הנש ןוילימ וא ס"שתה - םדאה ליג

ולסכ יכדרמ

א"סשת הנשב הנש

:רמאמה ןכות
המדקה
.םינבואמה לש תוילגתה םע תידוהיה הפקשהה תודדומתה
.היצולובאה תיירואית םע תודדומתהה
.יביטקאוידרה ךוראיתה תוטיש םע תודדומתהה
.בתכה תאצמה ךוראיתב היגולואכראהו ל"זח ירבד ןיב הלבקה
.ירוטסיהרפה םדאה יבגל היגולואכראהו ל"זח ירבד ןיב הלבקה
.רבד ףוס

.ןתנבהל םיכרדהו ,עדמה תודמע ןיבל ל"זח יפ לע םלועה ליג ןיב הריתסה :תיצמת

.ירוטסיהרפה םדאה ,היגולואכרא ,םינבואמ ,םלועה תאירב :חתפמ תולימ



המדקה
דיזמב ןיב ,ןוצרב ןיב סנואב ןיב - המימתה ותנומאב םיקדס ועבינש רודב םויה םייח ונחנא
רזגמב םירגוסמ אל םה םא ,היפוסוליפב וא הקיטילופב ,עדמב םיקסועש םישנאל .גגושב ןיבו
יתש ןיב תוצצורתה לש היעב שי ,םתוא בבוסהמ םימלעתמ םניאו םהלש םצמוצמה תוחמתהה
.תודכלתמ ןניא תובורק םיתעלש - תיעוצקמו תישיא - םלוע תופקשה

ןכיה אוצמל ונתלוכיב .םוחת לכב עדמו הרות ןיב םירשגה תא אוצמל ,םייתד םינעדמכ ,ונידיקפתמ
םיאשונ לע חחושלו אובל ונילע .תובושחה תויעדמה תופקשהה ל"זח ירבדבו תיחצנה ונתרותב תוזומר
שיו הפוקז ונתמוקשכ ,תירב ינב םניאשו תירב ינב ,םינימאמ םניאשו םינימאמ ,םיתימע םע הלא
.הכלהל ןניא תונקסמהש ןבומכו יטרואית אוה ןאכ ןוידה .תובקונ תולאשל ףא תומלוה תובושת ונידיב
לע תופקשהב לודגה םינשה רעפ לע שדח רשג תונבלו הרצק תירוטסיה הריקס איבהל רמאמה תרטמ
תא דחאל ףאו ,ךכמ תועבונש תועדב לדבהה תא םצמצל ,םיפלא תואמ לומ םיפלא - םדאה ליג
תא תאז םע דחיו תועדה יתש ןיב תויבטוקה תא שיחמהל ידכ .הז רעפמ תועבונה תונושה תופקשהה
לע תחאה ,תרוקיב לש תואבומ יתש איבא ,דדובה ינרדומה םדאה לש ויתופקשהב תויבקעה רסוח
:ןימאמה ידוהיה לש וכרד לע הינשהו ןימאמ וניאש םדאה לש ותפקשה

לש הלוע תא וילעמ קרפש ,וננמז ןב םדאהש הדיחיה איה עבטה תויקוחב הנומאה .א
ותטלשהב ףא ,קדצה לש ונוטלשב ,'ה תואיצמב ,לוכב קפס ליטמ אוה .הב קיזחמ ,תדה
תראשנ ,שאמ לצומ דואכ ךא .לוכב ,לוכב ,אבה םלועב ,שנועו רכשב ,הירוטסיהה ךשמב
.(5 'מע ,ה"שת ,ןמגרב) וב קפקפל ןיאש הנומא רקיעכ עבטה לש ותויקוח

םיכובנ וא םישוב םימיוסמ םייסכודותרוא םינעדמ יכ הארנ תוטושפ םילימב .ב
תאירב ןוגכ ,הרותה לש תויסיסב תותמאב םתוקבד לע יולג ןפואב ריהצהל םהילעשכ
עונכש רסוח ןיב םילשהל םהידיב הלוע דציכ ,רישי ןפואב םיתלאש רשאכ ...הוחו םדא
;ויפל גהונו וב ןימאמ ,ןימאמ ידוהיש המ לכ ןיבל ,תויסיסב הרות תותמאב ימצע
ןהל ךיישה לכו הליפתו הרותש ןפואב םמוי תא קלחל וחילצה יכ םתבושת התייה
ללכ ןיא .תדרפנ הירוגטקל ךייש ,םיקסוע םה וב עדמה וליאו ;תחא הירוגטק םיווהמ
לכב ריהצמ ידוהי רשאכ .תמאה ןחבמב תדמוע הניא ,וז ןיעמ הדמע יכ עובקל ךרוצ
םויה לכ יבגל רומא רבדה יכ רורב ירה ,"ודבלמ דוע ןיא םיהל-אה אוה 'ה יכ" :םוי
.(42 'מע ,מ"שת ,ןוסרואינש ברה) דבלב ונממ םיקלח יבגל אלו ,ולוכ

ליג לע תינרותה הפקשהה ןיבל תיעדמה הבישחה ןיב לדבהה תא םצמציש רשג ןאכ תונבל הסננ ,רומאכ
היתונורתפו היטבל לש תירוטסיה הריקס איה רשגה תודוסי תא תונבל הבוטה ךרדהש הארנ .םדאה
יכ ,םדאה ליג לש אשונב תיעדמה הפקשהה ןיבל תידוהיה הפקשהה ןיב םינשה תבר תודדומתהה לש
הריקסב .תרחא תיווזמ םעפ לכב תולאשה תולוע תושדחתמה תויעדמה תוירואיתה תובקעב
תוחתפתהב םידחא םיבלשל תובוגתכ ,םיבושח םינבר לש תופקשה וז רחא וז תואבומ תירוטסיהה
.תיעדמה הבישחה

םינבואמה לש תוילגתה םע תידוהיה הפקשהה תודדומתה .א
תויפצתל תיתרוקיב השיג תללוכה ,סנסנרה תפוקת זאמ תיעדמה הבישחה לש התושבגתה
,לשמל .תולבוקמ םלוע תוסיפת לע תולאש תגצהל האיבה ,םייוסינב יבקע שומישו ןשוריפלו
- םינבואמ םגו םייח ,םישדח םייח-ילעבו םיחמצ לש םינימ יפלא ולגתה רשאכ ,ט"י-ח"יה תואמב
תומדקו םלועה תומדק לש היעבה הררועתה - םירואזונידו תותוממ ןוגכ ,םויה םייח אלש הלאכ
לש הנמזב יחש, (Cuvier ) היוויק היה םייגולויבה םישודיחה תצפהב תיזכרמ תומד .םדאה
- השידחה היגולוטנואלאפה תא דסיי ףסונבו ,ורודב םיגולואוזה לודגל בשחנו תיתפרצה הכפהמה
תודלותב תומיוסמ תופוקתבש ררבתנ םייגולוטנואלאפה וירקחממ .םינבואמ םירוציב קסועש עדמה
רוזאב ויחש םירוציה .תולודג תופורטסטקל וסחויש ,יחהו חמוצה לכב םיידוסי םייוניש םירכינ ץראה
רתוי .ועגפנ אלש םירוזאמ םייח-ילעבו םיחמצ ידי לע םמושה רוזאה סלכוא ןכמ רחאלו ,ודחכנ עגפנש
תורזוח תואירבכ םישדחה םירוציה תעפוה תא ,וז העדב וקיזחהש ,םירחא םירקוח וריבסה רחואמ
םלועהש - שדוקה יבתכ לע הססבתהש העדה תא התחדש ,תיגולונורכה הכפהמה האב ,ףסונב .תונשנו
לע תועידיה ךכל ואיבה .םינש ינוילימ ףא וא ,םיפלא תורשע לש העד הצמיאו ,םינש יפלא קר םייק
תורוצ ןיבל תוקיתעה םינבואמה תורוצ ןיב םיגילפמה םייונישל שורדה ןמזה לע תורעשהו םינבואמה
תיניסהו תידוהה ,תיסרפה - חרזמה תויוברת לש תועפשהמ םג העבנ וז הכפהמ .ונימי לש םייחה
סופתל תוליגר ויה וללה תויוברתה לכ .הלא תוצרא םע ךשמתמה עגמה תובקעב ברעמל ורדחש
.םימיה ירבד לשו ץראה תודלות לש רתוי הברה תוכורא תופוקת

