תבש לש שודיקה חסונב םינויע

א"טילש קיציבולוס ד"ירגה אשנש רועישמ)
(טבש 'ד הנשה םויב- ל"צז ויבא נ"זל

קי'ציבולוס יולה בוד ףסוי ברה

מ"שת הנשב הנשןיאש איה ונלש החפשמב ונתטיש יכ ."שודיק"ה חסונב "רודיס"המ אקווד היהי הזה רועישה
תרזחב היה ןזחהשכ ל"צז יבא די לע יתדמעש ךיא ירוענמ ינרוכז .הכלה ילב תודהיב רבד
רוקמ אוה "רודיס"ה .רחא םוקמב וא ם"במרב ורכזנש םילמה ןמ וזיא לע ינריעה אוהו ,ץ"שה
הלא םינינעב ינא רחוב ןכ םאו ,ןיקיזנו םישדקב ומכ תוקמע אלמ אוהו פ"עבש הרותב לודג
םג אלא ,השעמל הכלה קר אל םה וללה םיניד יקספש םג .םיעמושה ןזואל םילק רתוי םהש
."הבשחמה לש הכלהה איה הדגאה" :ל"ז יבא יפב היה רוגש !םלוע תפקשה

:הלאש לאשא איגוסה ליחתאש םדוק
הרמב אלהו ,"הילע ווטצנ יניסמ זא" :םירמוא ונא 'וכו תבש תנכת תליפתב חסונב .א הלאש
?תבשה לע ווטצנ

הלילא רדהימ אנת 'וכו ןייה לע והרכוז ,ושדקל תבשה םוי תא רוכז ר"ת" :א"ע וק םיחספ 'מג
ל"ת ?ןינמ םויב הלילב אלא יל ןיא .ותסינכב ןייה לע והרכוז ,ק"ה ?אממיד ארק היל ביסנ אקו
רמוא וניא י"שר ,'וכו "ןפגה ירפ ארוב :הדוהי בר רמא ?ךרבמ יאמ םויב 'וכו םוי תא רוכז
הק םיחספ) אינתהו ,אשירמ שודיק תרמא יאד ?"ךרבמ יאמ םויב" :שרפמ ם"בשרו ,םולכ
ם"במרה לע גישמשכ ט"כפ תבש 'לה ד"בארהו ,סוכה לע השודק ןהב ןיא ט"ויו תבש (א"ע
ל"ת ?ןינמ םויב ,הלילב אלא יל ןיא ,הלילב ותסינכב" :'מגב טשפה רמוא אבר אשודיק עגונב
שדקל ךירצ היה אתכמסא היה אל םאש ,אמלעב אתכמסא איהש ד"בארה רמוא 'וכו רוכז
םא הלילב שידק אלד יכיה יוה יוברהו ,ןנברדמ איהש הארנ אתיירבהמו אתיירואדמ רקובב
.'וכו ויתוצמב ונשדק רשא ?שודיק הזיא ,רקבב ,שודיקה רמוא זא ,חכש

רמא ?םויב םעפה דוע רוזחל ךירצ םא הלילב שודיק השעשכ :ךרבמ יאמ םויב :'מגב 'א טשפ
'מגה תרבדמ ,הלילב השע אל םא ,ךרבמ יאמ- 'ב טשפ ;אתכמסא והז ,ג"הפב :הדוהי בר
.אתיירואד בויח תודוא

,דיזמב ןיב גגושב ןיב הלילב שדיק אל םאו הלילב שודיק רקיע" :ד 'לה טכ קרפב ם"במרה
ןיא "ישילש םוי ףוס דע ךלוהו רחמל לידבמ הלילב לידבה אל םאו ולוכ םויה לכ ךלוהו שדקמ
רקיע הלדבהב םנמא ,'ד םוי דע הלדבהבו םויה לכ םישדקמ תבשב יכ ,תוכלהה יתש ןיב ןוימד
ןנוא היהש ימ םא ש"ארהו גרובנטורמ ם"רהמ ןיב העודי תקולחמ וזו ,ש"צומב איה התווצמ
ןמזב לידבה אל םאש תדחוימ הכלה ןאכ אופיא הצוחנ .ןושאר םויב לידבהל לוכי םא ש"צומב
םא זא ,ןימולשת ןיד קר והזש גרובנטורמ ם"רהמ יפל ?'ד םוי דע םילשהל אוה לוכיה ,הלדבה
הכלה רבכ והז ,לוכיש רבוסש ש"ארהל וליפאד ,'א םויב לידבהל לוכי וניא ש"צומב ןנוא היה
ותושעל בייוחמ הלילב שדיק אל םא תבשב לבא ,הנניא הוצמה םויק ךא ,בויח םעטמ תרחא
.תבש איוה ברע דע ברעמ יכ ,םויב

םא" רמוא עודמ תרחא יכ ןימולשת ןידמ איוה תבשה םויב שודיקש ,רבוס ם"במרהש הארנ
לטנ אל דחא םא בלול וא הלימ ןידב לשמל םאה "'וכו דיזמב ןיב גגושב ןיב הלילב שדיק אל
םוי ןיד וא בלול ןיד םייק אל ,ינימשה םוי לש המחה תעיקש דע ונב תא למ אל וא רקבב בלולה
ןידב לבא ,ארפצב הלימ ןיד 'מגה הרמא אל םלועמו ןימידקמ ןיזירז ןיד קר רסח זא ?ינימשה
אל םאש ד הכלהב עבוק ם"במרהו הלילב שודיקה רקיע םירמוא ם"במרהו ארמגה שודיק
יתרמא זא ןינמ םויב בותכה תרזג 'יה אל םאש עמשמ 'וכו דיזמב ןיב גגושב ןיב הלילב שדיק
ם"במרה רמוא היה אל זא ,ןיזירז ןיד םושמ קר אוה הלילב שודיקה םאו ,שודיק ןיא םויבש
רסח םויב שדיק םאש הזמ עמשמש ,הלילב שודיקה םויק רקיע שרפמש הלילב שודיקה רקיע
הוצמה לש בייחמה םשש דועו ,הלימ ,בלולמ שודיק תוצמ הנושו םויקה תוצמ תומלש ןאכ
.המחה תעיקש דע אוה

