ץ"בשרל "ןמוקיפא" הדגהה שוריפ

רשא-רב השמ

ב"סשת הנשב הנש

:רמאמה ןכות
אובמ תורעה
ןכותה לע םישוריפו תורעה
תונושל ישוריפ
חסונבו ןושלב תויודע
םוכיס

ץ"בשר לש הדגהה שוריפ לע הריקס :תיצמת

ץ"בשר ,חספ לש הדגה :חתפמ תולימ

אובמ תורעה

א
תוליהק לש רמול בטומ אמשו) רי'גלא תליהק לש ארתאד ארמ היה ןארוד (ץ"בשר) חמצ ןב ןועמש יבר
דעו ןוגראבו הינולטקב תוערפה תובקעב (1391) א"נק תנשב הקרוימ יאה ןמ המש ואוב ןמל (הירי'גלא
ולש התגולפה ןבו הגהנהלו ןידה תיבל ורבחו ץ"בשרה לש םאוב םע .(1444) ד"ר תנשב ותריטפל
תודלותב השדחה הפוקתה החתפנ הואקנא םירפא יבר ןאסמלת םכחו (תשש-רב קחצי יבר) ש"בירה
םלוע לש ומתוחב העובט תאזה הרוזפה תודלותב וז הפוקת .ונימי דע תכשמנה הקירפא ןופצ תודהי
.(1492) ב"נר תנש לש שוריגה ירחא םצעתנו ךלהש ,ירביאה יאה יצחב הרותה

ב
רוא הארש ,ץ"בשתה ת"וש אוה םהבש עדונהו םסרופמה ,ץ"בשרה בתכ הברה םירמאמו םירפס
ןמ םיינש .(1739-1738 ,ט"צת-ח"צת) רבחמה תריטפ רחאל הנש תואמ שולשכ םדרטסמאב הנושארל
יתמלשהו" ;ץמח רמאמ (א) :חספה יניינעב םיקסוע םהינשו ,וייחל םינומשה תנשב ובתכנ םירוביחה
א"עי ר"יאזגלאב ,'ףקשנ םימשמ ק"דצו חמצת ץראמ תמא' תנש ,ה"הלז חמצ ר"הב ןועמש ינא ,ירוביח
השישו םירשעל הנווכה הארנכ) "החמשל ךפהי חריל םימי ו"כב ,יתונשמ םינומש תנש עצמאב יעיגהב
ץמח רמאמ ויתארק רשא רמאמה הז יתמלשהו" ;ןמוקיפא הדגהה שוריפ (ב) .(1440 = ר תנש לש באב
ישישה שדוח יצחב יתויהב ,ה"הלז חמצ ר"הכב ןועמש ינא ,ןמוקיפא היתארק רשא הדגהה שוריפ םע
,יל* ידודו* ידודל* ינא* שדחל םימי הרשעב ישילש םוי המלשהה התיהו .יתונשמ הנש םינומש תנשמ
.(1440 = ר תנש לולאב הרשעב רמולכ) " 'רידאיו הרות לידגי ,"וקדצ ןעמל ץפח 'ה' תנשמ

תוכלה ןוגכ) רדסה ליל יניינעמ הברה לשמל .דחא רפס לש םיקלח ינש םה ל"נה םירוביחה ינש השעמל
.דבלב ינשה רוביחב ןאכ קוסענ ונא .הקווד ץמח רמאמב םילולכ (תוסוכה 'ד

ג
ךסב ללוכ אוה .הבורמה תא קיזחמה טעומ אוה ץ"בשרה לש וירוביחמ םיברכ ןמוקיפא הדגהה שוריפ
םיניינע וב שי לבא ,(1744) ד"קת תנשמ ונרוויל תרודהמב (דחא לכ םירוט ינש ינב) םיפד השימחכ לוכה
.םינווגמו םינוש ,הברה

רדסה לילב םישענה םייונישה תשמח ןוגכ ,הדגהה יניינעמ המכב תוטרופמ םירבד תואצרה וב תועצומ
תליכא ןיינע אוה ישימחהו ,ונימיב םיגהונ םייונישה ןמ העברא .תוישוק שמחב םייוטיב תא םיאצומה
.("תיבה ןמזב אלא הזה ןמזב ותוא םירמוא ןיא הזו") רדסה לילב ילצ רשב

