גוז ינב ןיב ןוממ יסחי רדסהב הבושת

זוחמהו ופי א"תל ד"בארו ישארה ברה - יולה דוד םייח ברה

א"נשת הנשב הנש

:רמאמה ןכות
הלאשה
הבושתה
ןיאושינה ייח תוביצי ךרוצל אב ןוממ יסחי רדסה
ןיאושינה ייחב השיאה תויוכז
הבותכ
הבותכ תפסות
ןיאושינה ייחב לעבה תויוכז
הלעב תא תשרוי הניא השיא
ותשא תא שרוי שיאה
ןישוריג
הכלהב ןוממ ימכסה
גוז ינב ןיבש ןוממ יסחי םכסה לע םותחל שי יתמ

.ןוממ םכסה לע םותחל םיכירצ ,השאה תא שריי אל לעבהש םיצורה גוז ינב :ריצקת

השיאה תשורי ,ןוממ םכסה :חתפמ תולימ


הלאשה

,"גוז ינב ןיב ןוממ יסחי רדסה" אשונב ן"שת תבטב ז"י םוימ ר"תכ בתכמ תלבק רשאמ יננה
:ןלהלד ותלאשב
םכסהב םיפיעס שי ...םכסהה רשאאש ידכ ינפב םותחל גוז ינב ילא םיאב ןיאושינ םשורכ ינא
ןישודיק ןיב אלא רתוול לוכי וניא הכלהה י"פעש ,ותשא יסכנב תויוכז לע רתוומ לעבה םהבש
לע בוט אל םשור תושוע הפוחה תחת העש התואב תומיתחה וזמ הריתי ...דבלב ןיאושינל
יל הארנ ..יניעב הארנ וניא ולא םימכסה םיססובמ וילעש הזה קוחה לכש תמאבו ..םיחכונה לכ
...השוריו ןוממ יקסעו התימו ןישוריג לע םיבשוח העש התואב רבכו םתיב םינוב גוזה ינב וליאכ

הבושתה

ןיאושינה ייח תוביצי ךרוצל האב ןוממ יסחי רדסה
ימכסה דגנ םינעוט םירחא םג יתעמש ןכאש םושמ ,ובתכמ ףוסב 'בכ ירבד לא הלחת סחיתאו
יננה המתו .התימו ןישוריג תבשחמ ךות םתיב םינוב וליאכ הארנ הזש ,גוז ינב ןיב ןוממ יסחי
ימכח וניתובר ירבד תודוסי לע תויונבה רזעה ןבאבש תובותכ תוכלה לכ אלהו ,הלא תונעט לע
גוזה ינב ןיבש ןוממ יסחי רדסה אלא םה ןיא ,םינורחאו םינושאר תורודה ינבר ילודגו ,דומלתה
.ימכסמ רדסה ןיבל ןידה חוכמ רדסה ןיב לדבהה המו ,ןידה חוכמ

ינינע םא ,ןיאושינב דע ידע ןינבכ ,םיפתושמה םייחל שיש תובישחה לכ םעש ,רתויב רורב יכ
הז יכ ,ןיאושינה ייח תא רערעל הלולעה גוזה ינב ןיב תונדשח רורשת ,בטיה ורדסוי אל ןוממה
וריאשה אל ,ןכלו ,ושוכרל הנושארו שארב גאוד ,גוז-תבו ןב תוברל ,םדא לכש ,םלוע לש ועבט
,םהינשל ףתושמה ןוממה יסחי רדסהב ןכו ,השיאהו לעבה תויוכז רדסהב קיר ללח םוש וניתובר
םיכוכיח עונמל ,ןיאושינה ייח תוביצי תלעותל הכלהב רדסוה לכה ,םהמ דחא לכל ךיישה ןוממהו
.םהייחב םולשה תורשהלו ,גוזה ינב ןיב תונדשחו

םיאשרו ,ןוממל רושקה לכב גוזה ינב תא ללכ בייחמ וניא הכלהב וניתובר ורידסהש המ לכש אלא
ןוממ יסחי םכסה שממ הז ירהו ,ןלהל ראבנש ומכו ,םנוצרכ םהיניב ןוממה יסחי תא רידסהל םה
ומכו ,הכלהב םייוצמ רבכ ויתודוסיש אלא ,הכלהל דגונמ הז ןיאש דבלב וז אלו .גוז ינב ןיבש
.ראבנש

