האושה תשחכהו ירוטסיהה םזינויזיברה

יתליא ילתפנ ר"ד

ד"נשת - הנשב הנש
(תורעה אלל ספדנ)


:רמאמה ןכות
רבחמה
?ץיוושוא וא הדצמ
םזינויזיברה תונורקע
םיזינויזיברה ליעפ תוצרא וזיאב

קפקופמ "יעדמ" רקחמ ךמס לע האושה תא השיחכמה העונת םה םינויזיברה :ריצקת

האושה תשחכה ,האוש :חתפמ תולימ

רבחמה
תא םישיחכמה הלא המל ריבסמ "ןורכזה יחצור" רפסה רבחמ ,הקאנ-לאדיו רייפ ןוירוטסיהה
הנירטקוד איה םזינויזיברה .םינויזיבר םשב םיארקנ םידוהיה תדמשהל זאגה יאת םויקו האושה
אלא ונניא אוה .ארבנ אלו היה אל ,םהירזועו םיצאנה ידי לע העצובש ידוהיה םעה חצרש תסרוגה
םה יכ םינויזיבר םיארקנ םה .תירבה תונב תמכסהב םידוהיה ודבש ,תואמר לש ,הידב לש סותימ
ועבת םה ,סופיירד טפשמ תעב תפרצב ויה םינושארה םינויזיברה .תלבוקמה הזיתל םידגנתמ
ודידיו ןייטשנרב טסילאיצוסה .ודגנ ןידה קספ לע תרוקיב וחתמו ידוהיה ןרסה לש וטפשמב היזיבר
יקסניטובאז 'ז לש וידימלת םג .םינויזיברכ ובשחנ ןכלו לבוקמה םזיסכראמה דגנ ואצי הינמרגב
םינאקירמא םינוירוטסיהל םג ןתינ הז ראות .תיתרוסמה תונויצל האוושהב ,םינויזיברכ ובשחנ
.הרקה המחלמל עגונה לכב תימשרה אסריגה לע םירערעמה

טפשמב ורוקמש ,םיצאנה ידי לע ודמשוהש םידוהי ןוילמ השש לש רפסמה ,םינויזיברה תעדל
םייתאמכ ויה רתויה לכל .הזה לודגה רפסמל עיגמ ונניא ןפוא לכב ,שדוקמ רפסמ ונניא ,גרבנרינ
אל זאגה יאת .םינזיטרפה ידי לע וגרהנ םתצקמ ,תולחממ ותמ םהמ םיבר ,םיידוהי תונברוק ףלא
וב ושמתשהש ןולקצה יכ ,םישנא ליערהל ידכ םתוא ליעפהל היה רשפא יא תינכט הניחבמ ,ויה
'גרס ףא .םישנא תלערהל אל ךא ,המודכו ,הסיבכל זאג יאת ויה .םישנא תלערהל קזח יד היה אל
אלו הינמרגל תפרצמ ולגוהש לבוקמה םידוהיה רפסמ תא ןיטקה ,עודיה םיצאנה דיצ ,דלפסראלק
םינומשכל עיגהו הזה רפסמה תא ךימנה אוה ,ורזח אלש םידוהי ףלא םירשעו האמ םוקמב .ורזח
.ףלא

ואצומ .ןברוסב הקיתע הירוטסיהל רוספורפ ,הנש 67 ןבכ ,עודי ןוירוטסיה אוה הקאנ-לאדיו רייפ
וימי בורעב קרו ,תוילאקידרל הטנ ובס יבא .ןויניבא רוזאב תורודמ הקיתו תידוהי החפשממ
ךרוע היה לאונמע ודוד יבא .םידוהיה ראש םע תויראדילוס ןיגפהל ידכ תסנכה תיבל תכלל ליחתה
,תיתפרצה הרבחב תללובתמ החפשמ תאז התייה ."קנבהו הסרובה רעש" םשב ילכלכה ןומויה
ןותיח - תאזה החפשמה לש ינייפואה וקה .סופיירד לש ורורחש דעב םיקבאמב קלח החקל לבא
.םידוהי ןיב קר

