םיארומאהו םיאנתה ימיב ארקמה

יקסרימ .ק לאומש 'פורפ ברה

ז"כשת הנשב הנש

:רמאמה ןכות
רפסה תיב
שרדמה תיב
הפ לעבש תורפסב םימדקומו םתביתכב םירחואמ םישרדמ
תסנכה תיב
תשדוחמ תיארקמ תינבר הלוכסא

:םיארומאהו םיאנתה ימיב שרדמה יתבב ך"נתב דומילה ןפוא תא רקוס רבחמה :ריצקת
תא תוכירפמה תויאר איבמ אוה .םיארומאה י"ע רתוי רחואמו םיאנתה י"ע ארקמה תונשרפ
.הפ לעבש הרותהמ תומלעתה ךות ארקמה תונשרפל הטישה

;ארקמה תרוקב ;הפ לעבש הרות ;ך"נת ;ארקמ ;םיארומא ;םיאנת :חתפמ תולימ
.דומלת תורפס ;דומלת ;ך"נת תונשרפ


אלו ,יתכלממה ידוסיה רפסה תיב לש םידומילה תינכותב יזכרמה םוקמה תא ספות ך"נתה
לא הבישל ,האיבה ףאו ,המדק ך"נתה לא הבישה .לארשי תנידמב ,דבלב יתד יתכלממה
שמשמ אוהו ,רושימל השענ ורוקמב רפסה ילופיקב תיניינעו תינושל הניחבמ בוקעה .ץראה
האור אלש המ וב האור ינוניב דימלת .וילויטל ךרדב ותכלב םג לארשימ םדאל ךירדמ ןיעכ
תוברקתהה לכ םע לבא .םוגרתב וב םיארוקה םידוהיה ןכו םלועה תומואמ קיתו םכח
ושוריפו ודומיל ךרדמ תומלעתהו תוקחרתה אצומ התא י"אב ורוקמב ך"נתל תועדוותההו
םיגוליד אלב הרותה ישמוח תשמח - תסנכה תיבב ארקנש רפסכ ונייה ,ארקמכ תורודה ךשמב
תורפסב םיעקושמה םישוריפה עפש לכמו - םנמזב םיבותכהו םיגולידב םיאיבנה יקרפו
ונממ קר ,םיארקה ורמאש ךרדכ הפי וב שפחל הייטנה תרבוגו תכלוה .םיארומאהו םיאנתה
םבור בורש םישרדמבו םידומלתבו אתפסותבו הנשמב זנגנו רצאנש המ לכל קקזיהל אלו ובו
לכש ,םייוגה ימכחלש שרדמה יתבב תלבוקמה החנה ךותמ ,ארקמל בחרומו בחר שוריפכ םנה
לבא ,ברעממ חרזמ קוחרכ תמאה ןמ הקוחר וז החנה .תותכמסאו תושרד רדגב םה הלא
יתבבו רפסה יתבב ך"נתב וקסע ןפוא הזיאבו המכ דע שדחמ תמאתיו ררבתיש ךירצ הליחתמ
תורושב עוגנל הסנא .םהילא ועיגהש םישוריפה ביט לע דומעל ןכ ירחאו ,םינומדקה שרדמה
.אשונה לש שבדה תרעיב הטמה הצקב קר תואבה

רפסה תיב
אבומ ,םיבצינ םתא תשרפ ,אמוחנת) גרדומה דומילה חבשב תושרדה יכרח ןיבמ ץיצהל ןתינ
ןכ ומשכ רפסה תיבש (ו ,ד הבר תלהק ;א ,ג"פ הבר ארקיו ,טי תוא ,עורז רואד אתיב אפלאב
הנקה ותוא רפסה םש לע רפוס ארקנ הרומה .םהימיב בותכ היהש ידיחיה רפסל שדקומ ,היה
.םיקדרדל ארקמה דומילב ותונמוא רקיע םש לע ,יקדרד ירקמ וא ,וידימלתל

