האושה תפוקתב היצקלס ןיינעב םינבר תקיספ

םיבלעש תבישי תירק - גייפ הנינפ

א"נשת הנשב הנש
(תורעה אלל ספדנ)

:רמאמה ןכות
האושב תויצקאה אשונל יתכלהה טביהה
'א ןויפא תצובק
הנליו
'זדול
'א הרקמ
הקיספה
'ב הרקמ
'ב הקיספ
בובל
הרקמה
הלאש הלאשנש אלל הכלה קספ
'ב ןויפא תצובק
ץולכא'צ
הרקמה
הלאשה תגצה
הקיספה
ןטיב
הרקמה
הקיספה
הנאימשוא
הקיספו הרקמה
'ג ןויפא תצובק
הנבוק
הרקמה
הקיספה
ץיבונסוס-ןידנב
הרקמה
הקיספה
תונקסמ

.תוומל םהיחא תא רוסמל םידוהי ושרדנ םהב םירקמב האושב תויתכלה תוקיספ :ריצקת

.האושב שפנ חוקיפ ,האושב הקיספ ,האוש :חתפמ תולימ

תילרוגה העשה העיגה תע דחוימב השק המליד ינפב ובצינ - "טרנדוי"ה - "תוידוהיה תוצעומה"
ףוג דמע הינפב רשא רתויב הקיעמה תירסומה היעבה ,ילוא ,וז התייה ."שדחמ בושיה" לש
.הירוטסיהב םעפ יא יארחא

בושיה" תארקל תומדקומה תונכהה לכ תא ןנעמל תושעל תוצעומה לע ופכ תוינמרגה תויושרה
לש תומישר ןיכהל ,וטיגה תייסולכוא לש םייתקוסעתו םייפרגומד םינותנ קפסל ;"שדחמ
םידמעומ רחא םישופיח ,היצקלסל ודעונש תומוקמב םידוהיל תוארוה ןתמ ,חלשיהל םידמעומה
יפל םאצומל ,וטיגה תרטשמל תוארוה ןתמ ידי לע וא ,םהידי-ומב ,רתתסהל וסינ רשא שורגל
.תונוטלשה ידי לע םהל ורסמנש וא תוצעומה ידי לע ונכוהש תומישר

וסינ םג םא ,הלוכ וטיגה תייסולכוא תא ליצהל ענמנה ןמ יכ תוצעומל רהבוה ולא םישק םינמזב
קלח לש יוכיסה לדג ,וטקנש "הדובע ידי לע הלצהה" תוינידמל תודות יכ הבשחמב םחנתהל
םייחה םישנאל יכ וניבה םג תוצעומה .םייחב ראשיהל ,םיריעצ םירבגו םישנ ,דבועה הייסולכואה
ןכו םידלי תוכורב תוחפשמ ,םישלחה ,םישישקה תמגודכ םישנא .יוכיס לכ ןיא םילטבומו דעס לע
.וטיגה ןמ וחלשיש יאדו ,םמצע םידליה

ןוויכ יכ ,תילרוגה הטלחהל דרח בלב תוצעומ המכ ועיגה ,האבו תשמשממה ןחבמה תעש ץחלב
,וטיגה לש םיבשות םתוא ,יצאנה ךלומל רוסמל היהי בטומ ,םידוהיה לכ תא ליצהל תורשפא ןיאש
וקבד םירחא תואטיגב .םירחאה תא ליצהל ךכבו םייספא וא םינטק םייחב ראשיהל םהייוכיס רשא
.םישנאה תריחבב םיברועמ ויהי אל םה ,םלוכ תא ליצהל רשפא יאש פ"עאש הבשחמב

היינפ .הכלה קספ םהמ עומשל תנמ לע םינברל תונפל תואטיג רפסמב וטילחה וז הקיצמ הלאשב
,תיתועמשמ כ"כ הלאשב ו"ק ,הלאש לכבש יתרוסמה רוביצב היה לבוקמ ןכש ,השדח התיה אל וז
קספ ולבקי ,ברל ונפי םאש ונימאה טרנדויה ישארמ קלחש ןכתי .ברהמ הכלה קספ לבקל שי
קלחש ןכתי ןכו .םתשירדכ לועפל רוביצה תא ענכשל םהילע לקי זאו ,לבקל םיוקמ םהש יפכ הכלה
.יתרוסמ תוחפל וא תווצמ רמוש היה םהמ

תויודע וראשנ אל ךא תובר תוליהקב םידוהיה תוחומ תא קיסעה הז ירסומ טקילפנוקש הארנ
.תומוקמ הנומשמ אלא תותמואמ

שארל וא טרנדויה שארל םינברה ונפ םימעפל ,ונעו םינברה ולאשנ םידעותמה םירקמהמ קלחב
.ולאשנש ילבמ הרטשמה

האושב תויצקאה אשונל יתכלהה טביהה
ליעפ קלח תחקל ושרדנ םידוהיה ףאשו הפוריא תאושב וכרענש ןהיגוסלו םהינימל "תויצקא"ה
.ןודנב הכלהה תעד יבגל תויהתו תוקפס וררוע ,ןעוציבב

ךכ ידי לעו ,דדוב וא םישנא רפסמ שרודה יוגל רוסמל ידוהיל רתומ םאה :הנה תיללכה הלאשה
?הגירה םשל םייוגל הריסמב יללכ רוסיא שיש וא ,ולצני ראשה

רמאנ (ב"י הנשמ ינימש קרפ) תומורת תכסמב הנשמב
תא םיאמטמ ונא ירה ואל םאו ,האמטנו םכמ תחא ונת ,םיבכוכ ידבוע ןהל ורמאש םישנ"
."לארשימ תחא שפנ םהל ורסמי לאו ןלוכ תא ואמטי ,םכלוכ

:אבומ וז הנשמ לע ימלשוריה דומלתבו
ותוא גורהנו ןכמ דחא ונל ונת :ורמאו םייוג ןהב ועגפו ךרדב ןיכלהמ ויהש םדא ינב תועיס"
.לארשימ תחא שפנ ורסמי אל םיגרהנ םלוכ וליפא ,םכלוכ תא םיגרוה ונא ירה ואל םאו
אוהו שיקל ןב ןועמש 'ר רמא .וגרהיי לאו ותוא ורסמי ,ירכב ןב עבש ןוגכ ,דחא ןהל ודחיי
."ירכב ןב עבשכ התימ בייח וניאש פ"עא רמא ןנחוי יברו .ירכב ןב עבשכ התימ בייח היהיש

עירכהו ,ליעל ואבוהש םירבדכ הכלהל בתכ .('ה הכלה) הרותה ידוסי תוכלהמ 'ח קרפב ם"במרב
.שיקל ןב ןועמש 'ר לש ותעדכ

