?תבשב למג גרוהכ - תבשב הניכ גרוהה

ולסכ יכדרמ

ב"סשת הנשב הנש


:רמאמה ןכות
תבשב םיניכ תגירה ןידב עדמה ןיבל הכלהה ןיב הריתסה
םיניכה רואית
םישוחה לע תכמתסמ הכלהה
יעדמ רבסה
םוכיס
תורעה
היפרגוילביב

תוברתה לש ךרדב אלש םירצונ םיניכש הכלהה ירבד ןיבש הריתסב קסוע רמאמה :תיצמת
.עדמה תדמעל ,םייח ילעבמ

.תבשב םיניכ תגירה ,עדמו הכלה ןיב הריתס :חתפמ תולימ


תבשב םיניכ תגירה ןידב עדמה ןיבל הכלהה ןיב הריתסה .א
ותנקסמ יעדמה רקחמה וליאו .תוברו תורפ ןניא ןה יכ ,שארה יניכ תא תבשב גורהל הריתמ הכלהה
,תולדגה תוריעצ םיניכ תועקוב ןהמו ,םיציב םיליטמו םיגוודזמה הבקנו רכז שי םיניכל - הכופה
וז הכלהל םעטה ןיב הריתסל תונורתפ המכ ונתינ םינורחאה תורודב .םייחה-ילעב ךרדכ ,'וכו תורגבתמ
ונל ורסמש הכלהל םיאתיש ןפואב יעדמה סיסבה תא גיצהל ןה רמאמה תורטמ .עדמה תונקסמ ןיבל
.הז ןידל רושקה עבטה הנתשה אל םא תוהתל ןכמ רחאלו ,ל"זח

םיגרוה ןיא :רמוא רזעלא ןב ןועמש יבר :יאמש תיבל ללה תיב ןיב תקולחמב היונשו ,המודק הכלהה
.(א ,בי תבש ,ילבב) ןיריתמ ללה תיבו ,יאמש תיב ירבד (הניכ - תלוכאמ :י"שר) תבשב תלוכאמה תא
.(ןלהל) רזעילא יבר י"ע תירויצ הרוצב םיחסונמ יאמש תיב ירבדבגהמ טבמ ,הבקנ ,ףוגה תניכ .1
(lmms,1957) : ךותמ
הנש 250-כ םיארומא ןיב תקולחמב,ארמגב ודוסי וז הכלהל םעטה
םישמרו םיצקש ראשו' :(א ,די ) תבש תכסמב הנשמ שוריפ לע ןכמ רחאל
.בייח - ןגרוה אה '.רוטפ - ןהב לבוחה (םיברקעו םישחנו םיעלות ןוגכ :י"שר )
גרוהה :רמוא רזעילא יבר ,אינתד ,איה רזעילא יבר :הימרי יבר רמא ?אנת ןאמ
הילע ןנבר יגילפ אל ןאכ דע :ףסוי בר הל ףיקתמ .תבשב למג גרוהכ - תבשב הניכ
ןירפד םישמרו םיצקש ראש לבא .הברו הרפ הניאד ,הניכב אלא רזעילא יברד
המ,םיליאכ :רבס רזעילא יבר,םיליאמ אלא הודמל אל םהינשו .יגילפ אל - ןיברו
,םיליאכ :ירבס ןנברו .המשנ תליטנ וב שיש לכ ףא - המשנ תליטנ ןהב שיש םיליא
?הברו הרפ ןיא הניכו :ייבא היל רמא .הברו הרפד לכ ףא - ןיברו ןירפד םיליא המ
אוה אנימ - !םיניכ יציב דעו םימאר ינרקמ ןזו אוה ךורב שודקה בשוי :רמ רמאהו
(םיניכ יציבו ןייופטה ץוריש :י"שר) םיניכ יציבו ייופט :אינתהו.םיניכ יציב ירקימד
,תבשב שוערפ דצה אינתו .הברו הרפד שוערפ ירהו .םיניכ יציב ירקימד אוה אנימ -
... ?תימרק הגירהא הדיצ :ישא בר רמא !רטופ עשוהי יברו בייחמ רזעילא יבר
תוברו תורפ ןניא םיניכהש םיקסופה ילודג ודמל ףסוי בר ירבדמ .(ב ,זק םש)
:תבשב ןגרוהל רתומש ןאכמו


העזה ןמ ןהש ינפמ תבשב םיניכה תא גורהל רתומו .ןקרוזו םיניכה תא ללומ תבשב וילכ הלפמה
.(ג ,אי תבש תוכלה ,ם"במר)

הלפמה לבא ,ןקרוזו ודיב םללומ אלא םגרהי אל - םיניכמ וידגב הלפמהו ,הגרוהל רתומ - הניכ
.(ט ,זטש ח"וא ,ע"וש) םגרוהל רתומ - ושאר