עמשמ "'וכו הלילב לידבה אל םאו" ם"במרה ךישממ שודיק ןיד םע תחא המישנבש הזמ םג
םירבוס םינושאר הברהו גרובנטורמ ם"רהמש רחאמו דחיב תוכלהה יתש אוה רשקמש
איבהל ארמגהל ץוחנש הזמ םיאור הוצמה םויק רקיעמ הנניאו ןימולשת ןידמ איה הלדבהש
תא רוכז תווצמב המ רסחי בותכה תרזג םע וליפאש הארמו םויב שודיק תושעל בותכה תרזג
.ןימולשת ןידמ אוה םויב שודיקש רבוסש עמשמו הלילב שודיק רקיעש ינפמ ושדקל תבשה םוי
?היל ןניבהי שודיק רכש ם"במרה יפל םא ב הלאש
.שודיק עגונ ימוי ילויע ג הלאש

עגונב לבא ,םדוק שודיק רמועה תריפסו שודיק תושמשה ןיבב הרקי םא ,ב"ע הק םיחספ 'מג
ילויע ;אמוי יקופאל ימוי ילויע ןיב ןל ינאש יכ- הלדבה ךכ רחאו םדוק רמועה תריפס ,הלדבהל
יוהל אלד יכיה יכ היל ןנירחאמ אמוי יקופא ,היל ןניבבחמד ףידע היל ןנמידקמד המכ לכ אמוי
.אנוטב ןלע

ןישדקמשכ אלה ?תבש תופסות רמאת ,המחה תעיקשמ אמוי ילויעב שודיקה אוה ץוחנ עודמ
לבא הכאלמב רתומ וא הכאלמב רוסא ,אסכ לע שדקמ יעב בר תוכרב 'מגבו תופסות םג ללוכ
ןידה זא םג הלילב תועש יתשכ שודיקה םע רחיא וליפאו שודיק ילב תויהל לוכי ?ימוי ילויע
תבש תשודקש הארמ ימוי יקופאב הלדבהו ?אוה ימוי ילויע וזיא ,הריפס םדוק שודיק רמוא
?איה הפיא ,שודיק םע הרושק

הרכזה םהב שיו סוכה לע השודק םהב שי ט"וי ילילו תבש יליל ,א"ע הק םיחספ ד הלאש
הלעיו ,ןוזמה תכרבב הרכזה ןהב שיו סוכה לע השודק םהב ןיא ט"ויו תבש ,ןוזמה תכרבב
םהש פ"עאש תרמוא ארמגהו ,אבר אשודיק זא ןיאש הארנ וז אתיירבמ- ח"רו ט"ויב אביו
.ומויו וליל ןיב לדבה שי דחאכ

,םוי תא רוכז ל"ת ?ןינמ הלילב ,"ושדקל תבשה םוי תא רוכז ר"ת ,א"ע וק םיחספ ,ב אתיירב
אנת יתא ,ישודיקל יעב אמוי תליחת שידק יכד ,יוה הלילב אשודק רקיע ,אברדא ?ןינמ הלילב
ןיא ותסינכב ןייה לע והרכוז 'וכו םוי תא רוכז ק"ה ,אממיד ארק היל ביסנ אקו הלילא רדהימ
יאד" :ם"בשר ,ג"הפב הדוהי בר רמא ?ךרבמ יאמ םויב 'וכו רוכז ל"ת ןינמ םויב הלילב אלא יל
:תורחא םילמב ,"סוכה לע השודק ןהב ןיא ט"ויו תבש (.הק) אינתהו אשירמ שודיק תרמא
ונשדק רשא םירמוא אל םויבש הרשפ התושעב תותיירבה יתש תריתס תצרתמ ארמגה
ונל ץוחנ עודמ שודיק םיכירצ אל ט"ויו תבש םא ךשפנ הממ ,ג"הפב תכרב קר 'וכו ויתווצמב
ןיאש ןינמש השדח הכלה םע אב הרואכלו ד"בארה תא דירטה הזש הארנכ ?ג"הפב לש הרשפ
.שודיקה לכ ךירצמ 'יה זא הכלה 'יה םאש ינפמ ,םויב שודיק לש הכלה

לוכאל לוכיו ןייה לע הדועס תעיבק קר איה רקבב ג"הפב תכרב ד"בארה יפלש רמא ל"ז יבא
א"ז ,הדועס םוקמב שודיק ךירצ אלו שודיק םש קר שי רקובב יכ שודיק ילב וליפא וא םדוק
קר- ןייה לע והרכוז ב-ה התיירב יפלו ,שודיק םש- סוכה לע השודק וב ןיא א-ה אתיירב יפל
.הדועס תעיבקל

ןייה לע ךרבל הוצמ" :י 'להב רמוא אוהו ד"בארה לש הז טשפ לובסל לוכי אל ם"במרה לבא
הפ שיש הארנ וירבד יפל ."'אבר אשודיק' ארקנה והזו ,הינש הדועס דועסיש םדוק תבשה םויב
שלש לכל הכירצמ הדועס תעיבקש רבוס םג ם"במרהו ,'ינש הדועסל עגונב דחוימ ןיינע
הז המ ךירצ ינא דומללו ?שודיקה לכ רמול לוכי אל עודמ :אופא איה הלאשה .תודועסה
?"אבר אשודיק"

