קי'צייבולוס .ד .י ברה לש תיתכלהה ותשיג לע

בילטוג זעוב קחצי

ד"נשת הנשב הנש
תורעה אלל ספדנ

ךרדכ הכלהה תא הבחרה ותסיפתב קי'צייבולוס ברה לש ותשיג תא רקוס רמאמה :ריצקת
.תיללכ הבישח

קי'צייבולוס ברה ,קסירבמ םייח יבר :חתפמ תולימ

איה הנווכה רצה ןבומב .בחר שוריפו םצמוצמ שוריפ תשרפתמ "ברה לש תיתכלהה ותשיג"
'ר ובס י"ע העבקנש ךרדה ךשמה התיה התוינוג בר לכ םעש .הפ לעבש הרות דומילב ותשיגל
לע דומילה ךרד לש תוכלשהה תא תללוכ תיתכלהה ותשיג בחרה ןבומב וליאו .קסירבמ םייח
ארקמה תונשרפ ,לארשי תבשחמ ,תידוהי היפוסוליפ - םירחאה ויקוסיע לכ :ותבשחמ לולכמ
אלא ,היה תונחמה ףסאמ אל הז ןבומב .דומלתב הבישחה יכרדמ וקני םלוכ - אלפנה שורדהו
.ךרדה שבוכו ץולח

היה אל ברה יכ ,הכלה-קסופכ וכרדב קוסעל ונתנווכב ןיא :תאזה תרתוכב ללכנ אל דחא אשונ ךא
-קספב קוסעלמ העיתר לש וז הנוכת .בתכב תובושתו תולאש ונל ריאשה אל םגו ,ירוביצ קסופ
:בתכ "הכלה שיא" ורמאמב .תיתכלהה ותשיג לש האצות םא יכ ,תישיא הייטנ התיה אל הכלה
הכלה תעיבק אלא ,השעמל הארוהה אל המה תיתכלהה הבשחמה דומעו תודוסיה דוסי
תנוהכב ןהכלמ םילודג רתויה הכלהה ישיא םיטמתשמ ןיידעו וטמתשה ךכיפל .תינויע
תוגציימ תילאירה אל - תילאידיאה הריציה ,השעמה אל - הכלהה ...לארשיב תונבר
.הכלהה לעב תפיאש

,ובס לש וכרד תא ראתל הסינשכ ,םיטרפל ותוא טריפו הזה ןויערה לע רזח ברה ןכמ רחאל םינש
:תדחוימה דומילה תטיש יבא ,קסירבמ םייח יבר
עוצקמב וקסע תונברל םירשכתמה קר ,הארוהב םיקסועב "לוטיב" םיגהונ ויה הרות ינב
ומלענ םואתפ... ,תויתדבועה ילבכמ וררחתשי הלא םיניינעו ,םוי אובי יכ ,שחינ ימ .הז
םיחתורה םימה - תבורעת תוכלהמ ,ןונצהו םילצבה ,תורידקהו תופכה בלחו רשב תוכלהמ
,תינונמשהו םדה - החילמ תוכלהמ ,ןמשה ךותל לפנש רבכעהו ןייה ךותל לפנש ןמשהו
לש תרחא הריסל וקתענו יתיבה קשמה ןמ וטסוה רתיהו רוסיא יניינע .דופשהו חלמה
.םייתבשחמ םינכתב לגלגתמ הב לכהש תילאידיא הכלה

הכלהה םלועמ קתונמה םלוע ,תילאידיא הכלה לש ןויערה לע ברה רזוח הלאה םיעטקה ינשב
ורפס ךותמ דחא שודיח דמלנש יאדכ ?ובס ירבדב הלאה םירבדה תא ברה האר הפיא .השעמל
.ודכנ י"ע ותטיש רואית תא ןיבנש תנמ לע ,ם"במרה לע םייח יבר לש