דואמ חתפתה ,פוקסורקימה חותיפב רזענש - רבועה תוחתפתהב קסועה - היגולוירבמאה עדמ ,דועו
היצמרופהרפה תרות לש הידדצמ ןיב ח"יה האמב הצרפש הלודג תקולחמל תודוה אקווד
דואמ ןטק קרו ויקלח לכב ןכומ רבד לש לודיג אלא הניא רבועה תוחתפתהש - (preformation)
לע רבועהש ,(וטסירא םהיניבו) (epigenesis) הזנגיפאה תרותב םילגודה ןיבל, (animalculum ) ותליחתב
תא ,ןכא .תובכש תרוצ ןתרוצש ,תוטושפ תורוטקורטסמ חתפתמ םיללכושמהו םיכבוסמה וירביא
von Baer (.K.E) רב ןופ רורבו יפוס ןפואב רידגה המרדוזמו המרדוסקא ,המרדודנא - תוירבועה תובכשה שולש
הריציה רשוכ ןכו ,תירבועה תוחתפתהה ,ערזה יאת לש םייוליגה תובקעב .1827 תנשב קר
,ליבקמב .קוזיח לביקו תיטנגוליפה תוחתפתהה לש עדמה ססבתה ,ומצע םזינגרואב םולגה םוצעה
תונושה םייחה תורוצ ןיב הדרפההש הרכהל הוושמ הימוטנאבו הוושמ היגולופרומב קוסיעה איבה
תישארב ירוציכ תומייקה םייחה תורוצ לכ תייאר - הליחתב ובשחש ומכ הרורב הכ הניא
.(תוחתפתה ;היגולוירבמא םיכרע ,תירבעה הידפולקיצנאה)

םניב תרשגמהו ונמז לש הירוטסיהירפהו היגולואיגה ,היגולויבה ישודיח תא תצמאמה תזעונ הפקשה
אשנש השרדב 'לארשי תראפת' הנשמה שוריפ לעב ,ץישפיל לארשי ברה איבמ תינרותה השיגה ןיבל
:םידחא םיעטק ןלהל .'רעיפוק' - ומשב היוויק תא הב טטצמ ףאו 1842 תנשב

אקווד ונייה ,הגיגחד ג"פרכ ,רוחאל המ םינפ המ לואשל ונל רוסאש יפ לע ףאו"
תונולחהב קר ץיצנו הלענ ונחנא לבא .ל"זח ונל ושרוהש הממ האלהל רתוי לכתסהל
תויאר איבנו ,שיא יפמ שיא ונל רסמנש יפכ וניתובר ונל וחתפש םימוטאו םיפוקש
ירקוח) םייעבטה ירבדמ םג ,םיתוש ונא םהימימ רשא םישודקה םהירבד לע תוקזח
...קדצו תמא םהירבד לכ יכו ,םב רביד םיקולא חור יכ ,ןתנ תורוהל (עבטה יעדמ
:הבר תישארבב ןנירמאד
.[ןיינמ רקובו ברע ,םלועב שמש ןיידע היה אלש רחאמ יכו ,השקד] 'רקוב יהיו ברע יהיו'
ךורב שודקה היהש דמלמ ,'וכו הזל םדוקמ םינמז רדס היהש ןאכמ :הובא יבר רמא
ןיינה אל ןידו יל ןיינה ןיד :רמאו ןבירחמו תומלוע הנוב ,ןבירחמו תומלוע הנוב אוה
םלענ דוס ייחב ונבר ונל הליג ,ןיינעה לכ לע תילוגע הפקשהו הטבה ונל רוסמל ידכו ...יל
לע זומרי הזד .(י-ח,הכ) 'וגו 'הל תבש ץראה התבשו' קוספב ,רהב תשרפב םילבוקמה םשב
ט"מ דחי םהש ,לבויבש תוטימש 'ז דגנכ ,םימעפ 'ז ברחנו הנבנ םלועה היהיש ,אלפנ דוס
יפל אוהש ,תיעיברה הפקהב תעכ ונחנאש םהל רסמנש ,ויאריל 'ה דוסו .הנש םיפלא
...םלועבש תורואמה ה"בקה דימעה ובש יעיבר םוי דגנכ ל"נה תישארב ימי תשש רדס
ןושלב ןעטימדאארפ םיארקנש םודקה םלועב םדא ינבה ןתואש הארנ יתעד תוינע יפלו
ןה ןה יוושכעה ןושארה םדא תאירב םדוק םלועב ויהש םדא ינבה רמול הצור ,זנכשא
תאירב םדוק םיארבנ ויהש (ד"יר ,ג"יס) הגיגחו (ב,חפ) תבשב ורכזנש תורוד (974) ד"עקתתה
".(ב"רת חספ מ"הוחב השרד דוסי לע ,'ד ףד ,םייחה רוא שורד) 'ייתעה םלועה

.תורהבהל םיקוקז השרדב ורכזוהש םיניינע המכ

.'ןבירחמו תומלוע הנוב' שרדמה לע תססובמ 'םימעפ 'ז ברחנו הנבנ םלועה היהיש' העדהש רבתסמ .א
ויהש וירחא םיהונהו היוויק לש הירואיתה יפ-לע שרדמה תא ןכו וז העד ריבסהל היה רשפא ,ןכ םא
.תופורטסטק םלועב

לש ותשרד רחאל קר ולגתנ ןומדקה םדאה לש םינושארה דלשה ידירש ?ןעטימדאארפה םה ימ .ב
.תילגתה תועמשמ תא וניבה אל זא ףאו ,1848 תנשב ראטלארביגב הנושארל - לארשי תראפתה
ףרודלזיד תברקב ,לאתרדנאינ קמעב - השרדה רחאל םינש 14 - 1856 תנשב הלגתה ינשה אצממהו
. (Homo sapiens neanderthalensis) ילאתרדנאינה םדאה ידירש הלא םידירש וארקנ םימילו ;הינמרגבש
,םינומדקה הלבקה ימכח ןיב םג להנתה - ןושארה םדאל םדוק םדא היה םאה - יטרואיתה ןוידה ,םלוא
.השרדב ןעטימדאארפה תא ןיבהל שי ךכו

םשב תחא םעפ רכזומ 'יוושכעה ןושארה םדא תאירב םדוק םלועב ויהש םדא ינב' לש ןויערה .ג
לש ותוישיא תא ראתמ אוה רשאכ ,תומש תשרפ לע ותשרדב אינתה לעב לצא םג םודק לבוקמ
םלועה הזש הנומתה רפסב אתיא הנהד :ךכ לע קלוחש ל"ז י"ראה לש ותעד םע דחיב ,ונבר השמ
הטימשהו .דסחה תדיממ תכשמנ התייהש תחא הטימש ןכ םג התייה הינפלו הינש הטימש אוה
םיקזח היכרד ןכלו ,דחפה תדיממ אוה (בורח דחו אמלע יוהד ינש יפלא תיש רמול הצור) וישכעד
המב הז לע גילפ ל"ז י"ראה לבא ...'וכ ינשו ןושאר תיב ןברוח הב היהש ונייהד .'וכ םיערו םישקו
,יח ,חמוצ ,םמודו םיימשג ץראו םימש םע וישכעד הזה םלועה ומכ ימשג םלוע היהש ...ודמלש
םלוע ןיינע אוה וז ינפל התייהש הטימשה ןיינעו .דבל אקווד וז הטימשב קר - היה אל הז יכ ;רבדמ
השענש ןוקיתה םלוע ןיינע אוה וישכעד הטימש ןיינעו עדונכ תוינחור תוריפס ןיינע אוהש ...והתה
םלוע תניחבמ ונייהד ,הנושאר הטימשמ תומשנ יתש הנהו .ל"ז י"ראה יבתכב עדונכו ךכ רחא
ךונח םהו ןוקיתה תניחב אוהש הינש הטימשל הטמל וכשמנו ודרי ןוקיתה םלוע ינפלש והותה
.(ד,אנ ,רוא הרות ,ידאלמ ןמלז רואינש ברה) השמו

הרות ןתמ דגנ תרשה יכאלמ לש תונעטה תרגסמב ורכזוהש תורוד ד"עקתת איבמ לארשי תראפתה .ד
העבראו םיעבש תואמ עשת ךל הזונגש הזונג הדומח :(ה"בקה ינפל) וינפל ורמא" :(ב,חפ ,תבש) לארשיל
המדקש הנש םייפלאב" :י"שר שרפמו "?םדו רשבל הנתיל שקבמ התא ,םלועה ארבנש םדוק תורוד
הארו 'רוד ףלאל הוצ רבד' :(ח,הק םיליהת) רמאנש ,תוארביהל וללה תורוד ןידיתע ויה םלועל הרות
ששו םירשעל הנתנו ןארב אלו ,ןריבעהו - ךכ לכ הרות אלב םייקתמ םלועה ןיאש אוה ךורב שודקה
,הגיגח ,ןדרטו ה"ד) םישקמ תופסותה לבא ."ףלאמ תורוד העבראו םיעבשו תואמ עשת ורסחש ירה ,תורוד
- ןדרטו :שרפל הארנו ?םניהגב תויהל ועשפ המ יכ ,אניד אלב אניד דיבע יכו :אוה המיתו" :(ש"יע ,א,די
.(םש םינויע ,[ץלזניטש] לארשי ןבא 'יע) "םלועה ובירחי אלש ידכ ,רודו רוד לכב טעמ םא יכ ,דחיב וארבנ אלש