ןיאושינה ייחב השיאה תויוכז
,גוזה ינב ןיב ןוממ יסחי רדסה השעמל םה ,תובותכ תוכלהב םיראובמה םינידה יטרפ לכ ,רומאכ
.ןיאושינה ייחב גוזה ינבמ דחא לכל תונקומה תויוכז ןתואב יוטיב ידיל םיאבו

הרשעב הל בייחתי ...השיא םדא אשונשכ :ט"ס ןמיס תובותכ תוכלה רזעה-ןבאב רוטה ןושל וזו
העבשהו .(תושיא יסחי) התנועו ,(דוגיב) התוסכ ,(תונוזמ) הראש ,הרותה ןמ השלש ...םירבד
הכוז השיא לכש עובקה םוכסה אוה) התבותכ רקיע ,םהו ,ןיד-תיב יאנתמ םלוכו ,םירפוס ירבדמ
םא הרבוקל ,תיבשנ םא התודפל ,התלח םא התואפרל ,(לעבה תתימ וא ןישוריג לש הרקמב וב
םניאש םירבד ינש דועו ,התונמלא ןמז לכ ותומ ירחא ותיבב תבשויו ,ויסכנמ תנוזינ תויהלו ,התמ
.ונינמזב םייתועמשמ

ירחא ,וניתובר ימיב פ"כע התיהש יפכ ,םייחה תכרעמ לכב השיאה תויוכז ורדסוה ל"נה לכב
לכ לעבה תומ לש הרקמב ןהו ,ןיאושינה ייחב ןה ,המויק יכרצ רתי לכו היתונוזמ הל וחטבוהש
השיאל היעב הרתונ .הרובקו היבש ,תולחמכ םירקמה לכ ורדסוה כ"ומכ ,התונמלא ךשמ ימי
םימכח וניקתה ךכ םשלו ,הלעב תומ ירחא תינש אשנהל הנוצר םא וא ,ןישוריג לש הרקמב
ידכ יד םוכס ותואב היה וניתובר ןמזבו ,ליעלד םירקמב תלבקמש םוכס ותוא אוהו ,הבותכ
.םייחב בוש םקתשהלו רדתסהל

הבותכ
הבותכהש ,(:בפ תובותכב) וניתובר ירבדמ דמלנ ,םימי םתואב בושח הבותכה םוכס היה המכ דע
הצורה לעבה לע דיבכמו דבכנ היה םוכסהש ןאכמו ,האיצוהל ויניעב הלק אהת אלש ידכ הנקתנ
:ונינש ךכו ,הבותכה תייבגל ונתינ תויוברע םג ,דועו תאז .שרגל
,םישנ ןיאשונ ויה אלו ןיניקזמ ויהו הנמ הנמלאלו םיתאמ הלותבל ןיבתוכ ויה הנושארב
.התבותכל ןיארחא יסכנ לכ הל בתוכ אהיש ןקיתו חטש ןב ןועמש אבש דע ...וניקתה
ורמא ,םהל אשניל תוצור ויה אלש ,םישנ םיאשונ ויה אלו ןיניקזמ ויה ,י"שר שריפו
.ל"כע השורי לש תועמ ועינצי ןישרויהש םולכ תובגל אצמנ אל שרגי וא תומישכל

לע הלע אל םלועמו) השיאה תבותכל םידבעושמ ויהי לעבה יסכנש חטש ןב ןועמש ןיקתה ןכלו
גוז תב םגו ,םדא לכ לש ועבטו וכרד הז יכ ,(התימו ןישוריג תבשחמ דוסי לע תיב םינובש תעדה
.התימו ןישוריג לש הרקמב םגו ןיאושינה תפוקתב םג םיימויקה היכרצל גואדל ,םייחל

אהת אלש ,ןמאנ תיב תונבל ,ןיאושינה ייח תוביצי ךרוצל הנקתנ הבותכה םצעש ,ונדמל ונכרד יפלו
.האיצוהל ויניעב הלק