רקוח היה תאז הארהש ןעדמה .תוברו תורפ םיניכהש ררבתה ינרדומה רקחמה תליחתב דוע ,ךדיאמ
תועצמאב תובושח תויפצת ךרעש ,(1723-1632 ,Leeuwenhoek) קוהנבואל ןו ינוטנא ידנלוהה עבטה
תולדגהל עיגהל חילצה אוה .ומצעב שטיל םתואש (תולידגמ תויכוכז) םיטושפ םיפוקסורקימ
םיפוקסורקימ םע ןמז ותואב םירחא םירקוח ועיגה ןהילאש תולדגההמ רשע יפ ,x200 לעמ ,תועיתפמ
תא לשמל הליג אוה .(הינשה י"ע תלדגומה תומדה תא הלידגמ תחאהש ,תויכוכז יתשמ) םיבכרומ
םיכיישה םינטק םימ ירוצי ראיתו ,הדוטמנ לשו תירקא לש ,(1683 תנשב) הניכה לש םייחה רוזחמ
אלא וניא הלמנה תציבל םדוק ובשחש המ יכ ,חיכוה םג קוהנבואל. (Rotifera) תויליגלגה תצובקל
רבדב זא תולבוקמה תוירואיתה תא ךירפהל חילצה ךכב .הנטק רתוי הברה תיתימאה הציבה יכו ,םלוג
ינפל דוע ,(1676) םיקדייחב ןיחבהש ןושארה םג אוה .(1717-1676) םייח םירוצי לש תינטנופס תווהתה
.הניכה לש םייחה רוזחמ יוליג

יקלטיאה עבטה רקוח םייוסינ י"ע חיכוה ןכ-ינפל םינש הרשע שמח .ורודב דיחי היה אל קוהנבואל
ןמ אלא ,בקרה ןמ וניא םיבובזה לש םאצומש ;וימי דע תחוור התייהש העדל דוגינב ,ידר וקס'צנרפ
תא תונקיידב יגיפלמ ולסרמ ראית ,ןכמ רחאל תחא הנשו . (Redi, 1668) בקרה יבג-לע ולטוהש םיציבה
,הכעד אל םירוציה תווהתה לע תקולחמה ,םלוא . (Oldenburg,1669) ישמה תעלות לש םייחה רוזחמ
וירוביחמ ועפשוה ליעל ורכזוהש םירקוחהש חינהל שי .רתוי םינטק םירוצי יבגל זועב המייקתה אלא
,וטסירא דוחיבו ,םינומדקה םינוויה - ןוקיב תעדל .(1605-1625) 'העידיה םודיק' לע ןוקיב סיסנרפ לש
תא ועדי אל םהו ,יוארכ וקדבנ אלש םיטעמ םייוסינו תודבוע לע תכל תוקיחרמ תונקסמ וכימסה
אבש השודקהו וטסירא לש ותוכמס לע ןושארה בושחה רוערעה ,השעמל .עבטב תולכתסהה תונמא
ינלופה םונורטסאה עיבהש תוינכפהמהו תושדחה תועדה דצמ אב ,םייניבה ימיב וירפס ושדקתנ
ביבסמ תבבוס ץראהש הרעשהה תא ססיב ,1543 - ותומ תנשב אציש ,ורפס .סוקינרפוק סואלוקינ
- ךכ בשחש רקוח היה (נ"הספל ג האמ) תיטסינלהה הפוקתב םג ,בגא .בשח וטסיראש ומכ אלו ,שמשל
:םכסומה תא רטספ יאול ביחרה ,1869 תנשב קר .הלבקתה אל ותעדש אלא ,סומאסמ סוכרטסירא
יעדמ לש היפוסוליפב וזה הכפהמה תא םילשה ךכבו םייאת-דח םירוציל םג 'יחה ןמ אלא יח ןיא'
.הנש 200-כ הכראש םייחה

,ןהיפ-לע הנודנה הכלהה תא תונשלו יעדמה רקחמה תונקסמ תא ץמאל םאה ,םיקסופה ןיב חוכיווה
םייתכלהה תונורתפה .קוהנבואל לש ורקחמ םוסרפ רחאל הנש 35-כ ,'קחצי דחפ' הידפולקיצנאב לחה
:ןוגכ ,'םיעלות' ןידל רושק םיניכה ןיד ,דועו .הצקה לא הצקה ןמ םינושו םיבר ,רמול שי ,םיינויעהו
,םלוא .(גכ ,ב תורוסא תולכאמ ,ם"במר) שמח הקול - ןיברו ןירפש ןינימה ןמ ...הירבה התייהש ירה
,תילגתה רחאל ובתכנש םידחא םיקספ גיצנ ןלהל .הזמ אלו הזמ אל ונתעד החנ אל ןיידעש המודמכ
רתב ליז') הנתשמ ןידה םג הנתשמ םעטה רשאכ םאה .1 :תואבה תויווזה תחאמ הילא םיסחייתמהו
הירפה תא תואור וניניע םאה .3 ,תיתכלה הניחבמ םייח-ילעבכ תובשחנ םיניכה םאה .2 ,('אמעט
םאה .5 ,הייארה ףס תא םיעבוק םיילמיטפוא תואר יאנת אקווד םאה .4 ,םיניכ לש היברהו
.הייאר המש פוקסורקימ וא תלדגמ תיכוכז ,םייפקשמ ךרד הייאר