םהמ דחאו ,הליפתה תא םיבכעמ םירבד השמחש ,א"ה ,ד"פ ,הליפת תוכלהב קספ ם"במרה
.הנווכב ללפתמו רזוח ,הנווכ אלב ללפתה םאש ם"במרה ריבסמ ו"ט הכלהב .בלה תנווכ אוה
ןוויכ םאו .הנווכב ללפתיו רוזחי ובל תא ןויכ אלו ללפתהש ימ" :ךכ ם"במרה חתופ 'י קרפב וליאו
לעב" תובושת תתל רשפא ?הריתסה תא בשיינ ךיא ."ךירצ וניא בוש הנושאר הכרבב ובל תא
ןאכו ,הליחתכל ם"במרה רביד 'ד קרפבש וא ,טרפמ אוה התעו תוללכב רביד ם"במרה :"תויתב
:הריתסה תא רתפ םייח יבר ךיא הארנ .דבעידב 'י קרפב
אוה הדוסיו ,םירבדה שוריפ לש הנווכ תחאה ,הליפתב שי תונווכ ינווג ירתד רמול הארנו
איה המו ל"ז םש ד"פ וירבדב ראובמכ .'ד ינפל הליפתב דמוע אוהש ןווכיש תינשו ,הנווכ ןיד
הנווכד הארנו .הניכשה ינפל דמוע ולאכ ומצע האריו תובשחמה לכמ ובל תא הנפיש הנווכה
ומצע תא האור וניאו יונפ ובל ןיא םאו ,הליפתה השעמ םצעמ אוהש קר הנווכ ןידמ הניא וז
.השעמ ןיד וב ןיאד קסעתמ ללכב אוה ירהו ,הליפת השעמ הז ןיא ללפתמו 'ד ינפל דמועש
גלד ולאכו ללכ ללפתה אלכ וניד קסעתמ 'יהש םוקמבד ,הליפתה לכב וז הנווכ תבכעמ כ"עו
אלד ל"יקד אוה הזב הליפתב קר םיוסמ ןיד אוהד םירבדה שוריפ תנווכב קרו ...הלא תולמ
.ד"ל ףד תוכרבד איגוסהב ראובמכו תובאד הנושאר הכרבב קר אבכעמ

ינש ןידו ,םילמה שוריפב ןווכל דחא ןיד :םידרפנ םיניד ינש אלא הריתס ןאכ ןיא םייח יבר יפל
לש הינשה הנווכה ;'י קרפ לש הנווכה אוה ןושארה ןידה .'ה ינפל דמוע אוהש ןווכי ללפתמהש
הנווכב ףאש ,הארי ולוכ עטקב ןייעמה .אצי אל ןוויכ אל םאש ,ד"פ לש הנווכה איה "'ה ינפל"
דמוע לש תדחוימ הנווכו הווצמ םשל תיללכ הנווכ :םיינשל תפסונ הקולח םייח יבר אצומ היינשה
.'ה ינפל

ןיוז .י .ש ברה ןואגה ול םדק .קסירבמ םייח יבר לש דומילה תטיש תא ראיתש דיחיה היה אל ברה
:םייח יבר לש וכרד תא ןיוז ברה ראית תעלוק הרוצב .תוטישו םישיא ורפסב ל"צז
היה וחותינב .תובישיה יגוחב לבוקמ חנומל השענ םייח 'ר לש הז יוטיב - "םיניד ינש"
,אושנב ןידו אשונב ןיד .עודי ינרות גשומב וא העודי הכלהב שיש תודוסי ינש לע הארמ
- רבחלו לידבהל ...דחוימ ןידו יללכ ןיד ,לעפנב ןידו הלועפב ןיד ,"ארבג"ב ןידו "אצפח"ב ןיד
.םייח יבר לש ותלוגס וזו וחוכ והז

לעפ ךיא תיביטארפוא הרוצב הארהו "השעמל" קסירב תטיש תא ראית ןיוז ברהש דועב ךא
תודוסיה תא ,םיקוליחה לש ימוקמה םושייל רבעמ ,האר קי'צייבולוס ברה ,וישודיחב םייח יבר
- תינבמ השיג לש םיללכה םה םייח יבר לש תורדגההו םיקוליחה .הטישה ירחאמ םייטרואיתה
:ברה התוא הניכש יפכ "תילאידיא השיג" ,הכלהל תיטסילארוטקורטס

הבישחה .ץוחה ןמ תושיג יגוס לכמ הכלהה תא רהיט לכ םדוק .הכלהב ח"ר גהנ המוד ןפואב
יכ ,םייתדבוע-םייגולוכיספ םניא היתונורקעו היקוח .הלשמ דחוימ לולסמב תעעונתמ תייכלהה
.תיטמתמ-תינויגהה הבישחה לש התומכ ,םייביטמרונ-םיילאידיא םא

       

םייח 'ר .תיטמתמ-תיעדמה הרכהה לש הרוהטה הנובתה לש התואמצע לע זירכה ותעשב טאנק
.המלש הימונוטוא הל עבתו הכלהה תנובת לש רורחשה תמחלמ תא םחלנ