יאמ רבס ?אבר אשודיק רמ ןל שידקיל היל ורמא אזוחמל עלקיא ישא בר (א"ע ו"ק םיחספ)
היב דיגאו ג"הפב רמא ,אשירב ירמא ג"הפב ןלוכ תוכרבה לכ ידכמ :רמא ,אבר אשודיק והינ
ןכ אל םאש ,ול ותו ג"הפבד ןיבי ךכבו תותשל םהמ דחא ברסי םא תעדל וב ךיראה ,ם"בשר)
.(הליל לש לודג שודיקל ול רמוא 'יה

ם"במרה ירבדמ לבא ,רוהנ יגס ןושל אוה "אבר אשודיק"ש םירמוא יריאמהו הנשמ דיגמהו
.אבר אשודיקב הכלה שיש הארנ י 'לה

'ר יבס ,אבר אשודיק ותושעל ידכ 'ינש הדועסל ג"הפבה םדוק "ורמשו" "רוכז" םירמוא ונחנא
,םיבס ינש יל ויהש ינפמ ,םרמוא ינא ;םרמאל ארמגד אניד דגנכ והזש בשחו םרמא אל םייח
'יה ?עודמ ויתלאששכו ,םרמוא היה ל"ז רני'זורפ 'ילא 'ר יבס ,"קסירב"מ םה יתולבק לכ אל
.."ןעצנאגניא טינ טייטשרעפ רע" :בישמ

םירמוא ונלצא) עבש ןיעמ תחא הכרב ,'ב 'לה םיחספ יברע :ןיינעמ דואמ ימלשורי- ו הלאש
ןיעמ תחא הכרב רמול ןיכירצ ןיא ןיי םהל 'יהש רוביצ (שממ ץ"שה תרזח איהש ע"ש רחא
שדקמ םתוחו עבש ןיעמ תחא הכרב רמואו הביתה ינפל רבוע ץ"שה ןיי םהל ןיא םאו ,עבש
שדקמ םירמוא ןיא תבשבש םיחספו ב"ב ,תוכרב דומלתמ םיעדוי ונלוכ .תבשה םויו לארשי
יעיבשה םוי תא םיקלא ךרביו" תישארב ימי תששמ תדמועו העובק השודקהש ינפמ לארשי
שדקמ זא םירמואש ןוכנ ,ןיד תיב תועיבקב םיולתש םישדח ישארו םידעומב ."ותוא שדקיו
?תוטישפב הז רמוא ימלשוריהו ?ךיא תבשב לבא םישדח ישארו לארשי וא םינמזהו לארשי
?תדמועו איה העובק תבש ימלשוריה עדי אל םאה ןיבהל ינא הצור לבא תוישוק לאוש יניא
?ימלשוריה תא העדי אל ארמגה םאהו ?םואתפ הז עודמ
?ונל שיש תולאשה לכ לע רובענ וישכע

?ווטצנ הרמב תבש אלה- הילע ווטצנ יניסמ זא- א
שודיק רכשש ןימולשת ןימ אוה םויבש עמשמ ולא ם"במרה ירבדמ "הלילב שודיק רקיע"- ב
הנמזב הליפת רכש ול ןיא הנמזב אלש ללפתה םאש םיניבמ הליפתב ,היל ןניבהי אל הנמזב
?הנמזב אלש שודיק רכש קר ול שי עודמ תבשה םויב שדיק אלה ,שודיקב לבא
!שודיק עגונב ימוי ילויע - ג
.ןבשייל ידכ התשע 'מגהש הרשפהו תותיירבה יתש תריתס- ד
!אבר אשודיק- ה
.תבש םויו לארשי שדקמ ,ימלשוריה - ו

הברה ןנשי .ונעגנש םיניינעה לכ לע יל שיש תונקסמה לא רובעא ןכ ירחאו תחא המדקה םידקנ
.תוכרב לש עבטמ ןהל וגיהנה ןנברו אתיירואדמ םה ןהלש תודוסיהש רובידו הרימא לש תווצמ
רפסב ן"במר .'וגו תכרבו תעבשו תלכאו 'אנש אתיירואדמ איה :ןוזמה תכרב לשמל חקינ
תוכרב לש עבטמה ,אחסונה לבא םהילע ה"בקהל ןתינש חבשה קר יוה אתיירואדמ :תווצמה
םינושארה ןיב תקולחמ שי ןאכ ?תודוסי הזיא ,אתיירואדמ םה תודוסיה :רמאל .ןנברדמ םה
םה תונושארה תוכרב 'גש עמשמ ,םהירבדמ איה ביטמהו בוטה תכרב תרמוא ארמגהש המ לע
ןז ע"שברש ,לכה תא ןזה (א :לשמל ,תודוסי םא יכ תוכרבה לש עבטמה אל א"ז ,אתיירואדמ
ךיא- שדקמה תריחב לע ה"בקהל האדוהו חבש- םילשורי הנוב (ג ,ץראה תנתמ (ב ,םלועה תא
תא ןזה תכרב קרש םירבוסש םינושארהמ םנשיו ,תוכרב לש עבטממ רבכ והז םתוא םירמואש
לע הרומ אתיירואדמ תוכרב שלש 'מגה ןושל לבא עבטממ םה ראשהו אתיירואדמ איה לכה
.עבטמה לע אלו ןכותה

לש עבטמ תאזה הרותה הנשמ ם"במרה רמוא כ"פעאו אתיירואדמ איה הליפת :רבדה ותוא
הזיא .אד אתירואד ןגשתפ :סולקנוא םוגרתו ךלמ לש ינש רפס לע תאז תרמוא 'מגה ,הליפת
.תודוסיה םה 'ידוהו ,השקב ,חבש ?אתיירואדמ אוה קלח