הבותכ תפסות
ירחא םישדח םייחב ליחתהל ידכ הבותכה םוכס קיפסמ היה אל וניתובר ימיב רבכש הארנכ
ויה ןכלו ,הנמלאל וא תשרוגמל םיאתמ יוציפ ךכב היה אלש הארנ םגו ,לעבה תתימ וא ןישוריג
םיתאמ הבוג הלותב ורמאש יפ לע ףא :ונינש ןכלו ,הבותכה םוכס לידגהל ךרוצ היהש םירקמ
,ארמגה םש הריבסמו ,(:ד"נ תובותכ) ףיסוי הנמ האמ וליפא ףיסוהל הצר םא הנמ הנמלאו
תאז הנקת םגש קפס ןיאו .ףיסוהל ול ןיאש ימ שייבל אלש שושחל ןיאש דמלל האב הנשמהש
.הנמלאלו השורגל יפסכ רוקמ תחטבה י"ע םרפשלו ןיאושינ ייח דדועל ידכ הנקתנ

לש ןיד תיב :ונינש ןכש ,יטבשו יתחפשמ דובכ לש ןיינע םג הבותכה םוכס הבוגב הארנכ היהו
הדוהי ר"א םש ארמגבו .(ב"י םש) םימכח םדיב וחימ אלו זוז תואמ עברא הלותבל ןיבוג ויה םינהכ
וצר םא לארשיבש תוסחוימה תוחפשמ וליפא אלא ורמא דבלב םינהכ לש ןיד תיב אל לאומש רמא
'וכו ןיבוג ויה םינהכ לש ןיד תיב ה"דב 'סותה םש ובתכו .םישוע ,םישוע םינהכהש ךרדכ תושעל
אלד ד"ס אקו ,יכיל וזחד תואמ עברא אלא תפסות ןושלב בתכ אלש י"פעא ,םימכח םדיב וחימ אלו
הנוהכב תויהל יוארו אוה דאמ בוט גהנמד ןל עמשמ אק ,בתכ אל תפסות ןושלבו ,וזח אלד ,הבגת
תואמ עברא הבוג הבותכ הל בתכ אל וליפאו .יכיל וזחד רמימל והב ךיישו ,תוסחוימה תוחפשמבו
לכ לע בויחל ךפה רבדהו ,ל"כע איה הרומג הנקתד םיתאמ לארשי תונבב ומכ ןיד תיב יאנתב
דחא וליפא אלא דוע אלו (ו"ס ןמיס ז"עהבאב) רוטה בתכ ןכו ,תוחפשמ ןתוא תונבמ השיא אשונה
,בותכל ןיליגרש המ יפל ןיד תיב יאנתב הל ןיבגמ ,ותשאל הבותכ בתכ אלש איהה החפשמה ינבמ
'סותה םשב בתכ םש י"בה ןרמו .'וכו היתובורק תובותכב וקדקדי התבותכ הדבאש השיא ךכיפל
.ל"כע תפסות ןיעכ יוהד יל הארנ הלכה דובכל הלודג אינודנ ןיבתוכש המ (:ה"ס תומביב)
ייח תוביצי תא רתוי קזחל ידכ אלא ,הנקתנ ,דבלב דובכל אל וז םגש ררבתי רבדב קדקדנשכו
הידגרט וויה ןישוריגש םושמ ןהו ,ןישוריגה םצעבש םגפה םושמ ןה ,םינהכ תוחפשמב ןיאושינה
םוכסב הבותכו ,השק םגפל םרוג רבדה היה תוסחוימה תוחפשמבו ,ןוקיתל תנתינ אלש השק
.ןיאושינה ייח תוביצי ססיבו תולקתו ןישוריג ענמ הובג

ןיאושינה ייחב לעבה תויוכז
:(ט"ס ןמיסב םש) רוטה ןושל וז
היסכנ תוריפ לכואו ,התאיצמו ,הידי השעמ םה ,לעבה םהב הכוזש םירבד העבראהו
.הנשריי ויחב התמ םאו ,הייחב
ודמע ןיאושינה ייח תוביצי ןכאש דומלל ידכ ,ארמגב ורכזנש יפכ םינושארה םינש םעט ןייצנו
השיאה לש הידי השעמ ןכו .(ו"צ תובותכ) הביא םושמ הלעבל השיאה תאיצמ .וניתובר יניע דגנ
התיה םא ,השיאה לש המויק יכרצ לכ וחטבוהש ירחא רמולכ ,(:ח"נ םש) הביא םושמ הלעבל
,הלעמ ןיבל הניב הביא םורגל לוכי רבדה היה ,התאיצמו הידי השעמ רכש תא המצעל תבכעמ
.עונמל םימכח וצר תאזו