םילכה וידיב ויה יכ ,תאז ךרדב קסירב לש דומילה תטיש תא ראתל לגוסמ היה ברה קרש המוד
תא ךישמהל היה לוכי ברה קרש ,אוה יאדוו .םייעדמהו םייפוסוליפה הבישחה-יכרדו םיחנומהו
תאפמו תורחא תומכוחב ותרשכה תאפמ תודהיה לש הבשחמה םלוע ךותל םייתכלהה תודוסיה
הירלקפסא ןיעמ היה םייח ברה :הטישה רואיתל תעדונ תפסונ תובישח ךא .םיאלפנה ויתונורשכ
אב אוה ןינמ :וכרד תאו ומצע תא םג אלא ,הטישה יבא תא קר אל וב האר אוה .ברל הריאמה
.אוה ותטיש תא םיאור ונא םהב יכ ,ברה לש רואיתה ירבדב קיידל שי ןכל .עיגהל ףאוש אוה ןאלו

אשונ תויהל הליפתה הלדח םואתפ .םייח 'ר י"ע הלודגה הכפהמה הללוחתה הנהו
תשירד) יתובהלתהו יטסיטייפ-ידיסח וא ,(אל וא ללפתהלו רוזחל ךירצ םא) ינכט יתיב-לעב
היצאלוטסופ תלועפ ךותמ הדלונש תויכלה תואידיא תכרעמב הלגלגתהו (םידוחייו םיזמר
חוסינו תינקייד הרדגה ,הקדה ןמ הקד הטשפה ,תיללכ הבישח לש בחרנ רכ .המצוע תבר
.םייכלה םיגשומב דוסי ייוניש ףקשמ הליפתו הכרב תועבטמ יוביר .ונינפל ערתשמ ינדפק
הכלהה לש הנושבכ ךותמ וחג םדוקמ ןזוא םתעמש אלש םיחנומ ,תושדח תוירוגיטק בושו
הפוג איהש הליפתה תנווכ ,בלבש םויקו הלועפבש םויק ,הליפת םויקו הליפתה השעמ -
,הבדנו תושר ,הבוח לש אצפח ,ץוח-תעפות אלא הניאש תווצמ תנווכל דוגינב ,הליפת לש
.תומיוסמ תוביטח יתשכ דיחי תליפתו רוביצ תליפת

ןיינבה תוישוא תא וויהש תודוסיה לכ תא אלא ,רצה ונבומב "םיניד ינש" קר אל ברה ןאכ האר
עטקל רוזחנ םא ?הלאה םיגשומה תא םייח יבר ירבדב ברה האר ןכיה :לאשנ בושו .ולוכ יתכלהה
ראשב .תווצמה ראשו הליפת ןיב ,תשרופמ אל ,הייומס האוושה ונממ הלועש הארנ ,םייח יבר לש
אוה המ .בלול תליטנ ,הכוסב הבישי ,הצמ תליכא :הוצמה השעמ תא רידגהל ישוק ןיא תווצמה
"!אל" :םייח יבר רמוא .המצע רובידה תלועפ ,תוליפתה תרימא הרואכל ?הליפתב הוצמה השעמ
יזא ,הנווכה הרסח םאו ,הווצמה איה איה ,הליפתב דמוע התאש העדותה ,"'ה ינפל" לש הנווכה
אצמ םייח יבר ."השעמ ןיד וב ןיאד קסעתמ ללכב אוה ירהו" :םולכ םניא םייתפשה תעונתו ללמה
אל :קיידו .(ו"טה ,ד"פ) "הליפת הניא הנווכב הניאש הליפת לכ" :ם"במרה ןושלב ךכל ןיכומיס
.ללכ הליפת השעמ ןאכ ןיא אלא ,ןאכ שי הנווכ ילב הליפת

.הליפתב הוצמה השעמ תא רידגה םגו הוצמה השעמ לש הירוגיטקה תא ההיז םנמא םייח ברה
הלועפה הצמ תליכאב ,לשמל .הוצמה םויקו הוצמה השעמ ןיב לידבהו הז וקב ךישמה ז"ירגה ונב
ז"ירגה ריבסה ,תוסוכ עברא תייתש תווצמב ךא .הצמ תיזכ לוכאל - םויקה םג איה - לוכאל -
אוה הווצמה םויק וליאו ,הייתשה אוה הווצמה השעמש ,(14-16 'מע) ם"במרה לע וישודיחב
םייח יבר אלש ינמוד ךא .תוריח ךרד םויק ונייהד ,"םיירצממ אצי אוה וליאכ ומצע תא תוארהל"
'ד וא הליפתה ןיינעב םויקו השעמ ןיב הז חונימבו תושרופמ ולידבה באז קחצי ברה ונב אלו
איצוה ,אבא תיב ראבמ םימ קי'צייבולוס ברה באש ,דודל רשא םירוביגה השולש םתואכ ;תוסוכ
םתוא ביחרה ףאו תיתבשחמה הטישה תודוסיכ םהב ןיחבה ,הלגנה לא רתסנה ןמ הלא תונויער
.םינומ תרשע