.השקבב םהל ךירצ אוהש ויכרצ לאוש ךכ רחאו ,םוקמ לש וחבש דיגמ :אוה ךכ הוצמ בויח
ןיאש דחא רבדב ןניצמ רבדה ותוא ,דחא לכ לע עיפשהש הבוטה לע 'הל 'ידוהו חבש ןתונ כ"חא
יוהז :תודוסי 'ג תלאוש הרותה לבא ,הצור ינאש יפכ רמול לוכי יניא א"ז ,תוכרב לש עבטמ םש
:ריכזהל ןיכירצ םש לבא אתיירואדמ אלו ןנברדמ אל תוכרב לש עבטמ םש ןיא ."יודיוו"
יודיווב ריכזהל ןיכירצ ם"במרה רמוא הז ,אבהל הלבקו רבעה לע הטרח ,אטחה תרכה
."שודיק"ל עגונב השדח הלאש ונלצא דומעת אליממ-
.המדקהה ןאכ דע

ם"במרה ?םויה שודיקב רמאי ידוהיהש הרותה התצר המ הרות רבד םויה שודיק :תוכרב 'מג
םירבדב תבשה םוי תא שדקל הרותה ןמ השע תוצמ" :'א 'לה ט"כפ תבש 'לה הרות הנשמב
תווצמה רפסבש ןינעמ .שודיקו חבש תריכז והרכוז :רמולכ ,"ושדקל תבש םוי תא רוכז 'אנש
יכ) ותאיציבו ותסינכב תבשה םויב םירבד רמול וניווטצנש יווצה" :ם"במרה רמוא הנק ןישע
ותויהב (שודיק) ודובכו םויה תלודג ריכזנ םהבש (אתיירואדמ איה הלדבה םגש רבוס ם"במרה
חבש ירבד קר רמול יד אלש שיגדמ הזו "וירחא ואבישו ול ומדקש (הלדבה) םימי ראשמ לדבנ
ארובה אוהו "הלדבה" י"ע םימי ראשמ הנוש אוהש עיבהל םג םיכירצ אלא תבשה םויב
םיאור ,שודיק תווצמ יהוזו הלודגו שודיק תריכז והרכז רמולכ 'וגו םוי תא רוכז רמוא הלעתי
,ךוניחה רפסב ,"שודיקו הלודג" תווצמה רפסבו "שודיקו חבש" ם"במרה לאוש הרות הנשמבש
השודק רכז והרכז :תווצמה רפסבש ןושלה רחב ,ם"במרה לש ל"נה וירפס ינש ויה וינפלש
םה ?השודק הז המו ,הלודג הז המ ."םויה תלודג רוכזל הז השעמ ךותמ ררועתיש ידכ הלודגו
ןכא ,ויחבשל ףוס ןיא אלה ,םהיניב לדבהה תוארהל םיחרכומו םידחוימ תונויער ינש םיגציימ
?תבש יבגל דחוימה והזיא

'וכו ריש רומזמ רמואו חבשמ יעיבש םויו ותכאלמ לכמ לא תבש "ובש" יעיבש םוי לש חבש הז
לבא ,הוצמ םוש םייקמ יניא םדו בלח לכוא יניאשכ .הוצמה םויק אוה תבש תרימש טשפ
תעיקת עמוש ,בלולה לטונ ,ןיליפת חינמ ידוהיש ומכ הוצמה םייקמ ינא תבשב דבוע יניאשכ
.תיציצ שבול וא רפוש

,ןבומ ."השע תוצמ םייק הז ירה ,הכאלמ וב השוע וניאש ימ לכו וב תבושה לכ" :ם"במרה
תבשב תודע תדגה לש הכלהה איה ומויק לבא הכאלמ תושעלמ אוה רוסיאה תבש תרימשבש
.יעיבשה םויב תבשו םלועה רצוי אוה ע"שברהש

ךכיפל ,תודע תדגה שממ אוה תבש תרימש .ה"בקה לש ופתוש השענ ולוכיו רמואה לכ :ארמג
רמוא ?ןיואלה לכמ אוה הנוש עודמ ,הלוכ הרותה לכל רמומ אוה איסהרפב תבש ללחמה
דיעמ ומצעב תבש תרימשש א"ז ,הרז הדובע דבוע ומכ אוה תבש ללחמהש ם"במרה
השע םא ןיב לודג לדבה שיש הזב תבש ללחמה ןיד הנוש ךכיפל ,םלועה רצוי אוה ש"תיובהש
.םינידה ראשל רומג ךופיהבו ,אעניצב וא איסהרפב

עורג אוה וז הבסמ ,עובצ אוה ןושארהש יאכז ןב ןנחוי 'ר ריבסמ ,ןלזגל בנג ןיב המ :ארמג
השעש ןלזגהו ,םדא ינבמ דחפש תעב ע"שברהמ דחפ אל בנגהש ינפמ ןלזגהמ לודג רתוי ושנועו
עורג רתוי אוה אענצב השעש ימש ןיעב הארנ אלה ,םהינשמ לוכיבכ דחפ אל פ"הכל איסהרפב
ללחמה קרש ינפמ אוה ןינעה ?אענצב השעש ימ אלו רמומ אוה איסהרפב ללחמה קר תבשבו
.רמומ אוה זא ,םלועה תא (ש"וח) ארב אל ע"שברהש רקש תודע דיעמ אוה איסהרפב תבש

ל"זח גהנמ .ותכאלמ לכמ לא תבשש םידיעמ ותוא ונרמשב "ובש" יעיבשה םוי לש חבש הז
.תישארב השעמל ןורכז- תודע תדגה לש םויק והז 'וכו ולוכיו םירמוא שודיקה םדוקש
והז "'וכו רמואו חבשמ יעיבשה םויו" "ץראו םימש השעמ תילכת" "תשדק התא" הליפתב
!חבש

