תבשב לחש חספ ברעו שלושמה םירופה

גרבסורג .ז .ח ברה

ז"לשת הנשב הנש

:רמאמה ןכות
שלושמה םירופ יניד
תבשב לחש חספ ברע יניד

תבשב לחש חספ ברע ,שלושמ םירופ :חתפמ תולימ

 

שלושמה םירופ יניד
("םירופה תרגא" 'סמ ריצקת)

,א"משת תונשב הירחאלו ז"לשת תנש ,הנשה לוחיש) תבשב תויהל לחש ןיפקומ לש םירופ
הליגמה תא אורקל אלש םימכח ורזג (ה"פשת ,א"פשת ,ח"סשת ,ה"סשת ,א"סשת ,ד"נשת
םויבו לילב ארקל םימידקמ ןכל ,םיברה תושרב תומא עברא ונריבעי אמש ששח םושמ תבשב
תדועס איהש רכינ אהיש ידכ ,ןושארה םויל תונמ חולשמו הדועסה תא םירחאמו ,יששה
םירופ ותוא םיארוק ןכלו .םימי השלש םילשוריב םירופה תא םיגגוחש אצמנ .םירופ
.שלושמה
ב"מ) הנמזב אלש האירקכ הנידד םירמוא שי ,ד"יב הארקל םימידקמש הליגמה תאירק
ןכלו .(הרשע צ"א הלילבד רבתסמד בתכ א"בטירבו) הרשעב התורקל רהזיל ךירצו (א"ס צ"רת
שיא ןוזח) הרשעל ופרטציש וא ,אקוד תסנכה תיבב התאירק עומשל ןכ םג םישנה תוכירצ
ח"ירגה ,שלושמה םירופ) התאירק לע תכרבמ דיחיב הארוקשכ םג םוקמ לכמו ,('ב ,ה"נק
ם"במרה םשב בתכ םש א"וזחבו .םילשורי גהנמ ןכש ,ג"ק ב"ק םינמיס םיח תמלשב דלפננוז
.(םייחה ףכב כ"כו ,הנמזבכ יוהד
םישבולו .לקשה תיצחמל רכז תויצחמ תועבטמ 'ג םינתונ (רתסא תינעת) ברעב ג"י םויב
.הליגמה תאירק דובכל תבש ידגב
תכרבב והער תא שיא םידקופו "שודק התאו" םירמוא ד"י ליל לש הליגמה תאירק ירחא
.הליגמה תאירק ןמז אוהש רחאמ ,בוט םוי
םאו ,םיסנה לע וב םירמוא ןיאו ,הליגמה תאירק ןמז אוהש ד"יב םינתונ םינויבאל תונתמ
ב"פ לאנתנ ןברק .'ב א"אב ו"צרת ג"מפ) הכאלמב וב רתומו .(ב"מ) ותוא םיריזחמ ןיא רמא
.שיא ןוזחה דדצמ ןכו ,ריאמה) תונמ חולשמ תווצמ םג וב םייקל םיכירצמה שיו .('ז תוא