םינבואמה תוילגת ,תופורטסטקה תרות ןיבל תינרותה השיגה ןיב תרשגמה ,רתוי תנכדועמ הפקשה
:(1905) ה"סרת תנשמ בתכמב קוק ברה איבמ ,םדאה ידירש םהיניבו

הכלה איה ךכ .וננמזב םייגולואיגה תונובשחל סחיב הריציה תונש ןיינמ רבד לעו"
םילבוקמה לכב םסרופמ אוה ונתפוקת ןיינמל םדוק תובר תופוקת רבכ ויהש ,תחוור
(א,י ארקיו) רהוזבו ,'ןבירחמו תומלוע הנוב היהש' (ב,ט ;ז,ג) הבר תישארבבו ,םינומדקה
תא הפי ליכשהל ךירצ םשש אלא ;הרותב רמאנש םדאמ ץוח םישנא ינימ המכ ויהש
תורומ תוריפחה ןתוא ןכ םא .דואמ דואמ בחר רואיב תוכירצה ,תוקומעה תוצילמה
.(הק 'מע ,אצ תרגיא ,ג"שת ,קוק ברה) "םללכב םישנאו ,םיאורב לש תופוקת ואצמנש ,ונל

היצולובאה תיירואית םע תודדומתהה .ב
םיימסיס םילושחנ ,המדא תודיערמ ועבנש תופורטסטק לע תססבתמה היוויק לש ותפקשה לומ
רשפאש ןורקיעה והז ;תוילאוטקאה ןורקע תא ולביקש םינעדמ לש תועד ובצינ ,תוישעג תויוצרפתהו
ןתואש - עבטה לש םיילאוטקאה הלועפה יכרד ידי לע םדק ימיב ויהש םיכילהתה תא ריבסהל ךירצו
םימודקה םימיב ףאו ,המוד חרואב דימת לעפו לעופ עבטהש החנהב ,תאז .ונימיב תופצל םילוכי ונחנא
לכבו ןמז לכבש אוה ןורקיעה ,תורחא םילימב .םויה םילעופה םתואמ םינוש תוחוכ ולעפ אל רתויב
המרת וז השיג .תשגרומ יתלב טעמכו תדמתמ ,תיטא ליגרכ עבטה יכילהת לש הלועפה התייה םוקמ
.םינש ינוילימל עיגמ תוקיתעה תובכשה ליגש הפקשהה תלבקל

היגולויבה לש הירוטסיהב הבושח לימ ןבא .םילודג םידעצב ט"יה האמב המדקתה תיעדמה הבישחה
תווהתה ,היצולובאה ןויער לע ססובמה - 'םינימה אצומ' - 1859 תנשב םסרפתהש ןיוורד לש ורפס היה
תמחלמ ךותב יעבטה רוריבל תודוה תאזו ,הזמ הז םתולשלתשהו (םייח-ילעבו םיחמצ לש) םינימה
ףתושמ אצוממ תואב תונוש םייח תורוצש עדמה םלוע תא ענכשש ןושארה היה ןיוורד .םויקה
םתומלשל ועיגה םיבכרומ םיטקניטסניאו םירביאש איה ךכל הביסה .םיעובקו םיביצי םניא םינימהשו
,תוריעז תויצאירו לש םוצע רפסמ לש הריבצ ידי לע אלא ,םדאה תניבמ הלעמלש םימרוג תלועפב אל
ןיאש הנומאל רומג דוגינ תדגנתמ םינימה תונתשה לש הסיפתה .האשונ תבוטל הלעפ ןהמ תחא לכש
תרגסמב םדאה תללכהל איבה ורפסל תודוה םלועב םסרפתהש היצולובאה ןויער .יונישל םינותנ הלא
ףוסב ומסרפתהש היצולובאה ךרדב םדאה לש ותווהתהל םירבסהה .היגולויבב תיתוחתפתהה הסיפתה
םדא ינב ינוילימ ברקב תולבוקמ תונומאבו תורוסמב השק העיגפ םושמ וב היהש שודיח - ט"יה האמה
.להקה תעדב םירכינ םיקלח לש םתוממוקתהל ומרג -

לע וחסונש השרותה יקוח .היצולובאה תיירואת לש הניח תינמז דרי ט"יה האמה ףוס תארקלש ןיינעמ
רקחמ יכ ,םזיניוורדה תא תמיוסמ הדימב ורערע 1900 תנשב שדחמ ולגתנו 1865 תנשב לדנמ די
תא וריכה אל ןיידע ולא םינשבו .רודל רודמ תונוכתה תורבוע םהבש םיכרדב זא זכרתה השרותה
יכילהת רקחב תויצטומה לש ןתובישח הררבתה האמה לש םירשעה תונשב ,םלוא .תויצטומה
.רודל רודמ םישרונה םייוניש לש םייוצמו םיניקת םילולסמ לע עיבצהל הלכי הקיטנגה .השרותה
רוריבה דבוע ובש ןונגנמה תא הפי תוריבסמ ,הדבעמב ןהו עבטב ןה ןהב תופצל רשפאש ,תויצטומה
ןונערל איבה תויצטומה גשומ םע םויקה תמחלמב יעבטה רוריבה לש ןויערה לש בוליש .יעבטה
הפקשה ,תיחכונה האמה לש םיעבראה תונש ףוסב םזיניוורד-ואנה תריציו היצולובאה תיירואית
וליגכ ועבקנש םינש ידראילימ לש םינמז יכשמ היגולואיגה רקחמ ףיסוה םייתניב .םויה דע תלבוקמש
תרבסהל תושרדנה םינש ינוילימ תואמ ןתוא היגולוטנואלאפל ונתינ ךכ ידי לעו ,ץראה רודכ םורק לש
תיירואית תוססבתהב תודיריהו תוילעל ליבקמב .תופורטסטק אלל םירוציה לש היצולובאה תורשפא
תוחתפתה ןויער תא עימטה אלו ץראב וכרד תישארב קוק ברה ססיה ,םינעדמה ברקב היצולובאה
:בתוכ אוה רכזוהש 1905 תנשמ בתכמה ךשמהב .תינרותה ותפקשה ךותב םינימה

םא יכ ,חיכומ תפומ ןיא הז לע ,השדח הריציו יללכ ןברוח םייתניב היה אלש לבא"
רדס היהש ונל ררבתמ היה םא וליפא .ללכ ןהל שוחל ןיאש ,ריוואב תוחרופ תורעשה
לש תוטשפה יפל םינומ ונאש ,הריתס םוש ןיא ןכ םג ,םינימה תוחתפתה לש ךרדב הריציה
.הבורמ ךרע ונמע ןהל ןיאש ,תומודקה תועידיה לכמ רתוי הברה ונל עגונש ,הרות יקוספ
םיעדוי לוכה ירהש ,םילשמו תוזימרב הרבידו ,תישארב השעמב המתס יאדו הרותהו
שי רתס הזיא - םטושפ קר םירבדה לכ ויה םאו ,הרות ירתס ללכמ םה תישארב ישעמש
.(הק 'מע ,אצ תרגיא ,ג"שת ,קוק ברה) "?ןאכ

דחוימ רמאמב קוק ברה איבמ ,הנושארה םלועה תמחלמל ךומס ,ןכמ רחאל םינש רפסמ ,םלוא
לע תובהלתהב בתכ אוה ובו (היצולובא) תוחתפתהה תרות ןיבל תינרותה השיגה ןיב תרשגמה הפקשה
:וז הרות

לש םלוע יזרל תמאתומ איה ,תעכ םלועה תא תשבוכו תכלוהה ,תוחתפתהה תרות"
לש לולסמב תכלוהה תוחתפתהה .תורחאה תויפוסוליפה תורותה לכמ רתוי ,הלבקה
העשב שאייתהל רשפא ךיא יכ ,םלועב ימיטפואה דוסיה תא תנתונ איה ,תולעתה
,הלעתמה תוחתפתהה דוסי לש ותויכותב םירדוחשכו .הלעתמו חתפתמ לכהש םיאורש
רמאמ ,[1938] ח"צרת ,קוק ברה) ".תטלחומ תוריהבב ראומ יהל-אה ןיינעה תא וב םיאצומ ונא
.(ה"נקת 'מע ,תוחתפתהה תרות :טי 'יס ,םלועה תולעתה :ישימח