םהירדחב תוקונית ידמלמ םירפוס ויה לבא ,רפס יתב ויה אל דוע ינשה תיבה ימי תליחתב
תונמוא ינב בכעל תורצחו תואובמ ינבל הנשיש תוכזבו םינכש יקזנב הנדה איגוסב .םייטרפה
תוקוניתה דמלמ בשחנ ,םחרוכ לעב םהיניב םתריד עובקלמ םינכשה תחונמ תא םיעירפמה
ןהל ןקית ארזע ,רמ רמאד" ארזע ימיב דוע גוהנ היהש המ דוסי לע ,ובכעל םילוכי ןיאש ימכ
ב"כ םש) תופסותה םנמא .(א"עוס א"כ ארתב אבב) "רפוס דצב רפוס ןיבישומ והיש לארשיל
'יע) א ,בפ אמק אבב ,אתיירבב ארזע תונקת ןיב התנמנ אלש ינפמ וז אסריג ומייק אל (א"ער
ישנא לע א"פ תובאב ונינשש המל הנווכהש יל הארנ לבא (נ תוא םש ב"בל םירפוס יקודקד םג
הרישי הטטיצ ןניא "רמ רמא" םילמהש ונאצמו ,"הברה םידימלת ודימעהו" :ורמאש ג"הנכ
היה ירה ארזעו ,רפוס דצב רפוס תבשוה ,הברה םידימלת תדמעה ללכבו ,הזארפאראפ אלא
הריבה ריעב םיירוביצ רפס יתב ונקתוה רבכ ינשה תיבה ימי ףוסל ךומסו .ג"הנכ ישארמ
סוחיי לעו ,א ,אכ ב"ב ילבבו ג"ע בל ,ב"יה ח"פ תובותכ ימלשורי) םירעה ראשבו םילשורי
,466 'מע ,א"ח ,'ג ךרכ ,ר"הוד ,יולה א"יר 'יע אלמג ןב עשוהילו חטש ןב ןועמשל הנקתה
.(ךליאו 319 'מעמ ,א ךרכ ,ארוס ,ירבעה רפסה תיב תישאר ,רנבא רזעילא לש ורמאמ בורקמו

אבומה שרדמה ןושלכ) ךכל יושעה חולב ןפוריצו אתיב אפלאה תויתוא דליה דמלש רחאל
ןובהי ןותא המ :רמוא אוה ,חרוב אוה רעשב אוהש םע הזה שפיטה" :עורז רואד אתיב אפלאב
תוישרפ ונייה ,רפס תליגמ ול םינתונ ויה ("אחול :היל ןירמא ןוניאו ?יומדוק ףלימל יל
תקזחהב וילע דיבכהל ילבמ ,האירקב וליגרהל ידכ ,ארקיו רפסמ וא תישארב רפסמ תונושאר
."אתליגמ ?ןיבהי ןותא המ אחול רתבו" :םש רומאכ ,םלש רפס

קוניתל הליגמ בותכל והמ :הברמ ייבא לאשש היב וז ,א ,ס ןיטיגב רתוי שרופמ הז רבד
,לובמה רוד דע תישארבב" :הדוהי 'ר תעדלו ,רבדב םיאנת וקלחנש ,הנקסמהו ?"הב דמלתהל
רפסמ תוקוניתה םע ליחתהל ןיגהונ ויהש עמשמ ."ינימשה םויב יהיו דע םינהוכ תרותב
.ארקיו רפסמ וא תישארב

יפל ןיבהל ןתינ ארקיוב ליחתהל גהנמהו .רואיב ךירצ ונאו ןבומ תישארבמ ליחתהל גהנמה
תונברוקה יניינע .םש ארתב אבבב שרופמכ ,םילשוריב רפסה תיב לש ודוסיי תישאר לע רוסמה
ימ .שדקמה תיב לש ודצב םייק היהש רפסה תיבב תוקוניתה תנבהל םיבורקו םיישחומ ויה
הלעמ היה ומצע אוהו דומלל רפסה תיבל םרסומ היה ומע םירכזה וינבו םילשוריב לגרל הלעש
לש ןוכסיח ןיעכ היהש ,ינשה רשעמה תא ןכ ומכו ולש הבדנהו הבוחה תונברוקה תא ומע
ידיל םיאיבמ תורשעמה ויה ךכו .הילא ותיילעב םילשוריב ותייהש תא ךיראיש ידכ הווצמ
:םש תופסותב האבוהש ירפסה תשרדכ ,דומיל