םיתפרצה םידוהיה יתב רתי לכב ומכ םתיבב .ינאקילבופירו ינגרוב ,ןיד ךרוע היה רייפ לש ויבא
.תדלומה ןעמל הנושארה םלועה תמחלמב ולפנש החפשמ יבורק לש המישר התיה ,םיללובתמה
אלו הינמרגל 1944 -ב וחלשנ ותשאו אוה ,ירמה תעונתל ויבא ףרטצה הינשה םלועה תמחלמב
.םשמ ורזח

תובר תומוצעב עיפומ ומש .םוי םוי יחב תיטילופ ברועמה לאוטקלטניא אוה ,הקאנ-לאדיו רייפ
הירוטסיהל רוסיפורפ אוה .הירי'גלאל תואמצע ןתמ ןעמל םימחולה ןיב היהו לשממה ישעמ דגנ
רקיעב ,וננמז תב הירוטסיהב םג קוסיע ידיל ותוא האיבה םוי םוי ישעמב ותוברעתה ךא ,הקיתע
.האושה תא שיחכמה םג םינויזיברה דגנ ותמחלמל בר ןמז שידקמ אוהו ,םידוהיל תעגונה וז

החישב ךכ לע רזח .םיברה וימוסרפב תחא אל תאז בתכו רמא ,ללובתמ לעכ ומצע לע זירכמ אוה
אל םעפ ףא לבא ,התמקה לע ךרב אוה לארשי תנידמ המקוהשכ .סיראפב "ץראה" רפוס םע
.1970 תנשב ץראב הנושארל רקיב אוה .ללובתמ ידוהי עדומב אוה יכ ,הילעה תלאש ולצא התלע
תמייק .םיניתשלפה םעו היתונכשל לארשי ןיב הנבה ידיל עיגהל דציכ :איה ולצא דוסיה תייעב
?התוא רותפל דציכ היעבה - תיניתשלפ היעב

הנוחטב ןעמל המוצע לע םתח םימיה תשש תמחלמ ינפל ,התמקה לע ךרב רומאכ ,לארשיל רשא
תלפשה דגנ ,םיחטשב לארשי לש שוביכה תוינידמ דגנ אוה תאזה המחלמה ירחאמ ךא .לארשי לש
.לארשי תנידמ דיל תיניתשלפ הנידמ דעבו םיניתשלפה

שמתשהש לע תאפארע רסאי דגנ "דנומ הל" עדונה ןומויב ףירח רמאמב אצי אוה תאז םע דחי
איה האושה .םידוהיל םיצאנה וללועש המל םיניתשלפה לש לבסה תא ראתל "האוש" הלמב
.םתוא םידימשמ םניא לבא םיניתשלפה תא םיליפשמ םילארשיה .ידוהיה םעה תדמשה

ןימיה דגנ :דחאכ םינוויכ ינשב םחלנ אוה .םזינויזיברב םימחולה ישארמ אוה תונורחאה םינשב
הניתשלפ תא םידוהיה ולביק היתובקעב ,םידוהיה ודבש רקש איה האושהש ןעוטה ינוציקה
לש יתמאה ןברקה יכ ,המודמה םלבס דעב הינמרגמ קתע ימוכסב םימולישו תידוהי הנידמכ
יתמאה ןברקה יכ ןעוטה ינוציקה לאמשה דגנ םג םחלנ אוה .הינמרג איה הינשה םלועה תמחלמ
םה ,םידוהיל הניתשלפ הנתינ האושל תודות יכ ,יניתשלפה םעה אוה הינשה םלועה תמחלמ לש
.ותוא םיליפשמו יניתשלפה םעב םיטלוש

אוהש ול םיחיכומשכ תמאה לע הדומ אוה ךא ,לארשי תלשממ לש התוינידמ דגנ הקאנ-לאדיו
אשמ 1942 תנשב להינ רימש קחציש "רטאברסבוא לבונ הל" ןועובשב רמאמ םסריפ אוה .העט
םירבד םסריפש ול ררבתהו סיראפב לארשי תורירגש תאמ רמוח לביקשכ .םינמרגה םע ןתמו
.הזה םוסריפה לע תולצנתהו השחכה בתכ ןועובשה ותואב םסריפ ,םינוכנ יתלב

?ץיוושוא וא הדצמ
סנכנ האושה יניינעב קוסעל ליחתהשכ תאז לכב .הקיתע הירוטסיה איה ,רבחמה לש ותויחמומ
תבשחממ המילש הנומת ול היהתש ידכ השדחהו הקיתעה תידוהיה הירוטסיהה לש םינפו ינפל
.םידוהיה ייחמו