:התלועפ םע ההז הנניא הליפתה תוצמ םויק ברה תנבהב
אוה הליפתה םויקש דועב ,עובקו עודי ספוט תאירק ,תילאמרופ איה הליפתה תלועפ
.בלבש הדובע ,יביטקייבוס

:תכל קיחרמ שודיח ןאכ שי יכ םא ,ויתובא ירבדב םישרשומ הלאה םירבדה ךיא תוארל ןתינ לקנב
שי יכו - םכבבל לכב ודבעלו" :ירפסב השרדה ןמ ברה דמל הז רבד .בלבש םויק איהש הוצמ םויק
םניא בלבש םויקו הליפתב הנווכ םואתפ ."הליפת וז ?"ודבעלו" רמול דומלת המ אה ?בלב הדובע
הליפתה תנבה סיסב לע ,תינש .םמצע םיאנתה - םינושאר לש ןתרות אלא םינורחא לש םיקויד
םדאש העדותה םאו .הרותה ןמ איה הליפתש ם"במרה תטיש תא ןיבהל ןתינ בלבש הוצמ םויקכ
תורשקתהה ךרד תא הרותה העבק הנה ,וז הוצמב הרותה התוויצש המ איה ה"בקה ינפל דמוע
.םוקמל םדא ןיב

אל םיקדה םיקוליחהו םיידומילה םיללכה ולצא .ברה לש ותוירוקמ תא הארמ הלא תונויער חותיפ
ךותמ לילעב הארנ רבדה .תיגולואית הבישחל ףונמ ושמיש דימ אלא ,ארמגה ףד לע וראשנ
:ונושל
לאג ,בלבש הדובע םע תיתוהזו הרות רבד איה הליפתה יכ רמא [ם"במרה] לודגה וניברשכ
.הפ םהל םשוה .םתומלאמ ונלש םייתדה םייחה לכ תאו האריה תא םגו הבהאה תא הזב
ותריש תא חמשהו ,ותכובמ תא העותה ...ותדרח תא אריה ,ויעוגעג תא אטבמ בהואה
םלועב הזיחא הל האצמ בלבש הדובעה .הליפתה תרגסמב לכה - תיתדה תישפנה
םיווהמ ם"במרה לש יתבשחמה שודיחה םגו לודגה יתכלהה גשיהה ...תודבועהו תורוצה
.ונמלוע תפקשהב קצומ דוסי וישכע

המימשה קסונ ברה ןאכמ .הרותה ןמ הבוח איה בלבש הדובעש ם"במרב תולגל ברה חמש המכ
.ויקולאו םדאה ןיב תורשקתהה ךרד תא העבק התע הכלהה ירהש ,הנומאה יללכל הכלהה יללכמ
.הכלהה חוכמ אבש תודהיה ףוסוליפ םג ךא ,הכלהה לש ףוסוליפ אוה ברה ןכא

:בלב אוה ןמויקו םינוש הוצמה םויקו הוצמה השעמ םהבש ,םיפסונ םימוחת אצמו ברה שפיח
קדקדש ימ .ותמ לע רעטצהל איה תולבאה םויק ךא ,הווצמה תולועפ םה העבשב תולבא יגוהינ
ברה ריבסה ךכ בגא .הווצמה תא םייק אל ,תמה לע ובילב רעטצה אלו הכיסו הציחר תוכלהב
.(ןייו רשבב רתומ לבא) ט"וי תחמש יניד תא םירתוס תוליבא יגוהינ ןיא .בוט םויב תולבא ןיא המל
החמשהו רעצה ןיא .בלב אוה םגש ,גחב החמשה תווצמ םויק תא רתוס ,רעצה ,תולבא םויק ךא
.דחא בלב תחא הנועבו תעב דחי תורשל םילוכי