ינש רשעמ לכאיש דע םילשוריב דמוע היהש יפל ,דומלת ידיל איבמש ינש רשעמ לודג"
םימש תאריל ןווכמ אוה םג היהו ,הדובעבו םימש תכאלמב םיקסוע םלוכש האור היהו
."הרותב קסועו

,ארקיו רפסב תוקוניתה םע ליחתהל גהנמה ךשמנ תונברוקה לוטיבו תיבה ןברוח רחאל םג
:םימעט השולשמ

ארקיו רפסב האירקה תאצמנו (ב ,וכ תוכרב) םונקית ןידימת תונברוק דגנכ ,תוליפתה
.ונימיב תוקוניתל הליפתה רודיס דומיל ןיעמ ,תוליפתה תנבהל תעייסמ

אלא תישארבב ןיליחתמ ןיאו םינהוכ תרותב תוקוניתל ןיליחתמ המ ינפמ :יסא 'ר רמא
.(ז"פ הבר ארקיו) ןירוהטב קסעתיו ןירוהט ואובי ,ןירוהט תונברוקהו ןירוהט תוקוניתהש

,םיטפשמו םיקוח ,הרות יפוג אוהש ינפמ ,תוקוניתל דמלל ארקיו רפסב הליחתב ןיחתופ
.(ב"ע גכ ףד ,וצ 'פ בוט חקל שרדמ) בר יבד ארפס םינהוכ תרות תארקנ ךכל ,רתיהו רוסיא
םירופיס רפסכ אלו םיטפשמו םיקוח רפסכ ולוכ הרותה רפס תסיפתב ,לידגה ישילשהו
.נ .ח לש ויוטיבכ ,וננמז ילוח ,דבלב הבח אלו הבוח ,דליה שפנב הכלהה םתוח תעבטהבו
.הדגאו הכלה ותסמב קילאיב

אפלאב אבומה שרדמה ןושלכ ,"ארקמה לכ ?המ תישארב רתבו .תישארב ?המ אתליגמ רתבו"
הרקמ :םידליל ודמלמהו ,ארקמ - ידוהיה דחוימה ומש תא ך"נתה לביק ךכו .םש אתיב
תא ,יוצמ םא יכ יוצר תניחבב היה אל הז רבד .ותודלימ דליה לש ומדבו ורשבב עלבנו ,םיקדרד
:ןהכה היתתמ ןב ףסוי ןוירוטסיהה לש ותודעמ תוארל שי הז

יכ ,ומש תא שרפלמ םיקוחה לכ תא רפסל ול לקי אל רשא דחא שיא ףא ןיא ונברקב"
תומדק) "ונבבלב םיתורח ושענ רשא דע הניבל ונעיגה תישארמ םהב תוגהל ונכסה הכ
.(טי ,ב רמאמ ,ןויפא דגנ םידוהיה

אוצמל רקי ןכ לעו" :םש ורבד ףוסמ תוארל שי ,תוניירבע תעינמ לש תואצות ויה הז רבדלשו
."שנועמ ומצע תא רוטפלו הנעט אוצמל לכוי אל יכ ,םיקוחה לע רבוע וניניב

שרדמה תיב
הז ירמאמ תרטמ ןיאו ליאוה םרב .(םש אתיב אפלאב שרדמה) "םירדס השש ?המ ןכ רתבו"
רשקמה ףתושמ ילולימ טוח לע תוזרחנה תוקוספ תוכלהכ םא ,הנשמה דומיל ךרד לע דומעל
ויטרפש יתכלה דסומב תורושקה תוכלהכ וא (אתקיספ אתכלה) ןורכיזה לע לקהל ידכ ןהיניב
טשפתנ הדימ וזיאב ןודל אל ףא (ינידד אתכלה) ולוכ ןיינעה תנבהל םירזועו ללכל םיפרטצמ
לש םדיקפת לע ןאכ בכעתא אל ,א ,ל ןישודיקב ןודינה רבד ,ונבל באה תבוחכ הנשמה דומיל
- ידוסיה רפסה תיב לעמ הובגה בלשב ארקמה דומילל דימ רובעאו (הנשמה ירומ) םינשמה
.שרדמה תיב