םיכירצ הגירהל םירחא םידוהי רוסמל ידוהיל ריתהל ידכ :תרמואה הקוספ הכלה התע דע ונל ירה
:ולאה םיאנתה םייקתהל
.םלוכ תא וגרהי ורסמי אל םא .1
.ינולפ םדא םישרודש שרופמב ורמא .2
.תיחכונה השירדה ינפל (לארשי יקוח יפ לע) התימ בייח הז םדא .3

םיאנתה ינש לש םמויקב םגו ,'ג יאנתל םיקוקז אלש (ב"ע 'ב ןירדהנס ארמג) "יריאמה" תעד
.הריסמה תרתומ םינושארה

ץבוקב ןודנב רמאמ א"טילש ילארשי לואש ברה םסרפ ליעלד םיינושארה תורוקמב ןויד רחאל
:בתוכ אוה וב "ןימוחת"
וא דיחי תגירה לש ריחמב םיבר ליצהל רתומ םאה ,ונתלאשל ןודינב תאצוי הרורב הכלה"
תנכסב םידמועש וללהל וליפאו ,רוסא רבדהש אתרבר ינה לכמ הלועה הבושתהש ,םידיחי
."ןכ םהל רוסא ליצהל םיאבה םירחא ןכש לכמו ,הגירה

ליצהל תורשפא הנשיו הגירהל תדעוימ הצובקה לכש םיעידומ רשאכ ,הלצהה תלאש יבגל
.הנוש הרוצב תסחייתמ הכלהה ןאכ ,םידדוב

אירב ןקזל ,םתס ןקז לע רוחבל" תופידע שיש בתוכ ('א הנפ) ןידמע בקעי יברל "ןחב ןבא" רפסב
ינפ לע םיברל םגש רבתסמו "הפירטה לע ןכוסמלו ,ןכוסמ לע סירסל ,סירס לע הלוחל ,הלוח לע
.םידיחי

רוסא הזש ,לארשימ והשימ תגירהב הכורכ הלצההשכ" ילארשי ברה בתוכ תאז ףא לע ךא
."וילע שממ חצור ןיד תרחא השועהו ,הזב תמייק תופידע תגרד םוש ןיאו ,טלחהב

עודיו רורב היה אל םוקמ ףאב ירהש ,הלצה תלועפכ לכתסהל ןתינ אל האושב "תויצקא"ה לע
םינמרגה .רוביצה ךותמ םידיחי ליצהל םיאב תויצקאה ישועו ,התימל עגרכ ןודינ ולוכ רוביצה לכש
.איהש לכ הרטמל "חולשמ" םשל םידוהי רפסמ רוסמל וויצ

וא) ליעל ואבוהש םיאנתה 'ג םויק אללש ירה ,הדמשה תרטמל וניה חולשמה יכ עודי היה רשאכ
ריאשהל םיבייחו ,םינקז וא םילוח לש תומש רוסמל רתיה לכ ןיא ("יריאמה" תעד יפ לע םיאנת 'ב
.םינמרגה ידיב היצקאה עוציב תא'א ןויפא תצובק
,ועדי תומוקמה םתואבש ךכב תנייפאתמ ,בובלו 'זדול ,הנליו םירעה תא הנומש וז ןויפא תצובק
ויה םימדוקה תונויסינה .ופאטסגל ורסמנ םהיתומשש םישנאה לש םלרוגב הלעי המ ,הארנכ
.תויצקלסה לש םתילכת יהמ ועדי ולא תומוקמב םיטרנדויהו םיישחומ

םינברה .תומש תריסמ יבגל םינברה תדמע יהמ עומשל ומצעמ טרנדויה הנפ אל בובלבו הנליוב
.הזה הלועפה ףותיש תא ךכ ידי לע עונמלו תוסנלו עדיל םתבוחמש ושיגרהש םה ,םתמזוימ

יהמ ועדי אל ןיידע רשאכ ,הנושארה םעפה .םתדמע תא עימשהל םיימעפ םינברה וארקנ 'זדולב
לכויש תנמ לע ,םינמרגל םידוהי רפסמ רוסמל ול ורשיאו יקסבוקמר תא וקזח ,היצקלסה תרטמ
וב וריצפה וז םעפבו ,הלאשה הלאשנ בוש הרמה תמאה התלגתהשכ ךא .ראשה תא ליצהל
.םיצאנל ענכיהל אל םינברה

םיחוד ןיאש ויה - תומש תריסמ לכו לכמ ורסאש - םינברה תקיספ תא ווילש םייתכלהה םילוקישה
.(ליעל וניארש יפכ) שפנ דגנכ שפנ

ידי לע םהל קספנש יפכ גהנתהל תומשה תריסמל םיארחאה ובריס וללה תומוקמה תשולשב
.היצקלסל םידמעומה םידוהי לש תומש רוסמל ,הקיספה ףא לע ,וכישמה םה .םינברה

הנליו
.הנליו השבכנ ,1941 ינויב 25 -ב תוצעומה תירבל תינמרגה השילפה רחאל םימי השולש
.תואטיג ינשב שפנ 40,000 -כ ,אנליו ידוהי לכ ואלכנ רבמטפסב 6 -ב
םיקתפה) "םיבוהצה םינישה" םידוהיה יפב ארקנה עוריא עריא 1941 רבוטקואב 24 -ב
הנפוה ,אלש ימ .הנתמב ול ונתנ וייחו הדובעל רישכש ןמיס ,בוהצ ןיש ודיב היהש ימ .(םיבוהצה
.גרוהל וזכ הרוצב ואצוה םידוהי 5,000 .ראנופלו יקשיקולל

.ןומא ןהב תתל היה השקש תוגיאדמ תועומש וטשפ וטיגב .תועידי לכ ועיגה אל ואציש ולאמ
.ירי יחטמ ולוק םויה תועש לכ ךשמב "םשמ" םיעקובש ורפס ראנופל ךומס םירגה םירכיאה

הב ושח רבכ ךא התועמשמ לכב התוא וספת םרט .םוקמ לכל הרמה תמאה הצפוהו האצי טא טא
.התואיצמבו

התיה התרטמש רבוטקואב 19 -ב תפסונ היצקא התיה ,הינשל הנושארה הבוהצה היצקאה ןיב
.וטיגב םיבשות לש ףסונ לוסיח

הכשמנ םימי השולש ."םיבוהצה םינישה" תרגסמב הינשה היצקאה העצוב 3.11.1941 -ב
."םיבוהצה םינישה לש הלודגה היצקאה" הנויכ םימילש ,היצקאה

.שיא 12,000 היה וז היצקאב ואצוהש םידוהיה לש ללוכה רפסמה

הנליוב וסנכתנ (רעושמ אל ףאו קיודמ ךיראת ןיא) "םיבוהצה םיניש"ה לש הינשה היצקאה ירחא
."וטיגה דקפמ" סנג בקעי לא תחלשמ האצי וז הבישי תובקעב .הבישיל םייתדה םיגוחה ישאר
והוריהזה םה .ןמטסוגו סקניראק קחצי ,יקסבליפ ,ץיבונמלז לדנמ םיברה תא הללכ תחלשמה
.(ליעל ונייצש) ם"במרה ירבד לע םכמתסהב ןוטלשל םידוהי ריגסהל יאשר אוה ןיא הכלהה יפלש