םג .בלבש םויק אוצמל ןתינ ,הבושתה תווצמ ,ומתוח תא וילע עיבטה ברה רשא ,רחא םוחתב ןכו
השועו םינונחתבו יכבב 'ה ינפל דימת קעוצ בשה תויהל הבושתה יכרדמ" םשור ם"במרה ןאכ
ןה הלא לכ ךא ,(ד"ה ,ב"פ ,הבושת 'לה) 'וכו "וב אטחש רבדה ןמ הברה קחרתמו וחוכ יפכ הקדצ
םייונישו תוטלחהבו בלבש הרכהב הייולת המצע הבושתה .הבושת ידיל תואיבמה תולועפ
.םיימינפ

הבושח תיתכלה הירוגיטק ברה רצי ,םיבר םימוחתל ומושייבו בלבש םויק לש גשומה חותיפב
.תיתדה ותבשחמב דוסי התוויהש

תויהל הליפתה הלדח םואתפ ...?םייח 'ר ינפל ויה המ ...הליפת יניד" :רמא ברהש ,הלעמל וניאר
..."תויכלה תואידיא תכרעמב הלגלגתהו...(אל וא ללפתהלו רוזחל ךירצ םא) ינכט יתיב-לעב אשונ
,םייח 'ר ינפל אבש הליפת ןינעב דחא השעמ לע ברה בשח הלא תורוש תביתכ תעבש המוד
:ןיוז ברה בתכב וחיצנהשו
הנפ הליפתב זא קוסע היה םייח 'רש ןויכמו ,םייח 'רמ הלאש לואשל דחא ידוהי אבו השעמ
,תיברע ללפתה אלו ,סנאנ וא ,חכש תבש יאצומב :ותלאש וזו .םש בשיש רחא ברל ותלאשב
תירחש תבוח םשל הנושארה ,תירחשב תוליפת יתש ןושאר םויב ללפתהל ךירצ אוה ןכבו
התא" רמול וילע תוליפתהמ וזיאב :אופא לאוש אוה .תבש-יאצומ תליפתל ןימולשת םשל הינשהו
לש איה וז הליפת ירהש ,"ונתננוח התא" רמאי הינשה הליפתבש תורוהל הצר ברה ?"ונתננוח
רמא ,רמגשמ .ותליפת רומגיש דע ותארוהב ןיתמיש ול זמרו רבדב םייח 'ר שיגרה .תבש יאצומ
:םייח 'ר

אלא ,תבש יאצומ תליפת יהוזש ינפמ אל ,תבש יאצומ תליפתב םירמוא ונתננוח התא"
יאצומ ינפל לח היה ןושאר םויש רייוצי ול .תבש ירחאש הנושארה הליפתה יהוזש ינפמ
הרק הזה ידוהיה לצא הנהו .ןושאר םוי תליפתב "ונתננוח התא" רמול םיכירצ ונייה ,תבש
"...תבש יאצומ ינפל ןושאר םוי לח ולצא :ךכ

'ר ידיב תעלוקו הרדח הרדגהל תכפוה ,ללפתהלו רוזחל ךירצ םא ,"תיתב-לעב" הלאש הז רופיסב
הארנ תוכרב 'סממ םיאשונ לע ברה ירבד ךשמהמ ,אל םא ןיבו הז השעמל ברה ןווכ םא ןיב .םייח
:ובסל םירבדה תא סחייש ףא לע ,הליפתה אשונב ולש וכרד לע רהרה ברהש

וקסעש םידמולה ויה ימ ?םייח 'ר ינפל ויה המ - ןינהנה תכרבו ןוזמה תכרב ,הליפת יניד
ןושל תועבטמבש ,שיגרה ימ ?הליפתה תואחסונב ןיינעתה ימ ...?םהב קמעתה ימ ?םהב
?םייכלה דוסי יגשומ םיעקושמ תוכרבב וא הרשע הנומשבש

.קסירב תרותב רבכ םימייק ויה ,םש-תולח ,אצפחו ארבג ,םויקו השעמ לש דוסיה-יגשומ ,תמא
.ןיקיזנו םישנ לש תומא 'דב קר אלו ,םירחא תומלועב התיבש ונקש דע םתוא ביחרה ברה ךא
,הרוצ-יקוידבו הליפתה חסונב עייתסה אוהו ןונגסו ןושלל דחוימ שוחב ןחינש ינפמ השע תאז
.וכרד תא שיחמת האבה אמגודה .םינושה םייתכלהה םיגוסה תא דימעהל ידכ