:םינפוא ינשב שרפתהל םילוכי םירבדה- ?שודיק ירבד םה המ
.תבשה תשודקל עגונב תבש לש וחבש רודיס
קר םינפואה ינשש בשוח ינא לבא ,"השודק" ןיינעב תבש לש חבש ירבד רודיס והז ,השודק
ןישדקמ ונחנא הז ןיי לעו ,תודעה תדגה י"ע ונאציש הלודגו חבש יד 'יה הז יכ םה חבש ירבד
וניתוברל לבא" :ן"במרה ץרתמ ?תשדוקמו איה העובק תבש אלה יתוא ולאשתשכו !תבשה תא
'יהש תנש םישימחה תנש תא םתשדקו ןינעכ ןורכזב והשדקנש "ושדקל" תלממ שרדמ וב דוע
ונשדקב תבשה םוי תא רוכזנש הוצ ןאכ ףא ,'שדוקמ שדוקמ' לבויב רמול ןיד תיב שודיק ןועט
שודיק לע ונוצו ויתווצמב ונשדק רשא םיכרבמ ןיד תיבש םירמוא םינושארה לכ ."ותוא
אלא וחבש קר ונניא שודיקש ן"במרה ןאכ רמואש המ .תשדוקמ תשדוקמ תאזה הנשהו ,לבויה
ירבד יפלו ,תדמועו העובק תישארב תבש תשודקש רחאמ םנמא .שדקנש עמשמ "שודיק"
?רבדה תא םיסנרפמ ךיא ,תבשל המ רסחי שודיק ילב ן"במרה

י"ע השדקתנ תבשהש "ותוא שדקיו םיקלא ךרביו" :שמוח טושפ םידמול רשאכ תמאב לבא
רשאכ לבא ,תבשה םויו לארשי שדקמ תבש לש םויה תשודקב םירמוא אל ךכיפל ,ה"בקה
,םתוא וארקת רשא 'ה ידעומ הלא םהילא תרמאו לארשי ינב לא רבד" :םידעומ תשרפל םיאב
לצא תבש ןינע המ כ"ותה םשב י"שר 'וכו הכאלמ השעת םימי תשש ,ועבקת םתאש המ
םייקמה לכו תותבשה תא ללח וליאכ וילע ןילעמ תודעומה תא ללחמהש דמלל אלא ?תודעומ
תבשל שיש והז ןאכ רמוא י"שרש המ .תותבשה תא םייק וליאכ וילע ןילעמ תודעומה תא
ילילב ןישדקמש םשכ" רמוא (חי 'לה ט"כפ) ם"במרהש ,ןיינעמ .דעומ תשודק :תפסונ השודק
רמוא הנשמ דיגמה ."ןהיאצומב ןילידבמו ט"וי ילילב ןישדקמ ךכ תבש יאצומב ןילידבמו תבש
אתליכמה ?ט"ויל קוספ ונל שי ןיאמ ,אתיירואדמ אוהש קסופ ם"במרה ,ןנברדמ ט"וי שודיקש
םלוכש רחא םעט רמוא ם"במרה ,"שדוק יארקמ םתוא וארקת רשא" קוספה תא איבמ
םידעומה לכ :טושפ ?ם"במרה תאז חקול ןיאמ ,תבש םג ארקנ דעומ א"ז ,םה 'ה תותבשמ
תשודקש הרותה הרבד ארקיוב .אוה דעומ םג תבש זא תבש אוה דעומ םאו ,תותבש םיארקנ
,תבשב דעומ שודיק שיש ם"במרה רמוא ךכיפל ,דעומב שרשומ תבשו תבשב שרשומ דעומה
.םה 'ה תותבשמ םלכש

"ותוא שדקיו" ,שדיקו חבש ירבד י"ע ,תישארב תבש שודיק :הלופכ השודק תבשב שי אליממ
ארזע ןבא ,ן"במרה יפל תמאב יכ "תבשה םויו לארשי" זא ךייש אל ,תדמועו העובק רבכ איה
תבשל שי לבא .הדלונ לארשי תסנכש םדוק .א.ז ,הרות ןתמל םדוק התיה תבשה תשודק י"שרו
םירצמ תאיצי ריכזיש ךירצ שדקמה ,אבר רמא" :ארמג ."דעומ תרותב תבש" :השודק דוע
:תוריכז יתש תבשל שיש .א.ז "'וגו םוי תא רוכזת ןעמל 'מאנש
."ותוא שדקיו יעיבשה םוי תא םיקלא ךרביו" ,תישארב השעמ .א
תבש ריכזהל !פ"כהוי אוהו תבש ומכ תוכאלמה לכב רוסאש דעומ ונל שי ,דעומו תבש .ב
,םירצמ תאיציל רכז קר איה יכ תישארב השעמ תבש לש וזמ תרחא איה הריכזה ט"וי תרותב
תרשעב ."םירצמ תאיציל רכז" םגו "תישארב השעמל ןורכז" םג שודיקב םירמוא ךכיפל
תבש לע ןכ לע םירבדמ ,יעיבשה םויב חניו 'וכו תבש םוי תא "רוכז" :ורתי 'פב ,תורבדה
תבש לע םירבדמ ,םירצמ ץראב תייה דבע יכ תרכזו 'וכו "רומש" הרות הנשמב לבא ,תישארב
ידכ שודיקב םג רדהמ 'יה הריפסבכ ,'סותה תטיש יפל גרבנטורמ ם"רהמה ןכל .םידעומ לש
.תושמשה ןיבב שדיקו ץחר ,דעומו תבש תשודקב םוי לש וצפח שדקל