קידצה הנאימשואב היצקאה ירחא 1942 רבוטקוא ףוסבו וכרד תקדצב ענכושמ היה תאז םע סנג
:ורמואב וישעמ תא סנג
ררחתשנש רחאל ונישעמ תא וקידצי םישנאש וא ,ירבד תא ןיבמ דחא לכש חוטב יניא ..."
אלל ,ליצהל ןתינש ימ לכ תא ליצהל שי .הרטשמה לש התעד יהוז םלוא ,וטיגה ןמ
."םיירסומה וניתושגרב תובשחתה

דמע אוה .ראנופל הנליו וטיגמ םידוהי תרבעהב תישיא סנג ףתתשה תרהצומה ותוינידמל ןמאנ
,רבד לש ושוריפ .וטיגב ראשיי ימו שרוגי ימ טילחה אוהשכ "היצקא"ה לע חקיפו האיציה העשב
.תומי ימו היחי ימ טילחהל

'זדול
.1939 רבמטפסב יצאנה ישילשה ךיירה ידיב השבכנ 'זדול

סראמב 1 -ב תיפוס רגסנ אוה .השובכה ןילופב ומקוהש םינושארהמ דחא היה 'זדולב וטיגה
.1940

תונוש תואסרג תומייק .םינושה הדובעה תונחמל וטיגה ןמ םישנא יפלא וחלשנ 1941 תנש ךשמב
.םהידעיו םישוריגה תודוא 'זדול ידוהי לש הנבההו עדיה תדימל עגונב

לש יגרטה םלרוג לע 1942 -ב רבכ עדי ,"םידוהיה ןקז" יקסבוקמור יכ ,ללכ קפס ןיאש ןעוט קנורט
,1942 יאמב 'זדול וטיגל וחלשנש ,הביבסב םילסוחמה תואטיגה ידירש לש םירופסמ .םירקענה
.םינופמה םיליבומ ןכיהל רוריבב רבכ ועדי

'א הרקמ
הרקמה רואת
םייח יכדרמ ססיה ,םידחא םישדוח הכשמנש הלודגה היצקא הלחה רשאכ 1941 רבמטפסב
התיה ותלאש .םתצעב לואשל 'זדול ינבר דעו לא הנפו טוקנל וילעש ךרדה רבדב יקסבוקמור
תא ךכ ידי לע ליצהל ידכ םידוהי רפסמ םהידיל רוסמל םינמרגה תשירדל תונעיהל וילע םא
תדימב הכאלמה תא השעי אוה .ומע וקומינו םינמרגה לש םתשירדל תונעיהל הטנ אוה .ראשה
.םינקזו םידלי תחילשב דדיצ אוה .דמשה תוואתב הועצבי םינמרגהש דועב םימחרה

הקיספה
םילוחו ןבר תיב לש תוקונית .ריגסהל ןיא ימ תא קר הבושת תתל םתורשפאב שיש וקספ םינברה
.ןתמו אשמ להנמש שיאה עירכהל ךירצ ךכ לע ,ריגסהל שי ןכ ימ תא .ןובשחב םיאב אל

חינהל שיו םינברה ,וטיגה רוביצש העשב הנושארה היצקאה ירחא הנתינ וז הבושתש שיגדהל שי
.היצקלסה לש התועמשמ יהמ ועדי אל ,יקסבוקמור םג

'ב הרקמ
הרקמה רואת
לא יקסבוקמור בוש הנפ ,םישוריגה רשפ תואדוב טעמכ ורושאל ררבתנ רשאכ 1942 רבמטפסב
.םינקזו םידלי וטיגה ןמ שרגל םינמרגה תשירד יבגל גוהנל ךיא ,הצע תשקבב םינברה

4 -ב היצקלסה ברע םיפתתשמ תבר הפיסא ינפל אשנש םואנב יקסבוקמור עיבמ ןודינב ותעד תא
.א"שת לולא 'ה 1942 רבמטפסב

םאו ,וטגה ןמ םידוהי ףלא םירשע לעמ חולשל הדוקפה תא יל ונתנ םויה ךשמב לומתא"
...ונחנא תאז השענ אל
ונעגה ,ליצהל ןתינ היהי המכ אלא ודבאי המכ הבשחמה ידי לע םיכרדומ ונייה אלש ןוויכ
...ונדיל הריזגה עוציב תא לבקל םיחרכומ ונא היהיש לככ השק רבדה היהיש הנקסמל
תא יל ונת .התוא עיבהלמ קפאתהל לוכי יניא ךא ,אל ילואו תינטש תינכות יהוזש רשפא
לצניהל חרכומש בייחמ רשיה לכשה .םיאירב ליצהל היהי רשפא םמוקמבו וללה םילוחה
."וליצהל יכה ואלב תורשפא ןיאש הז אלו ,לצניהל םייוכיסה לעב אוהו ליצהל ןתינש הז

'ב הקיספ
.םינמרגל םעפה ענכיהל אל וב וריצפה דאמ םינברה
תלקה ידי לע הליצהל רשפאו עובטל תדמוע היינאה םא :הנעטה תא םעפה הלעה יקסבוקמור
.םתשקבו םתצעל העש אל אוה .ףדועה אשמה תא הכותמ ליטהל ןידה ןמ ,ןעטמה

בובל
תסינכמ ריעב םייחה תא ונל ראתמ רשא ינושאר רוקממ עדימ ונתושרל דמוע בובל ריעה אשונב
הנדש םינברה תצובק ןיב היה רשא ,אנהכ דוד ר"ד ברה אוה בותכה .וטיגה לוסיח דעו םינמרגה
.היצקלסה אשונב הקספו

1941 רבוטקואב דחאב .םידוהי 135,000 -כ ריעב ויח 1.7.1941 -ב בובל תא םינמרגה ושבכשמ
.בובלב וטיגה תמקה לע תווצמה תוזרכ ריעה תומוח לע וארנ

ולעה אל םישנאש ררבתמ תודבועה תקידבמ ךא ,ןיגוריסל בובל תליהק תא ודקפ תויצקא רפסמ
.תומ אוה םיחלשנה לש םפוסש םתעדב

הרקמה
יבגל ."הריקעה תיצקא" ,השדח היצקא ינפל דמוע אוהש בובלב בושיה עדי 1942 ראורבפ יהלשב
המכ ופאטסגה םע ןתמו אשמ ליחתה סראמ שדוח תישארב .הברה רמא אל הז גשומ םידוהיה
."ורקעיי" םידוהי