לצא הלפשהב תויחל אלו תימואל הוואגב תויחל :ףידע המ :איה ותוא הדירטהש דוסיה תלאש
ןב רזעלא לש בהלנה ומואנ ירחא הדצמ ירוביג ושעש ומכ םייחל ץק םישל ךרוצה תעלו ,ביואה
םהמ שרד ימורה ביואל עינכהל םוקמב .בר ןמז קיזחהל לכוי אל הדצמב רצבמהש הארשכ ריאי
קר אל ,הקאנ לאדיו רייפ לאוש וא .םיאמורה לצא םידבעכ תויחל אל דבלבו םירוביג תומ תומל
ףסוי :םשב ינשהו םיאיבנהו והיתתמ ןב ףסוי :םהו םימילש םיקרפ ינש שידקמ אוה וב הז ורפסב
תויחל ףא םייחב דרשיהל ףידעש ,(1987) "הדצמו ץיוושוא ןיב" ורפסב ןכו ,הדצמו והיתתמ ןב
הדצמ אולה .םיצאנה לש םירחא הדמשה תונחמבו ץיוושואב רבדה היהש ומכ הלפשה יאנתב
לא הוולתמה סותימ ,םויה לש סותימ םג איה ,הנש תואמ עשתו ףלא ינפלמש עורא קר הניא
השענ רבדהו ל"הצ לש ןוירשה ילייח לש העבשה םוקמ םג רתאה שמשמ םויכ .ונימיב תואיצמה
תפומכ שמשל הכירצ הדצמ - רמולכ (הזכ סקטב ףתתשהל ןמזוה רבחמה) דואמ םישרמ סקטב
הב הנוכנה ךרדה תאז םאה ,איה הלאשהו לארשיב אבצה ישאר תעדל םיאבה תורודל אמגודו
?לארשי תנידמב םיאבה תורודהו ונרוד ךלי

גוסל תילאקידר ,תינוציק אמגוד ,רמולכ - הדצמ :הרירבה ינפב םידמוע ונאשכ ,ונל ריבסמ רבחמה
,רובצ ישנא ,םינבר .ץיוושואב רוחבל ונילע ,הלפשהו לבס ייח לש אמגוד ,ץיוושוא ןיבל ,םיוסמ ינידמ
.םייחה שודיק לש הוצמה תמייק יכ ,םייחב דרשיהל ידכ לכה תושעל האושה תעב םידוהיל ופיטה
תובר ומרת םהו ,הטילפה תיראש וארקנש םידוהי ףלא תואמ המכ וראשנ האושה ירחא ,אדבוע
.תישעמה הניחבהמ ןהו תינידמה הניחבהמ ןה םידוהיה תנידמ תמקהל

,הינמרג ,ןילופב תונחמהו םלועב םידוהיה יזכרמב הרקיב ם"ואה לש פוקסונואה תדעו רשאכ
רגהלו תונחמה תא בוזעל םינכומ ויהי םאה ?תודעומ םהינפ ןאל ולאשנ ,הילטיאו הירטסוא
ץראל-ונע םלוככ םבור ,דועו הילרטסוא ,הקירפא םורד ,הדנק ,תירבה תוצרא :תורחא תוצראל
ירעש תא םהינפב ורגס םילגנאהשכו הטילפה תיראשמ תילאגל יתלבה היילעה הליחתה .לארשי
ץרא ירעש תא חותפל ךירצש הנקסמ ידיל ואב פוקסונואה ירבח .םלועה שער רבדה ררוע ץראה
,תישעמ הניחבמ .הנממ קלחכ תידוהי הנידמ תמקהו הניתשלפ תקולח התיה האצותהו ,לארשי
קשנ תאשל םירשכומ ויהש הלאו ,הצרא הטילפה תיראשמ םיפלא תואמ ואב הנידמה תזרכה םע
.הדצמב ומכ תעדל ומצע דוביא רמולכ ?הדצמ לע ףידע הז ןיא םאה .וסיוג