ימ היהי יח-לעב לכד ובתכו ועדיו וארו וטיבה תודלותה ימכחש ,וננמזבד אנימא אניפתסמד ואל יא
אל - גורהי אלו םהמ קחרי ושפנ רמוש ןכ םא .תורורב תויארב וחיכוה הז לכו םיציבה ןמ הווה היהיש
ןמ אב ןימ ןיאד תורורב תויארב ועידוה םירקוחהו ...תאטח קפסב ומצע סינכי לאו ,הניכ אלו שוערפ
,קחצי דחפ ,יטנורפמאל היקזח קחצי 'ר) םייח-ילעבה ןמ אלא העיזה ןמ םיווהתמ םיציבה ןיאו שופיעה
.(1718 ,ח"עת תנשל ביבסמ ;הרוסאה הדיצ ךרע

יח-לעב לכ יכ םירמואה ,םירבדב םינקסעה םירקוחה תעד ץראה האלמש ,תאזה תעב םא יתלאשנ
תלבק לע םידסוימה םינידה תונשל ןיאש ,יתובישהו .תבשב הניכ גורהל רתומ - הציבמ הווהתמו דלונה
'ר ןב הדוהי 'ר - ויתוברמ דחא םשב ,םש ,קחצי דחפ) םלועה תומוא ימכח תריקח ליבשב םינומדק
.(1718 ,ח"עת ;אבוטנאממ לאירב רזעילא

תוארו םומיח י"ע הקידבב ונשי ןכ םג הזו (זנכשא ןושלב ן"יבלימ ןירוקש) המינכה אוה ינשה ןימה
יאדווב וב ואצמנ םאו .תונטקה תוירבה תיארמ לידגמ תיכוכז ילכ י"ע וא אשמשב ימנ יקדבמו הפי ןיע
.רוביצה לע הרתי ארמוחב דיבכהל ןיא לבא .ומצעל רימחי - רימחמהו ...ולכואל ןוקית ןיאו ולוכ רסאנ
בקעי 'ר) ונמיה החונ םימכח תעד ןיא ,ןומהה לע דוע רימחהל ךא ...ל"זח ורזגו הרותה הרזגש המ ךייד
.(דכק ,א"ח ץבעי תליאש רפס ,ג"כקת ,ןידמע

םיניככ ןניד ךכיפלו (זט ,דפ ד"ויכ) ובר אק הינימד ,תבשב הלכואל רתומ ,םיעלות הב שיש הניבג
ולכואלמ רסתיל לוחב םג ירה תושקהל ןיאו .(כ ,זטש ח"וא ,א"גמ ןייע) ןגרוהל רתומש העיזמ םידלונש
תראפת) הווה אל יחכ וליפא ,ובר אק הינימד ךנהד יל הארנ ,(ב ,צ תבש) אבישושכו יח רבד היל יווהדמ
.(טי האמ ;טחושה ,תבש תלכלכ ,לארשי

ןיא םלועל ולאב אצויכבו ולאב ...הברו הרפ הניא הניכהש םושמ תבשב הניכ גורהל רתומד אה
ןיב ארמוחל ןיב םיידי יתשב ןידב זוחאל שי אלא ,ונל ןבומ וניא םעטה הרואכלש ףא הנתשמ ןידה
רבסהה אל ,םייעבטה םירבסהה ןיינעב לבא ...תורוד ירודמ הלבקב ל"זח ועדי הכלהה תא יכ ...אלוקל
ירשפאה ידיחיה םעטה וניא ארמגב רכזומה םעטהו ,רבסה בייחמ ןידה ,ךפיהל אלא ןידה תא בייחמ
םירחא םירבסה שפחל ונילע הבוח םהימיבש עבטה תעידי יפל םהש םירבסה ונתנ םימעפל םאו .ןיינעב
.(ג"משת ,רלסד ברה) ונימיבש עבטה תועידי יפל ונוכמ לע ןידה םייקתי םהבש

ןוכנ .םייח-ילעב םניאש ונל םיבשחנ םניה ,םיניכ לש היברהו הירפה תא תואור וניניע ןיאש ןוויכ
.(א"נשת ,רניבא ברה) םייח -ילעב םניא - תיתכלה הניחבמ ךא ,םייח-ילעב םה תיעדמ הניחבמש

יאנת תמחמ קרו ,םירישכמ תרזע אלל ,ליגר טבמב הב ןיחבהל רשפאמה לדוגב איה תעלותה רשאכ
[ן"בלימ] תירקא ןוגכ) רחא ץפחל ןוימד וא תעלותה עבצל ההז עקר עבצ :ןוגכ ,התולגל השק הביבסה
הנוכנ הנחבהל ליעי רזע ילככ תלדגמה תיכוכזב שמתשהל ןתינ הלא םירקמב ,(...לוח ריגרגל המודה
.(ח"נשת ,איו ברה)

ךשמהב .דחא םרוגב יד ןיא יכ ,םימרוג המכ ףרצל שי עדמה תונקסמל הכלהה ןיב רשגל ידכש ,הארנ
.רושיגב תערכמה המורתל םיפרטצמ םימרוגהמ ימ הלאשה ןודית