.(תבש ברעב הדועסה םג תושעל א"יש בתכ ב"מ א"פ ב"ערהו
ב"צרת 'יס ג"מפ) הכרב אלב תבש לש תושמשה ןיבב הארוק ,ד"י םוי לכ הליגמה ארק אל
.(ג ז"מ
ר"א ,ב ,ו"צרת ז"ט) תבש ברעב םירופ לחשכ ןכו וכרב םדוק תבש לילב םילבא םימחנמ ןיא
.(ק"ער
תכרבבו הליפתב "םיסנה לע" םירמואו ,ל"נכ הליגמה םיארוק ןיא רדאב ו"ט תבשה םויב
.(א"כ ח"פק 'יס ןויצה רעש האר) "םיסנה לע" םג רמואו רזוח "הצר" רמול חכש םאו ,ןוזמה
,"יתדקפ" ןיריטפמו "קלמע אביו" תשרפב ריטפמל הרות רפסב ןירוקו הרות ירפס 'ב םיאיצומ
ןיריכזמ ןיאו ,(ק"ער) הכרבב ןיארוקו הרות רפס ןיאיצומ ,"קלמע אביו" תשרפ ארק אלו חכש
םיחלוש ןיא .תבש לש רומזמ ,םויה ריש .קדצ ךתקדצ אלו םימחרה בא םירמוא ןיאו תומשנ
ןכו העיצקו רומ ,ח"רפ) ול בורקה ונכשל תבשב םג תונמ חולשל םיגהונה שיו ,תונמ חולשמ וב
ונינעב ןישרודש םירמוא שיו .(ב"מ) םירופ תוכלהב וב ןישרודו .('נ 'יס ב"ח שדקה ץיצב דדצמ
דלפננוז ח"ירגהו ח"רפ) וז תבשב הליגמה תא לטלטל אלש םירימחמה שיו .(א"בטיר) סנ לש
.(ט"כ ןמיס ג"דהמ מ"וש ,ןחלשה ךורע ,ש"החמ ,ב"מ) םיריתמ םינורחאהו (שלושמה םירופב
ןיאו ,בוט םוי תכרבב והער תא שיא םידקופו תבש ידגב םישבול רדאב ז"ט ןושארה םויב
וב םיחמשו ,םירופ תדועס וב םישועו ,תונמ חולשמ וב םיחלושו ,חצנמל אלו ןונחת וב םירמוא
ןיגהונ שיו ,ןוזמה תכרבב אלו הליפתב אל םיסנה לע םירמוא ןיאו ,עדי אלד דע םירופ תחמשב
תוחמל ןיאד א"יו (יזאגלא י"רהמ םשב םייחה ףכ) םירופ תדועסבש ןמחרהב םיסנה לע רמול
.(דלפננוז ח"ירגה) םירופ תדועסב םיסנה לע רמואש ימ דיב
.(ב"ל ןמיס ח"בלרהמ) שלושמה םירופ יניד םהב ןיגהונ ןיא תוקפוסמה תורייע
.דימת התשמ בל בוטו