םיסכנ םתואש אלא ,ותוכזל ידעלב ןפואב הנוכה ןיא ,השיאה יסכנ תוריפ תליכא תוכזש ןייוצי
תיבה תחוורהל ודעונ תוריפה ,"גולמ יסכנ" םיארקנה םהו םהב קסוע לעבהו ,השיאל םיכיישה
.ל"כע הל ביטייו יוצמ תיבה ןוזמ אהיו ותיבל תוריפה סינכיש י"שר שריפו (:'פ תובותכ)

הסינכמ השיאהש שוכר םהו ,"לזרב ןאצ יסכנ" םיארקנה םיסכנ גוס שיש ,ףיסונ הנומתה תמלשהל
םירזוח הלא םיסכנ ,לעבה תתימ וא ןישוריג לש הרקמבו ,האלמ תוירחא וילע לבקמ אוהו ,הלעבל
,גולמ-יסכנב כ"אשמ ,ול וריתוה ,וריתוה םאו ,ול ותחיפ ,ותחיפ םאש ונייה ,םתומלשב השיאל
.םהילע תוירחא םוש לעבל ןיאו ,השיאל התימ וא ןישוריגה תעשב םהש תומכ םירזוחש

םה גוז ינב ןיב ןוממ יסחי םירידסמה הלא תוכלה יטרפ ,דבלב תודוסיו םירקיע אוה ונבתכש המ לכ
ידכ שוריפב וניתובר יפב וקמונ הלא תוכלהמ קלחש ןייצל בוש ףיסונו ,תובותכ תוכלהב דאמ תובר
המודכו (.ד"פ םש) "אניח םושמ" הכלהה ןושלבו ,ןיאושינ ייח זרזל ידכ וא ,ןיאושינה ייח תא בציל
.ל"מכאו תועודיו תובר תוכלה

הלעב תא תשרוי הניא השיא
תמ רשאכו ,תשרוי הניא השיאש םושמ ,וקיפסה דימת אל ,הבותכ תפסותו הבותכה םגש אלא
םע התבותכ םוכסו (לזרב ןאצ יסכנו גולמ יסכנ) ול הסינכהש היסכנ תא השיאה תלבקמ ,לעבה
שי אלהו .דבלב ל"נכ השיאה תלבקמ ןישוריג ידיל םיאב רשאכ ןידה אוה ךכו .דבלב תפסותה
.המואמ ורשע לכמ תלבקמ הניא השיאהו ,דאמ רישע אוה לעבהש םירקמ

ונאצמ אברדאו ,ךכ לכ לודג השיאה דספה ןיא תינוניב וא הינע החפשמב רבודמ רשאכ הנהו
הלוטילוט תנקת העודיו ,םירחאה םישרויל הגאד ךות תצקמב השיאה תויוכזמ וערג ףאש תונקת
תיצחממ אלא התבותכ םוכסמ הבוג הנמלאה ןיא ,לעבה תמ רשאכש ,(ח"יק ןמיס ז"עהבא רוט)
תיצחממ לודג הבותכה םוכס םאו .הלעב תשוריב הכוזל ןתני ינשה יצחהו ,םיסכנב חינהש המ
ןובזעה תיצחממ ןטק הבותכה םוכס םא תאז תמועל .שרפהה תא הנמלאה הדיספמ ןובזעה
חינהל שי .דבלב הל םיכיישו איה הסינכהש םיסכנל ץוחמ ןבומכ תאז ,דבלב התבותכ תלבקמ
ישרוי תא ןאכ חפקמ השיאל לעבה ןיב ,"םיסכנה ףותיש" ןויערש החנהה ןמ תעבונ תאז הנקתש
הגאד הלוטילוט תנקתו ,לעבה י"ע היכרצ לכ תקפסאמ השיאה התנהנ רבכ הייח לכ ןכש ,לעבה
.םירחאה םישרויל