הרובגה ישעמ תותימא םצע לע םירחא םירוביחבו הז ורוביחב קפס ליטמו תכל קיחרמ רבחמה
- אוה רמוא - תעדה לע לבקתמ הז םאה .ארבנ אלו היה אל הדצמ לע רופסה יכו ,הדצמ לש
היה אלש ונל עודי תויגולואיכראה תוריפחהמ רשא ,הדצמב ויהש הלא ומכ םיזעונ םימחולש
ביואה ידיב לופיל אלש ידכ ינשה תא דחאה וגרהיו םחליהל וקיספי ,קשנבו ןוזמב רוסחמ םהל
איה הדצמש הנקסמל ואב םה םג םייניבה ימיב םיברע םידמולמ .םחליהל ילבמ תאז ושעו
.תירוטסיה הדבוע אלו דבל סותימ

.ירמגל תרחא הרוצב לבא ,ןופיסוי רפסב תואסרג יתשב אבומ הדצמ לע הזה רופסה ,וזמ הריתי
םע רואל אצי אוה .עודי ונניא רבחמה םש ,הילטיא םורדב תירישעה האמב רבוח הזה רפסה
.םילשוריב קילאיב דסומ ידי לע רסולפ דוד תאמ םירואיבו אובמ

:שוריפב בותכו המחלמל ואצי םהיתושנ תא וטחשש ירחא :םש רמאנ תחא אסריגב
וכילשיו תורובה לא םתוא ומישיו הצרא םתוא וטחשיו םהיתושנ תא וחקיו רקבב יהיו
הנחמב המחלמ ורגתיו ריעה ןמ םישנאה ואציו הלאה םירבדה רחא יהיו .רפע םהילע
המחלמב םלוכ ומת רשא דע םידוהיה ומחליו .רפסמ ןיאל דע םיבר םהמ וגרהו הינמור
.ושדקמ לעו 'דה לע ותומיו

:הכורא רתוי ,הינש אסריג
םוקבחיו ותיב ישנא לא שיא וקשניו הדצמ בוחר לא םהינבו םהיתונב ,םהישנ תא וליהקיו
תאו םהיתושנ תא וגרהיו םהידי תא םישנאה וחלשיו ...לודג יכב הלא חכונ הלא וכביו
...רפע םואלמיו םומתסיו הדצמב רשא תורובה לא םתוא וכילשיו םהיתונב תאו םהינב
םינמור ןומהב ומחליו המיח תוירזכאב ריעה ןמ דחא שיאכ דחי םלוכ ואציו רקבב ומיכשיו
.המחלמב םלוכ ומת רשא דע רופס ןיאל דע םיבר םהמ ותימיו

:רמואה םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ןמ רעב קחצי 'פורפה תעד תא היארל םג איבמ רבחמה
לש ויפב ותוא םש ןהכה והיתתמ ןב ףסוי .תינוויה היגולותימה ןמ חוקל ריאי ןב רזעלא לש םואנה
תא וטחש רשא םיאנק םע יכ ,םיאמורל רבע המל ריבסהלו ומצע תא קידצהל ידכ ריאי ןב רזעלא
רבעש שיאכ ומצע גיצה והיתתמ ןב ףסוי :ףיסוהו .רבד תושעל רשפא יא ,םהיתונבו םהינב ,םהישנ
,תאזכ תינוציק תוגהנתה ,םלוא .לארשי ינב יפלכ תונחלסב גוהנל םהילא עיפשהל בשחו םיאמורל
תאזו םידוהיה תבוטל והשמ תושעל תורשפא לכ ול וריתוה אל ,הדצמב רקיעבו םילשוריב ומכ
.םתמשאב

:רמואו ינרדומ לגרל הילע רתא הדצמב האורה ןידי לאגי תא רקבמ הזה רפסה רבחמ
םירקבמו םירקוח תורוד ךשמב ךשמש אוה הז למסו תשאונה הרובגה למסל הכפה הדצמ"
."הדצמל ליפעהל
העבשהה סקט :ומכ ,עדמה םע םולכ אלו םהל ןיאש םירבד םישענ הדצמב יכ ,עבוק םג רבחמה
תירבעב תססונתמ הילעש ,הדצמ לש הילדמו ןורכז ילוב ,הדצמ תגסיפ לע ןוירש ינוריט םיכרועש
תמקה ירחא קר יכ ,ריעמ רבחמה ."לופית אל הדצמ תינש ,ראשינ ןירוח ינב" :תבותכה תילגנאבו
רוציקב .ןכ ינפל אלו למסל הכפה איהו ירוטסיהה המש הדצמל רזחוה תינרדומה לארשי תנידמ
.ירוטסיה ךרע הדצמל הוושמה ןידי לע םערתמ אוה