לש םירצק םירואיב םג שוריפב םייוצמ ל"נכ םיאשונ רחבמ לע תוטרופמה תואצרהה דצב
תוניינעמ תורעה תוברל תונושל ישוריפ םג םמיעו ,ןכותה תניחבמ הדגהה חסונמ םיטרפ הברה
ואבוהש הדגהב תונושל לעו תואחסונ לע תויודע םג ץ"בשר שוריפב וב תואצמנ .קודקדב
.וללה םיניינעה תשולשמ תצקמ לש המגדהב הרצקב דקמתא .שוריפה תועצה בגא די רחאלכ

 

ןכותה לע םישוריפו תורעה

ד
:דבלב תואמגוד יתש ןאכ איבא

,רדהל ,םמורל ,ראפל ,חבשל ,ללהל ,תודוהל" חבש תונושל הנומש וטקננ עודמ ריבסמ ץ"בשר (א)
העברא דגנכ תואדוה ינימ הנומש ןאכ שיו" :בתוכ אוה ."םיבייח ונא ךכיפל" הקספב "סלקלו ,הלעל
- בוט םויל לבאמו ,ינש - החמשל ןוגימו ,דחא - תורחל תודבעמ ונאיצוה ;וניתובאלו ונל השעש םיסנ
תואדוה הדונש יואר ןכ ,ונילע תולופכ ויה לאה תובוטש ומכו .יעיבר - לודג רואל הלפאמו ,ישילש
;תפסות לכ טעמכ םיכירצמ םירבדה ןיאו ."םיסנ העברא לע תואדוה הנומש - םיסנה ולא לע תולופכ
םוקמל תובוט תולעמ המכ") םהילע ובוט תא ליפכהו לפכש םוקמ לש ויחבשב וריכה לארשיש יפל
ולפכו םה םג ואב ,("ונילע םוקמל תלופכמו הלופכ הבוט המכו המכ תחא לע ...םירצממ ונאיצוה ונילע
.םוקמ לש וחבש תא

רשעב ב"חאב ש"דע ך"צד םינמיסה תניתנב רמול הדוהי יבר שקיב המ :םילאושו םירזוח םיבר (ב)
קדקודמה רודיסה אוה הז יכ רמול ,םינמיס םירצמ תוכמב ןתנו" :ץ"בשר לש ותבושת ירה ?תוכמה
,תורוכב ,רבד ,דרב ,הברא ,עדרפצ ,בורע ,םד - חע רומזמב םילהת רפסב ורכזנש ומכ אל ,הרותב רכזנה
,םינמיס םהב השעו הדוהי יבר אב ןכ לע .תורוכב ,דרב ,םיניכ ,בורע ,עדרפצ ,םד ,ךשוח - ד"ק רומזמבו
."...םיכלמ לש ןיסקטב ונדמלי [שרדמ]ב ורמאש ומכ יוארה אוה רדסה הזש ,הרותב רדוסמה אוהש
,תוכמה לש ירוקמה ןרדס תא רמואה בלב עובקל האב תוכמה רשעל תוביתה ישאר תדמעה ,רוציקב
.הקווד הרותב גצוהש רדסכ אוהו

 


תונושל ישוריפ
ה
.םלוכ תא ןאכ עיצהל היה יוארו ,הדגהל ץ"בשרה לש רצקה ושוריפב םיעקושמ ןושל יניינע טעמ אל
.דבלב הרצק המגדהב קפתסא ןאכ םג לבא ,ןיינע תלעב הראה וב ןיאש טרפ ךל ןיא ןכש