רבודמ רשאכ ךא ,רתויב יתועמשמ ןיינעה לכ ןיא הרישע הניאש החפשמב רבודמ רשאכ ,רומאכ
תלבקמו ,הלעב יסכנ לכמ היקנ תאצויש השיאל טלוב חופיק שי ןאכש יאדו ,הרישע החפשמב
.הל ךייש ה"אלבש ןיאושינה תעב הסינכהש המ לע ףסונ דבלב הבותכ

התבותכ לכ הנמלאה הבגתש דומלתה ןיד לע םהירבד ודימעהו השיאה תבוטל ושחש ויה ,ןכלו
ףיעס תובותכ ינידב ןכ בתכש הירדנסכלא לש הבר ןזח א"רהל םולש-הונ רפסב ןייע) הל העיגמה
החפשמב הנמלאל לבא ,(הלוטילוט תנקתל גהנמה ריזחהו הז לע קלח ומצע אוהש אלא ,ו"ט
.דומלתה ןיד ירחא הנקת םוש ןיא הרישע

הבותכ םוכסב האיצוהלו החפקל ןתינ דציכ ,הרישע החפשמל הנמלא תוצפל ןתינ דציכ ,התעמ
ץמאמ ךותו ,םיעצמא ירסח םהינשו םתוריעצב ואשינ גוזש ,םיבר םירקמ יאדוב שי אלהו .דבלב
לעבה לוכי םא אלה ,ןוהה תריבצב השיאה תעקשהב לזלזל ןתינ םאה ,בר שוכר ורבצ ףתושמ
העיקשה הנואו החוכ לכ תאש ותשאל תודוה הז ירה ,הז רשוע ול ואיבהש ויקסעל תונפתהל
הרקמב ןישוריג יבגל ןלהל הארו) הז שוכרב הקלח חפוקי המלו ,החפשמה לודיגו התיב קשמב
.(הזכ

ותשא תא שרוי שיאה
יסכנ לכ תא שרוי לעבה הז הרקמבו ,ליעל רומאכ הרות ןידמ ותשא תא שרוי שיאה ,דועו תאז
םג הסינכמ הרישע החפשממ הלכו ,לזרב ןאצ יסכנו גולמ-יסכנ ,היבא תיבמ הסינכהש ותשא
ןיא ,םינב ינבו םינב םהלו ,הבישו הנקיז דע תובר םינש םייח גוז ינב רשאכ הנהו ,הלודג אינודנ
,תונושארה היאושינ תונשב התמ השיאו הרוק רשאכ לבא וילאמ ןבומכ הז בצמל תועמשמ םוש
.היסכנ לכ שרויו אב לעבה ,ןיעב ןיידע התיינודנ יפסכ בורשכ

שיו ,ןיאושינל הנש ךות הישרויל וא היבאל לכה תרזחהל ,תונוש תונקת ויה הלאכ םירקמ יבגל
ףוס ז"עהא ע"ושב ןייעו ,אזיימרו ארייפש) ם"וש תונקת ןהו ,יצחה ריזחי הינש הנשב םגש םירמוא
העודי (ח"יק ןמיס ז"עהא רוטב) הלוטילוט תנקת םג .(טטצל ונתורשפאב ןיאו ,םש כ"ונבו ג"נ ןמיס
שוכרמ אצמיש המ לכמ םיקלוח ,םינב ונממ הל שיו הלעב תחת השיא התמ רשאכש ,תמסרופמו
תומוקמב הלבקתנו ,ןיאושינה תונש תא הליבגמ הניא תאז הנקת .ךרואב םש ןייע ,'וכו השיאה
תוכלה םירצמ-רהנב ןכו ,ז"ט ףיעס םש םולש הונב ןייע) תמסרופמה קשמד תנקת איהו ,םיבר
םילשוריב גוהנ היהש טושפה גהנמה ןייצנו ,הזב דאמ םיכורא םירבדהו ,(ה"כ ףיעס תובותכ
השיאה התמ רשאכש (םילשורי ינבר ילודג םשב דקפמה-רעש ורפסב ןועמש ןב א"ררה תודעכ)
הנב ירהש ,דומלתה ןידכ לכה שרוי לעבהש קשמד גהנמכ םילשוריב גהנמה אמייק לש ערז הלו
םע לעבה קלוח אמייק לש ערז אלל התמשכו .ותא םירזל ןיאו ותשא שרוי לעבהו םיסכנב לכוא
סכ לע ותבשב ןכ גהנש ח"בלרהמה םשב תויודע םש האר) יוצמה שוכרה לכב השיאה ישרוי
לעבהש ,השעמל םינומדקה םינברה ונדש יפכ םילשוריב טושפ גהנמהו .(םילשוריב הארוהה
תואצוהו הרובקה תואצוה םיאיצומ ןובזעה רתימו ,ותשאל הנקו ןתנ אוהש המ לכ ןובזעהמ איצומ
יוליעל רואמל ןמשו ,הנשו םישלשו העבש םידומיל ,(העבשה ימי תודועס) םיינעל תונחלושו היוולה
כ"חאו ,התרובק לע הבצמו ,שדוח ב"י לכ גוהנכ םיבוט-םימיו םישדח ישאר תותבשב התמשנ
.רתוי ל"מכאו תונקת דוע שיו ,םש דוע ןייעו רתונה תא לעבהו השיאה ישרוי םיקלוח