רופסה תותימאל סחיב ןידי לש ובלבש תוקפסל בל םש אל הקאנ-לאדיוש לע םמותשהל שי ,ךא
:בתוכ ןידי .הדצמ לש יאוריהה
,ארונ הליל ותואב הדצמב עריא רשא תא (והיתתמ ןב ףסוי) והומכ ראתל היה לוכי אל שיא"
ןיאש תונמאב רואית השענ ,תרחא הבסמ ילואו ,ופקונ ונופצמש םושמ ילוא .73 תנש יאמב
וחלשיש הדצמ ימחול לע עיפשהל ריאי ןב רזעלא לש ויפב םשש םירבדהו הנמיה הלעמל
."השעמ רחאל והיתתמ ןב ףסוי לש ובל ישחרל יוטיב ונתנ ילוא ,םשפנב די

םזינויזיברה תונורקע
תיסיפ תדמשה םוקמ השפתש ,ריינה לע ידוהיה םעה תדמשה אוה םזינויזיברה :רוציקב ריכזנ
ועזג ללגב גרהיי והשימש םלועמ הוויצ אל רלטיה :ןויערה לע ססבתמ אוה .ידוהיה םעה לש
לש תונברקה רפסמ ןיטקהל ךכ םשל ךירצ ,האושב םינמרגה תמשא תא ןיטקהל ידכ .ותד וא
םינאזיטרפ לש אלא םיצאנה תונברק םלוכ ויה אל םה םג .שפנ ףלא םייתאמ ידיל דע םידוהיה
.'דכו תולחממ ותמ ,םיסור

הינמרג .םיניתשלפהו םינמרגה :היינשה םלועה תמחלמ לש םיירקיעה תונברוקה ויה םימע ינש
תודבאל ומרגש ,תירבה תונב לש תוירזכאה תוצצפהמ תוארונ הלבס ,דואמ רקי ריחמ המליש
תויחכ םלועה ינפב וגצוה יכ ,תירסומה הניחבהמ םג תובר ולבס םינמרגה .שוכרבו שפנב תובר
,םע תדמשה לש תועומשה ץיפהל וחילצה תירבה תונב תמכסהב םידוהיהו ,םישנא תופרוט
םידוהיה תנידמ תמקהל וכז ךכמ האצותכו םיצאנה ידי לע םידוהיה םינוילימ השש וחצרנש
.םינמרגה תאמ םלבס דעב םייוציפכ םיקראמ םידראילימ לבקלו הניתשלפ לש הקלחב
םהו תידוהי הנידמ המקוהו הניתשלפב םחטשמ קלח לזגנ יכ האושהמ םילבוס םיניתשלפה
.םידוהיה ידי לע םילפשומו םיפדרנ