םיניכה רואית .ב
םיינוציח םיליפט ,בגהמ םיסוחפו םייפנכ ירסח ,םינטק םיקרח לש הצובק ןה ,יעדמה ןבומב ,םיניכה
יתשל ןתוא םיקלחמ .םלוג לש בלש ןיאו רגובל םארמב םימוד םיריעצה םיבלשה .תופועו םיקנוי לע
,רשפא . (Mallophaga) תוסעול םיניכ ןכו ,םדאה תניכ ןהיניבש (Siphunculata) תוצצומ םיניכ :תורדס
.םדאה תניכ תא קר אלו ,םירוצי רפסמ תוללוכ יתכלהה ןבומב םיניכש, ףוגה תניכ לש הציב .2
.רמצ טוחל הקובד - הסכמ םע
קוהנבואל לש רויצ
תובידאב.Hoole,1798 : ךותמ
(C)The Natural History
Museum,London
םיניכ לש תוחתפתהה תוגרד לכ ייח
תניכ ;יאקדנופה לע םירבוע תוצצומ
ךכב ןפוד תאצוי םדאה לש ףוגה
היובח איה םד תצצומ הניאשכש
הוורפ" הל םישמשמה םידגבב
, תא הליטמ איה םשו ,"תיתוכאלמ
לא תוקבדומ םיציבה ,ליגרכ .היציב
הסכמ שי הציב לכל .יאקדנופה רעש
לחזה עקוב וכרדש חתפה לע רגוסה
תומודה תוגרד שולש שי לחזל .ריעצה
קושה ;תוקזחו תורצק םיילגרה .רגובל
בורק ,ימינפה הדצב תאשונו הרצק
.םיפיזב תמייתסמה"ןהוב" ,הצקל
אשונה ,דחא רצק קרפ לגרה תסיפל
.תספסוחמו הקזח ןרופיצ תימינפה הפשב
וא יאקדנופה רעשב תספות הניכה
לא ןרופיצה קודיה ךות וידגב יטוחב
תוחפ תכרוא רוד תוחתפתה .ןהובה
םידגבה תא הלילב םיריסמ םא ;שדוחמ
תוחתפתהה ,םיניכה תונכוש םהבש
.רתוי בר ןמז תכשמנםיינש יפ הכורא ןטבהו ,םוח-רופא וא רופא העבצ ,מ"מ 4-3 הכרוא , (Pediculus humanus) םדאה תניכ
דיימ .מ"מ 0.1-כ ןרטוקו מ"מ 0.5-כ םיילגרה ךרוא ,מ"מ 1-כ - ריעצה לחזהו הציבה ךרוא .הבחורמ
שי .השקתמו ההכתמ רועה ןכמ רחאלו ,ריהב רגובה וא םילחזה עבצ תולשנתהה וא העיקבה רחאל
אילכהל םילוכי לבא עבצבו לדוגב תצקמב הזמ הז םילדבנה םינימ-תת ינשל םדאה תניכ תא םיקלחמה
הנטקו רתוי ההכ כ"רדב שארה תניכ (.P. h. corporis) ףוגה תניכו (P. h. capitis) שארה תניכ :םהיניב
ךשמב 50-150 - הממיב םיציב 4-כ הליטמ ,שארה לע קרו ךא טעמכ תאצמנ שארה תניכ .ףוגה תניכמ
אוה םדאה תרעש לש הלידגה רועישש ןוויכ .הרעשה סיסבל ךומס ,תורעשל היציב תא הקיבדמו ,הייח
תניכ .סיסבהמ הקחרמ יפ-לע הציבה תלטה זאמ רבעש ןמזה ךשמ תא דומאל רשפא ,הממיב מ"מ 0.4
תאצמנ הניאו םידגבה לש ימינפה דצה לע היציב תא הקיבדמ איה ;םיציב לש לופכ רפסמ הליטמ ףוגה
.(1989 ,אטסוק) תוקוחר םיתעל אלא שארה לע

:ןנבר ונת :ןוגכ ,רשקהה יפל ןתוא תוהזל רשפאו ל"זח תורפסב תורכזומ שארה תניכו ףוגה תניכ
...לולמי אלש דבלבו ,קרוזו לטונ :רמוא לואש אבא .גורהי אלש דבלבו ,קרוזו ללומ וילכ תא הלפמה
לוק תא יל ועימשהו [תבשב] ןוגרה) יתוונסד אלק יל ןניעמשאו ,ןילוטק :היתנבל ןמחנ בר והל רמא
לוכב תומודה ןהיציבו םיניכ ידירש .(בכ ,זט תבש ,ןמרביל 'המ אתפסות ;א ,בי תבש ,ילבב) (תוקרסמה
ףוסמ ןארמוק תורעממ (Buxus) עורכשאה ץעמ םייושעה תוקרסמ לע לשמל ואצמנ םויה לש הלאל
. (Mumcouglu & Zias, 1988 ;1990 ,ולגו'צמומ ;1989 ,סאיז) ינשה תיבה תפוקת