לע תוססובמ הלאש ,ריכי םויה תוחוורה היצולובאה תוירואית תא קדובה לכש ףיסונ הז קרפ םויסל
לוכי דחא ןימ ךיא תיטנגו תיגולופרומ הניחבמ םיניבמ ונא םידחא םיגוסב .תמצמוצמ םלוע תנומת
תוצובקב ,ךדיאמ .(א ט"משת ,ולסכ ;ל"שת ,ירהז) תמסוכמ החתפתה הטיח ךיא לשמל ,ינש ןיממ חתפתהל
וחתפתהו ורצונ ןה דציכ DNA לע דסוימה יללכ עדימ ונל שי ,תוקלחמ וא תוחפשמ ןוגכ ,תולודג רתוי
עגרכ ונל תושמשמ תומייקה תוינויצולובאה תוירואיתה ,תאז םע דחי .(Soltis and Soltis, 2000)
לוכי ,לבקתי םא ,תדגונמ וא הנוש תיסיסב הירואית ןתיל ןויסינ לכ .תיעדמה ונתבישחל תיתשתכ
.יעדמה חוכיול רבעמ הברה ונייח לע עיפשהל

יביטקאוידרה ךוראיתה תוטיש םע תודדומתהה .ג
רקחב קסועה יעדמ ףנע - היגולואכראהמ האב םדאה תומדק לש תיעדמ הנבהב הלודג תומדקתה
תרבגהב בושח דעצ .רבעב יחש םדאה לש ןוזמהו םיניינבה ,םילכה ןמ ורייתשנש םיישחומה םידירשה
יביטקאוידר ןמחפ יפ-לע ךוראיתה תטיש .תיחכונה האמה עצמאב השענ היגולואכראה עדמ לש תונימאה
תנשב . 1960-ב הימיכל לבונ סרפ ךכ לע לביק אוהו ,וגקישב -1950ב (Libby) יביל ידי לע האצמוה (C14)
איהו רתויב העודיה ךוראיתה תטיש וז .ותטיש יפ-לע C14 תוכראתמש תודבעמ 116 םלועב ויה 1985
שי ,עבטבש תודוסיה דחא ,ןמחפל .ןקנחל ותכיפהו יביטקאוידר 14 ןמחפ תכיעד בצק לע תססובמ
ןמחפ ,(/1ןויליב) רתויב רידנהו ןמחפה לש רתויב דבכה פוטוזיאה אוהש ,14 ןמחפ :םיפוטוזיא השולש
שי 14 ןמחפב :ןיערגה תסאמב הזמ הז םילדבנ םה .13 ןמחפ ןכו ,רתויב ץופנה פוטוזיאה אוהש - 12
לש תימיכה םתוגהנתה .12 ןמחפב רשאמ רתוי םינורטיונ ינשו 13 ןמחפב רשאמ רתוי דחא ןורטיונ
.תיביטקאוידר ךעוד אוהו ,ביצי וניא 14 ןמחפ תילקיסיפ הניחבמ ךא ,ההז םיפוטוזיאה תשולש
.14 ןקנחל ךפוה 14 ןמחפש איה האצותהו (ןורטקלא) קיקלח ןיערגה ןמ טלפנ הכיעדה ךילהתב
.הכיעדה תטיש תארקנ וז הטיש ;C14 ימוטא תויוקרפתה לש הריפס יפ-לע תישענ ליגה תדידמ
.הנש 50,000 לש ליג דע תואמגוד ךראתל רשפא התרזעב

תחנהש איה ךכל הביסה .הכיעדה תטיש תרזעב םיקיודמ םיכוראית דימת ולביק אל תונושארה םינשב
(de Vries) זירפ הד ,ןכא .תקיודמ התייה אל ,דימת העובק התייה ץראה רודכב C14 ימוטא תומכש הדובעה
,רמולכ .תופוקתה ךשמב הריפסומטאב C14 זוכירב םייעבט םילדבה ויהש 1958 תנשב אצמ
,םוקמ לכמ .תופוקתה ךשמב םיווש ויה אל - וזוכיר - ךכמ האצותכו C14 לש הריציה רועישש ררבתה
םידיפקמ םניא םירחא םירקוח םג .תוילאוטקאה ןורקיעמ ,ןיעדוי אלב ילוא ,ותנקסמב הטס זירפ הד
םלוע לש רצות אוה תיחכונה הריפסומטאה לש הבכרהש ,ונא םיחינמ םא ירה .הז ןורקיע לע םויה
- םייחה יכילהת ידי לע ורצונ ריוואב (CO2) ןמחפה תצומחת-ודו ןצמחה יסחיש רמולכ - םימזינגרואה
יתלבכ ותוארל שי תמיוסמ הניחבמש ,בצמ היה םייחה תווהתה םדוקש םיחינמ ונא אליממ ירה
.רתויב יטסילאוטקא

תא תללושהו הנומאה תא תקזחמה השיג ךותמ ,'ץיבבולמ ר"ומדאה לש הבוגתה האב הז בלשב
תורושקה תונעט רפסמ ומסרופ ויבתכמב .הנומאה תונורקע לע עבטה יעדמ תונקסמ לש ןתונוילע
תטישמ תועבונה תונקסמהמ גייתסמ אוה ותבוגתב .ינומא הנעמ - ףסונבו םיעדמה לש היפוסוליפל
דימת לעפו לעופ עבטהש ןורקיעה - תוילאוטקאה לש התופיקת לע חוכיווה יכ ,C14 לש ךוראיתה
םייתסה אל ,םויה םילעופה םתואמ םינוש תוחוכ ולעפ אל רתויב םימודקה םימיב ףאו המוד חרואב
לכ אליממו תויורבתסה לע תוססובמ ןה יכ ,תוקיודמ ןניא ךוראיתה תוטיש ,ותעדל ,ןכ לע רתי .ןיידע
עמתשמ ךכ .חוטב וניא םינש ידראילימ וא םינש יפלא תואמ ינפל םלועה ליג וא םדאה ליג לש ךיראת
:(1962) ב"כשת תנשמ בתכממ

וא ,תיעדמה הטישה לש הנוכנ אל הסיפתב םה היעבה ישרוש ,רבד לש ודוסיב"
וקוסיעש ,ינויסינ ,יריפמא עדמ ןיב ןיחבהל ךרוצ שי .עדמ לש ותוהמ והמ ,תוטשפב
רשא ,ינויע- יביטלוקפסה "עדמ"ה ןיבל ,תופצנה תועפותה לש ןוימו רואיתל לבגומ
הרקמב ...הדבעמב ןתוא תוסנל תורשפא ןיא םיתעל רשא תועודי יתלב תועפותב קסוע
תקסהו ,תומיוסמ תועודי תודבועמ וקסוהש תוירואית לע קר רבדל עדמה לוכי בוטה
תקסה לש תויללכ תוטיש יתש עדמל שי ןאכ .עדונ אלה םוחתב ןהיפ-לע תונקסמ
תונקסמ
תובוגתה לע ונתועידי דוסי לע ,רעשל םיסנמ הב רשא ;(ןויב) היצלופרטניאה תטיש (א
.םהיניב יהשלכ הדוקנב הבוגתה היהת המ ,םימיוסמ תווצק ינשב
חווטל רבעמ אצמנש המל סחיב תורעשה תושענ הב רשא ;(ץויח) היצלופרטסקאה תטיש (ב
עגונב תויצלוקפסה לכש ,דימ ןייצנ ...עודיה חווטה ךותב םימיוסמ םינתשמ דוסי לע ,עודי
ךכל ...היצלופרטסקאה תטיש ,רתוי השלחה ,היינשה הטישה םוחתב ןה םלועה ליגו אצומל
לע םיכלשומ םהשכ ,םהשלכ םיעודי םינותנ לע תססובמה הנקסמ :רחא ישוק ףסוותמ
אל םא ."עובק ראשנ רתיה לכ" יכ החנהב קר והשלכ ךרע םהל שי ,םיעודי יתלב םימוחת
וז ךרדב תוקסומה תונקסמש ירה - םיברועמ ויהי אל םירחא םימרוגש םיחוטב תויהל לכונ
".ךרע לכ תורסח ןה

:ב"לשת תנשמ בתכמבו

הז ונורקעב !?גרבנזייה לש "שארמ תועיבקה יא" ןורקע תא ...ריכזהל ךרוצ שי םאה"
ינכימ אוה האצותו הביס ןיב רשקהש ,הנמזב הצופנ התייהש תיעדמה העיבקל ץק םש
,רחא ערואמ לש תיחרכה האצות םיוסמ ערואמב תוארל ,ללכ יעדמ הז ןיא םויכ .רישיו
ןורקיע ולביק םינעדמה בור .רתויב ההובגה תוריבסה תלעב האצותכ תאז םיאור אלא
.ילסרבינואו יתוהמ ןורקיעכ , 1927-ב (Heisenberg) גרבנזייה רנרו ידי-לע חסונש ,הז
העובק) תיטסינימרטדו תיטסינכמ ,תיטמגוד התייהש עדמל תמדוקה האמה תשיג
תמאה תא עדמב אוצמל הפצמ וניא ינרדומה ןעדמה .הל הרבע הפלח ,(שארמ
לגתסהל ןעדמה לעש ,איה עדמה יבגל םויכ תלבוקמה תיללכה הפקשהה .תטלחומה
אלו תויורבתסהב דימת קוסעי ןיידע ,אהתש לככ עדמה תוחתפתה אהתש ,ןויערל
.(ךליאו 43 'מע ,מ"שת ,ןוסרואינש ברה) "תוטלחומ תותמאב