לש הרות הנשמ רפס ,םירקמ הברהב ,התיה ברה ישודיח לש אצומה תדוקנ ,םייח יבר לצא ומכ
:רמאנ ,ב"י 'לה ,'ז קרפ ,הליפת תוכלהב .ם"במרה
דודל הלהתמ םויו םוי לכב םיליהת רפסמ תורימז ארוקש ימל םינושארה םימכח וחבשו"
תורימזה ינפל הכרב ונקתו םהירחאלו םהינפל םיקוספ תורקל וגהנ רבכו .רפסה ףוס דע
ארוקו עמש תאירק לע ךרבמ ךכ רחאו .חבתשי איהו םהירחאל הכרבו רמאש ךורב איהו
."עמש תאירק

:ז"י 'להב ןכו
ךרבמו תורימזה ארוקו .ולא תוכרב ךרבמו םדא םיכשמ רחשב .אוה ךכ תוליפת רדס"
הכרבה ןמ השודק גלדמו הירחאלו הינפל ךרבמו עמש ךכ רחא ארוקו םהירחאלו םהינפל
."השודק רמוא דיחיה ןיאש הינפלש הנושארה

תא ם"במרה ררבמ םש ,'ט קרפב וליאו .דיחיה תובוחב קסועש קרפב םיבותכ ולא םינידש ירה
:ךכ חתופ אוה ,רוביצה תליפת תוכלה
דמועו הביתה ינפל דרוי רוביצ חילשו םיבשוי םעה לכ רחשב .אוה ךכ רוביצה תוליפת רדס"
ימלעלו םלעל ךרבמ אבר הימש אהי ןמא םינוע םעה לכו שידק רמואו ליחתמו םעה עצמאב
םינוע םהו ךרובמה 'ה תא וכרב רמוא ךכ רחאו .שידק ףוסב ןמא ןינועו .ןחוכ לכב אימלע
לכ רחא ןמא םינוע םהו םר לוקב עמש לע סרופו ליחתמו .דעו םלועל ךרובמה 'ה ךורב
."לארשי לאג ךרבמש דע ארוק ומע תורקלו ךרבל עדויהו .הכרבו הכרב

יכ ,ברה עבק ךכ ךותמ ?רוביצה תוליפתמ קלחכ ארמזד יקוספ תא ם"במרה ריכזה אל המל
תליפתל ארמזד יקוספ תא תוושהל ברה רבע ןאכמ .רוביצה תבוח הנניא ארמזד יקוספ תרימא
תרימא ונניא ללה .ןיע-הארמל קר אוה ןוימדה ךא .םיליהת רפסמ םיקוספ תרימא איה םגש ,ללהה
רבדל ךפוה ללהש ,ךכל תויארה .דחיב רמוא רוביצהש הליפת ,ללה לש םש-תולח אלא ,םיקוספ
ןיאש יאדו .ףדגמו ףרחמ אוה ירה םוי לכב ללה רמואה לכש ארמגב רמאמה :ןה ,ומצע ינפב
,תינש .רוביצ לש האדוהו חבש תרותב םיארקנ םה םא אלא ,םיליהתמ םיקוספ תאירק רוסאל
רמוא ןזחה ,ונייה .םיקרפ ישארב תונעל םיגהונ םגו ללה ךותב םימיוסמ םיקוספ םילפוכ ונחנא
םיקוספ תאירקב ונכתי אלו ,תדחוימ הרימאב םיכייש הלא ןיעמ םייוניש ."אנא" םינוע ונחנאו "אנא"
תוישרפ תרימאב ןיד אוה ללה .ארמזד תוישרפ אלו ,ארמזד יקוספ :םשב םג ברה קיידו .םתס
הווצמ םויק אוה ללה .(םידדוב) םיקוספ תאירק לש ןיד אוה ארמזד יקוספ וליאו ,םימלש םיקרפו
יקוספ לש בייחמה אוה המ ךא .ויתווצמב ונשדק רשא :וילע םיכרבמ ןכלו 'הל האדוהו חבש לש
תבוח :הז תא הז םירתוס םהינשש אלא ,םיניד ינש ברה אצמ ,ךרעש האוושהה ךותמ ?ארמזד
רשפא יא ."הליהת הימוד ךל" ,"'ה תורובג ללמי ימ" ינש דצמו ,ה"בקה תא חבשל ונוצרו םדאה
אנינח יבר רמא ןכו .וילע רמול לכונש המ לכל רבעמ אוה ירה יכ ,ארובה תא חבשל םדא ןבל
(ב"ע ב"ל 'רב) ?"ךרמד יחבש והלוכל והניתמייס" :חבש ירבדב הברהש רוביצ חילשל