זרכוה ,(1987) סול'גנא סולב םהלש סוניכב אדבועה דיעת םמצעב םיחטוב םינויזיברהש המכ דע
- םידוהיה תדמשהל הינמרגב םיזאגה יאת םויק חיכויש ימל ראלוד ףלא םישמח ךסב סרפ לע
םילוח תדמשהל היסורו ןילופב םיזאגה יאת ומקוהש הזה סוניכב ונעט םינויזיברה .עיפוה אל שיא
.הלאכ םיזאג יאת ויה אל הפוג הינמרגב לבא ,םינאזיטרפ וא ,םינכוסמ
:םינויזיברה לש תונורקעה ירקיע הלאו
.ןוימדה ירפ וא רקש איה ,ידוהי לש תודע לכ ,ידוהי ךמסמ לכ .1
.ףויזל בשחנ תונחמה ןמ רורחישה ינפלמ ךמסמ לכ .2
.ץפושמ וא ףויז אוה םיצאנה ידי לע וטקננש תוטישה לע תודע ונל קפסמה ךמסמ לכ .3
תמועל .ןפוצ תפשב בתכנ םא קודבל שי ,איהש תומכ הרישי תודע איבמה יצאנ ךמסמ לכ .4
.ונממ םימלעתמ הרישי הפשב בותכ אוה םא ,תאז    
וא חרזמב ךרענש טפשמב הנתינ םא ןיב ,המחלמה ירחאמש הפוקתה ןמ תיצאנ תודע לכ .5
.םייוניע תוכמו ץחלב הגשוהש תודעכ תלבקתמ ,1963 וא ,1945 -ב ברעמב    
הדמשה לש תישעמה תורשפאה רסוח לוכיבכ חיכוהל סיוג םיינכט םינועיט לש םלש רגאמ .6
.זאגב תינומה    
.הפוריא חרזמל םידוהיה שוריג - אוה ןוכנה ושוריפ ,יפוסה ןורתפה .7
םיחטשב ותמ םידוהיה בור .ןעטנש הממ הברהב ןטק םיצאנה ידי לע םידוהיה תונברק רפסמ .8
.םיעשופו םילגרמ םינזיטרפ ,םיינרתח םימרוג ויה םינמרגה ידי לע וגרהנש הלא .םיסורה לש    
.ימואלניבה קוחה תא תומאות ךא ,תורעצמ השינע לש תונברק םג םימעפל    
םידוהי אלו םידוהי ,ץיוושואב םיתמה רפסמל רשא ,ותמ םידוהי ףלא םייתאממ רתוי אל .9
.שיא ףלא םישימחכ    
.ןילאטס לש היסור התיה ,םיעברא םישולשה תונשב ישונאה ןימה לש ירקיע ביואה .10
.הינשה םלועה תמחלמל תירקיעה תיארחאה הנניא הינמרג .11
רהטל ןמזה עיגהו ול השענש לוועל ןברק אוה ינמרגה םעה :אוה םזינויזיברה לש יזכרמה יאשונה
.גפסש תומשאהה לכמ ותוא

םיזינויזיברה ליעפ תוצרא וזיאב
תזכרתמ םתוליעפ רקיע ךא .ועיגה הילארטסואל דעו םוקמ לכב ?םינויזיברה םילעופ תוצרא וזיאב
.רתויב תשגרומ הניא הילגנאב םתוליעפ .תירבה תוצראו תפרצ ,הינמרג :הלאה תוצראה שולשב

ץראה התיה הינמרג :איה ךכל הבסה ?הלאב תוצראב אקוד םזינויזיברה תליעפ הטשפתה המלו
ץראה לש םיקקוחמה תודסומה ,םנמוא .המצע רהטל התצרו םידוהי הדימשה איה ,תאטוחה
.לארשי תנידמלו לארשי םעל םימוליש םלשל םהילע ולביק ,האושב ינמרגה םעה תמשאב וריכה
םה םיחמש .הזה לטנהמו תאזה השובהמ רטפיהל םיצור ויהש םיבר םינמרג םיאצמנ ,תאז לכב
.תאזה הכאלמה תא םישועש ,םידמולמ םישנא ,םכותב םישנא םנשיש

אוה ,וננמז תב הירוטסיהל ןכנימ ןוכמ .המשאה תלאש ןובילל הינסכאה איה תילארדפה הינמרג
תא .יארלטיהה םעה חצר לעו ישילשה ךיירה לש רקחמה םוחתב ליבומה ימלועה זכרמה םויכ
םינמרג ואב ויתובקעב .סרופסאי לראק 1948 תנשב דוע הלעה ינמרגה םעה תמשאה תלאש
אניימעגלא רטרופקנארפ" עדונה ןותעב הז אשונב םירקחמו םירמאמ ומסריפש םירחא םיבר
,התופירח אולמב הלאשה תא (1976) "ץיוושוא לש סותימה" ורפסב דימעה ךילגאטס .וו ."גנוטייצ
.תירבה תונב םהילע וליטהש תומשאהה לכב םשא ינמרגה םעה םאה ,Schuldfrage -ה
עניימעגלא רטרופקנארפ"ב "רובעל הצור ונניאש רבעה" םשב ורמאמב ,הטלונ ןוירוטסיהה
הלוכסאה המק הככ .לקא'ז .או רבארגלייה .א םינוירוטסיהה לש םהירמאמ ןכו .(6.6.86) "גנוטייצ
לש תויסחיה יהמ :איה הלאשה .ינמרגה םעה תמשאבו האושב הריכמ רשא ,תיאטרופקנארפה
אולה .האושב םידוהיה לבסב ידיחיה םשאה ונניאו ודבל היה אל יכ ,ינמרגה םעה לש עשפה
תומוקמב וא ,אטילב ,ןילופב הז םא ,םוקמה יחרזא ידי לע םידוהי וחצרנ הפוריא חרזמ תוצראב
.היסורב וליפאו םירחא