:וירבד הלאו ,ינומא ןורקיע םג איבמ 'ץיבבולמ ר"ומדאה ,וזמ הרתי

ליג ליבשב ידמ רצק ונה םלועה ליגל הרותה תנתונש ןמזה ךשמש חיננ םא םג"
תולקב לבקל לכונ ןיידע ,(תואדווב תאז עובקל רשפא ךיא האור יניא יכ םא) תונבאתהה
תועודיה תוביסמ) םידלש וא תומצע ,םתינבתכ םינבואמ ארב םיקולאש תורשפאה תא
םירומג םירצומו ,ותומלשב םדא ,םייח םימזינגרוא אורבל היה לוכיש יפכ קוידב ,(ול
ב"כשת תנשמ בתכמ ,ןוסרואינש ברה) "יתוחתפתה ךילהת םוש אלל ,םימולהי וא םחפ ,טפנ ומכ
.(ךליאו 89 'מע ,מ"שת [1962]
יבר רמא" :(א,ס ןילוח ,םש :הליבקמ ;א,אי הנשה שאר ,ילבב) יול ןב עשוהי יבר לש ותשרדמ אב ךכל עויס
,וארבנ םנויבצל ,וארבנ ןתעדל ,וארבנ (ןתמוקב :א"נ) ןתמוקל תישארב השעמ לכ :יול ןב עשוהי
:ושריפ םישרפמה בור ".םנויבצ אלא 'םאבצ' ירקת לא .'םאבצ לכו ץראהו םימשה ולכיו' :רמאנש
- ןנויבצו .םירגובכ המלש העדב אלא ,תעד םהב ןיאש תודלווכ וארבנ אלש ,םתעד תומלשב - ןתעדל"
.(םש םינויע ,[ץלזניטש] לארשי ןבא 'יע) "היטרפ לכ לע תמלשומה םתומד לש ןבומב


יפ לע ףא ,התעשל תנבומ - היצלופרטסקא הלוכ לכש ,C14 תרזעב ךוראיתה תטיש לע תרוקיבהש רמול שי
.תוילאוטקאה ןורקיע לע ,ןבומכ ,תססובמ הניא - םתינבתכ םינבואמ ארב םיהל-אש - הביטנרטלאהש
ןמיס ,םינש 5760-מ הובג םיאצממה ליגש אצוי C14 ידי לע ךוראיתה יפל םא ,וז תינומא הפקשה יפ-לע
תונקסמה םאו .הנתשה C14 תוקרפתה בצקש וא ,האירבה ימי תששב ליגרהמ תרחא וארבנ םהש
וארבנ םה ,וארבנ רשאכש ןמיס ,םינש 5760-מ רתוי ינפל ויח םהש תוארמ םיצעה לש תויתנשה תועבטהמ
C14 יזוכירב םייונישהש תוארמה תודבוע רבטצהל ולחה םייתניב .הנש 2000 וא 200 ינב - םתמוקב
,שמשה ימתכ תעפוהל ,שמשה תוליעפב וא ץראה רודכ לש יטנגמה הדשב םייונישל םירושק הריפסומטאב
םיששה תונשב .C14 תרזעב תויתנש תועבט םינעדמה וכראית הנימא הטישה המכ דע קודבל ידכב .דועו
הכרענ 1979 תנשב .ןליג תא ודדמ םאתהבו םיצע תועבט לש (םינש יפלא ןב) יגולונורכ ףצר ולביק םיעבשהו
תודונתה ללגבש ,םכסוהו C14 לש םיכיראתה לויכ לש אשונב םיקסועה םינעדמ לש הנדס הנוזיראב
לע םיצע יעזג ךוראית) היגולונורכורדנדה תרזעב םיכיראתה תא לייכל שי ,הריפסומטאב 14 ןמחפ זוכירב
יתש תרזעב ולבקתהש םיכיראת . ( Tans et al., 1979; Wendland and Donley, 1971) (תויתנש תועבט ידי
,ךכ . 10% לע הלוע וניא ולבקתהש םיליגה ןיב םילדבהב תודונתה לש לדוגה רדס ,ידמל םימוד תוטישה
תוטיש יתש עגרכ ונידיב שי ,ןכ םא .ןוצר עיבשמ תויהל רזח תוליוכמה תואצותה תונימאב ןוחטיבה
ןכלו ,וז תא וז תותמאמו תויולת יתלב ןה לבא היצלופרטסקא לע תוססובמ םנמאש ךוראית
,הכיעדה תטישב ולבקתהש 14 ןמחפ יכיראת יפלא ורבטצה ןמזה ךשמב .ןימא רתוי תעכ ךוראיתה
ןכו .(Suter, 1998) 1977 תנשמ לחה - AMS - accelerator mass spectrometry םיקיקלחה ץיאמ תטישבו
אוה הלש הדידמה לש יביטקפאה חווטהש ,תימרת היצנצסנימול ןוגכ ,תורחא תוטלחומ ךוראית תוטישב
לקתנ בחרנ הדימ הנקב המושיי יכ םא ,1970 תנשמ לחה - Wagner), 1983) רתויו הנש 200,000-40,000
לש תוטישב עבקנ ןליג ןכ ינפלש ,םייגולואכרא םירתא לש תובכש יפצר ךראתל וחילצה ךכ .םיישקב
הלבט) םלועב תוירוטסיהרפה תויגולואכראה תוריפחה יפלא רובע יגולונורכ חול לבקתהו ,יסחי ךוראית
.(1

קר איבא .םייפואו תוירוטסיהרפה תופוקתהמ ץראב ולגתהש םיאצממה תומכ תא טרפלמ עצמה רצקי
תיתילוכלכה - תופוקת יתשל םיסחיימ םיגולואכראה .םינש תורשע רבכ תועודיש תודחא תונקסמ
,םינבמ יפלא ,םדא ינב תואמ לש םימלש םידלשו תומצע ,םירתא לש תובר תורשע - תיתילואינהו
םידירש יפלא תואמ ,ןיעה תא תכשומ הרוצב םיבצועמ םקלחש תכתמ ילכ תואמו סרח ילכ יפלא תואמ
,תורחא םילימב .ץראב תאז לכ ;תומדוק תופוקתב ואצמנ אלש םיתיובמ םיחמצו םייח ילעב לש
.ודעותו ואצמנ תכתמו ץע תשורח ףאו תוחתופמ תורדקו תואלקח ,םירפכ לש םיענכשמ םידירש
איה ףא המישרמ המודקה הזנורבה תפוקת תישארב ירוטסיהרפה םדאה לש תירמוחה תוברתה
.(ב ט"משת ,ולסכ ;1982 ,אנפוג ;ז"לשת ,ףסוי-רב ;א"לשת ,ןיקשיסוא)

וא םיימי םיעקשמ לש םייגולואיג םיליג .םינש לש םידראילימב םויה דמאנ םלועה ליג ,רומאכ
, (U234) םוינרוא םייביטקאוידרה תודוסיה תרזעב ךראתל רשפא (הנש ןוילימ דע) םיגומלא
.ןוגרא/ןגלשא תטישב םיכראתמ םיינקלוו רפא וא הבל . (Th230) םוירות וא (Pa231) םויניטקאטורפ
100 יפ הובג זוכיר) יעבטה ןגלשאהמ 0.01% הווהמה (K40) 40 ןגלשא פוטוזיאה לע תכמתסמ וז הטיש
לש תירוקמה תומכהמ תיצחמ תראשנש דע רבועש ןמזה) םייחה תיצחמ ןמז .(14 ןמחפ לש הזמ ןוילימ
ןגלשא . (C14 רשאמ 200,000 יפ בר ןמז) םינש דראילימ 1.3 אוה 40 ןגלשא לש (יביטקאוידרה רמוחה
תא םיקדוב השעמלו ,עודי סחיב (Ca40) 40 ןדיסלו ,ליצא זג אוהש , (Ar40) 40 ןוגראל קרפתמ 40
. (Klein, 1989 p. 15f) Ar40/K40 סחיה