ושעו ,לכה שרוי לעבה ןידה רקיעמ ירהש ,הרותה ןמ לעבה תשורי ורקע הלא תונקתש אופא רורב
היה ,הרות ןיד לע לכה דמוע היה םאש ,היאושינ תעשב הפי ןיעב ותבל ןתיו םדא ץופקיש ידכ ןכ
,םירז ידיל לופיל ער הרקמב לולע לכהש ששחמ הפי ןיעב ותבל תתל רתויב השקתמ םדא לכ
.רזכ ונתח ול השענ אמייק לש ערז אלל ותב תומ ירחא ירהש

הנמלא ש"כו ,הלותב איהש ןיב ,ןוה תריתע השיא לש היתויעב רותפל הלא תונקת חכב ןיאש אלא
.וילאמ ןבומה םעטה ןמ הל ןוגהה םדאל אשנהל הצורה ,רגובמ ליגב השורג וא

ןישוריג
תעשב יכ ,םיעצמא-רסח תאשינ הרישע השיא םא ,הרומח תוחפ היעבה ןישוריג לש הרקמב
יכ ףא) ללכ תחפוקמ איה ןיאו הבותכה תפסותב הרזח השוכר לכ השיאה תלבקמ ןישוריגה
גוז ינב רשאכ תררועתמ היעבה ךא .(ןלהל ראבנש ומכו תאז השיא לש היתויעב לכ ורתפנ אל
תאצוי זאו ,הנמלא יבגל ליעל ונראיתש ומכו ,ףתושמ למעב ןוה םירבוצ דחיו ריעצ ליגב םיאשינ
לכ לע המו ,התבותכ תפסותב ,ונממ ראשנ ללכב םא ,הסינכהש טעומה השוכר םע השיאה
.ףתושמ למעב רבטצהש לודגה שוכרה

וגהנ רבכ םינורחאה תורודב ןידה יתב לכו ,תצקמב םיקוחד יכ ףא תונורתפ הכלהה האצמ הזל םג
,ליעלד קומינב בשחתהב ,התבותכ לע ףסונ ,הלעבמ תשרגתמ השיא לכל םיכלוה םייוציפ קינעהל
ףסונ תישישב השיאה תא וציפש ןיד יתב שי .גוזה ינב ינש לש ףתושמ למע אוה תיבה שוכר לכש
םוכסב השיאה וציפש םג שיו ,ושליש םגש שיו ,הבותכה םוכס וליפכהש ןיד יתב שיו ,התבותכ לכ
הרקמב םייוציפ השיאל םיקסופ לארשי תנידמב ןידה יתב לכו .הבותכה םוכסמ שמח יפ לופכה
ןכו ,ןישוריגב םשאה ימ עבוק ןידה תיבש ירחא ,ןודנה הרקמל םאתהב עבקנ םהבוגו ,ןישוריג
עויסב םאו ,התיב קשמב םא ,השיאה העיקשהש ץמאמב תובשחתהב ןכו ,ןיאושינה ייח ךרואב
.המודכו הלעב יקסעל רישי

למעב ןוה םירבוצ םהיאושינ תפוקתבו ,םיאשינ גוז ינבש םיליגר םירקמ לע םינוע הלא תונורתפ
.השיאה תא תוצפל ,ל"נה ןורתפ הכלהה האצמ ןישוריג ידיל םיאב רשאכו ,ףתושמ