רמוהש (ג זט םירבד) "ינע םחל" ארקמה ןמ יוטיבה לע רבדמ אוה רואיבה לש היינשה הקספב (א)
וליבקמ אוה ימראה ףוריצהש ןוכנ לא עבוק אוה .הדגהל החיתפה לש ימראה חסונב "אינע אמחל"ב
םחל"מ הנוש ,וראותו םש לש הנבמב "ינע םחל" ןיא הארוהה דצמו .ל"זח ןושלב ינע םחל הנבמה לש
"ינע םחל" ,רבד םש אוהש "ינוע םחל"מ רמול קחרי אלו" :ולש ונושלבו) תוכימסה הנבמבש "ינוע
'הרישע הצמ' ןירוק ,ןכ ןישוע ל"זר ןושלב ןכ יכ" :וירבד תא םש ססבמו אב אוהו .("ראות םש אוהש
םחל' [ארקמה ןושלבש] 'ינוע םחל'מ רמול ןוכנ ןכו .'רשוע תצמ' ורמא אלו ,רשוע ךרד השולינש הצמה
." 'ארויגלו אינעל' (י טי ארקיו) 'רגלו ינעל' םוגרת יכ ,'אינע אמחל' םוגרתבו [ל"זח ןושלב] 'ינע

תא דחא רושימ לע דימעמ אוה דדוחמה ינושלה ושוחב ;ל"נה םירבדה םה םיקימעמו םיחוכנ המכ
.םירחא םיניינעבכ הז ןיינעב וזב וז תובולש תוכלוהה ,תימראבו םימכח ןושלב שומישה

הז רבד .ינוניבב ושומיש תמועל רבעב לעופ לש שומישה ןיב ןיחבמ ץ"בשרש הנחבהה איה תניינעמ (ב)
ןבל" :ונושל הזו .(ה וכ םירבד) "המירצמ דריו יבא דבוא ימרא" קוספב ולש ןוידב תושרופמ עבומ
אעב האמרא ןבל' םגרתש םוגרתה ךרד לע הזו .'יבא דבוא ימרא' רמאנש ,לוכה תא רוקעל שקיב
תרוצ] 'יבא דביא' רמא אל בותכהש יפל ,'...אדבואל אעב' סולקנוא םגרתש המו ... 'אבא תי אדבואל
עודיו .ינוניב ןושל 'דבוא' אלא ,רבע ןושל אוהש (ט ב הכיא) "היחירב רבישו דביא" ומכ [רבעב לעיפ
ליחתה ,ןבל ןיינע היה ןכו .התמלשה םדוק הלועפה תלחתה רחא אוה ינוניבה יכ ,קודקדה ךרדמ אוה
."תיהלאה הרהזאה ינפמ הלועפה המלשנ אלו רוקעל הצרו ףודרל

ירהו .רומג שודיח םהב ןיא םא םג ,ותארוהו ארומ םשה ןורזג תודוא לע וירבד םג ןאכ ורכזויו (ג)
ןיא רמולכ] ושרושמ וניאו ,הייאר ןושל 'ארומ' ושריפ הנה ... 'הניכש יוליג הז לודג ארומבו' " :ונושל
םהש תולימה ולא יכ ,[א"רי שרושה ןמ קויד רתיל] הארי שרושמ םא יכ ,[י"אר שרושה ןמ 'ארומ'
שרושב םיפלחתמ י"פ שרשמ םילולעה םילעפה רמולכ ;"לעופה ד"מלל לעופה א"פ תופלחתמ תולולע
.י"ל