דע היהש ,הינמרגב ףלוחה רודה תא קר אל הדירטמ האושב ינמרגה םעה תמשא תלאש ,ללכב
ונניא אוה םא .האושה תמשא שח הווהב םעה םג אלא .ירבעה םעה תדמשהב םיארונ םיעשפל
.ינמרגה םעה תמשאב ןפוא לכב עדומ והירה ,ירבעה םעה לע םיעשפה תומילשב ריכהל הצור
ןכש ,ויעשפ תא ירמגל שיחכהל םילוכי םניא ,ינמרגה םעה יעשפ תא ךכרל וצריש המכ דע אולה
.ידוהיה םעה תדמשה לע שוריפב רביד רלמיה

.א.וו היה ובש היחה חורהו ,הינרופילאק הלודשה לש אצוי לעופ אוה םזינויזיברה תירבה תוצראב
.ינמרג אצוממ םינאקירמא לע רקיעב ססבתמ אוה .םירוחש יטנא ,ינויציטנא ,ימשיטנא וטראק
,סנראב .א.ה קינעמש תוסחה ףא לע .1981 -ב יטסינויזבירה סוניכה לש שאר בשויה היה וטראק
,"םירשעה האמה לש תימרתה" ץוב רותרא לש ותדובעמ םייאטיסרבינואה םיגוחב םימלעתמ
םינלמעותש ,םינויצה ידי לע תנווכמ העומש איה ץיוושואש ,ריבסמ אוה וב ,1979 הינרופילק
.(יוניליא) ןוטסנאויא הנטקה הטיסרבינואב דמיל ץוב .תמאל התוא וכפה םיזירז

המכב דמיל ,ינמרג אצוממ ינאקירמא ,פא .'ז .א תירבה תוצראב םינויזיברה ישארמ דחא
.םלוסיחב אלו םידוהיה תריגהב הצר ישילשה ךיירהש ןעוט ,תירבה תוצראב תואטיסרבינוא
זוכירה תונחמ ילוצינ םידוהי ףלא תואמ שמח םיעיגמ ויה אל ,םתוא לסחל הצור היה ךיירה םא
אל ידוהי ףא .תוינוימד תופידר לע םינמרג םייוציפ יפסכ םסיכל םילשלשמ םהו לארשי ץראל
הלא לש םהיתופוג תפירשל ודעונ הלא ךא ,תופרשמ תונחמב ויה .זוכיר הנחמב זאגב תמוה
.תירבה תונב לש תוינחצרה תוצצפהה ירחא יהשלכ הביסמ ותמש

The Journl of the םהלש ןוחריב רקיעב ,םהירפסב וירבחו פא ומסריפ הלאה םירבדה תא
םירוספורפ ויה תירבה תוצראב .1980 ביבאב עיפוה ןושארה ןוילגה רשא historical review
.ךכב קסעתהלמ קיספהל םתוא ריהזה אל שיאו םזינויזיברל די ונתנש

,ןטפ לש ורטשמ הב םייקתה יכו ימשיטנא ןימי םש היה דימתמו זאמש חכשנ לכב ,תפרצל רשא
ףותיש תמשאמ ץראה תא רהטל היה ךירצו שבוכה ביואה םע ימשר הלועפ ףותיש - רמולכ
יאת יכו םיצאנה תונברק רפסמ תנטקה ,םיצאנה לש העווזה ישעמ תנטקה ידי לע הז הלועפ
ביבס םינויזיברה וזכרתה ,תפרצב תיסאלקה תוימשיטנאה ןמ לידבהל .ומיקתה אל זאגה
תוחוכ ,םיטסיכראנאה לש םירפס תאצוה תיב תויהל הכפהש םירפס תונח "הנקזה תרפרפחה"
איה םידוהיה לש תינומה הדמשה יכ ,םעה תדמשה התיה אלש הנקסמ ידיל ואב םהו םיילאמש
.תידוהיה הידב