,םינהוכ תרות ךכ רחאו" :ל"נה שרדמה ןושלכו ,ארקיו רפסב רורב הארנכ וחתפ שרדמה תיבב
הרותהש תודימה ג"י לע לאעמשי 'רד אתיירבה םג דיעת הז לע ."אתליכמ ?המ ךכ רחאו
,םינושארה ינפל ויהש ארפסה תואחסונה לכבו י"הכ לכב ארפס שארב תאצמנה ןהב תשרדנ
,םיקרפ ,"ארקמה תונשרפו ןהב תשרדנ הרותהש תודימה ג"י" ירמאמב דחוימב הילע יתנדו
.50 - 13 'מע ,ג ךרכ

הלא םירפסו .שרדמה תיב אוה ,הרותל םירואיב ישרדמ םהש ,םיאנתה ישרדמל רצויה תיב
'רו בר םקריפ ונש םהב .םיארומאה ןמזב שרדמה תיבב וב דומיל ירפס ושמיש ורצונש רחאל
הדיריב ונייה ,הובג גרדב ארקמה דומילב וקסע הלא שרדמ יתבב .םהירחא םיאבה לכו ןנחוי
ורריב ,תורתוסל וא תוליבקמלו תומילשמל האוושה ךותמ תוארקמה לש םטושפ קמועל
םניאו םמצע תא םימייקמש הלא ךותמ םהירבח תאו םמצע תא םימייקמה תוארקמ
לכב ושמתשנו ,ןהבש שודיחה לעו תונשינו תורזוחה תוישרפ לע ודמע ,םהירבח תא םימייקמ
תאיצמבו הכלהה ישרושל הדיריב וקסע םג םה .םהימדוק ידי לע וחסונש םיללכהו תודימה
.הילע םתכמסה וא בתכבש הרותה לא םרוביח

ארקמל םסחיב שרדמה יתב לש הנשמה דיקפת לע דמע "הרות הנשמ"ל ותמדקהב ם"במרה
:ירפסו ארפיס ,םיאנתה ישרדמ לע בתכו ,ארקמב הכלהה ישרוש תאיצמל םסחיבו ומצעלשכ
תודימה יפל ארקמה ישוריפ לע וליאו ,"הנשמה ירקיע עידוהלו ראבל ירפסו ארפיס רביח בר"
ארקנה אוהו הרותה ףוס דע תומש הלאמ שריפ לאעמשי יברו" :בתכ ןהב תשרדנ הרותהש
יגוס לע רובידה תא ביחרהל םוקמה ןאכ ןיא ,בוש ."אתליכמ רביח אביקע 'ר ןכו אתליכמ
ישרדמ" ירמאמ 'יע) ארקמה תונשרפב אביקע 'רו לאעמשי 'ר תוטיש לעו ונידיבש םישרדמה
תונשרפב םידיקפתה ינש לע תוארהל אלא (104 - 69 'מע ,ד ךרכ ארוס ,"הרותה לע םירואיבה
תירואיבה תישרדמה תורפסה תריצי ידיל איבהש םיאנתה לש שרדמה תיב אלימש ארקמה
.דומיל ירפסכ םהל השמיש תאז תורפסש ,םיארומאה לש שרדמה תיבב םכשמה לעו