The Seven Days of Beginnnig ורפסב קנומ ברה איבה םלועה ליג ןיבל הנומאה תונורקע ןיב תרשגמה השיג
ברה רובידה תא ביחרמ ,תישארב השעמ לע וירבד תא רצקמ קוק ברהש םוקמב . 1974-ב ,
רחאל קר םויה ונל רכומה םדיקפתב שמשל חריהו שמשה ולחה ,ותעדל . (Munk, 1974 p.73) קנומ
תישארב) קוספה לע י"שר שוריפ תא איבמש יחרזמ והילא 'ר לש וירבד לע ךמתסמ אוה .םימיה תעבש
רואה זנגנשמ - 'הלילה ןיבו םויה ןיב לידבהל םימשה עיקרב תראמ יהי םיהל-א רמאיו' " :(די,א
ן"במר םג 'יע) "הלילב ןיבו םויב ןיב םינושארה ךשוחהו רואה ושמיש תישארב ימי תעבשב לבא ,ןושארה
רואכ הנבלה רוא היהו' :ןויערה ותוא תא אטבמה (וכ,ל) והיעשיב קוספה תא םג איבמ קנומ ברה .(םש
לע שרדמב םג עיפומ הז ןויערש ןכתיי ,ותעדל .'םימיה תעבש רואכ םייתעבש היהי המחה רואו המחה
ןושלמ) השעמ שתימ אב :ןומיס יבר רמא" .(אל,א תישארב) 'יששה םוי רקוב יהיו ברע יהיו' :קוספה
.(ט השרפ ףוס הבר תישארב) "רחא ןיינמל םינומ ךליאו ןאכמ .םלוע לש וניינמל םינומ ןאכ דע ,(תושישת
.(ד"נשת ,רזעיבא) תירבעב םג הנורחאל המסרופ וז השיג לש השדח הסרג

,יעיברה םויב קר וארבנ תורואמה ירה .שממ םימי םה האירבה ימי תששש ןיבהל השק ,ןכא
ךיניעב םינש ףלא יכ" :קוספה ךכל עייסמ .שמשה ךלהמ יפ-לע ועבקנ אל רקובהו ברעה ןכלו
'םוי' תועמשמש קנומ ברה םכסמ הלא תויאר ךמס לע .(ד,צ םילהת) "רובעי יכ לומתא םויכ
הברה ביחרהל רשפא ,ןכ םא .ןמזה ךרוא תניחבמ הליגרה תועמשמה הנניא האירבה יקוספב
. (Munk, 1974 p. 105 'יע) ךכמ רתויו הנש ןוילימל םג ,האירבה ימי תששמ םוי לכ

תופוקתב תקסוע הניא איה ,תישארב ימי תששו םלועה תאירב ןיב אופא תרשגמ קנומ ברה לש ותשיג
,רבסה תושרודש תודבוע וראשנ ןיידע .וללה תויעבה תא ררבל תורשפא תחתופ איה לבא ,תויגולואכרא
לש תירמוחה תוברתה יאצממבו תויגולואכראה תוריפחב ליגרה רדגמ אצוי רעפ וא תינפת רדעה ןוגכ
לש - תרחואמה תאז ןיבל םינש 5760 ינפל דעש תאז ןיב ,המודקה הזנורבה תפוקתב ןומדקה םדאה
.ךשמהב ךכ לעו ,ינרדומה םדאה תישאר

בתכה תאצמהב היגולואכראהו ל"זח ירבד ןיב הלבקה .ד
5760 ינפל יחש הז תא לוכמ רתוי הלידבמה ,םדאה תוחתפתהב הכפהמ איה בתכה תאצמהש הארנ
הבכשב רמח תוחול לע ואצמנ םינושארה בתכה ידירש .הזה ךיראתה ירחא יחש םדאהמ ,רתויו םינש
אל C14 תונש) הנש 5100-כ ינפל ,הימאטופוסמ םורדב תרפה תדג לע ,תיכ"נתה ךרא -Uruk-ב IVa
םידירש .ונימי ינפל םינש 5800-ל 5700 ןיבש ןמזל ליבקמ ,ותוא םילייכמ רשאכ ,הז ךיראת .(תוליוכמ
הגרדל רבכ העיגה ןמז ותואב הביתכהש םידיעמ ,תודתי בתכב םיטורח םירפסמו תומישר וללכש ,הלא
בתכמ םימודקה םירמושה ידיב חתופ הזה תודתיה בתכ .(תונומת בתכ) היפרגוטקיפה לש וזמ ההובג
(and Becker Ehrich, 1992:96, fig. 3; Stuiver , 1993) םהל םדקש רחא םע לש םירויצ

האב ,הירוטסיהל הירוטסיהרפהמ רבעמה בלש תא הרידגמה ,בתכה תאצמהל תינרות הכימת
ו,ה תובא) תושמשה ןיב תבש ברעב וארבנש םירבד הרשע ןיב םה בתכמהו בתכהש תנייצמה הנשמהמ
םויה בתכמהו בתכה לש םליג תיתרוסמה השיגה יפל .תעדה ץע ירפמ הליכאה רחאל - (תוליבקמו
.האירבה ימי תשש רחאל יחש םדאה - ינרדומ םדאל םדאה ךפה הז ךיראתב .םינש 5760 אוה (ס"שת)
אליממו ,ירמושה תודתיה בתכ תליחת לש ליגל םיאתמ ונימי ינפל םינש 5760 ךיראתהש ,אופא אצוי
םדאו ירוטסיהרפ םדא םייוטיבה דמצ לש תויועמשמה ,ןכ םא .הימאטופוסמב הירוטסיהה תישארל
.ןאכ ורדגוהש יפכ ינרדומ םדאו ןומדק םדא דמצל תוליבקמ ירוטסיה

ושמתשה בתכה תישאר ינפל םינש יפלא ךשמבש תוארמ בורקה חרזמהמ תויגולואכראה תויודעה
ואבוהש םייח ילעב לש םינוש םילמס םיעובט ויה תומתוחב .םישדקמב לשמל , (tokens) תומתוחב
בתכה ירשבמל םיבשחנ הלא םילמס .דועו ,תורשעו תודיחיב םהלש תומכה ,ןברוקל
:איה 'בתכ' חנומה לש תוינרדומה תורדגהה תחא ,םנמא (.Schmandt-Besserat, 1992: 122f, 190f, 230f)
תא רוסמל ידכ ,בתוכל קר אל םינבומה ,םיארנ םימכסומ םינמיס לש תכרעמב תשמתשמה הטיש
תרזעב רובידה דועיתל יעצמא - תרחא הרדגה .םירחא םישנא םע רשקתל וא ויתושגרהו ויתובשחמ
בשחנש המ םג וב לולכלו 'בתכ' גשומה תא ביחרהל רשפא הלא תורדגה יפל . (Gelb, 1963:12) םינמיס
ירשבמ תא גזמל ןיאו תונוש תויוהמ יתש הלאש םירבוסה םיבר ,לבא .בתכה ירשבמ םירחא לצא
.ומצע בתכה םע - תונומתה וא םירויצה - בתכה

,ישישה םויה לש ופוסב םדאל ונתינ בתכמהו בתכה םא :החותפ הלאש הראשנ עצוהש ןורתפה רחאל
םיסנרפתמש םימלש םיטבשש איה הדבוע ?בתכב םישמתשמ םניא ויאצאצמ קלחש ריבסנ ךיא
הארנ .טקלו דיצ לע םייח ןיידעש שיו ,ונימיב םג םימייק בותכו אורק םיעדוי םניאו תואלקחמ
.םדאל הדשה ינדא תא המדמ (ה,ח םיאלכ) הנשמה .הדשה ינדא אוהו ל"זח ירבדב גשומ אב ונתרזעלש
וניא םדאה ,ונייה .ם"מ םוקמב ן"ונהו ,ישנא :רמולכ ,'ימדא' ומכ (היורצ ן"ונ) 'ינדא' אוה םשה שוריפ
הדשה ינדא לע םישוריפה ובר .'הדשה ינדא' הנוכמה םדא דוע שי ונל רכומה םדאה דבלמ אלא ,ודבל
םא ".םירעיב םילדגה םדא ינב" :ונניינעל עייסמ ךורעה איבמש םישוריפה דחא לבא ,םישקומ םקלחו
וא (ב,א םייאלכ ,הנשמ) הדש ישירכ ,הדש ישלוע ומכ ,בושיה ןמ וניאש ,ארפ ,רב איה 'הדשה' תועמשמ ,ןכ
יזעולה גשומל המוד 'הדשה ינדא' גשומהש אופא הארנ .(חי ,די,ג תישארב) הדשה תיח ,הדשה בשע
תימור-תינוויה תוברתהמ ועפשוה אלש םימע לש תועמשמב - הלימה לש ימורה ןבומב ,'םירברב'
םהש ,'הדשה ינדא' םשל תפסונ הביס .הבותכ התייה אל םתפשו (Encyclopedia Britannica, ed . 14, 1970)
אלו ךכ ותנוכתש םעל הנווכהש תוארהל ידכ יובירב אב דימת הז חנומ ,דועו .םירע םינוב םניא
:ל"זח תורפסב 'הדשה ינדא' גשומה עיפומ םימעפ עברא .םידיחיל

תואמטמ :רמוא יסוי יבר ,היח - הדשה ינדאו רתומ ךמרהו ,תורוסא תויטורפה :(ה,ח ,םייאלכ) הנשמ .א
.םדאכ להאב