תובא .םותח ונניא אוה יכ ,רתויב ןמיהמ ךמסמ וניא (20.1.42) הזנאוו לש םילוקוטורפה
אשונ רשא ,יצאנ ואינה םרזל די ונתנ םה ןוסירופ רבורו הייניסאר לופ םה תפרצב םזינויזיברה
תנגה" ולש תעה בתכב רשא המחלמה ינפל דוע ימשיטנארפוס ,שדראב סירומ רפוסה היה ולגד
םה .ינוציקה לאמשהו ינוציקה ןימיה ןיב רשק ןיעמ הז היה .ןימיה תונויער לע ןגה ,"ברעמה
ירחא :התיה תאזה הצובקה תמגמו םיילאמש ויה םבור רשא ,"הנקזה תרפרפח"ה ביבס וזכרתה
ירחא ברעמה לע וטלתשהש הטרחה תושגרמ האצותכ ,שודק לש הגרדל הלעוה ידוהיה םעהש
,םיצאנה לש םיעשפה תובישח םצמצל תאזה הצובקה הלעפ ,םידוהיב השענש לודגה חבטה יוליג
תמשא ,יללכ יוכיד לש הנומת הרייטצהש ךכ ,יטסינומוקה םלועהו ברעמה םלוע תמשא לידגהל
.לכה

שיאכ הלגוהש ,לאמשה שיאכ הייניסאר .ןוסירופר הייניסאר לש םתעדב ובשחתהש הלאכ ויה
רשאכ .םהילא וררוע סיראפב הטיסרבינואב רוסיפורפ ,רקוחכ ןומיסרופ ,הינמרגל תרתחמה
תיתעווזהו תיגארטה תימרתה איה רלטיה ידי לע םע חצר לש הנעטה :וירפסב ןעוט הייניסאר
ידוהיה יאנותעה לע ךמתסמ אוה רשא .םימייוסמ םיגוחב םשור ושע וירבד ,ונרוד לש רתויב
זוחא םינומש יכ ,הבקסומב עיפוהש (5,12,42) "טיוהנייא"ב םסריפש ,ןוסלגרב ודוד היסורב
ןילופ ידוהימ קלח ןכו םודאה אבצה תוכזב ולצינ ,היבטאל ,אטיל ,הניארקוא ,היסור ידוהימ
ןוילימ ינשל וא םינשל עיגה םרפסמ ןוסלגרב יפל רשאו היסאל 1941-2 תונשב ונופש ,הינמורו
.םשור ושע וירבד ,יצחו

ינשל ותוא קלחמ אוהו הינשה םלועה תמחלמ תעב םיגורה םידוהי ןוילימ היהש ריכמ ןוסירופ
הזש וא ,תולחממ ראשהו תויתמחלמ תוביסנב םילייחכ ,םידמב ותמ תודחא תואמ :םיקלח
עיגמ םרפסמ ,םידוהי אלו םידוהי ,ץיוושואב םיתמה רפסמל רשא .המודכו םינאזיטרפ ידי לע
.ףלא םישימחל

,טרפב םיתפרצה לשו ללכב םיטסינויזיברה לש םהיתועד רתוס אוהש ירחא הזה רפסה רבחמ
תינמרגה המחלמה תא תפפוח םידוהיה תדמשה םא :םיבר םינוירוטסיה ומכ הלאשב טבלתמ
הטלחהה ידיל האיבהש הביסה יהמ ררבל ךירצ ירה .ןהיניב דירפהל ןיאו היסור - רמולכ ,חרזמב
הדמשה אוה ןוכנה ושוריפו יפוסה ןורתפה לש הטלחהה םאה .םידוהיה יבגל תילרוגה הינמרגב
ןוחצינה ירחא ,תובהלתהה עקר לע הלפנ ,הזנאו תדיעו תטלחה יפל ידוהיה םעה לש תיסיפ
רבכ הקזחתהו הכלהש ןולשיכה תשוחת ךותמ - ךפהל אקווד ילוא וא היסור דגנ יתלחתהה
הלעפש תאז איה היסור דגנ תיגולואידיאה המחלמהש ול רורב ךא .1941 לש םימיה יהלשב
.יפוסה ןורתפה לש ירקיעה ףונמכ הפוריא יבחר לכב