 

תבשב לחש חספ ברע יניד
תוגהנה המכ ביצהל יתרמא ,תבשב חספה ברע תויהל לח ז"לשת תנש וז הנשבש רשאב
:וז תבשל תודחוימה
לע םיכרבמו ,ןסינב ג"י לילב ברעב 'ה םויב ץמחה תא םיקדוב תבשב תויהל לחש חספ ברע
,תבשה ינפלמ ץמחה לכ תא ןירעבמו ,ד"י לילב םינש ראשב ומכ ץמחה תא ןילטבמו ,הקידבה
ונגהנמלו ,ענצומ םוקמב ןוזמה תא םיחינמו ,תבש לש תודועס יתש ןוזמ ידכ םיריאשמ קרו
םג םיחינמ ,חספ ברע ראשב ונגהנמכ תישימח העש ףוסב תבש ברעב םג ץמחה תא ןירעבמש
םויב קר ,תבש ברעב ותפירש תעשב ץמחה תא ןילטבמ ןיאו .תבש ברע לש הדועס ידכ דוע
,ץמחה תא ןילטבמ ,תישימחה העשה ףוס ינפל תירחש תדועס לש הליכאה רמג רחא תבשה
."ארימח לכ" :םירמואו
ברע לכב ומכ ומצעל רימחי ,וז תבש ברעב הכאלמ תושעל אלש ומצע לע רימחהל הצורש ימ
.(ל"ירהמ) גולפ אל םושמ ,חספ
קודבל ךירצש םושמ תינעתה ול השקש ימו .ישימח םויב תונעתהל םיגהונ םירוכב תינעת
םועטי ,הקידבה םדוק דועסל אלש גהנמהו ,קודבל םירדח הברה ול שי םימעפלו .הלילב ץמחה
תכסמה םויס י"ע תינעתמ ומצע רוטפיש וא ,קודבל רחאל הוציש וא ,הקידבה םדוק תצק
.גהנמה יפכ ,םישועש
ינפל תבש תדועס לוכאל קיפסיש ידכ הליפתב ןיכיראמ ןיאו ,ללפתהל םימיכשמ וז תבשב
לכמ ,ןובאיתל הצמ לכאיש ידכ חספ ברעב םינעתמה םיסינטסיאהו .ץמח תליכא רמג ףוס
ידי תאצל תוחפ לכאיש קר ,הז ליבשב תבש תדועס ירמגל תוחדל יאדכ ןיא וז תבשב םוקמ
.(הרורב הנשמבו עת ןמיס ע"שב 'יעו) דבלב הוצמ תדועס
ידי לע התוא םייקי ,הצמ אלו ץמח אל וב לוכאל רוסאש ןויכ תבש לש תישילש הדועס
םייקי תירישע העש רחאלו ,תירישע העש םדוק אוה םא הצמ לש (ךילדיינק) תואתפוכ תליכא
ול אהיש ,םינשל רקובה תדועס םיקלחמה שיו .תוריפו םיגדו רשב תליכא ידי לע וז הדועס
.הלטבל הכרב אהי אלש ידכ ,הליכאל הליכא ןיב ןמז תצק קיספיו ,םייתניב ךרבל תוהש
לשיב םאו ,ךכ רחא םחידהל לכוי אלש ןויכ ,ילכב קבדתמה לישבת וז תבשל ןילשבמ ןיא
אל הזש יפ לע ףאו ,ץמחה ריבעהל טעמ וחידהל שי ,וחנקל רשפא יאו ילכב קובד לכאמהו
לש םילכב ללכ לשבל אלש וגהנ רבכו .ץמח רוסיא ששח ינפמ דבעידב ןיריתמ ,תבשה ךרוצל
לש תחלצל הרעמו השדח ףכב לישבתה איצומו ,םחידהל ךרטצי אלש חספ לש םילכב קר ץמח
אלש ןכש לכו ,חספ לש ילכל הלועה לבהה ינפמ ץמחה ילכל חספה ילכמ הרעי אל לבא ,ץמח
אלש ידכ חספ לש תוחלצו ףכו הרעקב םג שמתשיש רתוי ןוכנו .ץמח לש ילכב לישבתה איצוי
.לושכמ ידיל אובי
,ץמחה ילכ ןיב הנימטמו ץמחה הילע ולכאש הפמה רעני ,תירחש תדועס לש הליכאה רחא
םש ןיא םאו ,ירכנל ונתונ ראשנה תפהו ,ולפנש םירוריפה ינפמ ,רתומה ןפואב ,תיבה דבכיו
וכילשהל ןיריתמ שיו .בוט םוי יאצומב ופרושו ,'א ףיעסב ל"נכ ולטבמו ילכ וילע הפוכ ירכנ
.אסכה תיבל
םאו ,הכישמב וא ההבגהב ליעומה ןינקב ול הנקמו ,ירכנל הנתמב ונתונ ץמחה רוכמל חכש