:ןקתמ בורטסי לבא ;םכח םש :םישרפמ שי) יקרע יסיי - 'היח הדשה (!)ינבא' :(ה,ח םייאלכ) ימלשורי .ב
אבקוע רב אמח יבר .ייח אל היירוביט קספיא ,היירוביט ןמ ייח אוהו .אוה רוטד שנ רב :(רמוא יסוי 'ר
ינפ לע לדגב - (זט,טי רבדמב) 'הדשה ינפ לע עגי רשא לכו' יסוי יברד אמעט :הנינח ןב יסוי יבר םשב
.הדשה

לע ךלוה לכ "'וכו םכל םה םיאמט עברא לע תכלוהה היחה לכב ויפכ לע ךלוה לכו" (זכ,אי ארקיו) ארפס .ג
.םיה בלכ תאו הדשה ינדא תאו םיאנסה תדלוח תאו דפוקה תא איבהל - ךלוה לכ .ףוקה הז - ויפכ

ןיאנסה תודלוחו תולותחו תופוק ילדגמ ןוגכ ,"לבה םיברמ הברה םירבד שי יכ" (אי,ח) הבר תלהק .ד
-(הציקע) יצוקעמ דח וא (הכמ) יתוכמא דח וא - ?ןוהינמ היינה ןוהל תיא המ .םיה בלכו הדשה ינדאו
.(הרובחו עצפ) העדפ דח וא (םירוסאה תיב יינע) אקלפ דח וא ?היינה המ

יכלהמ םד :'םייתש יכלהמ' חנומה לשמל ,ל"זח תורוקממ דועב ענצומ הדשה ינדא גשומהש רשפא
'יע ;ז,ב םירוכיב הנשמ) וילע םיבייח ןיא ץרשה םדו ,םיערזה תא רישכהל - המהב םדל הווש םייתש
.(םש לארשי תראפת שוריפ

תופקתשה איה םייאלכ תנשמב יסוי יברו אמק אנת ןיב הדשה ינדא לש םדמעמ לע תקולחמהש ןכתיי
אמטמ ורבק ןיא :יאחוי ןב ןועמש יבר רמא ,תמש יוג .תמש יוג תאמוט לע העודי רתוי תקולחמ לש
םירבוס ךכ .(א,אס תומבי) אשמבו עגמב אוה אמטמ ,להואב אמטמ וניאש יפ לע ףא :אניבר רמאו ,להואב
אמק אנת ,ןכ םא .להואב אמטמ יוג םתעדלו יאחוי ןב ןועמש יבר לע וקלחנ םימכחש םינושאר המכ
הנשמב םש ג"בשר תעדכו) ז,חי תולהואב הנשמה תעדכ איה יסוי יבר תעדו ,יאחוי ןב ןועמש יברכ ונתנשמב
תומואה לכ אל םיאנתה תעדלש ,ןאכמ .(ךליאו קת 'מע ,האמט ךרע ,תידומלת הידפולקיצנאב 592 ןויצ 'יע ,ט
.בתכב שומישה תא וצמיאו ולביק

םינשה תואמב .םיתבפלאנא םיטקל-םידייצ לש םיטבש םג ללוכ 'הדשה ינדא' חנומהש רבתסמ
םיטבשו םימע תורשעל יניטלה תיבפלאה סיסב לע םיבתכ וניקתה תיחכונה האמב ףאו תונורחאה
טעמ קר וראשנ םויה .תויתורפס-אל תונושלב ורבידו הקירמאבו הקירפאב תואלקחמ וסנרפתהש
לכ לש םרפסמ ל"זח תפוקתב ,םלוא .הילרטסואב םידיליה ןוגכ ,טקלו דיצ לע םייחש םיטבש דואמ
.ןושארה םדא דע - םיטבשה רפסמ הלוע ךכ ןמזב הרוחא םירזוח ונאש לככו ,רתוי בר היה הלא

ירוטסיהרפה םדאה יבגל היגולואכראהו ל"זח ירבד ןיב הלבקה .ה
הלחהש ,תיאלקחה הכפהמה ןוגכ ,םדאה תוחתפתהב רתוי םימודק םיבלש ויה בתכה תאצמה ינפל
הנש 10,000-כ ינפל ,תורחא רב תואובתו רב תרועש תודשב עורזל םדאה לחה זא .המדאה תדובעב
תישארב הארנכ הלחה וז הכפהמ .ונימי ינפל הנש 11,500-כל לויכ רחאל תוליבקמה , (C14 תונש)
. (Pre-Pottery Neolithic A - PPNA) 'א תימארק-םדקה השדחה ןבאה תפוקת - תיתילואינה הפוקתה
םידירש יפלא ואצמנ ,קשמדל ברעמ םורדמ ,דאוסא לתבו ,וחירימ קחרה אל ,דודגה ביתנב לשמל
,םירחא םירתאבו .תוקריו תוריפ ,תוינטק ,םינגד לש םינוש רב יניממ םיערזו םיניערג לש םימחופמ
;ט"משת ,ולסכ) ןאצ תייער - םיתיובמ םייח-ילעב לש םינושאר םידירש ואצמנ ,רחואמ רתוי תצק ןמזב
. (Bakker-Heeres, 1985 Bar-Yosef & Meadow, 1995 ;Zeist and ;ח"נשת

שרדמה יפ-לע םינש 5760 רשאמ רתוי ינפל ןומדקה םדאה תוחתפתה תא ריבסהל רשפאש הארנ
:ישישה םויה לש תונושה (תוינמזה) תועשב ןושארה םדא לש ותריצי ךילהת יבלש תא ראתמה

,ורפע סניכ תישילשב ,תרשה יכאלמב ךלמנ היינשב ,הבשחמב הלע הנושאר העשב"
וב קרז תיעיבשב ,וילגר לע םלוג ודימעה תישישב ,ומקיר תישימחב ,ולביג תיעיברב
תחאב ,ויוויצ לע רבע תירישעב ,והוויצ תיעישתב ,ןדע ןגל וסינכה תינימשב ,המשנ
שאר ,אנהכ ברד אתקיספ) "אוה ךורב שודקה ינפלמ סומידב אצי הרשע םיתשב ,ןודינ הרשע
.(דועו ,11 'מע ,ןמרביל 'המ ,הבר םירבד ;ב"ער ,חל ןירדהנס ,ילבב :םייונישב תוליבקמו ;א ,הנשה

ישעמש םיעדוי לוכה ירהש ,םילשמו תוזימרב הרבידו ,תישארב השעמב המתס הרותה' ,םנמא
םיתשה העשבש רמול רשפא לבא .(הק 'מע ,אצ תרגיא ,ג"שת ,קוק ברה) 'הרות ירתס ללכמ םה תישארב
תא דובעל םדאה לחה ,ןדע ןגמ דרטנ םדאש רחאל - תושמשה ןיב ינפל דוע - ישישה םויה לש הרשע
ישישה םויה לש הרשע םיתשה העשה .םייפא תעיזב םחל לוכאלו ,םירדרדו םיצוקמ השכנל ,המדאה
ןיבל הנש 11,500-כ ינפל תואלקחה תישאר ןיבש ןמזה ךשמל םדאה תוחתפתה תניחבמ אופא הליבקמ
הזנורבהמ קלחו תיתילוכלכה ,תיתילואינה הפוקתה תא ללוכה ,הנש 5800-5700 ינפל בתכה תישאר
ףיסוהל רשפא .בותכו אורק עדיש ינפל דוע יאלקח תויהל ליחתה םדא ,תורחא םילימב .המודקה
ןה ךכל תויגולואכראה תוליבקמהו ;ונוזמ תא , (Homo sapiens) םדאה טקיל ןכ ינפלש תועשבש
,(1 הלבט) םודקה תילואילאפה ףוסו ןוכיתה תילואילאפה ,רחואמה תילואילאפה ,תילואילאפיפאה
םימעהש החנהה ךותמ ואצי ל"זחש רשפא .םיטקל-םידייצכ ןומדקה םדאה לש םיטבש ויח ןהבש
.בתכה תא ולביק ףוסבלו ,תואלקחה תא וצמיא ןכמ רחאל ,םיטקל-םידייצ ןכל םדוק ויה םירואנה
לש תיגולואכראה הליבקמהש עיצהל דוע רשפא .ןומדקה םדאה תא םיללוכ 'הדשה ינדא'ש םג ןכתיי
ייומד - םידינימוה ויח הבש המודקה תיתילואילאפה הפוקתה תליחת איה תיעיבשהו תישישה העשה
םיאצמנ םהלש םידירשש , (Homo habilis) סיליבה ומוהו (Homo erectus) סוטקרא ומוה ןוגכ ,םדא
םיינחור םיטביה םיריאמ םיאצממ דואמ טעמ ,בגא .הנש ןוילימ ינפל דע 400,000-כ ינפלמ תובכשב
.( 89'מע ,ג"נשת ,ןהכ-רפלב) וירחא אבש םדאל האוושהב דואמ טלוב רבדה .סוטקרא ומוה לש ומלועב