םע םירושק ארמזד יקוספ ךא .רוביצה תליפתמ קלח אוהו ,חבשל ןוצרהו הבוחה תא אלממ ללה
:טטצמ ינאו ,הרותה דומיל ןידמ דיחיה לש םיקוספ תאירק אוה בייחמה ןכלו "ינשה ןידה"
ליכשנ ןכ ידי לעש ידכ ה"בקה רבדב ןויעו הנבהו הרות דומיל אוה ירקיעה הבייחמו"
ןושלב "ריתמ" ,המדקה ,אובמ םישמשמ ארמזד יקוספ ."לועפלו תויחל ךיא תעדל
ול ןיא ,תסנכה תיבל רחאמש ימ המל ןבומ ןכל .הליפתה לש ירקיעה קלחל ,ברה
אוה םדיקפת ירה יכ ,היתוכרבב ארמזד יקוספ הרשע הנומש ירחא רמולו רוזחל
.הליפתה ינפל אקווד

לכ תבוח ןכש" :םירמוא ונא תבש לש ארמזד יקוספב :ןמצע תוליפתה ןושלמ ברה קייד ףוסב
איה ונתבוח ,רמולכ ."ישי ןב דוד תוחבשתו תוריש ירבד לכ לע ...חבשל ללהל תודוהל ...םירוציה
- "ונכלמ דעל ךמש חבתשי" ("ןכבו") ,ןכל .ירשפאה רדגב וניא רבדהו ,דוד רמאש המל רבעמ
אל ,ומצע ינפב ךמש חבתשי ,ךחבש תא רמול וניפב ןיאש ינפמ .ליבס ןיינב ,לעפתהב ,חבתשי
חבשל תיפוסוליפה תורשפאה רדעיה לש ,"ללמי ימ" לש ביטומה ונינפל ירה .ונלש חבשה חוכמ
אוה בייחמה ."ךישעמ לכ וניקולא 'ה ךוללהי" - יביטקא ןינבב תחסונמ הכרבה ללהב ךא .'ה תא
.םידעוימ םינמזב וז הוצמ םימייקמ ונאו ,חבשלו ללהל הוצמה

תוכלה יתשל קוליחה תא ליעפה ברה "תיתכלהה ותשיג" לש םצמוצמה ןבומב ?ןאכ וניאר המ
המורתה תאזו ,םייגולואית תודוסי ינש ידכל ובחרוה תוכלהה הז הרקמבש אלא ,םייח ברה ןונגסב
לש ילאיצנטסיזקאה ובצמ םצעמ םיעבונה הלא תודוסיב הריכמ הכלהה .ותשיגבש תירוקמה
םינטקה םיקוידבו הליפתה תואחסונב םג ,תינש .םהמ דחא לכל לעופב יוטיב תנתונו ,םדאה
תופורצ תויצקורטסנוק תריצי לש וז הטיש" .הלאה תודוסיה ינש לש םהיליבש תא תוארל רשפא
,תישילש ."בושח - תוחפטה דעו דסמה ןמ - לכה ,טרפו ללכ ןיב ,לפטל רקיע ןיב הניחבמ הניא
תיטקלאידה ךרדב לבא .הז תא הז תורתוס ,חבשל אלו חבשל ,תונורקעה ינש ,תוכלהה יתש
תבשחמ לכב תיזכרמ איה וז הנורחא הדוקנ .דחי םג תורתוס תופיאש יתשל יוטיב תנתונ הכלהה
.הארנש יפכ ,ןיתישל דע איה תדרוי ,ברה

תרייטצמ הכלהה .םהב תלזלזמ וליפא ,םייחה ןמ תקתונמ ברה לש תיתכלהה ותשיג הרואכל
םדאה תובוגתו ץוח ימרוגב היולת איה ןיא"ו ,הלשמ םיפורצ הבישח-יללכ םע רק ילאידיא םלוע
הפיא .םדא ינב םה םימייקמהו םישועהו ,םימייקמ הכלה ,םישוע הכלה ,ינש דצמ ךא ."םהילע
,תואיצמה ?םדא ינב לש הנישה ירדחבו חבטמב םיריסהו תופכה ןיב אל םא הכלהה לש הנושבכ
תולאש לש ןדיקפת אוה המו .בצמל בצממו םדאל םדאמ הנוש ,הכלהה לש הנושבכ ירהש
?לעופב םייחה לש םינתשמהו םינושה םיבצמל הכלה םואית אל םא תובושתו