שי ,ול ריזחי אל אמש הנתמב ול ןתיל ששוח םאו ,חתפמה תריסמב ול הנקי דחוימ רדחב אוה
.הזב םירימחמה שיו .ץמח רוסיאמ לצנהל ידכ קר השוע וניאש ןויכ ,ול רוכמל םג ןיריתמ
ידכ ,ןינקה לוחי הבש תבש ברעב העשה הריכמה-רטשב ושרפי תבש ברעב ץמח תריכמב
תבשב ןינקה לוחי אלש
.וז תבשב לטלטל רוסא הוצמ תצמ
םא רתומ תונחלשה ןכו ץמח לש םילכה .הלילה דע רדסה לילל םילכהו תוטמה רדסל ןיא .אי
.המצע תבשל ןיכמכ יוהד ,תיבב רדס יא שי
."הברעו" ןיריטפמ ןיא (ועק ח"וא ,בר השעמב א"רגה תעדל) חספ ברעב לחש לודגה תבשב .בי
.לודגה תבש לכב "הברעו" ריטפהל (םישורפ םיזנכשא) לארשי ץרא גהנמו
.ןסינב 'זב אוהש וינפלש תבשב ןימידקמ לודגה תבש לש ברה תשרד .גי
א"רגהלו .וניתונווע לכ לע רפכל דע ונייה םידבע תליחתמ חספ לש הדגהב םירמוא ,החנמב .די
.םירמוא ןיא
:אכ ,המ לאקזחי רפסמ קוספה ףיסוהל שיו .חספ ןברקה רדס םירמוא החנמה רחא .וט
תוצמ ,םימי (קורושב תיבה) תועבש גח חספה םכל היהי שדחל םוי רשע העבראב ןושארב"
."לכאי
ץמוח ול ןיאו חלמ ימה ןיכהל חכש .תבש ברעמ הציבהו עורזהו חלמ ימהו תסורחה ןיכי .זט
ברעב עורזה תולצל חכש .א ףיעס אכש ןמיסב ראובמכ טעמ חלמ ימ תושעל שי ,ןהב לובטל
האב הניא הגיגחש ףא ,ןילשיבת ינש חקיל ןיגהונו .רחמל הנלכאיו בוט םוי לילב הנלצי ,תבש
אלש תבשב םימב רורמה ןתיל רתומו .אמלעב רכזל אלא וניאש ןויכ ,תבש החוד וניאש ,זא
לילב יוניש י"ע תרזחה ררפל רתומ .שובכ םעטמ תעל תעמ םימב והשי אלש רהזיל שיו ,ושומכי
לילב וננסי ,תבש ברעב םיקומיצהמ םימה ןנסל חכש .(ט ,דקת 'יס ב"מ ,הרעק ג"ע אלש) ט"וי
.הרירב רוסיאב תוששח המכ שי תבשב יכ ,בוט םוי
בתכש המ ,ב"קס גצרת ןמיס הבושת ירעשב האר ,תסנכה תיבל תבשב רוזחמה איבהל .זי
.ןאכל הוושהו ,הליגמ ןינעל
םדוק ,שדוקל שדוק ןיב לידבמה ורמאיש ןדמלל שי הליפתב תולידבמ ןניאש םישנ .חי
.הלילה תוכאלמב וקסעתיש
החנמ רחא שבלי דעומ ידגב .בוט םוי ליל ךרוצל תבש ברעב םקיבדהלו תורנה ןיכהל שי .טי
.(יח שיא ןב)
.שודיקב לידביש םדוק הלילב תוירגיס ןשעל רתומ
תליכא םדוק רכזנ םא ,לידבהל חכש .(ןמז ,הלדבה ,רנ ,שודיק ,ןיי) ז"הנקי רמאי שודיקב .אכ
ליחתהש םדוק רכזנ וליפאו .הלדבה םדוק ולכואו ,זא לידבהל אלש םירמואה שי ,ספרכה
רכזנ .הלדבהו רנה תכרב כ"חאו ג"הפב וילע ךרבמש ונייה ,ינש סוכ לע לידבי ,הדגהה רמול
סוכ לע לידבמ ןוזמה תכרב עצמאב רכזנ .ג"הפב תכרב אלב לידבמו קיספמ ,ותדועס עצמאב
לידבי ,'ד סוכ התשש רחא רכזנ ,יעיבר סוכ לע לידבמ ,'ג סוכ התשש רחא רכזנ .ןוזמה תכרב
.ג"הפב ךרבמו ,ישימח סוכ לע
ןמו םיחספה ןמ םירמואו ונלאג רשא תכרבב ק"שצומב םינשמה שי הדגהה תרימאב .בכ
.הבוטל ונילע תואבה םינשה ראשל הנווכהו ,הליגרה אחסונהה םינשמ םניאש שיו .םיחבזה