ל"זח תורפס לש בחרה רשקהב הדגהב תונוש םילימ לש ןניינע תא שרפל ותייטנ השגדהל היוארו (ד)
:הרצקב בתוכ אוה ('וכו "רזעילא יברב השעמ" הקספב) "ןיבוסמ" הלימה שוריפב לשמל .הנושלו
ןכו .(א"ע גמ ףד תוכרב ילבב) "'הביסה רדס דציכ' דומלת ןושלב ,דועסל ןיבשויה ןושל ןיבוסמ ןושלו"
לש קושמ דמלו אצ' :דומלתב גוהנ ןושל אוה 'דמלו אצ' ןושלו" :"דמלו אצ" ףוריצה רואיבב גהנ
:רמוא אוה ("םיבייח ונא ךכיפל" הקספב) "סלקל" ןושלה לע ."םירחאו ... (ב"ע ט ףד הגיגח) 'םירמח
םילהת) 'סלקו געל' בותכש יפל ,ל"ז ןואג םרמע בר רמא ןכו ,ןויזב ןושל אוהש ,סלקל יואר ןיאש א"יו"
חס םילהת) 'םינגונ רחא םירש ומדק' :שרדמב חבש ןושלב וב ןישמתשמ םה ל"ז וניתובר לבא .(די דמ
תומלע ךותב' רמאנש םישנה רחאו ,םיכאלמה [ךכ] רחאו ,הליחת ה"בקהל ןיסלקמ ויה לארשי יכ ,(וכ
'סלקתי םיכלמב אוהו' ארקמה ןמ םיקוספ ןאכל ברקמ אוה ףא .(ל"נה קוספה ךשמה הז) " 'תופפות
ןאכ סנכיהל ךרוצ ןיאו ."חבש ןושל (אל זט לאקזחי) 'ןנתא סלקל הנוזכ יתייה אל' ,(י א קוקבח)
ונניינעל .םימכח ןושל לש (ינווי אצוממ שרושה) ס"לק ןיבו ארקמה לש ירבעה ס"לק ןיב הנחבאל
ס-ל-ק לש תורחא תורוצכ ל"זח ןושלמ תיטנתוא הרוצ הדגהבש "סלקל" לעופב האורה השיגה הבושח
.ל"זח תורפסב תושמשמה

ישומיש ,תורזג יפוליח :ןושלה תרותמ םיניינעמ םיטרפ יד ןהב שי ,ןאכ וניארש תומגודה טעמ וליפא
.דועו םימכח ןושלו ארקמ ןושל ,(ורואיתו םש לש ףוריצ דגנכ תוכימס ףוריצ ,ינוניב תמועל רבע) תורוצ

 

חסונבו ןושלב תויודע
ו
.הדגהב תובר םילימ לש ןהיתואירק לע תויודע ותביתכב ץ"בשרה קפסמ וכוליה בגא יכ יתרמא רבכ
:יירבד תא םיגדא

הזה ביתכה ןמ .("םכחה ןבה" תלאש תא תראבמה הקספב אוה ךכ) "ןמוקיפא" בתוכ אוהש שי (א)
ליעל אבוהש ןופולוקב) "ןימוקיפא" ביתכה ;(?קריח וא יריצ ,ץמק) ם"מה תעונת יהמ םיעדוי ונניא
וא היורצ ם"מב הייגהל זמורו ,הצומק ם"מב הייגהה תא ללוש אוהש הזב ונתוא םדקמ (ב ףיעסב
תא חתופה זרוחמהו לוקשה רישל יתנווכ .תערכמו תשרופמ תודע הלוע דחא םוקמב לבא .הקורח
:ותומלשב אוה ירה ;הדגהל רואיבה

ןמא לאב ךרבתהל הכזי ,הדגהל יתשירפ ארוק
ןמוקיפא היתארק לכ לע ,היתדסי רמאמ ףוס
ןמוא קיחב דמח ינב םינב ,לא הנתנ חמצ ונב ןועמש

ןהיתש) ןמואו ןמא םילימה םע הלש הזירחה ,ד"וי-רסח ביתכ ןאכ הבותכ "ןמוקיפא" הביתהש ףא
.ןמוקיפא :היורצ ם"מב ץ"בשר יפב תיגהנ איה םג יכ ,רורב-ןמ הדיעמ (היורצ ם"מב

לק ןיינבב השירפ הלועפה םש לש שומישה לע תודעה איהו ,תפסונ תניינעמ תודע רסומ ל"נה רישה (ב)
הארוהש הלגמ םייוצמה םינולימב תפפור הקידב לכ .לעיפ ןיינבבש שוריפ תארוהכ ,"רואיב" הארוהב
.הכ דע העדונ אל וז

לש תורחבומה תורוסמה לכמ העודיה הסרגה לע דמלמ "לאשל עדוי וניאשו" יוטיבב לאשל ביתכה (ג)
.("לאשל" :םלוחב אלו) לאשל חתפב תדקונמ ף"לאה הבו ,הדגהה

תורודב החוורתנש האירקכ ,"...הדמעש איהו" אלו ,רוביחה 'ו אלב "וניתובאל הדמעש איה" (ד)
.זנכשא תודגאמ הברהב גוהנכ םינורחאה