העשב רופסא םא זא "תומימת" םיכירצש רמוא 'סותהש המ יכ ,הככ ונניא ם"במרה תטיש
ןירפוס ךכיפל ,רפוס םויה תליחתמו" רמוא ם"במרה .רופס אל םויה תצקמ 'יהי תרחואמ
.רופס םויה לכש עדוי הלילב רפוס םא איה ותטישש ינפמ "תושמשה ןיב" ריכזמ אל "הלילב
הז המ "ותסינכב אילילב אשודיק רקיע" 'מגה ןושל קיתעמ ם"במרהשכ ,שודיק לצא ןכ
וליפא םא אלא שממ תושמשה ןיב אוהש גרבנטורמ ם"רהמכ אל ם"במרה רבוס ?"ותסינכב"
ארקמו תישארב תבש תשודקב תבשה לכ שדיקש עדוי העיקשה ירחא תועש המכ שדקמ
עודמ חבש ירבד םה םא ?"םויב שדקל והמ אילילב שדיק אל םא" :תלאוש 'מגהשכ .שדוק
ילב הראשנ הלילה .א.ז ,רסחת תבשה לכ תא םיבבוסמ ונחנאש וז הניחבש ,אוה ץוריתה ?אל
ןטק דעומב תופסותה .םויב קר שדיק אלא הלילב שדיק אל םא שדוק ארקמו תבש תשודק
ולא ןתנ יבר רמא ,םכידעומבו םכתחמש םויבו" :ירפסב ,תבשב החמש תוצמ שיש רמוא
!"'ה ידעומ" תחמשב ?ןאכ םירבדמ החמש וזיאב "תותבשה

:בגא ךרד הרעה ףיסוהל ינא ץפח
שדקממ םיניבמ ט"וי תופסות ,"םכתבש ותבשת"מ םידמול ט"וי תפסותו תבש תופסות :'מג
תבשה אלה ?ךיא תבש תופסות לבא ,ומצע לע שדקל לוכי ארבגהש הכלה שי ,םינמזהו לארשי
םוי תא םיקלא ךרביו" ?ינימשה םוי וא ישישה םוי שדיק אל ה"בקה יכ ?תדמועו העובק רבכ
אל אוה תבש תופסותל שרושה ,אלא ?תבשל תופסות םיסינכמ ךיא זא "ותוא שדקיו יעיבש
,םידעומה תשרפב פ"כהוי לצא רמאנש "םכתבש ותבשת" האיבמ 'מגה קר תישארב תבשמ
!ט"ויו תבש תפסותל השע רוסיא םידמול םשמו

תמאב אלה ,ףסומב אלא "וחמשי" םירמוא אל םידגנתמהש המ לע םעטה ל"ז יבאמ יתעמש
בויח ןיא ןילובגבו ,שדקמב החמש תבייחמ תבשש אלא ?"תותבשה ולא םכתחמש םויבו"
"שדקמ" רכזנ אל "דחא התא" ,"השמ חמשי" ,"תשדק התא"בש רחאמ ןכל ,תבשב החמש
ןכל ,שדקמב והז "וניתפש םירפ המלשנו" םירמואש ףסומב וליאו "וחמשי" םירמוא אל ןכלו
.(תונברוקה לע "ווטצנ יניסמ" והזו) !"וחמשי זא םירמוא

:תותיירבה יתש תריתס לע
ןיא ט"ויו תותבש ;ןוזמה תכרבב הרכזהו סוכה לע שודיק ןהב ןירמוא ט"ויו תבש יליל"
."ןוזמה תכרבב הרכזה םהב םירמוא לבא ,סוכה לע אשודיק םהב ןירמוא
םוי תא רוכז" ל"ת ןלנמ םויב ,אילילב אלא יל ןיא ,ןייה לע והרכז 'וכו םוי תא רוכז"
."ושדקל תבשה

ונשדק רשא אלו ןפגה ירפ ארוב םירמואש תצרתמ איגוסה תותירבה יתש תריתס בשייל ידכ
םימכח ולכי םאה ,איה הלאשה .ןנברדמ הלילבש הזל ףסונ שודיק םיכירצש ד"ס 'וכו ויתוצמב
יפל אתמכסא קר וז- ןנברד שודיק הזש רמאנש וליפא ?םויל הכלהה יפ לע ףסונ שודיק גיהנהל
גיהנהל םימכח ולכי ןכ זא ,הלודגו חבש ,םירבד יוציר איה שודיק תווצמ םא לבא ,ד"בארה
.א.ז ,שממ "שודיק" לש הניחבמ לבא הברה רמול םילוכי חבש ירבדש ינפמ םויב םג שודיק
.ףסונ "שודיק" רמול םילוכי אל זא ,שדוק ארקממ המ רסחי שודיק ילבמש

יפל הלילה שודיק לע והזו הרות רבד םויה שודיקב תובייח םישנש ורמא ךכו" :ורתיב ן"במרה
"לבויה שודיקו שדוחה שודיק ןוגכ תחא םעפב ותסינכב םישדקתמ שודיק םינועטה לכש
וצר םא לבא ,אחינ חבשו יוציר ירבד קר היה םא ,שדקלו רוזחל ןקתל םילוכי אל םימכח
תויהל לוכי אל םויב זא ,הלילב יתשדיק רבכו ט"ויו תבש תרותב םויה תשודקב המ ףיסוהל
םויבו "לבויהו שדחה שודיק ומכ תחא םעפ םישדקתמ שודיק םינועטה לכש יפל" ףסונ שודיק
.ותסינכב תחא םעפב וניידש ללכ שדוקמ וב רמוא וניאו איה אתכמסא

'ה ידעומכ .א.ז סוכה לע השודק םהב ןיא ט"ויו תבש ימוי תרמואש הנושארה אתיירבה ךכיפל
םויה שדקתנ רבכש" :שרפמ ם"במרו ?"רמוא והמ םויב" ,רוזחל ןילוכי אלו שדוקמ רבכש
תלאוש 'בה אתיירב ירה ינשה דצמ לבא 'וכו ונשדק רשא רוזחל זא םילוכי אלש "ותסינכב
ןיב הריתס ןיא .א.ז .אתכמסאה יפל ג"הפב :רמולכ ,חבש :אוה ץוריתה ?שודיק הזיא ,שודיק
.וב ןיא אשודיק קר סוכה לע חבש םהב ןיא הרמא אל םלועמ 'אה אתיירבה יכ תותיירבה יתש