תא טרנדויל רוסמל ןהאק ר"ד דעסה להנמל הארוה הנתנ 1942 סראמ שדוחל םינושארה םימיב
.הליהקה לש התכימתמ םינהנה םידוהיה לכ לש םהיטרפ

םישנאה ןיאש תועומש ךלהל ליחתהשכ רתוי ףא הטלבתנ טרנדויה תטלחה לש התועמשמ"
."תוטשפה תילכתב תוומל םינודינ אלא ,רחא םוקמל הריקעל םידמעומ

השעמ תושרהל רתומ םולכ ?ןכתייה .תדל הקלחמבש םינברב וזחא תורמרמתההו תושגרתהה"
םישנאב םיליחתמש אלא דבלב וז אלו ?תוומל ורבח תא חולשל ידוהי יאשר םאה ?הזכש ריפחמ
השעמ בשייתמ םולכ ?הבדנל דיה תטשוה איה הדיחיה םתמשאש ,עשפמ םיפח םיללמוא םיינע
?"ידוהיה רסומהו הכלהה םע הז

הלאש הלאשנש אלל הכלה קספ
.הז ןיינעב גרבסדנאלל תחלשמ רגשל םינברה רבח טילחה תיניצרו הרצק הבישי רחאל
סדיימאח ןמלק ר"ד ברה ,רתלא ןנחלא השמ ברה ,גרבספלוו לארשי ברה :ופתתשה תחלשמב
.אנהכ דוד ברהו

:רפסמ אנהכ דוד ר"ד ברה
לעב שיאה .םויאה ימינפה קבאמה ינמיס לילעב ורכינ וינפבו גרבסדנאל ףייעו היה רוויח"
הכ העשב .ןיינעל רשי ונשגינ .שפנ רוזיפו תונבצע התע ןיגפה הרתיה תימצעה הטילשה
,בובלכ לודג הכ ידוהי ץבוקב שאר בשויה לש ובל תמושת תא תונפהל ונתבוח השק
ןיד יפ לע .םינמרגה לש םהיתודוקפ תלבק םע ונופצמ לע ליטמ אוהש המוצעה תוירחאל
דחא ונל ואיצוה" ורמאיו וניאנוש ואובישכ .תופסונ םיכרד שקבל וילע ידוהיה רסומה יפל
דיב לארשימ דחא שפנ ורסמי אלו םלוכ ותומיש בטומ ,"םכלוכ תא וגרהנ אלו ,ונגרהנו
."הכלהה תקסופ ךכ .אנושה

:ץרפתה זגרנ ... השק וב ועגפ םירבדה
?תיתדה הליקה שאר בשוי לא םיאב םתאו המחלמה ינפל ונא יכ יאדוב םירבוס ,יתובר"
איצומ רישכמ אלא ,תיתד הליהק דוע הנניא ונתליהקו ירמגל םירחא םינמזב םויכ םייח ונא
."...ופאטסגל דגנתמה לכו ופאטסגה לש לעופל

םינמרגל עייסל םידוהיה םירטושה תא סייג טרנדויה .חספה ינפל םייעובשכ הלחה היצקאה
.םתכאלמב

תא טרנדויה ישארו םינברה ועדי םאה תואדווב אנהכ ר"ד ברה לש ורפסמ ררבוה אלש ןוויכמ
םינברה ועדי הקיספה ןתמ תעשב יכ רסמ הלהו ,אנהכ ר"ד ברל יתינפ היצקלסה לש התרטמ
תרדוסמ התיה וירבד יפל הליהקה .תוומ אוה םיחולשמה לש םפוסש קפס לש לצ לכ אלל
םיחילש םתוא .םיחלושמה לרוגב הלע המ ררבל ידכ ןכ ינפל דוע םיחילש החלש איהו תנגרואמו
.םידוהיה לש רמה םפוס לע ורפסו ורזח'ב ןויפא תצובק
ונא .ךרעיהל הרומאש היצקלסל תומש רוסמל רתומש הכלהה קספ אוה ולא תומוקמל ףתושמה
.םישנאה םילבומ קוידב ןאל העידי יא ךותמ הנתינ הקיספה ,ןייצל ונילע

התיה הבשחמה ךא ,הטעמ איה רוזחל תורשפאהש השק השוחת התיה וללה תומוקמה לכב
הנחמל םיחלשנש םתעדב הלע אל ךא ,היפכ תודובע דובעל םהילע היהי םהב תונחמל םיחלשנש
.תוומ

:תוכלה יתשמ בכרוה םינברה וכמתסה וילע יתכלהה ןפה
.(ןלהל האר - ץולכא'צ) "אניד אתוכלמד אניד" .1
.םיטעמ רוסמל רתומ םוקמב הייסולכואהמ לודג קלח לצניש תנמ לעש העדה .2

ץולכא'צ
תונושארה ןיב התיה ,היבסנאפ הלאבוק םשב ירפכה רוזאה לש זוחמה ריע איהש ,קרוט הרייעה
.םינמרגה ידי לע השבכנש

,היקסנאפ הלאבוק ביבס םירפכ 16 ףיקהש ירפכ וטיג ןיעכל וסנכוה קרוט תפנ לכמ םידוהי 4,000
.רוזאב םירפכה דחא םש לע ץולכא'צ םשב םג עודי הז וטיג .1940 םירופיכה םוי ברעב

הרקמה
םניאש םידוהי תמישר ןיכהל םינמרגה ידי לע טרנדויה שרדנ ,ב"שת ןוושח ד"י ,4.11.41 -ב
הלא לש הצובקב ,65 לעמ םישישקו ,12 ליג דע םידלי םג לולכל וילע לטוה .הדובעל םירשכ
."הדובעל םירשכ יתלב"ל םינמרגה ידי לע ובשחנש

אלו היפכ תובעל חולשמ הזש ונימאה ץולכא'צבש עבולג םשב ריעמ "טרנדוי" ורפסב קנורט
.תססובמ ןכא וז םתעידי יאש ךכ ,הדמשהל חולשמ לש םוקמב םימדוק םירקמ ויה אל ןכאו ,תוומל

הלאשה תגצה
לש םתעד תווח תא שקיבו המישרה תנכהל תוירחאה תא ומצע לע לוטיל הצר אל טרנדויה ר"וי
עידוהו םינברה תא 4.11.41 -ב וילא ןמיז אוה .םישרוגמה ןיב ויהש תונושה תוליהקהמ םינברה
תויתואה יתשמ תחא בותכל םש לכ די לעו םידוהי תמישר ןיכהל ונממ שרדנש ריבסה אוה .ךכ לע
12 ליג דע םידלי .(הדובעל רישכ יתלב) "קיאייפמוא" וא (הדובעל רישכ) "קיאייפ" א"ז .א וא פ
המישר םא היהו ,גוהנל וילע ךיא קוספל ןכ םא םינברה לע .A תואב ונמוסי 65 ליג לעמ םישישקו
.םמצע תעד לע וידעלב הוכרעי םינמרגה ודי לע שגות אל וזכ