תניכ לש וזל המוד הלש היגולויבה . (Phthirus pubis) הוורעה תניכ איה םדאה לע היחש תפסונ הניכ
תנכוש איה .םיילגרה ראשמ תוקד רתוי הברה ןושארה גוזה לש םיילגרהו ,בחרו רצק הפוג לבא ,םדאה
תובר תועש ךשמב הדומצ תראשנ איה .תובגבו ןקזב םג םיתעל ,יחשה תיבבו הוורעה תורעשב כ"רדב
,אטסוק) ינשמ םוהיז ידיל איבהל לולע דוריגה .דואמ םיקזח רוע ייוריגל תמרוגו ,הציצמה םוקמל
יכרדב ןבאל) אתרימצל - האופרל תועצההמ תחאכ ,ל"זח תורפסב תרכזומ וז הניכש ןכתיי .(1989
.(ב ,טס ןיטג ,ילבב) םוקמ ותואב השאלו המאב שיאל היל ילתילו ,הבקנו רכזד הניכ יתיל ... :(ןתשה

םישוחה לע תכמתסמ הכלהה .ג
ןיא - הייארה ףס לע םלדוגש םירוציש ,לוכה לע םכסומש ןמתסמ הז אשונב וקסעש םיקסופה ירבדמ
הרות הרסאש המ לכש רורב רבדה :אנידלו .םתוא םיאור ונא ןיאש ינפמ ,תבשב םגרוהל העינמ
,םייניעל הארי םדאה יכ ,תיעבט הייאר ידי לע אלא םניא ,הייאר ידי לע הקידבב םייולתה םירבדב
,רבגניא ;מ"דשת ,ףסוי ברה) תלדגמ תיכוכזו פוקסורקימב הייאר ידי לע אל לבא ,טופשי ויניע הארמלו
לככ הייאר תלוכי תונקמ םייפקשמהש ,תלדגמ תיכוכזו םייפקשמ ןיב שומישב לדבהה .(ח"משת
ויהש הלא לע ןכו םתוא םיאור ישוקבש םירוציה לע בסנ חוכיווה .ךכל רבעמ - תלדגמהו ,םדאה
:םהיניבו םימוחת המכ תללוכ הייארה תייגוס .םתוא םיאור םתולדגבו הייארה ףס לע םתוריעצב
םיאנתה רחא שפחל םיבייח םאה ?יתכלהה הייארה ףסל ההז ילקיזיפה הייארה ףס םאה
תוברתמו תואצמנ וב עקרב בשחתהל שי הייארה ףס תעיבקב םאה ?הנחבהל רתויב םיבוטה
?הייארה ףס תא דירוה האירק יפקשמב בחרנה שומישה םאה ?םיניכה

ףס והמ :ךכ וז הלאש חסנל שיש ןכתיי ?יתכלהה הייארה ףסל ההז ילקיזיפה הייארה ףס םא
,ץרש ןושל ,ץרש' :תועמשמב 'ץרש' גשומל ההז ,ףסל בורק ולדוגש רוצי המכ דעו ,ילקיזיפה הייארה
הערצ ה"ד ,א ,חכ ןיבוריע ,י"שר) 'ונטוק ינפמ ושוחירו וצוריש י"ע אלא הארנ וניאו ץראב דנ אוהש רבד
,י"שר) העונתב םה רשאכ אלא םתוא םיאור ןיאש דע רתויב םינטק םיצרש שי ,רמולכ .(שש הקול
םיווהמ םה רשאכ קר וא (ץראה לע דנו ענו שחורש ךומנ רבד - ועמשמ םוקמ לכב ץרש :י ,אי ארקיו
.(הברה םיניינמ תצובק ןושל - שוחיר :זי ,זכ לאקזחי ,י"שר) הפופצ היסולכוא

מ"ס 25 לש קחרמב ,הייארה ףס לש ןקתה .םיינוציחו םיימינפ ,םימרוג המכב יולת הייארה ףס
.(מ"מ 0.1) ?100 - ראומ רדח יאנתבו (מ"מ 0.05) ?50 אוה דואמ הבוט הרואתב ,(30-40 ליגל םיאתמ)
םינוידב ןובשחב התוא ואיבה דימת אלש הנחבה - הייאר תומר יתש ןיב בטיה ןיחבהל שי ,םלוא
,יוהיז .ותוהזל תלגוסמ הניא ךא המ רבד הלגמ ןיעהש ושוריפ ,יוליג .יוהיז .ב .יוליג .א :םייתכלה
י"ע 'תעלות'ה תא םיהזמ :המגודל .הארנה רבדה תא תוהזל רשפאש דע םיטרפ יד םיאורש ושוריפ
.(יול הדוהי םשב ,ז"משת ,רגנלש ברה) 'וכו םייפנכ ,ראווצ ,םיילגר ,הנממ םיטרפ תייאר