קר לבא םויב שודיק םג שיש םירבוס ן"במרהו ם"במרהו ,ללכ שודיק וב ןיאש רמוא ד"בארה
אתיירבב היונש אלה 'וכו ונשדק רשא אשירמ רמאי םא" :שרפמ ם"בשרה ?ךרבמ יאמו ,יצח
,סוכה לע שודיק השעמ אלו "חבש" קר אוה םויב אליממ ?סוכה לע אשודיק םהב ןיא םויבש
השעמ לש שודיקו רקבב שי םירבד יוציר לש שודיק .א.ז !שודיק השעמו חבש יוציר אוה הלילב
.ןפגה ירפ ארובב הזב תקפתסמ ארמגהו .וב ןיא שדקמ

םא .א.ז "שודיק לש היפוג איה ןפגה ירפ ארובש" :םייח 'רד 'ימופב אבט אתינגרמ !ןיינעמ
אצי אל ראשה עמשש פ"עא ןפגה ירפ ארוב תכרב רבכ םייס שדקמהש ירחא אב דחא
תכרב קר הנניא ןפגה ירפ ארוב תכרב שודיקבש טושפ רבד הז 'יה םיח 'ר לצא ."שודיק"ב
יכ םייח 'ר לע אלפתהל ןיא .שודיקה לש ףוגה איה קר ,הכרב ץוחנ אל התוש ינניא םאש ןינהנה
ןפגה ירפ ארוב רטפת תפה תכרב יכה יא" :ארמגב א"ע אמ ףד תוכרבב י"שר איה תמאב
ארוב םירמוא ןיאש םיראבמ םינושאר הברה ."ומצעל הכרב םרוגד ןיי ינאש ?הדועסה ךותבש
וליפא ןפגה ירפ ארוב םיכרבמ הכרב לש סוכב" :רמוא י"שר לבא ,ןפגה ירפ ארוב קר ץעה ירפ
."ותייתשל ןיכירצ ויה אלש פ"עאו וילע ןיכרבמו אב אוה תומוקמ המכב ,סוכהמ התוש ונניא
ורמא םיקסופ הברה ,?םיתוש ןיאש וליפא ג"הפב תכרב םירמואש הזכ השעמ ונעמש הפיא
שי הכרב לש סוכב .א.ז ,םיתוש אלו שודיקה ירחא סוכה םיחינמ תסנכה תיבב קונית ןיא םאש
םה סוכה לע תוכרב ירודיס לכ ,שודיקב אליממ .ןייה לע הריש .ב ,ןינהנה תכרב .א :לופכ םויק
."ןייה לע אלא הריש םירמוא ןיאש" ןידמ

:ימלשוריבו 'וכו האולמו ץראה 'הל ,םלועה ארובל איה תודע יאדו ןפגה ירפ ארוב םנמא
וליפא והזו ןייה לע הריש םגו ,חבש יוציר הנה ןפגה ירפ ארוב תכרב .א.ז "ונוידפ והז ותכרב"
שודיק ונל ןיא םויבש ונרמא ירה יכ ?ךרבמ יאמ םויב :ארמגה טשפ ןבומ אליממ ,הייתש ילב
םשב ם"בשרב ןייע .חבש ירבד יוצירב קסעתמ ןפגה ירפ ארוב לש קלח תבש לילב וליפאו ,רחא
תדמל תבש תדמ ןיב קלחל תבש 'בכ םושמ יתשמו יכורבו ארמחד אסכ יאתא" :תותלאשה
הכרבה לוחב ןיי ןיתוש םאש :רמוא תותלאשהש המ "ןייה לע אלא הריש ןירמוא ןיאש ,לוח
אל ארמגה !יעיבשה םוי לש חבש והז .ןייה לע הריש תכרב איה תבשב לבא ,ןינהנה תכרב איה
ונפסוהש השדח הניחב הריהבמ 'אה אתיירבהש הריבסה קר תותיירבה ינש ןיב הרשפ התשע
םג תראשנ הניחב וזיא לבא ,תבש לילב ונשדק רבכש רקובב ונל ךרוצ ןיא הז ,הלילה שודיקב
!ןפגה ירפ ארוב תכרב י"ע םימייקמ הזו ,חבשו יוציר וזו םויל

לילב "שודיקו הלודג ןורכז" :תווצמה רפסב !אבר אשודיק הז המ םיניבמ תאז ירחא אליממ
:לופכ שודיק אוה תבש
.םלוע ארובל תודע
אבר אשודיק הלילב .א.ז ,שודיקב אל לבא הלודגב קר קסעתמ רקבב .שודיק תלועפ
ךיא ןיינעמ .הלודג םוי קר םויבו תודוסי יתש תבש לילב !אבר אשודיק קר םויבו ,אשידקו
ותואבו הלודג קר ןיריכזמ םויה שודיקבש .שודיקל ןוזמה תכרב ןיב לדבהה האיבמ ארמגהש
.םהינש ןיריכזמ ןוזמה תכרב

