש הירוטסיהה רקחל רמוח
.ונא ונימיבש תויתכלה תויעב םג תורתפנ ןתועצמאבו ,תמייקהו

:(אי-ט ,אל) איבנה והימרי לש ותאובנ ונב םייקתתשו ,ונתויולג ץוביק ךשמהל הכזנש ללפתנ
וננרו ואבו ונממ קזח דימ ולאגו בקעי תא 'ה הדפ יכ ,ורדע הערכ ורמשו ונצבקי לארשי הרזמ"
ןגכ םשפנ התיהו רקבו ןאצ ינב לעו רהצי לעו שרית לעו ןגד לע 'ה בוט לא ורהנו ןויצ םורמב
."דוע הבאדל ופיסוי אלו הור