:דחא םוי רשאמ רתוי ןדע ןגב היה םדאה ,תישארב רפס לע ןואג הידעס בר לש ושוריפ יפלש ,ןיינעמ
וילא עיגהל ןיאש רמאל ךירצ ןיאו .הלבקב אלו ארקמב עבקנ אל הז רבד ,ןדע ןגב םדא ההש ןמז המכו
שחנה םהב אנקתנש דע ורמשו ןגה תא תרישו םיבר םימי םש היהש םיעדוי ונא לבא .לכשה תרזעב
,הדגא ירבדל שרדמב רכזומש תועשה רדס תא בשח ןואג הידעס בר ,רקוצ תעדל .(300 'מע ,ם"שדת ,רקוצ)
.תיתימא הלבקל אלו

לע יונב ,תויגולואכראה תונקסמה ןיבל תידוהיה הפקשהה ןיב - ןאכ עצוהש רשגה ,םוכיסל
תואלקח - ןכ ינפל דועו ,בתכה תאצמה - םדאה תוחתפתהב םיבושח םיבלש לש ןמזב תולבקה
ןורקיע לע ססובמ אוה יכ ,תונורתי שי הז רשגל .םיטקל-םידייצ לש םייח ףאו ,המודק
ץוחמ לא הנמז תא םידקמ אלא ,םדאה תאירבל רושק וניא אוה תאז םע דחיו ,תוילאוטקאה
.ונלש ןוידה םוחתל

רבד ףוס .ה
םירושקה םיכוראית הברהשכ םג ,תיעדמ הניחבמ תונימא תובשחנ םיכיראתה תדידמ תוטיש עגרכ
ידכ ,ינמז אולו - ינרות רבסהב םינינועמ ונחנא תעכ .דואמ םימודק םה ירוטסיהירפה םדאה תוברתב
ןיב דוגינה תא ןתמל םילוכיש םירבדה ליעל ואבוה ךכ םשל .ונשפנ תא תויחהלו ונחור תא עיגרהל
איה תיעדמה הפקשההש תוארהל ףאו ,םהיניב ףתושמה תא שיגדהל ,תיעדמהו תינרותה הפקשהה
בתכמהו בתכה לש יותיעה תלבקהש המוד .ל"זח םיאיבמש תופקשהה לש בחרה לולכמהמ קלח
5760-כ ינפל םיגולואכראה ידי לע עבקנש בתכה תאצמה ךוראית םע תושמשה ןיב תבש ברעב וארבנש
םדאה יבגלו .ירוטסיהה םדאה תריציל אוה םינומ ונאש ןיינמהש - תקפסמ הבושת עגרכ תנתונ ,םינש
.הנש ןוילימ םגו הנש 5760 אוה םדאה ליגש אופא אצוי .ותואיצמל תזמור קר הרותה - ירוטסיהרפה

היפרגוילביב
.רבחמה תאצוה .עדמהו הרותה יפ-לע םלועה תאירב - ארב תישארב .ד"נשת .'נ ,רזעיבא
.125-110 'מע ,ג תוינומדק ."לארשי ץראב תיתילוכלכה הפוקתה" .א"לשת .'ד ,ןיקשיסוא
.רואל האצוהה - ןוחטבה דרשמ .ןומדקה םדאה תודלות .ג"נשת .'א ,ןהכ-רפלב
.17-1 'מע ,ז תוינומדק ."לארשי-ץראב תויתילואינה תויוברתה" .ז"לשת .'ע ,ףסוי-רב
.תורפסל תורבחמ ,ביבא-לת .תידדהה םתקיז לע םיקרפ העבש :הנומאו עדמ .ה"שת .ה"ש ,ןמגרב
ךרכ ,לארשי-ץרא לש הירוטסיהה .(ךרוע) לעפא 'י :ךותב ."המודקה הזנורבה תפוקת" .1982 .'ר ,אנפוג
.120-98 'מע .םילשורי ,רתכ .תומודקה תופוקתה :א
םיטיחו רב-יטיח .(ךרוע) רמייהנפוא 'ה :ךותב ."תויתוברתה םיטיחה אצומ" .ל"שת .'ד ,ירהז
.73-53 'מע ,םילשורי ,סנגמ .תויתוברת
.27-7 'מע ,29 םתר ."הטיחה תואלקח אצומ" .א ט"משת .'מ ,ולסכ
.81-70 'מע ,29 םתר ."נ"הספל ינימשה ףלאב בורקה חרזמב תואלקחה" .ב ט"משת .'מ ,ולסכ
לשא 'י :ךותב ."וחירי תעקבב המודקה תיתילואינה הפוקתב תואלקחה ינצינ" .ח"נשת .'מ ,ולסכ
.312-295 'מע .לאירא-םימודק . - 1997ז"נשת יעיבשה סנכה ירבד :ןורמושו הדוהי ירקחמ .(ךרוע)
.קרוי וינ .תישארבל ןואג הידעס בר ישוריפ .ם"שדת .'מ ,רקוצ
קוק ה"יארה ירפס תאצוהל הדוגאה .ב ךרכ ,שדקה תמכח :א קלח ,שדקה תורוא .ח"צרת .ה"יא ,קוק
.םילשורי ,ל"ז
.םילשורי ,ל"ז קוק ה"יארה ירפס תאצוהל הדוגא .א ךרכ ,היארה תורגא .ג"שת .ה"יא ,קוק
.םילשורי .לארשי ץראב תויגולואיכרא תוריפחל השדחה הידפולקיצנאה .1992 .'א ,ןרטש
,שטיוואבויל ןוכמ .הינש האצוה ,(תילגנאמ םגרותמ) עדמו הנומא .מ"שת .מ"מ ר"ומדא ,ןוסרואינש
.ד"בח רפכ

Bar-Yosef, O. and Meadow, R.H. 1995. The origin of agriculture in the Near East. In: T.D. Price
(ed.). Last Hunters-First Farmers. School of American Research Press, Santa Fe, New Mexico, pp.
39-94.
Gelb, I.J. 1963. A Study of Writing. 2nd ed. The University of Chicago Press.
Ehrich, R.W. 1992. Chronologies in Old World Archaeology, 3rd ed. The University of Chicago
Press.
Klein, R.G. 1989. The Human Career: Human biological and cultural origins. The University of
Chicago Press. Chicago and London, pp. 1-35.
Munk, E. 1974. The Seven Days of Beginning. Feldheim, Jerusalem & New York.
Schmandt-Besserat, D. 1992. Before Writing, Vol. 1: From counting to cuneiform. University of
Texas Press, Austin.
Soltis, E,D. and Soltis, P.S. 2000. Contributions of plant molecular systematics to studies of
molecular evolution. Plant Molecular Biology 42:45-75.
Suter, M. 1998. A new generation of small facilities for accelerator mass spectrometry. Nuclear
Instruments and Methods in Physics Research B 139:150-157.
Tans, P.P., Jong, A.F.M. de and Mook, W.G. 1979. Natural atmospheric 14C variation and the
Suess effect. Nature 280:826-828.
Vries, H. de 1958. Variation in concentration of radiocarbon with time and location on earth.
Koninkl. Ned. Akad. Wetenschappen, Proc. Vol. B61:94-102.
Wagner, G.A. 1983. Handbooks for Archaeologists. I. Thermoluminescence Dating. European
Science Foundation, Strasbourg.
Wendland, W.M. and Donley, D.L. 1971. Radiocarbon calendar age relationship. Earth Planet. Sci.
Lett. 11:135-139.
Zeist, W. van and Bakker-Heeres, J.A.H. 1985. Archaeological studies in the Levant. 1. Neolithic
sites in the Damascus basin: Aswad, Ghoraife, Ramad. Palaeohistoria 24:165-256.


1 הלבט
(Homo sapiens) םדאל תורושקה תוירוטסיהרפה תופוקתה יכיראת
(המדקהב ,1992 ,ןרטש :ךותמ)

(C14 יכיראת) וננמז ינפל םינש 5,300 דע -4,200מ המודקה הזנורבה תפוקת
(C14 יכיראת) וננמז ינפל םינש 6,500 דע -5,300מ תיתילוכלכה הפוקתה
(C14 יכיראת) וננמז ינפל םינש 10,000 דע -6,500מ תיתילואינה הפוקתה
(C14 יכיראת) וננמז ינפל םינש 20,000 דע -10,000מ תיתילואילאפיפאה הפוקתה
(C14 יכיראת) וננמז ינפל םינש 45,000 דע -20,000מ רחואמ תילואילאפ
וננמז ינפל םינש 120,000 דע -45,000מ ןוכית תילואילאפ
וננמז ינפל םינש 1,000,000 דע -120,000מ םודק תילואילאפ