תרסח םיבוט תב הרענ ול תאשל הצורש רתויב רישע םדאל רוזעל ידכ הז ןורתפב ןיאש אלא
.דומעל לולע אוה ןהינפבש תושק תויפסכ תועיבתלו ,ןישוריג לש עורג הרקמל ששוחו ,םיעצמא

הכלהב ןוממ ימכסה
ךרוצ יפל תונוש תופוקתב ונקתוהש תונקת חוכמו ןידה חוכמ ןוממ ירדסהב אוה ליעל ראובמה לכ
הכלהב ןכלו .םוי םוי ייחב תרצוי תואיצמהש ןוממ יסחי תויעב לכ לע תונוע ןה ןיא רומאכו ,העשה
ואנת ןוממבש רבד לכש ,דוסיה לע לכהו ,גוז ינב ןיב ןוממ יסחי רדסהל םימכסה ונאצמ רבכ הפוג
.ראבנש ומכו םייק

תרצונ םימעפל .השרוי התמ םא ןכו ,ותשא לש גולמ יסכנ תוריפ לכוא לעבהש ונבתכ ליעל הנה יכ
תויוברע םדאל ויה םאו .םיעצמא רסח לבא ,בוטו ןוגה םדאל תאשינ דאמ הרישע השיאש תואיצמ
ייח לכ יכ ,יאנת םוש אלל ול אשנהל המיכסמ תאז השיא התיה ,םינבלו םימי תוכיראל הכזיש
רוציקב תומת תאז השיא םא הרקי המ ךא ,החפשמהו תיבה תחוורל אוה שוכרה לכ ןיאושינה
.ותשא תא שרוי לעבה ןכש ,הלעב היהש ימ תושרל םואתפ רובעי ברה הנוהו השוכר לכו ,םימי
וללכי השוכרמ םיחוורה לכש הנוצר ןיאו ,ל"נכ תאשינו םיסינכמו םיבר םיקסע הל שיש השיא ןכו
המ התעמ .היקסע חותיפב ךישמהל הנוצר ןכש ,תיבה תחוורל ודעונ םא ףא "גולמ יסכנ" גוסב
.ול אשנהל הנוצרו היניעב אוה בוט ירהו ,הל עצומה ןתחה לע רתות אמש ,תאז השיא השעת
.הכלהב שרופמ אוהו ,ןוממ יסחי רדסהל םכסה אב ןכל

,ךתומבו ךייחב ןהיתוריפ יריפבו ןהיתוריפבו ךיסכנב יל ןיא םירבדו ןיד ותשאל בתוכה :ונינש ךכו
ש"ארה ף"ירה תעד איה ךכו (.ג"פ תובותכ) השרוי וניא התמ םאו הייחב תוריפ לכוא וניא
ןה ,קוליסה תונתהל שי יתמ ראובמ םשו ,(ב"צ ןמיס ז"עהבא) ע"ושב קספנ ךכו ,ם"במרהו
.השורי יבגל ןהו םיסכנה תוריפ יבגל

םינשב אקווד ךא ,הז ךודישב אוה הצור דאמו הדוסחו האנ הלכ םדאל עצוה .תפסונ אמגוד הנהו
ותשא תסנרפ תובייחתהב דומעל לוכי אוה ןיאו ,וייח דיתע לכ םהש וידומילב אוה עוקש תואבה
יל תשדוקמ תא ירה השיאל רמואה :ונינש ךכו ,גוזה ינב ןיב "ינוממ םכסה" שורד הזל םג .דיתעל
רבד י"שריפו .םייק ואנת ןוממבש רבדב רמוא הדוהי 'ר ...הנועו תוסכ ראש ילע ךל ןיאש תנמ לע
ח"ל ןמיס ז"עהבא ע"ושו ם"במרב קספנ ךכו :ט"י ןישודיק) םייק יאנת יוה הליחמל ןתינ ןוממבש
רטפנ וניא לבא ,םכסהה חוכמ ותשאל דוגיב תואצוהו היתונוזממ רוטפ לעבה ירהו ,רמולכ .(ה"ס
.התנועמ