הקיספה
'ר בייאנומ ברה ,סייו ברה קרוטמ ברה ,רעב בד רכששי 'ר הרבודמ ברה זא ויה הבשומה ינבר
,ב"שת ןוושח ו"ט ,1941 רבמבונב 5 יעיבר םויב ליחתה ןוידה .בובאלפידאלאוומ ברהו ,להטנוול
ימב לובטל הרבודמ ברה ךלה םכשה רקבבש ורפס םישנא .סייו עשטניפ 'ר לש ותיבב רקבב
תרימאל םישנא ןינמ סנכתה גיווצנזור םיקילא לש ותיבב .םויה ותואב ומצ םינברה לכ .רהנה
רבמבונל 6 -ב .רחמל החדנ ןוידהו ןתינ אל הכלהה קספ .הבישיל לשרה ארקנ םירהצב .םיליהת
לבא המישרה תא שיגהלו תושרה תדוקפ ירחא אלמל שי ,"אניד אתוכלמד אניד" םינברה וקספ
תומישר תא םמצעב ךורעל רבדב תועגונה תוליהקה יגיצנ לכל רשפאל איהו ,תמיוסמ תוגייתסהב
.םתליהק ידוהי

ימ תאו ןיקזהל ימ תא ,העד ילעב לצא היצקטורפ ושפיח םידוהיה .תוצצורתה הלחה הז עגרמ
.הבשומב רבג חתמה .המישרה השגוהש ירחא םג תודחא םימעפ וקתעוה תומישרה .ריעצהל
םידוהיהמ קלח .רפושב עוקתלו םיליהת דיגהל ,ישימחו ינש ימיב םוצל רוביצה לע ורזג םינברה
.םירכיא לצא םהירוהו םהידלי תא ואיבחהו הביבסל ורקע

םירבג ,תורוש יתשב ודמעוה םש .יקאווליב רפכב וזכור םלוכ .היצקלסה הלחה 8.12.41 -ל רוא
היצקלסה .תומשה תא וארק הרטשמה דקפמו םצמוצמה טראנדויה ישנא .דוחל םישנו דוחל
.הרבודל ולבוהו הלאמש ונפוה שיא 1,110 .המייתסנ

לע תוטרופמ תועידי ואבוה רכיאל ןתינש דחוש רובע .חולשמה דעי עדונ חולשמה רחא קר"
םידוהי ונמלחל םיאיבמ .ןמזמ הז ונתוששח תא הקידצה איבהש העידיה .םידוהי 700 לרוג
."תוקיר תורזוח ןכ ירחא תויאשמהו םינומהב

ןטיב
.םינמרגה וסנכנ 1941 ינויב 26 -ב .םינולסמ מ"ק 50 קחרמב הנטק הרייע ןטיב

יפ לע ועדי םה .םרפכל ביבסמ םינמרגה וללוע המ ןטיב ידוהיל עודי היה טסוגוא שדוח תליחתמ
.ביבסמש תועבגב גרוהל םיאצומ םידוהיהש םיירפכה לש םתודע

הרקמה
ויה םיבייח וללה .היפכ תונחמל םידוהי 300 -כ ביצקי טרנדויהש םינמרגה ושרד 1942 ראורבפב
םייוכיס שיש איה תועמשמהש טרנדויה ןיבה ןויסינה ךותמ .םימי 4 ךותב םינולסב בצייתהל
.רוזחל םיטעמ

הקיספה
תנמ לע הפי ברה לש ותיבב ובשי םלש הליל .שיא 15 -כ ופסאנ דחי ומעו סנכתה טרנדויה
לודגה םקלח ,תומש 120 הב ויה .המישרה הבכרוה םילודג םיישק רחאל .המישרה תא ביכרהל
.דחא דליל תובאו םירבג

םיצמאמ רחאלו ,םינולסל (טרנדויה ישנאמ) ץילרק םירפאו יקסבוקדוי לשריה ועסנ תרחמל
.םירבג 120 קר וחלשיש תנמ לע עודי רסימוק לצא לועפל וחילצה םה םיבורמ

שגפיהל םהיתושנל תורשפאה הנתינ תובר תורצפה רחאל .הדובעל וחלשנ ןכא םירבג םתוא
.ןוזמ תוליבח ףא םהילא וחלשנ ןמזה ךשמב .םמע

שחרתהש בצמה תא טרנדויהו ןטיב ישנא ועדי דחא דצמ ןכש ,אוה בכרומ ןטיב לש הז הרקמ
הנחמ איה המישרה תרטמש ךכב ונימאה המישרה תא ןיכהל ושקבתנ רשאכ ךא .ורושאל םביבס
.היפכ

:וז השוחתל ומרת םימרוג רפסמ
אצומ תדוקנ ךותמ הלאשה תלאשנ ,הקיספ לבקל תנמ לע םינברל הלאשה תגצה ןונגסב .1
.היפכ תדובעב רבודמהש
דורשל וכישמי םיליעיו םיביטקודורפ ויהי דוע לכש ךכל םינמרגהמ םג םיקוזיח ולבק םה .2
.(םידוהיה בור ודמשוה ביבסמש פ"עא)
,ןכמ רחאל וררחושו הבורע ינבכ טרנדויה ישאר וחקלנ וב ,ןכל םדוק רצק ןמז עראש עוריאה .3
םידמוע םא םינמרגה ינרופיצמ ררחתשהל רשפא ןכאש השגרהה תא םבלב קזיח
.םהיתושירדב
דמעמ וקיזחי יאדוב םהש החנהה ךותמ םיריעצ םירבגב ורחב הכלהה תא וקספ רשאכ .4
םיחלשנש םינימאמ ויה םא םירחבנ ויהש ןכתיש ,םילוחו םינקז םירחוב אלו ,היפכ תדובעב
.תומל

הנאימשוא
ולא םירוזא .1942 ץרמב אטילל ופרוצ אטיל םע לובגה תברקב ויהש "הנבלה היסור"מ םירוזא
אל ולא תוליהקב .תונטק תוידוהי תוליהק ויח ןהבש תופסונ תורייעו הנאימשוא הרייעה תא וללכ
.תוינומה תודמשה זא דע ויה

הקיספו הרקמה
טילחה ינמרגה לשממה .הביבסה תורייעמו הנאימשואמ םידוהי 4,000 -כ וזכור הנאימשוא וטיגב
םישנאה תא רוחבל הנליוב הרטשמה לע ליטהו ,וטיגה תייסולכואמ םידוהי 1,500 דימשהל
םשמ הרזחו 19.10.1942 -ב הנאימשואל הנליומ האצי תידוהיה הרטשמה .הדמשהל םידמעומה
םינמרגל ורסמנ שרדנכ שיא 1,500 םוקמב .ןוושח ד"י-ג"י ,רבוטקואל 25-24 -ב היצקאה רחאל
הנליווב רוביצ ישנא לש הצובק סניכ ,הנליוב וטיגב ביצנ ,סנג .שיא 406 -כ רבד לש ופוסב
רמתשה הז סוניכ לש לוקוטורפה .הל םדקש המו היצקאה לע ח"וד םהל רסמו 27.10 ךיראתב
.ואולמב טעמכ ונל ןתינ אוהו