,םינורקימ םרטוקש ,שיבכע ירוק ירה ?הנחבהל רתויב םיבוטה םיאנתה תא שפחל םיבייח םאה
םינטק םהשכ םג תוארל רשפא ,םיבכוכ לשמל ,רוא תודוקנ ,וזמ הרתי .רוא םיריזחמ םה רשאכ םיארנ
קספמ תאז דומלל רשפא ,הרואכל .רדחל תרדוחש רוא ןרקב םיראומש קבא יריגרג םג ךכו ;דואמ
םינתונ :י"שר) אשמישב הל יקדב אברעמב :הטיחש ןיכס תקידב לע ארמגב ןוידה לע ססבתמש הכלהה
לכתסמו הלעמל הדוח ,שמשב הדימעמו ךלוה :אנירחא אנשיל .וניבר יפמ - הדוחב ןיאורו שמשב התוא
אימב הל וקדב אעדרהנב .(םגפב תסנכנ המחהש לצב אוה רכינ - ןיכסב םגפ שי םאו ,ןיכס לש הליצב
ץירח ןימכ השוע - ץקוע םגפ שי םאו ,טעמ העגונו םימה ינפ לע הכילומו הטמל הדוח ךפוה :י"שר)
לע ףיטמו הטמל השאר עופישב ודיב הזחואו הלעמל הדוח ךפוה :אנירחא אנשיל .התכילהב םימב
בר רמא ... (ירומ ןושל - השאר דע ךליל םילוכי ןיאו םש םילפונ [םימה] םגפ םש שי םא ,ועבצאב הדוח
.(ב ,זי ןילוח ,ילבב) (ןרופיצהו רשבה י"ע) ארפוטאו ארשיבא הקידב הכירצ :אפפ

,טשוה דגנ - ארשיבא .(ט ,חי ד"וי) ארפוטאו ארשיבא הכירצ ןיכסה תקידב :וילכ יאשונו ךורע ןחלושבו
תופסותה ובתכ ןכ .םגפב ושיגרי אל הנקהו טשווה םג םישיגרמ ולא ןיאש לכד ,הנקה דגנ - ארפוטאו
טוח וליפא ,אוהש לכ הב רוגאתש דבלבו אוהש לכ - המיגפה רועיש :דועו .(םש ,ז"ט ;ב ,זי ןילוח)
קיסמו ...םימב וא שמשב קודבל הקידבב ורימחהש םיארומא הברה אתיא ארמגב .(ב ,םש) הרעשה
חרכה ןיא ,ןכ םא.(םש ,ז"ט) ארפוטאו ארשיבא אקידבב יד אמתסבד אלא ןכ רימחהל יוארש ל"שר
םימגפ אצמנ - ךכ קודבנ םאש ונל רורב רשאכ וליפא ,רואה דגנ לכתסהל וא בטיה ראומ םוקמב קודבל
.הלדגה םוקמב הרואתב שמתשהל ךכבו ,ליגרל רבעמ הרואתה תא רפשל אופא ךרוצ ןיא .םינטק

לע תססובמ הבושתה ?םיניכה תוברתמו תואצמנ וב עקרב בשחתהל שי הייארה ףס תעיבקב םאה
םידדמ תופירחב תרקבמ (signal detectability) תותואה יוליג תרות .הקיזיפוכיספהו הקיזיפה יעדמ
,תותואה יוליג תרות יפל .טלחומ ףס ומכ ,תיסלקה הקיזיפוכיספב ושמישש םיירלופופ םייתשוחת
זכרתהל םיסנמ ונחנא רשאכ .םולכ אל וא טקש לש עקר לע אלו שער לש עקר לע םיעיפומ םייוריג
תא עגרל קיתשנ םא .ונילע םה ףא םיעיפשמה םיבר םייוריג דוע םימייק ירה ,וידרה ןמ עקובה לילצב
.ןועשה קותקתו ץוחב תורבועה תוינוכמה שער ןוגכ ,ןמז ותואב םירחא םישערמ עתפונ וידרה טלקמ
וידרה לילצש םושמ קר ,תאז ךא .וידרה ןמ עקובה לילצה תסיפתל ועירפה אל הלא עקר ייוריג םנמא
םילולע עקרה ייוריג ,שלח לילצה היה וליא .ולעפש עקרה ייוריג לש םתמצוע לע ותמצועב הברהב הלע
.ןמיהמ יוליגל עירפהל ויה

םייוריגה לולכמל אלא ,אדירג יטסוקא שערל הנניא הנווכה .הקיזיפוכיספב יזכרמ ונה 'שער' גשומה
,םוגלא) ישונאה יוליגה בצמ לש דרפנ יתלב קלח אוה שערה ןכל .ןותנ בצמב הרטמ ייוריג םניאש
עבצ תמאתה ןוגכ ,םיניכ לש הקידבו הייאר ןמזב םג ונממ םלעתהל ןיאש 'שער' אופא םייק .(1998
ןוימד וא (רעישה ךותב רותסמ תומוקמ) וסופסח ,(רועה עבצל המודו ריהב הריעצה הניכה עבצ) עקרה
הפיפח תובקעב םויה לבוקמכ ,םישקשקמ יקנ טעמכ שאר ןיב ןיחבהל שי .(שארה ישקשק) רחא ץפחל
לבקל :ארונטרב ;ג ,וט םילכ ,הנשמ) תלדוג לש ...הפנ םי :האר ,רבעב היהש בצמה ןיבל ,ופמשב הפוכת
.(אשירד אתיבוברעו תירורפעה ןמ ןשארמ לופיש המ םש