ןידה חוכמש ,תויעב םימעפל םירצוי םיפתושמה םייחהש קפס ןיאו ,דבלב תואמגוד יתש ןה ולא
,תוערו םולש הוחאו הבהא םהיניב תורשהלו םידדצה ינש ןוצר עיבשהל לוכיש ןורתפ םהל ןיא
.ןיאושינה ייחל תוביצי איבמו ,תויעבה לע הנוע גוז ינב ןיב ןוממ יסחי םכסהש קפס ןיא ןכלו

גוז ינב ןיבש ןוממ יסחי םכסה לע םותחל שי יתמ
:וז ןושלב ןוממ יסחי םכסה לע םותחל שי ובש ןמזל ר"תכ סחייתה ובתכמ תליחתב
רתוול לוכי וניא הכלהה י"פעש ותשא יסכנב תויוכז לע רתוומ לעבהש םכסהב םיפיעס שי"
."'וכו םשור תושוע הפוחה תעשב תומיתחה םגו ...דבלב ןיאושינל ןישודיק ןיב אלא

,אקוד "הסורא הדועב" תויהל ךירצ גולמ יסכנ תוריפ לע רותיוהש ,םירבד ינשל 'בכ ןיוכתמ חטבל
תויהל ךירצ ןיאושינה ירחא הנתמ םאו .ןכ ינפל אלו ,(א"ס ב"צ ןמיס תובותכ 'הב) ע"ושה קספכ
,אקוד "הסורא הדועב" ןכ םג תונתהל ךירצ ,השיאה יסכנ תשורי לע רותיו ןיינעל וליאו .אקוד ןינקב
ןייעו ,השוריה יפסכ םישרויל ריזחהל תובייחתהל טרפ) ליעומ יאנת םוש ןיא ןיאושינה ירחאש אלא
ןישודיק ןיב שממ הפוחה תחת םתחהל גוז ינב ןיבש ןוממ םכסה ךירצ הז יפלו .('ז ףיעס ףוס םש
,תופוחה לכ תא ךרוע וניא ןיאושינ םשור בר ןכש ,השק אוה הז רבדש ר"תכ קדוצו .ןיאושינל
שרדנכ םכסהה תמיתח תעשב חכונ תויהל ןיאושינה םשור ברה ךירצ ןוממ יסחי םכסה ךרוצלו
.קוחב

,ג"לשת תנשב "גוז ינב ןיב ןוממ יסחי קוח" תסנכב לבקתהב דימ ינפב הדמע רבכ תאז היעב
.םכסהה לע םותחל ןבומכ ןיאושינה ינפל ינפב ועיפוה הלאכ םימכסה םע תוגוזו

,דימ ,םכסהה רשאמ ינאו קוחכ ינפב םימתוח גוזה ינבש ,אוה זאמ ונריעב יתגהנהש ןורתפהו
הדועב" תויהל ךירצ השיאה יסכנמ תוקלתסהה הכלהה יפלש ןויכ לבא .קוחה יפלכ קיפסמ הזו
התואב ןתחהו םידעה ומתחי וילע דחוימ ספוט יתנקתה ,ןיאושינל ןישודיק ןיב ונייה ,אקוד "הסורא
:ןלהלדכ העש

_____________________ הטמ םימותחה ונא

___________________ ןתחה יכ הזב םירשאמ

___________________________ הלכל רמא

:ןיאושינה ינפל ןישודיקה ירחא
,ןהיתוריפ יריפבו ןהיתוריפבו ךיסכנב יל ןיא םירבדו ןיד"
."ונינש ידי לע םותחה ינוממה םכסהה יפל

_______________ םויה םותחה לע ונאב היארלו

____________________________ ןושאר דע

______________________________ ינש דע

________________ ל"נה לכ לע הדומ ןתחה ינא
(ןתחה תמיתח)

םגופ הז ןיאו ,וילאמ ןבומה םעטה ןמ ,"ךתומבו ךייחב" םילמה תא חסונהמ יתטמשה ןווכתמב
םיאב העש התואב ןתחה ירבדו ,םכסהב בטיה שרופמ םיסכנהמ קוליסה ה"אלבש ןויכ ,המואמב
.הכלהב שרדנכ ןיאושינל ןישודיק ןיבש העש התואב לוחי ,ררובמ םכסה ותוא י"פע קוליסהש ידכ

,בר דובכו הכרבב יננהו
יולה דוד םייח