הישרושו הנשמה ירקיע רואיב - םיארומאהו םיאנתה לש םשרדמ תיב לש הז הנשמ דיקפת
,תישרדמה תורפסב לולבו ברועמ ומכו דחאכ אבה - ומצעלשכ ארקמה רואיבו הבותכה הרותב
רוקמכ תישרדמה תורפסל ונימיב ארקמב םיקסועה וגהנש לוזלזהו לוטיבה סחיל םרג
.שדחמ ליחתהלו הילע חוספל ןתינו ,ללכ שוריפ רדגב הניא וליאכ ,ארקמה תונשרפל
ועדי הז םע דחי לבא ,אמלעב אתכמסאל ןה םיאנתה ישרדמב תושרד המכש ועדי םינושארה
םהירחא שפחמ וזז אלו שרדמבו דומלתב םיעקושמ ארקמ לש וטושפל םירואיב המכ
תויונש תותיירב שיו" :בתוכ ,בכ ,די םירבדל ושוריפב ,ן"במרה ,אמגודל .םהילע תוארהלמו
דומלתה ןמ ארמגב ראבתמה רבדה לבא תועטומ ןהו תותכמסאל ירפסבו םינהוכ תרותב
תותיירבו" :זט ,בי תומשל ושוריפב בתכ ןכ .'וכו "אוה ךכ ארקמ לש וטושפו ימלשוריהו ילבבה
יפ לע ףאו ,"אמלעב אתכמסא אוהש הארנ הז םגש ,ןטושפכ ןבתוכל יואר ןיאו ,תועטמ ולאכ
ןיאו ןה תובר ולאכ תואמגודו .וטושפכ שוריפה תא 'מגבו אתליכמב שקבלמ ענמנ וניא ןכ
.ןטרופל

הפ לעבש תורפסב םימדקומו םתביתכב םירחואמ םישרדמ
תוטנל וקסעתנ" םתודיסח ךותמש םינושארה לע בתכו ,שרדל טשפ ןיב הפי ןיחבהש ,ם"בשרה
(בשיו 'פ שאר) "ארקמ לש וטושפ קמועב ולגרוה אל ךכ ךותמו רקיע ןהש תושרדה ירחא
שוריפב השמ לש םימיה ירבד ןיעמ םישרדמה גוסל שוחלמ ,א ,ד תומשל ושוריפב ריהזהו
,"וטושפ רקיע והז" :בתכו ,א ,בי רבדמבל שוריפכ הז שרדמב שמתשהלמ ענמנ אל ,הרותה
ובתכנש םישרדמ המכש דמלל אב הז ירה ,ופוג בותכה ןושלמ חכומש יפכ ומע וקומינו ומעטו
,הב וזמרנ אלא ובתכנ אלו הרותה תביתכ ימיב דוע הפ לעבש תורפסכ םימייק ויה רחואמב
.תוארקמה לע רוא ץיפהל ידכ םהב שיו

הרותב םושרפו תומותסו תונופצ זמרב" הבותכ בתכבש הרותהש התייה לבבבש וניתובר תטיש
"תוטרפ הפ לעבש הרותו תוללכ בתכבש הרותש אלא דוע אלו לארשיל התוא הלגו הפ לעבש
הילע ורמא ,הרותה תריצי לע ורבידשכו .(חנ 'פ אמוחנת ,הפ לעבש הרותה חבשב השרדה)
.תותיירבהו הנשמה תביתכ דעו םהרבא ימימ ונייה (א ,ט הרז הדובע) הנש םייפלא הכשמנש
התמאתנ ,רפסב התביתכ ינפל בר ןמז תיתורפס הרוצב הפ לעבש הרות םויק לע וז הטיש
,ארמגב ליגר .הלאספוא לש השרדמ תיבמ םידוהי אל ארקמ ירקוח ידי לע םג ונימיב הלבקתנו
'יע) לאקזחי רפסב ובתכנש דע הפ לעבש הרות רדגב ויה הרותב םיבותכ םניאש םירבדשכ
.(םירחואמ םישרדמב אוהו ,ב ,בכ ןירדהנס