:תודוסי ינש ונל ץוחנ שודיקב אלה ?ט"ויב חבשה והמ
;תודע תאדעה
אוה ט"וי שודיקש רבוסש הנשמ דיגמה יפל ?ט"ויב הלודג הז המ ,םירצמ תאיציל רכז
םלוכ" רמואש ם"במרהל לבא ,שודיקב דחא דוסי קר תויהל לוכי יכ אישוק ןיא ןנברדמ
ץוחנ זא ,אתיירואדמ ט"וי שודיקש .א.ז "המה 'ה תותבשמ
;חבשו יוציר ירבד
הז ינפמ !לארשי תריחב ?ט"ויב חבשה והמ 'וכו תבש ובש יעיבשה םוי לש חבש הז ,השודק
,תבשב .רקיעה אוה לארשי תריחב ט"ויב ."םע לכמ ונב רחב רשא"ב ט"וי לש שודיקה ליחתמ
יצחב ינשה חבשו "תישארב השעמל ןורכז 'וכו הבהאב ושדק תבשו" םירמוא ןושארה חבשב
לכמ תשדיק ונתואו תרחב ונב יכ" :םירמוא הז ינפמ !לארשי תריחב ?והזיא שודיקה לש ינשה
ןוצרבו הבהאב ,שדחה חבש אוה ,שדוק יארקמו םידעומ לש (ינשה הז) ךשדק תבשו םימעה
והז .(תודעומ לש) ינשה תבש לש וא ןושארה תבש לש םא ?המיתחה 'יהת ךיאו .ונתלחנה
.(ימלשוריה) תבש םויו לארשי שדקמ (ילבבה) תבשה שדקמ :ימלשוריהו ילבבה ןיב תקולחמה
לודג דוס דוע וריכזה הנקה ןב אינוחנ 'ר לש ושרדמבו" :שרפמ ן"במרה :ףיסוהל ינא הצור
םירמואש םימכחה רמאמ והזו ,הלילב הרימשהו םויב הריכזה 'יהת ללכה לעו ,רומשו רוכזב
אשודק םויה תכרבל וארקיו ,הכלמה תבש תארקל אצנו ואוב ,הלכ יאוב ,הלכ יאוב תבש ברעב
לש השודק איה תבשה םוי תשודק :ן"במרהב טשפ !הז ןיבתו ,לודגה שודקהש אוהש ,הבר
ליחנמה לכ רצוי ךלמ לאל ונתי הלודגו רקי חבש :ןינעמ .תבשה לע ליצאמ ע"שברהש תולגתה
לש ותשודק ללוכ תבשה לבא ,השודק ט"ויל ןתונ ע"שברה ,"ותשודקב" לארשי ומעל השודק
וניקתא ,ןיחופת לקח ,אתינורטמ ,תוכלמ תחא :תויולגתה יתש םנשיש ושריפ ל"זח ,ומצע
ורמא ל"זח ."תוכלמ תדמ י"ע ה"בקה תויולגתה" ,הניכשל ןיחופת לקח תבש לילב ,אתדועס
אתורעתה תויהל ץוחנ הינב תא לואגת הניכשהש םיצור לארשי ינב םא ,"אתולגב אתניכש" לע
לכ תא לואגל לועפת הניכשהש לארשי ללכב תוררועתה .א.ז אליעלד אתורעתה םדוק אתתלד
.הניכשה תלואג האב םלועהו לארשי תלואג םע דחיו םלועה

,"ךמע יתילענ" ,"ךיתילעה רשא ךיקלא 'ה יכנא" :אביקע 'ר רמאמ איבמ ימלשוריה
,איה םיארונ ארונ תאזה תולגתהה ."םכתא יתאצוהו" בוקנ םכתא יתאצוהו בותכ :תונעשוהב
הניכשה ,תואלשלש (לוכיבכ) ומצע לע ךילשה ה"בקה- "םיטהרב רוסא ךלמ" :ד"בח תרותב
המזויה- "םכילא הבושאו ילא ובוש" תגרדמב לאגיתש הכחמו 'יבשבו תולגב המצעב איה
תירחאלו חישמה תומיל ואיבהלו םלועה תא לואגל הלוכי אל ,לוכיבכ ,הניכשה ,ונל תכייש
.לארשימ רזע ילב םימיה

התוא ונימזי לארשיש דע המצעב תכלוה אל ,הלכ איה הניכשה תבש לילבש רמוא ן"במרה
לארשיש תופתתשה תלאוש ,םיטהרב רוסא ךלמ ,תותלד תרבשמ אל "הלכ יאב ,הלכ יאב"
קלח םילטונ רשאכ םירזוע לארשי תבש לילב !הנש םיפלאכ ןתחהל הכחמ ,השודקה םילשת
אצומ התא םש ה"בקה לש ותלודג אצומ התאש םוקמ לכב" :ןנחוי ןבר רמאמ .הלואגהב
לארשי תסנכש הצור ע"בשרה .תבשה תשודק םילשהל ידוהיהמ שקבמ אוהש "ותונתוונע
!"הלכ יאב ,הלכ יאב" :םירמוא םימכחהש והז !תבשה שדקמ אוהש ומכ שודיק רמאת

איה (דוסיבש תראפת) "אשידק אכלמד אתדועס וניקתא" :תולגתה לש תרחא הדמ שי לבא
רבכ אליעלד אתורעתהה ,תופתתשה תלאוש אל ,םואתפ עיפומ ,ןיחופת לקחמ הלעמל איה
הניחבב םלוע לש וגהנמ רבוש !קזח לאוגכ הלגתמ ע"שברה ,אתתלד תורעתהה תררועמ
םוי לבא ,תוכחל "רומש" תבש לילב ;"רחא אלו אוה ינא ,חילשה אלו ינא" :הדגהב םירמואש
,ונלש תופתתשהל הכחמ אל לוכי לכה ע"שברה .העושיל יל יהיו ,אשידק אכלמ תולגתה תבשה
אוה רקבב רמול םילוכי ונחנאש לכהו ,רקובב שדקל םילוכי אל אליממ .םיטהרב רוסא ונניא
'יהיש םדוק וליפא הניכשה םע דחי ונתוא תולגמ איצוי הקזחה ודיב ,לוכי לכה ע"שברהש
אשודיק" ארקנ ךכל ."ילא ובוש"ה םדוק "םכילא בושא" !הבושת תושעל תונמדזהה לארשיל
,ן"במרה שריפ הזכ .תבשה תשודקב דוע ףתתשהל םיכירצ ןיאש אוה םירבד יוציר קר יכ "אבר
.הכלהה רועיש ידי לע ונעגהש המל רבדה ותוא טעמכ