םירגובמהמ םירכינ םיזוחא ,םויה ?הייארה ףס תא דירוה האירק יפקשמב בחרנה שומישה םאה
העפות ,(רדניליצ) תקיודמ תישיא המאתה םע םיתעל ,האירק יפקשמ םיביכרמ םידליהמ קלחו
הלבקתה םייפקשמל דעבמ הייארה .ל"זח ןמזל האוושהב הייארה רשוכ לש עצוממה תא הטיסמש
רידתה שומישה ,תאז םע דחי .(ב"משת ,גרבנייטש ;א"משת ,ףסוי ברה) תיעבט הייארכ הכלהל
.יוהיזה ףס תא השעמל דירוה ,םייחה תרגשמ קלחל ךפהש ,האירק יפקשמב

יוניש הרואכלו םדאה ילגרהב יוניש - רבעב היה אלש רושכמל תודוה הייארב לולכש ןאכ שי ,ןכ םא
.רבעב רשאמ רורב רתוי םויה האור םדאה םוקמ לכמ ירהש ,(ה"נשת ,לטוג ברה) עבטב

יעדמ רבסה .ד
הלאשל הבושת תעצהכ ,תאז .יוהיזה ףס לע ןקלחב ואצמנ תוריעצה םיניכהש אוה ןאכ עצומה רבסהה
עדימכ קר - הרואכל - ורמאנ רשא ל"זח ירבד לולכמל סחייתהל שי ןפוא הזיאב ,ןימוי-תקיתעו תידוסי
הסונמ םיניכ הלופ ,םנמא .(זעק 'מע ,ה"נשת ,לטוג ברה) םנמזב לבוקמ היהש יפכ תישונא המכח רבדכו
םיניכה תא תוהזל השק לבא ,שארה ישקשק ןיבו ןהיניב ןיחבהלו ןתעונתב םיניכב תולקב ןיחבהל לוכי
,םישקשקב אלמ שארב - הריהבו הריעצ הניכ יוהיז .ידמ תוקד ןהילגר יכ ,החונמב ןה רשאכ תוריעצה
אלמ ףופצ קרסמ לע היוהיז םג ךכו ונימיב רשאמ (םייפקשמ אלל) חוטב תוחפו רתוי השק היה
אל הפוקת התואב םלועה תומוא ימכח ירה .ןבל וניאו רוחש וניאש עורכשאה ץעמ יושעה םישקשקב
,תורגובל דואמ תומוד תוריעצה םיניכה ,רומאכ .הציבה ךותמ הריעצה הניכה תאיצי תא ואר אלו ועדי
גורהל רתומ עודמ ,ףסוי בר לש ומעטל ןוכדעה והז .ןנידב קלחל הרבס ןיא ןכלו ,ןלדוגו ןעבצמ ץוח
םוחת לע איה םימכחו רזעילא יבר ןיב כ"חאו ,ללה תיב ןיבל יאמש תיב ןיב תקולחמה ,רמולכ .םיניכ
ןיא םתוריעצבש ,םינטקה םירוציה לש םניד המ - ןיעל םיארנ םניאשו םיארנ םירוצי ןיב םייניבה
.םהמ דחא לכ םיאורהייסולכואמ החקלנ ,הבג לע תחנומ תירקא .3
:ךותמ .קוהנבואל לש רויצ .ןשועמ רשב לע החתפתהש
(C)The Natural History תובידאבHoole,1798.
Museum,London


שארלו (םייפקשמ) רבעב היה אלש רושכמל תודוה הייארב לולכשל םידע ונא םינורחאה תורודב ,םלוא
םיניכ םג םויה ההזמ םדאהש ןכתייו ,הייארה ףס דרי וללה םייונישה ינש ףוריצב .םישקשקמ יקנ
שדחמ ןודל שי תעכ .הנתשה עבטה םגש ןכתייו ,אופא ונתשה םדאה ילגרה .החונמב ןהש ףא תוריעצ
.עבטה םג ילואו םעטה הנתשה רשאכ ,תבשב םיניכ גורהל רתומ םאה - הלאשב