:רפסמ סנג
ךילוהל ונילע ורזג .הנאימשואל עוסנל .ר.סה םשב ונילע דקפו סייו עיגה םימי עובש ינפל"
רלסד רמ רשאכ ,חקימה לע ונדמע .קפסל לכונ אל וזכ הסכמש ונינע .תוחפל שיא 1,500
סייו םע יתעסנשכ .800 -ל דע וז הסכמ התחפוה הנאימשנואמ תועידיה םע עיגה
,םידליהו םישנה תלאש קרפה ןמ הרסוה םייתניב .600 -ל הסכמה הדרי הנאימשואל
םינקזו .םינקז 406 ופסאנ הנאימשואב תמאה ןעמל .דבלב םינקזל סחיב הדמע הלאשהו
אלו ,חורב םג אלא ליגב קר אל ,םיריעצה םיקזחה תא ליצהל ונדיקפתמ ... ורסמנ ולא
הנילאמבו הסכמל םישנא םירסחש ברל ורמא הנאימשואב רשאכ .םיטנמיטנסב קחשל
."חור ראש םע םדא הז .הנילאמה תא חותפל רמא אוה םינקז השימח םיאבחתמ

:רפיסו ךישמה רלסד
קלחל ונלחתה ינשה םויבו .םיימוי ךשמב םיבשותה לכ לש םושיר עצבל הארוה יתתנ ..."
יתשקיב .תמאה תא רפסל יתלוכי אל טרנדויל םג .היעטה יעצמא הז היה ."םיניש"ה תא
.ושרדנש םידליו םישנב םפילחהל לכואש ידכ ,םינקזה לש המישרה תא וניכיש קר םהמ
'א תומישר םהמ יתלביק .ןורחאה םויל דע תומישרה ודעונ הרטמ וזיאל עדי אל דחא ףא
תא ביכרה טרנדויה .םילוחו םינקז 143 'ב המישרבו םישנא 150 ויה 'א המישרב .'בו
."תוליל 3 -ו םימי 3 ךשמב המישרה

היה ןכאש בצמה תא ריהבהל ורזעיו ןכתיש תוינורקע תולאש רפסמ לואשל שי הז הרקמ לע
.הנאימשואב

לוקוטורפב - סנג לש וירבדב םה ,ברה לש הקיספה תוסחייתה העיפומ וב ידיחי טעמכה רוקמב
ותוא העטה אוהש ךכמ תומלעתה ךות ברה לש וירבדב שומיש השע סנגש ןכתי .ליעל ונייצש
?רלסד לש וירבד יפ לע העטוה טרנדויה לכש ומכ ,םישנאה םיחלושמ ןאל ול רפיס אלש ךכב

לדבה תוארל לכונ רוקמ ןחבנשכ ךא .ץיבונמלק גילז לש ונמויב אוה ברה רכזומ ובש ינש רוקמ
.סנג לש לוקוטורפב ןתינה רואיתהמ ידוסי

ברה .ראשה תא ליצהל רשפאש וחכונש ירחא ומיכסה םמצע םידוהיה ..." :ץיבונמלק גילז רפסמ
."םתוא תחקל ושקיבש םינקז - םינקזה תא רוסמל קספ

החקלנש רמאנ אל ךא .ובדנתהש םינקז תחקל קספ ברהש ,תחא הנקסמ קר תשקבתמ הפמ
.ברה לש ותקיספ יפ לע תיפיצפס הצובק

,לואד הדנייה לש הנמוי ןוגכ ,הנאימשוא לע תונורכיז םירפסמש םינמוי םהיניב ,תורוקמה ראש
ןיא ,דמעמה ותואב התיהש ןיבהל ןתינ הירבד ךותמו ,ל"נה ךיראתב היצקלסה תא תראתמש
.ותקיספו בר תלאש יבגל רוכזא ץמש

ונא םיבייח ותקיספ יבגלו .ברל תמאה לכ תא רפיס אל סנגש הארנ ,ליעל רמאנה לכ רואל
.רהזיהל

לש תומישר תתל רתומש םינברה וקספ םהב תומוקמה תצובקל הנאימשוא וטיג תא ךיישל שי ןכל
.חולישה דעוימ ןאל קיודמ עדימ רסוח םושמ היה הנתנש הקיספב ךא ,םינמרגל תומש'ג ןויפא תצובק
.ץיבונסוס-ןידנבב הקיספמה לילעב הנוש הנבוקב הקיספהש ונא םיאור םירקמב קימעמ ןויד רחאל

ךא ,בוקנ ןמזבו דעומב וטיגה רכיכב םייקתתש הפסא לע העדומ םסרפל טרנדויה שרדנ הנבוקב
תא ומצע לע לטנ עיפוה אלש ימ ןכש ,אוה ינורקע הז לדבה .תומש תמישר ןיכהל וילע לטוה אל
.ונתנ אל םימיוסמ םישנא לש תומש ךא .הרייש תוירחאה

תא רותפלו קודבל םיבר תונויסינ רחאל םג ורושיאל יל ררבתה אל ץיבונסוס-ןידנבב בצמה
.יתילעהש תולאשה

טרנדוי" ןכו םינברה ועדי 1942 יאמב םינברה תקיספ תעב םאה תומוקמהמ תקיודמ העידי ןיא
םירבד ךא ,ועדיש השוחת הנשי רוויל דוד לש ונמוימ םנמא .היצקלסה לש התרטמ תא "זכרמה
לע עודיה פ"ע המצע ינפב הירוגטקכ ןידנב-ץיבונסוס תא "דימעהל" שיש ךכ .ובתכנ אל םירורב
.הקיספהו הרקמה תגצה ,םוקמה עקר

הנבוק
.לקנופרג .ל לש ורפסמ ראשה ןיב חקלנ ,הקיספהו תיתכלהה הלאשה דחוימב ,וז ריע לע עדימה
.אריפש ברה לש ותקיספ ןתמ תעשב חכונו טרנדויה ר"וי ןגס היה לקנופרג .ל

םקוה טסוגואב 15 -ב .ינמרגה אבצה לש תונושארה תוגולפה הנבוקל וסנכנ 1941 ינויב 24 -ב
.םוקמב לועפל לחה טרנדויו ריעב וטיגה

שאר לש ותעידיל אבוה םיפסנה לש יפוסה םלרוג לע עדימ .תויצקא רפסמ ועציב םינמרגה
.עוריאה תומוקממ רזחש 10 ןבכ רענ י"ע טארנטסטלאה