,הפוג הרותכ תומודק ןנהו ובתכנ אלש הפ לעבש תוכלה ונייה ,יניסמ השמל תוכלה ויהש םשכ
,אמגודל .ןכ ירחאל בר ןמז ובתכנו הרותב וזמרנ קרו ובתכנ אלש יניסמ השמל תודגא ויה ןכ
הדגא .לזאזע הלמה תא ,ב ,זס אמוי ,לאעמשי 'ר יבד אנת יפל תשרפמה ,לאזעו אזע לע הדגאה
שרדמב תאצמנו ,לאזעו אזוע ה"ד י"שרב םש הרכזנו ,ארמגב אל ףא ,הרותב הבתכנ אל וז
תביתכ ןמזב רבכ העודי התייה לאעמשי 'ר יבד אנתה יפלו ,רחואמב בתכנש לאזעו יאזחמש
המכ לע שדח רוא הלעי ,תרכזנה הדגאה דוסי לע ,לזאזע הלימה שוריפ יפל ,בגא .הרותה
הנשמה ןבותו ,םירופיכה םויב החנמל תוירע תשרפב האירקה ןוגכ ,םלענ םרוקמש םיגהנמ
ירה .ןיאושינ תרטמל םימרכב םיאצוי תורוחבו םירוחב ויהש םירופיכה םוי לע תינעת ףוסב
.הרותה תביתכ ןמזב וז העד יפל העודי התייהו רחואמב הבתכנש תומודקה תודגאה תחא

תסנכה תיב
ןיינעמ םיאיבנ יקרפו ,םיגוליד אלל םרדסכ הרותה ישמוח תשמח וארקנ תסנכה תיבב
.ארוקה די לע דמעש ןמגרותמה ידי לע ומגרותו ,ןדעומב תוליגמה שמחו ,םיגולידב האירקה
,םעל השרד הנתינ וב .ארקמה שרדייו שרפתי ובש תסנכה תיב שרדמה תיבכו רפסה תיבכ אל
ןמ קוספב החתפנש תידגאה השרדה וא ,הדגאל תרבועו הכלהב תחתופה ןפלואה תשרד םא
םיאיבנה ןמו הרותה ןמ קוזיח ול אצמש ןויער שרודה חתיפ וב ,יזכרמ אשונב הנדו םיבותכה
אמוחנתכ תושרדה ישרדמב ועקוש ולא תושרד .םעב םיינזוא ול השעו םיבותכה ןמו
םהב םג שי ןכ יפ לע ףא ,ארקמה תונשרפב ןיינע לכ הרואכל םהל ןיא הלא םירפס .אתקיספכו
,תושרד שרדמ וליאכ יחטיש ארוקל הארנה ,הבר תישארב ,ךכל החכוה .תונשרפל בר ןיינע
הנמנ אוה ןכש ,ירפסו ארפס אתליכמ גוסמ ,הרותה לע םירואיב שרדמ ורקיעבו ותוהמב אוהו
.ןילרב סופדו היצנו סופד ,תורודהמה יתשב ,ופוסל ךומס ,"תולודג תוכלה"ב םהיניב

לע אלא תושרדה ישרדמכ םירדסה ישאר לע וניאש ,והנבמ םצע םג ,תאז ותנוכת לע דיעמ
שי ןהמש ינפמ ?תושרדה יפוג וב וסנוכ המ ינפמו .םירואיבה ישרדמכ ,םרדסכ םיקוספה
ןומא ולצא היהאו" קוספב תחתופה הנושאר השרד ,אמגודל .ארקמה שוריפב םג רבד קיסהל
לבא ,השרדה ינממס לכ םע האולימב םש האב השרדל וז החיתפ ."םוי םוי םיעושעש היהאו
היפלש ונדמלל אלא תישארב רפס לע יטגזכא שרדמ אוהש הבר תישארבב האב אל המצע לכ
םגרותמש יפכ אלא ,ןימדקב :סולקנואב םגרותמש יפכ אל תישארב הלימה תא שרפל שי
ארב ,םלועה תאירב השעמל המדקש הבשחמכ ,הרותה תמכחבש ונייה ,אתמכוחב :ימלשוריב
אוצמל ידכ ןתנווכ ףוסל תדרלו ןאולימב תושרדה תא אורקל םדא ךירצ .ומלוע תא ה"בקה
תורפסה תא םירקוחל רמול שי אד ןוגכ לע .ארקמה שוריפל ןהמ תאצויה הנקסמה תא
.ןידב םינותמ ווה :שוריפל רמוח הב אוצמל ידכ תישרדמהו תידומלתה