םוכיס .ה
.םעטל הז הרקמב אלא ,המצע הכלהל תעגונ הניא עדמהו הכלהה ןיב לוכיבכ הריתסה
.ונטוק ינפמ ושוחירו וצוריש י"ע אלא הארנ וניאו ץראב דנ אוהש רבדל תומוד םיניכ
.רתויב תונטקה םיניכה יוהיז לע השקמ ,רעישה ךותב ,הניכה לש יעבטה לודיגה םוקמ
.יוליגל אלו יוהיזל רושק - מ"מ 0.1 - ןאכ ןודנה הייארה ףס
.שקשקכ תיארנ איהו מ"מ 0.1-מ תוחפ הילגר רטוק יכ ,החונמב הריעצ הניכ תוהזל השק
.ותוא ןכדעל רשפאש - ןאכ החנהה .תונתשהל לוכי הכלהל םעט םאה :אוה ןוידל אשונ
.הברו הרפ הניא הניכה :םוקמב ,יוהיזה ףס לע התוריעצב תאצמנ הניכה :םעטב ןוכדעה
.תבשב הניכ גורהל רתומש ,ףסוי בר לש ותחנהל םגו תיעדמה הפקשהל םיאתמ ןוכדעה
.רתויב תונטקה םיניכה תא םג םיאור םויה םא ,השדח הריתס הרצונ תעכש ןכתיי
שדוחמ ןויד םיכירצמו הייארה ףס תא ודירוה םויה םיגהונה םישקשקמ יקנ שארו האירק יפקשמ
.תבשב םיניכ תגירהל רתיהבהיפרגוילביב
.7-1 'מע ,69 םינהכ ירוטיע ,עדמו הרות ,א"נשת ,'ש ,רניבא
.422-405 'מע ,ט ןימוחת ,ןיליפתה עוביר - תיתוזח הייאר לומ תוינכט תודידמ ,ח"משת ,'ג ,רבגניא
תיירפס .תוגציימ תויעב המכל תירוטסיה טבמ תדוקנמ אובמ :הקיזיפוכיספו הסיפת ,1998 ,'ד ,םוגלא
.תותואה יוליג תרות :'י קרפ ,רואל האצוהה - ןוחטבה דרשמ ,תרדושמה הטיסרבינואה
.ךליאו טי קרפ ,םילשורי ,הכלהב םיעבטה תונתשה רפס ,ה"נשת ,מ"נ ,לטוג
.4 'עה ,ךליאו 355 'מע ,םילשורי ,ד"ח ,והילאמ בתכמ רפס ,ג"משת ,א"א ,רלסד
.67 'מע ,םילשורי ,השעמו הכלה םיעלות תוכלה :הכלהכ ןוזמה תקידב ,ח"נשת ,'מ ,איו
'מע ,(8) אל ץראו עבט ,(נ"הסל הנושארה האמב שארה יניכל תודע - ןארמוק) ליפטה ייח חצנ ,1989 ,'ג ,סאיז
.37-36
.גי 'עה ,חי ןמיס ,ד קלח ,תעד הוחי :תובושתו תולאש רפס ,א"משת ,'ע ,ףסוי
.זמ ןמיס שיר ,ו קלח ,תעד הוחי :תובושתו תולאש רפס ,מ"דשת ,'ע ,ףסוי
.5-3 'מע ,(4) אכ תעדל ,םדק ימיב םיניכה ,1990 ,י"ק ,ולגו'צמומ
תישומיש הידפולקיצנא :לארשי ץרא לש חמוצהו יחה ,(ךרוע) רלגוק 'י :ךותב ,םימלגצרש ,1989 ,'א ,גרבדירפ
.252 'מע ,םיקרח ,3 ךרכ ,עבטה תנגהל הרבחהו רואל האצוהה - ןוחטבה דרשמ ,תריואמ
תוילוח ירסח :2 ךרכ ,לארשי ץרא לש חמוצהו יחה ,(ךרוע) יול 'ג :ךותב ,תוירקאה תרדס ,1985 ,'מ ,אטסוק
.101-84 'מע ,םייתשבי
'מע ,3 ךרכ ,לארשי ץרא לש חמוצהו יחה ,(ךרוע) רלגוק 'י :ךותב .תוצצומה םיניכה תרדס ,1989 ,'מ ,אטסוק
.98-99
.225 'מע ,ג ןימוחת ,תודהיה תפקשהב רוויעה ,ב"משת ,'א ,גרבנייטש
.44-35 'מע ,51 ,הדש תוכילה ,('ב) םיעלות תוכלהל אובמ ,ז"משת ,'א ,רגנלש
.44-35 'מע ,51 ,הדש תוכילה ,('ב) םיעלות תוכלהל אובמ ,ז"משת ,'א ,רגנלש


Aristotle. 1970. Historia Animalium. Loeb Classical Library. London, etc.
Beavis. I.C. 1988. Insects and Other Invertebrates in Classical Aniquity. Oxford, p. 19.
Dobell, C. 1932. Leeuwenhoek and His "Little Animals". London.
Hoole, S. 1798. The Select Works of Antony van Leeuwenhoek. London.
Imms, A.D. 1957. A General Textbook of Entomology, 9th ed. Methuen. London.
Leeuwenhoek, A. 1676. Extract of a letter, written to the publisher by Mr Leewenhoeck from Delft,
April 21 1676 ; concerning the texture of trees, and some remarkable discovery in wine; together
with some notes thereon. Philosophical Transactions 11:653-660.
Leeuwenhoek, A. 1683. An abstract of a letter from Mr Anthony Leeuwenhoeck of Delft about
generation by an animalcule of the male seed. Animals in the seed of a
frog. Some other observables in the parts of a frog. Digestion, and themotion of the blood in a
feavor. Philosophical Transactions 13:347-355.
Mumcuoglu, Y.K. and Zias, J. 1988. Head lice, Pediculus humanus capitis (Anoplura, Pediculidae)
from hair combs excavated in Israel and dated from the first century B.C. to the eighth century
A.D. Journal of Medical Entomology 25(6):545-547.
Oldenburg, H. 1669. M. Malpighii ... Dissertatio epistolica de Bombyce ...
London.
Pliny. 1983. Natural History. Loeb Classical Library. London, etc.
Redi, R. 1668. Esperienze intorno alla generazione degl'insetti. Firenze.