הרקמה
עידוהו הקואר םשב ופאטסג דיקפ טארנטסטלאה דרשמל אב ב"שת ןוושח 'ה 26.10.1941 -ב
טארנטסטלאה לע דקופ אוה ךכיפל ,"םינפ לא םינפ" וטיגה יבשות תא תוארל ןינועמ אוהש
ללכה ןמ אצוי אלל וטיגה יבשות לכ םיבייח קובב 6 העשב רבוטקואל 28 -ה םויבש העדוה םסרפל
טארנטסטלאה ירבח ןוגכ ,עודי רדס יפל קלחתהל םיבייח םישנאה ."םיטרקומדה רככ"ב בצייתהל
תידוהיה הרטשמה לע .ותצובקו דחא לכ ,תונוש תודובעב םידבועה ,דוחל הרטשמה ,דבל
הרושו הרוש לכ ינפ לע רובעי אוה .רדסה לע חיגשהלו םהל םיעובקה תומוקמב םלוכ תא דימעהל
תושק תודובעל םילגוסמ םניאש ואצמיש אלא .הדובעה תודועת תא השיאו שיא לכ לצא קודביו
ןווכתמ אוהש ןיבהל היה רשפא וירבדמ .ןייצ אל ורבעי םוקמ הזיאל .רחא םוקמל וטיגה ןמ ורבעי
."ןטקה וטיגה" לש ומוחתל

.תמאה לכ תא םהל רפיס אלש וחינה םה .טארנטסטלאה ירבח לע השק םשור ושע הקואר ירבד

ךיא תיגארטה הלאשה ,דחאכ תוירחאו ןופצמ לש הלאש ינפל העש התואב דמע טארנטסטלאה
לע וטיגה ידוהיל העדוה םסרפל רמולכ ,הקואר ידי לע הנתנש הדוקפה רחא אלמל םא .גוהנל
השירדה תא עצבתש תנמ לע וטיגה תרטשמל תומיאתמ תוארוה תתל ןכ-ומכו ,ופאטסגה תשירד
?הקואר לש ותדוקפמ ירמגל םלעתהלו היולג ה'זטובאס לש הקיטקאטב םעפה טוקנל וא ,וזה

לש לודג קלח ילואו קלח קר ולו ליצהל לוכי הנושארה ךרדב רחבי םאש רורב היה טארנטסטלאל
דגנכ דאמ תושק תופידרל ךכב איבהל רבדה לולע הינשה ךרדב רחבי םא לבא .וטיגה יבשות
רשפאש םידוהי יפלא לש םהייחל תוירחאה שגרו וזה הרכהה .האלמה ותדמשהל םג ילואו וטיגה
.סנ שחרתי ןורחאה עגרבו ,"םחרי ילואש" תיתרוסמה תידוהיה הווקתה םע וגזמתנ ,םליצהל דוע
היולג ה'זאטובאס לש ךרדב תכלל אל םעפה םג טילחהש טארנטסטלאה תדמע לע עיפשה הז לכ
.םינמרגה דגנכ

הקיספה
רוקיב ירחאו תובר תועש הכראש הבישי ירחא םייארונ םיישפנ םירוסיי ךות הלבקתנ הטלחהה
ברה עמש רשאכ .אריפש דוד םהרבא ברה .הנבוק תליהק לש ןקזה ברה םע תוצעייתהו יליל
תוהש ול תתל שקיב תצקמב ששואתהש ירחא .ףלעתה םגו דאמ להבנ "טארנטסטלא"ה ירבד תא
עידוה תרחמל .ידוהיה רסומה יפל וזכ הרצ תעב גוהנל שי ךיא םירפסב קודבל ידכ תועש המכ לש
קלח וליפא ליצהל ודיב הלעי הדוקפה םויק ידי לעש הווקמ טארנטסטלאה םאש אריפש ברה
."הדוקפה רחא אלמלו תוירחאה תא ומצע לע תחקלו ץמוא רוזאל וילע וטיגה תייסולכואמ דבלב

.דבלב זורכ םוסרפב אלא םינמרגל תומש תריסמב רבודמ אל ןאכש שיגדהל שי

םיבשותה לש תופסאתה היה ןנכותש ,תועדומ וקבדוה ףאו ריעב רבדה עדונ רבוטקואב 27 -ב
.םירטושה לוקל עמשיהל שיו - תוצובק יפ לע תוקלחתה ,רכיכב

הקואר רשאכ ,ברעב שש דעו רקבב הנומש העשמ הכשמנו רבוטקואב 28 -ב הלחה היצקלסה
.תומלו םייחל ,הלאמשו הנימי ונוצר יפל חלשמ

ץיבונסוס-ןידנב
4 -ב .בוריקב םידוהי 55,000 -כ 1939 תנשב ונמ ץיבונוסוסו ןידנב תוכומסה םירעה יתש
.םידוהיב םיעותעתה ישעמ ולחה .ריעל םינמרגה וסנכנ 1939 רבמטפסב

.ולא םירעב תויצקא םוש ויה אל 1942 יאמ דע

היה ןתינ אל ,ףסכב דחוש ללוכ ,תויולדתשהה לכ תורמלו 1942 יאמב עצוב ןושארה שוריגה
.ולבוה ןכיהל תולגל

הרקמה
.שיא 10,000 "ביצקהל" ןירממ םינמרגה ושרד יאמב ןושארה שוריגה רחאל
אל םישנא תועצמאב וז הסכמ אלמל בשחו 5,000 -ל רפסמה תא דירוהל ןירמ חילצה חוכיו רחאל
.םיליעי

דירוהל שקיבש ינפמ תאז השעש ןכתי .המכסהה תא םהמ לבקל תנמ לע םינברה תא סניכ אוה
לכוי ךכו ונוצרכ וקספיש חוטב היהש ןכתי .שחרתהל דמועהמ יופצה לכל תוירחאהמ קלח ומצעמ
.תודגנתהה תא ריסהל רוביצה תא ענכשל

ברהו (רוגמ יברה לש וסיג ,ןיול קינה שריה 'ר לש ונב) ןיול ברה ראשה ןיב ופתתשה הז סנכב
."יחרזמ"המ ןמסורג