תשדוחמ תיארקמ תינבר הלוכסא
תומוא לש תולוכסאה תעפשהב ,הלוגבש לארשיב ,ובו ונממ ארקמה רקח תוטשפתה םע
תא שדחמ דסיילו תוסנל ,לארשי רוקממ ובאשש ,םיינרות םירקוחו םינבר וררועתנ ,םלועה
תורפסב תעקושמה הפ לעבש הרותה לש הריאמה אירלקפסאה ךותמ ארקמה דומיל
ל"מר .ארקמב םיקסועה בלמ העקתשנו החכתשנש ,םי ינמ הבחרה תישרדמהו תידומלתה
השע והומכ .הרותה לע םירואיבה ישרדמ דצב "הווצמהו הרותה" ושוריפ תא בתכ ם"יבלמ
,ארקמה תרוקיבב םיקסועל הריתי הקיז ךותמו ,"הלבקהו בתכה" ורפסב גרובנלקמ צ"יר
לע תישארבלו ,תירבעל בורקמ ומגרותש ,תינמרגב ,םירבדלו ארקיול וישוריפב ,ןמפוה צ"דר
תדחוימה תיקודקדהו תיטויפה וכרד יפ לע שריה ר"שר םג .ומגרות אל ןיידעש "ןורושי" יפד
.וישכע םימגרתימו םיכלוהה ,םיליהתלו היעשילו הרותל ושוריפב ,רבד ותואל ןווכתנ

םיליפנה" :ד ,ו תישארבל ם"יבלמ לש ושוריפ ,אמגודל .הלא םישוריפב םינינפ תועקושמ יאדו
המה םהל ודליו םדאה תונב לא םיקלאה ינב ואבי רשא ןכ ירחא םגו םהה םימיב ץראב ויה
יאצח לע היגולותימה לש הבלמ איצוהל ידכ ןאכ שיש ,"םשה ישנא םלועמ רשא םירובגה
בר שודיח שי ןכ .םש ישנא םירוביג לע םירופיס םה הלאש ,תמאה לע דימעהלו םילאה
אסכל עיקרו ,עיקרל םיו ,םיל המוד תלכתהש םימכחה שרדמ יפ לע ,טל ,וט רבדמבל ושוריפב
תלכתה ליתפבש למסהו תואה תייאר לש ןבומב תושרפתמ ,ותוא םתיארו :םילימהש ,דובכה
שי םיסרח הברה לבא .'וגו "רוביגכ יתוא 'הו" השקה ארקמה םג שרפתי הז יפ לעו ,תיציצב
לכ לע חסופו תאז תושעל חרוט וניא ונימיב דמולהו ,םישוריפב תוילגרמה לעמ םירהלו תולדל
.לבה לש םילופלפכ ובלב םלטבמו הלאה םישוריפה

ושע ךכ .השדח הניא הפ לעבש הרותל הקיז ילבמ ארקמה דומילל בושל ונימיב הפיאשה
םבלמ ודבש המ יפ לע ארקמ ישרפמ לש םיעטומ םישוריפ אמגודל ןייעו ,םינפל םיקודצה
תפוקתב תויתטישו הבחרה רתיב עריא ןכו .בר יב ירק ליז :םהילע ורמאש ,'ה - 'ד תוירוהב
תכלוהה ,תרקופהו תרקפומה ארקמה תרוקיב תפוקתב ,יתתכ םש תאירק ילבו ,םיארקה
,תונקותמה םלועה תומואמ םירקוחה יבוט ידי לע אתונמיהמד אחרואל תרזוחו ונימיב אקווד
.וז לש התלספמ רשעתהל םירמוא ןיידע ונמע ינבמ םיברשכ

לש םיכורבה תורוקמל בושל יאדווב םידיתע תשדוחמה לארשי ץראב ארקמה ירומ ,רבד ףוס
בטומו ,ארקמל בחרומו בחר שוריפ הדוסיבו הרקיעב איהש תישרדמהו תידומלתה תורפסה
.ונימי ןונגסב הילא םייח ביתנ לולסלו וז הרות לש הכרד תא רשפאה לככ תונפל