לכ" יוטיבל הרעהב .שממ תשרופמ איה שוריפה ןמ הלועה תודעהש ונאצמ םיתעלש ןייצל שיו (ה)
אוהש בער םוגרת ,ץמקב ף"כהו אוושב ת"לדב ןיפכד לכ ןירוק שיו" ץ"בשרה בתוכ "לוכייו יתיי ןיפכד
איה הנווכהש רמול שקיב רבחמהש הארנ ."ץ"מקב ידצה ךירצד לכ םג אורקל םיכירצ ונאו ,ןיפכ ראות
לעופה ן"יעבו הצומק לעופה א"פב) לכא/לכא ,בתכ/בתכ ומכ ,לק ןיינב לש ימרא לעופ ינוניב תרוצל
זי ב לאומשל י"תב ןכאו ,(בער לש המוגרת) ןיפכ איבה אוהש המגודה ךכ לע תדמלמ .(הקורח וא היורצ
.ןיפכ :היורצ א"פבו הצומק ף"כב הדקונ הלימהש תוקיודמ תורודהמב ונאצמ טכ


ז
רבחמה םא םיעדוי ונניאו ,תחא הלימ לש התאירקב תוסרג יתש תוצצורתמ םיתעלש ןייצל שי תאז םע
ורפס יסיפדמ וא ויקיתעמ אמש וא ,תמיוסמה הלימה לש התאירקב וז דיל וז תופולח יתש עקיש ומצע
:תומגוד יתש ירה .וסומלוקב בתכנ אלו ויפב עמשנ אלש המ ולש טסקטה ךותל ובברש
ןיינע תא תראבמה הקספב) "ומצע תא תוארהל םדא בייח רודו רוד לכב" :ונאצמ דחא םוקמב (א)
תוארל םדא בייח רודו רוד לכב" תמועל ,(א"ע חל ףדב "ונייה םידבע" הקספל ךומסב רורמה תליכא
.לק ןיינבב "תוארל" ןאכו ,ליעפה ןיינבב "תוארהל" ןאכ ,("...רודו רוד לכב" הקספב ןוידב) "ומצע תא

יפ לע סונא והזו ...'רבידה יפ לע סונא המירצמ דריו' " :דחא םלעהב ורקנ תואירקה יתשש שיו (ב)
קיתעה חסונה תא ןאכ ונאצמ ."(גי ה והימרי) 'םהב ןיא רבדהו' ןיינעמו ,האובנה יפ לע שוריפ ,רובדה
.לועיפ לקשמב רובדה (ןקותמה) רחואמה חסונה ומעו ,רידנה לעיפ לקשמב רבדה

אלב רבדה ול הרקנ אמש וא "תוארל" םגו "תוארהל" תא םג איבהל ןיעדויב שקיב ומצע ץ"בשר םולכ
תא םג ומצע אוה איבה םאה ?סיפדמה לש וא קיתעמה לש וידי השעמ איה ןהמ תחא ילואו ,ןיעדוי
םירוביחב בחרנ רוריב ןועט הז ןיינע ?רחא םדא לש וידימ אב רוביד אמש וא ,רוביד תא םגו רביד
תופולח םוקמ לכמ .הקירפא ןופצמו דרפסמ ואבש תודגהב םירחא םינותנ תקידבו ץ"בשר לש םירחא
.רתויב ןה תורידנ ולאכ

 

םוכיס
ח
הלא ;ןכותב ןיינע ילעב םינויע עקיש םג וב עקיש לבא .הדגהל ונבר עיצה רצק שוריפ ,רבד לש וללכ
תונושל ירוריב ושוריפב עיצה ףאו .םיבר םיטרפ לש םישוריפ םגו תוטרופמ םירבד תואצרה םג םיללוכ
שיו .הירי'גלאבו דרפסב וימיב וגהנש תואחסונו תונושל רסמ םג וכוליה ךרד .םיירוקמ תואחסונו
םכח לש הז ןטק רוביח ,רבד לש ורמג .("ןירוק שיו") תשרופמ ןושלב ולאכ תואחסונ לע ריעהל הארש
.ךירצ אוה דומילו ,אוה הרות הז לודג