לע דיקפתה תא לוטיל ילע םאה ,הלאשב הנפ ןכמ רחאלו הרקמה תא ריבסהו םהילא הנפ ןירמ
ינפמ ,שוריגמ ולצני םיבר םידוהי יכ יוכיס שיש ירה - ןכ םא ?ינממ שרדנה רבדה עוציבב ,ימצע
תא רשאתו ךכל םיכסת ופאטסגה .הצרנ ונאש הלאב שוריגל םידמעומב רוחבל לכונ ונאש
םניא םהייחש הלא תא שוריגל איצונ .וזה העצהה תא לבקל שיש ,ןכל איה יתעד .ונתריחב
ןוגכ ,הלוספ םתוגהנתהש הלא תא םדוק .םתלוזל תלעות לכ םיאיבמ םניאשו םייח םיארקנ
רשא תא רוכזל םכילע .ב"ויכו םיביטקפד םידלי ,אפרמ יכושחו םילוח ,םיעגושמה ,םינישלמה
המודבו ,הצריש המכו הצריש ימ תא שרגיו ריעה לע רעתסי ופאטסגה .ןכ השענ אל םא ונל יופצ
.תונברוקה ינושאר ןיב אקווד ריעה ידבכנ ויהי (1 -ה שוריגל הנווכה) ץיבונסוסל

הקיספה
םידוהי ןכש לכ ,"אוה לארשי אטחש פ"עא אטחש לארשי" :ןיול ברה בישה ןירמ לש ולא וירבדל
תדמוע ןירמ לש ותשירדש עידוה ןמסורג ברה .הילע רערעל ןיאו םייחל םתוכז ,םיללמואו םילוח
שארמ לבקמ אוהש זירכה ןירמ .רתוי קימעמ רוריב הנעט הלאשה םלוא .לארשי תדלו ןידל דוגינב
םינברה ואצי ,ךשוממ ןויד רחאל .הבושתל תוכחל ידכ ינשה רדחל אציו ,םינבר לש םתערכה תא
:הבושתה תא ןתנ ןמסורג ברהו רדחהמ םיניידהו
יפל םלוא .תודהיה לש התפקשהלו לארשי תדל טלחומ דוגינב תדמוע ןירמ לש ותשירד"
אלא אצומ ךכל ןיא .ארונו םויא ןוסאל יופצ לארשי תיב לכש רבתסמ ןיינעה תא גיצהש
םילחאמו וב םעפמה ידוהיה וצה יפל לעפי ןירמש הווקת ונא .וטועימב ערה ךרדב טוקנל
."היבמלגז תודהי לש לאוגהו ליצמה תויהל הכזיש ול

ןוצרמ בצייתהל רעונל ןירמ ארק 1942 ינויב לודגה שוריגה ינפל הכרענש הלודג רעונ תפיסאב
,היבמלגזב דמעמ קיזחהל םידוהי לש רכינ רפסמ לכוי ,ןעט ,וז ךרדב קר ."ץאזנייא-סטייברא"ל
.םירגובמה לש םתלצה ןעמל הזה ןברוקה תא בירקהל םהילע

אלו" :הרותה ןמ קוספב חתפ ןמסורג ברה .וז הפיסאב חכונ תויהל ןמסורג ברהמ שקיב ןירמ
וניבר השמ תניחבב הזה םויהכ אוה (ןירמ) השמ" ."השק הדובעמו חור רצוקמ השמ לא ועמש
אל השמ דע השממ" רמאש םירבוסש שיו ."הב ךליל ונילעש ךרדה תא ונל הרומ אוהו ותעשב
."השמכ םק

."הלאכ םירבד עימשי לארשיב ברש השובו הפרח" םייניב תואירק וצרפ וללה םירבדה עמשמל

תא קידצה וב םואנ ןירמ אשנ תויצקאהו םישוריגה רחאל 1942 טסוגואל יאמ ןיבש הפוקתב
.תויצקאב ותופתתשה

המשאה עומשל הצורמ וליפא ינא .םידוהי 25,000 לש םשוריג תמירגב ינומישאי יכ יתעדי"
ייחב םיליעפ םידבוכמ םישנא .שפנ 25,000 יתלצה יכ ריהצמ ינא ...ילש גוחה ברקב תאז
."תכלל םינושארה ויה םיכירצ ונלש הליהקה

לש ותרות תא ץמאל ונייה םילוכי ונא קר ,ילאיצוס-א םעל םידוהיה תא הכפה הלוגה ..."
אהנ ונלוכ ונא .רחא םדא ןעמל הלוכ הליהקה תא בירקהל שי יכ קספ רשא ם"במרה
תבוט תא יתלקש אל םלועמ .הז ןבומב ונתבישח-חרוא תא הנשנ אל םא הילכל םינותנ
היהא םנעמל רשא ,הליהקה תבוט יניע דגנל הדמע דימת ,הליהקה התבוט לומ דיחיה
."תע לכב טרפה תא בירקהל ןכומ

יתלצה" ןוגכ םילמ ."שדחמ בושיה" תרטמ לע תואדווב עדי יכ ןירמ ירבדמ קיסהל ילוא יאדכ
ףורגל רומא היה 'שדחמ בושיה' יכ רתויב םינמיהמ תורוקממ עדימ ידיב שי" ,"שפנ 25,000
."שפנ 50,000

ונידיב ןיא ןכלו ;ריבעה ללכב םאו ,םינברל ןירמ ריבעה ןודנב ויתועידימ קלח הזיא ונל עודי אל
.םיחולישה לש םהידעי יבגל םינברה ועדי קוידב המ תעדל תורשפאהתונקסמ
הקולחב .תוצובקל קלחל שי אלא ,תחא הירוגטקב תומוקמה תנומש לכ תא לולכל רשפא יא .א
.תונושה תוליהקב םינושה םיבצמה תא ריהבהל ןתינ ,ליעל התשענש יפכ

תואדווב תודעוימ ,ןיכהל טרנדויה ךירצ היה םתוא - תומישרהש םינברל רורב היה רשאכ .ב
.תומש תניתנ וריתה אלו הרמוחל דימת טעמכ םהיקספ ,תוומל

אלא ,תוומ הנחמ איה הנווכהש רורב היה אלש תומוקמב תומש תמישר ןיכהל וכרצוה רשאכ .ג
.תומש תתל רתומ ראשה תא ליצהל תנמ-לעש םינברה וקספ ,הייפכ הנחמ לע התיה הבשחמה

ינא תנעוט - םיעד תומימתל עיגהל ולכי אל םינברהש ןעוטש - קנורט לש ותעדל דוגינב .ד
.םינושה תומוקמב תונושה תויואיצמהמ ועבנ תועדה יקוליחש אלא .ועיגה ףא ועיגהש
םיטרפמ תבכרומ הרות תעד .התרבחל תחא תואיצמ המוד הניאו ,םיכירצ ונא דומללו איה הרות
.אצמנ אוה וב םוקמב הארוהה קסופל ןותנ עירכמה תעדה לוקישו ,םיבר

רוקמה והמ ונל עודי דימת אל ,םינברה לש םתערכה תא תלסופ וא הקידצמ ,תטפוש ינא ןיא .ה
ומצע לע לוטיל םיכסהש ימו ,דאמ דע איה הדבכ תומו םייח לש הלאשהש קפס ןיא ךא .םתקיספל
.םוקמב שדוקב ושמישש םינברה ,תומוקמהמ םיברב ,ויה ,ךכל תוירחאה תא