ןונגסב ,ןושאר :םינפ יתשב רבדה תא אטיב אוהו ,תודהיה לש הז ןפ ברה יניעמ םלענ אלש יאדו
:"תוכלה יתש" לש
התוהמ תא תוצממ תויזכרמ תולועפ יתש .תיתרוסמה תודהיה םלועב תוינש הנשי ,אצמנ
תלועפ ,היינשהו ,(שרדמ) הרוהטה תיתכלהה הבישחה תלועפ ,תחא :וז תודהי לש
המוקמ - הנושארה :םידרפנ תומלוע ינשב תואצמנ ולא תולועפ יתש .תייכלהה היצזילאירה
הבישחב הלוכ תלפוקמה הפורצ הרות ,םייתבשחמ חור ינכות סלכואמה ילאידיא םלועב
וז הרות .עיקרל דע הלועו תרזוחו םוהתה דע תדרויו תבקונ ,הל ףועמו קמועש ,תינקייד
רעוס ,ילאיר םלועב תאצמנ היינשה ...לרוג יפוליחו םיתע ייונישל ,תוערואמל הדומצ הניא
הינפו ,לרוגה לומ ,ערואמה לומ םינפ לא םינפ תדמוע איה .הרוצ טשופו הרוצ שבול ,שעוגו
דמעמ ןיכהל התדועת .תורומתה תרשחל תענכנ הניא איה םג לבא .ץוח יפלכ תונפומ
לופי אלו וילגר תחתמ עקרקה טמשית אלש וילע ןגהלו ןמזה לושחנב םסיקכ אשינה םדאל
םג .ילאירה םלועהו ילאידיאה םלועה ןיב המלשה הלבקהה לע איה תרמוש .ןיאה םוהתב
.תוביציו דמתה ונשי ןתמשגהו תווצמה םויק תושרב ,ןאכ

ברה האור ,(השעמ) הלש יטקארפה דצה לומ (שרדמ) יטרואיתה דצה ,הכלהה הנבמ םצעב
םלוע ותואב ,לוכיבכ ,םיפתתשמ םייתכלהה ונישעמ .הכלהה לש תישונאה הקיזהו תומלשה תא
ונחנא .ינוטלפאה תואידיאה םלוע ןיעמ והשמ ,םיגשומו םיגוס ,םיללכ ,תודוסי לש םלשומ ילאידיא
דומלת" .בצמ לכב הכלהה םויק י"ע ילאידיאה םלועל רתוי בורק ונלש םייטרפה םייחה תא םילעמ
."השעמ ידיל איבמש לודג

יוטיב תנתונ ,וניארש יפכ ,הכלהה .הלש יטירואית - ילאדיאה דצב םג םינפ ינש ונאצמ ,תינש
המוקל בל ומיש .הליפתב ןוגכ ,הוצמ התוא ךותב םג םימעפל ,םירתוס םינכתו תופיאשל
םידוגינה ץומיאב .הילא הכומס איה ,ןונחת לש םיפא תליפנו ,הרשע-הנומשל תשרדנה הפוקזה
תשרוד איה ןיא :םייח-תרות איהש הארמו םייחה ינפב שאר הניכרמ הכלהה ,הקיטקלאידבו
.ותוא תשדקמו אוהש תומכ ןילוח לש םלוע ךותב תלעופ איה אלא ,יביטקיפ םלוע-תריצי

ונזכרתה .ללכב ותבשחמ דוסי איהש ,ברה לש תיתכלהה ותשיג תא םיטעמ םיוקב טטרשל וניסנ
ונעמש הפורצה הרותה תא .ותרות לש םיה ןמ הפיטכ אלא ונאבה אל ךא ,הליפתה אשונב
ויתושרדב וילא ונפרטצה - תיתבשחמה הבחרהה - לבת תווצק לכל ויתוגלפה וליאו ,וירועישב
.תואלפנהו תודחוימה

הבישיש ,"עדמו הרות" המסיסה לש תומלגתהה ,תדה שיאו תעדה שיא ונליבשב היה ברה
ךרוצ ןיאש חיכוה ברה תישיאה המגודבו תיתכלהה ותשיגב .הלגד לע הטרח הטיסרבינוא
.ולוכ םלועה לע םליחהלו הרותה יגשומ תא ביחרהל םא יכ ,הרותה ינפמ םלועה תא תוחדל